NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DE KLEINE BAZAR Sola-Silver Cl c DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS De roman vanRobert Haftings Complete Sorteering h i 'i 1flii*tUocdtf s Poeder VSCHE COURANT TIGE WENKEN KE GESPREKKEN j DINSDAG 11 JULI 1933 wordt gelezen in alle kringen Waar het heil niet ligt. feuilleton f! BUITENLAND BINNENLAND UIT ZEELAND middelburg elft d« fiscus de Omzet'be- j^eïndi?," J.eft weer een onbekende hei- laneienscba grenzen, oversohra- ln zao'n ongelukkige, die Mg |eet, hoq goed het pn:a gfaaj;. brug over de D,'onn,u zal oulwdi worden. En, wel' pip I gronden: ~t.enl eerste is Br Vervolgens, heeft het ubsoi- bel onder deze omsta iidighe,- lindero :grjo|ndeini )a)aln te [Voeren. lidt Wordt, zullen ©enige Ireden, omdat' zijl het ambt TMcrkwiaajdig, dat altijd die de zijn, die het min9t ar- i 1 lier heeft de politie onlangs Igsblad1 gecon'fisceerd. En dan lize politie nog' van pu.rtijidig- |huldigen. volkstribunen! heeft onlangs L'bwrd, dat Rpemenië het best pnd der Wereld is. Zoa?J,M I mensch het hart breken, als pdere landenl denkt! bben onlangs in het ministe- Itifcig ingebroken. Betreft' flief Loeutiejj ling heelftJ bijl buitenlandsche V'eenewifen! van gield verboden, loot, die dat bevel gegev|enl 4g altijd nie(t, Rat er geen geld pardigde der oppositie ver- ngs;: „Wijl kennen een gelijk, Jal, wfaar ook een rageering I :rd, die bij! 'de verkiezingen I rheid had verkregen. Pevar- Irvan is zeer eenvoudig: kyi lyeten de verkiezingsuitslagen l,en....." I i ENIGEEN NIET .WEET- bndensohe- treinen, hulslsett em Ier den in 1932 een totaal van |0 passagiers; dat is ruim ïinder dan in 1931. lolini schrijft een nieuw too- liarin Julius Oaasar de hoofd- kn die z,al worden uitgebeeld li'tschen ,a|c|teui' Kraiusjs. de leden der jury de balian- Rechtszaken beter zulifen kun- I worden in de Amerikaamisohe I microfonen iaangebraiöh!» pvlekken staan heel Jealijk', lit zich! olm' de( roestachtige vlek 1:1de rand vormt bij] het op- I. daz© vlekken te verwijderen, llechts een weinig glycerine te ■Dje vlek wordlt er mee bes,tre- lat we het vettige goedje eerst Sm laten, indrogen, spoelen we te kleedingsfitk jji wat lauw voorwerpen van steen of kan 'den rand Zijn (afgebrokkeld bijna, onzichtbaar herspellen, de ontbrekende stukjes pan ton dik papje yan waterglag Iloemenyazen zien er vaak na- en tïjld gebruikt zdju onsptaike- binnen en kunnen dan hjpt ligd worden met atijni en een Pappel, die] aan z©er kleine sjtuk- |:n wordt. wordt hiermede flink heen en liud, om!gew:assehen met warm len nagespoeld: met koud water, lier middel is| om wat rauwte I ij'n schuurzand en azijn in de Ik "heen,1 en weer te schudden, It zfeepsppi en water behandelen. J dingen als ik toch van vrouw Is gehoord heb!! ook' ,aï, Wat kijkt .U. vrojojlSjk' 1 1 ligschriften mevrouw'.!, U, hebt loenss hooren spreken van me rk, diej op geheimzinnige wijlz'e pn is.ij Nou, ik was daar keu- f- t- Ier aak een lift in u'wi huis.?/' liar diei gebruik: ik' nooit." \im[ niet, dat b&grifp ik niet!" |>n igellSjfevloers." I j lit doet men het eerst, (Jansen, en geweer schoon miaakt.?," Itijlkt naar het nummer." lm?;' let het geweer van een ander maken." j I Mjjk'tf u eens, mevrouw Bakker, het niet langer! Die student 't verhuizen, of ik zeg u met n mïj'n kouter op. Ik bedank! er ©deren avjond rij'n grove liedje^ hooren! I i juffrouw Heilbot, meneer Slprot, mhal niet zingen!" a'aar hlj| fluit Ze." i j eg lummel, jij: loopt da,ar zoo over den weg, of ie je föigjap-! 1 beleeffldle meneer, u zit da,a,r zlon in uw auto, Of die spms 'b'e- i I 1 Spreekt„Ikf zeg het jullie nu laa,ts]t, da,t je niet altijd zoo het raam mbet hangen! Eater, !n uitgevallen is, hoeft niemand: gedaan!" NUMMER 81 298TB JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meerf 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE waarde van publiciteit Er wordt wel eens ge|Zegd, dat het goed zen zijn als de maatschapp|elïj|kjil verhoudingen in da wereld eensi 'n tijd lang werden omgekeerd:; alsi de heer 'n füjtfje knecht en, da knecht 'n tiijldje heer werd; al^ de werkgevers gedupende een zekeren tijld hun r<5 verwisselden tegen die van do werkhelmer^; de in ovea'-. beid geselden de plaats innamen van de onderdanen; de mevrouwen het mei- denwerk tei doen kregen en dq meidejD| pis mevrouwen konden optreden. DBn zou men wordt geziegd van weerskanten heel gauwl gaan zien, Wat er 'hier en daar z'ooal hapert in de maat schappij1 en w,aif jer gedaan zk>u moeten worden, om datj te verhelpen. .WSj' voor onsj g^opyen ni'et, dat wig 'aldu13 redeneeren hetl bij't rechte eind hebben en dat het genefsjmiddel, 'twelk tij aanPrÜ'zen> erg probaat zou, blijken. De fouten, da tekortkomingen 0]f hoe men de memtiMijlkel o^vojmiaiaiktheiden ötojk! noemen wil.' kleven in den regel vcieil! meer 'het snibt dian den per^opn .aam diet versphil tussehen de menslchen-zel4 van welken sjtan4,öfl staat oolk, is in door snee heusch niet 'ztoo bïjbter groot. Sjteoln te werkgevers|, kwade mevrouwen, lastige opzichters, weerspannige arbeiders men breide het iij^tjei z'elf maai verder uiti behoeven op zich nog geen slelefhtCj kwade, lastige öf| weerspannige menschen te iziijn. Wjat hen sjl'echt, kwaad, lastig oï weerspannig maakt, i3 veelmeer de ver keerde opvatting omtrent de positie, die tij in de samenleving innemen en omtrent de verhouding, waarin zhj( tegenover hun medeinenslchen staan- iWiie meent, dat bet anderspm) is en in een rol-verwisseling het heil izlou wil? len zoeken, zou! onej .eens m|0|eten ujilegJ gen, hoe heb toch wel khmt, dat ee»i 'zelfde m'ens,ch heel anders handelt, tiaar ^gelang hij! in een versjbhillende( maatschap pelijke kwaliteit optreedt. Het kan gebeuren Wij[ noemen maar eeniga voorbeelden dat een werknemer tevens! in zekeren ,zin en Dot op zekere hoogte zelf werkgever is;. En als dat het -geval is, wat ziet men zich dan veelal afspelen.?. De ervaa'ing leert, dat wie graag en met aandrang voor zijn rechten als werknemier optreedt, die zelfde: nachten wel eens; heel erg uit het oog verliefd, als h'iji iz'a zelf' in zijln positie van werk gever ten opzichte van anderen zon kun nen toepassen. tWpj! zullen niet beweren, d'at (spreek woorden altoos) gelijk hebben hoe graag züj dat ook, net als| de menschen, zou. 'den willen maar bet zegt toch wel iets, dat het verschijnsel, waarop: wij! hier doelen, zich door den .volks|m|o,nd. in een spreekwoord heeft laten vastleggen. Het ia een vrij! bekend gezegde: wieia der knechten knecht. Wee, met andere woorden hem', 'die in zijh urbeid^vooïri waarden of in zïj'n rechtspositie afhanke lijk is van wie door vrij) toevallige oin-, istandigheden naast loon-dieuaar tot op zekere hoogte tevens) werkgever woi'dt en als bij1 uitzondering de lakens uit te deelen krijlgt. Die toevallige werkman-werkgever on derscheidt ,zich in zijn laatste hoedanig heid in den regel maar Zeer weinig van den permanenten werkgever. En het komt zelfs niet zelden voor, dat hijl van dezqi nog heel waf leeren kan. En wat hier van de arbeiders; geztegdl wordt, doet zich, Zijl het pnder eenigspi113 andere vormen, ook bijl alle andere scan den heel dikwijls) gelden. Men lette taa,ar eens op, hoa dikwijls het niet voorkolmtt, dat iemand, van ondergeschikte patroon geworden, nietsj liever doet dan Zijn ver leden maar zoq spoedig en zooi radicaal mogelijk te vergeten, van voorstander van organisatie er een tegenstander van1 woirdt en het georganiseerd overleg in het be drijf, waarvoor hij| vroeger ijlverde, fuit 2 Achter de groote hekken klotn: een man met een kafcn' zijden hoed op een' yhnkel stellage en Schreeuwde naar de mengitei: Koimt binnen. Eotot, bintieto. 'Da vooretelling begint. Hbt moiotitei circus van Engeland. Gedrosaeerda leeuwen schitterende trapBz'e-toeren. lE|nitirée! En-' tré'a! 'Dij- zag den jongen: Haitingo sfaam. Hij wenkte h«m met «en smerigen wijsvinger. Kom meneertje. Gropfe kerimispiret. iWlaiti moois t,e zien. Konn maar binnen. De jonge H(aif|ting$ keek siteelswh om aioj: heen: wat zteu: zi;ta vainer 'wel zteggen nis bij wist. Wat zijn Zoon djeöd; hijl be dacht wat zijn keurige! kamerdienaar in Londen en wa,t zijin vriendeai op de club zouden zeggen; twen haalde hij! de stehou- ctüra op, betaalde zijm shilling en werktle ziah door de menigte heen in die fladde rende: tent. H:et wias een donkere middag; die !tent ■was Van binnen verlicht m'et gtele gas- vlammetjeisj hoolg fegiein het dak aan; den boozte besphouwt. Wie zich, door welke omstandigheden ook van arbeider tot opzichter ziet ge promoveerd of het van dienstbode ,tot mevrouw weet te brengen, bEjktj lang niet (altijd de meeejt humane opzichter of meest zachtzinnige huisvrouw te zijh, al hebben zij voorheen heli lot der ondergeiS|Ohikten nog zoozeer beklaiagdl en niog zoio| voor verbetering er van gdijVvei-d. En de che'f^ van dienst, die vóór hun baVorderiinjgl nog al graag van helt; klabhtenboe kgbbruik maakten, toonen zich na hun bevordering in den regel van klaagliederen! volstrekt niet het meest gediend. De sphïjhbaiar zeer mbnscheJïjlk'e eigen aardigheid, waarover Wijf het hier hebben, tioet zich niet alleen op spemai gebied voor, maar valt ook in het politieke leven, op het terrein van «verheid en onderdanen, dikwijls heel opvallend' aan te Wijlzen. Geef aan de meesjt rumoerige Onder danen van heden, morgen aan, den dag vopr een tijdlang betl roer in handen en zujj Zullen er op uit zijn hun gezag uit tei oefenen op een wijlZe, als met hun ge dragingen van vroeger maar heel sjeeht overeen te. brengen Va.lt. Die weg Vani re volutie tot alleen-heerschappij is in de geschiedenis van alle: eeuwen een' ECer be kende en veei-betreden weg. Wie er in onze dagen een zeer ^terk sprekend voor beeld van wenscht, denke maar even aan de onzinnige w,oorden-koppeling: dictatuur van 'het proletariaat.. Maar ook! 'Zonder daf het tot dit uiterste komt, men mhet wel ee-en Vreemdeling zijn in het' politieks Jeruzalem, om niet te beamen, dat ge- zagSjOndenhij'ning en maehts-wellusti heel xdikwïjls| hand in hand gaan en dat volks opruiing haar mee's$ ge:zw,oren kameraad heeft in machtsvertoon eni dwingelandlij1. Neen, niet door I de rollen om te lieeren en de wereld .onderste boven te keltten, ma.ar door er naar te ^traven, dat elkeen Zijn eigen rol in het groote meUS[C|heiliij(kb samenspel zoo behoorlijk' m'ogeLïjlk vervult, waarbij' aller rechten worden geëerbiedigd en aller belangen worden behartigd in ChriS|telfijkën zin, kan men de maatschap pelijke wonden heelen en het geluk der mensichheid bevorderen. TW- V. DUITSCHLAND Het concordaat met' 't Vaficaan geparafeerd. Het concordaat tus^chen den Heiligen Stoel en Duitsöhland' is Katerdagavond om zes uur te Rome geteekend) door kardinaal Paoelli en von Raipiein, dien vioe-kan plier. Voor de eigenlijke onder! eck'eninjg aal von Papen, die gisteravond1 Riome heeft ver laten, djaw over eienigen tïjld terugkieren. Von Papen heeft te Rlome een mededea- ling gedaan, waarin hijl de overtuiging uitspreekt, dat het concordant nuttig zal Zijn voor de gewichtige .zending der kerk en tevens; op krachtige wijlz'e den inner- lijken vrede van het D|uits|che Volk en van den wordenden; D|üibs)chen! staat kal bevorderen. Eren beskuit van d'etn rïj:ks)ka nselier. In verband met het tot f|tand komen van het conoordpat heeift de rijlk'sjkanselier een beschikking getroffen, wa,arin liïjl iz'egt dat door het' oonqord]a,at tuisiachen' den Heit ligen Stoel en D|uitschlamd kern) vtaelhoendie waarborg lijlkt Igeigevlen, dat de ïijfc'sj-ondeij- danen van katholiek! geloof' z'ich van nu af zonder voorbehpudl in di«ns;t van den nieuwen nationaal-spc:alistisohen staat zul len stellen. Daarom: gelast de rijkskanse lier, le, diat dei ontbinding van katholieke organisaties, die door "fciafc oo,noordaat Zijn erkend e;n welker ontbinding zionder last geving' van de reigeering heef't plaats ge had, onmiddellijk moet worden ongedaan gemaakt zaagsel was op den drassigen igrmd ge strooid. Hlet treurige abel muzikanten dat nu bij .elkaar zat. achter een soort balustrade., ,m'e't roold pluicjhei hieikfcied zcheititerde.- een pbpluhadne de.un. De: jonge Hlailtin-gs klom naar de rijen zitplaats'en, die uit loisEie pll'anldöh beston den een troep wilde sühooljomgems duw1- den freon opzij'eten lreer of vijf zochten zij andere plaatsen op oim tpiöli vooral het beste plekje voor hun ehil'ling t(e krij gen. Rfclb Hlafitings werkte zich tuösichein eien dikke vrouw m:eit e|en ba,by oipi haar schoof en .een oukle'n m'an, die aan zijn pijp zoog, door; geamuseerd keek hij' om zich heen. Een reizend circus schijnt altijd bijzon dere geheimzinnige aantrekkingskracht te bezitten. De jonge: Haftings zlait opge wonden fe: Wlachtpn tot de voorstelling zou beginnen .ombewusf trapte lumet zijn voet de maat v!an het ectetlteriende wijjsjo. Toen eien Witit.e telganger do ;arena mnnenkwam met een duchtig geschminkte sehoenrijdster in triclot op zijn breeden rug, die lieftallige kushandjes naar het enthousiaste publiek' wierp', klapte hij meehij was lw|eer eien jongen en voelde zich alsof hij weter gespijbeld had. Geien van ihia^ar khnnst-eiii was' ■bijizioiad'er góed, maar ze werden t'ooh allemaal' mieit 2e j/diat ,alle dwangmaatneig'elen, tegen leiders dezer organteatiea getroffen, onge daan gemaakt moeten worden en dat her haling daarvan in de toekloarilsit: zal wordep gestraft. Die tugsöhen hot D/uitsche rijk en de katholieke kjerk gesjoten overeenkbanst Izlal oak in het land het! hersjtel van den vrede dienen, waaraan iedereen, behcefte heof't. Aan von Papen heelf't de fijksikanselier een fclicitatietelegram' gczbnt'en. Het Nenc Tagebuch over Huf Cn" berg en Zijn partij. In het we(ekblad| Dasj Neue ïagetueh S;ChiJij!ft de hoofdredacteur-uitgever Leol- piold Sphwangs,child ook over Hjugfenberg en het einde van zïjtn (de D|uits|eh-n.a,tia- nale) partij! en geoft alsj Zijln meening) te kennen, dat dit einde ten: minsjte 30 jaar te laat komt. „Hugenberg'S; arbeid isi tot hef laatst verderfelijk voor zijln land geweesjt- Hij .beEcha,amt de gruw.elijk:s|te plaag, welke Dluit'sjchlamd sedert tientallen van jaren teistert: hef verval' vjan het D|uiteche in tellect en de opkloan'sjt van een slechter en -'slechter wordende, la^g-bljl-den-grondsohe garnituur van „leiders)." Een herdenking van zijh werk' zon een overzicht zijh v'ap diaden van zelfvernietiging, waarin eeq tra,gis,ch misleid volk al zooveel jaren zijn heil en wellu:s}t zoekta,an alles heeft hij: 'deelgenomen, de Weösf e he©ft Wijl gediri geerd. Nog vlak voor zijn Verdwijning! van het politieke tooneel heeift hij! blijk' gegeven van een geesteshouding, die op den trap van ontwikkeling van patriotisjehe jongens boeken is) blij'veai stap»- Toen Wijl een be roep op Hindenburg deed en herinnerde aan de eeden, die vïjtti maanden gelejden waren uitgewisseld; beweeg hïjl reddeloaa geketend te zijh a,an het upook' van da geketend te zijn aan het ejpook van da „Duit-echo trouw", die hiiji tevoren aan den voet van het gedenkteek'en vigor Arminiuj had geprezen, otsjoh«on juist Arminius een der talloozee lewijizen tegen 'het ble. Staan van een zloo ho\o<gei nationale traditie is. Vooral het laatste jaar en met nalmfl ,het paleis) van den president zijn getuige geweefst van een lange reeks van verbro ken beloften, bondgenoptschappen, woor den, eerewoorden en cedrn. Thans) Weer heeft Hitler zijn woprd' gegeven, dat na de ontbinding van Hiugenbierg'sj partijl geen van haar vroegere leiders) en leden eenig leed z'al ges|ehieden a,an lijf en goed'. Er ,?.'a 1 wel geen bhnk te) vinden zïjin, die dezen wissel honoreert." ENGELAND Die Britsfhe mijnwerkers en de «urlag. Het congres van da Britsohe Mijnwer kers, Federatie tel Scarborough heeft peu motie aangenomfen, waarin, van heli T.U.C., het Vakvereenigin^pongrcs, geëiseht wordt dat het de algemeen© shaking z'al afkon digen wanneer Engeland ooit zou Over gaan tot het verklaren van den oorlog! tegen een andere magcnSIheid. Arbeidsjdicnstplicht in Engeland?, Volgens) de Diaily Hieraüd, ztoiu, de E,n- gelsphe regeering momenteel bezig z'ijh met de uitwerking van plannen voor een sooH arbeidsdienstplicht, dig opi 1 Rept. a.s. in werking zon móeten treden. Het plan zal opgenomen wordeh in de nieu we wet op da werkliools/heidsvenzlekering, die in het najaar in liet Lagerhuis] zal worden behandeld. Zijl zou o-a,. inhoiudcm eien storm van applaus begroet; het opt- v:an die: olrflapltten v «ronrzaakitie leen ■dei oudbakken imopjp)em v'an isi en -eien harlekijn, iniat een ne;us verwekten groot gelach'; do ouide: man melt zijn siteenen -pijp naast dein jongen Hiaïlting® schudde: van het laehen tot, da tranen langls zijn verweerd gezicht liepende dikke vrouw met die baby in haar armien, bibberde ,als een nielrveiu|ze g'eleipuiddingde twee kleine jongens voor nam schreeuwden©n schreeuwden no,g eens weer en Ifloitlein oqn huh vinger De jongte: Hlafting^ werd meegesleept door de: golf van emthouisjaslmie. In adem- lodze, spanning kfgak hij 'hoe de clown nu zondier itiltitein bestudeerd on beholpen ovler zijn enigen ketenen Viel of zichzleiï oprolde: in Ijet klanpieit, da.t naeir- getegd Wend voor eien teoieip! aioroibaltien. Ploitsjeling hielld dia mjuziek mertj Ben schok op; dlei circueibaias stak zijn wit- gehandschoendie hand op om stilte; in aan wïj'tUoOipige:, hoefwlel niet grammutjeaall' zui- vena toBsppaiak1, kondigde hij! hal; Eluodeis- nuimmer van da,voorstelling :aan inadei- moisell© RtosaHiie, in ,ha,ar verbazingwek'- kemden tnappZeitoer. De tweie jongens, die dein jicsugen Hiaf- tings, op zijl geduwd hadden, begotnncn op- den arbeidsplicht voor aüa lichamelijk' Be schikte arbeiders, die van deligewone steun regeling ri.g. zijn uitgetrokken. Het werk zou waarsphijUlSjlk worden verricht iq arbeidskampen, waar d'a arbeiders zooveel mogelijk overeenkom'sjtig hun beroep te werk iziullen worden gasjteld en verdei o beroepSjOpleiding zuüen krij'gen. Sioprtge- lïjk'e werkkampen be:sjt.a,an reeds op en kele plaatsen in Engtiand' in! kleineren jomvang en onder particuliere leiding. De «economische wereldconferentie. Naar Renter verneemt, ztou vanochtend in die, bijeenkomst van heit burea,u ook o|vfer dien da.tum van «ep verdaging der comf'ei- rentie zijn gesproken. Er koimen meer en meer aanwijzingen, dat het inderdaad tolt verdaging z'al komen. Als datum wordt 2G Juli gteuoeimd. Hull, die gisteren mef Cellijn en Cham berlain overleg heeft geptteegd, wordt 'ge- a,cht den toestand optimtótigcih in.te zien, hetgeen hem er mislslohilen toe za,l brengen in een verdaging to© te stemmen. Efen ge- delegeerde en verscheidene journalisten zouden ia,ann boprd van 'm sitbonusichip, hetwelk 20 Juli vertrekt, pllaaits: hebben besproken. Colijn is giatlei'en van het vliegveld bedaart spoedig met een Per stuk 8 ct. Doos 45 ct. Bij Uw drogist Croydon mleit bestemming naar Rotterdam vertrokken. Schacht is p:er vliegtuig uit Berlijn te Londen ,aangeko|m©n. Later meldde Reuter: Gisteravond was men in de kringen der EransWhe (Megatie va,n oordeel, dat do panntereuitiei haar arbeid no,g tien a twaalf dagen zlal voiort- zieibfen en da,n zlal worden verdaagd tolt September of October. AMERIKA R.r oscvelt's saneeringspirogramma. Volgens berichten nih Washinlgton is president Roiqaevelt, uiterst onnaangeuiaam getroffen door heiij versicihijnsel, da,t de vermindering vian heit .aantal werklooizien en d© vefhoioiging der loionen in geiein Ver- lioiuding stia,an tot de verhoogde activiteit der industrie en d© stljlgLpg der pirij'ztan. TusBChen die heide1 verscihijhs|eten bestaat een ernatigg wanverhouding, doordaifc. dia werktijd verlengd wprdt in strijd inelt ■het national© sanceringaplMgraimtaia, vqor da industrie,. Volgens dieiz,© berichten is Roosevelt viastbas'loten, de echer,psto maat regelen ertegen te nemen, diaar anders liet tegendeel der dolllar-depreciatie bereikt zOmi worden, wiaardopr zijn .plannen auto" maitisch illusoir zouden worden gemaakt. De Nederï. uilvocr naar Diuitsehland. Wjol'ff meldde gieterayiond uit Berlijn: Da rijkfepiinislter voor oieoonomisdho zia- kbn heieft bepaald, dat het gtondbtedrag van den algeimiepnen invloier «pi verguin'- ning ju Auglus|t|U|S 'Slechts tot ©en hoplgte van 50 procent in (aanmerking mag kotnein. Hlct eonfïiet in het vissiclierijlbiedrijf1 te IJmuiden definitief geëindigd. In ,e,en gisitieren gchoiudlen vergaderinpt van d© IJmuider VisChhandei VcrCaniging is besloten het door den Rijksbemiddielnar opigesfelde voorstel ter baüeohiting Van heit geschil me|t dq IJmuider Federaitie, lafdeie'ling van den Centralen Bond vlan Transportarbeiders te aanvaarden. In de daarop volgende vieTgadering van heit bestuur van de IJm[uideT Fedlerati© gewonden tb praten zijl keken met splanning naar tlemi zWeyielnlcLetn stok' die Ueiel hooig tlegien het, d,ak hing, in 'hlet licht van die igeto v|liamlmen. Zij' krijgitl duizend gulden per week, Tom,. Ja beslist!, -ik weieitv het zeker. Mijn ziister ztei hef ©n de man in don winkel waor de reclanile,platen hangen, hbeïïj het haar verteld. Als jie me niet, gtejioialt Hijl br.a,k ,af toen ©en kleine figuur, in een nauwsluitend' witj-zijlden oostuuim., dal versierd wa® meit ©en slingier papleiren razen, ds arena binneinrenida. Zij' leek jheel klein in de groote, slonubere tont een klein© fladderende vüïndeir. lis jong© H|ajftings vtaeld© ©eln groot' medcEjden met ha,ar in zich öpkloiman wat ©en leven moesifc ©en' vtohwi hebben, van plaatst ot plaaita toekkejid met e,en derde-mngs cirdusi zonder ©en w,eir!kelijs tehuis! Nu was zij d© toiulw'ladder oiplgeiiloimmeai, en stond hooig opgerichk op :eein klein bordes naias't de zwevende tra,plezb, haar kleine slanke figuur sidherpi afstekend te- gen he't gele licht. De jonge Hlaliltingsi 'wauddc zijin oioigh ,af! in een pdatseling o,p|k!omiend wea ge voel; ;hi, had,«ens leen mam zien Vallein van een kleinere hoogtle terwijl bij het vei ligheidsnet er onder miste; het was hem werd basLo'tlen mtek ingang van a„ de dtaking voor zöelieden, haven arbeiders en kolen werkers op) te beffen; b. de boyeloit. van d© diopr IJmuider tramiers aangebrachte visöh istopi Ite zetten. Genoemde organisaiti© heeft tevens het werkverbod v'aar de visohknochitis «pigehe- ven. terwijl dia IJmiuider Vigahhandeü-Vler- eeniging begeilijikertijd alüle telgen de Icdlen der IJmuider Federatie gerichte maat- legel'im heelt imigleitrokken. Bezoek van prins Nicolaas van Roemenie. 'Prin^ Nicolaas van Roemenië zal iti verband met een hem' gageven| opdracht in ziijn kwaliteit van technisch raadsman voor luchtvaiartaangelegtenheden van den koning van Roemenië en als| inspecteuB van het Roemieen'Sjche leger 12 dezier ,in ons land aankomen om do wetensw,a|ar-i digheden omtrent liet Nederlandseb© lueiht- yaartwcz'eu ta bcstudeeren. De prins, zal Wpensdag a.s. des namid dags op Schiphol landen. Hij: zal de da gen van 13 ©n 14 Jjuli gebruiken om' da gebouwen en fabrieken van het Netder- landsicho vliegwozen zoowel civiel'a als militaire te belzOekón en is) voornemens iVrijldag Nederland te verlaten in tijh eigen vlielgtuig. j j Geiagsdrager in verzet. Do N. Ro,tt. tohrijft In ons bladi he'bben wij! melding ge- m!a,akt van een, aan Het' Valk ontleend) be richt omtrent een verbod van. den com mandant der Marine in, dón Helder aan militairen om bet Marine, Bondsjgeboiuw te bezloeken. Het isjd. orgaan uitte het ver moeden, dat dit veribpd en de ingestelde bewaking van heb gebteuw door militaire politie verhand hielden met het feit, dat het liorifdbesjtu.nr van den Bond' vOtor min der marine-perspneel da exploitatie van het gebouw in handien had gegteld vaa een stichting, die z'ich ten doel stelt het gebouw zijn „oud© karakter" te doen be houden. W|a.t eveneens) zijn oude karakter Zal herkrijgen, i^ heb weekblad Het Anke® dat gewijd is, aan de 'belangen van het mindere mjarinei-perfjoneel em dat na een rustperiode van tien jaren waarin zijn taak door het Algemeen Marine iWeeklblad werd verricht weer tot nieuw, leven wordt gebracht. Het oud© Anker „iS herboren," onder „dep druk' van Üe zui- veringstoianie", .aldus deelde de redactie daarvan mede, „om! opnieuw voio® te gaan in den strijd tegen verdrukking en ter reur." Tevens wordt herinnerd aan het „door de autoriteiten z'oioi gevreesd© blad" dat wederom zal warden de „onver saagde strijder voor, recht en levensvrij heid van het personeel op: de vlooit.'"1 .Wat aan dit initiatief een bijzonder stuitend karakter gaf, was, dat onder de initiatief-nemers zich ook bevond een burgemeester en wel de; heer A. G. A. .Verstegen, burgemeester van Kjaog aan de Zaan, redacteur van het woekb'blad in zijn vroeger© gedaante. Dergelijke bur gemeesters, die zich schuldig maken aan ondermijning van het geZag der regeering, zijn o.i. niet te handhaven. Vonrlgezct jSJjverhcidsóondcrwiji- 'Na gehouden exameu's| had Zaterdag1 j-L in het gebouw: van de Amblachtsjstehool te Middelburg onder leiding van den voor zitter van den Raad van Beheer, dhr ir. J|. J. van Leeuwen, dfe) overjgan(gj, plaats van de Afdeeling Waterbouw kunde, Bevorderd werden van het eerste naar het tweede leerjaar: C. J. Kuiper^ en ,W:. O. Sfturm, beiden te Middelbhrg, J), van d,a Siande ta Oosjiburg en L, van Eenennaam te, Arrieittuiden van! het tweede naar het derde leerjaar- pi C. nu onmogelijk na,ar do toieren van dit mieisje to kijken; hij wendde de «oigen af ©n ademde plas Verlicht op, te:©11 l6®1! donderend applaus1 hem ,ztei, dat zijl weer veilig op den groind stowd. Zi; verdween, na,ar alle kanton buigend en het publiek kushanden toeworptod. Zijl z-.vwjfide door do tent-opiening als: een klem© lichte fee. ie». Toen ze weg w!a,s: stloind de jmge Hal ting® op en 'verliet evleiniaeiiis het cdrcluis. Hlet mötoegiend© en het graisV-eld leek' graiuw en triestdie gloed van gen vuiur in een va. ndie kërmisw.ageinS gaf ,een belhage- lijke tint. in de sombere kilheid. De jong© H®,f1ting'S stond stü en! keek door de open de,ur na,ar binnen. H|eft' Hikkerendie liehlj van het Vuur <sp|eleld© opl ©en rij van glan zend© koperen piotten ,eni panlnen em 'n net, laag bed «pi roHHeltjieis in d©n hoek'. Kortie roodl© gordijlnen hingen voor da vemtiiershet .g^jhietelie, interieur w,a|S net jes en zinnelijk'. 'V.oor helt vuur zat een man «pi tijin-hur ken zijn sobadiuw viel groot ein mislvlormd tegen h,e:t plafond; zijln, handen, die hij vó,or hef vpur hield ,leklem rejusiaiahfjg i« verhouding tot zijn lichaam. (Wordt vervólgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1