ZATERDAG 15 JULI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT KERKELIJK LEVEN HSPORT enSPELÜ GEMENGD NIEUWS Doos 30en 60cf. LANDBOUW EN VEETEELT 1221 vr.) Opgenomen zijn 27. m'. cm i44 ,vr. s,am|en 71 j ontjagen 13, 21 is 34; Overleden 13, 10 ia 23, zopdat op 31 Plee', in verpleging wa-rep 461 persfomen, kil. 227 m'. en 234 vrouwen., Het laantal inwonerij der provincie be droeg" op 1 jJjanuari 124256 m. en 12'3682 .vr., tspmen 247938' personen. Geboren, zijh in 1932 2326 jongen^ en 2333 meisjes; Ier vestigden zich! 11420 personen; over, ieden z!ijn 2319 nren^ahem; v-ertrokkcip, 12123, zloodat het beviojlkings/öijifer op 31 Pteiceinher wa,£(: 124993 m., 12458,2 vr., totaal 249575 personen, LW,a,t die Provinciale Bibliotheek be treft, meldt het verlag, dat de ver,c mindering van het bedrag toegestaan Moor de bibliotheek met ifl 1000 aanleiding iwa'sj, dait de aankoop van boeken met noigi méér voorzichtigheid mOe^t geschieden, waarbij' men vooral het oog hopdt op 1de instandhouding en uitbreiding van da verzameling Zeelandk»-. Ini 1932 bezoch ten 4730 (v. j. .4633) pers|onen de biblio theek; 4880 (v. j. 4661) boeken zijn uit geleend. Toerisme. Ple Algemeene Keisivereeniging voor Nederland heelt een z.g. plilprovinciën- tocht samengesteld, weLke zij: zidh vppac ^telt tot uitvoering te brengen in iSiepitem- ber fl-.'S. en waaraan dei leden der ver schillende .Viereenigingen voor Vreemde lingenverkeer in ons! land kunnen deeina- men. I I I Die tocht ia gesplitst in een Noordelijk en duidelijk deel en begint en .eindigt tel- ikens in pen Haag. Beide reizen worden Uitgevoerd pier autocar en koeten pier reis ©n per parsppn f 40. In de reissom (Zijn begrepien de autocar en volledige ver pleging -en flopien, (uitgezonderd dranken). P© Noordelijk© reis) zal aanvangen te plen Haag opl Maandag 4 Sept. en ein digt Vrijdag 8 Sept.; de Zuidelijke rei^ pp Maandag 11 Sppit. en eindigt Vrijdjag lo Sept. 1 1 In de Noordelijk©! rei^ zlijln opgenomen !de provinciën hl.- en Holland, Friep|i land, Groningen, Drente; Overij'siel en Gel derland. In da Zuidelijke de rest der pro vinciën. OVflit Zeeiandi betreft wordt Zuid- Beveland en .Walcheren bezocht. In 't algemeen is ©r naar gestreeld d« mooist© deelen v,an ons; land te bezoeken. Opnamen op Ziuidt-Bcvcland. In opdracht der Aspqciated! Pres® (een lichaam vertegenwoordigende 263, geülu-- ©itreerdie bladen over de geheel© wereld), worden ©ersjtdaags diopr net FpitiOfTeohyj nisph Bureau te Lissa opnamen gedaou in Zuid-Beveland, terwijl bet nooidige fo- .tonraiteriaal ook opgevraagd! is) door een geïljluistreerd tijdseürift dut te Rome var,-, «shijnt. Tenslotte komt nog de bekende foto graaf van Agtnuapl' in opdracht der A.N. V.V. en Ned. Spqof'wegen verschillende opnamen doen. G|as)v0|0|rziciiing in Zuid-Bevcland. p|e dppr de betreffende gemeenteraden vastgestelde gemeenschappelijke regeling, betreffende de voorziening van de ge meenten Nrabbendijke, Kruiningen, ltil- land-B,at!h, fSphpre en Wiaarde van gasj, |aï|kc|ni)4ig van het Gasbedrijf der gem. Goeg ,is doio-r Gedepiutaerde Staten van Zeeland goedgekeurd. Hieronder vpigen de y0|0rniaamB|te be- pialingen van deze regeling. ja. Ga^viopir zieni ng. Gjo-es ver krijgt het vutsjluifeadl recht tot levering in Oosteinde (gemeenten Krabbendijke, Kruiningen, RilLand-Bath, Sieliore en lJV|a©rde). Elke gemeente van Oo'sfeinde kan voor haaf gebied uitbreiding \Van de ga.sihop'l"dleidinglen vorderen en Zal, indien Goes] z'uiulks na den aanleg v,an de gevorderd© uitbreiding noiodig oordeelt, gedurende z'e;S| achtereenvolgende kalen derjaren, ©en jaarlijiksiche opbrengst tar iziake van gasleveringen guramdeeren gelijk liaan tien procent van d© kiO|S(ten der uit breiding. Gioea z;al binnen des maanden aia den aanvang dezer regeling (1 Hiuli 1*9.33) haar geleidingnet hetzijl door een pers leiding, hetzij; door Zoogenaamde laagw drukleidingen, verbinden met het gasbe drijf van Oosfeinde. Zpplang d®2® ver- binding niet i^ tot 'standgetom©®, ®al Goes vanaf 1 Jiuli pt.s. de gasfabriek van Oois)teinde t© Krabbendijike vopr eigen re kening exploit© eren. b. Tarieven en huren. Dp tarieven en huren worden dop-r G,oe® bepaald. Gedu rende d© eersite vijf jaren zijin deizle zooda nig dat de gezamenlijke opbrengsf daar van ten hoogste gelijk is aan die, welke verkregen zkju z'ijn, indien <1© voorheen door üpisjteind© toegepaste regeling was blijven gelden. Gedurende elk volgend tijdvak van vijf jaren Zijn de tarieven en Bmren iets lager, totdat na vertapp- van vijftien jaren da gasprijb niet hooger zal mogen zijn dan een halve cent per kub. meter boven den vopr de Gpes^che in woners in rekening gebrachten prij's. On geacht deze regeling Zal Goesi gedurende de eerste tien jaren de tarieven en hupen zoodanig heipalen, dat da gezamenlijke opbrengst daarvan ten minste 115200 per jaar lager i^ dan het geval zou, Zijn 'blijf 'toeapsping van d© hopig&t (oiegelaten be dragen. De gasprijs voor varwairming v.a,n raadhuizen, ispholen en kerken mag niet hooger zijn dan vlijlf cent per kub, imeter. In buitengewone oan'S|tandig"heden (oorlog, oorlogsgevaar en dergelijke) kan onder bepaald© voorwaarden van deze re geling worden ai'geweken. c. Openbar© verlichting: voor 'gas V0|0a- de 'straatverlichting brengt Goes in reke ning 2V2 cent per brandujir peir lantaarn met ©en lichtsterkte van 75 normaal-, kaarse®- Gedurende de eerste tien jaren kan Goes als minimum aantal branduren in rekening brengen: voor .Kïrab'bendijke ,46.613, voor Kruiningen 61.632, vopr (Rilland-Batli 22.793, voor Seho-rei '8113, ivoor Waarde 13.780, met dien verstande «dat dit alleen van toepassing is, indien <de betreffende gemeente geheel of ten 'deele een .andere wijze van ppfepbare ver lichting invo.ert. Daling of ejljging van den kolenprijis; kjs® va® invloed zijfn op den eenheidsjpiij's van; 21/2' cent per brand- iujur. 1 I! d. Dinancieel© bepalingen. Goes] vol doet ta,an Ooeteind© de renten en allossiii- gen, verschuldigd terzake van geldleenin- gen, gesjoten ten behoeve van het gas bedrijf van Oosteinde. Dohter zal Ooist- einde aan Gee^ gedurende een termijn v,au vijftien jaren een jaarlijksche uit- keei'ing doen. Dieza uitkeering bedraagt voor het eerste jaar If 2800 en zal ieder jaar 100 lager z'ij'n, met dim verstande dat over 'het 14e en 15e uitkeeringsjaaai f 1500 z'al worden betaald Aan gasverbruik' mioet per ja,air wogden gegarandeerd: door Kirabbendijke 145.175 Kruiningen 280.9^9, Büland-Bath 84.227, Biohore 33.256 en Waard© 41.984 kub. meter. Bij' m©ier verbruik ruoot Gto©s| en bij' minder verbruik mtoet Ooisteinde een zeker bedrag per kjulb'. meter betalen. Moet te Zijner tijd de bestaande gias- zinker door het kanaal 'door Ziuid-Beveland verandering ondergaan tengevolge van de aan dat kana©|l! uit te voeren werken, dan komen de kasten daarvan vo©r 26.3 pot. voior rekening van Oosteinde en yo,oi ,73.7 ipet. voor rekening van Goes. Gees neemt een klerk, drie fitters en .een stoker van Opsteinde over in vasten dienst. .Va,n d© eventueel vopr het piverigo personeel te betalen wachtgelden bteta,alt Goes 73.7 pot. e. Overgangsbepalingen. De op de ba lans van Ooöteinde te plaatsen bezittin gen en schulden komen ten bate resp1. ten laiste der gemeente Gees. Hiet bedrag van het verlies w.ordt' üopr Opsteinde aan Goes uitbetaald. f. Slotbepalingen. D|e betalingen, door Oosteinde aan Goes te doen, komen voor 2/9 voor rekening van ©Ik der gemeenten Krabbendïjke ©n Rilland-Bath, vopr 3/9, deel voior rekening van Kfuiningen en voor 1/9 deel van elk dei' gemeenten Sehore en Wiaardo. De regeling" isi in werking getreden pp 1 (J;uli 1933 en isi aangegaan vopr ©en ter mijn van 40 jaren, eindigende 31 Decem ber 1973. Na laatstgenoemden (dpltum' wordt de overeenkomst stilzwijgend ver lengd, tenzij1 tlijldig opiZeigging door één der beirokken gemeenten heeft plaats, ge- hM. 1 1 WEiEKLIJST van 16—22 J,nli. KONDAG, Mis van zesden Zondag na Pinksteren. Gloria, 2e geb. O. L. Vr. van 'den Berg Carmel, Credo'. Praef'. Drievuil- dgihead; laatete Ev. O. L. Vr. v. d. Berg Carmel. MAANDAG, Mis H. Alexius1, Belijder, Gloria, 2e geb. a cunotis, 3 naar eigen keuze. DINSDAG, Mis H. Camillas de Delliis, Belijder, Gloria, 2-e geb. H. Symphorosa en zeven zo-nen, Martelaars. WOENSDAG, Mis H. Vineentiusi ia Paulo.. Belijder, Gloria. DONDERDAG, Mis H. Hieronymus Aemilianus, Belijder, Gloria, 2e geb. H. Margarit-a. VRIJDAG, Mis Fredericks, Martelaar, Gloria. 2e geb. H'. Praxedes, 3 a cunütis. ZATERDAG, Mis H. Maria Magda- lena. Gloria, 2e geb. Paus, Credo. GOES. (Parochie Hl. Maria Magdalena.) ZONDAG, uitreiking. Hi. Communie om half! 7. na. de Vroegmis en half neigen. De Vroegmis om zieven innr, de Hlooglmisi om neigen nor met Geloofbbelijdenis. Schaal- collecte voor Land- en Tuinhouwonderwijis. 121/4 uur Maria-Congregatie voor de jon gens. Half' drie Lof' met hernieuwing der Doopbeloften; vijf uur Patronaat. MAANDAG, slechts één H. Mie om 7 uur. WOENSDAG, 'e ia,v. 7 ,u[ur Lof miet rozenhoedje. DONDERDAG, lialf 10 Geiz. Huwe lijksmis voor Christianas Cornelias Fran- ciseus Hoorniek en Anna Dügelhofer. ZATERDAG, vaaaf' 4 u|u,r 'bieohtgele- genheid, 7 uiur Maria-lof met roizanh. D|rie eenwen PaslsieSpielen Ie Oberaiilmeegaii. Het is| dit jaar drie eeuwen geleden, dat de bevolking vian Oberamtaergau, toen de gemeente door een vreietsplijfce exideoniél werd geteisterd, de gelofte aflegde, het leven en liet a/erven van Christus iwaer te geven in een Piasisiesjpel en wel Zoolang! de gemeente zou bestaan. Ter lierdenkin|g van dit ffleit vertoonen de Oberanimier-i gaiuers dit jaar in den kleinen 'eeho|U|W-i burg een stuk, het ontstaan der (Passie-' telpelen symboliseerend. Het heet Pest und Bpsjsionsgetiibd© von Anno/ 1633. IHet is een werk van Laoi iWieisjmantel, vnlgene ©en idee van Georg llphann Lang, dejn leider der Raispiesj/'elen. Dia eerste ver tooning zal Zaterdag worden gegeven. Daarna wordt het ^tuk eiken Ziatterda|g! en Zondag gesjpieeld. Het volgend jaar zal het P|a4siep|pel weer worden vertoond. K.-K. Z. V. B. WeilsKbijden te Ovczand. Zondag, 16 J'uli krijgen we hier o(p het terrein van Volharding een paa-r treuzie wedstrijden te bezichtigen. Vpet'balspoft- liéfhebbiera mogen dien dag zeker niet laten voorbijgaan. Allereerst wordt da,n oml 3 uur (wettel, tijd) gesjpeeld da wedstrlijld van het dor pen-elftal B tegen Odio lp[ (uit Osfjenj 'drecht). Dlaarna wordt gesjpieeld dus olm) ongeveer 4 (n{ur 45. (wett. tijd) de weds|trijld van het dorpenelftal A tegen Odiie E Gezien het auöces dat Odio hier reeds in de buurt heéffc, gehad1 zal het er nui zeker ■danig naar toegaftn oim. deze heereu een^ netjes met den kous pp den top nper huis terug te sturen. 1 Naar alle Wiaar^ehïjhlïjlkheid zal dit dor pen-elftal A op Ziondag 23 Juli in Goies) f-pelen tegen het stadenelftal. Groftte veilingen 14 Jluli 1933. Zwarte bespen 9 22.40, Roede bessen f 4.505.50, Aardbeien Juctunda f 9.40, per 100 Kg. l Kerfbalwedstrijd. Gisteravond heef't wederom 'n oéfe- ningswedsltrijd tupscthen de Golessohe R. K. Korfbalclub en de Kwadendamsph© „Kiwik- sftaartjeö" plaaljs: gehad. Nu, gaf de Göes- sehel club beter partij; inplaats van 140 werd het nu, 42 voor Kwladendamm©. Auto mét vier Kapelaans) te Water; Even voprbïj! slujs I in het Oosterdiejp) te Berger Cioimpiaslclum raaktei Dlonder- dlag een auto, waarmee de welcerw1. liaeren klapolaansi vian M.unstersclheveld, Ter Apel, Zandberg en Barger Gjomlpascuuni juist oen reis begonnen! waren naar Munster. D|e ©haiuffelur van ©en zich vlak er vpetr bevindende laiuto'blus, de lieer K|ctoeven van Eimlmër Oomp|a|scluiu|m', die bet ongeval be merkte, istopba teratond en epTong te wa ter. Met behulp van eenigo toiegieacjhplten 'helpers slaagde liïj| erin de drenkelingen uit hun b'eniard© poisiti© te bevrijden. .Wpa- d'er boven wonder wiap alles goed alf|ge- llonlpen; sledlits één der «kapelaans had cenige 'schaafwonden ppgeloiopea a,aA de handen. Diaodellijld ongeluk te Heerlen. Donderdagavond laat is op den ;Val- kenburgerwieg! te Heerlen zeker© iW, R. die met Zijn fiets op den weg liep', jdiopri een mlotor, bestuurd doior Üeu lieer (p. uit Heerlen, aangereden en1 g-edoioid. L. zelf liep ernstige verwondingen pp en moest naar het ziekenhuis te Hie©rleü| worden overgebracht. D|e valsehe Engelsche bankljiljetfen. De Haagsche recherche hee'ft hange- houdon in hun! respadtievelïjlke woningen te Riotterdam en te' Amsterdam1, als ver dacht van medeplichtigheid aan den invoer van valslclhe Eingelscbël bankbiljetten Ivlan tien pond sterling, den 54-jarigen B. M. M., geboren te Nagypplad en den 41-jar(-i gen Oostenrijker H. E,. Beide verdachten bevinden zich thans te 'e Gravenhage, in politiebewaring, in afwachting van het verdere onderzo|ek, dat in samenwerking met Siclottland .Yard geisehiedt. EergisiteraViOnd 'is het dochterfji© van den heer S. te Hlelvoirt opl de kermis al daar door ©en schuitje van oen lucht- schommel tegen het hopi'd getroflen. Zij is in levensgieivhanlijken topistand' opge nomen. Eergistemiddagi is de timmerman J. v. B. uit Hiedel, die werkzaam 'was aan de sluiswerkeii bij: 'Roissum, uit ©en 30 mieter Imogen hetftpren gevalllen. M-et ernstige inwendige kneu|zing©n jein ©en herSen- öohudding is hiji opgenomen. Zijn toeistaind is levensigevlaanllijk. VrO|UW verbrand. Donderdag heelf'f zich te Bneida in een perceel aan den Nassiauisingal een ernB'fig ongeval vlopngiedaan. Toen de 60-jarige wed. Rtens bezig. 'wias in flein blikken buis opl een jpatrol®umkia,chieï bijenwas te Biniel- ten, staag plotseling de vILa.m in de buis, waarna pok de vroiulwl .in brand raakte. In radetaolzö angst, vübog zliji de straat iop, waar de vlammen door vborbijiganigers, taia veel moeite geblnsohb werden. In ho- pletarzen toestond isi de zwaar gelwoinde vrouw naar hat ziekenhuis overgebracht, waar zij deis avonds iö pWerl'eden. De brand te J/njblblega. Bet blijkt dat da brand, die Dinsdag nacht in die Centrale bakkerij, fe Jiubbega heeft gewoed, door den meesterknecht ie gesticht. Deze kwam in nacht,gelwaad de politie z(n daad mieade©ien, terwijl zijin vroiuW en kinderen van niets' wisten ian nog in het pand aanwezig Iwarein. Daar de brand zioli zeer snel uitbreidde; konden de|z© menscihen me,t moeite gered worden. Geboiuw ,en inventaris; ook' «en vloernaad graan, waren verzekerd. De kne'cht is door de pbliiie in arrest gesteld. Valscho oormerken veer vlarkens. Na een langdurige aobtervofllginigl heibbén rijksveldwaclhtera uit Rcermond nabij Gra- fbern ,aangehoti(dien den 26-jiarigen varken|s|- kooplmian He J. uit Linne onder verden king van helt bezigen vlan valscihe Qornner- k'en 'bij varkens en naar Roermond ge- briaiCht. Een vraichitaulto met ©en groolta partij varkens met v!als»he oormea'ken is voorloopig in beslag geaomen. Uit Kat kanaal is Hater ©en zakje uit hat waiter opgehaald, inhoudend© een mierktang en vialsioha oormerton, hetwelk -die aangehou den© tijdens zijn vlucht daiariu liad ge worpen. De erfenis. Zekere A. N. te- Leeuwarden ontving dezer dagen ©en erfenis van .ongtavëer f 1200. Meifc vrienden zou. vlan haf geld gefeest worden. Onder den invloed vlam isterken drank kwam ,N. te Leeiu'w,arden, waar hij' woiont en ging vandaar met vrienden ©n vrieudininein omar Groningein. Hoe alles piracies: in zijn werk' gegaan is weet hij niet meer, dach het komt hierop neer dat hijl ia! zijn gelid kwijlt is. Hij deed aangifte biji de politi©, die termen a,anwezig achtte ,om heb gezlelschapi, dat met hem was wit geiweeisit te arresltiaeren. Brand te Aalst (N.-Ar.)i. Te Aialsit, gemeente W|a,a[re bij' Eindho ven is leergisteraivloind 7 wur brand taitgie- broken in heit slgarenflabriekj© van ;de iirma, P. van Dijk'. Hat fabriekje met .den gebeden inveltnarisi is een piiooi dier vlam men geworden. Tevens is een aangebouw de nag nieiuwe iwtaning, van dom heier vdn Dijk totaal afgebrand. .Stedhts den inboe del kon men redden. D« brandweer-, die zonder brandsptait moest werken', sltiond tegenover de vlu/urze© machteloos. D© sehaaa wordt, door verzekering gedeikt. Er waren op deze ïhbriék1 18 pietrsonen werkzaam. D>eiz© hadden nog tot 6 uur. duis een u,ur voor den brand gewetrkll). Dioodgldkhcld. Donderdag is biji de spoorbrug over het' nieiuwe omsnijidingislkianiaal te Gpoinilngein bij heit beien van pa-len de 39-jarige machinist Kimk'es, zonder dat iomand het belmerkt heeft), dopr de maohine gie|greplen melt het gevolg', dait liiji r,onl het wiel geslin gerd is en door het touiw acht tonaal fwérd' oimslrengeld. Toen heeft' waiarsichijtafijk een deiel van zijn lichaam de handle gei-aakit en dei machine sjtopigezefc. De man was onmid- deki,k dood. Hij laait, «en vrouw en 7 (kin deren achter. Dl°|oir een auto overreden cn gedood. Donderdag is holt, 7-jarige meisja S. uit de Zaanenlaan in de WilllielminiaiSlti'aat te Haarlem, toien zijl uit de tram stapte -en voior de tnaim heen de straat wilde ovler- steken, aangereden door een taxi. Hielt kind w,a,s bijna onmiddellijk dood. Hielt lijkje is naar heit St. 'Ellizabeithsg'astliuis gebracht,. De Jantjes als bergbeklimmers. Reuter meldt uit Oslo: Tijdensi het verblijf vian den Nederttandsichien kruiser Jacob van Heemskerk te Odda, in heit graafschap1 Hordaland, maakten de leden der bemanning veelvuldig, uitstapjes opl de kust naar den Buar-glotöclw. Yotr hen, 'dia in dei straelk1 onbekend zijn, is heit leidhter z'eier moeilijk om in dit bergachtig terrein den weig te vinden. Opi een der oirihitenden in het hegin van de,zw week 'wia,s, eveneens een geizftfechap matrozen al vroeg naar den glatsiCber ver trokken,w a,ar het den dag doorbracht. Tijdens den terugtoicht na,ar Odda raak- Ijen twee mannen zoiek'. De iandene|n kon den ben niet terugvinden, waar.0|p aan hulpexpeditie naar dan glietsöher vertrok', dia 's avonds n 10.30 ieen der vermisten feru-gvond. Hii; wa.s- volkomen uitgeput en vertelde den leden der hulpexpeditie, dat hij dien weg was klwljitgeraakt en lang dooi- de bergen had getaopen. Zijn kleer.en waren gieheel a.an ll'ardiela gescheurd. Ten slotte ha,d hij' zich, doo- delijk vermoeid languit op den grond laten vallen. Zóó vond de expeditie hem. Da matroiC'S werd terstond na,ar het zie kenhuis vervoerd, waar men constateerde, dat hij verwondingen. ,aan het hoofd had ien «en hersleUBichuidding ha,d oplgeloopbni. Do andere vermistte matroos 6laagde ex tenslotte in, zelf den weg naar Odda terug te- vinden. Drama te Haarlem. Vrijdagmiddag is in de, Spioorweigstraat ta Haarlem een moordaansliaig gepleegd, gevolgd door aelfmoord. in 'het perceel nr. 28 vain genoemd© straat woont da '51-jarige winkelier H. Hij1 was ongehuwd, van beroep Stucadoor ,en wa.s ©enige jaren geleden uit Ooist- lndisehen dicnist met .plensiaeu ontslagen. Daarna had hij zich in een kruideniers- zia,akj© gevestigd. Als hullpi in de huis houding wa,s sinds ©en paar jaren biji hem de 16-jiarig© V. E;., wonendia ^ipiaorweg- straat 22. Gistermiddag kwam 't meisje bij H. ,om een rijwielptaatjie. te leeneu. Door hem werd gevraagd waarom zij den viotrigen avond niat was gekomen zooals zij had beloofd. Het meisje -antwoordde, dat haar dit niet mogelijk w,a,S gew]e«sit. H. is daarna kort maar heftig tegen haar uitge varen, kwam naar haar toe en 'loste een sohot, dat haar in den wang trof. Toen II. voor de tweede maal Jvilde (schieten, sloeg zij hem opi de hand, zloodat het seliot miste. Hot meisje is toen hevig bloedend weggietooipien. H., Waarschijnlijk denkend haar leve,nsgw;aarlijk te hebben verwond, grendelde de winkeldeur en schoot zidh een kogel in de slaap. De «ewïv der reclame. Aartshertog Otto- van Habshurg is peetoom geworden van ieon drieling, kinde ren van een Wieensoheu arbeider. Honder den monarchiseten wachtten in strooman- den regen voor de kierk vlam AntoniuiS van Padua te Wieemen, loien Aartshert,og Olttoi'fl vertegenwoordiger die 'functie van ptetetppm wa,a.rnam. De kinderen kregen de historische Oos- temrij'ksche' namein Otto,, Karl en Fran'z. Da vader is lid vlam de momarehistiiiSche partijl Van werklieden en boeren, genaamd da „IJzeren Ring". De drieling kreeg een assurantie-poli®, krachtens welke elk dier kinderen opl 20- ja,rigen leeitijid 250 gulden krijgt. Ook werd voor elk' een gesigneerde 'foifp vian hun peetoom gereserveerd. De strijd tegen de ontvoeringen. De voorzitter vlaai de Amerik'aanscehia -uridische Settaafslciommissie Ashurst, heelft medegedeeld dait hij zal voorstellen zioo spioödig moigelijlk een wijziging in de fede rale wetgeving, te brengen, waardoor in alia 'Staten da dopd/straf' op! ontvoering wordt, gesteld. De regeering schijnt 'thans lernist ite m'a- ken met haar strijd tegen het Steeds groio- ter wordende euivel. De politie ta NelW- Yiork heeft, daarfo© een speciale af'diaeiing ipgesteld. De chef va-n bet /depiartemient van Juis]titie Edger Hloioivfer heef't besitaten tot uitbreiding van de recherche-al'deeling van het departement. Senafew Qopeland van de Senaatscom missie, die meit een onderzoek' naar h«t euvel der :ontyloeringe.n 'is bellaist, is naar New-York vertakken omi .dpeltoffenda maatregelen te kunnen bestudeeren. Die leider der Kroatische boerenpartij vermoord. Gistermorgen is in het Kroatische dorpj Dugosela een aanslag! gepleegdl 'o,p den! leider en vaormaügen afgevaardigde idea} Kroatische boerenpartij!, Pcedavee. Uit je©®' jachtgeweer werd Mj getroffen door kogel in den buik m viel bewUi»;tep|o|0(S neer. Hlij wercï naar liet ziekenhuis) ïd Zagreb (Ag"ram) overgebracht, waar hij overleed. Men meldt nader uit Praag, da,t vaart boer, die der baerenleenba.uk, waarvajj Predawec directeur id, een bedrag van ©enige duizenden dinar schuldig Was eö Waarvoor men gisteren zijn boeltje z,o,ut verknopen, den aanslag heeft gepleegd. Acht communisten gearresteerd.. Ken groep coimmuinis|t,en heeft )Wio.enisj dagmiddag geiteacht, ,aian de haven te Ante werpen liet lossen der lading van helt Lei-1 la.naiso'hei sifcoiomsicihipi „Evere&a" te belet-1 ten; dit als bewijsi va-n solariditeit imet da r-citlaudsche communisten, die de alge meene staking in hun land hebb'eln afge kondigd. Tevens 'hebben de cioimmuniisteö 'n poging gedaan oim de; bemanning van! heit schip toit staken van helt werk te 'be wegen. De Anitjwerpisoh'e politie kwam! echter dadelijk tuisBchenWeiden. Acht communisten, ,0, w. ifw'ee Walenj werden geiarresfeerd en tel- beschikking Van het Gerecht gesteld. Het mysterie van Factors ontvoering.. Jiaeo'b Eaiötpr heelft' zich op een politie- ■pioislhuis in Laigrangc. een van de Voorste den van Chicago:, gemeld. Hij deelde niette dait zi;,n ontvoerders hem in vrijheid heb ben gesteld; hij: weigerde echter te zeg gen, of hat losgeld betaald was. Reuter meldt uit Chicago': Die zoon van Jacob Factor heeft meegedeeld, dat hef losgeld van 50.000 dollars aan de ontvoer ders van zijn vlader is uitbetaald. If et einde van een bedrieger. Ta "Wlarnemünde w,oionde sinds ©enige weken een jonge mlan in een bottel die ini «en moici plakje rondliep ©n 'beweerde, onderbevelhebber v|an een S.A.-eorpls turf Maagdenburg t.e zijn. Toon de hotelier, nia, herhaald aiandringen geen bafaling Vaiö da vrij gr,oo|t,0 rekeningen kon erlangen! verziooht hi'' den distridtsloommandant ujliS' RoHtoek den jongen oman te willen ideinti- 'fioeer,en. Dez© kwam -over en onjtmaskex-i da den igia,s|b in het bijlzijn van twee poli tiemannen ,als ©en bedrieger. Vpior do ■politie hem ©chter kon arrasteeren slehoot- hij' zich een kioigel dioor het hoofd en waS- op slag dood. Dia t,o,chti van Dalbo^ Dei Italiaansc'ha vlieger® zijn sleidhte één nacht 'te. C.artwright gebleven en Don derdag weer verttrolkk'en imet beisteimining na,ar Slieidiac opi het sldhiereiland NeWI Brunswick, een afsifanid van ongejvieer 75C(i mi.l. A'Rels verli'epi vloit, De daling gte* schieidde bij stralende nzlann©ischijn en eetn! lichta brieis'. HJet weer wiaisi dus hgel waf verbeterd, want' het eskader had wam Kaap St. Geio-rge te kampen geihad mett zwaren t.ögen'wdnd. Duizenden Melanigöfcelfcndeu! hebWein da vliegers tplegejuich't:. Gister ging!'het opl» Montreal ,aan en morgen hoopt tnen ia Chicago' te komen. Ernstig sehfeps.tuigcluto Op de rivier de Wlolga, is in de nabij heid van Jar-oislaw ©en -boot meit 250 v!a- oaniie-gangers -omgeslagtein en gezonken^ De meeste passagiers tonden gered wor den, doch liet ongeluk heeft ook tal'rijlka slachtoffers geëistelht. Tot idusver werden reeds zeventig lij ken geborgen. Als o-orziaak' van bet ongeluk wordt aangenomen, dat de bo,o,t ta zwaar belast was. Schurken,. De golf' van sohurkerij die thans w,eer. over de Ver. S-tafen gaat, leidt tolt de on- geloicftvkste dingen. Dezer dagen werden te St. Paul twee doktoren ontvoerd. Da mannen waren telefonisch ui-t hup liuiö weg'geroepien. Eenmaal in hnaden van hun ontvoerders, werd ia,an -een der doktoren bevolen, ©en verminkende operatie uit te voeren ia,an den -ander. Hij weigerde; 'wtexd toen met chloroform bedwelmd, in zijn -autoi geladen en op de rails1 van een spoor lijn gezet, tegen dait een snellltrein zSoul tomen. Gelukkig werd de auto niet vol geraakt maar slech-ts door den trein ppizdjj geschoven. De machinist stapte en men vona den bewuateloozien dokter. Boiv'endieim werd niat ver van daar de andere dokter aangetroffen met ,een schotwond in hét- achterhoofd. In den zak van den dokter in' dein auto vond men de portefeuille wla,n heb andere- sla-ehtoffer. Blijkbaar hadden de bowven' ©1 -op gerekend dat in den vernielden -auto' het verminkte lijk z.ou, zijn ontdekt vlaai den „moordenaar en ber-oover" whn den dokter mat het schot in het hoofd. Het e pruimen van een gedeelte va-n den vecstapiel. Naar de „N. Rofterd. Crt." vernaemt, heef't da Gentrale Commissie voor de Crisis-Rundvaeeentpale ©en plan in otv'er- weging genomen, ©en gjedaelte van d-e op te ruimen runderen- ,te verwerken im oorned heef :an zulks t.e doen geschieden door de grooffiaibrikanten van geconser veerde 'vl'eesahpxoduiat.en. Me't dit plan zaui een nadeelig saldo va-n ettelijke mil- lioenen v.oor de schatkist gemoeid zijn. Dit bedrag zou men trachten terug te vinden door ©en 'extra heffing op lalla vleesohsoorten, ook op da reeds befast©, ■waardoor de vleesohprijaen beduidend ztou- den worden verhooigd. I

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2