PRIMA ZOUTE VISCH A. THROE, St. Adriaanstr. 17, Goes Noord-Hoilandsch Dagblad VOOR eh Lp) Hoofdpijn E C niesptjn Inmaak-brandewijri ONS NOORDEN De roman van Noord-Holland DINSDAG 11 JULI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT UIT DE PERS i|| 0RECHTSZAKENQ KOLONIËN LAND- EN TUINBOUW^ Financieeie Berichten BOEK EN BLAD ALLERLEI zonder graten en vinnen eent per pond Te koop bij inschrijving de Pruimen, Appels en Peren RECLAME SUCCES Unitairtn doel nrkupu Zoekt U een afdoende en succasiolle raclame In Noord-Hollend boren 't Y? Plaatst uwe aanbiedingen, aanvragen, bekendmakingen, enz. In kst - - - Wie niet adverteert, heeft geen recht op succes. kaf meest gelezen dagblad In Noord- Holland boren het Y, met edltle's roor Alkmaar, Helder, Hoorn, Pur- merend en provlnsis - - - - Aanvragen roor adrertentletarlereu rlchte men aan de Admlnlstratii - - Telefoon 433 en 633 - - Lijdt Gij en in doosjes van 6 stuks 45 ct. Bij de goede drogisten. Als Bewijs van echtheid staat op elke poeder A.M- Ie KWALITEIT f 2,50 PER LITER Ie KWALITEI1 JOOSTBALJÉ WIJN-IMPORTEUR - GOES Gebruikt Wortelboer's Kruiden Wortelboer's Pillen. Fa. Jacoba Maria Wortelboer. De vredesv' Versai FEUIL Wiel izlijju do nazi's. Ia liet liberate „Handelsblad" schrij collega G. NypelS: Wie zijn „de nazis|K" iVan een Amerikaan, die siedert den oorlog vredeswerk verricht onder k'rij'g's- en revolutie.-gevangenendie vrijwel alle ■landen-in-lberoering meemaakte e.n o.a. ook het bolsjewistisch© Rusland! kent, kreeg ik dezer dagen een brief, waarin liij ook enkele indrukken gajf van zijn bezoek aan D;uits;ckland ,waar hij met verschil lende departementen te doen had. Hij sjchrijft niij o,a. He fatsoenlijke menschen zijn nu zoowat uit alle regeering'sliringen verwij derd, en het is) heel moeilijk contaiCt ta vinden met mensjcheri, die van goeden wil zijn. Ik kan Ui onmogelijk! besphrijlven wat een warboel het gewiovden i^. jMensclien, die in 1923 (n.l. onder de bezetting van den Ruhr) meer dan hun plicht deden ala Dluitsehers, die toen deswege door de Franschen veroordeeld werden tot lange gevangenisstraffen, worden thans, ibijv. oxndat z© katholiek! zijn, ojp1 sjtraat gewor pen en da plaats) van daz'e werkelijke na tionalisten nemen thans) jongens van de KjtraatIn vele) geWallen is het erger; jflan het ooit in R)us|land was". Kantongerecht te Goes. Door den Kantonrechter te Goes zijn veroordeeld wegens overtreding: Het in '^taat van dronkeusdhajr kle orde verstoren en een anders veiligheid bedrei gen: C. J. d. L., Oudelande, 2 maal f' 25 b. of 2 maal 10 d. h. Aan een aimbtenaar een valsohe naam opgevenE. )J|. M. G., Zonder bekende woonplaat®, f 25 b. of 25' d. h. Stronperijl: A. v. H|., Gioesj, tf.' ,7.'50 b. p(f 5 d. h.C. Ji., Goei% vrijgesproken. Overtreding Tjarwmet: A. R., 's'-Hee- .renhoek f 1000 b. of 50 d. h. Overtreding Bosphwet: H1. S|., Bieze- linge; C. W|., KapeLte, beide f 15 b. of 111 d. h.F. Dij,] Klapelle, f1 5, b. of 5 ld. li Schelpdieren rapen aan den voet Van eo,n Zeedijkpi J. d. L.f—J). t. Hl., Terneuh acn; C. M.B, v. B., Arnemuidón, beide Ï1 b. of 1. li. k Zonder vergunning loppen over tram weg: Hi. We, Kloetingp; Wi. G. Si, Borsjse- ]rn. beiden f 3 b. of 3 d. h. Melk verkoopen in sjtfij'd met de voior- ashriilep: c. Hl, Kloetinge, f 10 b. of 5 d. h. f i iZonder vergunning te Kruiningen op Straat muziek maken: A. M., Sdhone, !f 0,50 bi of 1 d. h. Te .Wemieldinge venten z'onder vergun ning: P. C. d. G., Zonder bekende woon plaats), 6; bl of G ld. Ji. Te Ieraeke op straat vloek'en: A. E.; lftrseke, f 15 bl of 15 d. h. Overtreding wet openbare vervoermid- jdeeln: M, d. B., Glopsl,' f'5 b. of 5 d. h. Met motorrijtuig rijden zlondieir rijbewijs); ,A. v. Wi., Wolphaarts|dlijlk, terug aan de ouder©; P. A. H. de Kl, Etten en Lenr, (f' 1.0 h. of' 10 d. h. Met een rijlwiel de veiligheid van het verkeer in gevaar brengen: C. K., Kloe. tinge, J. C. H.J. P., Ieraeke, een beris- pingA. B., Goes], f 3 bl of1 1 w. luchts. Met motorrijtuig de veiligheid van het verkeer in gevaar brengen: M. p. v. K., llillrgersibierg, f 25 bl of 10 d. h. Met oen rijwiel' als voren: J. A. L Wol) 'aartspijlt, een berisping. Met motorrijtuig rijden z'onder nood zaak over een rijwielpad: Ei. I. d. R», Wisjsenkerloa ,13 b. of 3 d. h. Met een rijwiel linies houden en in een bocht niet rechts) rijden: 'Ji. de W., Goes, 2 maal f 5 'b. of 2 imbfP' 5 d. h. Met motorrijtuig met te zware vracht rijden: IJ). C. P., lersjeike, f 10 b., of 10 d. In een bocht niet rechts) houden: pl J. v. d. p., Vlisjsingen, 'f 15, ib. of' 15 d. h. Met een motorrijtuig niet minstens' 8 nieter van da sjationsuitgang staanl en een andere plaats] innemen dan is aangewe zen F. C. v. d. V., Goes|, 2 maal if 10 lb. of 2 maal 10 d. h. j i Met motorrijtuig rijden zonder spiegel: O. L. S., Goes, '11121 b. of 2 d. h. Met motorrijtuig rijden zonder aohtqr- licht: I. W„ Goes, 15 hi. ot 5 d. li.; IC. A. v. d. B., 's-Heerenhoek, f 5 b. of 5 d. h. Avonds fietsen zonder licht en niet stilhouden op bevel van een ambtenaar: .W. d. R., Bicaelingei, ï'5 en f 15 :b. of 5 en 10 d. h. ''S Avonds fietsen Zonder licht: G. G., Wisjsenkerk'e, 1 1 b. of' 1 w. tuchtselh.Pi v. d. G. en M. v. d. G., lleinkfen^ainld, 13 'b. of 3 d. h.; A, F., Ier^elJe, f|5 bl pij 5 d. h. Dronkenschap: H. Dl KJ., Iersek'e, If 15 b. of 15 d. h. f I Dbor den ambtenaar van het O. M. en door A. Ri te 'sl-Heerenhpek is hopger beroep aangeteekend tegen het vonnis), waarbij dezie is veroordeeld t.ot f 1000 bl s)ujb. 50 diagen, wegens overtr. Tarwdwiet. Ain'okpia.rtiJ in 't I'alemh'augsdic. Bij een amokpartïjl tiijldens| een bruillojf't in doespen Bat.oia-R.adja, z'ijn 12 personen gedood, 2 Zwaar gewond on 10 licht ge wond. De dader werd zwaar gewond. Het geval heeïli geen politielsen onder grond. Een voorloopig internationaal accoord lot beperking der graanproductic. Naar Reuter verneemt ia gisteren in een bijeenkomst van de Donaulanden en Po len volkomen overeenstemming bereikt Over elen 'beperking van de graanproduotie. Men ia zich intuss'chen bewust dat de houding van verbruikers-landen een ern stig beletsel zou kunnen zij'n. Ten einde het besluit tot het volgen van een gemeenschappelijke graanpolitiek tusschen de Dpnanlandeni en Polen aan Australië, Argentinië, de .Vier. Staten en Canada inee te deelen is gistermiddag een bijeenkomst met vertegenwoordigers van die landen gehouden, waar naar Renter meldt ©en voprlooipig nclcoiord tpsschen deze graanvoortbreengende staten is ge troffen. 1 Men zal ©en nieuwe bijeenkomst Jnm- den, om ©en precieze 'formuleering pp te s|tellen, welk© aan de verbruikers-lanj-i den zal worden voorgelegd. Italië moet gunstigj gestemd zijn voor de voorloppige voiorsjcllen van de graan- voortbrengendia landen, maar het z'al mis- s.chieu groot-e moeite kosten Duitschland Frankrijk en België voor die Vop«'s|tellen te winnen. De Conferentie der „Goudlanden'' 'te Patrijst Over de vergadering! vau de presiden ten der Centrale Banken, dio ta Parijs)' is gehouden, wordt een mededeelingi uitge geven, waarin o.a. wordt gieizegd: In aansluiting op de verklaringen hun ner regaeringen van 3 JJuli hebben do presidenten der Centrale Banken van Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Bel gië en Zwitserland, een vergadering ge houden in de Bank van Frankrijk. Een gedachtenwi^seling heeft plaats ge vonden, die heeft geleid tot volledige over eenstemming inZake de maatregelen, dio gesiehilrt zijn volledige) uitwerking te ver- Zekeren aan de verkLaring .der rageerin- gen, dlat -zijl vas)t besloten Zij'n, dep gouden standaard te handhaven. D]e central© Banken Zullen onmiddelli^il technische maatregelen nemen, waartoe is .besloten. D]ei president vak de Bank voor Internationale Betalingen woonde do be raadslagingen bijt In kringen der deelnemer^ wordt een volledig ptilzwijjgen over het verloop der vergadering bewaard, teneinde iedere spe culatie te voorkomen. Er wordt ijlechts op gewezen, dat onder alle omstandig-) 'heden dle indruk' moet worden vermeden., als zouden de goudlanden een g'esloten blok tegen de andere ptaten willen doen Jiuli-afl. Morderscha'pis'Zarg. (J, J. Riomen Zonen, Roermond). Consultaitjebureiaiuix voior Zuigelingen en Kleuters' zijn uitstekend, maar zij kpinnen hun taak nieit vervjullen wanneiei' da Z[u^ ter,d ie op hak 'ConsultatiebureaiU; helpt, niet hij de moeders aan huis gaat, om te zieu oil' het gegeven advies goed wordt opgevolgld. Aan welke eischen iaën mo derne wijkzuster moet voldoen, ho© zij zich niet als ©en soort) plaatsvervangster van den dokter moeit besdhouwan, wordt door Dr. O. A. I>riaS9en in zijin veirvtolg- arlikel ower Sociale Kinderhygiëne uit eengezet. In daze aflevering beginit An'tpom Coio- len ©en sdhelts over zijn, oudst© jongen Stijutje. nu acht en twintig maanden oud. Zooals Coiolein dat kan ve'rhaaült Jiij; hoa na zekeren tijid de ldein© Ineens ophoudt met „aanita-komen", en terwill© van d© algemieene onrust in huis, meteen )gevraa,gd wordt- om een cons,uit) met een kindier- arts. „Binnen staan ©en moeder, een va der, een huisdokter, een kinder-Specialist en een zuister rond ©en ontbloot hummel tje van niegen-en-vlijlftig <centim|e(ter lang", Schitterende kiekjes illustreeren het var haal van Antoon C-oolen, Pater L. Buys C.s.s.R. professor in dq moraaDtlieologie te Wittem, gaellt een be- Sicbouwing over hat ehrist.elijk huwelijk volgens de Encycliek „Casli Coinnubii". Het huwelijk is heilig krachtens zijn oorsprong, da,ar liet huwelijk in he:t bestel der natuur ligt en het bostel dier natuur in liet bestel van God, den j5chep|pler en ontwerper, die alles met. Wijöbeid heeft gemaakt en alles bij maat, en getall heeft geregeld. Do heiligheid straalt) ook uit in de taak die, God aan het, huwelijk heeft opgedragen. JHct huwelijk' kreeg ©en nog hoogere waardigheid, sinds het door Gods veror deningen betrokken werd in dait, groioit „geheim van Godls raadsbesluit, alJleis in Christus weer samen te brengen". Dr. L. Berger, psyaholaoiog-piaedagoioig bespreekt in zijn beschouwingen ovier „Op,- voeder en Kind" de vraag of het kind de aanleg van zijn ouders erftb Hij1 vait zijn conelusi© a.L» volgt samen: Da aanleg js de som van de in den mieinjseh sluimerende reactiemogedijkbeden. Wlelke reacties van mogelijkheid tot werkelijkheid zullen worden, hangt af van de omgevings invloeden. Onder invloed van dezie liaatsle komen dus e,en deel der mogelijkheden tot ontwikkeling. Eten deel, omdat een tot ontwikkeling komen van allo mogelijkhe den om verschillende redenen buitenge sloten is. Verder wijlst, hij opl het feit, ho© door het feit, dat hot kind van do haida ouders erft-, nieuwe combinaties tot stand komen dia tpt ieifcs geheel nieuws kunnen voeren. Dr. Bern. Zuure, Witte Pater, schrij ver v;an de bekende „Afrikaansch© Vul- penkrassen'' beigint in deze aflevering een verhaalImana's zeigen. In het land Oe- rcendi, bewoond door de Banoeindis heet het Opperwezen Imana, die pp heel bij zondere wijze tussohenbeiden komt bij da schepping van den mensch. Uitmuntend ethnoloog is Dr. Zuur© bij, (uitgtek ge schikt om aaden en gebruiken van de volksstammen in da verre misisiegebiaden t© schotsen. „Baby's dagboek'' doior Nell Aai- berso. Uitig. G. Sitrepgliolt, A'dam. Ook al had do schrijfeter dit dagboiek alleen geschreven om do tezers(essen) .eens ta la.t,en lachen over haar geastigl inge kleed©'opmerkingsgave ,en mensc'henkennis, dan was haar boek daarmede reeds ge rechtvaardigd; zij, heeft oohter boivlendien gehe-ele risten wetens|waardigheden en nut tige wenken in dit journaal van baby Ver werkt, iwiaar ieiderei moeder nog Wel iets wel Wt ,al t© theoretisch en eukktfjt de weilw! ,a,t te theoretisch ©n sukkelt de schrijfster 'n tikje, a,an d-e grammetjds- zieite, maar die ballast krijgt men o,p den ko.op tpc en zal door de praotijik wel .uitge worpen worden. Do luchtige, mousjsoerenda fofc'st heeft Riet Aalbers geïnspir-eerdl tpt ©en serie briljante teekeningen, dia werkelijk de waarde van het werkje nog verhologen. Bij de Russische vluchtelingen te Sclmeidcmiihl, iZooals men weet, heeft de Volksbond voor de D]uitsphers in het Buitenland eenl groot© beweging op jpiuw gezet om hulpi te verleenen aan; da D|u,itstch© boeren in de sowjetuniei, diej Jiijhai algemeen! aan den- hongerspopd zujn prij'sgegevem. Bijl lwni derden verlaten de .beklageins;waardige ge^ teisterde D|uitsch-R;ussisclhe boeren hun vroeger bloeiende bezittingen om naar D'uitschland te vhgdhten. Voor hem is.een kamp ingericht te Sldhneidemühl, waar zij aanvankelijk onderdak en verzorging) krijgen. Djaar bevinden] zich opj het oogens 'blik voornamelijk b(oeren van de Wplga, en uit de Oekraïne,, 357, in getal. Als men, <zOoj zegt .WpLtf', het kamp be-> zoekt, krijgt men pa$l een goeden indruk van den atijcliuwelij'kcnl toestand, waarin de ellende en het leed op het gezicht ta deizo m-ens|cihen verkeeren. D|a xneestenstaat lezen. Totaal tt'rueergos(la,gaa en at'ge- stompd zitten zij! neer en wachten op, be-, richten van hun verwanten, die zijl in het land der ellende hebben achtergelaten. ,Wdd nog niet vrijl is), w.ajciht een vreeselijk lot den hongerdood. Wp,nt in de eens. zopf vruchtbare sjtreken van de Wolgu ,en de ■C/ekraine isj thans geen eten meer. |De boeren vertollen. Eien heeft gezien, boe een moeder, van .Ronger waanzinnig, geworden, haar kinderen) sjaic'htte om, Zo op te eten. In een. ander geval gipevest hongerend© boeren op het kerkhof' pa$ begraven lijken op. Opi de markt in eeB dsitrictshoofdstad liggen honderden uitge-t piitte boeren. Niemand bekommert zich otn hen. i Uit de verhalen blijkt, dat het ©pwjets bewind niet meer in sjtaati is om) ook maar- in de verst© verte in do behoefte aan', voedsel te voorzien. Diat is het gevwjlg van de beruchte polleetieVe b|edrij'f!s)voraBH die den boer al het graan ontneemt, dat- I hij in z'ijn bezit heeft. Voor duur geld moeten de hoeren in het voorjaar hef zaaigoed teruigkjoppen. Af en toe fcom-en berichten binnen van de achtergeblevenen. Hun inhoud is) een lange klac'ht. Dia m'ensiohen hebben niets meer te eten en de een nal de ander komt v.an den honger om. P'e Duits)dh-Russische boeren zijn blij',- I dat zij het Dluit^che rijksgebied hebben kunnen bereiken. Z\j wanen zich in hek paradijs}. De regeering Zal hen geleidelijk als landarbeiders; in DluitsWhland een plaata geven. Wie er in geslaagd is nog wat geld' mee te brengen d-a boeren zijn voojJ het grootsjte deel zeer welgesteld geweest -zal zich hier of daar zelfstandig vess tigen. 1 1 WAT MENIGEEN NIET WEET- Bureaux van Re< Telefoon Interlo, Bijkantoor MIDI De beste patiënten voor chirurgisch- werk levert d© Chineasohe volksklasse, waarvan Wordt gezegd, dat zijl minder vatbaar voor zenuwschokken zij'n dan an dere, rassen. De volgen-ed Nobelprijjsi vjoor den vrede zal vermoedelijk aan Benito Mus solini to-egiekend worden. Wetenschappelijk© lieden best,udeerenr thans de mogelijkheid om van zaagmeel, suiker en van d© zoo, onaangenaam rie kende vischolie geparfumeerde toiletzeep te makeu. En in Brazilië verlichtingsgas Van den steeds groot-er wordenden onverkbiopbaren koflievoorraad. JEANNEKE en MAGDA RIJK geven met groote vreugde ken nis van de geboorte van hun Zusje MARIA JOSEPHA ADRIANA. Goes, 10 Juli 1933. 31791-8 a contant van den heer L. GOENSE te Driewegen (met uitzondering van de gemerkte hoornen) wassende in den boom gaard bij de hofstede „Tilburg" aldaar. 31784-17 Inschrijvingen in te leveren vóór 18 Juli 1933 n.m. 1 uur N.T. en in lichtingen te bekomen ten kantore van Notaris H. JONKERS te Goes. z a k b h menschen dib de Katholieke be volking van het Noordbn wbnbohen tb bereiken mokten EHNIG R.-K. DAGBLAD VOOR DB NOORD B- LUKB PROVINCIËN VOOR DIT DOBL GB- B RUIKEN BN HBBBBN AdvBRTBNTIB-TARIBVEN TH VRA GEN, Administratie, Groningen HOFPLEIN O - ALKMAAR DOOR ADVERTEEREN ALLEEN ONTKOMT MEN AAN ONBEKENDHEID. aan verstopping (trage ont lasting), gal, slijm, koortsig heid, maag- of hoofdpijn, geen eetlust, slechte spijs vertering, enz. gebruikt dan drie keer daags een weinig van de beroemde Wortel- boer's Kruiden of een a twee Wortelboer's Pillen van Ja- coba Maria Wortelboer en gij zijt spoedig weer hersteld. Reeds duizenden hebben er baat door gevonden en zij zullen ook U helpen. Gij zult tevreden zijn over de heilzame uitwerking. Wor telboer's Kruiden zestig cent per pakje, Wortelboer's Pil len zestig cent per doos, 3 doozen fl,70 bij Apothe kers en Drogisten. (28) THEE verdrijft men spoedig met Let hierop l tegen gal, slijm, maagaand., trage ontlasting, slechte spijs vertering, gebrek aan eetlust, gevatte koude, influenza, luste loosheid, koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, bdz., de en Beter en goedkooper middelen bestaan er niet. Tegen Kinkhoest en Asthma „Pertolan" 12,— Wonden en Aambeien. Wortelboer's Zalf 75 cent. Rheumatiek. Wortelboer's Olie t 2, Wormen. „Fermitan" Wormpoeders 85 cent. Overal verkrijgbaar. Indien niet bij U verkrijgbaar, dan ge schiedt de verzending franco na ontvangst van het bedrag door Tel. No. 50, Oude-Pekela. 553-60 GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT Het in 1919 dooi D'uitsichland gesloti .Versjailles staat nie zijn gevolgd vredt tenrijk, met Bulgui ook met Turkije, aanvankelijk te worden herzien tot Lauïjanne van 1923 men niet fjleiclhtsl dat z'iji een ©inde oorlog, maar pok, nieuw territoriaal hen gebracht. Mcil dat na het Congres kaart van Europa herzien als m i getehied. ,Wat echter ten verdragen werden gezegd, 'begint wa daarin aan da ove legde bepalingen zicht te drukkend opcsicht nieuw onr plaats van velerlei zij' ophieven. VanJ vraagstukken naai de toekomst een all lijk heibb'en en tol wikkelingen - kunne: meer en meer, na;| de Ontwapeningsjcü vloed van dezi© vr is, de vraag wordit op welke wijize d dan niet door hen dragen moet worde In het laatsjte n kenbond", het of'fi ,Vereeniging voor wordt aan dit ond artikel gewijd door ff', van der Mandei dier vereeniging'. D men de oogen niet feit, dat «en groot, gedeelte' dezer vree gewijzigd en op'geh en financieeie bepa atirkelen omvatben, daarin door de oil voordeelen aan een waren gebonden, ree in onbruik geraakt de uitlevering van bestraffing van de maar dan slechts landen, eisc'hte, ig c king getreden. Hcki herstelbetalingen oi pructiSeh tot een iein art. 231, liet zoog waarvan de uitleg'gi al van den laatste] nog min olf meer de vraag heeten of| alle deze Vredesve nen landen bieperl hunner bewapeain; hlijven beslaan sed in beginsel, te Gt lijkgereehtigheid ander doet vanzfe! verdragen als) dez voor de eeuwighek hebben, dat met overeenkomst van het onzekere heef! Over de volkeni| van herziening de in de al'geloopen theoretiseer. D;e heel wat mind'er ve| allen brengen de v1 verband met artikte drag van den Volke een uitnoodigiixg verdrag Jjan worde: dat do toepassing) dr,ag niet meer- nioj vragen, waarom h| Terwijl de jonge stondl hij opi; hij ha^ zicht was jong, mieil bitterheidhij' had zijn opgiein wanen l' onder vooruitsitekenc de opiensitaand© deu belangstellenden bill tings. Dc geboehe, zijn vioorhoiofd, .en, sbekenile, sloeig hiji Haftingls Elenterd, kil en kleumerig. vormden zich kieii schoenen zaïtein dik Hij: deed ©enig© i hijl herinnerde zich geiten had. Plotseling klonk rende: meisjesgil, ge en snnikkend geslpi De jong© Haftin rond daarna draaji terug.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4