instr. 17, Goes Drukkerij N.Z.G. randewijn NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Eerste Blad \ntape& ir ANTWERPEN .1. lil DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS .li I aaaW/Sï:»a®tWSS!»Rlil DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS MEUBELS IWSCHE COURANT RETOUR f 1,50» ULI. EK DONDERDAG \M. RETOUR f2,--. LGE, VOORSTAD, GOES ER LITER Ie KWALITEIT M IMPORTEUR - GOES Dit nummer bestaat uit (wee bladen [WoVER DE GRENZEN BINNENLAND f! UIT ZEELAND 11 MIDDELBURG GOES TH. VOOR SOLIEDE EIGEN GEMAAKTE IS UW ADRES: BATTES - GOES liarin de schuldige persoon zijn. [n neemt*. |r dan half! de 'bevolking vam (minder dan, vijf! en twimitjig i der nnoeilijlrheden bij de beklim- Mount E|vexés|b isi het 'feit, dat. levriest en een daarmee gesohre- Jirt dus! een zeldzaamheid is. hakaspeare's geboortcipiLaailjs, Ion-Avon, wordt een Vroeimde- Ister aangehouden, waarin mem- |.teiekemin,g kan schrijven* Daar in 1932 door 57.544 personen, Ihillende landen vertegenwoordi- Ibrujk gemaakt. ioipi 1 Juni van dit jaar werden nliandisohet dag- en weekbladen inr Ind verboden. ■tistieken wijjzen uit ,diat tegen- |duibbel zooveel blbnde kinderen komen, dan tien jaar geleden. Amerikaiansche vlieger Wiley, I eens m»t G-atty een wereldrecord, gaiat een nieuwen' vliegtocht ,on- met behulp van ©en „Robot ten automaat die de machine he- IPINGEN EN VERPACHTINGEN NUMMER 80 ZATERDAG 8 JULI 1933 29STB JAARGANG Itinge, aptptelsj, peren, pruimen, pn en hooigras1, Van Dissel, kens^and, beestiaal Oele. mitsjdijfc, hofstede, Beth, kdendaaime, houtwaren, Dé Wilde» leland®, houtwaren, Dja Wilde. p, bouwterreinen, pakhuizen, op- terreinen, bouwland, èmz., Yam |el en Jonkers. Woon- en winkelhuis met tuilSj, kersj. 1 1 i lelie, bouiw'- en weiland, Kram. 3 De is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn! s, zullen de deelnemers aldaar afge- ERMEULEN, alwaar ook kaarten te r v.m. en uit Goes om half tien. om half zeven v.m. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT l|l B^'k^ntoor"MIDDELBURG, Marktl en 2; Telefoon No. 474 j'l' DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS 'l'l Contr ictregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Lc .Heeïievue. Ka 't fiasco Van dei OntWipieiningStotalto" rentie te Genevtet, ligt thans de Elaooiiojn'. aonflerentie te Landen opl e|p)eiga|p|en. Roo- nevelt. die nlisi opjlervinigislplresidenit; 'n nog greater mislulkkinjg schijnt te wordlein dan Hoover, hééft om) de fleteta honden ylain zJjjm lijf t,a honden, dam dollar als kluifje nan de ©peculantten toegeworpen. Aan ia! hetgeen waartoe zijn wertagmwooi'digieirg ter conferentie zich verbonden, bleek hi] lak te hebben en onder deze omstandig heden was ieder overleg 'n paskwil. Bij ziulke opvattingen wierd Voortzeititing der conferentie overbodig en bet was dr. Co- ükjn die voorstelde oimi de treurige historie te verdagen tot heit tijdstip', dat Amerika had ingezien, dat de voordeeltjes, welke 't gégok met 'n betaalmiddel olplleveren, niet Opwegen tegen de Verliezen die anderein lijden. Die logische OjpBloSsing smaakte de Yankee's echter niet. Ze mogen dan, Volgens de jongste berichten maling krij gen aan Eurppiahun ïjld'elhteid ziet er tjoioh' tegen op, om in de oude wereld voor heb zuchtige spelbrekers aangezien te wor den. Dub tracht de AmerikaanSah© dele gatie met kunst- en vliegwerk hlelb schip vlottende te houden, totdat het wieier vlasj- loopt op' 'n andere', niet-AmCTik'aanSctao klip. Om aan al de ellénde van de malaisé 'n einde te makten, Zal er tenslotte niets anders opuitten dan dat ieder land zich zelf! zlcaveel mogelijk tracht te redden en wat het .aan noodzakelijke dinlgten tekort Komt, ziet te verkrijgen dioor den o;uder- wéitsuben ruilhandel met (goederen. Het is wel eteulwlen terugtreden imaar mtul door onwil alles vastloopt en gioeda troiulw) mo®b earlijkheid mleier bestaat, zit er niets an ders op. 'n Nieuw en beter geslacht zal eerst weer moeten opgroeien, dat voor 'n normaal internationaal handelsverkeer in de wereldbeihloe'ften kan voorzien. In DuitSc'hland' bestond deIZe weeK 't voornaamste Heit uit de vlerdwijnkig van Centrum en Reiexache YolkSpiartiji. De ka tholiek-politieke gTOéjpien zijn daarmee „ge lijkgeschakeld". Zij hebben er :z|e[lf toie be sloten. Alleen editor omdat ieder wist, dat bij Verzet 'eien terreiur opi heit uitbreken stond tegen al wat katholiek w!as.. Sinds het reichl vervangen is door machtsmis bruik, is uitkomen voor eigen 'beginsel le vensgevaarlijk. Tooli komt de gedachte hdji ons op, dat! op een 'eensgezind verzet tegen het barre onrecht, hst geweid niet ve|el uitgericht had. Hleeft 'n Biigmarck, 'n nog veiel krachtiger ein meer verbeten persoonlijkheid dan Hitler, ztelffls niet moe ten zwichten teigen het geisiloltlem front dat Windhorst torméérde Ook' de gelest der Dmitsche katholieken is helaas aan gevreten geworden door de tand des tijidis. Ondier 'hen is niet meer die blaktende strijd lust van'een zich sterkMoielende partiji en bovendien h©e!ft 'n .groot de|ei ontevfedenieo. en op[geizw©e|p|ben dia eig'en vanen vérlattei. (Waarlik grootte onbaatzuchtig© voorman nen als Brüning!, Ka,a®, Leicht e..a. wa ren er tekort en die na,t. soc. zijln ia zoo- Verre taotislciher dan de Kulturkainpif'ers, daib zijl voongleivlein nieit, tegen die kerk doch alleen feigten 'm k:erltel!ij(k-(pioilitie!kle-|piartij ite vteohten. Afgezien vian dit allesi bUjiflt het weg werken van een, plartiji als 't Ctentruim voor Duitechland 'n ramp. Heit vlergnoot de wrok tegen de fjhans bovenliglgende 'Ptarti,n wrok die, da pijlers van heit mat. boo. ondermijnt. Volgt ;e«ins de inetenptor- j n ötouit voorspeld, dat, heit comiaunistoe uit da phaoS naar voren treiedlt, Bfet is niet v|oor nielbsl, daC öoyjeit-Eusland hat eemige, rijk is, dat vriendsohaptplelijk mat Duifsahiand Omgaat. Uit hiöt Oosten 'n zonderling beriicihit: iRjeiu.tex mieüddie uit N-aoikinff; lm kringen alhier wordt veel aandacht ^- wijld laan eiem art-ikbl in heit Japianteha blad „Osaka Maundhi"waarin een nie,iu|wia bmtenlandsche politiek voor Japlam uit een wordt gazatj, tvielkla kraöhtiga Steun zoui ondervinden hij de kkuptst.ukbem der regiaering.. Deaa nieniwe ploli'tiak' zbu dia volgendia plunten bevatten: •1. O'ibchom J,a,pian bereid is' met da andera mogendheden saimien te werkhui, moat eerst China .gedwongen wiorden in te zien, dat ©en toestand van virade in nat verre Oosten .absoluut onmogelijk is zonder een Chineiesch-Japanscbe samen werking. 2. Japan is bereid anaterieiele en moreela Steun to verleienisn ia,an aü'a centrale o4 hxsala OhineascSh© aultóritieiten, die dit standpunt .aanvaarden ©n wil zclfls ©en dtef'cnsief verbond meit hen a,angaan, gelijk dat met Mantsjoekwo. 6. Indien er .eeniige belemmering Voor zulk een politiek zlou zijn, hetzij van da zijde van China oil van ander© landen, zal Japan de nooidige tegenmaatregelen treffen, Dit bericht ^ersteiv'igt het vermoieiden dat 'n volledige verovering van Azië het hoofddoel was. van Japans optreden tegen China. Dat de graoitfi mogendheden ook lont ruiken is uit genoieig dingen af! te leiden. Frankrijk dat Japan lalitjij'd heimleliijlk steuin- dei bij! z'ijn notie, heeft nu opeens protest .aiangetteekend fegem het plan van Japan om de Bufiisiisebe Oiotsterspcorweg over lts nemen. Engeland en Amerika zochtein op sneillö wij,zte toenaderinig' tot Rusland, als voiorpöst in Azië tegen het gele gavlaar. Wie weiet oif' imein de Ru,arische beer met waf zoetigheid nipt btewtegen kan opn' do kla,stiaujeis uif 't vuur te halen. Wiie zich initeresteert voor de grpotia iplolitiek' z'al goed doen z'ijh aaindaeht opi hat' Oosten tie) richten. Ket sahaaktelpel der diplomatie en riaatkundte zal weldra in vcifcn gang z'ijln Frodactteve werken. DSlaar „D,© Telegraaff' meedeelde, iq de 'Regeering van plan, een forstehe poging te doen oori tot ©en gedtee(litelij|lv^( Pp'Ji^-i isfng van het werkloosheidsVraaglstuk te geraken. Volgensl het' blad zouden' daartoe tal van groota werlré» behoofen, als;: Inpoldering v.an den noordoostelijk en Zuiderzee-polderaanleg van tunnels) on der de M!a,as| te Rotterdam', onder het IJj te Amsterdam en onder het Nooirdztee- kanaal te Velzen; verbetering van de spoorweg-toestanden nondiom Rotterdam en Amsterdam; verbetering v,an het vaar water GroningenD|a Lemmer, e. d. Naar „De Maasjbodc"1 Verneemt, staat het nog langj niet vaidt, dat de in „Dfo Telegr,aa|f"' genoemde werken inderdaad Spoedig Zullen worden uitgevoerd. Met ■de uitvoering ©rVan zlijh eenige' honderden millioenen gulden^ gemoeid het goed-, koopiste v.an d«Za plannen klost al min istens dertig-millioen guldenen nu: is het de vraag, of de Rjefgeering zal trachten 'zooveel mogelijk de budgetaire eindjes) aan elkaar te knoopen dioioa- voiorziëhtig-aan te doen, oït grqofei w.erken zal laten uit voeren waarvoor als) wierkVerruiming on getwijfeld véél ba Zeggen is|, maar waar door het budget Zeier a.anzienlijik «waar- der Zal worden Dp verdediging van de lange omroepgolf'. Eergisteravond 7 uur is de dienst van Kuizen op 1875 meter golflengte cvergfe- nomen worden door. den z'ender van da RSjkstelegraalf tei Kpioiwlijlk. Dlelzte Zendier werkt met een ongemoduleeïde antenne-, energie van 50 kilowatt Hpüz'en hcefft v|o!l- gens; denztelfden maatstalf 7 kilowatt. jHjet ligt in de bedoieling, dat Klootwijk iederen dag v;an 16.00 Ned. ZCMnertij'cf nif toit middernacht het omroieippr,oigT|a|m'ma van Huizen Zal verzorgen. Om technische radenen kan' dezie krach tige zender voorlaoipigl niet den,' dag ter beschikking gesteld worden. De Ncdcrlandschc dcv'ez'cnmaal regelen. Eergisteren is verschenen het Sltaats* blad, 'bevattend© een K|on. besluit vian 5 Juli tot vaststelling Van een aUgetaee- nen maiatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 2 der Wiet' v!an ;2'5 Jjuli 1932' (Clea- ring-IWet.) In artikel 1 wordt bepaald, dat helt do,en te niet ga,an van schuldien, ontstaan in ver band met invoer v,a,n bij! Kon. besluit aan te wijzen goederen uit gebiedsdeelen van b'ij' Kon. besluit aan te wijklan vreemdja mogendheden, welke beperkende bepalin gen hebben getroffen ten aanzien van het internationaal betalingsverkeer, sleohts geoorloofd iq doior storting va nhet ver schuldigde bedrag in Naderlandsohe gul dens bij1 de Neiderlamdsehe Bank. Onder «schulden ontstaan in verband Bi'ejt invoer Van goederen, worden ten deze verstaan de voor in Nederland ingevoeirdei goederen verschuldigde koopprijlzten, q|fi in dien de goederen bij! den invoer nog niet 'z'ijn verkocht, de uit den eersjten Verkdojj in Nederland verschuldigde koopprijzen. Polilickte i rganisati© en actie van icrceindelinglcn. Naar heit Correspondentieb.uireau te Den' Haag verneemt, heef't da minister Van justitie a,an de prooureiurs-gleneraal hij' kle gereichtlshoven ilungeeiiend directeuren vlam. Pblitie' opldraichit; getgeiven ten i to© te1 zien opl en tegen te ga,an i< litiek'e organisatie, aotia df' werl opl welke Wijize en in 'welken dioior hier te land© vert,oevlende vrt lingen. reemdelingen, die zich nieit strikt van elke politieke gedi'aging ontlhou'diein, moe- en ,a,ls -ongewenischto vreielmidelingen be schouwd wtorden, aan 'wie verder vrirblijf! m ons la,n,di zal dienen t© worden oinifz'egd. Actio onder hel roede marinepersoneel. Na,ar heit Volk (s.-d.) meldt, heeft do Commandant der marine in Den, Hplder aan militairen heit bezoeken van het mari- nepbondisgelboiuw verboden. Het gelbbulw. wordt door militaire, politie, bewaakt. Ver moedelijk houdt dit verboid vferband met he|t| feit, dat het horffdbeEtUur van den Bond van (minder marinepersoneel da ex ploitatie in handen haeft gesteld van oen stichting, dia zkh tein doei stelt, het ge,- 'houiw zijn ouda karakter te doen behoMidtan' Gister is, naar helt ®--d. blad verder meadt, versélieneii heil: (eerste mulmtaer vian „He|t Anker", weekblad', gewijld aan da balangen vanh 'et mindere marin|epiersiolneel. De redactie van „Hei Anker" dieelt het volgende meid©: „Nu onder den druk' van da „ZuiVe- ringsmania", die thans opl de vlooit beers'oht, het voor helt. marineptersonael, oipl Straffe van brooideiloioslhedid, pwactisiöh onmogelijk! is, ojn ,opi normals wijlz'el voor zijn balanigiein op| tei kloimeii, hebMkn etem fliamtal' o,u|d- marinesciielpiedinigein het initiatielf! geinpimen! om hun kameradein opi de vlooi de behujp!- z,aime hand te biedjem. Ver. Yrdcrl. gemepnteji. Die heer M. Fernhout, burgemejeater Van Middelburg, heelft Zij'n benoeming tót vopr- zitter van de .afdeeling Zeeland wan de Vereeniging; van, Nederlaadsjche gemeen ten, ajangentaruen. Molen walerKit veering. liet bezoek apn de nrnziekuitvoering van het Middelburgsjch mpziekkorpis w,aa ^ok gisterenavond nieit zlopjajs wijl dat Vroe ger jaren hebben gekend, en dit is| toch z'eer t© betreuren. Zieker wij[ weten Wel dat er versjahillcndq nanwij'sbare redenen voor 'z!ij!n offl mindef bezoiek! te hablben. 'Wij- denken aian, d« radioi, pan het biijl mooie lange zomeravonden, naar buiten trekken, maar toch zijh wij) overtuigd, dat het rusjig luisteren naar bet miuaiekkoiPpsl pok voor het huidige gesjacht gropte bekoring moet heblbien. Temeer kon mlen er ruSjtig genieten, nut door deverandering! in den aanleg van het Molenwater alsj het ware een afgegoten ruimte is ontstaan, waar men zonder stacray de uitstekénd© ver tolking van dei verschillende nummers! Kan tolgen Die Oranje-trein. Het id'eie is origineel, ongeitwijf'eldMen bereikt een publiek, veel groolter dian met eenig andere expositie. Niettemin, geven wij! de voorkeur aan een tentoonstelling w,a,ar men 'wat meer bewegingsvrijheid heieflt en wat minder a,an de directe hitte Van de zon is blofttigeeteld. Töieigeg.even zij! dat het niet iederen dag zoo'n tempe ratuur geeft als gister en dat niet elke b'ezaekteri'stor) hef zoo zal getroffen heb ben als wi„'. die, er juist verble/Ven toen er 'n duizend schoolkinderen door het „gangboord" gevoerd werden met onweer staanbare stuwkracht. Afgezien van dit allee, vit® er genoeg te kijken ,en .Zullen er voor ieder nieuws gierige wel verscheidene stands zijta ge weest. die 'hem of haar plakt© oifl 'wat leerde. De Nederlandsiöhe nijverheid heeft ielts te bete.ekenen, heeflt ieita te ziegglen en deze Oranje-trein is een machtiig) mid del oim het publiek die waarheden bijl te brengen. Ook Goes bleef niet aohiter met zijn belangstelling. Honderden hebben de warmte en de ongemakken getrotseerd al zullen vellen die te Vermoeid waren ge worden, gelw,a,ardeierd hebben dat zijl op adem konden komen in Hjeck's igastvrij© afldeelin.g, waar een rustig zitje en. 'n koele dronk tot vertoeven mondden. Vandaag sitaiait de bewegiedijlke Oranjie- trein alweier in Bergen op Zopm! -Na,ar wijl vernemien is dia jaarlijkfeiche opruiming van eiem massa artikelen aan siphtprijzien in SIMONS;' goiud'Zaak! heidein begonnen. Elr Zijn vete Koopjes tie doen. (Ad'v.) Eindexamen Rlijks Hcogere Dnegcrschool. A1' d ie ling A. Geëxaurineerd4 candidaten. Geslaagd: J|. W|. Kjusee, (Krab- bendijke; B. B. G. Lakers©, KapteRe; tJb NoOTdhoek1, Goes; C. Visis'er, Goes. N-iar Beanraing. D|hr. Krijlgér alhier1 'heelflt een twee- daags'che reis naar België georganiseerd. Behalve aan Dinant ©n d© grot van Hon z|al ook aan Beauraing 'ni beznek gebracht worden. Men zie annonce Aanrijding. '!n Auto uit Vlis;singen en 'ni motorrij,1- wiel uit Znidl-'H^lland, waarvan da be stuurders, ate zlopyelei collega's, niet wil den gelooven aiauj het gevaarljke vbn den hoek MarktOpril, sjtoven Donderdag Pjpi elkaar. GeluikKig voor; hen beiden, liep het met eenige materieel© sjahnde af. Reeds voor f 8,40 pier maand kunt H zich thans een Philips radio- installatie aanschaffen. Vraagt inlichtingen bij J'. M. Poldermaif Goes. Tel. 129. (Adv.) Ierscke. Eergistermiddag is een voer hooi, bespannen met twee paarden, van den heer Wl. J. van O., Kerkhoiek^traat, in de Iersiekscha moer oonVergevallen in een Leiding-loot. H:et eene paard kon spoedig opi het drog|e' worden gebracht. Het andere duurde meer dan 2 uren voor het gered! wa4 Geen persoonlijke ongelukken. j f j*-' Brcskcns. D|e Federatie W:est-Z.-Vlaan deren van dien Bond Vpor Slta,atspensio|n- neering org'aniïleert een auto-tocht voioiv ouden van d(a|gen uit 'd|e\ z|eej gtemenntcn dier 's|treek, waar ©en alfdeeling van den Bond gevcsjtig|d is, n.T. Biervliet, Breslensi, proe de, Nieuwvliet, Oosjtburg en S'choondijke. Alle 65-j,arigen en puideren, dis in een der gemeenten wonen, kunnen den tocht kosteloos meemaken. Sluiskil. Op' 15 Ju|li ia.si. vindfli eiein be langrijk» wijziging plaats iin dia pli'oiduiqtio van die grootei ookiesflabriek alliier. D'aar di© cokes geiéu VoldiOiend|ein aiflzéit meer vindit in dei staalinduisHjrie, zal thans Wegom)n|elnj worden toet den verkloiopi v|ain ffijtaerla c|okéiS|,' a.m. in Nederland, Soaindinavië ©n Zwit serland, welkle ookietsi viotorna,mie|llijlk giaba- zigd wordt voor öentrate VlerWaaimimgein e.d., verwarmingsinridhitinlgeu. Vooi" de productie van dez© fijnere aode'eisl is fjhanis in de Sluisk'itedhe fabriek een breék-in- staUa-tie geipllaatslt. Jaarvergadering Z. L. M. Donderdag isj te Opstburg dej jia|arljkscha vergadering' der Z. L. M, gehouden on der voorzitterschap vian mir. Dieleuian, die zijne uitgebreide historische kennis weer in zijn openingsrede) Verwerkte. Higt jaiajrversjlag vérmelddq dat de to tale veilingspmlz'etten van tuinbouwairtike- len in Zeeland' met' ongeveer 5 pet. terug) liepen. D(e veeprij'izen waren gödjurenda het ge heel© jaar 'sjlecht, de z|uiveiprj.j|z|en teh eneens •tot het in werking treden van de crisis-' z'uivelwet. Met de varkensjfokkërij'l, aioowiel als mesterijl wiaS het sleeht; d© schapen fokkerij' was. zeer slecht, de geitensta pel begint zich weer iet^ uit te breiden, D© 'algemeene gezondheidstoestand van liet vee kan in Zeeland guns,tig genoemd wor den. Het geheeld jaar bestond Zeer weinig vraag naar paarden, waartegenover een groot aanbod met alsj gevolg zéér onbe vredigend© prijzen. Ook de pluimvee houderij leed onder de malaise. Die pachtprijzen der landerijlen zijn qinds 1931 nog verder gedaald en de kooppfij'zien bewogen zich eveneens! in dalende richting. Van, H'ei crisismaatrege len noemt hét verqteg de Tarwewiet wel d© meeto doeltreffende. Die rekening over 1932 sjiuit toet een nadeelig sjateo van f 2925. Die algem'éene toesitand van dien landbouw nu( en in de na,asje taekioimisjt. Ir. Si. L. Louwiesj te Zwolle, regeerings- commisparis v,an da Tarwe- en Crisis!- Varkénsjwet hield een inleiding over den ïalgemeenen toetoand van den landbouw, nu en in! de naa^t© toekoim'st. Sipr. con stateert, dat ier een gruwelijk'© vorbre|kiua is in den meer dfl minder labielen even wichtstoestand, die in Zoogenaamd nor male tijden in da maatschappij! lieerscht, welke verbreking Zonder twijfel reedd be gonnen iq te dé dalgenj toen men het inter nationaal verkeer van goederen niet mcee vrij, toeliet. Zeker heeft het Amerikaan- sehe standpunt, orb wei terugbetaling te verlangen in geld en niet in goederen, den toesjtand Verergerd. Het ergto hébben de crisis wel, ver ergerd d© pogingen offl den eigen land- landbouw en da eigen industrie t© be schermen, welke in Zeer korten t'ij'd van een tariéfbqgehea'miag da scherpste vor men hébben aangenomen. ISpr. vraagt zich af, of het strev'©n, naa,J-" autarkie tijitel!ij!k of blijvend zal zijn. Voor den men^ch! staat langdurig© tijde lijkheid gelijk met blijvend. Volgens epr. heeft m'en, al^ in de eerste decennia, de opvattingen en oaUsJtandighéden blij'ven als nu, het recht te s|pteken van een, bl'ijlVenda wijziging. Er is| z. i. geen enkele aaln- wijking, dat er landen zoud'OTt zijta, die| bezig Zijn ppi den eensj ingeslagen weg terug te këeren. Stpr. wijlsjt in dit verband op de veranderd© verhouding tegenofVar de tropen én op het feit, dlat "W"es]t-E;uroplai niet oeoonoanisjch alles-beheerschend blijft zooalsi het in de .negentiend© fequw te Het begint er opi te Ej'kën, alspf hefÜ tijdperk van het vrijl© internationale ver keer door particulieren' bedreven, z'qopte wij! dat kennen, vooral hebben gekend in de jaren vóór. 1914, tot heit verl'edata behoort. Natuurlijk wordt door dit allesj de landbouw van een land, dat zich zoo >b'ij uitstek op den export had toegelegd als Nederland, Zeer ernstig getroffen. Men Zal de export-cultures! noodgedwongen moeten inkrimpen em de vraag doet zich voor, tot hoever. Het enger worden der wereldmarkt geeft aanleiding tot lage prijlzen, die op zichz'elve we,er leiden tot verliezen op den export. Slommigén zéggen: wijl moe ten export, diet verliösf-gëvend is, to'aar geheel laten varen en onsj toeleggen op binnenlianiclfefihe productie1. DM is niet da m-eening van sjprekër. Nederland z'al het evenmin Zonidër export al'^ zonder im[pio(rt kunnen doen; en' s|pr. meent, dat m'en 'zooveel mogelijk d© exportmarkten moet trachten te behouden, ook al verliest men M E U BELMAKER 's heer-hendrikskindeHenstraat daarop tijdeliijlk. Maar toch zal de pr,o|- duiotie t& gropt afijn, dian rij|s|t. dé vraalgf of men vrij'willig of gjaorganito.erd! dWW de overheid tot beperking mo,et koin)en3 Bij' die artikelten, waar men langs; ge- organteeerdien wég da productie kan iif- perken, moet m'en dat volgen^ spr. doem, want men verget© niet dat biji ongeorga niseerde inperking deZa 'komt langs dem weg van lag© priji'zlen en daardoor lang zaam' komt en vooral de tain'st draag- krachtigen trelft. Dia inperking van da productie dient f© geschieden met .Ret welwillend toezicht dei' overheid, die kan ingrijpen al^ de particulieren niet tot overaenis|tetaitaiing kunnen kioimen. Het ig gewensjcht, d© overheidsbemoeiingen! Zod gering- mogelijk tl© houden, m!aar men Imag niet met hlat oog o,pi vaak' verouderde en' verkeerd begrepen ideeën deZa oVerheidsy hulp van d© hand v/ijiZen. Dl© oinf^tamdigf- heden dwingen itot ©en leiding, van over heidswege op het gebied dei' productie Het is| echter een nationaal' belang, dat platteland niet nog, da werkloosheid sta den lande gaat vermeerderen. Mem Jg aangewezen om' m'eerdler© Zelfvoorziening dan wel speciaal opi verbouw1 van de ge;- wassen, die zijn bestemd voor menschep lijke en dieglijlke voeding. D|ei politiek moet diuiq ga,an in de richting, dat ver bouw hiervan loonend Wordt. Miem iZal eij niet liome» zlonder diepingrijipend© maat- regelen en dit o.a. nietjizetnder opgeven v|ain een gedeelte, dat mimi tot nu toe gewend wa;S. Ook niet zlonder duurder maken dei' producten. Men mag van dia cousutaemten' in Nederland Verlangen dat zijl tenminste zooveel betalen, dat de landbouw 'kar( bestaan. Slpr. eindigde mlef de opwekking tot allen .om' in diaZen tijd goed ds verant woordelijkheid ia fa zien. phr. Winterman©, de vertegenwoordiger van minister Verschuur Zei inzake da ©uikerbieten, dat een prijs voor bieten vjam' 17 o/o is] gegarandeerd, terwijl de suikeil- prïjta wa,s f5.3Q en dat hlijl thans reqda iets gestegen is. Toch Zal 'f 15 millioeni er voor gevlonden mloeten worden, bijl een' tekort op da hegrooiting van f 300 milt lioen. Die gronds;wa,ard© en de loonen zal men méetien herzien, d© ©uikéroonsuimpti© prijig is zéker hoog in vergelijking met den wereldmarktprijls), m!a,at Zal toch! nog verhoogd moeten worden. P'e aardapjpel heelft ooit dagelijk© de volte aandacht op liet departement. Maian de te»lt ervan is) wel' te uitgebreid! en oml een lonneimden prijfej te krSjlgen Efauded weer eenige millicenen mfoelen worden! gé- vonden, dit wordt echter steeds moeilijken en ook de landbouwers! ziullen zich nam] een lager pieil moeien aanpaslseu. Vci'breeding van 't kanaal deor Znid-Bcvcland. Ingediend is een wetstonitjwierpVer klaring va nh'et algetoéen n,uit der outed)gte- ningl van peroeiel'en, erfdielnstbaarheden en annerc zakelijke reéhtiem, nopdig. voor vlear- hreeding van hielt kanaal door Zuid-Beyé- lana >en ver'ho,o|giEg vlam de spioorwéigbruigl over dat kanaal hij! Vlak© maf hij'Kopieada werken. Aan de Memorie, Van Toriichitiinig wordt het volgende ,oin,tléand: Opi 'bat IX© hoioifdsltiuik1 der Rijks,'begroe tingen véior 1931 ,ein 1932 iem op dé ontwerpibegroioitjng vloor 1933 yiea'dein be dragen .uitgetrokken vam f 500.000, f 1000.000 ©n 'f 500.000 Voor vterhooiging en wijziging van de spoorwegbrug! ovter het kanaal door Zuid-Bietveland te, Vljake, terwijl Op! dia bagrpoitingen bedraigeln) !w(ex- aien uitgetrokken vam f 500.000, f800.000 en f" 500.000 voor v|erb'reeiddnS vam, dalt kanaal in verband' mieltj di© Vtexhooging ©n' wijziging van die spoorwegbrug!. D© scheepvaart opl hë|t k'amaal dockr Zuid-Bevelamd is in dem liooipi der jaren zeer belangrijk' twegemoieimen. Hat zlal dui delijk zijn, dat, zélfs' indien in voljgeinida jiairem het verkeer nieit mocht opiévén of zelfs een teruggang tet gtaein lagér peiï mocht optreden, ook dam nog het sciheep!- vaiart'v'erkeer opl dit kamaal zóó belang- zijk zbu blijvem, dait v!erb©tteringl niet zal kunnen worden, pntjgaami. De daartoe ontworpen 'wérken omvat ten 1. Het verrudm'em vlam hë|t kianaalptra- f'iel, zoadat dit buiten d© bestaand© Wa- dembreiedté v,am 10 M. ter diepte v|an 6.50 M. omder kanaalpeil eern diepte Ver krijgt, vam 5.50 M. ondier diait pieil, bij ©ein' zteodanig© breadtéj dab op de hoogte vam 4.50 M. onder kanaalpédl1 eéin hraedlf© van 40 M. beschikbaar is, welhe bteedfa bij gebleken béhioieflbe imeit 24 M. zlal kunnen worden vergnooiof. 2. Het verleggen vlam den kanaaldijk!, die moét wotrdan gegraven.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1