j NIEUWE ZE I fl UIT ZEELAND VLISSINGEN GOES KERKELIJK LEVEN GEMENGD NIEUWS f IN HET KRAAIENNEST 1 DONDERDAG 6 JULI 1933 NiHUWÊ ZÊÊUWSCHÉ COURANT tperkt gebleven tot ieen tweetal graansoor ten, t.vv. de tarwe en die rogge, waarvan de laatstgenoemde door een direct® bij drage iuit 'q Rijks schatkist is tegemoet gekomen. Het is echter Zeer aan twijfel onderhevig, ,of' op den Weg* van sjnbsidio <uit '«j Rijks ikhsl zal hunne,ri worden voort gegaan. iHet is 'daarom gewenscht, de mogelijk heid te openen, de granen in liet algei meen onder de bepalingen van de Land- bouiWi-Crisiswet 1933 te brengen, ook dn; .buitenlandgdlie granen, mai4 en gierst. Irn- Ürners iz|al bij een regeilingl van den inland- fcpheri graanbouw de concurrentie van da buitenlandsdlie granen modi© in bepaald© banen rijn te leidon. 1 D« bezuiniging op de kenringsdien-den voor waren. Gelijk bekend, is| aan da colleges, waar onder de gemeentelijke- en provinciale keuringsdiensten ressorteeinen, bericht, dat l.zij; m!et ingangl van 1 Augusjfus a.s. zich ten aanzien van de splarieering vian per- Bpneel bij' de rijksregelingi mioeben' aanslui ten en de bezetting- van -het pcri-joneel over eenkomstig gegeven voorschriften, moeten inkrimpen. Da,ar deze termijn thans) blijkt te kort te zijn genomen, lieefit de minister van Sociale zaken bericht, dat hij1 uan dezen datum niet zal vasthouden. Bovendien heeft de minister medegedeeld, dat hij' om trent het standpunt, da|t Wijl in deze geheele materie inneemt, nader zal berichten. Be rPgi'i'rin»'-hiJ Irage a a n de werk- loozcnkassen der b»uwV,ajiariileiders. 'Wij lezen in de Volkskrant: In de Dinsdag in Den Haag tussdhen Ide interdepartementale icom]mi?^ia en be sturen der bouw'vakafbeidtirsbonden ge houden bespreking, is, na,ar wijl vernemen, overeenstemming verkregen over de ta riefregeling der stncadoors. Genoemdq oommissie heeft zich actoord verklaard met de d.d. 29 Mei door de organitjajtie'i) ingediende voorspellen en zij1 Zal de re. geering adviseeren deze te aanvaarden. D'e R.-K. Bouwvakiarbeidershond zal op >15 Juli in een landelijke v.akqgroepsvei'. gadering' over deze v,oors|lellen een defi nitieve beslissing nemen. Die leden van dei K.-K. Bouwvakarbeip derqbond hebben da in Den 'Haag aan geboden tarieven voor metselaars en p|ppefr- lieden vorige week reeds; aanvaard, zoo- 'dat voor deze leden wel geen moeilijk heden .ontstaan zullen. Kaderdag. Het Dagelijksdh Bestuur der R.-K. Staatspartij- hééft iiiitncioidigingen verzon den voor e©n „kaderdag" te houden f>p heit. vanouds om zijn gnocte .gastvrijheid voor dei K.-K. Stfliaitispiartdji vermaarde pensio naat St. Louis te Amersfoort op 29 en .30 Juli e.lf. Heit. hestfuiux motiveert deze ibijeenkioimslt:. welke kan gelden als een nieiulwl bewijs, dat de speciale eisichen van het (?-0|gen- blik ter bevoeg.der 'plaaitge worden be grepen -als volgt: dVie zich g.aeo of' c©n te Zwak beril vormt v!an da ©nrutob arende; politieke be wogenheid van .onz'e dagen, beleeft dezen tijd niet dl' onbewust, of verstaat den ernst van dein tjjld onv|oldoeaide. Nieuwe toestanden en verhoudingen., Enelle reacties .en vergassende omwente lingen in heit staatkundig deuken en doein, schijnen een evenwichtige ontwikkeling van het. openbare leven zoo niet te ver storen. dan toch merkbaar te belemmeren. In korten t.ij'd heeft „da politiek" kans gezien zich zonZeier met eenieder te „be moeien", dat otver een breedere linie dan ooifc.v an jong tot ouid aan politiek ^ge daan" wordt. Zoo ooit dan nu ligt er, zéker voor die staatkundige. partijen, welke haa.r Werk gronden o,pi beginselen va,n meer dan tij delijk© waarde, ©en geWeldige taak. Eien taak, veel zwaarder dan -het vloeren van praotiac'he Staatkunde alleen, omdat onder da Vele andere getroffenen, de democratie en de democratische gedachte een ver trouwenscrisis doormaakt. Mat heit. wijzen op sprekende 'lessen van over de grenzen zijn wij er nietiWjij! moe- tien tijdig uit dit alles leering trekken en tie duchten gevolgen Vóór zijn. De Ka tholieke Staatspartij verstaat di© taak zoo, nat zij bewust aanstuurt t*pi verbree- ding en Verdieping op inziolrt en 'scholing, ojpi voorlichting, richhiiig em leiding, on verwijld. met kracht, gestadig. Op geen ander© wijze kan h.i. het vertrouwen in haar op haar worden bevestigd, hier en daar wellicht hersteld. Da Partij en haar werk diohteir bij de Katholieken, diohifer bij haar aangesloten leden, dichter biji de plaait^oliijke leiders. Da.arcm leek het ge'.wensehf nu reeds onge dwongen samen tie komen met. deze plaat sriijlce en gewestelijke leiders der Partij', met wier onmisbare mBdeWerkinghet, work onverwijld moet .Worden aangepakt. Op den kaderdag zullen de volgende inleidingen worden gehouden Prol nir. Ei. J. J. van der Heijden, Elector Magnificus va nde Katholieke Uni versiteit te Nijmegen ctVeir: Gez'aig en Vrij heid. De beteekenis van den Rechtsstaat. Prof', nir. P. J. M. Aaïberse, over: De St,aa|ij en de maatschappelijke oa'de. P. Kasteel, parlementair redacteur van „D© Maasbode" over: Radicalisme van buitenaf. Mr. J. J. A. Hoüban, ondervoorzitter van het besifuiur der K.-K. Staatspartij overRadicalisme Van binnien iu|it. De dis sidente groepen. Mr. C. M. J. F. Goteling, voorzitHitr van het bestuur der R.-K. Staaitlsplantij overWjeirk en werkmethode in omz'ci partij. BELANGRIJKE, ARRESTATIES TE VLISiS|INGEN EN ROTTERDAM. Op la?|t van den commissaris van poli tie te Vlispingen zij'n in een woning van oen ingezetene aldaar een tweetal man nen gearresteerd, afkomstig van Rotter dam, die ingevolge een zoogenaamd ge maakte afspraak 10.000 Nederlandsehe ventezegels van 60 cent per stuk kwamen afleveren, vèr beneden de werkelijke ■waarde, waarom a,an diet'toal of verval- s;dhiüg werd gedacht. Op het nagenb™. ik van de aflevering ging da politie tot arresta tie over en nam toen tevensf de gehele partij rentezegeisj in beslag. Bij bader onderzoek bleken de Zegels) vervalte'ht te zijn en bleek tavens, dat zij te Rotter dam in 'liet geheim in 'een drukkerij Waren vervaardigd. Die eommisjsariS van politie te Vlieringen heeft inmiddels d'e Rol - terdamsjc'he 'politie gewaarschuwd. Reeds te voren bestond jpiontaot tusschen, tl© po litie te Vlisjsingen m tq Rotterdam, omdat ook reeds in Rotterdam vallstehe, zegels in besfag wsu-en genomen. In verband hiermed-Ci heeft gistermor gen de Rojterdam'sjolh-ei justitie en politie een inval gedaan in de drukkerij, waarin de vervalsiehing zou zijn en xvordt ge pleegd. Aldaar zijn nog in bes|lag ge nomen eenigc duizendtallen dezter ver, valsjchte zegels, zoomede het cliché, ter wijl de eigenaarsj der drukkerij in hechte nis, zijn genomen. De te Vlissing'en ge arresteerde twee Rptte (Rammei-s' zijn gis terenmiddag aan de jusjtitie te Middelburg voorgeleid en iu het hu,is( van bewiaringt aldaar opgesloten. 304c Nationaal Middenstandscangrcs. Bestuur, leden en verdere te Vlissingen aanwezigen voor het middeniS(taindsoon,gre-9 kwamen eergis;tera,vond bijleen in het Noord zeoboulevard'liiqtel |0im viandaar tte vhet' na,ag het 'Stadhui^ to ga|an, Waar te half acht de otficieele ontvangst; door lratj gemeente bestuur plaats had. Burgemeester Van U'oelderen recipieerde. Na de gebruiken lijk© verwelkoming wel©s( de burgemees ter er op, dat „organispanem' en samenwfe'i> king da lau1® van We hx|ce|de v'olksg'roep die de bond vertegenwioordigit 'en daarna een historisch overzicht gaf, w!a(arin hij er o.a. op w'eesj, dat (het bijeenkomen jvan middens-tanders uit liet geheele land een merkwaardig contrast motj het isolement, wiaarin de middenstander^ van. iedere Utad in vroegere eietuwen in zooveno leat'den, daf er van ©en tjamenkomen met collega's uit andere plaatsen in den gildjatiijid geen sprake Was. Spr. kwam vervolgens op eenige bijzonderheden over de oude iVlis, iringsehe Igilden en .speaiaal ov.erj den band, die de qtedeliijike overheid met de midden standers verbond. Spr. wees er op ho© hot gilde wezen geen s'tarre instellinigj wlas, maar zich wel degeÊjk aan de tijdijomst-andigheden moest aaupiasjsen. Na. 'de bevrijidinlg ijain. de Spaianc sclie heerschappij' op 6 April 1572 werd de Vlisisingsdhe middenstand krachtiger. Spreker sjtond dan stil biji verschillend© gilden aR het beenhoulWexSgilde, 't itehceps- tim'merliedengilde, hot kuiper.-jg'ilde, omi ei' dan op te Wijzen, dat het chirurgijnsgildo eerst in 1616 is opgericht, waardoor het ook mogelijk werd te Vlihjsing'eu ten deza opzichte examen^ aif te namen. Slpr. kjwam dan tot hén. dio geenj lid waren van eenig 'gild, en toch oen gildeambaichti uitoeï'eu- den deze mededingers noemde mén „olivrija personen of in de 17e «©uw ook „beun hazen". D;e uitvoering van de vrij© con- eurrentio werd onmogelijik glemaaikt en! zou de oorzaak Worden, dat de geprivillegiëeir- de instellingen, dei gilden zouden moetan verdwijnen, als dit niet verhaast was door de Fran-,che revolutie, iSpr. eindigde met de verzekering, dat ,er niets nieuws onder de Zon is, als men in deze congresdagen de overtuiging kfij'gt, dat de ZeeuWspriie overheid met de belangen en nooden van den midden stand medeleeft, evenals! in de oud» tijden van 'het gildew'ezen. Spr. w©ns|c'ht allen aangename en opgewekt© dagen ta Vlie-, sïngen toe. Ge voorzitter van den bond, den heer Ed. G. 'Siohurmann, bracht dank voor deze mitvoerigo beschouwing' en voor de woor den van Welkom. Na afloop van de ontvangst begom in Grand-hotel Britannia de vergadering, die niet voor de pers| toegankelijk was. Jaarvergadering St. Vinc.-vereenigiug. Dinsdagavond kwiam de St. Vino.-ver- eeniging alhier in jaarvergadering bijeen. Met den gees|t. adviseur, pastoor Dolle, en de leden, waren ook afgevaardigden van Armbestuur en Slt. Elizabet'h-vereeniginjg' aanwezig. Mr. Stieger verwelkomd© alle aanwezi gen en uitte o.m. zijn! tevredenheid oven de medewerking dar St. E|liz.-ver. en da aangename samenwerking met! het Arm bestuur. Dhr. Borggraef las vervolgens ©en uit voerig en lioagge^temdj jaarverslag vo-oir, dat diep inging op de t.a,a,k van den Vin- centiaan in de tegenwoordige tijdsiomstaii- dighoden. Nog' werden de, voornaamste werkzaamheden der vereenigingf in 1932 gememoreerd, terwijl gewag gemla,akt weed van de quidcesvoUe kleedinginzameling. Hierna volgde het versjlag vlan den penningmeester dhr. Didgg©, waaruit bleek dat de ontvangsten feg'en de uitgaven had den opgewogen, ondanks de üij'zondiere eisc'hen aan de kas gesteld. Mr. Sfieger verklaard© in zijn dank woord aan do func!tionnaris|sen, dat dit gunstig resultaat, naast het ateuraafc be heer, vooral te danken Wa® |aa,n de mild dadigheid der Goessche Katholieken. Hulde bracht de spr. ook nan den secretaris voor zijn vea-slag, dat den ideeelen kant van het Sant-Vinlclentiu^wefk belichtte. Het lidma,ats|chap)' van de. Si a t - Vibqen t.i mq-vereen iging vlervolgda mr. Stieger i moet z'ij'n' idtempcl drukken op ons heele levten, opidat Wijl ean voor beeld Worden voor de paroichie. Nog me moreerde *jpr. het eeuwfeest der Bint- iViné.-v^reeniging, dat in onsl dekenaat door de honterenties) binnenkort herdaloht zal worden op do jaarvergadering te Vlis singen. Het Veertig'-uren-gobed in onze parochie alolitte sjpr. een uitstekende voor bereiding voor deze herdenking, welke een aanleiding tot zelfvernieuwing mi tot. zelfheiliging dient te Zijn. 'Pafoor Dlolle, hierna het woord Vra- dat de geesjt van Sint Vinlténtius in deze ■gend, 'fjprak zijto veAeuging erover juit, vereeniging leefde. Willen, de Vinc'entia- nen naar het voorbeeld van Ozanam werkzaam Zijn. dan dienen Zij inderdaad te beginnen Wij zichzélf, om nldu,a do zwakkeren te qtefken. Dankbaar was ■Z'.Elw. voor da adtieve en fjuggiestieve 1 ei- ding van den) pre-jident, Wel'bei zich voort plant in de vereeniging^-zeM. Spr. bnder- Sjtreepte de woorden van mr. Stieger ovai' het tridluiim! al< voorbereiding voor Üe Vlissingsche bijeenkomst en spoorde aan tot geestelijke Verdieping', want dan, zal besloot pastoor Dolle Gods zegen op uw vereenigingt ruisjten en ook uitko men in de leden en hun gezinnen. Nadat, dhr iSómonij nog even geantwoord had op het tot het Armbestuur geridhtlu i'Jompliment. Werd do vergadering met gebed gespoten. Gedaagd, Voor heit examen Lingerie sjualgden de dam©.'\: Cath. Boonmia.n, van 's-Hieei'enhoek, Marie de PauW van Hansiweert, jEimm'a van Reuth van Ka.pelle en. P,etr. Veitmuje van Léwedorp en Voor Cpisjumière Adr. Huigc van Nieu'Wdorp1, allen leerlingen van de U. L. O.-qchool der ZusteiiS Goes (afdeeling industrie). Auto-reizen. Wij' verwijzen naar de annoncte van dhr. .Van Sjtrien, waarin deze diverse auto- reizen publiceert. De Oranje-trein. Voor de kolmislt van den Oranje-ilgein wordt de ï'oclaim'e-itriotm Wél geinolard. Gis teren tufte er oen imitaitie-locoimoitiief, door da latad. beisituurd doior 'n aangekléedie» machinist, die melt, 'n soort 'flludltkétél sig nalen leek te geven. Net ©chtl Propaganda-materia al werd uifgeztet en gisteravond had ojï dé Gr. Markt een f ilmvcordtel'Iing ipla,aii|S. Zakelijke noipren- ten werden allgéwisseld door meier 'hu- moriteischie ©n alles hij ellikiaar werd het 'n inslaand!© réclame, voor het Nedeit. fabrikaat en da Oranje-lrein,, welke daar mee rondrijdt. Vrijdagmorgen 8.12 arriveeult de 'n hal- va Kilometer-lange colonne aan h©t, Sta tion en zal 'n plaats krijgen op da tram baan naar WiameLdinge. Van 's morgans half tien't ot R avonds riein uur is de rol lende tentoonstelling te bezichtigein!. Collecte erisiscemité. De collectie voor het, orisis-öomité heeft dnzi© weck opigébraicbt f 81.24. 15 cent pier d»g voor het huren van een nieuwen Stofzuiger. J. M. Polderman, Goes. Tel. 129. (Adv.) Kloelinge. Bij de te 's-HertoigenboSch en Leiden gehouden examen -j tier verkrij ging van het IC'. St A.- diploma StaajtW-' inrichting ©n S|taathuifjhoudkunde slaagde voor Sta;athuis(houdkiinde mej. H. van Bers alhier. Ierseke. Dinsdagavond ongeveer 6 uur brak brand uit in de woning van dein neer P. van der Wieele, aan de Juliania- straat .alhier. Da brand ontstond op zol der en breidde zich geweldig snel uit. De oorzaak is tot, op hed'en onbekend, al spreekt men van koi'fsluiting. De be woners kondien zioh gelukkig allen redden. De iübotedel is ten déele 'gered door hulp vaardige handen. Alleen v'an boven kom weinig 'worden wleggehaald. Het woon huis 'brandde geheel uit. De brandweer was spoedig ter plaatse en gaf met drie stralen op de waterleiding ill'ink Water, al liet die druk waf te Wienschecn orver. Aan de gOisd© windrichting (uit N.-O. richting) is het te danken,, dat' d© aan gebouwde panden géspaard blevten. Huis en inboedel waren verzekerd t.eg'eu brand schade, hoewel laag'. Riliaud-Bath. Ged. Sfaten van N.Br. hebben a,an J. F. Ogier alhier vergun ning geweigerd vooir een mnrkt-auifobus- dienst op, Donderdag van Rilland-Bat|h over KorteVeen naar Bea'gen ap Zopm, vmor ziotolvleiel Naord-Bra,bantsoh grondge bied betreft, Bresfe'ens. Alhier doet. zich ©en geval van m'cnd- en klauwzeer vloer. Graede. Alhier neemt bet mond- en klauwzeer steieda foe; tot op beiden zijn reads 7 gevallen geconstaitaerd. 'H-IIeerenhepk. Op Zondag 2 Juli hield da hnndbooigtejoiciëte'iit „De Vrije S'chuttiera" ha,ar bekerwedstrijd bij gunstig weier en met deelnam© van veertien soeiëteitejn, De prijzen werden behaald als volgt hoófdvogel, Mar. van Stee, J;aO0|ba-van»' Beieren, Goes; eerste klep met wissel- bekér, j. d© Jonge Pz., 'Vrije Sichutters, 's-Heerenhoak; tweede klep, Jiaap de Baar, Willem Te?l, Ovezand; zijvogels, P. Ji. Bliek, Zorgvliet, Ef ewoutsdijk, en Jia,ap de Baar, Willem T.ell, Ovezand; kallen, C. Rïjk; Wilfem Tél'l1, Ovezand; G. Maet, Zorgvliet, 'EllëwioutsdijkP. J. Bliek, Zorgvliet, Eil'lew'outsdijkL. Re- mijn, Ami'citia, 's-Heerenhoeli-. Tevens had nog plaats het koning- s'chieten, met volgenden uitslag: Vrijfei Schutters, J'. de Jonge Pz.Amicitia, L. Remijn Jiax'z. Hnlst. Dezer dagen hoeft alhien een bïji- eenkomst plaats gehajd van het kring- bestuur van den N.C.B. mej de aifdeelings- bésturen in Oost-Zw'.-Vlaanderen, op: welke vergadering ir. Jt F. L. (Ki'ugcjrq. rljlts- landbouwtoOMïjulent bij' het) Rijksbureau voor de ontwatering te Tilburg Uitgenloo^ digd w.aq ter bespreking van! bet plomi tot oprichting van hot wiatersphap „Hiulster- en Axeler Ambacht". D|e vergaderingj w^S) druk bezocht De vergadering vei-eenigdp zich. met^ een resolutie, waarbij det vergadqi'ing zich luit- qpreekt voor hef tot standi Ikwmen vani het waters|cha,p, mits aan de ingelanden (geen lasten worden opgelegd dia bij! 'de ver betering van da gronden doori d© ontwate ring niet volledig terugkomen. Aan Re ingelanden mogen duq geen niauWé lasten worden opgelegd. Clinge. In den nacht van Donderdag op Vrijldag j.l. wérd uit een weide, ligj- gende in de. gtembenhe Cling© (R.), teb nadeele vian Oen alhier Woonachtigen landi- bouiwer een jiaarcli gesjtoliuu Opsporing van den daderabfnede van Reit paard, Wen! verzocht. Maindtag j.l. Werd daar de. maréohausjsée te Brejkens in die geiméante een pefsqon aangehouden, die 'n paard met rich voer de en Welk paard voldeed pan het opigei geven 'signalement. Die man, daarover ge hoord, .ontkende aanvankelijk het paard gestolen te hebben, doch toen de eigenaar op kwiam dagen^ die het paard alt) izlijn eigendom -herkende, bakende de man izlekeve M„ wonende te Breda, h|d' paard uit dei Weide te, hébben weggehaald. 'M. is ter beschikking van de Jlustiti© tiu Middelburg gesteld. Oostburg. Alhier is in den nacht van Dinsdag op Woensdag* plotseling over leden de heer mr. A. !E|. van Eldik Thic- me, sedert Mei 1924 kantonrelchter uldaai'. D'e overledene, die den leeftijd van 54 jjaar bereikte, was] sedert cenigen tijd ook belast met liet amb't van kantonrechter te Hulst. Westdorpc. Bij' het afgraven van een d'ijk ten behoeve van 't zandbed van den z.g. „Oiuden Weg" onder deze gemeente nabij de Bellgdejdhq grens, zijn oj; plm. 40 o.M. diepte drie, geraamten gev{onden. Tw^i dei' geraamte';). v,an aen man en 'n vrouw, waren isjamen begraven, terwijl op M. afstand hiervan heli derde geraamte Van ram man gevonden wlerd. Vermoed wordt, dat deze personen bier als slachtoffers van een smokkeldramil uit den tij'd der mobilisatie, werden neer geschoten en vervolgens begraven. De Kalkoliehc Zecuw'sclié Kamér-zetel. Dé R.-K. Kie^vereeniging te Hulst heelt ianders|taand voorstel voror dd agenda der jaarvergadering van den Rijksikies- kring Middelburg ingediend „De Ri-K'. Kieivereenigingj voor Tweede Kamer en Prov. iStaten te HuRt verzoekt liet bestuur van den Kijkhkieskring Mid delburg. alle middelen terhand te nemen om den Katholieken ZeeiulWsjchen Tweede Kamer-zetel veilig te Stellen." in de toeliditing wordt o. m'. gezegd, dat hot do meening der vergadering isf, dat het daarheen kan gel'eid Worden, dat ©en Wijizigiug' gebraohti wordt iu het ba- 'sitaande Kiesreglement der R.-K. Staatsf- partij, zoodanig dat de zekerheid veriklref- gen Worde, dat- ruim '210C0 Rt-K- 'Stemmen iu Zeeland 'n Tweed© Kajnersizeteli bunnen behalen. W a t ersëha |i< sbes tju ren. Bijl Kon. besluit zijn be.naomd: a, tot dijkgraaf van den Z iiid-Kraaijerbpoldea', N. A. Rieanijn tie 's-Beor ArendsikletiWel uiterlijk 'tot heit 'eind© van het 'zittingsjaar, wiaarin hij 70 jaar aal z'ijn ge'wiorde.n.; b. miét ingang van 1 Seipheim'beT tat dijk graaf van deu Oud-Noiord|-Be'Vielaadpal'- dei', P. Zuijdweg, tp KaRe; Gordkiuii© trein. Wioensdafi' 12' Juli a.e. loopit er e.en goedkoop© .trein van da 6|ta,tio.ns lang's -de Zeeuwscbe lijn naar Utreöhh Zeiat, Roit- tendam, den Haag, Scheveningen idn Am sterdam. ■Men zie -anniouoe D'e Apostolische zending der Katholieke pers. D|e opvolger van Benedidtusi XV, pp den aart^bissiehoppelijken zetel van Bo logna, kardinaal Ras|ailli-R,aclca, heeft op initiatief van den P,ajus|elij1ken staatssec retaris, kardinaal Paoëlli aan de geeste- Ijj'kheid van zijn bisjdmn een zeer belang rijk rondstéhrijVen gericht, dat iu alle ker ken van het anrtslbisdoim werd Molorgelézen, over de apas|tolis(c'he zending van de pers, waaraan wij o.m'. het volgende ontleeneii: ,,De Katholieke dagbladpers| heeft wer kelijk een apasjtolisdhe zending te vervul len. Zij de ware graadmeter van den invloed en de daadwerkelijke medewerking der Katholieken in Chrisjtelijlkén zin dn deze door ver.-phillendei gebeurtenisssen en ideeën zoo onrusjtig bewogen menscihelijke samenleving. Er besitaat voor de katholieken en voor de priesjters geen verantWaai'delijkheid, die zoozeer op hun geweten drukt, Ren te bevorderen dat del Katholieke pers] invloed krijgt op de ontwikkeling der 'ideë'en. Iemand die thuis geen katholieke krant blijft afzijdig qtaan eu los van heb groote leven der Kerk." 'Worsteling met een inbreker. Eergisteravond te half twaalf' is inge broken bij den heer van Leeuwén aan de Albrec'htlaan te Bu^sum. De heer van L. bemerkte, toen hij' na een korte wfip* deling thuiskwam dat de tu,indeur open Stond. Het bleek dat er ©enig geld,1 oiit'dq huiskamer ontvreemd wa,s. Bij bet door zoeken van het hui< vond de heer L. in een der kamer^ een man, dien hij nu een hevige worqtelng wist te dwingen het geld weer terug ,te geven. De man Wist te ontsnappen, en in een der omlig gend© tuinen te vluchten. Het isf echter door een politieagent, die op hulpgeroep van den heer van L. en zijjn huii|sgev' noote Was toegesneld, gegrepen. Het bleek, te rijn de 30-jarige S|. uit uit Amsterdam', dia juist uit de gevangenis ontslagen, wasf Tusschen tien homgrijp.t doadgekmeld De 22-jarige.' P. van der Vli^t, te Jaard- vield. is Dinsdag bbïj. het lassen vfan haai, tu'sBchen ©en hooAgrijlper bekl'elmd geraakt waarbij da tanden van den grijpen' hem in het lichaam drangte». Grilteren is bij' Oude kunst en jonge meesters. De pers heeft bij geruchte, vernomen, aait de vereeniging „Rembrandt," dia bin nenkort haar vijftig-jarig bestaan zal Viia- ren, erin geslaagd isi voor ams land ilwae schilderijen van den ©errilen rang^ te vér- werven uit do reeks, die. de Sovfjetregete- ring in de la,aifisit|el jaren link's ein rechts van d'e hand probeert to doen om aan geld ti© komen voor haar buitenlands oh e piiropla- 'ga,nd'a en haar binnienlaindsch echrikbe- wiind. I Een offlfeieiele bevestiging vlan dit gerucht en nadere bijzonderheden heeft de pers nog niet kuinnan belnolmeni, ma,ar mien mag ,wlel aannielman dat ©en etn ainider op Waarheid 'berust. D'iel waarheid is geen prettige,. Meai zwu, toen immers van ©en Vereeniging, Welke zich reiSpdateert mogen Verwachten, dat zij niets té doen |wil hobbKu men meolgehan, dio door ordinairen diefstal iu heit bezit rijn gekomen vain de meester Werken uit de Patersburgsohe Ermitiage-muiseuims. Het kaïn zijn, dat dit misdrijf 'wettelijk reeds verjaard is «n daf men dus dqor av'arnaima van het gestolen© niet toit ©e-n heler wordt, maar ons diunkt dat, men, toch ©r Voor moest huiveren 'Olm gnooite ©ommen in handen te gaven vlan liaden, die, z© op s'faanden voet misbruiken viqor da beves tiging van terretur au uitbreidinig V'ain huln vea-aehrikkclijk systeem over geheel den aardbol. Dan is er nog wat. De Nederlandscha kunstenaars lijdein voor 't meerendeel te genwoordig honger'; zelfs jongere 'en ou dere artigten met groolt talent laven iu Uommerviolle oimqiia ndigheden, wijil zij geen koopers voior hun wierk kunnen vinidlein1. Melt hat ldapita,al dait gtraiksi naar Rusland gaat Wanen tjentallen Bavende meeslterS wieier ,uit dem qlpffelijk'en en geestelijken nood te 'hielpen. Bat, lijkt ons, dat hat ge(ld dp deze wijizle nultiliger en ooik practi- scher beatacd zou zijn. Bovendian mioab heit meer in den geest, der vereeniging an haar leden zijn. Hat is immer© 'n ifeitl, dat ieider kunstminnend landgeiuoioit Mg Ver ontwaardigd is tover lieit; 'feit, dait den Igemie als Reimibrandit, zich da grauwe 2org nielt uit het huis heeft kunnen houden, Wte- gens de opipiervlakkighoid van zijin mede burgers. I Is bet nu niet, gak dat oen vereenigimjg U'ilt louter kunstvrienden bes!tla,ande, in de zelfde, tiactlek vcrvialt ten opzicht© der kunstenaars van heiden? .1 Een ©n ander was, reeds geschreven, toen bekend werd, dat de aankoop door da vereeniging reeds, gieiachied is. Moskou kam dus mooi waer maken e.n onze artistjem zul len op 'n boutje 'mloeitiem blijven bijtten'. UITKIJK. in heit Ziek'enhuiS te Utrecht a,a,n dl© ge volgen lO'Vterleiden. Door een auto overreden en gedood. Gisteravond werd f© Beerta dis 3-jarigö jongen A. Lieieraar door oen aute, bastuiuird door H. J. Burema, overreden en gedood. Verdronken. Te. Zaandam is gisteren in da oude Zee haven bij heit loaSen Van houltschepen leem 'dledcschuit igekanfeild. Van de drie zich danr-.op-bevindende werklieden Wisten ifWee zich zwemmende in veiligheid hei brengen. lie 43-jarige Zaandammer K. Doorgeest kreeg bij dezelfde poging leien lading) houit opi ,zieh, tengeivolge waarvan hij is ver dronken. Bet slaehtpiffer laat vrouw m qenig© kinderen lachher. Douanebeambte overreden. In bet Belgitohe grensplaaitpje Maa©éijk krecjg de bestuurder van een mot boter beibiiden auto, komend van de Maiag'bi'ug bij Roosteren, het sein Ami te isltiaplplen. Deizö r©e.d met zijn auto echter qen douamie-bq1- lamlbfa omver, waardoor de beambte ern stig werd geWfond. Enkele kilometieTs: ver der is de ledige auto onbeheerd gevonden- De. valse.be Engrlsthe bankbil- biljettrn van 10 p>ud. Zooals gemeld, is hat Vrijdagmiddag aan de Haaigslche, nacherche gelukt te 'd-Graveinhage i©en Rus en eau Naderlawl- der te arresteeren, die vaRclie biljetten van 10 pond (uitgaven em in hum beait hadden. Blijkens ©en artikel in de Daily Mail heeft m'en hier te doen met eem comploit van valsche munters, die hun bedrijf over geheel Europia h«bbben ,uitgas|trekt. Da mannen moeten ial igeruimen tijd aan het werk z'ijn |ge|wieeisf, zlander diat d© po litie er achter kon komen iuit Welken hoek de wind Waaide. De valsehe Emgel- soha bahkbil'jatrtien kwamen het leenslt in omloop in Engeland zefflf en. wel in too'in groote getale, dat de Bank van Engeland als het 'ware door daze, papderen overs- shroamd Ward en zich in hotoge mate ongerust begon te maken. Dazi© bankin stelling heeft daarna reeds leenigan tij'd ge leden Scotland York in den arm genomen, die haar onderzioakingem krachtig voort zette. 'tonder er eierst veel 'Wij'zfer vjan te Worden. Slechts wierd het langzamerhand dui delijk, dat da valsohe biljetten ook in andera landen ter betaling wi&rdan aan geboden, zioodat aangenomen kon Wlordan, dait de mannen aqa 'brutaal mogelijk ,te werk gingen ©n er niet vooa' terugpclhriik- ten overal, Waar zij er de kans; to© kna gen, hun valsche geld in goede munt om te wisselen. Scotland Yard 'heeft toen een uitgeteeidle orgainAsiatia in het leven geroepen, om, ten kositg !Wa,t heb wil. de vexvalsichiers op liet spoor te ko men. Een organisatie, die voor geen .enkel misdrijf Van den laatgten tijd zoon groo- ten omvang had aangenomen. Er Wierd contact gezocht met dia ipoliti©iautoriltiai|- ten van fal V,an Europeieitohe landen, re- chercheiuirs warden naar de hoofdsteden gestuurd om in samenwierkinig met da po- li'tia van die 'plaaitsan een onderzoek te gaan bagto'Wan, dat miqt kenrnis van zaken Werd uitgelvtoerd materiaal opleverdt bovengenoemde flj lovergegaan. De mannen van hard gewerkt, ha met medelwerking nen. Ze. stonden i met het hoofdbun aan ze steeds hui iWleenen, Berlijn en land taestiuurden. iwerd ier dikwijls a k'end, dat er eenig| tiuigen door de. reo den om lien 's nai(| te brengen, Waiar dankbare manier brachten. Déze piolitie-.spiai voren me,t de groojl kozen. Allen spiral talen; zij waren er vermommingen on I Gekend met de gévl in dei „onderwereld"'J De inlichtingen, iWce weken linnks varzameld. Wiezen ©i land wel ©ens suocie Het terrein van dei f vcrplantri naar Ami: iwia,ar van de plaats ten a,lle medeiwerki en wiaar bet spoor tere vormen begon Zoio kon dan Vrij de arrestalie Worden imannen. Eén van Bprekenide Rus van die voorgaf' L;0|uis Voor Nederland .©er voorkomende naam 'J. M„ is ongeveer 'terdam afkomst,ig. süheddene valsclw hl land uitgegeven h I Iwerden niet minder I jetten van 10 pianc[ Volgens de iaa,nlw in dien loop der la' heeft, moéten de bil ol' in Engeland geidi staaltjeis van de mil sing van d© geldig© De politie zet, het' tvoort, want men deze arrestatie een zal zijn gemaakt. j Een lionfv wég naar 1 Naar gemeld won Cian houtvlot onderw Nederland. Reeds jpooigd op dieazie wijlzia Jij/klei landen naar Ne doch nog nimlmier is Tien jaar geleden hetend met een vlot heipalen, wrike ai'i door de firma. Moms sterdam. Dit vlot i; oVer de Oostiziae vei gekomen. Na.uwelijb iken ,is hejt uit elkaa er slechts ©en klein redden. Heit vlot, hétwiall hdsitaat, uit 4545 Strekkend© mieter. vijftig rioefc lang, d( oen hoogte boven e tfewen v|oieit ©n een d voet. Heit- Wordt geit hooit „Prins B,erna,do heeft van 400 P.K. Hielt vlot viertrok maling in het ,gteibie< bevond zich- op 7 Stockholm ©n is delz. ia het Kielerkanaal naar Amsterdam, du rning, Z'ull'en nog mij 2ijh. zdodait men ka| vlot Zaterdag a.s. t veeren, althans wan blijft Deze transaotje '1 da firma, Monsjoui ien 'De ontvanjgers z'ijin sorga, G. M. Greve te Amsterdam. Carg Vink© Co. te Am stevig, met kennis v* .is alleszins zeewaard vorm vlan ©en ©teven overigens zijn Zujkle genomen, da,t kan dat dazen keer het, it ken. IVVia vermelden reaq f© Breukelen—Nijenr rijding plaats had Wii •d© Jong uit Breuk gewond, dat liij gcdui ieied. De „Utr. Oour." de volgende bijlziondi Omstreieks 11 uur de melkfabriek Ius'uli pa bocht nabij haf k férsonenauto, Waarin ten Waren, mlef zieier ai'gégaan door den grii Da auto kwiam mei snelheid de bocht dodl 20-jarige P. de Jonl ewg was naar Brmll fcin z®er •erii^g' ve^ «iLaidhtoffe iz'waarkre; iajgf uit;g!eisitreikt, reed «gelijk door. De ipjotsf' oögenklikken later zwaar geiwondeai oa langs den weg liggt aanstonds de, dokSe die de .eertoe geneestf den. Men vervherde t rdThJfee woning ™cht dcod «n J fn^h2"00 icven. in de oiid^rlij-kje ^gélVal de eied 13 vmggei\i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2