DINSDAG 11 JULI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT VLISSINGEN GOES R SPORT EN SPEL,1! GEMENGD NIEUWS J Doorzittend^, Stukloopen Zonnebrand /7/tCiiy puRotm f IN HET KRAAIENNEST (Geertlsia en A. van den Broek te Mid delburg, P- Minderlioud, L. W,. Goed- bloed en J. D|. van der >W,al, allen te ÏVlissingen, IC. Houterman te Serooskerke, J. P. de Hamer te Nieuw- cn St. Joo-I' land, K. Jl da Pree te Arnemuiden, P. Sdhrier te C.olijn^plaat en 1. ïvense te Oosjtburgniet bevorderd werd één fclrr- pistvan het 3e leerjaar naar de rep©- 'titieklftsjse: A. C. van Piel. te Middelburg, JH'. Dekker, IC. Jl Joodse en F. Ch. Wjax- Iren allen tei Vlisjsingen, M. l'assenier te Dlombui'g, (J(. die Pagter t« Wejtikapelle, G. P. Sturm! en N. Goedblood te O,oeft en (Wiedt iSouburg. Kiml-cxaimn R.H.B.S;. 'Aideeling B, gedaagd de dames: N. jKlolsjters, D|. j. Naazier, J. van Pienp broek, S.M.J. Pietersf en J. W, J. Ver meulen allen to Middelburg; II. P. Vos te Nieuwdorp; en de heeren: B. de Bak ker, H. KJarenbeek', M. Ij. van der Moer, 'A. II. Munnik en J|. Réijhiereio allen Je Middelburg, M. C. de Wjaerd te Nieuw en Slt.-fJooqland en M. P. Idet Vos te s Heer Arends&erke. Afgewezen vier candidaten. Nieuwe veerboot. Van de werf der Kon. Mij,, de Schelde is te water gelaten de derde aldaar ge bouwde moitorveierboiat». vlooi- de Piovinciale steomhoioitjienisten, 'de Prins Willem I ilio als reservebooit. zal dienst doen. De boot is gelijk aan dei Weide booten, die op 12 Juni te waiter zijn gelaten. Veertig-uren gebed. Een der hoogtepiiuiitein van het parochi aal kerkelijk lieven is weier achter tien jriug, in de- herinnering achterlatend de heugenis aan dagen vol raligieulzie- wijding en gees telijke verheffing. Op intense1 wijzle beleef de® dei geloovigen deze driedaagsdha oefe ning. Christus Euiéharistiéuis ter -aar©, door ■veelvuldig kerkbezoek vaorall ten <lan ook door het overvloedig .sühenken van isidhooinie bloemen tier x-ersiering 'Man laltjaar jen pries terkoor. Zoo werd hét wiser een stralende feest viering, die haar climax vond in den Zon dag met zijn aligelmaene H. Communie, plechtige Hoogmis, luide Aanbidding en Sluitingslaf't laatste werd gecelebreerd door pastoor Bosoh uit. Hans weert, mlflt assistentie van dia xvaleerxvi. hoeren Hil- horst en Konings «n bijl aanwezigheid wan vtele priester® nik ons dekenaat en onze parochie-geestelijkheid. Meer dan vol was onzte mooie kerk bij deze stichtende eindplechtigheid, waar- onder pater Laurenitjus een hooggestemde El'. Saer.amenfepireiek hield -en de luister rijke prooeiasia uittrok. Hel waren glorie-rijke,, gelaof.qatfïrke da gen en wij kunnen do ontroering begrij- pien, die er lag in het dankwoord van om zien pastoor, dait) Z.Eerw. .uitsprak onder de Hoogmis. Kostclooze Rijixrirlbclaslingmcrhcn. Da Ontvanger der diraot-e belastingen en accijnzen alhier deelt made dat hij op Maandag 17 Juli, 24 Juli c,n 31 .J;uili i933 en op Vrijdag 21 Juli, 28 Juli en 4 Augustus 1933 der namiddags van 7 tot j8 iuur te zijnen kantore, Ravelijn no.. 1 extra, zitting zlai houden voor de behande ling va,n aanvragen ter bakominig van van koateloioze, rij wielwerken 1933/34. Geslaagd. Te Oudenboseh slaagde voor het exa men stenographie en typen ,dle jonge- j'uf'fr. A- Simons, leerlinge van het pen- eionaat 'te Moerdijk. 6 NIEUWE RADIO-TOESTELLEN (N. S, F. en Philips) vanaf f129,Ziet 'de etalage. Hoofdagent; J. M. Polderman, Goes, Telefoon 129. (Adv.) gehore. Zaterdag hebben de ouden van dagen uit deze gemeente een uitstapje 'gemaakt naar Breda en omgeving. Die reis geschiedde met 'n zestal luxe auto's en ging over Bergeniop-Zioiom, Roosendaal en Princenhage naar het Mas.tboseh, waar het middagmaal werd gelbruikt in de open lucht. Terug iq gereden over Terheijden, Zevenbergtehenhoek, Moerdijk, Zevenberg gen, Oudenlbosjch (bdz'i'chtiging x-an de kerk), Wouw en Rergen-op-Zoom. In de laatstgenoemde; plaats is het avondeten gébruikt. De reis, had' 'n prettig- verloop. .Vlake. Naar wij] vernemen, zal station iVlake met den aanvang van den winter- dienst worden dpgeiheven. Het ptersonen- en het grootste deel van het goederenver voer gullen voorLoiad>ig over het fetation (Kruiwagenlerseke worden geleid. Hansweert. Dia autobusondernemer L, Leendertsje lalhier hééft voor 'n nieuwe jattractie gezorgd ter ontspanning van de reizigers, wtelke voor hun r-eizen naar Rot terdam van zijn reiswagen gébruik maken, Hij liet namelijk 'n radio-installatie aam brengen, zoadat meni voortaan tijdens Je reis gal kunnen genieten van zang, muziek en gesjproken woord, i Die Posjtdnivenvereen. „De blauwe ddff-er'' hield j.l. Zaterdag eeu wedvlucht vanaf LimoyeiS, Fr.). 656 K.M. De 'prij zen gingen Zaterdag allen af cn vielen als volgt 1, 4, 11 en 12, J|. P. Theen- naart; 2 en 8, O. Versftraeiten; 3 en 9, M. H. Krom'been; 5, M. 'Wdllemfcjti'ejijh J .6, L. Nieuwenhuiijlja; 7, Göb. Blat^rw- kamer; 10, Géb. Small-aganga; 13, |De Leeuw; 14, F. Modde. Gclos|t; f>,30; eerste duif'; 4,47,47;- laatste duif: 6,59,33 Kwadrndammc. Begunstigd door prach tig zomerweer had alhier Zondag j.l. de jaarlijhscha optocht) plaats van de H. Kindsheid. Honderden toeschouwers, ook ruit naburige, dorpen waren er veel gekb- men volgden mat -belangstelling dan 'prach- tigeu stoet, die er. bij 't vorig jaar xterge- 'léken. weer in x'eleriei opzicht op vlooruit was gegaan. Na jalloiop Werden da ge bruikelijke reidansen uitgevoerd die, met medewerking van „Con Affesziome", wieer veel bijval cogsttten. Gisteravond speelde de Idorlbaléliub „da kwiksitiaartjee" -een proefw|adstrijd te gen het pa® oplgeriehte clubje t® 'Goes. Da Kwa,dendamsehe meisjes rwist|en haar meerdere vaardigheid uit t(e drukken in een 140 overwinning. Heinkenszand. Aan het Zondag gehou den concours werd door 88 achulttiers deel genomen van 15 vlerschillendie socitleiten. UitslagHoofdvogel, A. Rentmieeeter, Van „Willem TtCl" te Oveeand; le klepi, A. Luik, x-an „WilLern TelE" te Kapélle; 2e klap, P. Stouithamei-, x-an „Zorgvliet" te EUewoutsdijk3e lcteipi, P. Bliek, van „Zorgvliet" te Effljewoiutsidij-k'1© Zijv|qgel, A. v. Willigen, 2e .Zyivoigej1, A. Luik, bei den van „WdlLelm Tiellll" te KatpielLele Hooldkal, A. Rijk, 2e H-qofldkal, M. Drie- dij kle en 2e Onderkal, J. Dobbelaar, allen van „Willem: Tell" te Oiv-ez-and. liiggekerke. Alhier is iu den nacht van Zaterdag op Zondag brand .uitgebroken iu den schuur van den molenaar B. Schuur en woonhuis zijn een prooi d-er vlammen geworden. Elen paar varkens zijn getred evenals nog een en ander Vam dem in boedel. Oostburg. D|e minister van O., K. «?n W:-. heeft iU,an dien heer Jf. v. d. I-Worp to O-os/burg, met ingang van L Slcptem- iber eervol ontsjLag verleend als directeuii' dar Rijkskweekschool voo-r onderwijlziev's en onderwijA'ire^seu. Eindexamen R. II. B. Si. (A): ge klaagd dijn mej. C. Holl, Aardenburg,? I. van Daalen, Sluisf; P. van Kampens Oos|t-burg; S. Lalso, Z.uidz'ande. Be Staomtraui HulstWalsoorden. Naar wij vernemen, Zal de directie van de Stoomtram|maa,ts|chapipaj Hulst-Walsoor den 'binnenkort ven proef nemen met a-ut-o- buksen iu den d-enst op te nemen. Reeds iijn drie aut-bbuksen bastsld. Het landbuuwcouHict in West ZcCuwseli Vlaanderen. Met de overeenkomst tussclien werk- geverq ten werknemers in de landbouw bedrijven iu WiöstteEg'k Z eeuwsch-Vla,an deren gaat liet nog< niet na.ai' wenisph. 'Wanneer voor 15 Jfuli geen overeenstem ming totstandkomt, zal door de Batoen- werkende landarbeiderjbonden op een na der ie bepalen datum do sftaking worden afgekondigd. D|it geldt x'oor de gemeenten Oostburg, Aardenhnrg, W,aterlandkea'kj-o en 'Nieuwvlfct. '.Wat Siéhoondlijke betreft worden dopf een invloeidrijk perqfaam nog bemiddelings-- pogingen aangewend. Slagen deze echter niet dan geldt dit, ook vaor Schaondijke. Ongemerkte boter. .Vanaf 16 Juli zal het iu geheel Z. Vlaanderen verboden zijn ongemerkte bo ter voorhanden to hebban, te vervoeren of' te verhand-elen. Ook de z.g.n. uitspit- boter in ktulkken vjan 1 Kg. en| daaronder, waarvoor dat tot heden toegelaten Was, moeten dan dus) van oen crisismerk voor zien zijn. Ieder, die na L6 Juli in Zeeulwsfoh- .Vla,anderen afgewerkte boter in pakhui- Ben, winkelt, iu bereid- en bewaarplaat)! isjen of op vervoermiddelen voiorhandcju heeft-, izonder dat die is| voorzien van een crisjébottermork of1 Rij-ksmeirk', is dus isjtralf.baar en stelt zidh aan een proctes- verbaal bloot. Het niertxve wegvak. De Rijks/waterstaat heeft heit maken van het nienwa wegvak in den Bijktjweg* Bergen-op-ZflomVliksingen (onder de ge meente 's-Heerarendskefke, viaduct) ge gund aan da .firma, Cornells) Verwater Co. te Teteringen, voor f 137.400. E.-K. Z. V. B. Het dorpen-elftal. ZoDda.g werd -tie Ovaziande de proief- wedstrijd gespeeld wtaiaruit. het dorpen- elft-al zou worden loipgesjjelljd. De siamengeiéfelde partijen waren a,an elkaar gewaagd, hoewel de uibsfjag 31 was in heit voordeel v'an h-eit. A-elftal. Reie-ds dadelijk na- de aftrap zit er flink wal gang in 'heit- spel. Het duurt niciti lang of de linksbinnen van het A-elftaff -géaf't zijn ploeg de leiding. Daarna gaat, h-eit. spel xveer van doel tot. doel, maar punten xvorden er niet gemaakt- Na «ngevleer veertig minuten wordt door de links binnen van het B-elftal met een mooi schot gelijk 'gc-imiaakt. Ri-ermee tornt de rust. Na de rust wordt tengevolge ,vian do xvind -meest op de eene 'helft geépeeld. Do achterhoede heefit dan idok' veiel te 'vér- xverken -en 'te verwonderen is het, niet de keeper Rijk nog tweemaal iwordt gepas seerd. Zoo nu -en dan trekt het B-iejlflbaJ er wel eens tussdhen 'uit 'en laat die voor hoede mooie staaltjes samenspel zien, miaar men aarzelt om te schieten, zioioda-t. men alleen dichit hij het doé komt maar niet erin. De wedstrijd had een mooi verloop Er werd goed gespeeld. Alleen de A-voor hoede had iets meer kunnen Samenwerken. 5ft Na de wedstrijd xverd door de KeuiZe- Commissie, 't vertegenwoordigende Dorpem- elftal samengesteld. Waarschijnlijk is 't nog mogelijk, dat- na de oefc.nwedsit(rijd tegen O.D.Ï.O. a.s. Zondag nog verande- ringkom-t in de lOipstellipg. Op 't oogenM.il» ziet 't -er aldus uit: Doel: P. Rijk (Volh.). Achter: M. Rijk (Kotek.) -en P. Raas (Vios). Midden: J. Vermeulen (Vios), J. C'ha- muleau (Koelr.) en J. Looy (Volh.) Voor: Schuurman (Volk), v. Steenber gen (Volh.i, L. Verbeean (Koek.), O. -die Jonge (Koek.) -en Jansen (Vios). Dit is nait.nurlijk lang niet 't sterkste elftal, dat te forme-eren is, maar dia com missie «telde zich op 't standpunt, dalb van elk dcrpi ongeveer evenveel declniemeirs moesten zijn. Vandaar dazie opistelling. Ala in\-allers zijn nog aangéwetenu Farla (Koek.) Eggermionfe (Volh.) cn P. v. d. Dries (Vios). i Wie gelooven niet, dat- dit elftal' O.D. I.O. 'n nederlaag zal kunnen toebrengta. Maar dat zal Zondag tp Ovetzande wel blijken. t Patrijzen III—Vlas IJ 3—1. Deze (eerste ontmloeiting van 'it derde elftal der P.aitrijzien en 't 'tweede van Vios was ei' eon van prebtjgen aard. Voor twee lagere elftallen '11 moo-i, actief' partijtje met zoo. nu en dan aardigp ^ogenblikken. K. N. V. B. Goes IAdelborsten 70. Zondag spoelden deiz'e vereenigingen ,een vriendsphappelijken wedstrijd op h-et sportterrein aan den Polderscheweg. Voor het spel -een aanvang nam, kwam men eer^t samen op het middenveld en boden de Adelborsten bij' monde van aan voerder Hoffmann Goes een bloemen mand aan. De voorzitter van Goe^ dhr. P. Koster dankte namens zijn elftal. Direct hierna nam de wedstrijd |öen aanvang; de aan\*allen gingen eenigo oogenblikken van doel tot doel, doch Goes dat met den perken xvind meespeelde bleek al spoedig heer en meester van 't veld te zijn. Wanneer Zweedijk een moeien pass a»n GoedbLoed geeft en dez'e den -bal aan de rec'htsjbinnen zendt, weet deze juist over te sicbieten. D|at! bleek voor den redkts- binnen van Goes) een proefschot teE'ijii, wint enkele oogenblikken later probeert hij 't nog eens); zet keihard teg-en ,den paal en zoo kogelt de bal in 't- Vlisjsing* sche doel 10. De aanvallen x-an de Adelborsten lieb- beu niet veel te beteekenen en de achter hoede van Goes) wist ze dan ook allemaal op een keurige xvijiZe af 'te slaan. Run spel xvaarin niet 't minste verband- zat, werkto ook voor Goes) niet goed en het, werd over het algemeen een eenzijdigie wedstrijd- Al spoedig was het lot der Adelborsten be slist ivant in een minimum van tijd werd de spore door den rechtsbinnen van Goes opgex-oerd tot 30, met welken stand de rust aanbreekt. De txveede bladzijde xvasf gelijk aan de eerste en hoewel de gasten nu met den xvind meespeelden xvisten' ze de eer niet te redden. Bij de thuisjclub, die de wedstrijd ver der aftjpeelden op de Vlissingsche helft ging 't heter -en izjiji xvis]t er nog een viertal doelpunten -bij te- qooren. Die vierde internationale fc'clieldebcker-Zxvem wedstrijd. Voor de vierde maal 1st. Zaterdag te .Vlissingen een iSicheldebeker-ZwemWed'- 'sjtrijd gehouden, uitgeschreven door den iZieeuwspben Zwémkring, afdeelingl van den Nederliand-johen -zxvemlbond en onder de opperste leiding van den heer Van Doorn, vertegenwoordiger van het be stuur van dezen Bond. D|ank -zij het mooie weder, dank zij do g-oad-e voorbereiding, dank) zijl dé medewer king vian 40Q tot öOJ per.-(onen, dia oip een o'f landere xvijlzi) 'bij1 .da uitvloering der plan nen een aandeel hadden, is) déze vierde wedstrijd v,an het begin tot hat einde een sju'Cees geweest. Te half één verlieten xvij' met een mo torbootje van het Belgiïjch loodswezen de buitenhaven en voeren naar de startplaats een lijn voor de kus^t- fx'an Zeeuwsch-Vlaanf- deren ter hoogte van den vuurtoren vau Nieuwer.-jluis. Hier gingen xvij over op een grootere hpo,t van hebZalfdei lood^- wazen, -dat naasjt da Kon. Marine en het Ned. Loodswezen oftfc volle medewerkte" verleende. Op de grootere hopt w.aren de 25 deel- neemsiters en deelnemers door dr. Silver man -en -zijn s|taf' i-ngevat en xvorden zij sluctess-ievéiijk naar de aan de startlijn liggende toodsiraeibioPiten, bemand met ie'en looda, vier „jantjes'' als roeiers en een lid van da Vlisjsingsche reddingsbrigade, waravan voor ieder er een aanwezig wlas;, gebracht- Er xvaren toen 9 dame^ en 16 heeren, die gereed ^tonden om in het water te gaan. Toen ook de moborve«rboot „Iyo- niugin Wdlhelmina" met ©en kleine 500 perslonen na noig naar de haven terug geweekt t-o ,zij;n groeide het aantal nog met een 5Q aan aan boord, de C.aertZen en andere Marine-vaartuigen met glenoo- digden, enlxele Bresjk'ensche jnot,or-vis- ."chersbooten jammer, dat de visslcfaers niet /begrepen, uit -de koers te moeten blijven aanwezig xvaren en alle) gieraed xvai) klonk van den mijnenveger M 1 ten 2,02 ure het startschot en plontsten da zwem'sjters en zxvemmers in het ziltia nat. Zoo gezegd, het weer werkte zeer mede en het w,ater xvaq kalm, al moet hier aan den mond der Schelde altijd rekening xvorden gehouden met eb en vloed, maar juislt daarom is de medewerking van de medewerking van de 'daarmede Zoo bij uitnemendheid 'bekende dieH)ten van zulk n groot belang. Reeds) spoedig na het vertrek was( het ons duidelijk, dat do beide Engelisjche deelnemers zware con currenten Zouden zijn,' voor de heeren F. IJ. A. Knijper uit Amsterdam, die in 1931 den wi-sjsellbeker behaalde in 2 uren Ji7 min. l'/} sjec., en -Jl. Stend-er uit Hil- versfaa, die in 1932 wiunaar' was in lulur 40 min. 8 ®eo. Een groot verschil m,-et vorige -jaren' was, dat terxvijl toen de deelnemers vèr van elkaar af waren wa-t de breedte van het terrein .betrof1, nu allen xuijxvel een zelfde parooursj volgden,, maar natuurlijk Xvaa er 'n grooten afstand in de lengte. Allen koersjben eerst' in de richting van de 'Buitenhaven te Vlieringen om vandaar langs de kusti den finish te. bereiken. Officie-el© uitslag'1. E. H'. Temtae, Présion New United in uur 47 min. 9.8 's,ec.2. F. G. H. Milton, Otter Swim ming Club iu 1.47.3; 3. F. J. A. Kuijper, Dolfijn. Amsterdam in 1.53.8.2; 4. J. Sitender, idem 1.58.32; 5. mej. Olten, RDZ in 2.8.38.2; 6. mej. T. Muller ÓDZ; 7. mevr. Z. Brouwer, RD|Z8. mtej. B>. |M«eir< man, VlisJsingen ZC9 N. Kroesei, AZ Ü87 0, Am-sjterdam10 G. van Lao, Mid delburg. De mcord te Niith. Er wordt -oip het lOagenblik opi last van de justitie een onderzoek ingesteld naar de 'geestvermogens van dein verdachte in de afschuwelijke moordzaak, die de x'orige week t|e N nt.h is gepleegd, 't Oude liedje Het grim te houtvlot. Uit -Zaandam meldt men: Onder groote belanigstelfling is gisterochtend .om1 half elf het 90 mieitier lange en 9 meter breede xdoit heipalen luit ZxVaden héhoiudcin in de Zaani- daimsche haven aangekbmen. Het. lieieft 'lig- plaats igela'egen in de nieuwe zeehaven en zal heiden uit elkaar worden gehaald. Grcentenseluiit omgeslagen. Gistermorgen omstreeks X'ijf uur, zijn 'twele personen, de 56-jarige A. Wi en zijn 17-jarige Zoon, die mot e,en ijzeren scnu.it.ja mét( aanhangmotw, befladeiu mal groenten, op xvleg iwarén naar de Amster- dam'sc'he groientlenmark'b, op jammerlijke wijze verdronken. Beid© m'enschon, die in dan SWlerploldei' wonen, zijn in heit Iwlercddje van dei gnoiein- tenmarkt Igéetda bakenden. lederen mor gen plachten zij[ hub versolia groenitau naar de markt tie, brengein. De schuit, die een groote lading igroemiton in -had, k'xvam gister -langzaam vooruit- Aan einkele per sonen, die ha,ar van hét xvaitér dl' viau den wal ,a-t hebben zian ipasseeren, Zou het opgevallen z^n, dat, de boot» te zivaar 'lag. Ho© eht zijl, op den hoek van de II uglo de Gro.o-tkaidie ien Nassaukade Zagen ornst,an ders d-e boot pfloltiselinig eien kantellfenda bcweiging miakén cn onmiddellijk daarop zinken. Temidden van da opi het' waiter drijvende igroientien hieeiilt, an-an nlog de twee drenkelingen -gaaien. Twae iage»itani, die vriji isplaadig na, da ramp Her plaatga wai'en, -sprongen he waiter an slaagden er in, de beidla drehkelingien daaruit op te halen. Da dood xvas toen re-eds ingetreden. Doos 30 en 60, Tube 80 ct. Bij Apoth. en Drogisten. ï\P L^rr A Hel liachelijke uitstapje. Als verdacht vian deviazansmokkelarij zi,n door de ipjolith® tie Mulheim (D.) aianige- houden ©en zalcere S. en echtgeno,Ot|e uit V enlo. Onmiddellijk nadat beiden hel-, bedrag -op de bank hadden geïnd werden zij aan gehouden en ander verdenking v'-ain devie- zensmokk-élarij gearresteerd. D-e drie' V-enlosdh© dames S„ O. en T„ welke Vrijdag voor acht dagen onder verdenking via® deviaz'enislmokkelarij te Neuiss werden geia-rresteei'd zijn nog niet uit hun arreist ontslagen. Hat, geld, hetwelk zij voor reisohèque'a hadden geïnd is in beslag genomen. In afwachting x7an -de beslissing v'a,n hoo'ger hand worden de dames te Kréfeld in arrest gehouden. Smokkelaar doodgeschoten. Gistermorgen is aan de grane bij1 Venlo^ da 20-jarige smokkelaar P. op de H„ uit Gelden, toen hiji op het haltgeroeip der Duits'che- c,ommiezen niét blaaf staan, aan geschoten. Hét zwaargewonde slaöhtoffer is naar het ziekenhuis: overgebracht én enkele uren -na, aankomst overleden. Te water gereden. Gisternacht is -een auto van den heer Boon uit Medemblik, die van de kermis in Waj-deneis kwam, ituissohen Hoorn en Wog- nuim -te waitor geraakt. In ©en scherpe bocht hééft 'de wagen te snel gereden, zoadat eerst 2 jonge boomen xverdlan ont worteld, daarna een t-elefoioinipaial Ward ge raakt en da wagen verxto])genis in da lgr|oioitie vaart 'verdween. De 5 inzittenden, een dame en 4 heeren, hebban de ruiten stuk geslagen ©n wisten zich dow te radden. Voor Zoover nocdig zijn zij dcor dr. Vaiii Weisem-al© verbonden irn daarop, met een andere auto naar huis tgereisld. Knaap overreden. Ta 't W|a,ar, gemeente Sohaemda, is Za- terda-gmiddag ©en zoontje van de WeduWe K. d-a.t op een nie;uwe 'fïetsi reed, onder een hooiwagen geraakt. Hat knaialpje Wérd ernstig aan het hoofd gewond. -Zaterdag nacht- is héb jongetje ,a.an de gevolgen van het ongeval overleden. De gevaarlijke onbewaakte overweg. Gisterochtend ongeveer kwart xjoox zé ven is -de- 7 0-jarige arbeider D. Korteana- ker uit Redligerlee op den lO-nbewa,akten overweg aldaar door ©en xJan Groningen komenden trein -getgre.pan en gedood. Ret lichaam, dat leienige maters is, maeioteslenrd, xvas totaal Vermorzéid. De trein -had ndhit minuten vertraiginjg. Hat plarkét uit -Wiin- schot-en xva® ispoeidig ter plaats©, om ©en onderzoek in te- stallen. Ret et|a,öhit(xffer xvoonde ongex'eer 200 mater vdin de plaats van het ongefx'-'al. Dit is h'ef derde otngletval mot doodelijken afloop' opi dazen ombe- xv,a,akten overweg. 'n Stuitende x-ergisainig, Zaterdag is zekere v. B. uit Otsls aan gehouden, verdacht Van veediefstal te iGeertruidenherg. Toen de veirdachitje te Geortruidenberg xverd voorgeleid, bleek', -dat men zich in den persoon -had vergist xvaarna v. B. onmiddellijk in vkijhettd werd gesteld. Hét hééft algemeen be- vreiemding gexvakt, dat^'- B., die no|g uooiit mat de politie in aanraking is' tgéweejslt, als aen berucht misdadiger met kebtdngan geboeid en vergezeld door twee agente® in uniform is weggebracht, temeer Waar Lammetje Goedzak. hammetje Goedaak beleéff zware da gen, zo.ud-en we zlao zeggen. "Lammatjé heeft «chter 'n geduld als 'n ijzeren pot en ,als Ze over hem' laopen, roepit liij nog enthousiast,: „voeten vlagen, mijnheer!"; heit is dus bésfc mogelijk, -dat Lammidtjo zin lat zieer dragelijk vind ©n nog veefl: zxvaardér lasten noodig hoéft, nm beséf te krijgen van dein ©rbaimelijken toeataind xvaarin zijn gebrek aan ejgenxviaarde m zi.n teveel ia,an o'nniaoaele sufheid, ham g'cbraiehlt heaft. Maar er zijn thans zoowaar symptomen, die -er op- wijzien, dait Laimmqtg-e verzat gaat aan-teekene-n tagen zijn kwelgeest,em. Langs ,zijn dikke huid ia 'tot zijn hersens doorgedrongen bat .eigenaardig geval dat, terwijl liij zelf' voor miliioenen koopt) en betaalt aan Duitséhland, dit land ook wel van hem afneemt,, doch vierkant xier- tikt, om af te tlolekeui. Als Lammeitj-e Lam metje niet, xva,s, zou, hij den eersten dag reeds gezegd hebben: .„mijn vordering js niet minderwaardig aan jon vordering,; mijn vovdei'iug is groiotea-, das we vinden elkaar." Neon Laimm-etj-e heeft, maanden lang schaapachtig «tpian te grinniken te gen zijn -soheerdars en he,eft pais vorige week besloten om misschien zij'n éigen te gaan verxv-eren. E,n Lammetje X'belde zich- opi dait moment hau,soh 'n sterke -man. Lammetje r-eiat, pok veel in buitenland. Dat ontwikkelt je zoio en hét staaat Ver- ba,zend gekleed. Milllioenem van zijin gaVe guldentjes sjlouwj hij links -e;a rechts over do grenzen. Mil-de,lijk shunt) hij ook toe dat vertegemwabrdigiers v.an de Duitsche Reichsbanz-entrale xvekelijks voor de radio da goede Nedeflandseha zendtijd vermor sen met -door in slacht RollamdSoh de an dere- lamta-atj-es opi t.e wakken hun x-,a,can;tia in Duitséhland door t.e brengen. Waarom ook niet! In hetjODgunstigate geval wordlt je eens gelij'k.geiSohakald met. 'n boksbeu gel, wanneer je nie-.t tijdig heil Hitier roept. Zoioiets ma,akt j-e als Lammetje attenter. Nu hééft het, echter Lammetje onaan genaam getroffen, dat Duits-ehland zijn onderdanen het reizen naar Nederland be zwaarlijk maakt. Al w'a.t, een Duitsahe tourist -aan de Néderlandsohe- .grens meer bezit dan 200 Mark', xvordh hém radicaal afgenomenxvandl hij ©chter den boeg naar België, Frankrijk, Zxvitserland, enz. dan is heit bam (o-agestaan 700 Marken me,e- te nemen. Lammetje heaft. Zaterdag ta Berlijn bij da autoriteiten over dit grievlend besluit gemiopiplerd. Daar vertelden ze bat goede beest, dat ze er niets ,geen zin- in haddein om de krenkende maatregel in te trekken, dooh da,t ze overigens dol op Nederland waren om z'n .go-adigheid. Blatend van blijdschap1 is Lammetyo toén weer Weggahuplpeid'ten volle be- x'redigd. Men stia.aih x'toor 'n raadsel! Wli, be-ginnen int,u'aschen wel ke Ibagauj- pen, da,t de knokLiistige nazi's liever hun geestverwanten piet naar 'n land zien venrakken, da,t. aVervloeit x/an Ruter lammanaddgheid. Zoo'n 'gaesit moest aens besmett-elilk zijn urrKiaiK. thans gebleken is, dat daze -per-soo® -geheel ten onrechte is gearresteerd en volkomen onschuldig is aan het ham tan laste ge legde feit,. Een Nederlandseh schip x-ergaan, Na,ar de Assiooiaiteid Prass uit- Bogota vmnaemt zijn da kapitein ten vier ledéni der bemanning van d-e NederLapdéohia -schoener Julia Maria, -dia ®it Cluraqao ver trokken was;, verdronken toen hu® boot zionk. Uit het raam gevallen. Zaterdagmorgen is -een vrouw met. laan 2V2"jarig kindje uit haai' woning aan 'da D-e W|i't!tenkad-e te .Amsterdam gévallen. Zij ztat in bat <tpan raam, verloor bet evfenxvioht ©n viel naar 'beniaden. Bei-dein zli,n vrij 'ernstig gawomd naa-r hat Wil- helminagastlnuis geibraolrt. Postambtenaar aangehouden. Reit verder onderzoek naar hat verstrek ken xian inlichtingen ,aan aanhamers om trent» laanheistedingen vanwege dén lach- niachen dians't der 'P.T.T., haéft) qberka aanwijzingen opgeleverd dat -aak te 's-Rer- togenbasoh steek'penninigein zljjn, aamgeimo- men. Verdacht zich -daaraan t6 hebben schuldig gemaakt ia eien to'ekianaar Vam den diatriatedienst aldaar gearresteeird. 'Ernstig x-erkaeraangeluk. Zonaagmiddag ,omstreeks twe© uur is nabiji de nieuwe Vochltibrug te Muidien eon uit Amsterdam afkomstige motorrijder, zte< kexa A. K.. jngehaald ?n van adhtenem aangereden door ©en tevPnoenft uit do .rich ting Amsterdam komende auto. D© mo|torJ fieitis sloeg ,om -en geraakte in brand. Dia motorrijder weird tegen den grond gewor pen -en in bawuisUeloozen 'toestand opgeno men. Hij had eien hersienisichudding iqn. beenbreiuk-en 'bekomen. De heer K. is naar het B.urgerziekanliuis ito Amlsttelr- dam overgabradi-t. Naai' men ons bij in formatie mededeelde is rijn toe®falld- bui tengewoon zorgwekkend. Da iau.tomobilis,tj die zich van het onge luk niets heéfit; aangetrokkeu (en doorreed, werd door de -politie tja BusSum laangehotuj' den, terwijl zijn Blulto twerd in beslag genomen. Hevige brand te Bemmel. Te Bem'mal in de Betuwe, heeft Zater dagmiddag een ernstige brand gewoed. Drie hofsteden rijd daarbljl afgébrand. Het, vu,ur i-q door onbekende por Zaak ontstaan in de warmoazierdrij( van C. van Duren. Omdtandie-rs -zlag-en eensklaps het stroodak in vlammen, die oxteri)loegen naar de hof steden van H'. Peters èn H. P'eeren, bei den eveneen,^ met een stroodak, naast el kaar gelegie-n in een tamelijk dioht bei woonde buiurt. Het gevaar voor Verdere uitbreiding waa niet denkbeeldig, zpodat de burge-

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2