NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad I, rs~<Redactie en m» I ill DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS .1. ill III By'kantoor"m ID D E LBURQMarkt 1 en 2; Telefoon No. 474 j'I rips nnNnFRniRS fn nFS zaterdags Tl Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager ,VAN DER REST BUITENLAND JAPAN AZIË BINNENLAND k Ass. Apotheker, GOES, Telef. 1681 fl UIT ZEELAND MIDDELBURG „ZEGHETMET FRUIT" FRUITHANDEL. GOES NUMMER 83 ZATERDAG 15 JULI 1933 298TB JAARGANG NIÉUWE ZEEUWSCHE COURANT Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit nummer bestaat uit twee bladen Ivak OVER DE GRENZEN 11 W e ek'r a vu e. De economische conferentie ite Londen ia neg nietr ter ziele, ail lijdt de sukkel! aan een slepende kwaal. 'n Zeshonderd heer-en nemen aan de conioreiniie deel zonder iels1 te stichten dan verwarring. Rijst dus de1 vraag waarom men dia kéislfc- hare. onproductieve geschiedenis den naam economisch geeft. De Amierikaansclie dele gatie heeft nogi imoner het lot, om voor zondebok te spie! en. Haar leden zijn van goeden wil genoeg1, doeili strijk1 en zet worden hun beslissingen door Washington verloochend. Met vleel energie hadden zij èen bespreking tiussehen de centrale ban ken geforceerd over het muntviraagstuk. Nauwelijks Was bek voor elkaar ofl er kwam bericht, dat Roosevelt er niets Van hebben moest,Nu, vechten zij weer Voor dein zilverstamdaard. Men moet werkelijk dia onverst,oorbaarheid' bewonderen. Zou dit nu. toch van de 'kauwgom komen? Het eeinige voordeel dat dazle; conferen tie oplevert steekt in het bijwerk', dalt mogelijk is door heb bijeenrijh van Veie intern, kopstukken. De goudlanden izpjudein elkaar, bij' de: yerdediging van de munt waarde tegen, de speculatieve geesten, nooit iZioiO1 vlug gieivjonden hebben indien hun vertegenwoordigers niet dagelijks con tact met elkaar hadden gehad. Ook de productie-beperkingen van graan en siuiker door de voorna,amstei voortbrengende lan den, schijnen dank zij de LojnldeinlSoho bi/eenkomist, haar beslag te krijgen. Het is anders' fo,ch wel heel vreemd gelgaan. Del moderne economisten. wilden voor eenige jaren .alle zedeweitten oprij] schui ven omdat zijl in bun waanwijsheid be vreesd! waren v'oor 'n aarde die haiair be volking niet meer zou kunnen vloeden; loans gaat men zich te buiten van Vr.elujgd indien men het zoover wieet te krijgen, dat de productie kunstmatig verminderd wordt! i Onze Oostelijke; buur vraagt nog steeds veel aandacht. Heit begin Van do week' bracht de verrassende tijding, dat ven Papen er toch in geslaagd was met' heit Va.tioaan tolt 'n concordaat te komen. Dit beeft heel wat voieten in de aarde, omdat de Paus waarborgen eisébt© die vierkant tegen den aard der nat. soo. re volutie en haar uitvoerders i.ngingeoi. "Voor de Kerk in Duitschland is dit ccncicrdiaat intuisschen een zegen, epl de onderwerping van het Centrum aani de Hitleiianen wordt' nu eemigSzins begrij pelijk. Ook lOfpl bmnenl&ndsch 'politiek' ter rein beginnen de laanVoierders waiter in den win te doen. De seherptelijper dr. Friefc heeiilt openlijk aangemaand om het) tijdperk der revolutie laif! fa sluiten en aan te vangen; met' de Woluitie. Donder dagavond h©elflb Hitler in de rijkskanselarij tegenover de gouwleiders in denizlekSden trant een betoog gehouden. Hit-ler zei o. ;a,., dat de huidige periode oen zegen voor het vblk kan worden, w'amneer die verdere opbouw evlen vlot loopt ajlsl 'de voorbereiding en uifvhering der naltiomaal- so'eialietisohe revolutie. Hief land! is Ver overd door strijd; thans moet het door vrede opgebouwd Worden. Die politieke macht kon in één: slag veroverd worden: opl heit gebied der «economie gelden ©üh- fer andere ontwikkelingswetten en moeit men stap; voor sfcapl voorwaarts gaan, zonder het bestaande radicaal te vernie tigen. Ten slofte noemde Hitler de belang rijkste; taak der partij1 de olplvoeding v;an den Duitschen mensoh. „De synthase tus- schenh et natiomaalisoicialistisehe ideaal (en de zakelijke eischien van het bedrijfsleven moeit) thans tot stand gebracht worden. [Veertien jaren lang heeft de piartiji zicli voorbereid met «en weergalonzte discipline; wanneeT men in da toekomst dezelfde richtsnoer blijft volgen, z:al het sUcéès groot zijn." Daar mankeert! weer niefe aian, al zal menigeen ,er v.a,nl oplbooKen, dat da jaren lange, straatgevechten, sébel'dpiartijen, op hitsingen en moordaanslagen onider da ru briek „weergalooize cUscipIin'é' gesldhoven worden. is aab ;de nat.-soo. opIVocdingf?, Hitiers woorden 't; moet overigens gezegd worden zijn kalmeerend en moedgevend. De Wereld Whdhfc nu o;p zijn verdere daden. Zoolang pacifisten als pater Stratmann en pa-of. ÏRlauea- in da gevangenis worden gehouden alleen omdat zij den wereldvrede Willen, is' het' moeilijk oim' te getooven ;a,an zuivere international© bedoelingen; zoolia,n|g faitspenideiijka men- ecben worden gemolesteerd en plaats moeten maken voor veeta-moordenaars en woestelingen, zal men tlwijifeladh'feigl tegen over hef nieu,we regime staan. Wij] g'elloo- Ven wel. dat Hitler momenteel oprecht is; het is slechts de vr,a,ag, olf! hijl de door heim' opgeroepen geesten van geweldenarij en opstandigheid ^bezweren kan. en China leven Vredig naast elkaar, heb ben gelegenheid, eens opi a,dem fa kbmon en zich te bezinn;en opi Concurrentie óf compagnonschap. De laatste moigelijjkheid verontrust Rusland maar al' fa Zeer; plot seling is de sovjetstaat in ijMer ontstoken om nie't-aanvals-vierdragen met de nahuiur- staten in Europa ail ba sluiten. Dekking in den ruig! Ook' voor de Eiurope-esdhe1 slaken is dit het motief, nu in Duifsoh- landl de koers zioo, gewijlzigd is. Hitjler kijkt vriend Stalin er wel leelijk opiaan', doch bevindt zich reeds in zoo'n pijnlijk isolement, dat bijl zijn -laateten internatio nalen vriend niet met booiz'a woorderf van zich Vervreemden wil. "V oor den Europeescihen vrede ontwikke len zich eichter al' die omstandigheden gun stig. Als men er nui ma,ar eens to® kon komen ,om melt hef fnuikend wantrouwen t(9 breken en eerlijk te streven naar het staken der bewapleningsWedstrijiden. De veiligheid voor Frankrijk is n. i. niet meer veiliger te maken, nu; Duitsohland om singeld is met bondgenoiotienvanMarialnaie.- D U ITS CH LAND Oilficicicle wiecrwlraak. Wolff meldt, officieel da volgende lomp heid': I Da oud-rijkskanselier Phdliplpl Scheidei- mann acht lief niet benaden zijln waardig heid om het Duitsche Volk' ■en zijn regee-, ring dooir Bchaamtellooz'e leugens in hef buitenland te jb'esdiimlplen. Dezér dagen heeft hijl een smaadartikel in de New ,Tiorb' Times geschreven, dat er .oipi berekend is doior systematische leu gens een nieuwe gruWeloampiagna tleigem Duitsehland in haf buitenland te dolen opi- vlamtoen. 1 Da geheime st,a,a,fsiplolitie heeft in afweer van daza gemeene landvlerraderlijkb .ophit sing de eeniga effedtieVe ma,a,tre|gel van 'staafemoodWeer getroffen, n.l. de gevan genneming va,n vijf familieleden van Schei- demann, dia noig in Duiltschl'anid waren achtergebleven. Delze personen zijln naar een concentr,a;tiek!ampi gebracht. Dit 'doeltreffend optreden van de gehei me •staflitisploiitia ,zal hopelijk telvens alle smeerpoetsen en lasteraars' totl laatste waarschuwing strekken. De rejgeering aai niet langer gedooglen, dat het Duitsche volk door llaifife en geWstenlooize lui, die veilig in het buitenland zit,tien, beschimpt en belasterd wordt. Het c,amp fel. II,et Japiansche Ministerie van 'Binneta- laudsclie Zaken döelit mede, dat' zich noig 49 leden va; nde geheime organisaties in arrest bevinden. Dia gearresteerden wor den beschuldigd v,an Voorbereiding van •een aanslag ,opl den minister vanl oorlog Ar,aki. Zij weigeren Verklaringen, af1 te leggen en beweren, uitsluitend, diait hinni or ganisaties niet meier naar terroristische daeleinden streefde. Rost in Blivlndië. Nadat te, Poona een resolutie wasl a,an- genoimen door de congres-,piartiji, waarin del onvoorwaardelijke opheffing der bur gerlijke ongehoorzaamheid werd aanbevo len, heeft, hef pia,n-Indisoh congres met een verpletterende miaerdepbieid aani isop lultdei gevoteerd, welk'e opheffing der bur gerlijke ongehoorzaamheid' voorziet, mits een aanvaardbare regeling toil stand k'oimlt tusBchen den onder-koninig «Inl Gandhi. Dei conferentie bad te voren een reiqo- lutia van Gandhi Verworpen, waarin werd voorgesteld ,da,t hij, de mahatlma, .en een honderdtal van zijn meest in,tellec!tuee|Ee aanhangers individueel die caimpiagne vlam burgerlijke ongehoorzaamheid zouden voortzetten. i i Hef Oosten geniet van de rust. Japan Engclsch oorlogsschip de Kclielde opgevaren. Het Engelsche oiorloigssehipi „Elxeter" is Donderdag voor een bezoek' aan Ants werpen de Sichelde opgevaren. Na,ar verluidt zoluj de commandant van het Schip vaor het opvaren van de Schelde geen toestemming hebben ge vraagd van dei Nederlandsche regeering. Indien dit inderdaad zoo is, waaromtrent Donderdagavond nog geen Volkomen ze kerheid bestond, jnloet dez'o nalatigheid ongetwijfeld alsi een vergissing worden be'sjchouwd van den betrokken boimm'am- dant, die blijkbaar dan niet voldoiemde met zijn verplichtingen opi dei hoioigte Wajsj; ft et blijkt inderdaad dat er Van da zijde van den Elngelschen coininaadaint een ver- gissing m heit slpiel is geweest. is intuissehen te 's-Gravenhiagle! als- neg een verzbtejk ingiekomen om de Schelde _ei mogen bevaren, waaropiguinstigbésohikt Prins Nieolaa» van lliiemenië. Drins Nicola,as van Roemenië is eer- gistermiddoig, vergezeld van luit.-kol. Bals l'evisj van den Generaleni staf en de hoeren van zij'n geiVolg! inl de hiopfd'sitad aange komen, waar hijl aan de grem's| tier ge meente werd opgewacht dioior ïuotonf'ijl- dersl der Am'sterdam'schë politie. Dieze leidde da autoH van den hoplgen gast en z'ijh gevolg naar de Gr. Kat ten- burgerstraat, naar het gfabloidwi van den R'ijksjstudiedienst voor da Luchtvaart. Prin'sj Nicolaas werd hier botvangen door ir. C'. Koning, waarn. directeur van den Dienst, die den' hopgem bezoeker eerst toonde de windtunnel, waarin met ver schillende modellen vliegtui'g'eni proeven worden genomen, vervplgensf de precisie- instrumënten, die bijl da vliegtuigproeveni Worden gebruikt en da instrumenten, dia worden benut b'ijl het hnderzioeb en j_da keuring v,an da mlaterialen, die b'ijl tien voor uw i GENEESMIDDELEN, HOMOËOPATHIE I VERBANDSTOFFEN, VERPLEGINGS-, BABY- EN TOILETARTIKELEN, I CHEMICALIËN, WIJNEN, LIMONADES BUIKBANDEN, BREUKBANDEN, SPATADERKOUSEN enz. naar maat.l Aparte maatkamer. Bezaek aan huis vliegtuigbouw toepiaiqsing vinden. Sipeciaa] oiok vojor dit laalktgenoemdq onderzb-ek' v,an den dien'st had Prins NicolaaP groiote be- langrtellingt evenals Voior den in het ge-, bouw ppigeistelden vleugel Van eem F,okk'er- maohine van het F Hf ty.p», welke dé dienst gebruikt Voior allerlei proeven. Yam het gebouw van da Rijksjstudie- dienst vopr dé Luchtvaart begaf Prins! NicoLaasi zich naar, de vliegtuigemfabriek „'Fokker'' ,a,an de overzijde Van bet IJl. In de loodst waar de ontvangst plaats had, waren opgesteld verschillends pm- derdeelen en kleine modellen v,an F,oklker- miaohineq en da in aanbouw zijhde vleu gels van dei nieuwe F XXXVI, terwijl wais geconstrueerd een mJodel opi ware grootte v,an den roimpi der F XXXVI, waarin waisi ingebouwd de cabine; die ge heel wajq ingericht, z'ooialsl Fokker zich die Voor zij'n nieuw,ei toestel' heeft ger 'dacht. I I Prin's Nioolaas, dis dopr den heer Fok- 'ker Zelf werd rondgeleid, toionde gpootc belangstelling voor dei in aanbouw z'ükda F, XXXVI en lang toefde hijl blijl den gropten vleugel, welksl geweldige afmletin- gen hem' imponeerde. In het mioidel' der cabine van tie F 1 XXXVI, wia,ar dej taJfeltjeB; netjes ge- 'dekt stonden, gebruikte het' gezelschap! de thee; Om1 te puim) half! zes( keerde Prinsl Nicoliaoisl P'er aiutoi naar D|en Hiafflg teru'g, waar hem een maaltijd door. den min. van Buitenl. Zaken werd aangeboden. De Iv. Ri. O.-vIbot. Aan de K. R'. O.-vloot, wölk'e morgeD van Leiden uitvlaart naiar de BraasSemer- en Kagermeren, nemen meer dan 14 groiolie! stoomischepieu en ongeveer 3600 ieEePr- sioniaten deel'. I I 1 I I CcintïngBiitlcieriiiff van rund-, Wal'f'sL, schaiplen- en plaarcfcnvfejcsdli. Gister bevatte da Sfaaitsiort. een Kon. Besl., waarbij de invoer v|an:, Verschl, gekioeld, bevroren, gSzputen, gerookt, ge droogd of geconserveerd rund- en kalfisl- vleescli di+oi .slcliaiplen- ,en p|aarden!vïeeiscli alsmede van levlende sohiapisii; en slacht- piaiarden, voor den tijd Van 6 maanden wordt geeontingeerd (16 Juli1'0 Jianhari 1934). Hef percentage v.an dein toiege|sit|anem in- voier is vlaistgeslbeld o;pi 100 van de gemid deld ingevoerde hoeveelheden in da tijd vakken: 16 Juli 1931—16 Januari 1932; en 16 Juli 1932—16 Januari 1933, behal ve Voor den invoer van Versch, gekoeld of bevroren rund- en kalljsylieesch', welke ge- conlingeinteerd blijft opi 60 p|ct. Van dek gemiddelden invoier pier 6 maanden in 1929, 1930 en 1931. Uit het VolkV,o,or hét Volk. Hét bestuur van de Vereeniginlg „Uit helt VolkVoor het Volk" heeft den bur- gémaester, den heer M. Fernhouit, bereid gevonden het bieschermheersdhapi der vfeir- eeniging te aanvaarden. Haar -wij nader vernamen heeft hef bestulur, dat' nu! reeds1 t,al van jaren1 Voor zoover de 'financiën der Vereenigdmg het toielaten, oip; de jaardagen vian de Koningin en andere leiden van het Vorstelijk Huis eenige ïéestelijkhedën organiseert, belgre- JOH. SIEBENGA - GOES VOGELZANGSWEG 15 pen, dat de 75s.te verjaardag vian de Ko.- mngin-moeder, nief Oingemerkt te Middel-1 burg voorbij mag gaan. Opi dien verjaardag, duS Woensdag 2 Augustus, zal het. Middelih'ur|g|soh mlu- ziekkorpö des morgens van hiai'f4 acht tot lacht uur koraalmUziek op den Langen Jan ten gehoiore brengen; van 11 tot 12. zal de heer Ferwerda het, carillon van den. Abdijltoren bespelen en voor den afykmd riiaat een concert van het Ohr. mujziek- ge'z'elscha.p' „Oefening na «ten Arbeid" op hef-, pjrogramlma, welk' concert plaats heeft in dei Abdij. I Ook voor 31 Auigusttuls, den verjaardag van da Koningin ,is hat, bestuur als .altijd paraat. Rlijlksiiostspaarbanlf. Opgave betreffende het postkantoor te Middelburg over da maand Jhni 1933. Aan bovengenoemd kantoor w'erd, in den loop der maand op; spaarbankboekjes ingelegd f 60.531.35 en terugbetaald' 'f 61.886.27. Dierhalve minde? ingelegd) dan terugbetaald f 1354.92. Het aantal nieuw uitgegeven spaare bank boekjes! bedroeg 39. Docr tusischenkoinst van dit kantoor werd ter Directie op staatstehuldboekjes ingeschreven nominaal f 700. De H.-K. Jengddag. Nog een week en We sfaan aaai dien vooravond van den grooten Rl-K. Jeujgd- da,g. welke hier in GoieS gehouden ziat wér den ter piroipageering vani het jeugdwerk in Zeeland. De voorbereiding beeft ontzaggelijk vleel' arbeid gevraagd, maar men heefts nu ook 'n program da,tl er weiz'en majg. De made werking is bijkans algemeen en daardoor nadert bet aantal deelnemers het! respec tabele getal van idjuz'end. De aa,nlkoim'st van da 'div'erse groiepien uitj. de verschillen de steden -en dorpien heeft tusBohen tlwaall uur en ha.lfl een op hett SfatMnsjpiïein pdaafs. Ota! 1 uur is er eerst, in onzé kérk aen pieehtig Lof, da,t door den hoogeerw. Deken z'al worden opgedragen: en waar onder pastoor Wlennen een toespraak houdt. Kwart vóór t'Wea gaat het dan met mu ziek door de sfa,d naar de weide Van dhr. Krijger aan da De Ruijkerlaan. Via,n 2 tot 6 uur volgen vloiorts diverse oefeningen,; reidansen, demonStratieis en wedstrijden, 'o Bijzondere attractie vormt natuurlijk belt voor de eerste miaal in Zeeland aptreden Van 'dé Graal mat Spreekkoor, 'n Groep Graalleden komt hiervoor expires uit Rot terdam, over. Ook' 'n Rofterdamsehe af- aeeling pa,tr,onaafsjong:enS in' ulniforml z'al 'aian d'ei demonstratie deelnemen. Hlafc laat zich aanzien en hef is tfrou- Wenq te, hopen dia.t voor de unieke ge beurtenis; welke deze'Jetigddag ongetwij feld is, de belangstelihg van onzë men- schen groot zial zijn. Ha ar B;iiiaiit! V,an vorige jaren zal men zich noig| wel herinneren, het aulc'cea dat dhr. J|. van Fraatslsen met zijh. tweedaagSche uite stapjes naar Dinant had. Ook gedurende dit seizoon zal het rei-; zend publiek de gelegenheid worden ge boden vopr betrekkelijk! weinig kpiqten ve'e], te profiteeren op deze wij'ze. Voior Katholieke topriqten ia de toidht nog aantrekkelijkler g'einaaikf doordat mede 'n bezoek zal' worden gebracht aan het door de jongqte opzienbarende gebeiurte-; nispen bekénd geworden Bea,urain|g. Volgende week Zaterdag wordt de eer- ;ste reis ondernolm'en. Men zie annotnicte I A tilo|-t(i|t.iht jes'. Dhr. O. v. Ntrien, Voorstad, arrangeert komende dagen diversp, billijk-geprtjlsde ia|utd-tpéhtjeis|. J Nadere bijzonderheden vindemi "belangl- istellenden in de heden geplaatste adver tentie. li Velen profiteerden reeds van de voiordeelige aanbiedingen in SIMONS' GOUDZAAK. Döeit uw voordeel ;en komt U, pok. (Adv.) Postdienst. Verplaatst met ingang! v,an 1 Nov- a.'s. de referendaris 2a H. R|. O. van IHioiut van het telegraaf en telefooink'anitoior 's Gravenhage nap? het post'-, telegïa|af| en telefloioiokamtoior te Goes. :Waar snoepen to» leidt. De politie heeft proicësl-verbaal pipgel- m'aiakt tegen een 14'-jarig meisje uit' 's 'Heer Arend'sfcerke, te) dlazeir stede in ben trekking, dat bij] verschillende winkeliers is'noeperijlen kbickt, Zonder die te betaj- len, en deZe dan op naam1 van een ander liet noteieren. 39 AGENTEN in Zuid!- en Noord- Beveland waarborgen de beste servicia bij aanschaffing van een N. S. F. af Philips-' radiotoestel. Hoofdagent: J'. M. Polder-' man, Goes. Tel. 129. (Adv.) Ic'rséhé. Aangenomen is de bentéming Hot secretaris der gemeente lecseke dooi; 'den heer J|. v. iVeenendaal te Amerslfloo|rti en tot icintvanger dioiofc den lieer 'D'omini'-» öus' te .Wismiéldinge. 's Gi'ia,vcnpélder. Gisterenmiddag was de heer de Wl, rus|teud landbouwer alhier, •aan 't leeren rijfden met eiea nieuwe Ford. Toen h'ij' een ziijlweg uit kwam' bij' de iVior Linden ga|fl hijl verkeerd gas) en ybptste de nieuw© wagen die toen oen grppte isnelbeid had tegen, een boom aan, waar door groote miaterieela schadei aan den .auto werd toegebracht. Persoonlijke onge lukken kwamen niet voor. Overlaad. D'aar Wijl de Lanvrage om deel- neem'sters voior de landbouwhuishoiudcur- iqus alhier, de ,op'gav« het minimulml aan tal (16) ruim'SchojOits werd behaald Zal men 'Spoedig mlet deza cursus bqginnlenp Heinliéiiszinid. De Ontvanger der Dir. Bel. en Aoc'. alhier maakt bekend, dat evenals vlorige jaten, oiok dit jaar gelagen- heid! wordt. gegeVen tot heit aanvfagen van Koisteloio-z'e rijfwielibefeistingmerken opi da Dinsdag- e.n Doinderdag(avoinden; v'ajnl 19- 21 uur, gedurende hef tijdvak Van 1S Juli t/m 3 Aulg. 1933. t Kwadendaiiiine. Dezier dagen had het zoontje van den heer V. 't ongeluk, bijl 't spielen zoodanig te vallen ,dat hij zijn arm brak; Biervliet. In e:en scherpen bocht van den weg van Hoofdplaat naar Driewe gen slipte Woensdagavond een miohorrijk der uit IJizendijk© met een duorpaésagiere, waarschijnlijk door wat groote gnelheid. Toevallig paisfeeea-de dokter Rlolz'emeijbr vatt I'Jiz'endijke, di© de gewonde duoi-rijldster ir. zij'n auto meevoielrde. Dia mtotorrijlder kwaiw ér met enkele ontvellingen af'. Oosthiirg. In den nacht vani Wpensl- dag op D|o:nderdag heeft men zidh toia'- gang wieten to verschaffen tot liet café „de Buitenlu'st" beiwoondl doior den heer H. Gemist werd een bedrag van circa f 30 uit da buffetlade, en een enveloppja met 'f 15 door H'. voor een ander in be waring gjehouden. Vpprtsf ©enig1© sigaren! en een a,angebrokénl paid eigaretteoi. Be halve het clafé was ooik het .aangrenz'endai kamertje onderzjoicht, hetgeen bleek uit het Openbreken van, een drietal laden, waaruit evenwél niet'S gemist werd. Diel dader(s') moet miet de situatie goed helend zij'n geweest, immers de ruit, die waisl uitgebroken, was' ©en halve ruit, die bijl gelegenheid was aangebracht. Dé mare- chanis'see beeft een onderzeek ingesteld; foto's zij'n genomen van! bet raam' en het inwendige van het claf'évingerafdrukken rij'n gevonden op| hef Iglas' en opi een plaai; voorwerpen, die de inbreken(s) in handen heeft gehad. Zéelapd in 1932. Aan het in de Provincial© staten uit- gebraichtle versjlag v,an den toestand der, Provincie Zieelanji over 1932 ontleenea wïj! het volgend©:! Die 'CiQTnlmis)siie inzjak'e de werkloosheid)' bestaand© uit d©n Gommiss:!ris der Konin gin alk voorzitter, de hoeren! mé. P. Diele- man .en J; M; Bomtael van Vloten, leden van Ged. Staten als] leden en den Grif fier der Staten als) secretaris; heeft, het- züjl uit eigener bewagm'g, hetzij] pp verzéek van ,een of m'eier der betrokken partijen', 'met verschillende besturen van gemeenten, polders en waterschappen besprekingen! 'gevoerd, di© in meerdere gevallen fer toe geleid hebb'en, dat werkzaamheden werden, ter hand genomen, dia konden leiden tof verruiming der werbg'elegenheid' tex plaat •sie. Niet altijd leidden dezé, vaak lang durige besprekingen tot een gunstig re,- Sultaat ,en, wa.ar der Commissie 'zelve elk middel om' dwingend opi tel treden ont breekt, kon zij! uitfluitend' trachten, langs den weg van overreding te komen tof een bevredigenden uitsjlag. Zoodanige re,- 'slultaten bereikte -da commissie o.,a., bij' hef bestuur der gemeente 'Kapellq en )ldaf va.n de Breeda Watering beweqten Ier.- eeke terz'ake van het doen .Verrichtenl van graafwerken als anderszins, met hef 'gemeentebestuur Van Axel terzake Vanl de verbetering va,n den weg Axel Roode Sluiq, mek dei besturen der ge meenten Tholen en Oud Voslsemeer Jan' van het waterSchapI O.ud-Voss'emeer ter zake van den weg Van Tholen naar Owfe Vosjsemeer, terwijl met het gemeentebe stuur van Grijpgkerke ©n eenige aange lande eigenaren besprekingen rijn 'ge voerd in verhand mét de verbetering vah den weg naar Hkmgelande. Verschillends besprekingen leidden nog niet tot een definitief resultaat, in gunstigeU, dan wel in ongunsti'gen zin, Zoioi die mét het Fe,- «tuur van het Watersclhalp Poortvlief, welk laatste bestuur evenwel reeds beeft te kennen gegeven, bereid te zijn tot hef doen uitvoeren v]an werken in (het klomeïida najaar. .voor rekening van gemeente,- en a'rmH bdsturen Werdén o|fl 1 J|anuari 1932' ix< gestichten of inrichtinlgen voor kkankj zinnigen veépl'eegd 447 piersjonen (226 m;

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1