ZATERDAG 8 JULI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT f IN HET KRAAIENNEST ALLERLEI NUTTIGE WENKEN GEKKE GESPREKKEN IJ it hot verband gerukt. Men moeit, heit gew.one menschen niell, ial te kwalijk neuten wanneer zij vurig naar hét station hollen pin bij; de pianktonat van 'n spiorikampAoie-n te zijn era dat zij ijskoud aan hun bezigheid blijven, wan neer er 'n geniale geleerde lainriveient.. Pu blieke beroemdheid vergt- onhernoapelijK1 'groote 'bekendheid en 't ligt vlopr de hand, dat diei bekendheid eerder verwanten wordt door plopupilire, [prestaties langs den weg, dan door moeizaam geploeter in afgesloten laboratorium of rustige öt|ude,er- kamer. Gpied beschouwd' ban men daar zelfs blijl mee zijn, want. de samenleving ztou vervelend worden van pedanterie, indien de ma.n uit, del straat liever bioolmde oyer geispiilstie atomen, wiskundige formules en liet absolute nuliplunt dan over een vinnig spurtje aff 'n kanjer die naast ging. Anders wordt heit (wanneer zij, die «enige leiding te gaven hebben in de maatschappij, het lagere zon ippIVijzielen da) het lwoigere er naasit in het raielt verzinkt. Ban 'komen de 'zaken al heel QlsefLijlk -op' d,en kop, tel Slaan. Een bar onsmakelijk voorbeeld iisi daar van dei onbenullige opsomming der onbe nullige gewoonten van lomibetamlffli.ga film sterren, welk'e anomentieel' die kdlhmmen van verscheidene groote b'ladiein vult. Geestelijk onpasselijk wordt men even eens van de tevienöbijlzoraderhaden eelns hardlooper, welke de laatste "wieken in een deel der wereldpers opgediend Worden. Mat; 'n zorgvuldigheid, 'n zwanrgdwieh- itiga jzaalc waardig, wordt, meegedeeld hoe do heer Nurmi drinkt!, eet, wandelt en Zweet. .We vernemien bijzonderheden oiv'er de tempera,tuur van zijn wasehw'ater, Wel ke bokk'eispronigen hij; ma,ak!t, om zijn spie ren lenig ,en zijn lichaam soepel te houden! en hoeveel minuten hij; dit. doet. Met be spottelijke. -ernst wijdit men uit over heit tijdstip, dat een kop koffie door hoogat- des'zelvere keel glijdt, en liet gesmeerde broodje door hem gekauwd Wordt. De ge- heele dag-indeieling van dein „de-bfeeraieinl- maiker" verschijnt wit, $,p z'wart, Welke dan blijkt te bestaan uit alsmaar hardlloo- j;en, afgewisseld! door de bovenstaand"" hebbelijkheden, aangevuld (lo,or imasslage! Alsof heit reeds nie,t -erg genoeg is, dait 'n normaal memsdh ertoe klooit, pim het begrip levenswandel op te Vatten ajlls, '11 voortdurend bollen iO|V,er 'ra sinte|Iibaam;tje, gaat '11 pers deizie stompzinnigheid nauw- gézet ontleden en bewonderend belichten. •Ja,, als men ziooi dei verhoudingen, uit helt verband rukt wekt h'e|t geen verba zing meer dait men niet eens meer beseft waar de adoratie eindigt en de vulgariteit begint. .UECKDJIK. om de messen, ,om de vorken en. lepels, om de lit'lalfjes, om aöllesi. Tnoh mocht ik ditmaal nieit weigeren, wamt een opdracht is een opdracht en ik moest, nieuws heb ben over dokter Hlelsen'ë le|vle!n. Een zilveren arbsjiubileum is well «era diner waard. Vandaar dat piem den dokter behalve een schetmerlaimp en een bureau zulk een diner had aangeboden. Era van daar ook- dat bijl mij alleen nieuws wilde Vertellen tiijldiens of na het diner. W]a;mt hij zei me „Dra-s u komt vanaivionid oiok, daar reiken ik op. Dan zijn we tenminste met kwee, die zoo iets nieit, uit kunnen sltaiain, zieit |u." „De jubilaris heeft bek woord!" Bet was aan heit, einde van het welge slaagde diner. Welgeslaagd, wiant er wa ren ontelbare gangen len gangetjes, en juist geteld acht leplejllsl en Vorken. 1 okfer JEeNen isitond op. „Ik wil u allien dank zeggen', begon hij zijn speech, „dank voor uw hartelijk heid. En ook dank Voor uw 'komst, en dit speciaal toit eien uwer gericht." Gnddank keelk hij in de ruimte en ni"et naar mij'. En hij vervolgde' „Na dit woord van dank v|oiei ik mij verplicht u te vertellen, hoe ik er toe gekomen ben het schoone beroeip van arts te kiezen. .Wlant; het is een toevallige samenloop' van lomstaimdigheden geweest, die er toe geleid beeft, da,t gij me nu als doikter huldigt., Ik had net zoo goed handelaar in appelen Kunnen zijn." Hiji keiek -even naar mij,, voor hij1 verdielr ging. Toen hij ziaig, dat ik ijverig! zat te schrijven, knipoogde hij en Vervolgde „Diet, is nu onigelwaeritwde-en-dertig jaren geleden. Ik was toen aan nietsnut van ongeveer drie-en-twintig jaren, en ik lag met mijn ziel ondier m'n arm den haelan dag op de sofa. Dat daad ik al ruim een jaar en het. hing m'e allang ide Keed uit. Maar ik had notga.1 wiat [geld geërfd van mijn overladen Vader en ik kan er niet tee komen am wait tje gaan uitvoeren. Want ik wist niat. wia.t. Op «en goeden dag echter kreeg ik fi nancieel aan plaar ,klaip|plen ,om onijin hoofd en ik had nieit. meer over dan iean duitend 0» dien. Daiar 'miqeslt ik dus mae gaan werken, dait Was aen sioont, 'bedrijfskapi taal. Maar nog immer stpind ik voor bet raadsel, wat ik moast beginnen. Ner gens had ik' «enige .amimioi vaor. Ik sprak een ouden H.B.S.-vriend an die; raadde me aan om eien baantje te zoeken bij belt oor.pls diplomaten. JVtaar daar had ik geen zin in en geen krutiwagleims voior. Eien oude tante vond mie echt, geknipt vooir heit w-erk vian mijn papa, (Ejpeculee- ren op de- beurs. Aangezien ik' whiter al mlijm geld daar ziaoi ongeveer mee Verloren had, lag dat dadelijk a,an den kant. Van liefhebbende familie en vrienden kreeg ik nog tipte om boter, [politieagent, grossier in koloniale wpren, journalist-, 'ijscoman, detective en hotelbciiuder 'te worden Maar hieit «en was voor mijl l(e mloeilijk of on mogelijk en voor heit ander had ik geiem int,ereis|se. i Langzaam' groeide; bijl mij de idee otn het lot dan maar over mijn toekomstig leven te lajjen bevissen. Ejen paar dagein later kreeg ik de kans daartoe. Ik was in een «dit verveelde stem ming'. zpoals alleen menschen k'ulnmlem zijln, dia geen werklust hebben. Heit iviasi on geveer drie uur des middags en lui lag ik oudergewoonte o'p mijn isjo'Ha,. Dneb ditpiaal dacht ik werkelijk na„ en Iwiel over de wijze. waarop ik het. laf zlou. laten bos|lis.- sein. Toen wa,s het lat mij! behulpzaam. Er werd geibeld en uit verveling ginijd ik zelf opendoen. Hot wais een ould maraneit'je, dia er groezelig luoitazjg en bongler liad. Dat laatste, iziag ja niet aan hem', maar da,t vertelde hij me. 1 „O, mijnheer," zei bij, „ik heb honger, eau vrouw en twlaal'f üchaapijlea v|ain kin deren. Ik heb geen werk en ik mag niet beideien. Mag ik n dan mist wat, verkoo- plen Ik vroflg heim toen, wat. bijl olzho te koop had. Die ouwe schudde, izajn hoofd. „IJ bent eng nieuwsgierig, mijlnheer", izlei hi;, „maar als u hel nou persé 'zien wil Ik lieb ma,ar één ding te koop vO|Oi' u, au dat heb ik nog gevonden. Hier is; it," üit; zijn gchamelei jasje haalde bij «en émaille naamplaatje. Belli, ding was vuil era beschadigd. H,ij' wreef' het, leen beetje schoon aau zijln broek. „Minheer", zei hij iliocn, „bier ziet ui 't. Maar ik hoop niet, da;t u 't koopt, want bet is helt., «enigste, walt ik te verltoioipen heb, en anders zou ik 'bedelen. En trou wens heit is veel te duur Voor u. Hiet kost «en tientje." Ill nam 'hem heit, vieze bordje uit. zijn banden, en bekeek helt. Toen voelde ik, dait hat lot had beslist. De ouwe man kreeg van mij: zijn tientje en ik hield het émaille bordje. Beiden waren IWe gelukkig en de ouiIWa vand mij idiaql. Maar dait. zei hij, pas, toen bij een paar honderd meter uit, de buuirt was ien zich veilig vtael'd'e. „U begrijpt zfelrer wel, wat er oipl liet bordlje stond," zioio, 'beslooit dokter H'elsen zijn levenagesehiedlemis. Een der gasten vroeg', nadat het 'aipl- plausi was WelggeStoiwen, het woord. „Er Stond zeker „arlja" iqpi het bwdje, niet dokter.?," vroeg hdj|. Dokter Bielsen eehudde zijn hoofd. „Neen", zei hij' glimlachend, „ik dacht) wei, dat u dat vermoedde. Ma,ar op het, bordje sfcrad „Biandelaar in..." em daar onder wiais door den eanj iof' ander leem Wpoinl gékraSt. Ais 'je, heit, achter elkaar lias, stond er „Bia.ndelaar inmenisehein'- leveras De boonen van het H. Sacrament Een dorpspastoor wasl eens bij! teen ster vende g-eroiepen en ging op, weg om hem dê Bi. Teerspij^ te brengen. .Vooralfgeigaan doior een misdienaar, die een lantaarn droeg en een belletje liet klingelen, droeg' deiz'el goede priester het Bemelsche Geneesmiddel. Als| de pastoor versph'ijmt en d« zilveren klanken van het bellet je de nadering van den Heiland aan kondigen komen ma.mm.em vroiuWen em kinderen de buizen uitgeloopen om ,Hem te aanbidden, Die allen weldoende voorbij gaat. j I 1 Die maar eenigszins kunnen, volgen jHem en het godvruchtig)e| groepje Kviordt hoe langer hoe greater. Om! den Weg te verkorten ('wlant de zielke kan elk oogen- blik sterven) is de kleine processie juist een veld ingeslagen, waarop tarwe ge zaaid was;; verder opi staan prachtige lilaprozien, hemielsjblaiuwe korenblloem'eh en witte stervormige margrieten. Z.otu Onze Lieve Beier nietl mogen beschikken pver de goederen die H'iji zelf' heeft geschapen en die de menschen van 'Hem slechts geleend hebben.?)' I Zoo dacht del priesjfer en liep al over het groene veld, toen plotseling' een man zich aan hst hoofd van den stoet stetldlt) en beduidde, daf dit zijn! land wag, zijn eigendom en hijl stond niet toe, dat men er over liep. I „Ik ben bang", zoo Zeide hij!, „dat g'ii met iu!w voeten dei tarwe) zult beschadigen, die er al zoo mqoi uitziet en dat dan' da oogst in gevaar komt." Zaa ook Iwei'd Chrisjtus eens gedurende z'ijh sterfelijk leven door de inwoner^ van Ger,aiSa veiv verdreven en verzoohtl om naar een an dere 'plaats te ga,an, omdat ziji de scha;de niet 'wilden riskeeren, die Zlijhe panwer zigheid Zou kunnen! aanbrengen. Na deze onverwachte woorden vain, dien landbou wer, w»,s! de( priester met kli'n waardevallo tast opniquW den juist verlaten Stof'figen jweg ingeslagen, tocm een buurman, dia beter de wia.arde van Godsgenade wist te Waia-rdeeren, zich naar den pastoor spoed de,,Ik verzoelf u, meneer Puistjaar, ga over niijn land, daj zal voor mijl. een giioio,- te eer kijh." „Misschien zal mïj'n oogst er Wat door lijden, maiar dat beteekent niets;.'1 „Ook ben ik! daaj) niet bang voor, wlant, overal wa,ar God! vpoirbij! .gaat, kan Hij anders d,an geluk achterlateu." Zoo sprak deza wlaxe Cristcn, en, do Heer met. zijn gevolg' ging over zijn eigendiO®a!metj'e:, het w'as een veld vol bloeiende boonen, het eanige, erflslutoj'ei van zijn vader, en Van' de opbrengst mioejsl, hij' leven, ma,ar in al zijn armoede; voelde hij zich toch gelukkig, omdat h'ij God <^oM eens wat kon aanbieden. D'e, hoonstam-' men. voor een «ogenblikje geknakt, kwa nten vanzelf Weer omhoog en deden den ken a,an golfjes, die door een booljel war den bewogen om! daarna weer hun na-' tuurl'ijken stand aan te nemen. Na kor ten tijd kon men zien. dat del hoornen ge weldig gingen groeien, terwijl dikke tros sen bloesems de voorboden wiaren ivnn veel peulvruchten. De boonen brachten dat ja,ar drie ma,al meer op, dan ge'wloonïijk, maai' de- 'tarwe- .areii van de buurman bevatten inplaafts van korrels), slechts, zwarte onwelriekende Stof, alles wiasi door ziekte aangetast. jHetfc .eigenaardige van ditl geval Wasf. dat da boonen, gegroeid ,op het doior den Heiland gezegende land, alleul een cirkel droegen en er onft^tonden. opikl sporten, djej weer ,op andere velden .groeiden. Hierop kon men een kleine taiohs|tramb onderscheiden, rood in het midden, toet een iwitten .achtergrond; de cirkel, die de hosjtie voorstelde, had zichtbare kenteeikje-- nen en wa:s] door stralen omgeven; het geheel Was| op «en voet geplaatst, die naar beneden breeder uitliep. Ze Werden „Boonen "van het Heilig Siakrament" genoemd. Tegenwoordigheid van geest. Koning en komiek. Die koning van! Beieren, Bodewijk! I, hield de dramatische kunst in groote eer en -steunde gaarnel .artistem. Toen de beroemde fmomeelsjpeelster Cra mer vijftig dienstjaren op de planken telde, wilde da koning, dat «r een voorJ ^'telling te hare voordeele zou worden gegeven, ua lafloopj wiaarvan de prti^ten ba.ar een klein feestje aanboden in een landelijke uitbanning dicht bij! Munelien. D:e koning Was! vau dit partijtje op da hoogte en kwam! er onverwachts), midden in den nacht, naar toe. De jubilaresjse, dia met den rug naar de deur zat, 'had lieml niet Zien binmtjn:* komen. Ilïj' had trouWeni;! aan de anderen' een toeken gegeven te bllijlvetn zittetn en nie-t'S te zeggen en legda de lranideui op de mogen van de artiste. iNu moet men Weten d-at h'ijl oenigs|zins sjtotterde, en dus begon hij!: Gij zu-l't mij!... mlijl niet leen... kenj... kenuen Bom, Loreuz, Zei toevrouiw Cramer, 't i^ al goed toet u!W niet ken... ken',., kennen. Iedereen weet wel, dat gij' den koning uitstekend kunt nahootsen. ,VV!;a... Wat! riep- dle koning- -uit, Bi. Borenz kan mijl na... na... boot'... boiotpeai? Dlat 'wil ik koo... hooreni iWielaan, Boa. Borenz, doe mij 't genoegen en la... laat' mij 'hoo... hoioren ho;e gij dat doet! iSire, ^tamelda de komiek, 'diep bei gdhaamd, ik stoedk Uw Majesteit "daar niet op ia|an te dringen. 1 '.W]a... wlat.? zei de vor^t. Nie... niei mendal, ik 'wil bet! U.w ko... koning gei biedt het. De komiek' mloesjt dus Wel door den zuren appel heen bijlten; maar liij1 Wafi eveu goed wagensj zij'u tegenwoordigheid van geesjt als wegens z'ij'n aabootsingtai lent, bekend. Hij' zette zhih du>sj a,a,n een tafeltje én begon met de stem; van den vorst: Dloe... doe m'ijjn raadsjheer Ei... Kiedi ko... komen. j 1 Bra... bravo, onderbrak de koning; gijl doet mlijl heel gjoe...' gloied na, Wjat verlangt Uw Majesteit? 'ging de andere met een eigenaardig'ein neut" tqon voort. Ah! zeer goed! riep BodieWijjk uit; g'iji doe... doet Ri... Eiedi ook uitsjte... rait- Stekend na. Dial is beell Igoied, Bo... Borenz! Diank u, sjire.. E,iedi, ging) de ko miek voort, nul weer metl "dei steimj van deu vorst, Ulo... morgen, zonder f0,111... fout, zult gij1, uit m'iju büjlz'onZondere lrafcs, tweehonderd floflofij'neni zenden raan den kokomiek Borenz, Ptodat hij' z-on goe gloed onze voornaaim'sjte perso persjonages ka,n nabootsen. Daarna, zu zult gij' i1 i Geuoe... noeg! riep dlei kouiug' uit. Gij; deugdeugniet, gij' Zult uW tweai- tweehonderd flo.floi'ij'nen krijgen, toaiai.. maiar ge m'oeb nu niets} praders mle-er vra... vragenge z'ijïb een fijlflijnlei ko Miek, hebben de l'eden van "het gej 'zelsjchap niet gehoord; de vorst had een hoestbui gekregen. Be verlichting ,nit alfe tijden. Biji de lopldei volkeren bppaalde V'eilich- t,ing zich tot de olielamip. Grillig en Vreemd van vlorm bij, dei Egy,plena,rem;, wa,S; zij Isi-ear- lijik in Griekenland en in Elom-e'. Dezla >ojlie- lamp gaf! .echter sleichtt -ffiebt' en roette bCvendien zeer sterk'. Gedurende de mid- deeleuwen Xvlas ,a,an d«zie la,mp! igeen verbe tering gebradhf; jgelhruik van kaaaisen wen'd toen ,a,lgeimeen. D«za werdöu van sobaipen- ve-t gemaaibt; met van binnen «erai pit van katoen. Deize wijize van verlichting! plaste men voornamelijk in ide Noordelijke: S'andetó toe. In Frankrijk, Italië era Spanje ge bruikte. men ong steeds de .olielamp, vara- weige ideu l-agen prijs- der olie. De lan taarn werd omstreeks de eerste tijden dar middeleeuwen uitgevonden. Ziji 'beptpnd uit, ean metalen amliulsell met een doiaor- SiCnijUenaie lioorneu plaat. In a-e et-edem was 'het nog albtijd' gevaarlijk oiin de® nachts over de- straat ite gaan. In de 17e eeuw kWa,mon in Parijs de fakkeldragers, dia tegen een bepaalde belooning plersoinan;, dia h naichts; nog ui-fe moesten, begeleidden en bijlichtten. De abt Baudali was de eerste, -die een -dergelijke onderneming stichtte, nadat hij in Maart 1662 patent brieven vian Bodewijk XIV had gekregen. Voor bijlichten van een rijtuig 'betaalde men 5 stuiver per k'warlieir, vbetlgang.ews slechte 3 É(t,uiviers. De -go-eide uitslag delz'er ondernleSninig ga!f aanleiding tol; de instel ling van e«n lOpauibare1 isltraaifvlerlicbltiing, in Parijs in 1667. H'elt eerst. Werden k-aarls- lan-taarns gebruik^. lm 1769 werd -een olievlak getaaakb, w'eiSke lamp "v'ete voor- In 1780 vea'belterde Arga.nd de olielamp belangrijk' doio-r belterei luichllpireulatie in de lamp -en helt gebruik' Van eau cilinder vormige katioeinp'it. In liet bag'i'n ,der vio- rigB eeuw heeft men onder -deu naam van studeerlamp oen lamp maf zij-ellings aan gebracht. oliereservoir en onvlararadelrlijk' alievlak gemaakt, wel'Jke lamp vela voioi'- deelen bood. In Z.-Frankrijk gébruikte men de pomplaimlp. In Idëze lamp voert «en zuig- en perspomp de -alia -uit den voat in een cilindervormige 'buis nabiji deu bran der. Wfts da waiskaans een Weeldeartikel, waarvan -de lagere klaissen zie1!! niet kon- dlein bedienen, z-elfa de Veitkiaars Werd langen tijd nogal koisba.ar geiacht). In het begin der 19e eeuw gebhruik'te anen in Engeland en Amerika veelal' para,fine- en walschotkaarsen als Iwlaeffldeiantikel. In Eiu- ropla [pasjte mien hek smelten Ya]1 v'dtten m'elb z'uren djole-, Volgens het pr,adelde vlam d'Acrct. Baitieir kW,am de stearinekhaa's in gebruik. Dielzia behoieft nielti te worden gesnoten. Die, toflpaislsing ider stearinekaars is te danken aan Chevreul, die mat; G.ay Buisaao in 1834 itiei P,arijtei die eerste stea- rine-k'aiarsfabrieik .otptódhtlte. In dta aan vang der 'Vfcxrigei eeuw kWarn een ooinicur- rentie oipzleittein Vam de tolt dan toe gebrui kelijks verliclitiu,gs|m'eitlioidien, rak', de gas verlichting. In 1807 lagde Ofaggf gas verlichting aian in bieb Rloomsldb CoÈege te Hongburst in Crandaiahire «n bedaobt «en reiniginigsltpeistol van 'h et glas mot k alk melk. De Engelaehmao .Winöor rioht,te, na tegensifand van het Bagerhnis te heb ban oVerworamlen, «en groplte glais-mijl. op. Den 31en December 1813 werd de iWlesit- minsiterbruig meilj ga® verlioht. In dat- zleltlde j.a.ar had -eien grootte' gasiontiploffing plaaitiS, welke groove oplwinding had Ver- «pmaaik't. lEctofeir werd toch in 1815 helt isltadhuis veirliahh In 1816 werd de Eloyal- Gjais-Cy. opgericht mie|t; ste[un van Koming George III -en weird de aanbrenging van gaiSVerliöhting mieier met, kracht ter hand genomen. Oak' Voerde iWiadspr toen da gasverlichting in Frankrijk in. I11 Duiteeh- land word de; g,a,sv«r]iöhling ingeivbierd dtoor dei Engelsoh-e mij", de „Imperial Con tinental Ga® Ass.", welkte in 1826 de éteden Berlijn en HianMover gaElic'htï gaf', in 1837 «n 1838 kireieg Beipzig haar gas- VOTliohiting door Bloektoann. Oiok' Alfen, Keiul-ein «n Wjeenan, kregen sploedig haiar gasverliclhling. Sieider,t; 1850 v[ond de ont wikkeling dier ga®Vterliah:tdng; iu Duilsieh- lang geheel pllaabs 'zlonder huljp vara Pran- sehia of .Eingelslche ingenieurs1. In Nelder- land en B,e]gië werden 'de eerste gasifa- briefeien dooi' Engellschera ia,angelégd. .In vroeger "tijidera kwaim lidt, herhaaldelijk voor, da|l idv lantaarns im dan winter Ver stopt wiaren diopr naphtalinia-,aflzieilltinlg; in dem volksmond heeitito het dan, dab de l:an- tiaiarns bevroren waren. Li 'dfei huizen moeis'ten de igaisbuizen overal ztelfe op da pl'aliondsi zichtbaar worden aiamge- brachl, ter ciontroiei van «vlelnhteel ont stane lekkages. Hieil: 'gebruik van ga® bleek: veiel economischer dan de tot dia ihvloering hiervan gebruikte andere vbirliohtiugsime- tihoden. Dat m-en het gevaar van gtais- «xplosi-ee nieit itp hqo|g aiansloeg, miqge blijk™ uit bek f'eit, dait de Erageléeilië brandveirzieikierings-imiaaifaohaippijlein de hui zon. welke mot. gas Wiaren Verlicht, op deizeillde vo-orwaarden Verzielk'erden als de andere ien Zeifs raog lager! D« ontdek- king van de vlele ipata'ioleumbrann'ein ini de helft va-n de vjorige -eieuiw d-eed aanvanke lijk de verlidiiting imle[ü behuPipl vian pe- tiroleumlampiera wieier meer ,o[pl den Voor grond treden. Tlerzlel'fdantijd kwam echter «en nieuwe verlielbtjmigslwijlz'e opl, hl. ide aleolrisdhc booiglaimlp. Een Eraraslcihe in- struimemtmaker hlqelft heit eerslt de boog lamp van D&Vy bie|proefd als middejl1 tolt straatverlichtinig. In belt jaar 1844 raam bij! bij -dikken mis|t dezie plroiéf op de- Plaids -die la, Concorde tla Parijs en had hierntede zeer Ved isulodes. In Juli 1848 werd' -de prole'l' herhaald -door Arobemaaul. Die af stand van de kbalepd-Hsera mioiest «vlenwel steeds- bijgeregdld worden. Eiigenaiardig ia hét, da|t, in ,dlen eersten' 'tijd van de eleotrislche boio|gla,m!p ,de- menschen het mogelijk daichliera, da,t men ojp ean verhe ven punt bovlein ellie S|(,ad 'één Igrqofc ölaotristeh licht zopl k'umnen aanbremlgeln, dal mat zijn verbaz'endem lidhtgloied de gausehe Blad .zoiul k'uniuera verlidlrtora. In 1879 kwam nog dei groloitsjtei stap in de ontwikkeling der sitadsverliohting. I11 dat jaar ,cons!truie|erde npi 21 Optolber 'Eldision da eierstie bruikbare "alaotaisohe kooldi-aad- la.mpl. Vanaf dit jiaiar nam hat gebruik van eladtlrisielb licht. izeer toe lem verdriolng lanigzamierbaud ,hi>a overal het gasfHcht. Ga® wordt bijna, alleen geibruikf voor verwarmingsdloieiedndan. In de m'eiasltie ste den en dorpm isi helt voor vërlichtlinigsdoiel- ernden door de gloeilamp verdrongen. I11 dein «llerjliaateten tijid brengt mien weer op drukke verkeerspunten Vara groove steden .gaslantiaarn® aan om tenminste «auige Ver- lichting te höbbera bijl dlefect vara heit elaoiri'Sch 11 eit. Hlet is wél Ban teeken das tiids, diait, men op da gasfabrieken tegenwciordig eieoteisch licht gebruikt! Miizick-me<:do ten. B e h aje werd 'n avondje' gevraagd bijl rijken.» Men ^chre,e:f| o. a.„Mijn vroiupv zal u'w composities spelen, mijn dochter zal zingen en dan epupeeiren we om' tien uur1 Behar isfuiurde een kruier met het ant woord: „Ik za,l zbrgen, dat ik' er preciep} tien ,uu,r b'en!" j E oSsirii dirigeerde eens __zlijn Bar bier, Waarbij! do lidhoïsjt telkens 'tis in plaiajtsk van 'f' blies. Eosisini bood' hem' 'n tetaujïje aian en zei mét een v,riendielijh gezicht „Ik heb liever, dat ui liier blaafèa uw tfïsj is ook erg mooii, maar die lcuii|- nen we ergetos( anders nog wel ge bruiken." 1 Miozart. Een jongmenslcb vroeg hem eensp „Hoe mopt men eigenlijk' fciotapio;- neeren Ik zaui liet z(o,o. graag! dloen." ,JÜ|aar bent n nog veel .te jong vopr," antwoordde Mpzart. „Te jong? En u hebt zelf als) kind gecomponeerd." „IJlawel," zei Mazlart lachend, „ma.ar ik heb ook niet gevraagd, hoe ik helt doen moosit I" B r a h m s. De eerste symphonic, van Brahm'sj werd in het Be-ipiziger Gewiand- haus gespeeld, in teigfenwnordigheid van den componist. Epn kennis van Brahms, die ook zon-watt oomponeerde, zei na, de uitvoering tot Brahms;: ,,'t Is; merkwaardig, zooveel als het C-dlur-thema, van de" finale op- „Fr.erad;a schoner Götterfunke" lijkt Brahm® antwoordde„Dat is zooi Maar het is; nog merkwaardiger, dat iedere «zei dat z'oo dadelijk hoort 1" R ocnicccüsclie spaanders. Een moeder in Boekarest heeft onlags haar kind voor 200 Bei verkofcht. iWfjl vragen: „Hee'ft die fisous de Ouizet'be-" lasting wel 'geïnd 1?" Onlangs heeft weer een onbekende hei melijk de Rioeuneienscke grenzen overschre den. IVederom zoo'n ongelukkige, die bo;g altijd niet weet, lioei goed het on:® gaaf:. 'Die nieuwe brug over de Dlonau zaj dujs niet gebouwd' wiorden. En w«I pp verschillende gronden: top eerste is er geen geld. Vervolgens, heeft het pbsa-, lurat geen doel onder deze omstandighe den ,oo!k nog laindere gijoindemi|a]aln te iVoeren. I Niaiar verluidt wordt, zullen eeniga ministers aftreden, om'dati zijl het ambt moede z'ijh. Merkwaardig, dat altijd die ministers moede z'ijh, die het minst ar-" beiden! In Temesver heeft de politie onlangs bet Eiegeeringsblad geeon'fisceerd. Era dan durft men onze politie nog van p'arfij'dig- heid te beschuldigen. j Een onzer volkstribunen! heèft onlangs Openlijk verklaard, dat Roemenië het best geregeerde land der wto'eld is. 1Z00 Dan moet '11 mensch het hart breken, ials h'ij aan lC[ei an(jere landen! denkt! "Dieven hebben onlangs in het ministe rie van iDuistitia ingebroken. Betreft' fltet hier een provocatie.? I De regeerin'g heéf't bijl buitenlandsche reizen het m'eenemfenl vara geld! verboden. Weet de idioot,, die dat bevel gagev|en| beeft, dan nog altijld niejt, dat er geen geld in het land; is;.? Een afgevaardigde der oppositie ver klaarde onlangs;: „W|ijl kennen een gelijk, Koortig igeval, W|a,ar ook een rsgeering gevormd Werd, die. bijl 'dei verkiezing'en geen meerderheid had verkregen. De veir- klaring daarvan is zeer eenvoudig: bil hadden vergeten da verkiezingsuitslagen te vervalschen .WAT MENIGEEN NIET WEET- De Bondensohe treinen, buls|setnl ein trams vervloeiden in 1932 een totaal van 2.256.000.000 ipiaisaaigiersdat is ruim 47.000.000 minder dan in 1931. - - Muisteolini isolirijft ,een nieuw too- neelstuk. waarin Julius Oaasar de hoofd persoon is en die aal worden .uitigebeield door den Duitseben a|c|teur Krajusls. Opdat de leden der jury de behan deling der re'ohtsiziak'en beter zuilen kun nen volgen, worden in de Amerikaamsche reiohtszlalen microfonen aanigebranhB Chocoladevlekken staan heel Jealij'k', vooral omdat z'ich1 om dej ro,esfaohtige vlek' een gekartelde rand vormt Wij| het Op drogen. Om delziei vlekken te verwijderen, behoeft u isleohts een weinig glycerine te gebruiken. D|e vlek wordit er mee bestre ken en nadiat we het vettige goedje eerst even hebben laten indrogen, spoelen w» het bevlekte kleedingstuk pi wat lauw water na- Wanneer voorwerpen van steen of aardewerk ,aan "den rand zlijn afgebrokkeld kunt iu ze bij'na, onzich'tbiaar herstellen, wanneer u da ontbrekende Stukjes pan- vult, met een dik papje van waterglag en krijt. I I Glaiz'en bloemenvaizen zien er vaak na dat iz'ij «enigen tïj|d gebruikt, zijn ons|maihe- l'ijk uit van binnen en kunnen dan bët best gereinigd worden met aizïjta! en een rauwe aardappel, dic| ,a:an Zeer kleine stuk jes gesneden wordt. j 1 D'e vaas wordt hiermede flink heen en weer geschud, om'gewasschen met warm' zeepwater en nagespoeld rn'et koud water. Een ander middel is| om wat rauwja rijisjt met fiijln sdhuurz'and en azijn in de vaz'en flink "heenj em weer te Schudden, "daiarna mét 'zieeptejopl en water behandelen. Erge dingen als, ik toch van vrouw Hummeltjes gehoord heb!! Ik dacht ooit' lal', wiat kijkt JJ. vrojojlijk' I hebt me- keu- Getuigschriften mevrouw^?) U, toch 'wel eens hooren spreken van ■vrouw1 Piurk, die| op geheimzinnige doodgebleven is,?. Nou, ik wias daar kenmeid. „Ie. er ooit een lift in u'wi hnis „Ha, maar die gebruik ilt' nooit." „Waarom niet,, dia.t begrijp ik niet! „Ik woon igejijlkvloers." „Wiat. doet men het eerst, Hansen, ,afs men een geweer schoon miaakt.?," „Men k'ijlkt naar het nummer." „'Wiaiarom'?" I „Om niet het geweer van een ander sphoon te miakën." k'ijlkf u eens, mevrouw B;akker, zoo kan het niet langer! Die student Sprot moet verhuizen, of' ik zeg u met den eersten mlij'n kamer op. Ik bedahk' er voor om iederen a.v!ond rij'n grove liedje'^ te moeten hooren! 1 „Maar, juffrouw Heilbot, meneer Sprot, kan heelemlaal niet zingen!" „■Nee, maar H'ij) fluit te." '{I: „'Zeg lummel, jijl loopt daar zoo breed uit. over den weg, of ie je ^igjejnt dom is". - 5 „En u, b'eleeffite meneer, zit daar Zon breeduit in uw auto, rif die spins al fbé- taald is." Prof. sjpreekt: „Ik! zeg het jullie nu voor 'het laatsjt, dat je niet altijd z'oo ver uit, het raam moet, hangen! Bater, ,al'3 er een uitgevallen is, heiSf't niemand het weer gedaan!"

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6