PRIMA ZOUTE VISCH Albert Heijn's Koffie ALBERT HEI JN Inmaak-brandewijn A. THROE, St. Adriaanstr. 17, Goes r|RECHTSZAKENl~| zonder graten en vinnen 212 cent per pond Tandarts PIET BLAAUW AFWEZIG. Gewone Jaailijksciie Algemeens Vergadering G0EDK00PE TREIN Noord-Holland Noord-Hollandsch Dagblad „Fermitan" GRATIS!! fyn&ie vtin de p£ant(Ufef> INMAAKBRANDEWIJN AUTOREIS naar ANTWERPEN Drukkerij N.Z.G, DONDERDAG 6 JULI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT ALLERLEI tot en met 15 Juli op Donderdag 13 Juli a s„ Maandag 10 Juli 1933, Adverteeren doet verkoopen wormpoeders ALGEMEEN ERKEND ALS DE ALLERFIJNSTE. ONZE EXTRA HONINGKOEK 25-60 ct. per V2 pond 1NMAAKTIJD. Literflesch f 2,80, DENEVERS FRÈRES op a.s. ZATERDAG 8 JULI. RETOUR <1,50. VOLGENDE WEEK DONDERDAG REIS NAAR ROTTERDAM. RETOUR f2,«E C. VAN STRIEN, GARAGE, VOORSTAD, GOES Ie KWALITEIT f2,50 PER LITER Ie KWALITEIT JOOSTBALJÉ - WIJN-IMPORTEUR GOES ZOUTE VISCH 25, 30, 40 ct. pond. NIEUWE HARING 5 cent per stuk, 10 tegelijk 40 ct. J. VAN BELZEN, GOES Dit nummer bes I van OVER vpi te 'di a. OJ <11 g 'h a b .b to Bi b b 0 1 te t 6 t e 'i t 6 1 1 D© oplichting te KeaWblendijlkc. A. II., 44 j., koopman te Krabfbend'ijike, laatstelijk 'wonende te Rotterdam, stond terecht te Middelburg, verdacht van op- lichting. Verdiaicihte W!as| omslreeksl September of October van het vorige jiaar IbEj1 zekere Th. ',C. Lagendijk te Knaibbendijlke gleikbmen! en bad dezen bedrieglelSjtk! en in sjrijd met do Waarheid medegedeeld, dat er te Ierspke twee dubbele waonhoiiaen, te koop, waren die in October geleverd moesjen worden en in Jlanuari '33 moestem verkocht wer den aan menisjchen. uit Walcherendat verdalohte'sj te Iersaka wonend© broedcu- een dier panden wilde, koOpelnl en hij) (ver dachte) het andere; dat hij', verdachte, door het pand te Koppen en te verkoopen f500 a f 600 kon verdienen;', dat hij, ver- Ida'ohte, omdat Mj| wis(t dat Lagendijk met iijn slagerij1 niet veel verdiende hem in de gelegenheid wilde s(tellen iets extra te verdienen en hem'..daarom1 Voorspelde; bet. bedoelde pand gezamenlijk! te knopen en te verkbopen en da win's(t' samen te) dealen dat hij1, verdachte, dat wel1 alleen kon doen, miaar zlijn geld in andere dingen zat; dat hij| L. dit voordeeltje gunde .en deze meer kon verdienen naar gelang hij| er in s|takdat er geen kans was om! tin verliezen omdat zoodra de huisfen weer zouden wtorden verkioteieht, hetgeen in' (J'an. '33 zou geschieden,, hij) verdaehtel het geld dlat h'ijl van L. had gekregen zou, terug betalen met de helft van hetgeen er aan verdiend werd, zijtadej minsjtein f 250 tot f 300. Dloor voornoemde verhalen is La gendijk voornoemd bewlolgen aan Vers dacht© een geldsbedrag van f 4000 pi' to geven. i Een broeder van verdachte als) getuige gehoord, verklaarde dat verdachte geld wist te verdienen, dooi' n.l. oen tweetal huizen te Ier^ekte te k'oopen. Getuig©'9 broer had echter geld noodig, n.l. een be drag van f3000 om betalingen te doen. ,Dit 'wia-'sl een paar maanden voor verdiaph- te's 'faillissement. I Getuige Lagendijk, wonende) te Krab- bend'ijke, deed mededeelingen, zooalq in de dagvaarding' omsjchreven en verklaar^ de verdalchte volkomen te vertroujwen. Get. heeft dan ook aan verdachte; f 400Q ter band gesjteld om de huizen te kunnen koopen. Verdachte heelft' daarop aan get. een 'schuldbekentenis ter hand gesteld. Verdachte door den President onder vraagd, zegt det gedachte te hebben gehad dat Wij' met! 't geld! doen kon wat hij wil de. Hij' heeft 't gebruikt om uien te koo- pen en dat is; tegeng'eloapein. Omred© ver dachte een schuldbekentenis hacl afgege ven aan L. Was; hijl de meaning) toog'adaahj met het geldi na,ar vrijen wil te kunn!c|ni handelen. Een getuige a decharge verklaarde ter zitting, dat Kijf met verdachte over den verkoop v;an huizen heeft gesproken in 't najaar van 1932. I T)le Officier van Jhspitie a.a,n het Woord komende, isi van meening dat de feiten vast staan. 'S,pr. is van meening, dat hier oplichting te gepleegd. Toen verdachte het. geld, n.l. de f4000, in handen had, zag Wij' plotseling! alfl van het koopen van huizen en ging daarvoor uieni koopen. Geen enkele poging) isi gedaan om huizen to koopen. Verdachte stond veel te Zwlaik otn zaken te doen. Hij' stond vroeger gun stig bekend en daarom' stelde. L. vertrou wen in hem. A'cht de Rechtbank do opt lichting niet bewezen, dan, staat volgens de Officier de verduistering vast. Bij cischt (i maanden gevangenisstraf mot af trek voorarrest. Den verdediger Van verdachte, Mr. vTl, Adriaans©, valt het requisitoir eirg tég'en. Volgens verdediger is door verdachte geen eukel verzinsfel en geen enkele leugen ge bruikt,. Verdachte zat met vele uien en aardappelen die hijl niet kwijt kon. Ver- dacihte'sjh uis kostte f 14.000 en de. 23 'dacihte's huis kostte f 14.000 en de 23 143.000. Het land bracht zoa goed ah# niets op en dan gaat men snel aohterujt. Volgenq pl. heeft verdaohte zijh 'geheelo leven netjef geleefd en hard gewerkt. Pl. vraagt zich af: waar isj hier het wederrechtelijke?, D|at z;al de Officier moeten beWljfeen. Getuiga L. beeft) nu wel gezegd: als verdachte mijl .geld ter leen had gevraagd voor zij'n ïiaak' had ik het hem niet gegeven, doch verdachte heelt meerdere, malen van get. L. geleend. Plei ter betreurt het evenwel dap get. er! in is geloopen. Pleiter verzoekt verdachte'^ invrijheid stelling en vrijspraak, omdat vblgensl hem hier geen sprake, van bewijte is. Nadat de Rechtbank in Raadkamer was geweest, werd de invrijheidstelling van verdchte gewfeigerd. Uitspraak 18 Jfuli a.s. Faillissementen. Door de rechtbank 'te Middelburg zijh failliet verklaard: Wi. v. Beveren, koopmaan eni tnfeiubel- handela.ar te Middelburg, Lange G-ortqtr. IC 35. Redhtercom!m'is(s,ai'ia Mr Th. Por- theine, rechter. Curator Mr A. van dter Wieel, advoclaat te Middelburg. A. de Bruyickere, balkker, vroeger 1e Oosjtburg, thans te Stehoond'ijike. Rechter commissaris Mr )Jl. H. B,yba,u, rechter. Curator Mr. Jl, Eiraisjmus, advocaat to Oost burg. jr LAND- EN TUINBOUW^ Bestriding van veenmollen. Gedurende eenigo jaren, heeft de Plan- tenziektenkundige DÏ«n's|t proeven geno men om door het uitsjtropiien van een vergiftig mengs;el tusschen dia gewassen de veenmollen t,e| dooiden. D(aar déze proe ven een gunstig resultaat hebben opge leverd kau thanq het moeilijker uitvoer bare vangen van, veenmollen met divers^ hulpmiddelen, zoioalq in den grond inge graven en afgedekte, bloempotten, ver vangen wörden, door eenvoudig o,pi dein grond het vergiftmeng^ell uit tei strooi,en en li'ojit onder te harken. Gebleken is), dat het navolgende mid del afdoende resfultafte oplevert:1 4 Kg. rijlsjti wordt geweekt gedurende een kwartier in een. liter water. D|aa|rna| wordt 2 ons; Parijisah Groen goed door 'de geweekte rij'sjt gemengd. Waarschijn lijk kan in 'plaats van Parijsch Groen. pole Kiezel'fluioArbariuni' gebruikt worden. Nadat het vergift! gelijkmatig door da 'geweekte rij'sft gemengd) is. strooit men dez® over den grond uit. Dia bov'ehgje1- noemde hoeveelheid iq voldoiende vloior een oppervlakte v,an 2000' vierk. M. Op verschillende plaatsen in ons land slchij'nen de veenmollen op; hat oogenblik veel s|chade aan te richten. Aan de be trokken land- en tuinbouwer^ wordt toe passing van da hierboven geno-mde een voudige bes|trijldingsmethode zeer aanbe volen. I Nadere inlichtingen worden ga.arnei ver strekt door den Plantenziektenkundigein D'iensf te Wageningen .en dloor de opf ver- 'sfhillende plaatsen Werkzamei ambtenaren van dezen Diensjt. WAT MENIGEEN NIET WEET- Iin het Wie'Siterwald, Duitschland, is een oud, vergeten bedrijf weer aan het op bloeien de kolenibranderij'. Op iedere vier gev'allen van moord is er een waarin de schuldige persoon zijn eigen leven neemt. Meer dan half' <le 'bevolking' van Canada, is minder dan, vijf en twimtfg jaar ou:d. j Een der moeilijkheden hij da .beklim ming van Mount Everest is bet 'feilt, dat da inkt bevriest en oen daarmee geschre ven rapport dus! een zeldzaamheid is. In Shakespeare's geboiorteplaaitjs, Sfra-tlHord-on-Avon, wordt een. vreemde ling enreigister aanigebauiden, waarin man zijn handteekening kan, echrijve|n. Daar van werd in 1932 door 57.544 personen, 70 verschillende landen verbegienwoflrdi- gende, .gebruik .gemiaiakt. Tot |0ipi 1 Juni van dit jaar werden 254 buitemlandsebei da,g- en weekbladen in Duitschland verboden. Statistieken wijfzen uit ,dat tegen woordig dubbel zooveel bübnde kinderen ter wereld k'omien, dan tien jaar geleden. De Amerikaiansohe vlieger Wjiley, Post. die eens mieit Gatty ©en wereldrecord vestigde, gaiat ,een nieuwen vliegtocht on dernemen met behulp! van een „Robot- Piloot", een automaat dia de machine be dient VERK00PINGEN EN VERPACHTIMGEH Juli •10 Kloetinge, appelsj, peren, pruimen, bessen en hooigras1, Van Dissel. 12 Heinkens|z|and, beestiaal Oele. 12 Ellewoutsidijk, ho'fhtede, Beth. 14 K'wa,dend.a,m!me, houtwaren, Die; Wilde. '14 Oudelande, hout'wlaren, D|a Wilde. Goes, bouwterreinen, pakhuizen, op- slagterreinen, bouwland, fenz., ,Vaa Dissel en Jonkers. 18 Goesj Woon- en winkelhuis met tuia, Jjonkersj. Kapelle, bouw1- en weiland, Kram. VAN Aandeelhouders in de N.V. de Eerste Goesche Stoom- wasch-, Bad- en Machinale Strijkinrichting „DE ZON" te Goes, 's avonds 7 uur, ten kantore der Vennootschap. AGENDA. 1. Opening. 2. Notulen. 3. Verslag over 't boekjaar 1932 4. Rondvraag. 5. Sluiting. Balans, Winst- en Verliesreke ning liggen ten kantore der Vennootschap voor Aandeel houders ter visie. De Directeur, 31764-36 G. GEYSEN. De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, zal op des namiddags 3 uur N. T., te Kloetinge ten herberge van K. Meul- polder, voor den heer J. A. TRIMPE BURGER, k contant, publiek verkoopen 1. DE APPELS, PEREN en PRUI MEN aan de Zondagsschool 2. DE ZWARTE BESSEN en de PEREN in het Lindenbosch, bel den te Kloetinge 3. DE APPELS en de PRUIMEN in den kersenboomgaard aan den Dijkwelschen Zandweg te Kapelle; 4. DE PRUIMEN en de PEREN aan het Leidingstuk bij het Witte Hekken te Kloetinge 5. DE PRUIMEN in den boomgaard bij Dagevos te Kloetinge 6. DE PRUIMEN in den boomgaard aan den Zemerweg te Kloetinge; 7. DE BESSEN, APPELS, PEREN en PRUIMEN in den boomgaard aan den Zwaakschen Dijk te Kwadendamme. -Voorts 3 perceelen HOOIGRAS: 2,11,70 H.A. a/d Heernisseweg te Kloetinge31748-42 1,83,90 H.A. (boomgaard Noord einde) achter Jan Sinke 2,15,10 H.A, a/h 39 Gem. Wege- ling te 's-Heer-Abtskerke en voor Mej. M. G. K0LE Md. DE PRUIMEN wassende in den boom gaard a/d Lewestraat te Kloetinge. van Vlissing-en, Goes t/m. Roosendaal naar Utrecht, Zeist, Rotter dam, den Haag, Schevenïngen en Amsterdam op WOENSDAG 12 JULI a.s. Strooibiljetten met alle gegevens kosteloos aan de stations Zoekt U ten afdoende en succesvolle reclame In Noord-Holland boten 'I Y Plaatst uwe aanbiedingen, aanvragen, bekendmakingen, enz. In kef - - - 8 kef meest gelezen dagblad In Noord- li Holland boten het Y, met editle's toor Alkmaar, Helder, Hoorn, Pur- merend en provincie - - - - Aanvragen toor adtertentlefarlntra rlchte men aan de Administratie HOFPLEIN 6 - ALKMAAR - - Telefoon 433 en 633 - - verdrijven spoel-, made-, maag- en andere ingewandswormen, zoowel bij volwassenen als bij kinderen. 85 ct. per doos. Drie doozen f 2,40. Bij Apothekers en Drogisten. Van ZATERDAG 8 t/m VRIJDAG 14 JULI a.s. bij aankoop van een pond onzer Prima Koffiesoorten a 65, 75, 90, 100 of 110 cent a 25 cent, verpakt in carton, PRIMA KOFFIEper half pond 17 ct. GEURIGE THEEper ons 18 ct. ROOMBOTERper pond 83 ct. VERSCHE EIEREN 10 stuks voor 25 ct. ROODE ZALM DELMONTE per groot blik 51 ct. PINK ZALMper groot blik 25 ct. VOLVETTE GOUDSCHE MEIKAAS per pond 32, 35 ct. FIJNSTE NRD.-HOLL. EDAMMER MEIKAAS 40 Per heele kaas van circa 4 pond 95, 114 ct. PRIMA EDAMMER KAAS, 40 vet, p. heele kaas 78 ct. Tijdelijke aanbieding MAÏZENA, allerbeste kwaliteit, 3 pakken voor 25 et. Vruchtenkoekjes p. '/2 pond 24 ct. Ijsblokjes, iefs fijns, per ons 15 ct. Groote Rollen Drups 6 voor 25 ct. PLUM CAKE'S 7 voor 25 cent ZAANSCHE KOEKEN per bus van 20 stuks 25 ct. BOVENDIEN ALLEEN VRIJDAG en ZATERDAG Afgehaald uit den winkel! BRUSS. KERMIS per half pond 14 ct. LEIDSCHE KAAS per pond 15 ct. I MAAKT U HET LEVEN G0EDK00PER GOES, Lange Kerkstraat 6, Telefoon 340 R 346 BORSSELEN C26 Maakt thans in door de goed- koope fruitprijzen Frambo zen, Morellen, Zwarte Bes sen, Pruimen en ook voor het zelf maken van Advo caat met onzen van ouds bekende speciaal voor het doel gestookt van roggemoutwijn. Gratis wordt bijgevoegd een pakje vanillesuiker, bevattende preparaat volgens fabrieks geheim voor tijden goed blijven, smaak en kleur be houden, per met diverse recepten voor inmaak. 31752-38 Alléén verkrijgbaar voor Zeeland Distillateurs Langedelft - Middelburg Leyering franco. Wegens Heinkenszandscbe kermis, zullen de deelnemers aldaar afge haald worden bij de herberg van VERMEULEN, alwaar ook kaarten te I bekomen zijn. Vertxek uit Heinkenszand 9 uur v.m. en uit Goes om half tien. Vertrek uit Goes om half zeven v.m. Wie niet Adverteert, heeft geen recht op succes De is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT Na, 't fiasoo' Va| rentte tje Geneve; conferentie te Lo eevelt, die als; o; gTo.ol er misluikkii Nbover, heaflt m 2llijf 'te houide nan de Spieculantl hetgeen waarbo© ter conferentie; z: lai t-e helhbten eij heden wais ieder zlulke opvatitingei I conferentie 0verb(| 3kjn die voorstelde tie verdaglen tot 1 had ingiezien, dat gagok met 'n beft, olpwegen tegen d lijden. Di© loigij de Yankee's echt; volgens de jtwigisd gen mn Eurqpia: tegen op, orn in d ziuichtige spielbreh dien. Dus tra,dut gatio meit kunst- vlottende te hioucb loopt op 'n andl klip;. I Orn aan al del 'n einde te makel andiers opzitten (J| zelf! zbioveel mogel wat heit aan noot kbmt, ziet te ver! wetsuhen ruilhamc' ia wel ©eulwten ter onwil alles vasitlao earlijkheid mteer b ders op. 'n Nieurs eerst weer moote 'n normaal initeri' in de wereldh'eiho In Duitslc'bland voornaamste feit Centrum en Beier tholiei-pio-litiefce g Mjk'ge'se'hak'eld". slotenAlleen el dat. hij; v'erz'et ;een| stond tegen ial i het reicht vervla bruik, is uitkomel vensigeiviaarlijk. bij ons op;, dlat tegen heit barre ve)el uitgericht 'n nag veel kra, plersoionlljSk'beiid d ten zwieht;eu te: dat Windhorst flj der Duitsehe kal gevreten geworde Ondier hen is niet luist van':eien ziel bovendien heeft en opige;zwee(p|tieii iWlaarhjik' gromt© nen als Brüniüg, rein ier tekort en verre taotislciher daiti zijl vomngfejvlem alleen tegen 'n k vechten. Afgezien va,n werken van een, voor Dui'tisdhland dia wrok tegen ipfartj,n wrok dij soo. ondermijnt. 1 ting, dan ia heit dlat heit cominuni voren treedt. Hief Sovjet-Rusland hi vriendsöhaiptplelijk 1 Uit heit Oosten Eeiuter meldde uit' It'ringien alhier w wijVl aan ©en ar blad „Osaka Main buitenlaadsch» jno «en wordt gazet,, I zoui ondervinden regeiering.. Deze nieuwe pi plunten bevatten: 1. Ofsehoion J andere mogendhe Jaceit eerst ('hm:,I t>a zien, dat ,©enl nat verre Oosten* nonder een Ohil werking. 2. Japan is beil öfoun le verleen I locale C'hineeisldli' I standpunt aanvaB defensief verbond! dat met Mantsj«B 3. Indien er el zulk! een politiek! zi^da van China <1 Japan de noodigfel

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4