iwsche courant T KRAAIENNEST nieuwê ZëëUWSOHE courant dinsdag ii juli 1933 KERKELIJK LEVEN BURGERLIJKE STAND LAATSTE BERICHTEN MARKTBERICHTEN L a m m e t j e Goed <z' a k1. Goedzak beleettlh zware da- n we -Zo© zeggen. 'XiamimotQe r 'n geduld als 'n ijizcrem pot «ver hem' knopen, roeplt hij1 raog -voeten -vlogen, mijnheer beis(t, mogelijk, dat Lammetje er dragelijk vind en nog yeefl laten nooidig hééft nm besef te n dan erbarmelijken toestemd gehrelc aan eijgemwlaarde en, a,an onnoiaZeile sufheid1, ham eieft. zijn thans Zoowaar eympftoraen, wijzien, dat Laimmejtge verast dbemera tegen zijn kwelgeesten, diklos liuid is toft zijn hersens gen helt eigenaardig geval dat, zelf voor muMioenen koppij ■aan Duitschland, dit land ook «m afneemt, doch vierkant Ver te «lokken. Als Lammetje Lam- was, zou, hij den eersten dag ;d heblhan: ,„mijn vordering ja r waardig aan jou vordering ing is grooter, dus we vinden een Laiminetje heeft, maanden.- padhtig etean te grinniken te- oheerders en heeft pas vorige )fln io|m misschien zijn eigen erwenen. En Lammetje vloeide moment hausoh 'n sterke man. s reist, ook veel in buitenland, helt je zoo en hat s.taaat Ver deed. MilEoenan van zijn gave ^jlouwtt, hij links en rechts over Mildefijk slaaaih hij ook toe enw.oord\s)ers Van de Duitscha en'trale wekelijks voor de radio Nedeflandsche zendtijd vermar- - «or in elechf HplljaindSch de an- tjes opl tp wakken hun vacantia .and door t.e hrsngan. Waarom n heit lOhgunstigabe geval wordlt lijkgesohakeld met 'n boksbeu- >er je niet -tijdig heil Hitlier iet;s maakt je als Lammetje t het, echter Lammetje onaan- utraffen, dat Duitschland zijn •het reizen naar Nederland 'be- maakt. Al iwiat, een Duitsohe de Nederlandsohe .grenis meier 200 Mark, wordt hem radicaal wenidj hij echter den boeg Frankrijk, Zwitserland, enz. hem' toegestaan 700 Marken nen. e heeft. Zaterdag te, Berlijn bij aten over dit griëvlend 'besluit Daar vertelden ze het. goede ze er niets geen zin, in hadden ïkende maatregel in tie trekken, :e overigens dol op Nederland iz-'n .goedigheid. van blijdseliapi is Lammetje 'Weggehupplelldten veile be ton staalt 'Voor 'n raadsel! innen intuissehen wel tip Ibegrij- knoklusfcige nazi's liever hun nten .niet naar 'm jand zien da,t. ov'ervloieit van louter Jheid. Zioio'n geest moest iceraa f Zijn! UTTKUK. eken is, dat deze persoon .geheel te is gearresteerd en volkomen- is aan het hem ten laste ge- Nederlandsch schip vergaan, Asisociaiteld Press .uit, Bogota zijn de kapitein ien vier ledetai ing van de Nederlanjddahia ulio Maria, die jujt Ctura,?aiO Ver- :u, verdronken toen hun boot Uit het raam gevallen. jmoigen is .een vrouw met pen eindje ,uit haar woning aiap de ïkade te .Amsterdam gelvallan. i het dpen raam, verloor hielt en viel naar beneden. Beiden ■rnstdg getwond naar heb Wil- thuis gebracht. Postambtenaar aangehouden. Ier onderzoek na,ar het v|ersltrek- nlichtingen, ,a,an aiaminemers om- estedinge® vanwege dien teah- enst der "P.T.T., hee'flt bbeirke en opgeleverd dat ook te 's-Her- steekpenninge® zijln aangenio- lacht zich. daaraian te hebben ■emaaktl is een teekemaar Van' tsdienist laldaar gearresteerd. Ernstig verkeeraongelnk. aiddag omstreeks tw.ee uiur is ieuiwe Veiaktihrug te Mjuiden een dam .afkomstige motorrijder, zte< L. jngehaald $n van achteren door een eVenieanisi ,uit de ,ridh- adam komende ia,uta. De imiqiboir- ,om en geraakte in brand. Da werd tegen den grond glefwor- bewusltielOiOizen hoeBtand ©pge®o- ha,d een hersenschudding iet® n bekomen. De heer K. is B.urgerziakenhuis te Aml^ter- ehracht» Naar men ons bij. in- ïededeeldie is zijn toestand bui- gevolge -ZlOiP W ÖK-KÖH Q. nabilisit, idia zich van het ongle- iselflt aangetrokken len doorreed, de ptoditia te Bussum aangehoturi jl zijn laiute Iwierd ia beislag Hevige brand te Beinmel. mlel in de Betuwe, heeft Zaten 1 een ernsjtige brand gewoed, eden 'zlijh daarbij afgebrand. Het oor onbekende porzlaak ontstaan •moezierdfijl van C. van Duren. '8 'Zlagen eensklaps het etroodak >n, die overjoegen naar de hóf-i H'. Beters èn H:. Peeren, bei* an^ met een stroodak, naast el-, fen in een tamelijk diobt be, ijurt. vaar voor Verdea'e uitbreiding denkbeeldig, zoadat de, burgen rrmtorbrandspuit te Eist heeft fcuee^lier d brall(i kon ^^^1; w. teT de drP peroeelen,; die geheel tegen den tot d» an van d& fs ried Er is veel' schade aangericht; aan veldgewassen en den boomgaard, ten- van dien feilen Vuurgloed. Ongeluk niet een brandgast, tfrfftegmiddag te Leeuwarden de 54, - j-J h Zondervan bij! het verplaatsen van een 2000 E.G. wegende brandkast bi het gebouw van die Middensifcaadshahk doordat °de maïmëren.' vloer bezweek, pn- der jdjezie. k'asji geraakt. Hij! werd levens, V'» di«. Een 11-jarige tehooJjohgleini te Utrecht wordt verdacht ten pad'aele van) een onder- ■wü'izer 20 te hebben gemalen. Hlij! zal 'deiwege: voor den kinderrechter warden gebracht. I I Auto 111 brand. Zaterdagmiddag' is| nabij De Ginloel ibij SEde een auto, komende uit de richting Arnhem gesjipt. Dief bestuurder, de heer Bronkhorst uit Arnhem, die stuuirde| pnidqr toezicht van den heer S. Biutger^, even eens uit Arnhem', piasseerdie con lm'otor- fiets. Hij' schlijntJ zlijn stuur niet meer meester te izïjn'geweest. E>ie auto. sloeg op i^j', reed vervolgens) tegen een boom en is daarna in brand geraakt- De passagiers, onder wie de reeds ge noemden e,n mevr. ButgerS en IZaon en mevr. D'riessen en izoon, allen uit Arnhem liepen wa,t builen en glaqwomdcn pp en konden Izich tEjdig, nit 'den 'brandenden n,ut,o redden. Die auto isj groiotendeels verbrand. Meubelfabriek te (ïl|inerb:urg aCge'iraiid. Te Glanerburg is tengevolge v,a,n pnb'e- 3cende oorzaak brand ontqtaan in de meu- Mflaihiiek van .den heer F. Holman. Pe fabriek is totaal afgebrand. D|e| belendende jieroeelen bleven behouden. De brandweer had onvoldoende tpsvioer Van blusehwater, aangezien het in aanbouw zfijhdej z.g.n. op- jaag-station van da waterMding nog niet .geread is|. Dia fabriek, dief hes jia,ar .geleden eveneens is afgebrand, was met die inven- Jtariu verz'ekerd. i i I I Een zonderlinge bezigheid. DO Haagsplie reehercha heëf't dien 21- jarigen auto-handelaar A. M. ,T|. L. Th. 'aangehouden, die er, .zJijin werk van maakte jiposjbpiakketten met waardetaazen inhonjd 'onder rembours) a f 5,50 te zenden a,an de 'nabestaanden van kortelings overledenen. Gevaa rlijlke geldwisSela ars. Donderdagmiddagl izüjn te Breda opl het kantoor der Biottesrdamsohe Bankvareetoi- jging door de Breda,sohe reciheirche twe® Algerijnen aangehoudan., verdacht ,v'an plo wing tot oplichting. De hoeren sohijnen ier hun wierlc van tel maken pastjfantorcln, banklen, e.d. t,e beHoiekan, Pm da.ar, rbke- nend opi onvoldoieaide bedrevlaniheid vain amb tbenaren ,en badiemdsn, door herlia,ald wisse len verwarring te stichten en dan hun slaig te slaan. Op 'ifc pioBtkanitoor te Breda mis lukte echter bun opzet en die beambte stelde de. politie op dielioioigbet, die wait later op bovengenoemde bank' fot arres tatie overging. De laanigehouldenien moeten hun werkzaamheden reeds melt suedeiS (uit geoefend hebben io.,a,. in U'trlaoht, Schiedam, Botterdam en ffil'burjg, naar wieike plaat sen de aangehoudenen voor vierder onder zoek op transport zijn gesteld. Vermoede lijk hec'ft de Breidasche recherche 'hier «en goeden slag gestagen. Ongeluk met een taer-auto,.' Zondaig laat in den middag is elan Anit- werpscbe toer-anito bij' terugfkbeT van de auto- en motorwddrennen te EranlclomdhaimipB en Stavolat tenge|v|oiIge van lean defeat aan de remmen verongelukt. D® auitR kwam in razende vaart op een muur 'fe- neioht en is geheel verbrijzeld. Drie men- sohen in de .a.uito zij,n om het,, leven geko men. Zes andiere zijn Zeer zwaar 'gewond naar het ziekenhuis te StaVelob ovferge- 'braeht. Twintig passagiers, dia .stlaahts lichte kwetsuren oplieepn. konden dsn- zlislfdcn avond nog naar AnltwerpISni 'terug- keersn. Banditisme te New Yurlr. Gisteren hebben in het filiaal van die ■Corn Es change Barak aan de Broadway vijf bandieten iaën inVal gedaan letn de klas .geplunderd. De boeven sloten de em ployé s Vijftien in getal - o|p} im. eem achterkamer en verschaften zich toegianng M d® Huizen.^ Met een buit van 30.000 -ontkwamen zliji, lonhm-kend, in een nuitp. IValkbreuk te Colorado. Ontzettende regens hebben in deini .dlalait oteraido een gebade van imillUoienen aaingc- rioht. Tot dusverre zijn reeds twintig lij ken geborgen, doob imein vermoedt, dait nog vele sjlaihtefters onder de pninhoopera ïjecLoiVieii liggen. Sterke «migratie. Hos sterk de drang, etaigratie onder da Joodsdhe bevolking m Dujittehland is blijkt uit da verklaring, welke «en leiden de ambtenaar van heit Alg. publieke oon- aultatiebuTeaiu voor emigratie vkjor de Berlijnsdha persvertiegenwoiordigeire heeft flügelegd. „In da 10 jaar, dat ik het bureau leid, kan ik mijl een diergelijken •toeyloeid van .adsjpiranbemigranten 'niet herinneren; er z'ijn dagen waarop man 80 meer bazioetkerS, telt, van welke slechts 50 p,er dag kunnen worden geholpen. 0,m aan alle gelstejJdw aanvragen te vloldoen moest nieuw peraoneel in divrnstj Wordenl genomen. Heit .gr-ootiste deel der aanvra gers zijn niat-Ariërs, die als doel van huin ras meestal Palestina hebben gwhcuzen. D°k Nederland, Engeland, Spanje en wnkrijk worden gevraagd. Era kranige 103-jarig'e vrouw. j. tew valide weduwte Schreurs, j j^lwerpen bij hare klednkinderein, T„r iI?nt'eheUostpaa.t wpont-, treedt. .12 ooiwo-'i 1U iaax 103® ^,aiar- ZiI is> °P l.*11*#)!' de oudste Vrouw dnoUiv^1!' ®aar toöftüjd' belet haar. niet jks de krant te Leizen, 'hare bloemen ver^roen en ander licht huiswerk te n- fut Voor qen paar jaren bracht zij. iederen zomer ,de vaneantiemaanden in Oostende door. „Ik heb er nu van afge zien", verklaarde de eeuwelinge deze week nog a,an eien Amfcwerplsoh, journalist, „om dat ik meen dat, oen vrouw, v,an honderd jia.ar, niet meier tup reis moet gaan. Hleit reizen vermoeit mij niet aoo heel erg maar liet Oostende van heden bieiklotort mij' ■slechts maitig meer". D,e kranige oude dame wordt iedere week, door vrienden en vi&rwianten, op een muizika,Len .avond vergast. Haar voor keur gaat naar Gounod, Siaint-Saën® en do klassieke comlplonisten. Zij blijkt Bovendien no,g geien last te hebben van geheuigleniv'er- lies; en ook' wel zin voor humor te heb ben behouden want toen de journalist ha,ar vro-eg wat hare levlenffilo/ofife 'wlas antwoordde z'iji met het bekende «onnet van Plantin: „AVoir une maiston com mode, .projpre et belle, un jardin nernjplli d'espialiers adorantis, de.s fruits, d'exoelïent vin, peu de train, pau d'enfantsenz., om te besluiten met de wooirden: „Zie daar! Ik laat mij' leven. Ik heb mijn ge zin groot gelbradhtb en nu wacht ik". Het b'andietwnwezen iu M»utsjocfïje. Uit Diairen, 'dtat wil du1^ zeggen uit jJiapanache bron, wordt het volgende ge, meld:. I - Die „eoonomiqoha depressie" hpelft grpote gapingen gemaakt in, dia gelederen der Mant^joefijbche biandiieitenlbenden. Yolgensi een lofficieele najniug z'ijn er op het ©ogenblik nog slecbts 60.000 iban- ..dieten, hetgeen een) daling- van 150.000 beteelkent in vergelijking! m'at Verleden jaar ziomer. Men gelooft dlat da laatsten der gïoioite handietenleidersi onsbhadelïjik zijn gemaakt, toen de gemeenschappelijke troepen van M.ant^joekwoi en diapan hun zlagetpcht maakten door de provincie) Jehol in het begin van dit jaar en verschillende Iban- dieten-orga,nis|atie|s zlijln verdwenen wegens gebrek ,a.an geld. Do stemming ,a,an da .grens van Jehol 'Zoo vreedzaam, aldus da districtsagent voor den Zuid-Mantsljoefijlsohen spoorweg, dat aanleg van wegje,n en! teleïbonleidingen z'onder storing door bandieten kan v.oio'rt- gaan. •Dfe ontelbaije boeren en oud-soldaten, die eens; de gelederen vulden, van de groor te bandietenbenden in Mantsfjoerijle, z'ijn ofwel gedood >otf izliil iijln maar hun bloierderij teruggekeerd of zijl höblben zich aangeslo ten l)Hji de troepen der regeering van M,antsijoekw,o. I i De 'bandieten dié het bedfijlf nog uit oefenen, izlijln meerebdeeisi de eobte „be roepsbandieten", die in kleine mldbielq ,een heden van 100 a 150 man zlijln georgani seerd en onder leiding staan van befaam de en voor hun vak berekende plunde raars en ontvoerders. I Blji een treffen dat onlangs plaats had met troepien van' die provincie jPengtien, bleken dq bandieten te beschikken pver machinegeweren en andere mloderne wa penen.. Verscheiden uretn wisten 2ijl stand te houden, doch izüjl werdeoi ten slotte da - heuvelen in gedreven met achterlating van 100 dooden en een groote voorraad mu nitie. 1 I 1 Het uitsterven der bandieten-benden is ook een gevolg van de actie der onlange opgerichte vereenilgang voor het behoud van vrede in het binnenland, welke zich de uitroeiing van ronddolende bandieten ten doel stelt. Be wapens van Hirtenberg en de Nobelprijs. Hiel decanaat van de juridisfclhie (fa culteit, der iniversitedjt te Subotitisa (Ma- riatheresiop'el) lueieftj vloorgelsteld, den No- belptijis voor den vrede dit ja,ar toie te kemnein aan lien, die de waplcintëm'akikela- rijien naar Hkmgarije over OostenTÏjik aan bet licht hebben gebracht. De prij'« zioui volgens dit voorstel da,n moeton worden verdeeld tulsisichen den Ooshemrijksöhen alf- geva,avdigde König, die wedgjerde tegien een vergoeding vlan 150.000 shillinig over de zaak te zwijgen, en het bestuur van dien valkbond der spioiorwegmannen, die evlein- eens geldelijke aanbiedingen van de hand weios, en heb gebeurde openlijk' ,als in ternationaal misdrijf brandmerkte. De internationale bende valseliie munters. Ook in Didtsohland heie'fit de internaitioi- nalei bende van vlalsobe munters', die ma- gtemaakte Engelsöhe banknoten in omloop bracht, gewerkt,. Deter dagen is: be Ber lijn een medipiiahtige gepakt,. Bjaeds zijn 500 stiukis valsche biljetten van 10 piond alohterhaald. Begin April waren tWee mannen vler- sohenen in hét wiseelkanfipicir aan liet Anhalter station die' 10 ipiomd-noiben gewis seld wilden krijgen. Toen de betrokken beambte ,d'e 'biljeitten eeTSt liet oontnof.be- ren op de echtheid, verdwenen de twee mannen overhaast. De biljetjen waren valsch. De zaak bleef bij, de pollitie in on- dierzoe.k. Toen de reoenite ontdekking in den Hiaag werd gedaan pleegde de politie van Berlijn dvjerleg melt die vara dien Hlaag. Op grond vara de in den Haag Verstrekte gegevens en het signalement Van een Roe' mieen (vroeger was de man E;us), kom deizie to Berlijh worden opgespoord en gear resteerd. De mian bad valsich bankpiipier in z'ijn bezit', doch ontkent medeplichtige te zijn van de bende. Hij zlou de bank noten in Tsjechioslowakije in een bad- plaatsli ebben ontvangen en hebblera! iVer- koeht aan de in dan .Haag geknipte bui tenlanders. Voor hem zou het zoo zegt b een gewone handelsltranisaotia zijn geweekt. Be enquete te Washingtan naar T, "e actie der bankiers. De Senaatscommissie, welke leen onder teek imtelfc na,ar de gestie der Ameri- kaanscha bankiers en bun handelingen als prive-plersaom wat batmtft hun belais- tingopgaven, is Voor geruim,en tijd ver daagd. Toé slot en sluiting van het on derzoek vóór de Verdaging kwamen niog enkele belangrijke verklaringen los. On der de getuigen was de beer Prank E. Ta.plin, een 'financier uit Olevell'and, die een boekje .opendeed over heégieen in den aanvang v'an heit jaar 1929 ten tijde van da boom. op New-Yorksebe effedtienbeurs zich had afgespieleld. Hij, mloeslt bekennen, dat hij op «en transactie in aandeed'eto1 van de Pittsburgh^ and "Wlest Virginia ^jloorwcgmaatsoha'plpij' ,een kvinsltj had ge maakt van II1/2 millioen do(®ar. Voorts had delzelfde financier k'ans gezli:e»„ om 222,930 aandeelen van genoemde onder neming aan een holding company te ver knopen 'tegen den koers van '170, terwijl da beursnoltiftering dpi dat ©ogenblik zich bawciOg fudsdhen dge 110 en 140. De Ver klaring was dat in die dagen grooite ban kiershuizen en slpioiorwergmagnaéen strijd voerden om hat controkerehde 'bezit Van lijnen in het Oosépn der Unie. W|a,t helt kostte kwam er dan minder op aan. Tpeai Ta'plin eenmaal zijn sflag had gasflagem zlattS hij ee.11 groot deal va,n zijto .'fortuin vaSt, op z'ijn kinderen. Dit w.as een middel om ,op legalen weg dien ffec.ujs ©ein dedli te onthouden, va,n daégenie waarop diaze an ders aanspraak zou, kunnen maken. Drie militaire vliegtuigen Verongelukte •Zaterdag zijn in den. loop! van den dag in Polen drie. ern'sltigei ongelukken meiti mi litaire vliegtuigen gebeurd. Een Vliagf- t.uig is bij niachteilijke ciefleningen te pleititer gevallen: die vfo rinzittendan werden ge dood. Het tweied© viel in da hoofdstraat van een dorp: de piloot werd gedood. Hjelö dorde, vloog in brandoplc hier kw,a,m! oen inzittende bij' om. 'Ernstige Bipaorwegraniiii bij Apteldra. Vermoedelijlk tengevjoliga lvla,n versicJiui- ving der rail's is Zondag vhor het: sftatian Niedei'trebia do D-tfein Stu|t!tga,rtBarl'ijn ontspoord. Ze sperqoinenwagens vielen om ver. j» Tot dusver zijn drie dooden, twaalf /.waar gelw'ondein ,en een aantlal liohtjge- worden geborgen. Do licht,gekvondein ver volgen de reis mlet hef niet ontspoorde treindeelde z'waar gewbnden werdeii naar het, ziekenhuis te Apoldra. vervloerd. Grootte wervelstorm 111 Mexico. Hëé Noord-O,ostqdijk'e deiel van den Mexica,anSehe,n Staaf Tamauiipla® werd Za terdag geteisterd door een vernietigenden wervelstorm, Iwiaarhiji 16 personen werden giedood en meer dan 30 gewond. Verschei dene! dorpen wterdem geheel van den aard bodem Weggevaagd, terwijl in tal v'an plaatsen Vcl'e huizien zij'n verniepid. De r.eigeering heeft een vliegfuigieskalder nifge- aondien om in hef .geteisterde gebied hulp te verleenen. 'Twee dooden bij anto-renncii. Bij de trainingsrittein voor - da jgr,0,01,6 autorennen van Königgraéz' (Tsyiaöha-Slo- .w,aikïj'e), ontstond eergisteren -een droevig ongeVal, dat ,aa ntwee manisChen het levbn kostte. De B.uglatti renner Oitto Thiemer uit) Praaig verloor da macht. oMer z'ijn wa gen, waarb'ij. deiae .op de trottoir reed. De daar dienst doende militair W|eihziel Steplan w,erd onmiddellijk' gedood. Dei wlagen ren de dan naar de andere straatzijde, waarbij' de arbeider Alois Kri<jen#y riit König- grittz eveneens gedood en de 'ambtenaar PoLak aan zijn hoofd en belenen ziwaar gewond W'erd. De renner Theimer Wferd licht .gewond. lEen tweede ongeval gebeurde in do gevaarlijke bocht bij he.t Grand Hotel, waiar de renner Zizk'a mieit 'zijin wla.gen olvleir da kop sloielg en 'Zizka, Izlwaar gewond Wicggedragen iwerd. Op' de -lange vingers getikt. Door - nazi-leidiers .uit, den Kreiis Cleve warem da Vorige Wiaek' in vlerschilltenda dorpen tusisehen Nijmagiani en OleVe Üe kassen „in belslag geraomen" Van ver schillende kaithopieikie veraenigiingen. Dat bleek een voorbarige da,ad gcwe:ss|t te zijn Van ial t,e voortvarende vjolksjleidersl, want naar wij nader vernCmen moödten.' eind Ma®, del vorige weeflt ial de gestolen geilden ppi laislt van hoog,ere rögeering®au|t(oirifeit'ein aian de, betrokken vereianigiEgeln worden teruggagevem. Hevige wolkbreuken in de Vogezen. Eenige uren lanig hebben gisjtierein Wolk'-i breuken gewoied in de daleln der Voge zen. In korten tijd werden beekjes) in wilde Stroom'ein veranderd. Dorpen ien straat we,gein werden onder water gezöt, kelders era dtiajten liepen Vol. Op tal van plaatsen öfcond het water een mieter hoog in de huizen. Alle telefoon- era tele graafverbindingen werden Vernield. In Wet bijzonder z'ijn de wijnbergen geteisterd. Eeraiga landwegen zijn volkomen Wiaggje- spoeld, waardoor het verkeier o,nmogelij'k is gemaakt. De schade is nog niet te over zien, doch bedraagt in ieder geval eenige honderdduizenden' 'franken. Hevige storm in Vcheliëi. T« Veineltië is in dein macht va® Zolndag op< Maandag zoo'n hevige storm losgebro ken, dat in de haven éw«e Engeische oor- logs&c'heipera vara hujn ankers zdjini geisla- gen en atgedreven, a,angeizi«n 4j; raiet onder «toom stpndeln. Die torpedojager H'. 84 werd dooi' den storm afgedreven fat het midden van hejtj havfanbekken, terwijl de „Rteourae" cera geheielen slag om maakte. Eem IfaJiaianslche sleepboot Werd direct ont,bodian. De schepen konden zion- der eenige averij' weer aan de ankerplaat sen worden vastgemaakt,. De plechtige Bossche Omgang. Zondag trok in D|cn Boujdh de jaarlijk- lijksjche plechtige Omlgang' rond', waarin 'het wonderbeeld der Zoete-Lieva-Vro|uw voor de tweede mlaal sjndS 1629 werd mee gedragen. 1 Die belangsfiellingt ,uit 't geheele |and was .ongekend grooit. Er waren heele ge- 'ztelschappen ien organisaties uit Amster dam, Botterdam, Dien Haag, Nijmegen, Arnhem, Deventier en, Z.ut.phen. Oto 3 uiur begon de tocht uit de basi liek va.n St. Jian en toeer dan twee raur trok de .omgang langs de straten van den eeuwenou'dièn bidweg, die feestelijk ver- sjeri was. 1 Onmiddellijk achter liet wonderbeeld sphreed dia deken van 's-Hertogenbjossch in vol ornaat^ de hoogeerwaarde plebaan Brekelman'q. Nog lang na aifloop' deinde een men- sjchenz'eie door do hoofdstraten van de sl,ad. Tot «lot werd' 's avonds in Casino jjiet Mariaqpel van Theo Witte door 'Haagsche sjpe eiste rs uitgevoerd. De Paus te Castel Gandalto. Z. H'. de Pa.us is gistermiddag om vijf uur vergezeld vlan een aan/tal Vaitioaan- sohe hooigwiaiardigheidsbekeleders, per aulto naar Castel Gandolft» .vertrokken, het Pau selijk buitenverblijf1,- 051 25 K.M. aflslfc.and van Biome gelegen, dat, zpoals men weeit, volgens .artikel 14 vlan bet. verdrag van Lateranen, den H. S|toel als Pa.usellijk ge bied werd 'toegelwezlen. Het is d'e eergte kleer, da.t de H. Vader Zij'n dtaat en tegelijk Kome verlaat. De reis droeig geemerliei otffieieiel karakter. Zii;n e Heiligheid, dia ontvangen wierd door den beheerder van de villa en dooi den hulplbislsChop! Vara Albarao', migr. Ma- raizto'i, bracht eein langdurig bezoek 'aan het 'landgoed en legde daarbij, een groot gedeelte fe voet ia|f. Aan den beheerder van het zomerver blijf gaf Zij'nia Heilijgbeid Zijh groote Vol- diciening- te kannen over heit tot' dtaiudge- br.a,chtie werk en nadat mgr. Maraz!zi nog een korte toespraak had gehouden, verliet de If. Vader om 20 uiur de villa, wederom gievollg'd door deiz'eïfde perspnien. GOËlSi. Huw.-lajftkond'.I'saad Verhage, 29 j. jm. te ISattendijke ,en Maria Mat- tMj^se, 26 j. jd. te Nisse, onlangs jffel Goes; Kprnelis MarinuU Kik', 23 j. jm', te Goes en Leintje Traas, 22 j. .jd. te 'sHeer Arendskërk'e. Geboren: Leent je Dlina., d. v.Dirk Baars en djanna Cornelia iSinke te 's-Heer-Arends kerke; Willem Arie,z.v. Gerard Vonk en Maria Adriana Rijnhout. KLOETENGEI. Gehuwd: 1, Adriaan Cornells v,an Liere, 28 j. jm. en Tiaooba Beenhakker, 27 j. jd. Geboren: 8, Cornaliq, g.v. dlacoblus v. Bremen en Lena Knieriem; 8, Cornelja d. v. Klaas, Dloekesj en Carolina iWilhel- mina Antoinette, van Luipen; 22, Jian, z.v. Simon Van den Boomgaard en Jia- coba Harinclr. Overleden: 3, EJizlabetW Jloizina K'loös|- termlan, 74 j., echtgenoiate van. Bieter Adriaan Trimpe; 2, te Goelsv jJjan Bre- douw 2 j., 2I.V. M|aohiel Bredouw era Pie- ternella Hjendrika van de Plasje; 4, te Goeis, Adriana v,an Liere, 60 j., eoht- genoote van Prater C.ornelisj Oele. NISSE. Gehuwd: 28, J|an Roeland Koert, 34 j. jm'. te Vrieis; en Geerbruidla) Johanna Pieterniella van der P,oest Cle ment ,22 j. jd. te Nisjse. Geboren: 9, Willem- Adriaan, Z.v. Izak de Blaftuwe en Maatje Bjuijisiaard; (16, Prans, z'.v. Adriaan Poortvliet en Jlohan- na -Doene. Overieden: Frans,, Z.v. Adriaan Poort vliet en Jlohanna Diaene. WiO LP A ABTSDI;J',KGehuwd: 1, Pr. Cann, 45 j. wedn. van Maria JfohannfX Leenhouts en Adrianat op 'lHof, 45» j. jd. hctlmina Verlreule, 24 j. jd.22, Marinus) 8, Marinuq Poj'derdïjk, 27 j. jm. en Wil- Dekk'er, 29 j. jm'. en SluZanna Kdie, 28 j. jd. i Geboren: 3, Jbhanna Jpbina, d. v. Adriaan Rijk en Maria v|an den D'riesi; 10, Tannetje Thona, d.v. .Willetui S|andee en Neeltje de Groene; 12, J|anna, Elizabeth 'd.v. J|an Slaaman en Adrianal Sara dei Jager; 24, Catharina Johanna Jannetje-, d.v. Johan Adriaan Dingemansje en Jan netje van Sériën; 27, J|an, z.v. Leendert Houtekamer en Adriana Maria Beenhak ker; 29, Cornelia Jjannetje, d.v. Lauru^ Jan Sfchipper en Janna Barepdina Ver sluis. 1 'Overleden: 12, Pieternellal NoujSje, 82 j., wed. v,an La,urusi K'opimels; 13,Geerar'd Adriaan, 3 mnd., Z.v. Jacob Eggebeera en Leuntj'e Murre. GOES. Na, 'het volgen van den cursus •aan die „Eerste NederlandSche Slagensyaik- schooil", Slaagde dhr. J. Schneider sallhier. Slalaristórting prov. personeel. Heden wierd in de zitting der Prov. Stteten langdurig gedebatteerd over de voorgestelde salarisklortin'g. Tenstette werd een voorsjiel-Adriaans® om' de korting Moor allen op 5' te bepalen, met 35—6 «t. aangenomen. j IDje aangehouden ambtenaar. 'Wijl vernemen, d,at de teek'enaar bijl den tedhnisjChen dienst der Posterijen, Van G., te 's-Hertogenbosch, die verdacht van het geven van inlichtingen omtrent aan bestedingen en het aanVaaarden van 6teek- "penningen van aannemer^, door de reeher, che wais aangehouden, na verhoord te z'ijn weer in vrijheid isj gesteld. Dte moord te Bellingwotide. D» aangehouden bezembinder W., een 65-jarige izwerver, die op 1 Jjuli Iwerd gezien met vrouw AJbheiden, die gesjchei- denvan ha.ar man leefde en wier lijk dien dag in 'n korenveld aan den «traat- weg BellingtwoldePapenlburg gevon den hij: 'heeft bekend, de vrouw te heb ben vermoord. GOES, 11 Juli 1933. Boter: per Kg. 'f 1,50, per halve Kg- f 0,75, aan part. f0,85, faibr.botter f0,90, afwijkend» boter Ï0,60 iper porad. Boter van handelaren f' 0,75 per poind. 'Eieren: pier 100 stuks if 1,80, per 25 stub's f 0,45, aam part. per 100 st. f2,80; eeradeieren per 100 st. f 1,80, poiedje-eieiiein f 1,25gapsëieren 5 cent per stuik'. Veemiark'f. Plein „Sloé Ostendiei'h Aangevoerd 80 biggen era 10 kalvexiein. GOES. 11 Juli. Eierveiling „V. P, Z.'1 Aanvoer 17891 eieren, pi'ij® f2 pea? honderd etbjkls'. i Ycilingsvereeu. Zuid-Bcvcfaud te Goes. Groote veiling van 8 Jjuli 1933. Zwarte besjsen f 21.5021.80, 'Natte ■f' 10, per 100, Kg. Aardbeien n.m. 4 uur: Jucunda Al f14.80, B f 12.70, per 100,(Kg- Kleine veiling, Kruisbessen f26, Rpode bessen Djiite sohe zlure ï!29, idem zoete en Prolific 'f1211, Witte beqsen f48, Aardbeien f912, Frambozen f' 1531, Vroegd 'Oranje Pruimen f'39, Yellow Transpon rante f811, Afval appelsjf'78. alles per 100 Kg. KersienHollanders f2223, id. kleinq f 17, Meik'erqen f 30, Klerken fi 2430, Eierkrieiklen f 19, Zoete Morellen f 12 '22, Bruine Blanoe f 1819, Boodle) Blanca f 1520, Witte Vleeschkersen f 18, Por< teleinkersen f' 16, uitschot Kersen f 4-7j alleq per 10,0 Kg.'Meloenen f 2536, Per ziken f 17 per 100 tltuksBlqemen f 4 10 per 100 bos. 1 1 1 Groote veiling Man 10, Jluli 1933. Zwarts hespen IP 22.20, Aardbeien J)u-< óundla (£113.5013.60 per 100 Kg. Kleine veiling. Kers|en: Klerken W3034, Hollanders ï'30—33, Boode BfanCe f 19, Witte iVlee'sjchkersen ï117, Zioetq Morellen f 21) 25, lEderkriekén f26, uitddhot kersen f 7, Krui'sjbessen f 38, Rioade bessen f 6, 9, FraimlbaZen f2035, Aardbeien f IQ -14, Tomaten f 1125, Doperwten f 7j 12, Pqulen f 10, Tuinboonen fl 7—9, 'Dubbele Princcqseboonen f 3036, Boent van Holland f3437, Vroege Wjagiei naars f2326, Groene boomten f 26, Gela ibotonen f 22, |S!tiatm|s[nijlb|qonen f 2832, Spii nazie f 78, PosjteMn f 16, Aardappelen f 12.50, lalleisj per 100 Kg. Meloenen f 2341, Witt® Komkomlmersf 'f 26, Groene idem! f 35, Augurk,'en f 0.400.51, Bloeimlkloiol f ,513, idem 2a «oiort f 1.504, R|o|ojde| koiol f 66,30, Gr# Sla.voyeklaol f55.20, Kropqla f 0.50—1 1.60, Perziken f26, alte|s| per 100 s(tuks; Wiortelen f58, Pootuien f 1.5Q 2.60 Blhiabarber f 1.602.20, Bloemen f29, alles) per 100 bos; Bloamen f 14 per 100 pot. 1 Vciliugsverceniging KapaEe-Biezelinge. 10 J|uli. Groote veiling, nam. 1 uur. Zwarte Besisen 20,1022, Rhode BiBessen (Fay'q Prol.) 8,30—13,60, idem (Duitscha zure) (5,207,20, alle^ per 10.0 kg. Bioclveiling. JiUctu&tV5) 9,7013,70 per 100 kg. Kleine veiling. Kersien: Meikersen 1630, Klerken 28 38, Boode Blanche 18.22, BBruina Blanche 2126, Morellen 1626, Kriec ken 2531, Ederkridken 2528, Dubby Eierkrieken 30, ZiWiartq Kar«'en 2328, Zuurtjes 1218, t3paallscha Wljnkersean1 1920, Vleesjchkersen 29, Ronde Krie ken 2225; Diversien: Tramibozen 2Q 53, Boode Besjsen 716, Witte Bessen 811, Kruisbessen 48, Aai'dbeien 8 16, Loganlbeqsen 21, Dubb. Princ'. zon,-i der draad 2833, Gele .Boontjes .123, Groene idean 2026, S'nlijhoionen 2140, 'Doperwten 612, Aardappelen 12,alleq per kg.; Bloemkqol 4(3, Snvoye-koiol 8 5, Spitéjkooi 3, Perzikk'en 1—7, allea per Veiling te .Middelburg. I '10 Juli.'Tuinboonen 79. Cent, s|pi< nazie 710, postelein 614, dapudij'nera 16, wiagenaarsjhoonen 29, suikerboonan 3Q 43, «toksnijlbioonen 2844, stamsnlijbloq-i nen 2734, Bpeml van Hhlland 3949, princeqsehoonen 3349, doperwten 6211 peultjes] 17, peeën 8, zilveruien |8.l'l' cent, ollea per kg.aUglurken 4054 per 100 iqt.peeiën 69, rapen 2, kroten 21/251/2, uien 2V24, eeldefij .231/2', pa^ terselie 1, rhalbaihesl 21/2'3, radïjls l}/ij ramenaq 23V2, kunne „1 alles |peC iboqtevoy-klolojl 1,1/28, roiolde klooi 7, bloiemH kool 115, krop^3! 9,11, kotmlkoinjmera 17 cent, talles) per stuk; perzikken 4 cent per i^tup; rramhazlen 36 «Jent pee leg.; lathyrus) 12, gipssophilla 12 lipto^j'ne 2, rozlen 23, anjers 2, gipiS-f kruid 2, dahlia'sj 15 cent, alles per ibos; gladiolen 1519, potajpioenthalia 7, struise veder-iaisjtera-pLanten 1 ,'cent, alleal per 105 BOTTERDAM, 10 Juli 1933. .Vee-, miarkt. Aanvoer 621 koeien en psijehj 500 vette kalveren; 358 sjchapen en lainn meren; 719 varkens. Prijzen per 1/2' Kg.'koeien 1518, 22.S —25, 27—29; tetsen 16—17, 21—22'J5j 2426; vette kalveren 1520, 2527.§ 3035; «chapen 612 per stuk'; huigt lammeren 79 pier sfi.uk'; varkens '15, 15.5, 16 per pond. 1 Zaden en grape®' [geen noteering. La' plata tniais) f63. per last. Vlas 500 Kg. Hjoll. geel 47.550, 205 Kg. 'dauw root 4045. Aanvoer gering, weinig belangstelling, ■zeer kalme miarkt. Aardappelen: Brtels|ch« eigenheimers 2.53, Zeeuw/#» eigenheimers 122,5, Wiestl. ronde nieuwe 1.52.5, ideml kleinia f' 1.52, Overmiaasche eerstelingen 1.52! WiCsh- ronde ziarad' 34. Aanvoer ïlihk, 'handel traag. j VEBK00PINGEN EN VERPACHTINGEN Jiuli: .12 Heinkensjzlaaid, beestiaal Oele. 12 EUeiwioutsidijlk, hofstede, Beth. 14 K'wadendamine, houtwaren, De Wilde# '14 Oudeland», hoiutwlaren, Dja Wilde. 1 18 Goes), woon- en winkelhuis met tiujs, Jlonkerq. 1 19 Kapeila, bouw- leai Wieillarad, Kram. Goes, bouwterreinen, pakhuizen, op- slagtearrieinen, bouwland, ènz., Vatf Dissel en Jonkers.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3