De roman van Robert Haftings Tweede Blad Binnen een kwartiertje NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT FEUILLETON Db jonge Halftings leunde iqgein. pön !wa,ar hij uit de- twiei overheen'geldiojm- wlas, toen hij| den trommel had ge dord en keek met elan iflaulwi glimllaah-ie °S zijn lomtevred-en jomg gezicht kaar den VAN HIER EN DAAR 1 HISTORISCHE KRONIEK UIT DE PERS l|| ONTSPANNINGSLECTUUR Het emaille naambordje. Hij had aan Ibool® ianlt|w|qord pip -de lip|pleln hij had ,al -zijn z'elfbeiheersidhing nooidig heit terug -te houden. H]ij lw|a;s, snel -de 'kaMer uitgegaan in -den bl-eeken h'erl'slllzönin'aslcliijn, en had mijlen ,®n' mijlen geflloap'an in. ean onberedeneierd© 'wloede en Mtiterhleid tot h©t geluid van dei grqqfe tromi ©n het malte -gezicht van dien sibeltenlqolpenden ©llolwto. hem fqt dl© 'werkrilijkheid hadden terug- geroepen. i ZATERDAG 8 JULI 1933 i Periscoop Je. Een EiiSöi9t*'iei is^^Mer haiaJA. in Maar laatete werk eem herinn^ringi dp! uit bmx atludentenjareïi, toen ae nog; ia,am, dlei Uni versiteit (Studeerde.. I Ze nag naar eeta, rihidemitiemvergaderiinig waar ais eerste, iptumtj van de. agenda 'be handeld werd da kwestie oif! pr een Stu dentental stalij wordan gehouden. 'R|u|s|la®d was nog "in oorlog mat Dluitiacteaindv 1916. Een stjud'emitj slprang ppi ©n zei: Kameraden, la.ads ons dampen. Al k'rjmpein, wij eiken avond' als eftperiga vjiagtani langs den granld, daarom aal heit iaan hle|h front- niet minder worden. Vparuit, met da violen! Danst, jiejuigtdOns is de laidh. Wint 'lne-eifft liet er iets mie® fiiilt te Blbaian, oltl er opl het qqgenblik' oorlog is?, Dak maakt hat, des tja noodzakelijker oiml leen goede stemming te handhavend Wlij! willen v'root- lijlk zijn, Zoolang hat imoigelllij'k is! H.ij| ging zitltan en hiat oppitan® wilde maar niet bedaren. Daarna ptoind de voa»- zititer op. Hij! sprak met Zacht©, Spmb-ere stemI „Keen kameraden, wijl zullen nipt dan sen! Onz© B.t|iiidie,nten-vergaidlering moet op een rouwbijieenkomsb gelijken en mie|tj «p een vmigdelleleist.On.si Stpd-entienhal inwelt een herdenkinigs-bij'aenlcoimfeib tzïjrnj, waarin wijl onze, .gevallen kameraden -ZuM-en ©eren en tevens onze gedia-cktpn -Zullen1 zHnd-em naar lien, die wellicht in de voifeieinde minuut z'ullen va)llleni „Neen, de violen z'uilfen niet zingen, maar de tnpiirzlangan ziulle.n kllageoi E|lk lied. dat dezen avond 'Zal -kllïnkem, vjervjuUle onzeharten met rauw en feed! 'Wjiji .wilifen nie,t' alleen hen .gedenken, die aam 't 'front als offer vielen v|oior den ooiflio'g, miaar enk h-en, die zonder aian dein oorlog hebbein deelgenomen, door de ontberingen en het lijden van den oorlog .te .gronde zijn ge gaan. W|ij zullen niet dansen! Weg met den dans!" j Op z ijn radia volgde ditmaal een bij Val1, dia geen einde wilde nemen. „Wie tegen dansen is, Ste-klede. hand omhoog!" riep dei voorzitter. Geen .enkele hand w(a,s omlaag gebleven. Del schrijfster besluit haar herinnering metBij heit naiar hui® gaan ,dlaoht ik melt ontsteltenis .er over na, boe gemakkelijk da me-nsch door het; siim'piale woord ha be st-uren is. Binnen ©ein, kwartiertje; had de geheele za.al zich vdlkiamien aan twee ge heel tegengesteld» mteeninjgen pvfergjqgle- ven. i Dit horifdstjuik1 is werkelijk leerzaam ©d geeft te denklen. H|e:t maiaWh je ineen® wieier een» duidaLijlk, dalt -da groqfe «massa. leigen- lijik niet onder den indruk k!amit(, vain aan feit z,elf, maar meer van die wijlzp, !w|aorop het| wordt, voorgesteld. Een handig schrij ver, .een vlot spreker, «en geestig© kieirei, kan -er vrijwel vlan verzekert zïjn, dat zfijn opinie het winnen z;al, bij. da Mais-Sa, Van iemand die minder vlo-t!, minder gaesitjg ©n minder handig is. I Volksmenners an demagogen wie-telni Van ditl feit .geducht te jprrifitBer-en. Naam- bet feit van de! ZeVen Provinciën. Hlet, wa,s werkelijk interelsjsianifj te zien., ho® 'de re- volutionnaira partijen dit g®v|al wipten uit ta buiten v-oor -hun eigen partij!, Aan alle waarheid en feitelijkheid vo.orbij, lipten ze eenvoudig weg de heel© gebeurtenis zien .als een moord opl jonge leven-s. E|en Va.n- da hoofdartikelen verschaen mielf de tem he mel schreiende, headline: „Kindaren nog!" terwijl heit feit van de onltzlaggejijikle insiub- ordinatie. dei aanslag pp! heit, gelzlag volste, gen dbOidgaz'wegen iwlorif. D-e- Jgjednjidig'a niet-ontwikkel.de krantenlelzjer, dia ,aan der gelijke Maden zijn dagejlijlkseh quantum in zichten verniejVwit, ziet het gebéurde alleen a,ls een bru|taie|, ®chande|lijik§ import, Waiar- a.an het heiele go.u:vernie|miemt plus het thleelllei commando Sclh-uild heelftt. Do inderdaiad. jne- delijdenswia.ardige slachtpli'fers jworden bed den van dei da,ad ©m TUarféliaren .vfain, maohtsjnisbru-ikl, terwijl ze /feitelijk cpi- atandelingein iz-ijn;, die het gelzlag in zijin wezen vernielden. De manier van vjoorst.eUen is ajlfo. En men denkt met. ontsteltenis aain de regenbui van tqgenatfijdigo opinie®) en meeningen, ,diei dagelijks over het haolfd van ,den armen gek'welden modermein mensoh- neerstort. Hoe, moet iemand mit al die tegensltrij- di'gq herrie wijs worden. Stemming, gevoel, medelijden, spiellën 'n groote rol. tWlann-eer de Kait;holiek,ei Kerk na eenheid en onverbreekbaarheid Van- 't huwelijk handhaa'f'tj, izial' er 'n groot për- oentagg van meening Vlersldhillan, aigaainde v I. i i i i den den die Van' Iwleg udle en >n; door i,ar H et Iwia® heit geluidjvan ©en^oobea tromi en het koddige,, bepaed,el.de zioM van eien elolwni bolven de haag uit die dein jongen H.alftings het, pad d^t deden Verlaten ,en den Weg k -i naar heit dorpl vaerd-ei. Een ontooliT' een cimwtroepi klwiaun den modderi a,f'; een zich langzhaur voort,'b-ewpoie^! stoeit van loplziehtig-geikleed© imannSi vrouiwen, ,op Melige |p|a,arden gozidjei groot© vepgiiiiLdP Iwlagens-, ponnies. Aia,n 't -hoioifd c.„ auar. eheerde ,e.en bla,a®prkleBit, dat, de minjsti muzikale ooren nog o,pi dja Jproetf atleldeL Een donkbre- mia.n meit een grijoiiaer 1 teek' op zïjn gbjziehit;, dia Mibbbrde in dunne kleeren, Hep mwb een &*- dq clowii mieit zijn tragtejcih-mal baggerde, opl stjelten dojor volgdl door •een itiroiepi kiflfaen. lön zijn esD 3h't, Ooq' p.©n olpl da lOnmiddeilijk insPlalande rëdienaeritilg „Hbo -kan da Katholieke Kebk) zlooi ieits eischen. Als 'n vro;u,w .getronjwid is met e-e,u hruluit, is 'tl toch veel te hard' vian ba.ar te -eisehen, dat, zo aan dia bruut geketend moeit blijiven. Is 't nielb om te huilen d'a.t zae niet mag lier trouwen .met een onder En Goddelijk inzicht m,o>et. wijkan Voor manschelijk medelijden, da,t Vain|zieM kOrt- zie'htiger is. Met. ontsteltenis kjemlklt man inderdaad ■a.an den m-ansch-, -die uit al dat tegenstrij dig geprjiat en geschrijf! moet Wijs (wlord-en. -Ee.n -leis leer-en we er uit: dak'wie met opiinies voorzichtig moeiten 'zlijin. en dat we b'.v. b'ij politieke -kwfesiies Iwel eens nfééi' waarde, zoiuidein moeten hechten a.a,n de eenheid, dan .aai» jplersoan-lijilsa belangen. Een tweede gezichtspunt, is dit: 'hop verstandig da Kaïtiholielka Kerk ,js, door gelodfs- pn ztedeleleir niet .prijS te geven aan. hat 'pterwwmTïjk' inzicht fln- da plulblieke .ojpli- r te handhaven mat haar onlfleil- hanr leergazlag'. Bad Christlus ia.an kijn Kerk niet hal? voorrecht der ©nïleilbaiairheid verlelend, -dan zoudem we het Weinig Ver kwikkend' scboulwlspel kunnen beleven, dat op écn ia.vo.nd, in een les' olfl Vergadering, da toehoorders -bijl 'den eersten SpEek'ar stamden vóór de ontjbindb-aarheid v!an het huwelijk'; en 'bij den .tjwPiedan .spreker, .als hij zijn ziaialk' gevoelig wist Vqor te stel len .stemmen voor de Pkontjbinidbaiarheid van het huwelijk'. Dei Katholiek© Kerk zo-u. niet langer dan e-ein kwartiertje hebben 'bestaan. Hoe Abessinic gemoderniseerd wordt. Dei mian wiens ideaal het is aan Ameri ka,ansch,a .universiteit, in het hart v;an Ethiopië oipl te richten, deed pnlapg^ Kaap- stlaid aan, vanwaar hijj Biet da m-ailbqqt vertrok oipi zijn 14.000 mijl IjhuisireiiS. Deze man is iprott'. Ernest Wjark, Delten van de faculteit der gelstehiedani'S in Mub- kingum, Ohio. Hliji aanvaardde d-a positie .adviseur vloo-r het ion-derwijis ibij da' regeie- ring van A-be|s®imië, op pensooinlijikia ni't- noodiging van den monarch- IRas Tallari. ,dia sedert zijn 'kroning dein klimfeeuidiek -litel vo-erde vlan ,,Hlalte Selassie I, Ne gus Negasitd, Koning id-er Koninlg^in- van 'ElthiopSë,. Overwinnende- Leieulw Van dien sliam van J.uida". Voor -zijin vertreiki mat d-e mailboot naar Southiam'plbcm, vanwaar hij inaiar d© ^lus- kiugu'm. Universateait terugkeerde-, Vertelde flro'ii. W]ork' in .een parsigppiprek eiem en ander van z'ijin werk om uit niets, ©en o-nderwijlssyisteem in A'beissi-nië te schep pen. i „H.elt beisüuur van mijn Collega"aldiu® pröft Wierk, „sibond mij! twêe jaar bui- tienlandsoh verloill -toe om! deze zlemding te ondernemen. Vijtl Abessinisdhia jiolnge men-sthen warein o,pi College in dia Ver- -eenigde Staten, waarvan drie in Mus- Jc'inguin. -Een vatn hein was e«n meet' v'a,n dein lieiz'er, en het is ma,ar aanleiding van hetgeen zij -den Keizier omtrent mij vertel den dat ik uitgtenoiOidigd werd naar Abes- siüië te kbm'en. Mijai bezoek' hoeft tweie jaar geduurd. Deiz-e twee ja,ar ,en mijn daarop volgende reizen hebben mij' overtuigd, daf A-bessi- nië het- verloren land Van Afrika is. Bet lig'fc niet ziqa ver vian Europa,. Ik bereikte heit land via, de Middelflandisehe Zeie -en de Rooide Zee tot n.an D'jiboieti, de haven v!an Fransch Somaliliand. Van liier loopt de 5000 mijl lange spoorlijn, do eenjge schakel die Ethiopië met de 'bui tenwereld verbindt, door 'hairblaanseh ge bied naar Addis' Ab-aba, d-e hooifdisltjad van het rijk. j De landen die ik o,pi mij.-n reis van Abessinië do.ar Afrik-a, z'ag, waren landen die li-un romantiek verloren hebben. Zij ■zijn nauwelijks A'frikaansch-. Ik' be merkte, dajt .alleein Abessinië -zijin ©igen individueel© 'beschaving 'behoord-en- h-e-e'f't ieh voort.leofit in de tr.a.dities Van ©en natie, die haar geschiedenis tot 4478 vóór Ohr. kan naspeuren. De -'.Keiz'er -stamt al! van Koning Salomo ©n de Ko ningin van Scheba, die, daar twijifel ik nmb aan, een Abessinische was. Eir' Wlordt beweerd, dal haar werkelijke naialm! „M-a- ked-a d-e Ethiopisohe" was. Maar Abessinië is ge-en achterlijk' land. B!e;t_ heeft z'ijin eigen radiostation., door Italiaanslch'e ingenieurs gebouwd. TioenRlais ï.a.f'ari Met' groote vertoioining Van pracht an praal gekroond werd, paradeerde e,en leger in khaki in indrukwekkende optoch ten. Dit. -le'ger w-a,s geoefend dioior B-elgi- eche officieren. D-e B-elge-n heibben' hun rol gespeeld dioior den Keizar van advies kleinen oipitochiti. Hferinne-ringen aam zlijin. jongelnsljaren kwlamen bij- hem' bioven, toen ihij ook vler- r.ukf achter een ©Ipwii opl stelten Wlas niangelooipien tjoen hijj Va.n school ge- spijbeld had, om' m,et open m'o-nd naar de cirqu-stent te- kijfcen. W|a,t leek dat, lang geledenH|at scheen of er ,e-en heel Ijeven lag t'uisislöhe'n toen en nu,. De jonge Bnlflingts be.tra,jute izichzelf op eein prop in de keel, tiojeu, de- -elbw'n hem .a-aiik-c.ak en toen de 1 a,,at®te vermoeid-u,ili- ziende olifant geduldig voorbijlgebeend wlas -ging hij, ook denzlelfden weg verder en liep! achter den opgetogen kindjeirzwlerm aan, mie© naar hetl dorp'. Bjeit w'ais October'dei modderige wieg lag bekaaid met rood© en geile dorre bladeren p die lucht w'ajs pittig-voKjhli-gde, wielen Van diei zjwlaar-vergulda iwagen-s hadden diepe sporen in den !weg getrokken, hier en diaar on-cterbrokén door de zware indrukken Van 'die piHO-ten der olifanten. D© stoet trok naar een open Veld, waar Jeermis,w-agens ©n temfen op ©lfca-ar geplakt «tonden; e©n groeplje luid-spreiklende mam,- nien stond ruiziënd bijl h-eif hele' en m'u en -a,nj m'en®c',e Sdhellja vroulwemstem ■zdch in d© luidruëhtigei disouteie. De jonge Hlaiftings keek romd -en laarziel- ae|. Hi,' verbeelde zidh geweldig. De heels te -dienen hbo in Abessinië ©en- moidern© ctaiaitsimachin© t© onganiseeren. Dit' was trouwens 'a keizers groptste ambitie. In één otplzi-ch't doet Abessinië a,a,n- R-uls- land denken. Hot ©xp'erimieuiteiert melt het denkbeeld om - ©en-s' ©en grqote natie te woraen en heeft buite-nliaind's'cha deskun- digen geroepen -ami zijin eigen, onbeschaaf- -d'e, m-enschien te helpen. iBen Am-erikiaan staat ,a.an het hoofd vam heit Deplaitem-ent Van Financiën. Een EMgc.lschmian bekleedt de -positie van ad viseur Voor het Diepiartem'ent va,n Bin- nenl-andsdlie. Zaklen. Elean Franlste'hmain s'tia,a;t aan het hoofd van het Departement Van Openbare, Wlerk'an, aani Zweed ,a,an dat vanl Buit'enland'ache Zaklen. D'e óahin-etmini-slters kuinnen verzekerd zijn. van deskundig advies. Addis Abaiha is oen vreemde c-oismapioli- lisoha sitad. Ik denk', dat de blanke bevol king ongevleier 5000 zielen telt, am'v',attend alle nationaliteiten van Eiuirripla, zelfs Grieken ©n Armeniërs. Veel landen, zien met hebzuchtige blikken na,ar Abessinië, want het, is ©en gebied dat doioir -cnlti- veering misschien enorme rijkdommen zal opleveren. Zulk -©en nietige zaak als het verbolgen van verdwaalde olifanten 'leidt daar soms •tot ipternaiianate verwikkelingen. Na «n dan klaagt eien buit-enlaiidsohe legatie -bij- den Keizer over een of ander oplplerho-ofd dat in vreemd gebied is gekomen, oip jacht naar jvoor. Het.is juist zulk ©en vloiorval, dla.t tenslotte- toit ernstige moeilijkheden lean leitien. -Ra® Tafari heeft gedurende zijn regee ring steeds krachtige pogingen gedaan om Abessinië uit zijn barhaarsahen staia,t, zon der wegen of gebouwen ©n -zlonder eeuige "somt van technische- ,of omdterwijisontwik- keling, tot e'en moderne natie ite vei'hef- fen. i Het is twee jiaar. gel-eden dat ilf toe trad tot de groep Vanbuit'enlanidsche- ad viseurs in de hoofdstad Van dan Keizer. Ik' heb gewerkt o.m een onderwijissryisteem in te Voeren, e,n ik heb ,een schema, oinitj- worpen, hatlwielk het mogelijk maaik't, dat Abessinische kinderen gedurende; zes jaar naar een lagere school kunnen gaiami cm d!a,n naar een middelbare eohool voor een verdere zes ja,ar. Hët schema omv'ait Qok een universiteit met vier sltudiajiaren. De moeilijkheid ,o,pi het loioigenblik is natuurlijk dait er geien onder wij z-ems in Abessinië zijn. ®oein ik -da,ar aankwam w?as de, «enige school de privé-iscbioiol Van den Keizer, waarin zijn zoons elementair oaiderwijis Ointvingen. Gie'durabde dep tijd dat' ik daar was-, be,n ik z'el'f hun onder- wij'Z-er ga'wiecist." I);c Godsdienst der ,Jjapiann©rs. Al de eilanden v,a,n J|apaai hebbein den Kë'lfden 'godsldienst, doch verdeeld in Ver schillende secten. Dlezle saöten verdra,gea elkaar onderling zeer, goed; er he-erspht fzelte een soort, ©ensgezindlieid. Elite se-cte heelt ha,ar eigen tem'pels( en pfgoden; dez!e zijn vrijj talrlijlk, doch in de oog-en/ lier Wjesjterlingen meestal atflsohuwe-lijjk'. Evenalsj op d-e Grieken en Romeinen heb- 'ben bij! goden voor alle, beroepen. Ou- Eanksj ,al da bïjlgeloovigkeid, habiben de 'Jlapannersl' toch eem va,ag denkbeeld van eeen Opperste iWiezten. In twee der voor- naiamlslte tempels staat een reusachtig beeld voor het Opper Wieden. Het' eene beeldt is zoo groot, dat in de handen ervan ge makkelijk drie m'en'skhen k'unnen staan; "de andere njfgod is( omringd ,van ©elf. ma?|Sa kleine afgoden, welke vermoedelijk) al de eigen,sjchappen van demi hooifdglod moeten voo-rs[telten- Dlelz'ei tempels z'ij'n den geheelcn dag geopend en iedereen, kan er vr'ij, in en mill {gaiainzteffls) vreemdelingen Worden niet uitgefloten. D'e godsdienst-en van Sinto en Boudlahio hebben de meeste aanhangers(; die van; Sinto is de oud9t©-. ©ij wlas iaanv,ankelijjk! deer eenvoudig, tn'a,ar is later door bijjvoeging van een aantal vreemde oefeningen en oeremioniën ver basterd. D|ede godsdienst erkent een Op- perw'eden, dat werbl'ijjf! lioudt in den h-oog- sten hem-el. Dia Japanners vereerem hem echter niet, qmidat zlij; mjeienen, da,t deze te hoog is| verhevlen, om- doio-r menschen vereerd óf1 aanbeden te wiorden. |Z:ij' ver eeren ©en aantal minderen goden, die be laft 'zïjn met het bestpur der aarde, het water, luolxt, end. en die het lot van de menkohen in handeon hebben. D|a (I|a-pan- ners -eten -zleld-en vleesoh en gebruikein geen melk, onfda.t zlijl dit alsj wit bloed aanzien. Zij' hebben ©en afkeer van bloed vergieten en zlullen nooit ©em l'ijjk laanrajken. Wanneer bij' deiziei voorschriften overtre den, z'ij'n -zlijl voor korten pf langen tijd onrein. In 'het mididem der tempel is; ge woonlijk een ispiegel va,n gegoten pf ge polijst metaal opgehangen om' dei bin- Wqelk' ha,d lii,i al door dit do-rpl rondgeizjwpr- ven oim -den lijld ta dopdein- -en tel jwiaohiieini.... Ii0|t, zij-n vade-r stierf. I Be,t moge r,uWi klinken, he|ij Wlaa de Waarheid; hijj wachtte opl den dood Van den man, diei minder in zlijin leve|n' bete,0- kendo dan de- kejurige Kamie-rdismaar, die zïjn kleeren borstelde ©In sohetefwiater bracht _op z'ijh Wje-eliderige, slaaipflfam'er in zïjn Londemsiohe wloininlg. Een week gelad|eu had ©en telegram v,a,n den ouidein Eergcrson hein i-ii al bi-rijll naar he-t st,a,tig© huis tuSsohen de boiom-ein gevoerd, dat he|m lallljijld het hol vlan «en iWeerwioIi' geschenen ha,d. V,aai z'ijin kinder jaren af had lvij' he'b nooit! als kij-n' huis kunnen beschoifw-enheif w,'aisl all«e;n- maai' ■een ongaz'ellig, oiflgchoan- IteisHjbiaar-inlgerioht onderdak gelw-ee-s't, 'wlaar m-en nooit laoh'ein macht, bf de trap opi ©n n-eer hollen, of ïeta anders .Waar -een jongenshart; naiaa? verlangt. Hel, o(u,d-e igev|o,el van kfflle be klemming Wlas op-nieiulwi .als ©en- jïast' opl he;m gevallen, 'toen hijl «en jwëek' .gclëdeai de groote oprijlaan was ingereden' len op gekeken had naar de neergelaten blinden van de kamer waar zijn vlader lag te sterven. Die beklemming was als- ©en Verstijving in zij'n aderen opgekropen, toen hij d'e trappen was opgegaan naar zijn vader. Deze had heim nauwkeurig gadegesta- nentredenden eruam ta herinneren, dat de goden verborgen gelheimeni van hun hart even goed kien, alij zijl z'el'fl de vlekldejn in hun gela,at. A1'S( d-e (Japanner in den tempel kwnt, gan,t h'ijl vaor d-e spiegel staan, buigt eerbiedig het hoofd ter aarde, wendt zich dan opnieuw tot den spiegel en biedt dan z'ijin giften p-an d-e goden aan. Als, 'zlijl dez'e ceremoniën hebben vol bracht, trekken zïjl ,a,an êenl klokje en ver trekken. Sedert het invoeren, vian de leer van Bou-dshe, zlijn in de godsdiensten in 'Japan, voornamelijk die van Sinto, vela vreemde leerstelsels -en gebruiken inge slopen. D'e overige; Jjapiansche godsdien sten ia®,nbidden apen- «n andere wilde -dieren. Die christelijke godsdienst w'erd op Jlapan verkondigd, kort nadat! genoemd eiland door de Portugeeizen wlasj ontdekt, ,üe PörtugeeWen wilden echter -spoedig! den baas -spelen -en z'-ich alle macht toe eigenen. Zij' hadden zich den olgem-eemen haat op -den hal% en er w'erden strenge bevelen uitgevaardigd om al de Chrisjtenel1 te vermoorden of verbannen. Meer dan 20.000 personen werden Wermoord. In 1597 werd de, vervolging! m'et nieuwe woede hervat. Het verkondigen vian. do Christelijke leer werd streng verboden een een groot deel van de geastelijlten werd verbannen. Die Christenen, die hun gods.diensit niet wilden verloochenen, wer den verdreven rif ter dood V-amoirdeelM. D,eze vervolging duurd-a 40 jaa.r en had de geheele vernietiging van het Christen dom op- Jiapian en ook van dein handel der Portugeeten tengevolge. Sindsdien is de Christelijke leer echter op-nieu'wl tot de Japanners, doorgedrongen: en zij'n er door de zendelingen ein mis;sdonarissen, vele -s,cholen en lterk-en gesticht. Blij het zevende eeuwfeest van Arnhem. 'Dit jaar herdenkt de stad' Arnhejml baar zevenhonderd jarig bestaand'e feeste lijke herdenking zal plaate vinden van 15 tot 30 Juli a.^. Hoewel Arnhem' eersU in 1233 van d-em graaf van Gelre, Otto, III, d'e stedelijke rechten ontving, ,bel- isftond de plaats natuurlijk reeds veel vroel- ger. Voor het eerst wordt Arnh|em, glb-i noemd in een stuk, dateerend! [uit 893. D|e plaatsnaam1 wordt hierin echter pani- geduid als Arneheym! en even later pis Arneym. D|e piaatsi m'oet toen wiel reeds eeenige beteekenifj helblben gehad, het geen isj .af te leiden uit het bestaan 'van de St. Mal'tinulsjkerkl, w'ellke ooik' in ouide cloclum'enten wlordt genoemd. Die tegenl- wloordige ^chiïjlf'wij'ze van Arnhem komt voor het eersit in 996 Votor. Een gedeelte van den grond,, w|aarop de stad is gel- bouw'd, behoorde aanviankeffijiy aan de Pib- d'ijle.n Elton en Prum', gelegen! te den Eifel. Daatïjtgenoem'de Abd-ij! he-zat het ■be'sicherm'heersclhap) over de Arnhemsdhie kei'lf. Bij' en in dei isgtad lagen da kloosters Monnikhuize-n, Mariënidaal, Bethanië, het Agnietenkloositer en hef Observanten!- rif jMtederbroedarsJklooster. Orik wiasi c,r te Arnhem een c'omiinanderis van Sfnt (I|a,n gevestigd. In 1233 had Arnhem een deri 'gelijke beteekeni^ glekregen, dat die graai van Gelre er toe overgingj de plaatsi do privilegiën van een -sitad te verleene|n|. Ongeveer vijftig jaar tekoren had ijle Graaf van Gelre het recht vterlfregen om in Arnhem' muntj te SlaauJterwijl in! 1461 de 'Sitad toestemtaingi verkreeg om1 geld lte 'slaan ten bate van de herbouwing vain ',de horif'dkefk. Arnbem] was; toen reeds een plaats van beteekenis, m-eda door het feit, dat Mj- om'sjtreebs 1440 in het Han-z'e-vieiJ' bond was opgenomen, miaar oloik, doordat de Gelders|c!he vorsten hier Vaak' Vei'bïijlf hielden. Veel hadi da qtad te lijden va<n de parllij'twis)ten, welke sederll de veertiende eeuw zoo algemeen voorkwamen, en her haaldelijk was; Arnheml het tooneal van stfijd en belegeringen. In, den strijd om de opvolgingna den dood van Reteald III isfi'haarde Arnhem' zi-ch aan de -zijde van Reinald^ zuster Machteld en ha,a,r echtgenoot J|a,n van Bloiq. Hertog iWillem van Hulik' k'wiaml evenwel Voor de rechten van z'iju ziooin, op en dwloaig de ^tald (jn 1372 -om' z'ij'n partij ta volgen. In 146Ö word Arnhem veroverdl doqr Willem' IVan Egmond, broeder van hertog Ai-nio-ld, Üie met z'ij'n 'zbion AdoM inl twiqt wag geraakt- Hertog Arnold werd adhter gas|tennd doo|i' Karei den Üjtoule, die Arnhem! tot gehoor- zaïaan'heid dwong en da -st;ad' en het kwar tier Veluw'e ©en zware «{chatting opleglde. Nau'weüjksj twintig ja,ar later verkl'aiarde Arnhem zich echter voor den -zloion Adolf. Kiare-1 van Eigmond. Deze lten, de «tad «dliler niet, tegen de overm|aic'ht v-a,n Phi lip's den Sjcihoone behauiden «n mioest haar dan ook in het j,a,ar| 1505 aan dezen vorslt gen, toen hij ,o.pl de- 'taefflen naar zijini 'bed kwam. D© oude Haftings had ham de kamer zien doorkapen; grim'mig had hij hem van onder zijn z'w-are 'Wenkbrauwen aangekekende .uitdrukking van die lOogleiB w'as ucg vol leven 'Z'ijin stern 'wia® ltend e,n hard -toen hij be gon Ie spreken, zoioala de jonge Haftin-gs die slem altijd gekend had. Dus je bent .gekomen olm -de isiehiolanen van dein dooiden man, -zei hij- «m hij lacht» hatelijk'. Wïees niet te zieker v.a,n ze, mijn jongen; niet te'zeker. Dait 'wa;s een 'week geleden jein nog ladfde hij- -die grimmige- oude lieier, dia -er nqai't- in geslaagd 'Was lieifd-a te winnen én all" leen vreeis la-fgedwioivgein had. Affl'eien vlan- inuigen win-s er een cynicteih laehj-e igielw'eest in zijn o,o;ge,n, hoe» 'hij ma,ar 'zlijn teou keek, iets hoonends in z-ijm stem, toen -d-cz'e on- Handig vroeg: Gia,at hel. beter, vader'? Ik ben nqg niet dood, Rio'bert, Een pa,uza en toen: Je bent je mOeders, kindJ« kijkt naar mij mef haar ooigen; je vernach te wel dat ik' dood was, net .als zij." Dat arm© mosdertje van h-em dia klein© onnooiz-el© vtt-imder dia heit lëlv'an zoo, versöhrikk-elijk-mo'eilij'lï! gëv|onden had naast zijn vader. R-o'b kom zich haar nog juist herinneren haar lachend© gezicht afslaan. Philips de S|cbooue handhaslfda z'ijh griz'a|g| tof 1514, in Welk' jiaar de Gels dersjehe hertog K|a,rel d« stad heroverde- In 1543 kwlaim d© '#ld Arnheta' onder heer- idclfapplijl vian Karei den Vijfde, wla®rmedj0 alan de 'woelingen een, einlde werd gemaakt. Karei V, vestigde te Arnh-elml het 'Hof van Gelderliand, en de Rdkenlkialmer, 'hetgeeln het aanzien van! dia st-ad -zlee-r ten: goede kwlaja'. Teven-j werd Arnhöml alk residentie van den stadhouder, aangew'ezeli. Tijldens het -atadhouderSdhaipi van J|an wi iNasSa'U ging Arnhem! tot de hervorming lover. Vian 1672 tot April, 16;74 Was| .Arnhem inl han den der Eranstcihen. Hiermede werd ha- enkola tient-allen jia-renl de rusjtl wed-er ver broken en eenj nie.u'w- woelig t'ijjdpefk brak voor de kta,d a-an. In '1,702 w'erd zijl -gewik keld in -da twisten tuS^dhen! da Oude en Ni-euw'e Plooi -over d'e keuzo van den raiad, wielke benoeming tot genoemd jaar door den isjladhquderi Willem] III geschied-' de. Ook «an de woelingen, welke p,p_ de V,elwwe ptaiatsj vonden, nam Arnhem' fj've- rig deel. IPijldenq de Pranteho overhe'er- sfc'hing van 179,5 wlerd er, ©en aterk' -Pnanlsch garnizoen in Amhem' on'dergebrapht, het- 'Wellc in-181^ dqor .da RlusfsiSc-he en Pi-uis-i 'Sische troepen w'erd ver'dlreven. 'Eieirsf toen brak voor Arnheml de ru-sjt aan ent kon da stad zich geleidelijk! a,an gaan ontwikke len tot een gnaatera sjteld van (lanizield ©n beteekenis). 1 Z,under offer en xoudcr Godsdienst. In ide Arbaide-rsiplera is een wa.ardeiarend vers-lag verswhenen over ,a©n A.V.O.- exclursie diqo-r Brabamiti, dait; den Vea-dian^ep hoifl bracht ia,an halfeleiem de kathblMte ch-aritias vopr ,a.llierllied _io,n'vbllwaiardiglen |wfet ■tlel -ber-eilten -en -dak "tan- «tafba de vraag steldja. rif ,cte s|oeia,li,s|t(ein op dit punt niieit in v-erz'uim wanen ,eni rifl daZau ziclh ni-eit met „dit zegenrijk® werk" moasten -bezig houden. Een ziekere mijnheer J. ,uiti Eiudhovein antwoordt hiaropi: „Ik' heb tajtijld gam,aend, dat da overheid, de wereildlijlltei qvlerheid in de leiersltie -plaaitis, d-ez'e taak -te vervjul- le-n had rneit den volliadigen, sltjauin vjam lolnl2'® allgeviaardigdan in de divlersa heistiuuns- or.ga.nen". Verder blijiklt delz© schrijver ini-at vie® v|an de m-eeslt ïhinderwaardig® ver- dachtmakïnjgen van da bedoelingen b'iji dit werk v,an naastenliefde.. D,© „N. Tilb. Ct" ant}wiqordt ,qp' dit fraais o.m-.: Dit is nahuiiirlijik een standpunt ©lm ©ch't sooialisösch. Da overheid-die de genten Item ha len waai' iz'iji ziften. Maar 'bovendien, wanneer 'de olvle-rheid da overheid d-e .ztopg iqpi zich neemt slaiait, men -twee vliegen in «en klap. Men be hoeft zelf niëfcs, te doen ©in ka,n dan g-odsdienstigen invloed (ui'liSdhak'elen. De socialistische, schrijver laat, intus- soben een vraaig onbaan'twqord, n.l. w;a,ar da overheid de -ziel;f,v|erlioio©hening ©n de qnzelf'zuichtigs na.asiteinlirii'.'d© van'da,a,n, moet haten. Dingen die toch bij' de yerzlorging va.n zieke-, onvolwaardige- «n .gebrekkige m,edemensichen in de -eerst© plaat® n-o-odig zijn ,en diei niet evenals bieitast.in-gen kuin nen worden opgevorderd. Natuurlijk kam m,en vam oordeel zijn, dat h©t bast en zel'fe liever zlonder gdidis- dicm-st en godsdienstige n-aastemliefde kan, maar is dat reidem om de katholieke niaias- te-nlie-fdfe neer -Ha balen en verda-oht -te makem'.?, Dat omtjziet de heer J. zich niet' tje deem. Hi stelt het vo,or alspf 't hem vbor d-e kaïtholieken zit, in de „machtsomtlplooi- ing 'en financieel® h-ulp[ver3le©nii|nig der c'panbare kasisen, -die, waar hat E.-K. instellingen be treilt, zoo guj: verteeind wordt,' terwijl het „tem H,anzi«n van i-n- stiellingen o'rizer moderne beweging precies omgekeerd zo,u zijin". Dit zijn naflrgqeBtjge insinuatie®-. De ove-rhëidshnlp! is maar b-et.relkk!el,r|k! giering, z-ek'er in vergelSjildm'g vlan' -hief vele dat de katholieken -vloor allerlei din gen van ,alge|m'e®n nut g|ehle,el ui-t, éi-gjen zak' bekostigen. a Dokter HeiLsen gttmlffliohte,. Maar hij; hle-ei! op 'zijin stuik' staia-n, omdlankls' mijn werkelijk beiwlondterenstwlaardigeinl sitortylioed van woorden. li' „Nee,", iz'ei hij-, „als; m waf Weiten wilt omtrent mij'n le-van, 'klolmt n idam Ivlamavcmd opl het diner. D,a,ar zal' ilf mijn leven «ge schiedenis vertellen." Ik' heb ©en alfsrihuw va-n riMcieel® diners, en qaljjk© Iersohe «ogen. Zij, kv'aa ial lang geiteden geisitbrven, maar Itehalve 'vlanmomgen had hijl moioit haiar naiam over zijin vladers liplpan hqo-rein ko men. 'Bij- kbn -di-® bittere taes'pejimg op baar niat ,goed verdragein, li-ijl h-erinm'elrd© zicih hio© haar zladhlbe armen om h-örn lhe©m lagen lio© h'aar -si-erlijlke vingersl v|o|i rin gen over zijn haar -ge-sjtreeld hadden. En nu stond hijl a,an lreitj half va.n liet doorweekt© weiland ,©n keek na,ar de dicht op elkaar staand» tenten en Iwlorinlwlaigelua met ©en vreemd© o,p|gelw|ondenheid in zijn harthij vqeldle' /.ich iw'eer d-e school jongen ,die va.m s-chool -.gespijbeld had; het geluid van de- trom -en di© dw'azfe oloiwn de-den zijn soho-oljio-nige-nsj-aren weer levend Worden. j I i (Wlordt verv|olad.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5