anstr. 17, Goes ofdpijh lesptjn s A.M. i> NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND y^SlZonnebrand :ent andewijn DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS De roman van Robeit Haftings IWSCHE COURANT in 6 stuks 45 ct. van echtheid poeder A.M- Let hierop I ruikt r's Kruiden Pillen. r's aria Wortelboer. De vredesverdragen van Versailles c.s. feuilleton BUITENLAND CHINA DE BALKAN JAPAN AFRIKA BINNENLAND NUMMER 82 DONDERDAG 13 JULI 1933 298T8 JAARGANG luitsphers in het Buitenland eeni. I raging Oipt ^tidfUiWi gezet cm hulpi len ian.nl de Dluitsche boeren in l.niei, die) Jdjha algemeen aan den. lid zijn prij'sgegoven. ttlijl hionn l.'laten da heklagensiwaardige ge- |ü|uitsch-R®|ssisielhe boeren liun Loeiende bezittingen omi na,ar, ltd' te vluchten. V,oor he» is ees. Tericht te Sdhneidetaiühl, waar likelljk! onderdak! e® verzorging) Jaar bevinden; zieb op|' het oogen-. lajnclij'k bjoeren van dé iWplga en- knaine, 357. in getal. In, 'Ztaoj zegt Wjolff', het kamp! be- fcgt men ttM een goeden indruk itijchuwelijk©® toestand, waarin en het leed op bet gezicht te leihen verkeexen. D© meesten staat laai terneergesjLage® en afge- |.ten zij! neer en wachten op bet bun verwanten, die ziji in het lllende hébben achtergelaten. iWifl vrijt i®, wacht een vreeselijk lot ^ngerdaod. ,W]ant in de eens. zool sjtreken van da Wjolga ,en dep lis) thans geen eten meer. l'en vertellen. Eten heett gezienji noeder, van -honger waanzinnig, haar kinderen sjtaic'htte ami 2® In een ander geval grpevtewK boeren Op liet kerkhof paï I lijken op. Opi do markt in eert ktfdstad liggen honderden uitge+ |iren. Niemand bekomlmert zicÜ verhalen blijkt, dat het spwjet* Jiet meer in £jta®tl 1S on1! ook maar i irSfte; verte in de behoefte aan'. It© voorzien, D|at ié het gevojlg |>erue'hte oollectieVe bledrijfltvona^ Iboer al het graan ontneemt, dat, l.jn bezit heeft. Voor duur gelei (de hoeren in het voorjaar hei 1 teruigfkioppe®. toe komen berichten binnen var» jgetblevenen. Hun inhoud i® een lacht. Die méttsphen hebben niet® loten en dej een aal de ander komt I honger om. i i' luitsph-Bussische hoeren zijn b% (het Dluitsjc'he rijksgebied hebben; (bereiken. Zijl wanen zich hi het 1 De regeexing Zal hen geleidelijk irbeiders, in Dluitééhland een (plaat® jYie er in 'gesjaagdi is nog wat geld' (brengen da boeren zijn vooit lt?,te deel zéér welgesteld geweest lick hier of daar zelfstandig ves-» 'i i i MENIGEEN NIET WEET- beste patiënten voor ohirurgiSoR. Ivert de Chineessöhe .Volksikfeiase, I Wordt gezegd, dat zijl minder Ivoor zenuwschokken zij'n dan an- Tsen. Ie volgened Nobelprijs vlooi' dein Tal Vermoedelijk aan Benito Mus- begiekend! worden, letensohapjpelij'ie lieden bast,udeerenr Ie mogelijkheid; oim van Zaagmeel. In van de zoo onaangenaam: rie- bischolie geparfumeerde todlet|Zee!p en. a Brazilië verlichtingtegas Van den' groofer wordenden pnverkbiOpbaireni oorraad. (rijft men spoedig met Ie drogisten. ER LITER Ie KWALITEIT l-IMPORTEUR - GOES trage ontlasting, slechte spijs- gevatte koude, influenza, luste- gheid, hoofdpijn, enz., de elen bestaan er niet. ma „Pertolan" f 2,— ortelboer's Zalf 75 cent. Olie I 2,— mpoeders 85 cent. niet bij D verkrijgbaar, dan ge- na ontvangst van het bedrag door 0, Oude-Pekela. 663-50 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Te|efoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Het in 1919 door de overwinnaars, met Buitsjcbland gesloten Vredesverdag van Verspillen staat niietj op zichzelf'. Daarop, zijn gevolgd vredeisjverdi)a,gen met Oos tenrijk, met Rulgariijle, met Hongarije en nok met Turkije, Welk laabsjte verdrag, aanvankelijk te Sèvres) gesloten moest worden herzien tot het Vredesjv'eixdragj Van Lausanne van 1923. DbZe verdragen vor men niet epjeelhtsl één geheel in Zooverre, dat z'iji een einde m'aakten ®an eenzelfde,® oorlog, miaar ppk, wijl zijl tezamen een nieuw territoria,al sjbelsel van Euu'öpo) héb ben gebracht. Men kan gerusjü zeggen, diat na het Congresj van ,Wpenen de land kaart van Eiuropa niet zo® ingrijlp<end meel ij herzien als in dieize vredesverdragen is geschied. tWjat echter ten tijide, dat dez'o vredes verdragen werden opgesteld, reeds wei'd gelegd, begint waarheid te worden. De daarin aan da overwonnen landen (opge legde bepalingen zij® in economislch op zicht te drukkend! en hebben in politiek ojJzicht nieuw onrecht geschapen in dé plaats van velerlei bestaand onrecht, dat Zijl ophieven. Vandaar, dat telkenmjala vraagstukken na,arv;oren komen, die Voioir de toekomst een aller,onvriendelijkst uiter lijk hebben en tot alle denkbare ver-' wikkelingen kunnen leiden. Vandaar dat meer en meer, naarmlate blijkt, dat ook de Ontwapeningsconferentie aan den in? vloed van dezet vraagstukken onderhevig' is, de vraag wordt gesteld öf en ao« *ja op welke wijiziei de oplossing ervan, al dan niet door herziening der vredeévep-. dragen moet worden terhand genomen. In het laatste nummer van „De .Vol kenbond", het officieel orgaan van tie .Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, wordt aan dit onderwerp een uitvoerig artikel gewijd door den heer H. Ch. J'. van der Mandere, algemeen-'sjécretai-isi dier vereeniging. D|eZe( Wijlst er op', dat men de oogen niet kan sluiten voor het feit, dat een groot, zool niet het groiOits|tja gedeelte dezer vredesverdragen reeds ia gewijzigd en opgeheven. D^ e'ConomisphQ en financieele bepalingen, die tientallen atirkelen omvatten, Zijn, aangezien do. daarin door de overwinnaar^ bedongen voordeelen aan een beperkten tijdsjdunr waren gebonden, reeds) voor een] goed deel in onbruik geraakt. Hoofdstuk VI, dat de uitlevering van den ex-keizer en de bestraffing van de „oorlogsmisdadigers'' maar dan slechts van de overwontnien landen', eischte, ia eigenlijk nooit in wer king getreden. Hoofdstuk! VIII, da,t de herstelbetalingen omvat, is je Dausanno prcctistóh tot een einde gekioimen, lem slechts ,art. 231, het zoogenaamd sjehuldartikel, waarvan de uitlegging een strijdpunt 'voor al van den laatsten tij'd uitmaaikt, staiajl), nog min off mieer overeind. 'Eln het ma.g' de vraag heeten of Hoofds|t.nk V, dat in alle deze Vredesverdragen aan overwon nen landen beperkingen ojp' het gebied hunner bewapeningen oplegt, nog kan blijven beslaan sedert, Zijl het ook slechts in beginsel, te Genève de Djnitsch© ge- lijkgerechtigheid is| erkend. Dit een en ander doet vanzelf zien, dat ipolitieka verdragen als) deze, zelfs a-1 heeten zij voor de eeuwigheid gesloten, een bestaan hébben, dat met eeuwigheid slechts de overeenkomst van het onibegrijipelij'ke en het onzekere heeft. Over de volkenrechtelijke mogelijkheid van herziening der Vredesverdragen is in de aïgeloopen jaren reedsj veel ge theoretiseer, l)e efrne deskundige gaat heel w,at minder vèr dan de andere; maar allen, brengen de vraa.g van herziening in verband met artikel 19 van hef Groudvex- drag van den Volkenbond, dat belpaalt, dat een mtnoodiging tot piartijlen. in 'n bépiaald verdrag kan worden gericht, indien blijkt dat de_ toepassing van een bestaand ver drag met meer mogelijk' is. Eén der groote vragen^waarom deze(ft 3 Terwijl de jonge Haïltdngs naar hemi' kéék etomï hij op; hij had Kien boehel Zijn iie' zioht wa,9 jong, npiefc groeven vkn bitt(erheid; liiji ha,d dik' borstelig kaar zïjm ooiglee wai'ön klein om kekm lisltin- vqor,uit«|tiefcendfi! wenkbra®w|eaido.or die oplensitiaiande deur omfpitetton zijl den belangstellenden bilk va» 'demi jtwgje® Haf tings. Dc gebochelde 'fronst® ptotsldling zijn voorhooild, en, zijn langen arm uit stekende, sloelg hijl de dle,ur dicht. Battings slenterde weg; hïji voelde zich kil cn kleumerig. Wiaiar hij: gestaan had, vormden zich kleine plaSsieu. wafer; zijn schoenen zaten dik onder de moddier. Hij; deed eenigie stflplplan na,ar den weg; hij herinnerde zich, da.t hij nog niet ge geten had. Plotseling klonk' er een hartverscheu rende' meisjes,gil, gevolgd door jammerend en snnikkend gesproken woorde®. Da jonge Battings sfelnd1 stil en kèek rond; daarna draaide1 Bij! terug. daarvootr eensjtteminigheid vereischt is. Juist in den laatsten ifijd jJijn vooraan staande deskundigen er-op-uit om aan te toonen, dat wellicht voor oen ter-Zake) aan te nem'en rapport eenstemmigheid' is vereisjcht, ma,ar nietl voor hot doen der uitnoocliging4. Djat is) van practisch belang, omdat al isj de waarschijnlijkheid niet groot zoodoende toch de mogelijkheid wordt geopend op| eene uitnopdigiing, in den 'bedoelden zin, al zouden! bepaalda Sta ten zich da,artegen verzetten. Maar aan den anderen kant brengt het de practis|cho oplosjsing van een bepaald vraagstuk' niet veel verder, wijl ongetwlijlfeld voor de aanbeveling van eenige wij'ziging in een 'bestaand traetaat, gesteld het Zou daartoe in den Volkenbond k'unnein komen," eens stemmigheid wel noodig is. De iWereldlbond der Kerken goo herinnert het artikel in „Dé Volkenbond" c-- heeft t'er laatste vergadering, in Aug. 1932 te Genève gehouden, het vraagst-uk van herziening d'er Vredesverdragen be tsproken. Het werd door pwlP. Fi schor uit Weenien met een uitvoerig matnoranduitu ingeleid, da,t, ter wille van de belangrijk heid der zaak, naar da nationale afdeelin- gen werd Verzonden met verzoek dat dezo haar oordeel zouden zeggen. De Neder land,sphe afdeieling vroeg, alvorens zoo danig oordeel'uit te spreken, de meening van deskundigen als prof. Amema, dr. Ne- derbragt, prol". Rutgersl en prof'. Verzij] over deze aangelegenheid. Maar, na breed voerige disjïussiën is aan dfin secretaris opgedragen om aan het uitvoerend comité te berichten, dat naar het oordeel van de Nederlands)chie, a'fdeeling de Wereldbond niet bevoegd D om ln concrete puntert herziening dier Vredesjvexdjragen als eisoh van Goddelijke gerechtigheid te sjtellen, zooals, gel'ijk het orgaan nader uiteenzet, a,an iederen lezer wel direct duidelijk za.1 zijn bjijv. ten aanzien van dsn PoodsloPiejn Corridor en de teruggave Van de koloniën aan Duitsehland. Prof'. Fisc'her mag izeg- gen, dat door den Corridor het D|uitslche (Rijk in tweeën is; geknipt, doch lilijl ver geet, dat de glesjchiedenis niet in 1919 Dij! het Vredesverdrag van Versailles is begonnen ien in het einde der 18e eeuw Polen toch ook niet vojgfan'sl g|oddelij|k recht werd verdeeld. En i-s| het Goddelijk recht om teruggave aan Duitetehland van het door dit land in 1898 van China ge roofde Kiaufc^joe te,' eischen Wel (oor deelt de 'Nederlandsehe af'deeling, da.t' het de taak van den Wereldbond isj, om, waar de bestaande Vredesverdragen in derdaad volgens zeer velen den vrede in den weg staan, cn dezie speciaal in Duitsehland en Oosteni-ijk' groote ontevre denheid wekken, op te roepen tot den vas;ten wil om! door overleg en niet dojor geweld tot een beide partijen bevredigende oplossing der moeilijkheden te komen. W,at voor den Wereldbond geldt, geldt zeker ook vqor andtere organisaties 'pp pacifistisch gebied. In het bijlzonder in de zoogenaamd neutrale landen. Uiteraogd is het voor den gemiddelden neutraal niet moeilijk om' eenig standpunt, welk po[k, zake van brandende; jpolitiek'e vraagSituk'- ken, die bijl d« eventueele herziening der •Vredestractaten zijn betrokken, in te ne men. Dat daarvoor een groote kennis van ieder dier vraagstukken olp zichzelf noo dig is, behoteft g'een betoog en da,t dikt werf' ook hier de aanwezige kennis; int omgekeerd evenredig® verhouding staat tot de s,telligheid van. het ingenomen stand punt, behoeft evenmin nader te worden, uiteengezet. Herinneringen .aan een eens gevoerd gesprek over de moeilijke [Wilna- <pu,a;eS|tie met iemand; die zich terzake op een zeer stellig standpunt stelde en uit ons gesprek voor 'bet eerst vernam, ^daf er „Poolsche deelingen" in de| geschiedenis zijn geweest, komen daarblij1 vanzelf! voor den geest! Maar het is begrijpelijk, dat dergelijke, hoezeer ook' door volkbmen zui vere bedoelingen ingegraven pleidooien va» neutrale .zijde in de betrokken; landen kun- De kreten kwaimén vanaahfer dein groe ien kermiswagen. Tciem hij' eromheien liep, zag hij 'n man miat een opgeheven v'uist tegen oen meisje, dak snikkende van ham wegkroop. Da jong jonge Battings deed 'n st(a|p naar Voren; zijn vingers sloten Zich ials ijZei- om den pols van den man, tierwijl hij hein met z'n andere hand in den kraag graepe. W(at wou ja?; Jou bruut I zei hij tandenknarsend. Bet mocht dan zijn, dat in zijn v«r- waarlcioisdei jeugd ,en igeidurende twfee jaren luieren in Ox'fbrd 'cLe jiouge 'Blattamjgs niet veel had gcle,erd, zijn vluisfan wiisit hij' te gebruiken. _Het meisje kteek bevende en vlol siplain- ning fee. Plotiseling sprong ze, naiarvorem ®n greep zijn arm met haar beide slanke handen. Laat 'hem losi! Laat, helm Iob! De jonge Battings keek op' haar neer; zijn gezicht stpnd strak etn zijn Ooigan getuigden van felle vèrontwaardigjiiB Op dat oogenblik leek ,hij, opi den ouden man, aie stervende lag in dat, groote huis, pmder de boomen. Laat hem los, o laat0 hem laiUstu/btlielilt los. zei he!t meisje; weer. Zij' was net zoo ,wit, als haar japon nen en zulleni irriteeren. Te meer, waar beide partijen er op uit zullen Zijln om zulk een neutraal oordeel ten hunineju gunste te ventileeren. B;oteveel te Incer moet niet de vraag gesjeld woi'den om met een sport van leuze, die op lierziening der vredesyerdragen in het algemeen ge richt is;, juist het tegengestelde wordt be reikt van wat Zij» bedoelt te bereiken. Zjij Zal uiteraard aan de zijde dergenen, die door de vredesverdragen hebben geleden, met groote insj-emtaing' worden begrpet. Maar de algemeenheid van oen dergelijke leuze zal hen, die, bijv. ook in Frankrijk', ernstig beseffen, dat herziening, der vre desverdragen noodig' ig, den arbeid oer belemmeren dan bevorderen. In de lan den, die voordoelen hebben genoten, en wellicht nog maar zeer twijfelachtig^ voordeelen van den vrede ,zijn er ge noeg, die doordrongen zijn van do onbil lijkheden, die in menig olpzicht in de vredesverdragen liggen opgesloten. Z;ij! zouden echter ongetwijfeld! geen algeheels herziening van dozO vordrag'en wensphen, althans; niet op het aogeu'blik, (omdat het de vraag is| of daaruitj niet een veel groo- ter chaos, zlou voortkomen dan thans reeds ;a.anwe'zig is;. 'Dit neemt echter niet weg, dat togelij- kertdjfd moet wiorden gewerkt aan den uitbouw en de verdere toep|ais;sing" van be doeld artikel 19. Bot kbmt or juist op aan hierin de mogelijkheid! neer te lég'gen, die het arme Europa kan verlas.sen van dé vele schrikbeelden, die het boven het hodfd hangen, indien niet een veiligheids klep wordt gevonden, Vopi' del vele, te vele vraagstukken van spanning', die daarin Êkun we'zig zijh. FRANKRIJK Bcrriut over hei nationaal-sociaiisnu'. De Infirm,afjon WeVat een artikel v'an Herrioit ovier de ontwikkeling v!an het n;at.-aocialistaie. Berriot blijkt van mea ning, dait oen der twee elementen vain do n.s.-beweging bezig is tp verdwijnen, n.l. heil sociaüslmo, en dat dan het andere: heit nationalisme alleen z'al overblijiv'en. Bij leidf dit ai' uit de jongste verklaringen van Bitter. Zoodoende lijkt het Bitleristme, allisi geen nieuwe feiten zich voordoen, slechts een -terugkeer te zullen worden n;a,ar het his torische pian-Germanistohe. De gevolgen van de'Ze ontwikkeling zullen niet alleen Frankrijk, maar alle landen 'te denken geven ,m«t naime Italië, oimdat heb Bit- Ierisme zelf's niet datgene zlali beholul- den, wat in heit fascisme sociaal en tot op zekere hoogte nieuw Wias. SPANJE Dc Spiaansche Coiig'i'e.galicwet. Na,ar „El Dabaite" uit Leon verneemt, heeft de voorzitter vla» den gemeenteraad Va» deze Stad medegedeeld, dat hij eenige dagen geleden den directeur van het lager onderwijs in Spianje ervan in këinnia heeft gesteld, dat de gemeenteraad van Leon geen kans ziet ,de honderd vijf en twintig duizend peseta's bijeen te brengen, welke noodig zijn voor de Verva»ging der reli- gie.usei onderwijizers. Men verwapht, dat bahalvte Leo» ook vele andere groote steden zich niet in staat zullen verklaren, de voor uitvoering va» de co»gre[g;atiewet benoodigde gelden bijeen te brengen. Inmiddels wordt, uit Madrid vernamen, dat) aldaar door Katholieken een .fonds van een millioen peseta's is gasticht vloor het, bouwen va,n bijzondere sohctolen in de hoofdstad. PORTUGAL Ricvolutiounair Ciiniploi. In verhand met de ohtdekking van revolutionmure bewegingen aijlu de voor malige Portugeesjche minister dr. Sergio onder haar armbeidigen, hruinem manltél. Da jonge- Battings duwde d«n ma» van zich af in den modder en draaide hem melt- 'n geibaar, koninklijk van an'vterswhil- ligheid, den rug toe. Hieetfh die bruht u bez'eerd.? vroeg hij -ademküoiS'. Bij bemerkte, dak het meisje, verlegen langs heim h'een keek naar dien gen man. 'alvorens te ankwoprdelni. Nee», dank' u'. Ma,ar de haveJioioize miantel wa®' v'an huai' Stthouders afgegleden en hij! zlag, 'dat zij haar gekneusde en bloedende gewrichten wre'éf'. B-e jonge Elatt-ings keek strak'; hij balde zijn grooitei handem tpt vuisten; hij kteek meer op dien main die met maedte weer Va» den grond was OpgeEfe-an. Als u weer een hand naar haar durft uit te sjtehen, zal ik de .ptolitie Ko.pi n, afsturen, zei hij' woedend. De man begon te vloeken en fe schel den; het was een ordinaire k'erel in ar moedige avoodkleeding; hiji droeg 'een Valsdie diamanten ovlerhemdsknoop en een ring, met een niet, minder valsöhein steen, aan zijn pink'. Hij keek gluiperig naar Batting^. Plotseling werd de deur van den Woion- en de gewezen kolonel Ara.gao, bijl hun' terugkeer uit Spanje, door do PortugeeSchè regeering gearfresjbeerd. Voorts) werd do damtaandeerende over ste van het 35ste| regiment infanterie in arrest gesteld.' -Naar verluidt, zbuj de minister-president dr. Db Oliveira, Sjalaiz'ar, Voornemensl zij'n, de regeering te wtijlzigen, door de ministers van oorlog, marine, binnenlandsjchei zaken en haudël ta vervangen, aangezien deze zijn eo'onomis|oho hervormingspolitiek! niet voldoenden hebben gesteund en toegepast. De rebelsche krnisers. D e C'hineesche kruisiers, welke bera anning na een muiterij' zich onlangs Van' de sche pten had meester gemaakt waren gister door trouwgebleven bod-eins achterhaald. Zij hebben na,ar Reu/ter uit Tsingtao seint, echter weer w'eten te oatklomen en zijn d« hav-en van .Wihanptoa bij Kan-tipin binnengeloiopen. Doos 30 en 60ct. De drie aichtervolgende kruisers, de B'aitsjiOiU', Haiyoeng en Yatse» wachten op den eterstjvol'gemden zet Van de op roerlingen. De Engelsche torpedojager Wishart houdt nauwlettend het oog opi de schepen in verba,nd mot de mogelijkheid Van een botsing. De actie tegen de Macedoniërs in Bulgarije. Bieüiter meldit uit So-fSa: De Macedoni sche revoluitiounaire orgamisatie heeft een pi'O'Olaanaitie afgekbudigld, waarin ee» >Wa- picnstilstand Van 15 jagen wordt a,angie- Xxondigd, om teen einde fel make» ,aan de jongste serie via» pblitialfe möorde». Verklaard wordt, dat dei lede» der re- volutifmnaire orgamisiatia met zullen wor de» gelstraUt, alt ziji hun wapeinS neerll&g- gem. De politie heett Zondag een groot" aantal nevolnitionnairei leiders gearresteerd, dia in heit bezit bleken te zijn van wa penen. De ptolitie-gtaif! lechfer geen-inlichti»i- gen omtrent de namen der arrestanlteri'. Feil complot te Tokio. Een sterk bewapende jplolitielmaoht is Sedert) .eenige dage» gieiploisteerd biji 'de lalmbtswouing dei' piarlteanontsleden en van ia»dera .officietei© .plersonte», lalslmede aan heit geibonw va» het Britsehe gezianfedhaip, tien gevolge va» het feit, dat «en ernisittig tjer roristisioh coimpjlio't in Jalpla» ontdekt is. •Er zijn v'ersiahedde»«'iarreis|tatie(S .Vbgrichlt. De terroristen zio|u|den hét' vioornelmen hebben gekoesterd den Jap&neoben eenste- minisfer en de» minister va® oorlog te Vermoorden. 1 Een na,dei' Beuter-lelegrani meldt hier over nogh et vplgiendei: De Japlansche po litie is haar anti© begonnen, nadat ontdekt was, dla|t. door de reactionaire groep „Sei- santo" het geheele land dpor circujlairea werden verspreid. Dezla gnoeipl is verWant m'eit de beruchte, vereieniging v|a,n „De Zwarte Draak". In dei circulaires Iwérden de leden uitgenoodigid zich te verzlamielen bij he,t gi'iafteieken van Meiji e» inderdaad werden hier twintig, jongelieden aange troffen, behoor.endei tod de organisatie Aikjojtoeikoe, wejk© betrokjken is geweest bijl den moord o,pi de,n eerstein-ininister Inoe'kai, op 15 Mei 1932. Men gekmfli, dat de Speciale bewaking bij! het. gabo®W' van hét Britseih© géziantstehap ©en gevolg is van het feit, da.t de grotepi Seisantjo, waar mee de Indisch© aigitator Riasjhihari Böee w.a.gen boven hen geoipend ,e® de ge bochelde verscheen botv'en iaan de trap. Hij keek naar het meisje !en daarop naar die1 beide miannen. Hallo. Shierny; weer mei je o®die streken bezig?, vroeg hij'. Zijn oage» ®taard«n naar de® mia» in avondkleeding; iangzaam liep hij; de trap iaf. 1 H;ét meisje rende na,ar hem fee. Neelm ,er geen noltitiei Van, Budge; hij wist niet >wla,t hij deieid. En eu dezie mijhheer is f®6is!chtenbeide gekhanen. De gebotehleld© köek naar Battings; zijn oogen sbondén nog steeds onvriendelijk'. De derde, man was wteiggeloapien en yer- dw,een in de grijze 9öhadu|w,en van den vallenden aVond. Biet sneisje slfend tuBsehen Hattings en den gebochelde'; .giimHaph gleed over ®a,ar bleek gelaat. Ik dank u zeer'zlei ze. Hun oogen onitanoettem elkaar; ziji had mooie blauwei oogen, onder zWlarte iwdm- piexs. Ze deden Battings denklem ;aan zij® moeder de kleine zielig© vlinder, dia helm eens o,p haar arm gedragen, en lief- koiozend meit haar fijne handen over zijn ha,ar gestreken had. Hij nam zijn piet af', in een plotseling na.ulw vehwant is, klaarblijkelijk de aan- éttchter is va, »de hujdige anti-Britisohe campagne in Ja.pa». Latere berichten meldden dat heit com plot van minder ernstigen aard is, dan ge dacht, werden. D,c Framsehen in Marokko. Hjéltl Fransölie, Vreemdelingein Legioien hpeifltj too, meldt Routier uit Rabat, den leersifen strijd gewo-nnlen tegen, den etani 'der Ait Atta. in de Streek v,an M'ell'oul, eiem gebied van hét Atlasgebergte. Bijl .©en seliermufe'eling is, maai' reeds is gfemield, de leider va® den staan, Sidi Ben Ahmfld, gedood, wait\ onder zijn aanhangers grootje verwarring telweeg. heeft gebracht, Diei groafe eaimpagne der Fransich© troe pten begint, ©chiter teerst den 15en deéer. Da» zulten 30 infanferie-bafaljons, 12 bereden bbatferijten en verscheidenia eisk'a- dei'é vliegtuigen op drie punten tegelijk ie®» aanval doen. Da stam der Ait Atta heeft zich nim- m,er a.an hefv Fransche bewind Willen oin- diei'werpen en leeflij va® plundering. 'Zij zijn de i;aai®tei vechters), dite bet v'reemde- iingienlegioie® ooit bestreden heeft ©n mletn vierwacht, .alduis Reuter, ida,t er bij, het ■openen v'an het offensief helvige gevechten; nxan-t.egen-ma® Zullen plaats heb'be®. Dexiezcnmaa (regelen Da Ned. Vereeniging va® Obliglaitieihou- ders heeft zich met ©en adres gewend tot dan minister-president, waiarin zij', mede, naar aanleiding va® de ta Berlijn .gehou den conferentie, er noigmlaals met klem op laandringk van de, ter beschikking stta,ande cleiaringbavoteigdhedien gabruik1 ta moken, indien geen volledige betaling1 kan worde» verkragen. Adresoianita imerkt o. ,a, ops dait daarvan ook onz'e industrie da® a utiOm,atisch de voprdeelcn zal inc'aisÉeieren, .aangezien Duitscliland, ho® meer het van Nederland betrekt, des tie meer ook naar ons land zal kunne» uitvoere®hijl han teering der wet .iwlordt veihindiel'd, da.t cnie deviezte» na,ar Vreemde landen af vloeien en daarmede opzie artikelen op da Duitsehe markt nog kunnen worde® beconcurreerd. Het zal niet mogelijk zijn, do ten koste van ons eigen gield goed koop gemaakte marken te gebruiken om de producten van onze eigen industrie hier fe komen dumpen. Tevens Verzoekt adressante 's ministers steun om de goudclauisiuleis van de dol- lar-obligattën te doen handhaven. De regeering treedt op. De onderwijzer op Wachtgeld A. Groe- nensteia te Krommenie, wiens pogingen om een libertaire school voor do Zaan streek te istichtein oip een misltikkin'g uit liepen, heeft bericht gekfeg.en, dait hij meit ingang van 1 October giecn w.aöhit|gjeld mpei' zal ontvangen omdat hij! hééft deel genote® ,a,an het samenislt'ellëln. van het communistische stóhöplkrantje „ScHiool Eicmo". 1 Dit blaadje;, waarin o. ,a. een artikel olver den Volkenbond voorkwam, is uitge geven door de coHünuniétfsich© .pioniers- groep te Krommenie, van welk'a kinder- vereeniging de heer Groenensifein ïeidier is. De politie nam het krantje i® beslag en zond het toe aan hét departement van onaerwijs. dat na onderzoek' heeft bericht, dait de herplaatsing via» den heer Groene®- stein hij heit onderwijs niét wiensteheRjik is. Nicnwc mnciiijklicdcn in 't visschcrijbedrijf te IJmniden." Dinsdag hebben zich a,aa» da visfeehers- h-aven te IJpmiden nienwe moeilijkheden voorgedaan. Lede® v'an de IJmujder fede ratie wenseh.be®, dat zij. Wéér hun plaats kregen op. da kolenliohterS en dat in dienst genome® arbeiders z;o»den worden ontslagen. Hieraan werd geen gewolgl ge- gevoel van eerbied. Ik wilde ,d®b ik iéts meer Voor u kén doenzei hij; stamelend. Zij zwegen even; er kwam «en blos op het bleek© mëisjepgeizicht en zij' sloe|g haar o.oigen neer. De gebochelde1 draaide zich pioitse(li®g om, klom den wagen wfeer binnen ten smeiet de deur met ©en smak' dicht. De jonge Hiaftingis was blij' dat hij wég ging. Heit drong in eens tot hém' door, dat hij gaaarne een hoop dingen tot het meisjie, z'ou, willen zleggen. Slaaf die schurk u dikwijls]? vroejg hij' kortaf. Ziji schudde heit hoofd. Wie is hij vroeg Battings. Uw vader Neen, hij is hier directeur. Hij voed de me op. Dat heb ik gejmorkt! Hij keek medelijdend naar haar. - Arm kind zei hij! medelijdend. In een pioitsielingé imjpülfe efljoieig zij' da kanden voor de oogen en begon' heftig) te snikken. O, ik wou' dab ik maai' dood lw|as .Was ik maar dood (Wordt vervolgd.)! I

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1