de Inlaagkade van 1383. Woon- en Winkelhuis op Woensdag 12 Juli 1933 Fa. D. BAKKER I ZATERDAG 8 JULI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANTj KERKELIJK LEVEN RECHTSZAKEN |~|sPORT enSPElH GEMENGD NIEUWS marktberichten burgerlijke stand Advertentiën Bekendmaking. Zaterdag 22 Juli 1933, verpachten Voor 28 cent: Maandag 10[Juli,1933g publiek verkoopen openbaar te verkoopen HOUTWAREN. a.s. Vrijdag 14 Juli, verkoopen een partij Deuren en een partij nieuwe Houtwaren. Dinsdag 18 Juli 1933, publiek verkoopen diens met Tuin ZEEUWSCH TARWEBROOD. 3. Bet verviaageo van de spoorweg brug te Vlake 'an Van die bruig 'v'laor ge woon verteer te Sakiore door hqoigar ge legen ov-erbruiglginigfein, rustendeop een gle- meeuschiajp|p|elijMen onderbouw, onmiddel lijk bezuiden de bestaande epaorwiegbrug te Vlake. Diezte overbrliggingen zullen bestaan uit «en vaste brug met ieein idoor- Vaartwijdte Van 64 M. en -een vrije doioir- vaarlhoogte van 7.50 M. boven kaniaalpteü en een beweegbare .brug met- een doorJ vaart wijdte v!an 18 M. l4. Het verteoiglen ,via,tf d«' baan van den Bjnoorweg van Roosendaal naar Vlissin- gen tussóben de sjtatkioms Kruininigwn iersete en Kaïp'eil'eBieizejlinge, «pi haar in verbinding te brengen met de imeuwo ^ptoorweigbrug te Vlake. 5. Het maken ,van Verharde wegen, breed 4.50 M. tusöohen Hiansweiert an de bestaande Soliorebrug en tussoben de P,oist- brug en .Wiemeldinge opi den biniteiubenn van den OosMijten kanaaldijk, en tuis- schen Hans weert «n de nieulwe over brugging bij' Vlake en tussohen de Posit- brug en Wiemeldinge op den binmeinlberm van den .Westelijken kanaaldijk, vjaor zoo ver de aldaar aanweizigie verharde weg (door den aaiueg der werken vervanging behoedt. 6. Het mokten van «en viaduiot onder itlen spioorwieg in den Oiogltiwieig, «en in 'dien Vlaak'sdiien weg «n een in don ten KVlesten van laatstgenocjuden wieg gelegen landweg en het maJi'etn van eeln 'Verbinding bussiehen heit ten Zuiden van den spoor weg gelegen deel van den Vliaaksehen iZouteweg en -dien weg op den binnan- berm van den O.os'telijiten kanaaldijk. 7. Het maken van een. losplaats' aan de Oostzijde van heit kanaal nabij de Schorc- brug in plaats, van de los|pjliaata, die zal Vervallen, en het maten van «en jljois|pjlaia,te nan de Wlelsltzlijde tussohen Hansweert en Babiore. De kosten van de werken meit, inbegrip van de onteigening, dooh ziomder de mo gelijk' in de toiekoimstt nooidigo v'erbreedinjo) Wieifc 24 M. worden -geraamd otp' '1' 4.550.000 waarvan f2.300.000 noodig aal zlijn v|oior Idlei nieuwe isjpioorwtegibrug te Vlakte, tnelt de Idaaxbiji beboerende verhopging v,au de Btploorbann. lWiEBKLIJST van 9—15 Juli. ZONDAG, Mis van óen Zondag na Pinksteren, Gloria,, 2e geib. H, Marte laren van Gorcuim, 3© (göb. Kerkwijding, Oredo. Pna«if. Drievuldigheid. MAANDAG-, Mis Oetaiaf KerkWjlding, Gloria,. 2e gielb. H. Z|ev«n Broeders en ge- Bellen, Martelaars, Creido. DINSDAG-, Mis H. Pirns', Paus, Marte laar. Gloria 2e geib. a «umcltis, 3 naar eigen k'eiuize. .WOENSDAG,, Mis H. Joannes Guial- bextus laibfc, GLoria-, 2» -geb. H. Nabor en Felix, Martelaars. DONDERDAG-, Mis H. Anacietus, Paps!. Martelaar, Gloria, 2e gelb. a -cjuncltjB1, 3 naar eigen keiu|z«. .VRIJDAG, Mis H. Maroeilinuis, Befltij- fler, Gloria, 2e glefe. B. Bonaventura-, Credo, ZATERDAèG, Mis H. Henrious, Belij- Idex, Gloria, 2e geb. a cunotis, 3 Pans. GOES. {Parochie H. Maria Magdalena.) ZONDAG, uitreiking, H:. Communie cim jhali' 7, 7 uur, na de Vroegmis en 9 uur, bal! 8 de Vroeg:, 10 juur de Hoogmis. Dri» uiux Luide Aanbidding, 7 uur jpleicihtig Lotf', pnadikaitjie, PnoicieSsiie en T« Dleuim. DINSDAG, 's Av. 8. u!ur Maria-Cougrei- galie voor de grootege jongens. (WOENSDAG, 's av. 7 uur Lof met jaoizenhoedje. DONDEiRDAG, 's av. half acht Com gregatie der H. Familie. ZATERDAG, vaaaf 4 uiur biedhtgele- Igenheid, 7 uur Mariarlof met roizeinh. Sporf-adriscnr voor Zeeland. Tot algemeen spurt-adviseur ziopr Zee land is door den Bisschop van Haar lem benoemd de zeexeerw. heer H. A. C. M. Wennen, pastoor te Kwad-endamme. Bericht van onze adverteerders Englebert Stadion wedstrijd. Nu Generaal Balbo en zijn eskader ons land heeft verlaten en de EiCionioimisAe Coniterentie in Londen -npg piet in het stadium is gekomen, dat wij: onze lezers biervan de gunstige resultaten kjunnien m'ededeelen, willen wij van de gelegenheid gebruik maken, de aandacht va,n onze lazers nogmaals te vestigen op de door de Emglebert Banden Mij. uitgeschreven Stadion Wedstrijd. Bleek reeds bij' de eerste serie welk een sueteeis d«z-e prijsvraag was, bij de- 2e serie kwam -eerst recht naar vanen welk een goede greep Emglebert met deizle. arigti- neete wedstrijd heeft gedaan. TrouW-ens in ons land waar iedereen fiets rijdt, waarin onze A.NW.B. zoo juist op luis terrijk© wijze- haar 50-jarig bestaan vierde, waarin de wielersport zich meer en me«r in de gunst van het publiek mag vterheu- Igen. had men moeilijk een beter wedst-rijd- „m-otief'k nnnen vinden, «n was het suc ces van dezen wedstrijd eigenlijk reeds bij voorbaat verzekerd. Mede gezien de uit stekende reputatie die deze wereldfirma geniet verwachten wij' van deze serie een reioord aantal inzendingen. Voor -de bepalingen aan dezen wedstrijd verbonden, vterwijizen :wij gemakshalve nog even naar de in dit nummer voorkomend» annonce. Het aanplakbiljet te Terscke. In de 'ziaiak tegen den heer M. Willemsp, ie Iersete (het bewuste verwijderde jaan- jilakbiljet voor de candidatuur-Dr. H. Co- lijn) heeft de Kantonrechter te Goes gister morgen uitspraak gedaan. Bewezen verklaard werd, dat het biljet aan de openbare qtraat wiais vastgehecht, omdat het trottoir wordt geacht deel uit te maken van de openbare ejtraat. ■Ook achtte de Kantonrechter de „sphe re" ten laste legging in de dagvaarding 'door het O. M. voldoende. 'Echter ovefwqog do Kantonrechter, djat de Raiad van Iersjeke bij' ,de vaststelling der verordening te vei- iq gegaan door alle ia,anplakkerij!, -zfonder verlof' van B. en ,Wi. te Verbieden. Vi0prts| pchtte de Kan tonrechter preventieve maatregelen! bij die •versprei-ding Van gjeidrukta stulcken onge- 'oorloiolfd, -zloiodia-t da verordening op deze beide gronden verbindende! kracht misjt en verdachte: van reohtsjvervolging Jbehocurt te worden ontfjlagen. I5.-K. Z. V. B. Oefenwedstrijd. Zondag a.s. zal te Ovezand, op 't Vol harding-terrein, om- 4 uiuli' (N.T.j de oefen wedstrijd plaats hebben, van de 2 dorpe- ellt,allen. Na d« wed^tiijkl zial door de jKeuze-oommi-slsie uit deze 22 spelers 't vcriegenwoordig'ende elftal gekoizen! wor den, dat op Ziondag 16 Juli, alweer op' 't iVolhardingteirein, tq-glen 't ^tei'ke O.D|.I.O. uit O'Ssendreoht 'n oetttenwadstfijd Kal spe len en op 23 jJiuli te Goe>j Kal te vochten 'hebben tegen 't Steden-elftal. Wie kunnen 't publiek een: -ganguaar 't Volharding-terrein stea-k aanbevolen, immers,: de besta spelers van den R.-K. Z.V.B. komen die Zondagen tegenover elkaag. GoesAdelborsten. Morgenmiddag' 2 uur zal Goesj I een vriendsjohappelijken wedstrijd spelen 'te gen de „Adelborsten" van Vlissingen. De valsche renteziegcls. Over deizie zla.aik' vte-rnemen wij arog' het volgende De vorige week Donderdaig ontdekte m'en op heit Rloitterdaansche kantoor van den Raad van Arbeid ,d-at er valsphe ren- ittezegels van 60 cent in ornlopp waren. De valsohe teglela zaten gepHakit opl een kaart, welke iwas ingeleverd door een 60he«pwaartmaaitarikajp|plij. te Rpitlteidam. Bij onderzoek bl'eiek dezfe' maateöhaplpli^, de ze gels te- hebben gekocht van leien gieep- boottan-dexneiminig a-an de Boomlpijetej welkw de zegels orpi haar beurt weer had van zekeren S. K., een koiaptaain, die aan h«t -.Wblpha-ertisboicht te Rottierdam woont. D-ez'e K. is Vrijidaiglmiorgen laangehoiuidcn en Maandag in helt Hjuis1 van Bewaring opigOsle-tlen. H'eit is gebleken, dat hij de zegels ver beneden de waarde, Welk'e er op vermeid sibomd, heett1!. Verkoicbt. Ma.andag zijn te Vlissingen twee Rot terdammers, n.l. Wj. P. de S. en D. C. R. aangehouden, welke mannen iin helt bezit bleken te zijn van 10.000 Valsche eelnteztegelis va,n 60 Cent. De- S. veatlel'de, daitj hij Zaterdagavlond op de Hoogstraat, te Rokfordam van «en onbekende «en oipdraicbt had gekregen. DeKe opdracht, luidde: G,a naar Antwer" pen en aoTg, dait jie daar vannacht om klokslag 12 uur isibaat ,ojpl den hoelk van d-e Keiz'erlei -en hielt Stationsplein. Diaar zal een mia-n j« «en .pakje geven. Dat jiak'ja morit je naar Midd-eibiug brengen. Daar mo;ef je dan den volgenden dag -om 12 Uur des middags: m'elb het pakje voor het station gaan sltaan. Er Kal -een man komen, die met «en ptoltjood pan lcrin- getja op «en bl-oicniote fepkbnit en naar dien ma,n moet je tpegaan, want hij zal je verdere instructies gevfen. De onbekende had hem daarop f' 3,50 ter hand gesteld, waarna hij- was ver dwenen. De S. had alle aanwijzingen op gevolgd, ztoo 'vlertlelde hiji verder en in derdaad was hem, aldus zijn verhaal, in Antwerpen «en pakje gegeven en was er in Middelburg e«n man bij het station geweest miet «en bloonoto en een potlood. D-ezei man haid hem geziegd, nree naar Vlissingen te gaan. Daar was hij echter laangeh-ouden -en eerst o,p het. moment van zijn arrestatie had hij gezien, dat er val sche rentfeizicgiela in heit pakje a'atea. De andere .aangtehoudenie, die van 'bero«p helderziende is, verheide een soortgelijk verhaal. Blijkbaar had men dus 'tevoren laffjgesprokeu, wat maen Keggen 'ztau. Alleen vertelden beiden precies hetzelfde. Hat Schijnt, dus, dat, er tussciien de twee aangehoudenen een misverstand heeft be staan, ten o-plzicht levain de rol, welke ieder in het verhaal zou spelen. Thams scheten helt, alsof beiden deiziel'fda- rojl hebben tpei bedeeld gekregen. Dinsdagavond heielflt de S. evlenwed te genover den aoanmissaris 'vlan politie «em volledige bekentenis alflgeleigd. Hij1 vertielidb dat dei z egels afkomstig wa ren van o'en druklseriji t« Rottel-dam. De; Cient-rale Roicherchla te R'dam heeft daarop een inval gedaan bij een drukkerij :au.n de Wlolphaertsbochit, nl. bij de 'firma T. en Co. De heddeifirmanten, A. T. en J. v. O., werden laongelhopd-en. In -een ka,s>t in een kamertje werden duiz'endein valsehe rentezegels Van 60 oent gevonden en in beslag genomen. Het bleek dat de. cliché's waren ver vaardigd op een clichéfabriek in de bin nenstad. Voor het afdrukken van de ze gels had mien 2 cliché's noiodig, nJl'. één voor den ondergrond -en één met het beeld. Het cliché voor het Haatsite doel einde had de bedrijfsleider (A. H. A. D.) van de clichéfabriek op eigen houtje ver vaardigd, buitiem voorkennis van de di rectie van de fabriek. Hat andere cliché is gewoon in opdracht van de drukkerij olp de fabriek gemaakt door heit personeel. A. H. A. D. is daarop ook' aangehouden. Gister-morgen heeft hij -een volledige be kentenis afgelegd. Bij verder onderzoek' zijn de didhé's en ©en aantal valsche renitetegeClS igevon- dem op' de vierde vlerdiiijping van een zie kenhuis te R'dam. H|eif medsij-e van een der drukkers, dat in hieit, ziekenhuis wleïk- ziaajn is, heiéilt de cliché's daar voor hem vexs|toplt. Voorts zijn nog aangehouden J. iWl v. A,. A. .J v. M. en G. K., dia //vlate'ohe remtLCzegels hebban verkocht. In totaal zijn duis voor deze zaak 9 personen gearrsslteleird. Eir zijin ,50.000 val sehe renteizegellsi gedrukt; 20.000 zlijp in beslag gienomlen, een paar duizlend zïjta bijl het drukken misluikt, z'ooidat er o-ngo-f vleier 25.000 in omloop Z'uUlan zliln. Zij' z'ijn liieiel gaad nageimiaakt. Hjeti publiek wordt, er uitdrukkelijk! oip gjew-ezen, dat he|t\ gebruik! wan Valsdhla renJ teZiegtele etnaiblaar is. Men dient dan ook geen renteizeigfejis beneden de w.aiarde te kooipen. Vrouwenlijlit in korenveld gcvlomlen. Als Verdacht -v'an moord op m«j. A., wier lijk tus|Schein Bellingwiolde ©n Papen burg in eein korenveld is gevlondlan, is de 65-jarige beizieimibinder Wl, die Zater dag met daae van haar man gescheiden vrouw is geiziou, in ai'r-eislt geislteld. Jloor een autobnsi «verreden en gedood. Gis|teravond «mstraekls kwart ov'er 7, is in da Rijnstraat bijl het BeiZuidenhopt lp 'isj-Gravenhagei dia ongeveer 7Q-jarige P. L. -uit de Naaldwijlk^dhestraat 78 te Voorburg, doior -oen VI0iS|-biu«, waarin «en groot aantal Isjdhoplkindieren: waren gaeten, bij' 'het plotseling oversteken van den rij|- weg overreden. D|en oiudon man ging één der wielen over de .borsfekas. Hij wla,s |onmiddellij|k dqod. Het, Ijk' is) nlaar het zie kenhuis a-an den Zuidwal gebracht. Brand te Gcmerf. (Woensjdagnaeht iom 12 uur is brand ontstaan in hek café en woonhuis van den heer L. van Liesjhout, aan den Handeli- achenweg te G-emert. D'e brandweer was zeer ejpoeddg ter plaatse. Het café en woonhuis, brand-dem totaal af. D'e aangei- bouwde 'bdiosjoooipzlaial kon gespaard bl'ïji- ven. Die tachade bedraagt ongeveer 20.000 gulden en wordt door verzekering' gedekt, 'Een aanzienlijke spml gelds, die in een -der kamerq in ©en kistje was opgesloten, ion door nathouden! voor vernieling be houden blijden. D|oor een vallend blak getroffen. ïijklenq bet verrichten van zfijtn- werk- riraimheden is^ d« 50-jarige gemeente-ar beider A. Beger te Venla gistermiddag! door een vallend' blok .getroffen. Dp ongelulïkigei liep e-en zwaaie hersensoliud- ding op en iq kort na het ongeval aan 'zlijn verwonding overleden. Bij liet baden verdronken. Eergisteravond is aan hel(\ strand te Seheveningem, Itmssjdbeu de Keaizealsljjnaalt- en den vuiurtereini, ,:vterdnonken de 19-jiarige K. N. Wi., ige-wopnd helbblende op den Unaakwelg, diei zic'li- bijl het -zlwWmimen in zee te dicht biji ©en golfbreker had ge waagd. Helt lijk is aangeisipioield en na-ar het ziekenhuis aan -den Zuidwal te 's-Gra- venhage vlexvoerd. B'oor een •lute «verreden ea gedood. Gisteravond -omstreeks kwart vooi' 9 wilde mevr. J|. A. H. iReynder-sj van den nieuwen weg te Loosjdreeht met ha,ar rij wiel den betonweg HilversumLoiois- -drecht oprijden. Zijl heeft da-arb'ij1 echt-er blijkbaar niet gelet op een auto, welke rait de richting Hilversum naderde eu waarvan <lie bes|tuurdcr signaal had 'ge geven; rij' werd! door dien n-uto gegrepen :«n iz'ooidlanig gewpnin, da|(. geneeskundige hulp, welke spöadig ter pla,atse was, niet m-eer baiatte. D^( dood trad 'bijna onmid dellijk in. Nederlander in Znid-üuitseliland verongelukt. Vrijdagochtend is -een Nederlander op den weg Lisengr-adSaen'lis opdcnMaglie Alp in ©en afgrond geisltlort, en opl 'èlag •gedood. Nietteigenstaande de bexgb'ewioners- hem voor den dichten mist haddein ge,vaar- sah-uwd, ging liij toch m-eit, aen ander -op weg, met 'h-eit bovenge-meide gevloligj, Zijn meitgeiz-'el wBiaxsOhulwÜe de nedding- kolonne. Deiz-e -slaagde ei' in hielt lijk ije beugen. D-c identiteit van lwt slaiohto-ff'er is nog niet. vastgesteld. Pater Wagner uit Steyl na een aanrijding overleden. Dbnderda.gmorgen had -op den Rijksweg iSlteylBelteld een ernstig auto|-ongt(iuk plaats. Toen do weleerw. Pater Wiagner van het mispiehuid Sit. Michael te Steyl per 'fiets; op weg was na,ar Belfeld, w'erd hjj' door een helm' achterop komenden ia,uto v-an den heer Hl. uit V-enlo aangereden. P-a-ter W-. gaf bijl het ov-eïqteken van den weg geen toeken. Hij' werd door d-0 auto tegen dien grond geslingerd cn over reden. -Met eten ernsfiga sehedelfr-aetuur werd Z. Eerw. opgenomien. Hij' overleed reeda na enkele minuten. Vechtpartij tussciien smokkelaars. In de nabijheid van de Diuitsche grens nabij Vlodrop iq een hoogloiopende veebt- 'parfij ontsta,an tussehen een uit 8 per-i aonen bestaands Diuitsche smokkelaars- bende. Die twist ontstond, doordat een der smokkelaars, de 41-jarige W. -IW. uit Rheydt, die door hlet lot was aange wezen om 'h-et eerst de beek, w^ike ter pllaatse de grena vormt, te overschrijlden, aiaaraan ge-en geiv-ojlg wentehte te geven. Er ontsfond eerst een wooa-denwissejling, welke tensjlotte in een veehtpartüjl ont aardde, waarbijl de m'ei^sen warden getrok ken. Genoemde W;. liep ©enige sjtek-en in rij' en armen op eu zakte ineen. Toen da 'Smokkejlaiars dit zagen, verleenden zij! Wl de noodige hulp en werd de dokter uit een naburige greinqpla-atsje gewaarschuwde Per auto iq ,W|. naar liet zi-ekenhuiik Rheydt gebracht. !De mehst-ker, een zekere W'. G„ *"n bekend sjmokk-elaar uit Reydt, is door de maréchauspée gearresteerd en voor dc-d ötfieier van Justitie te Roermond geleid, waarna de man aan de Diuitsche politie is! overgel-everd. Brand aan boord van 'n stoomboat. Eergisteravond is ,a,an hoo-rd van da ,^Sonja", de qt.oomboot van de reederijj .Van der Sehuyt, die van Utrecht uit des zomers den dienst op de Vecht onder houdt en die juisjt was teruggekeerd van dien tocht en ligpla-ato had -genumeji aan de Rijn-kade te Utrecht (tegenover het Jaarbeur.-i-Reslauiant), brand ontstaan. Er -ontwikkelde zich rook en even. daarna 'Sloegen de vlamlnen uit de boot. Perso neel van bettj Jaarbeursj-Restaurant heeft' getracht met eigen middelen den brand te bluisjschen, doch dit is niet gehukt; de brandweer heeft daarna m-et vijf sjtra- leu op de waterleiding het vuur beidUnm- gen. Het inwendige van de boot werd goeddeels vernield. Dtej brand is ontstaan in het kombuis, vermjoeidielijk door het uit-elkaar-springiem van een petro-leium- toeejel. Vpor den dienst opl de Vedhh zial rij door 'n andere worden vervangen. Bcauraing als bedevaartsoord. Nu de hoiogle geastielijlkie overheid, (ver tegenwoordigd door Mg-r. Hjeylien, ibisiSchop van Namen, da v;oorzi-ohltig« ©n afwac'h- tieinde h-oiuidiug weikei zij- ijpt dusver, tien opzichte van -de- gléb'eiurtenisislem te R-euu- raing a-anniain, heiöflt l-aiten vare®, begint m'en -bat al meer en imper waarsohijtaiijk te aoht'an da,t het, tolt vóór 'enkele maan-dan, vrijwel onbelklende Ardenaehia dorp, ge roepen is -om een Belgisch Lourdlas te wor den. Reieds zijn aldaar, ook door Neder landers. heiele Stukken bouwgrond -aange kocht met hiet doel er hotels-, ©alf'é'ö winkels fe bouiwien en iw)ord(\ door sommige personen, duiehitig op de tp verwachten prijiSidtijging van dein b'ou-wgr-omd gjeislpeou- le'erd-. InitnisiScli-en zamelen de ipadtpor-deklen en de kloosterzusters van B-eauraing geld in voor helt bouwen v|a,n leen. Maria-kerk. D-e -eierste steen van dit gebouw izkxu men r-eiedie op 5 A;ugluglt|up' a,.s., daitlulm der groio- t,a bedevaart welke te Bieauraing iwiordt in gericht, willen Heggpn. D-e pHaiaita waar da Versohdjuingen vla-n -de Heilige M-a-agd zich zo-ud-en hebibien voorgedaan, tussöhen een spoarwagviaiduwt, da baan naar Roclhe- Üor-t en ©en park, biedt eehter 'geen. vol- dioende ruimte voor lileitj bouwen vlap eien nogal ruime- kerk. Ten einde raad heeft da plaatselijke geestelijkheid, naar zekere katholieke bladen wetjen te mePlden, 'tojt de kinderen Yoisin en Degedmbne., die de eer ste visio-encn hebben gehad, het; Verzoiek gericht „hartelijk te willfen bidden opdat dei Heilige- Maagd zlelf «en -aanduidinjg Kou geven omit-re-ntj da wijize wiaiaroip z'ij haar wil. te B-eiaurainig ,wienseht te zien vol trekken". H|ct „stoQjn-cnde" houtvlot uit de Oostzee. Het houityloit, dalt v|an Ide: Oos|ta|eie onder weg- is naar Nederland, is gieteiwöhitpod half twa-al'f vun Brunslbulttell1 Vertrokken. D.a,ar 'het vloit >sl«ohtsi ü'anigzaiatm vlooruit- 'komit'. kan Ihejt, eierst Dinsldag oil W|o«psdag a.s, tm Aimdterdam aankotaen. .VeilingsvcrcCB. Zuid-Bcvcraml te Goes. Groote veiling Vanj 7 Juli' 1933. Zwarte BeSsen f 24,5024,801 p. 100 k.g. Aardbeien nm. 4 uurJiucun-da A f 15,50 id. B f 12,30, id. Madame Moutot f 11,60, alles per 10Q K+G. j |jjl Kleine veiling. Kruisbessen i'410, rooide Bessen Prolif'ix ï'515," id. D|uitsphu zure f'35, witte Be-steen 'f412, Aapdbeden f'9—14, Fram bozen f 1532, Tjo|ma,teu f 24—28, Kersen: H-oUandersi f2728, Klerken1 f28.—31, M-eikersjen f'26, zoete Morellen 'f2025, zwarte Krieken f 1720, Bonte Blanee 118, Porsjeleinkersen f 1718, w. yieesob- kersen i' 17, 'Sitamsnijibooneni f 3642, .vroege 'Wia)gena,ars( 'f 3439, dubbele Prinj cessen 13852, Doperwten f 818, Peuj- len f' 1626, Tuinboonen! f 8-10, Spina zie f 9, vroege) Aardappelen f 0,902,60, id. Poters' f 0,5018, alles per 100 K.G.; Perziken 137, Meloenen f 1948, witte Komkommer si f 59, groen© id. f 7, Auigjuj tken f 0,60, Bloemkool f716, id. 2e e|0'0B 136, Roode-kopl f'56, gr. Sjavo-yekool 12,60—4,50, Kropsja f 0,50—1,80, An dijvie f'0,500,80, alle| per 100, Btuks; Wortelen f 8, Rlh-abarbex f 3,204,50, Pootuien 12,20, Seldefijj f' 4,20, Pietersjriie 12,503,10, Bloemen f29, allesj per 100 bos). G.OES. GeborenAdrie-s, z. v. Hubxecibit van de Yispa en va-nl Johanina Versehuure 'iSi-BEERENHOEiK. Geboren: 3, Jan netje Jobina-, d.v. Adriauu«| -Wjillabrorduts Riem'ijn en Johanna Beulen;^; 11, Jaoomina Francinia, d.v. Lauruq Traas en 'Miap(tje Menheer e. Het BESTUUR der Waterkeering van den Calamiteuzen Polder Borsselen, zal op des namiddags te 3 uur (Nieuwe Tijd) in de Directiekeet te Borsselen, bij opbod trachten te De verpachting zal geschieden in drie perceelen en in massa. De eenigste aanwijs zal gehouden worden op Zaterdag 15 Jnii 1933, des namiddags van 3tot4uur(Nieuwe Tijd) in de Directiekeet. P. DEKKER, voorz. F. W. J. IMMINK, secr.-ontv. Borsselen, 7 Juli 1933. 31789-26 M Donderdag 13 Juli a.s. J hopen onze geliefde Ouders v PETRUS ST0KX t MAATJE GELJ0N A hunne 50-jarige Echtvereeniging M te herdenken. M Hunne dankbare Kinderen, m Behuwd- en Kleinkinderen. Ovbzand, 8 Juli 1933. B 105 31765-15^ 'n half pond cocos- gaufrettes en ri half pond fruitbonbons of Q 'n half pond cocos- janhagel en 'n half pond mocca's of 'n half pond thee moppen en 'n half pond babbels Denkt aan De Notaris E. C. VANj DISSEL te Goes, zal op des namiddags 3 uur N. T., te Kloetinge ten herberge van K. Meul- polder, voor den heer i. A. TRIMPE BURGER, h contant, 1. DE APPELS, PEREN en PRUI MEN aan de Zondagsschool 2. DE ZWARTE BESSEN en de PEREN in het Lindenbosch,'.bei den te Kloetinge 3. DE APPELS en de PRUIMEN in den kersenboomgaard aan den Dijkwelschen Zandweg teKapelle; 4. DE PRUIMEN en de PEREN aan het Leidingstuk bij het Witte Hekken te Kloetinge 5. DE PRUIMEN in den boomgaard bij Dagevos te Kloetinge 6. DE PRUIMEN in den boomgaard aan den Zomerweg te Kloetinge; 7. DE BESSEN, APPELS, PEREN en PRUIMEN in den boomgaard aan den Zwaakschen Dijk te Kwadendamme. Voorts 3 perceelen H00IGRAS: 2,11,70 H.A. a/d Heernisseweg te Kloetinge31748-42 1,83,90 H.A. (boomgaard Noord- einde) achter Jan Sinke 2,15,10 H.A. a/h 39 Gem. Wege- ling te 's-Heer-Abtskerke en voor Mej. M. G. K0LE Md. DE PRUIMEN wassende in den boom gaard a/d Lewestraat te Kloetinge. De Notaris M. OELE Jz. t© 's-Gravenpolder is voornemens in het des nam. 2 uur wettelijke tijd, ten verzoeke van dhr. C. VAN DAMME;, op de door hem bewoonde hofstede aan denWestdijk onder Heinkeifszand; 6 Melkkoeien, 4 Aanhoudkalve- ren, 10 Mestputloopers. Betaling a contant. 31711-15- P. DE WILDE te Goes, zal t.o.v. deurw. G. Heijboer, op a, v.m. 10 uur (.o.t.) aan de herberg van dhr. J. Bal te Kwadendamme (Lange Weegjej en [b, n.m. 1 uur (o.t.) aan de Gemeente-herberg te Oudelande, ten veizoeke van dhr. B. PAAUWE, 31757-22 De Notaris H. JONKERS te Goes zal op des avonds 8 uur N.T., te Goes, in de „Prins van Oranje", ten verzoeke van den heer J. A. WITTE, te Goas, aan de 's-Heer-Hendriks- kinderenstraat nr. 38, groot 1 Are 99 Centiaren. 31749-20 Aanvaarding bij de betaling. PRIMA LANCE VORSTSTRAAT 22 BAKKERIJ GOES

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2