nieuwe zeeuwsche courant DONDERDAG 6 JULI 1933 Twm kano's omgeslagen bij Oaddorp. LAATSTE BERICHTEN MARKTBERICHTEN BURGERLIJKE STAND iward uitgevoerd en dat. JMK J» materiaal opleverde, zoodaf te 1nr4en .bovengenoemde arrestatie hou ■overgegaan. V-„j bahben Da mannen van Scotland iYm; jmiOTi bard géw&rk't,, heMl rid&tanidij',^ hetzij met medewerking Van andere pa ityeman nen. Ze stonden in vOmtjduMnd oontaot mat bet hoofdbureau m London, Waar- aan «e steeds hun gegevens uit Parijs, Wieenen, Berlijn en ten laaitpte juït Neder land toestuurden. Zoo'n groots waarde Werd er dikjwijte aan de gegevens toeige- L'encL dat er «enige malen speciale vlieg tuigen door de reoherdhe gecharterd wer den om hen nachts naai- Londen over te brengen, Waar ae dan op de snelst denkbare manier huh rapporten uit brachten. 1 Deze palitie-srpiauïrders waren van (te waren met de grootst mogelijke zorg |g)e- Icozien. Allen spraken zla. drie iod' vier Itnlenzij' waren experts dpi het jgumlt van Vermommingen on zij Waren döor-en-diaor bekend mot ds géwtoanwtten v-a/n han die in de „onderwereld" leven. De inlichtingen, gedurende djei laatste tw*ee, weken limnks en fléchtis va,n den weg verzameld. Wczlen erop dalt, m'en in Neder land wel eens succes zou kunnen hernoem. Het terrein van de sptaurdlelnsi werd daarna verplaatst naar Amsterdam en Dan Haag, waar van de .plaabsahjlke gpriWwHajiAnnibair- iten alle medewerking |w|erd ondervonden e,n wiaar heit spoor inderdaad steeds Vas tere vormen begon suan Ae riemen. Zoo kon dan Vrijdag in Dien Haag tot de arrestatie Worden overgegaan V|ain tWee mannen. Eén Vap hein is aan Duitsdh- sprefcande Bus Van angeivleer 40 ja,ar oud, die voorgaf Lo/uis Brouwer te heetten Voor Nederland oen bael gelwpne en veel voorkomende naam dus. De andere heeft ij. M., is ongeveer ev'en oud en uit Bot terdam afkoms.tjg. Ze moeten reeds: ver scheidene valsolie hankbiljetiten in Neder land uitgegeven hebben. In hun bezit [werden niet minder dan 480 vals'Che bil jetten van 10 pond aangetroffen. Volgens die aanWijlzingen, die de politie in den loop der laatste !w«ken verziameBd heeft, moisten de biljetten of in Frankrijk of in Engeland gedr ukt Zijn. Hiat, miaeltaiii staaltjes van dia inpast getrohwie naboots- sing van d'e geldige lO-ppndsbitjatiten zijn. Da politie zat, het onderzloek me|t kracht voort, want men getopft nieit, dat door ■deze -arrestatie oen einde aan dit complot aal zijn gemaakt. v E,en houtvlut van Zweden op neg naar Nederland. Naar gemeld wtardtj is op hat, oogenblik -een houtvlat onderwég vla.n Zweden naar Nederland. Beads teerder heeft men ge poogd op deze -wijlze hoont uit de Notorde- .l'ijika landen naar Nederland te vervloaren, doch nog nimmer is .bat, gehijk't. Tien jaar geladen is het nog eens Igepro- heierd met -eeu vlot vlan ongeveer 13.000 heipalen, wfijke affaire iwla,s afgeiéfotten door de ïïrmB, Momsjiou en Endel te Am- sterdam. Dit vlot is ook vian Öxelös'und oWer de Oostjzee Veilig to Cuxhavein aan gekomen. NanwolSjiks van daar vertrok ken ,ia helt uit elkaar geslagen. Man heeft er slechts een klein gedeeflte van kunnen redden. i H.eit vlof, hetwelk1 thans onderweg is', helstaat uit 4545 heipalen mlejt 50.480 Strekkende meter. Het is fweehonderd- wïjftig Voet, lang, dertig vaéb .breed, miet ■een hoogte boven den Waterspiegel vkn delven vpet en oen 'diepgang van achttien voet. Helt Wordt getrokken door de sleep boot „Prins B.ernadiqtta", die een machina heeft van 400 P.K. 1 1 Heb vlot Vertrok' 31 Mei j.l. van N,ord- maling in liejt gebied va,n de Umea. Bat bevond zich op 7 Juni ter hoogte v/an Stockholm ,en is delzer dagen te Roltanau in het Kiderklanaal aangekomen. Vandaar naar Amsterdam, de iptta/atp van bestem ming, Zullen nog' ongeveer 5 dagjen noodig zijn. Zoadat men kaïn aannem;en, dalt. het vlot Zaterdag a.s. te IJmuiden zal arri- veeren, althans wanneer het weer gunstig blijft. i i Deze transaatje 'Werd afgesloten dooi de fcrna, .Monsjou len Endel tie Amsterdam. Da entvanjgers 'Zijinde heieren Gebr. Kljjh- aorge, G. M. Greve en S. de Haan, alien te. Amsterdam, Cargadoors1 zijn de heeren i\ inke Co. 't,e Amsltcrdam. Hjet vleit' is stevig, met kennis Vain iz'aken -gébouWld tein is alleszins zeewaardig. De punt heeft den vorm v|an -een sfceven^yan ,een schip en oiolk overigens zijn zulke voorzorgsmaatregelen genomen, dat kan wordlen aangeinjoanen, dat dezen keer het, experiment Zal geluk ken. Autobanditisme. We vermeldien reeds dat Maandagavond to Breuketen-Nijennode een ernstige aan rijding plaate had Waarbij de 20-jaïige P. f1!Breuh:eleii zoodanig werd gewond, dat hij gedurende den d De ï'llElj ?Sur'"J ^a8t- daarover nog uei voig*ende bijlzson der Heden f1 wur naderde even Voorbij ■M meOH^Hriek Jnsulmde ia de vnii pe bovht naMj kasteel fiersonenaulto, Waarin drie person ten Waren, mleit; izieer groote snidbeid voor afgegaan dom- den grasbaanrace! v/'Eklris.' Da auto kw[am met omveranbwoordeliike snelheid de bocht domgereden, Waarbij' de .20-jarige P. da Jong, die per ifiefe «m ■Vwg was naar Brea«k«dem, werd gegrepen ïn zeer emsltjig vetwlond. Tegwïjï het ™aebtoffer izWaarkreunend i0(pi den grond ig! uitgestrekt; reed de auto- 'zOo snel mo- tv001' ®e' 'PP^blode N., diiei enkele -oogenbhkken later passeerde, Voind den en kreunendem jiomigemaa S.A ,We® bfifeipn. Hij: Waarschuwde die do hokttorein da Snoo ep Adds, den gweeskuudige 'hulp Verban de ómj»»r-iVeir;'cl,eTt'® slachtoffer naar nacht de WMÜng, waar gedurende den no» ioo*i iW dn<!e «raaktie aan het in de oS&ij9™' is <Bodfhdd droevi» da-ar door dit «n wre-ed iftf kostwinner pWpellliDg ls wegger.ukt. j De Bijksveldwadhtei' stelde aanstonds een streng onderzoek in. Hielt onderzoek had weldra het beoogde resultaat. In da auto waren geizete11 heeren, de K. uit, Nieu'wérsluiiisi. v. T- uit, Breiukelen <en v. iW. uit Abcoude, dia hp6113 rit achter heit stuur z'ait en op ?op roebelooze wijze gereden heeft. Brand te Sprang (N.-Br.)i Ta Sprang, bij Waalwijk, is Dinsdag 's morgens ongeveer half tien, door on bekende oorzaak, brand uitgebroken in da o-roote boerderij van den beeir Jac. Bijk'en. Helt, achtergebouw, wlaarin de stalling is ondergabraicbt, stond, a.a.nge|wiakkei'd door een feilen Noordenwind, in een ommezien in lidhlte laaie. i Toen de brandweer ter plaatse ver scheen, dtiond de schuur van v'oor t(ot ach ter in brand. De brandweer van Sprang swist 'heit wioonliuis. dat' ook vlam had gavlat, te; be* houden. De brandweer van Vrijhoevle-Ca- pelle, die te hulip Was igekomlen, zorgde ct voor, dalt de naakt, ge legen boerderijen voor bat viiiur gasjpa.ard bleven. Een ga rage van dien heer Bijkan,, iwielke evén- aens door het Vuur aangepast tverd, brand de tot den grond toe af. Van den inboedel kon niejtis ivordan gered. De schade i9 groiolfc, doch wordt, door Verzekering g«- oekt. Een |ilesante speeltieis Een kooiplman uit Antwerpen had een paar dagen geleden kwiestie mat zSjm vroulW gelcragen en uit louter baloorighaid is hij cr van door gegaan, mat den a.uito, met dan chiauff'e'uï -en meit vrijwel ,al heb geld, dat hij1 in zijn Woning tja vinden 'wist., Men -ging ma,ar Amsterdam en om dat- men toch niet dan haaien dag kan kniezen of gramstorig kam bldjlven, 'gdn|g( Ide koopman daar bael gazlellig ,uit„ mat den chauffeur, omdat het. alleen tok» eenzaam is. Op dat uitptapljia gea-aakjt-e hat kop pel in Eiatberdam, w[aar het immers ook zoo jent en jolig Hjm kau, itptdait de ltoop- man ontdekte, dat hij, zijn porbelllau'ille met al zijn franksfcas lfwljt Was ian sCfjfiens be- seiilte hij!, da,t het mlat de Speelreis igedaan wa,s. Men ging maar de plolitie en vor derde -ecn onderZoialf na,ar da pogteifWlle. Miaiar dat onderzloek Zal niet, gemakkelijk! zijn. Want de. ldoiotpmian! nioicli da chauffeur konden bij biamaidering lOpgeven, Waar in Nederland het ding teloor gegaan zou kunnen zijn of hoeveel er Zodwab in ga zelen kan hébben. De koopman hiaeift to®n een idee gekre gen. Bij is fllflgea-eisld naar AnbWerpem, waar hij zal trachten da ruizia mat zijn vroujw bij to leggen Auto in brand. Op den rijksweg bij Bergen (Limb.) is eien auto, waarin een H,a,agsiche .jfamilie zat, welke1 op Weg was naar Valkenburg, in 'brand gevlogen. De passagiers konden zich neg bijltijd's in veiligheid Sbeljlen. De ia,uto brandde, totaal uit. De vrijgelaten Ejigelsche ingenieurs. De bedde Engeiscdie ingenieurs van de Vickea-s Maiattehappjijl, MacDopald en Thornton, die, ztooals men Weel, in Bus- land gevangen hebben gezeten' als ver dacht van spionnage, en die dezer dagen in vnrheid zijn gesteld, zlijln op hun doOT- reis na,ar Engeland door Botterdam geko men. Zij Wlaren in het gezelschap van me vrouw Thornton en den heer Gox, Verte genwoordiger Van da Vickers Mij;. Zij! verklaarden oVer hun eirvariggen in Busland niets -te 'wilBen mededceeln, maar zij zeiden blij te zijn, dat, de Zaak achter den rug Was. Hoewel beiden de'n indruk maakten 'goed gazOind te zjijln., Haagde Mac Donald over zijn maag, wia.t hij toeschreef aan de gevangemiskbst in Moskou. Botsing tusschen auto en fiets. Gistermiddag kwart, over twaalf is to Apeldoorn ogp; den hoek LoalaamKerk- laan een erustiige aanrijding gesldhied fujs- s'clhen een aiu-to, beStulurd door den heer J. B.emmert uit Zeddaim en een fiets:, be stuurd door mteij. Zeeman, waarbij' toej. Gerritsen op den bagagedrager alat,. Beide meisjels.w oneind te Apeldoorn, wanen, op weg van kantoor naar huis. -Zij' Wierdein in zorgwekkemden toestand naar het Zier kenhuis tie ApCldo,oi-n vervtoerd. Miejj. G. is aldaar na enkele ooge-n,blikken overle den. De toestond van mej. Z. is zeer ernstig. Monrd te Zwolgen? Eergistermiddag is in de baislschen ba Zwolgen (L,) op korten afstond van zijn woning, het lijk gewonden v,an dom ruim 50-jarigen landbauwier M. D., die sedert Zondag ,uit 'zijn woning werd vermist.. Het lijk lag voorover in den boschra-nd terwijlh et slachtoffer in de linkerhand een mfi vasthield. AM,es wijist ,er echter Op, dat het mes cr na don dood moet zijn in gelegd'. Het parket ;uit Boermand is gewaarschuwd en vertoefde leergister- midaag reeds ter plaatje. Het lijk werd door de 'politie bewaakt, in afWiadhting Va,n dr. Hulst -dia da 'gerechitelijlk|e sectie zou verrichten. Omtrent deze moordzaak' tast men vaorlcwptg nog vjolk'omen in 'het duis ter. De verslaigene was gahuWd en v'ader Van een groot gazim. Hij, ötond als zeer oppassend bekend. Gieen misdrijf. Da seötie ,opi het lijk van den 50-jari gen landbouwer M. D. te Swolgen is gistermiddag door dr. H,ulst uit Leiden geschied. Zij heeft uitgewiazlen dat hier van moord ,gee nsfprake is,, doclh' dat de man waaarsohijnlijk' itiangavolge vjan hart verlamming moetft. zijn ovjerleden. De ver- wondiMgen aan 'lrat' hoofd Van heit. sladhtdf- 'far 'zijn waarschijnlijk1 opgelooplan bij den val, Hot ni-eis daitj zich in de linkerhand van dep ^verslaigene bevond, Laaft- hij. Ver moedelijk 'gebruikt om elzentaikjas te snij den. waarvan er emkale onder 'zijin lichaam waren gevonden. Hjet lijk is op last vkn de justitie vrijgegavlen. -^er^s,';e:rmi(biag zijn uit Booka-nje vier Botiterdammers vertrokken v|oor een kamo- toohtje naar Ouiddorp. Zij. staken mat drie kano's in zee, twee éénpersiooms ian eein tweapci-sonns. AanVankélij'k ging alles goed en zonder ongelukken bereikte men O.uddorpi. Op den terugtocht, nog nie|t ver v|a,n Ouddorp', zijn echter de twee 'éénparspoms kano's omgetsilagen. Het andere bootje, dat bemand was door C. Ij. van den W|asfzeedijk' an N. P. uit da Dirck Hdffstraat tia Bjoltterdam, Vertrok' pas -laiber, omdat de inzititenden aanvankelijk bang waren vioor de bran ding, Betrekkelijk toevallig 'v|omdan zij iaën der drenkelingen, n.l. P. v. D. uit de Edsier Pa.assienstraat te E;o|titerda,m. Deze 'had toen al IV2' ulur in he[fc water igelegan en -stond op- lrat punt te verdrinken. Hij werd ia,an boord genomen en de tocht naar Eockanje werd' voortigazeit, V a.n den anderen kanovaarder 'h-aaflK nta nieits meer gezien. Hief wa® de 24-j.arige Wl. B:a,demdker ,dia in Bockanjo 'als rij- wielherstieBer averkza,am w'as, rnaiaa* .gado- micilieerd w,as te Botterdam, Baujwénhoif- elrant 42. Da rcid'dingsbaolt van Stellendam is te- vargeéfs ui't.gavlaren om te trachten den drenkeling te redden. Branden. Gisteravond is een lievige brand Uit gebroken in .de, boerderij van de wed. v'. d. Kamp-, welke zich- bevindt nabij den rijksweg oip de grens van 'de gemeenten Oiss en HeiefSch. Na weinige oogenblik'ken was de boerderij! met, stolling in oen vuur zee herschapen. 'De brandweier van Hoesch Wiagi iLufe gebleivfen, daiar «r toch gaen b'luisdhwator was. D,aar «r nielf igablugchf Iwerd, breidde hat vuur Zich emal |uiit. Door 'die otvfersilaian- dla vonken Werd ook d« belendende lanid- bo-uwschuiur laangietaZt, wfeik' eeveniaams vla,m vlattje. De boerderij! mei stolling en schuiur zijn igeheel door heb vuur Verw,aas|t, Vijf varkens en ean -partij! kippen kwamian ,hn dia vla-mmen om. De inboe-del, de Qlatad- bouwwei'k'fcuigem, benevens -groohe hoévleel- had'en hooi len stroo, zijln, evaniaein'S 'vbrloran gegaan. Nieits k'on wordleU' geT®!- Die- oor zaak van den brand is niet bekend. De schaido wordt door verZekering gedektj. Gisteravond is een felle brand pnit- sibaan in de lundboiuiwstehuiuT Van Oefn! landbouwer J. Hendrikfe: in de Kapel'Ptraali, ïp O'ss. Hat vu|ur v[ond voadstel in dan hooivporraad en gïeiap snel om zich haan. Wieldra, stoind da sehulur in lidhtia laaiia. De hrandweiar te» melt veel materiaal uit gerukt, doch S.tomd Wegens gebrek aia/n bluschwater maidhteloios taganover de v.uuTzee. De Voorraadschuur is geheel dooi- het vuur vferwoesf. Hét daarin aan wezige .hooi en >sfraa is eveneens vterloren gegaan. Daar da wind gunstig was, is da boerderij, die meermalen ernstig d-ooir hiefc vuur werd bedreigd, behouden ge bleven. De oorZaiah Van den brand is niet bekend. Alles was verztekferd. -«• it*' Dief'stal' van Lo|iier. Dinsdag is aan boord Van hat bij! de N.V. Simons Schaeiplslslootperij' te P-ernis -ter sloiop-ing liggend fltaomischi|p| Eamiban- gan onraad «mtideklt. Bijl een onderzoek ■a-an boord warden in de macbcimakamer afgezaagde haperen buizen gevonden en eenige inbrakersWeirktuigen. Het personeel van genoemde slaapériji kom slpoedig een der ontdekte dieven aam die: inmiddels gawa,arschu|wda politie lowerlavjaren. Na een grondig .onderzoek1 werd pog 'Ceu t-tetaede persoon aia,n boord gevonden. De 'beide verdachten zijin dia 27-jarige G. V1. S., ma chinist. te Rotterdam:, «n de 27-jarige K. L. L., el'eCtric'iën te Bmttierdam. Uit heit, maideme onderzoek is' gebleken, 'dat éen der verdachten reeds eenige Waken hét schip bezocht. In totaal in ruim 3000 Kg. koper tlpf «en waarde van pl.m. 'f 600 -gleStolen. Beide verdachten zijn naar het uhis v'an bewaring te Rotterdam gabradhit. Teeken des tiids. In de Veenkolonie Twejede Valther- mond werd, krachtens artt 1223 B.Wj., zooals heit heet in die notarieiele aankon digingen van gedwomgjem Veilin|gem, ie«n boei-derij' vam ruim. 5 H.A. gpaden dal grond. melt behuizing «ma. in publieke veiling gebracht. Bij! de bekéndmaHng der vei-kciopslvhcrwaafden daeilde <fe notaris mede, dat biedingen gevraagd werden met inbegrip van en zonder ,d« te vfelde istoamde gewassen. I f M I I I Hef resultaat waö, dat de inzet kteiami op f' 5200 zonder en f 5025 [mat den oogst. Hlet rijpende vddgewais, koren en aard appelen, wordt -duis blijkbaar een schade post gaachh dien m'en liever ni-et koopt ,em het gewais kam ,d-e kosten van het oogsten niet opbrengen. ,'n Anierikaauscli feest. Dinsdag werd in de Vier. Staten „onaf- hankielijikheidsdag" gevierd, en gemeenlijk merkt men da,t in Nederland door het aoh- terweige blijven van de grooite New Yiorksohe lijlst m-elt de koersen. Er wordt dien dag gelen beurs gehouden. Reuter éeint over dien dag in de Unie: De Onaihankdij'kheid'sda.g, die in de V eraemigde Staten werd gevierd, heeft we-er talrijke slachtoflPers geëinoht. Tong'evolga v!an omigelukken mét auto mobielen ,bij het, baden en bij heit af steken van vuurwerk, zijn in de verschillende deélen van het land niet, minder dam 44 personen gedood en eénige honderdein go- wond. 1 Aanslag op den lundelsvertegeu- te'oordiger te Tnkiot. Dinsdagmorgen is te Tokio een aanslag gepleegd op den handelsvertegénWoordiger van de ispwjlet-unia te Tokio, (KpitsjefOf'. D|e dader, iSoeria-te N.asime, voorzitter van ,een reaétionnaire organisatie, is door He politie aangehouden. Kort na, den nansjlag ia de chef van het protocol van het mini 's,terie van buitenlandsclhej zaken. Minati, uit naam van den minister van buiten,-* land'sjche zaken en zijn onder-minister, verontschuldigingen komen aanbieden aan den -sowjet-gezant, Jjoerenef. Hij| verza- kerde, dat de regeering een gestreng on derzoek zal instellen en den geZamt van de bevindingen daarviam op de hoogte zal houden. Minati heeft ook een beZodk' aan! Kotsy'etaf gebracht en hem' het leedwezen van züj'n regeering uitgesproken. Slechte tijden. In een beroemde revue, die de ouderen onder ons zich nog wel uit verblijlf id? bezoeken uit Amsterdam herinneren, zijn ons twee onsterfelijke versregelen bijge bleven, n.l. de diep tragische van innig levensleed getuigende klacht van Pu'cky, P-uck Jla het benne sullk'e slejöhte taje en fooral voor de mindere m|annielmlatnd deinkt er Sondags meer an fijie, em een dubbel' neutje ®it er niet meer on. Dezef tragische létemming schijnt, op het odgenblik ook gekomen te züj'n over dié 'bandieten van! Chicago. Na zidli! in hejt, bezit te hébben gésltel'd van den voor tvl ulcb tigen Britsohien ïinanlcier Factor, eisjehten ze v,an Idiens familie een losgeld van 200.000 Öollar. Maar de tij'den Zijn everal in de Ver. Staten isjlécht en ook mletl die financiën van den heer F.a'dtor is( het niet gunstig! ge-' elteld. Die fainlilié ga|f dan' ook té verstaan, dat 200.000 dollar ali losprij'S wel lieeï veel ié. Dit hebben dié bandieten, die blijk baar zelf' em1 geld hard verlegen zlittem, ook als billijk 'erkend!. Ze hebben dus in een discreet telefoontje aa<n de familie te verstaan gegeven, dat zij' mlef 75.000 dol lar in papier geld van laalg bedrag zullen genoegen ndmlem- Maar zelfs, 75.000 'dollar schijnt voor dé familie Fiaötoij een De hoo'g bedrag te züj'n. De ontploffing ie ReekHnghaiiseu. Giéteren zijn in het ziekenhuis 'te Biédk1- linghaujsjen aan dé gevolgen Vam^hun vier- wendingen overleden die 39-,jarige m'ijln- w'erker Braldkhahn en de 15.-jarige Franz 'Holtroeder, Waamhee hlet' aantal slacht offers van de on'tpliofïling in| 'de mijjn Gene ral Bluméntal tot) twaalf isl -gesitegen. Nog tw'ee gewonden vlerkeeren in zsi-gwekken den toestand. Dé oorto-ak van de omfcpléf,, !fing is nog niet vastgesteld. De volkstelling in Duitsehland. Volgens de voorloaipiga resultaten van de volkstelling van 16 Jjuni telde het rijk toen 65,3 millioen ingezetenen; met da ongeveer 830.000 inWtonei-J( van het Sjaiar- (gebied kom't men tot 66,1 millioen, tegen 67,8 millioen in het geheelé rijk voor den oorlog. Vergeleken bijl dié volkstelling van 1925 is\ hef inwonertal met 2',7 millioen -gestegen. Er zijn 31,7 millioen' mannen en 33,6 millioen vroulwen. Naar het nbslolute Idijf'er is Duitsehland na Riusland het volk rijkste land van Europa. Pruisen telt 39.958.073 inwoner^ (19.448.340 mannen en 20.509.733 vrouiwen) tegen 38.241.405 voor den oorlog. I J Een moedig kapelaan. Te (Reeklinghaugen ia eien kapelaan aiaïn - gehouden, omdat, deZa in een! preek eritiek had geoéfend op de mfaiatrégefeh der Dttit,- ephe rageerinjg ieh hatj optreden! dér regea- ring vergeleken 'hadj mlat 'dief mletihoden, dia in Mexico en Rlhsjlahd wiorden toegepnlaK. Na zijn aanhouding Weigerde hijl 'Zijin woer den in te trekken «n verklaarde, dlait ch| isltaat niet het recht heéflf zich in 'd,e aan gelegenheden van de Klerk te mengen. De tocht van Balbo. Generaal Balbo is .gistermorgen mek zijn lueht-esjkader te Londonderry opgestegen na,ar LJlsjland, Waar Mjl gistermiddag be houden arriveerde. Te vÜjif uUir daalden de 24 vliegtuigen te Eeyk'jav'ik, de hoofdstad van 't eiland. De ontvluchte afzetter Constant Floreü. Dé beruchte1 bedrieger, Constant Fldren,' uit- Antwer.pien, die 6 Juini j.l., daagsi, 11a zijn veroiord'eieling door de hoetékmffleïijke reehtbank tot 7 ja,ar laplsjluitdmg, bïji zijn overbrenging na,ar Biru-sisel wist iljei ont snappen en mlet een to^i-ia-ute» in 'die rich ting van de Fr,anischa grensi was VerdWe-, nen, is gisteren t|é Parijs opnieuw geVat. Hij 2al spoedig ;aan het Belgisohe, gerecht, worden uitigledieiverd. Floren, di® grof geld tijdens den oorlog tmoek hebben verdiend, maar naderhand alias weer venspleelïde, had, naar men zich herinnert, te Brustsel e,en -finaneieiel klamtoioir opgericht len aHierlei ondei-nemingen igelsticht, waaronder ook ,pefroleiumta,a,aits!ehap|pijen, die allfeem in 'zijn verbeelding biestonden. Zoowel in Ne derland, als in Bjedgië, Frankrijk, B,oieimes nië en eddlers mag, wist hij: tolrijke, ge heel waardelooZe aandedlfen te ptoatoten en- eien aantal .goedigeJicnoivigie perspoen vhor een totaal badi-ag van verscheidene mil- lioenen frank' t|a beisttelen. Dnitsirhland en het Vnticaan. Met betrekking tot de onderhamdelin-' gen over het concordaat w°rdt vemoi-, men, dat deze vertraging hebben onder vonden omdat bekend .was geworden, dat de nationaaLsocialistisehe autoriteiten in Beieven van plan waren den aartsbisschop ivian München, kardinaal Faulhaber, in hechtenis te namen. Dit plan zou waar schijnlijk tot het afbreken van de onder-/ handelingen hebben geleid. Op het bekend) worden van dit plan hééft rijkskanselier Hitier onmiddellijk (den ministerraad tg Berlijn geschorst en zich naar München begeven, waar h'ijl den nationa.al-aocialistisehen leiders' na drukkelijk verboden heeft, dergelijke maat regelen te tréffen die ook in de toekomst niet genomen mogen worden, indien. Hitier zelf daartoe niet een bijzonder bevel ge geven hééft. 1 1 Eveneens is het de rijkskanselier ge- ïweest, die'heb dr. Brüning mogelijk heeft gemaakt de onderhandelingen, met de Centrum-partij voort te zetten. Bevestigd wordt, dat het krachtdadig* optreden van rijksjkjnnselier Hitier een ge- •rulststellenden indruk heeft gemaakt. Veilingsvereen. Znid-Bevefand te Hoes. Gropte veilingen van 4 J'uli 1933. Zwarte Betoen I uur f28,7028,90 jper 100 'Kj.G.Aardbeien, n.in'.. 4 iujur, iJlucunda A f 1818,80, ideml B f 15,70, id. Madap me Moutiot f 12,2013, per 100 K.G. Kleine veiling. Kers,enHollanders f 2333, Klerken f 32, Meikersen 'f 1926, Markieé f 24, Zoeita Morellen Ï1925, Bruiné Blanoe f 19 (21. roode Blance f 15, roode Siuikerkegslet 'f 14-17, Porsjeleinkërsen f 1517, witte Vlee^ohkersen f 1920, Zuurtje» f 11, uit-; is)ohot Kersen Ï57, blauWe Druiven lf 63? .80, vroege Oranjopruimen f 10, FramJ-i ■bazlen f 12—(25, Aardbeien f 1218, Kruist bespen ¥311, Boode Bessen f519, Witte Bessen f6—12, Tomaten f 18, ute val appels 'f 9, alles per 100 K.G.Perzi ken f 2'7, Meloenen f 31, Kipeieren, |f|(2,30j 2,50, Kialkbeneieren f 3,50, alle^ per '100 fejtuk's, Bloemen f8,15; per 100 'hoé.. Groote veiling van 5 Juli 1933. Zwarte bessen f 31.2031.60 per 100* Kg.idem natte 10 per 100 K|g. Aardbeien n.m. 4 uur Jlucundai 'A f 15.20—15.80, B f' 12.60 Madame Mou- loi 5.506, alle^ per 100 |Kg. Kleine veiling. Kersen: Hollanders f 2024, Meikersen f 18, Zoete Morellen f 16—21, Bruine Blance f 1519, Boode Blance f 1617, Porseleinkersen f 15, Uitschot kersen f 7, Frambozen f 1428, Aardbeien f 814, Kruisbessen f48, Boode bessen f611 Witte bessen f513, Tomaten f 123Óf Doperwten f819, Peulen f20—26, Stam'snij'boonen 'f 43, Vroege Wagenaars f3640, Dubbele Prineéspen f4251', B-oem van Holland! f 46, Prinoespehoonen 'f 3950, T.uinboonen f410, Zilveruies* 'f 14, Vroege Aardappelen f 1.202.90, Poters f0.601.50, a.lles per 100 |Kg.; Meloenen f 3441, Witte Kom'k'ömintera i'46, Groene f35, Bloemkool 817, 2e soort f 48, uitschot f 1.503, Rmde kool 'f66.30, Gr. Sjavoyeklool f3.705, Kropsjja ¥0.50—1.50, Andijvie f 1.90, Per ziken f 16, per 100 sjfculks; Bloemen f 2 26, 'Wortelen f!58, Kroten f 6, Poot- uien f2.90, Bhabarber f 1.502, Pieter selie f2.402.80 per 100 bos. Vcilingsvereenigiag Kapnlïe-Bïezellnge. Veilingen van 4 djuli. Blocveiling van _1 uur n.m.Madam» 'Moutot 'f' 16,20 per 100 Kj.G,' Kleine veiling. Kersjen: Meikersen 2634, Hollanders IS (—29, Klerken 3233, Boode Blanche '17! 24, Bruine Blanche 1630, Volgert) 16? 26 Porspleinkersen 1823, Jhapkosten,- kers,en 21, Morellen 22—29, Markiezen 2329, Limburgers!, 2126, Zwarte Ker sten 2328, Zuurtjes 1418, Stuikeikër- -sen 1823, Diversen: Aardbeien 1021, Frambozen 17-56, roode Bessen 519, Witte Bespen 11, Zwarte Bessen 20, Kruis bespen 611 «ent, alles per Kj.G. Blocveiling van. 4,30 uur n.m.: Madame Moutot f 13,50 Jlu'dunda's( f 15,9Q t—!19,10, beiden per 100 K.G. Veilingen van 5 Pjuli. Blocveiling van 1 uur n.m.Madam» .Moutot ¥12 per 100 Kg. Groote veiling. Zwarte bes'sen f30.7031.80 per 10Q? Kilogram. Kleine veiling. Kersen: Meikersen 1230, Hollanders 1124, Klerken 25, Boode Blanche 716, Bruine id. 21, Volgers 17, Porde- 'leinkers'en 1114, Morellen 1326, Mar kiezen 1722, Zuurtjes 1415, Suiker- kersen 1315, Krieken 17, Ja,apkosten- kersen 18, Spietjed 16, Witte iVleeseh- kersen 20 cent, alles per Kg. Diversen: Frambozen 1649, Bood» belssen 418, Witte bessen 49, Kruis bessen 28, Loganbessen 38, Val. Ma deleine 610, Aardbeien 1021, Du|b|W. Princ. z. draad 3135, (Tuinboonen 57, ''fSnij'boonen 3347, Doperwten, 611, appels 12, Groene Boontjes 2531! pent allés per Kg.; Bloemkol 58, (Savoy» Koel 3, SpitsltooJ 3, Komkommers 3St Perziken 27 cent, —alles per etuk. Blocveiling van 4.30 uur n.m.(Madam» Moutot f9.20, Jiucnuida's f 1315.50, bei den per 100 Kg. MIDDELBURG, 4 J-uni. Kleine vei ling: Aardbeien 4;18 c., Kruisbessen 4t 17 Ot., witt» Bessen 714 et., roode Bespen 316 ct., - Franke-nthaler 56.78 et., 'Tomaten 2231: ét., Frambozen 12 37 et-, Bredaéeho Aardbeien 16 et., Hol- landsehe Kersen 31| ét., alleé peir K.G.f INetmeloenen 650 clt. pear ejtoik* Exportveiling. I 'Aardbeien 1019 ct. per K.G.PoteBf 10,80, Zwarte Betoen f27,4028,20, beid» per 100 K.G.roode Besjsen 1011 ct- per K.G. I HEINKENSZAND. Geboren: Jaeoibuj» Job, ,Z'. v. Adriaan Simensa en Comelia Smits: Cornells, z. v. Pieiter Driedijk en Cornelia de Koning. GahuWd: Jacob» Pieiter van Liera, 29i jr. te Borsisielen en Maria Elliz'abétjh Die- leman, 23 jr. ij OVEZAND. Geboren: 29, Jbfbina d. w P. Goens» en jJ|. van Eijkeren. Overleden: 22, J|an Ziuidhof, 64 j. BOBSGELEN. Ondertrouwd: 27, Leeü- dert Lutttjh, 23, j. jm. te Wiameldinga, eö Cornelia Cat'harina Noelsj 22 j. jd.28, Pieter Arie v. Naort, 28 j. ,jm. to Wied- kendam en Cornelia Witte, 2'3 jd. Getrouwd: 2, Antoniu» Headrikua Tromp, 21 j. jm. te 'Eindhoven en Annj» Kakebeéke, 25 j. jd.9, Willem Murre, 21 j. jm. te 's|Heer Arendsktefke en Ca- Catharina Walhaut, 19i j. jd. 23, Cornell# 'Nieuwenhuize, 21 j. jm. en Deuntje Wial» hout, 23 j. jd. ij' Geboren: 2, S'andrina Hendrika, d.v» Hendrik Kortehaut en Jo-zina Jannetj# de Maillie; '9, Marinué, z.v. Adripia» Hoendert en Elizabeth Timmerman; 23, Marinus, Uacobu.s, z.v. Coraelius V. Gjabhent en Pieternella d» Vree. Levenloop aangegeven23, een kind, Va» 't mannelijk' gedacht. f Overleden: 29, Jacob Wialhout, 65 j*^ echtgenoot van Neeltji» Brap|.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3