de wijn NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND c TER-SCHELDE N. k mijdt, ju tijd. DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Ie Berichten 1 Ie KWALITEIT ITEUR - GOES FEUILLETON HOOG SPEL. BUITENLAND CHINA BINNENLAND IE COURANT Goe® f 05Q óf 1' d. J ring Van een amlbte* J geen. nummerbewijs- tc'hting aangeven, A, ÏI0.50 en f1 3 subs. Ider noodzaak' Pp' het 1: L. A. B., .Vii&.sis-» rijkskanaal bevarend® Ijin sphip hebben: H, 1 d. h.; I vijlden zonden' rijbe* Fes f3 qf| 3 d., In wonen zionder daï Iningl isi opgehangenf 110 of 10 d. h.; 1 met te breede lading) [and, vrijgesproken zonder hoofdzaak r|ij|* llpad: *W|. Ij. B. |J:.> D|., I. h.; L [zonder nummerbewlijtej. ÏI2I of! 2 d.; f- licht rijdenL. (J. X» inds rijden zonder ach* Im. u;. v. d. k., Hillew |1. h.; zonder reflectorB, Irqeke resp. lf|2 of 2 |d.t |n drank een auto bei 251 6B 10 d. h., voeten. |n de Tramwegmaat- -Maldeghem, die op 2( aden al® verdacht van) alschheid in geschrifte^ king van de rechtbank) tWaardelSjk nit de yoior* I ontslagen. in onte mimtpolitiek. J van) de afwijkende hou* ft Ropeevelt, ten aanzien lier goudlanden ter eoc«|- Itie, he^Ft het Ned. Cox* Ir minister Colijn ges. I-el over den than® ge* Jte zeggen. Ilaarde het volgende: laring Van den president- J valt geen oordeel uif. ling men den precioseta- ■toe di«| veriklaring echter ladingen van de Nederq lig! omtrent onze munt* lirdoior geen wij'zigingl ge* EN VERPACHTINGEN Iptpels, peren, pruimen^, oigra®, Van Dissel, beestiaal Oele. hofstede, Beth. Teinen, pakhuizen, pp* bouwland, ënz., .Van inkers, en winkelhuis met tuiöj lw- en weiland, Kram. ngende 9 Juli 1933 10,35 19,40 beien 10,55 20,00 ngen 12,05 21,1[0 1 NUMMER 79 DONDERDAG 6 JULI 1933 298TB JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Roriactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; xTfton Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG. Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, béduidend lager fiROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN 't Rapport der Commissie van advies inzake verstrekking van steun in natura door Dr. A. iWl Schippers. {Slot.) iWïj vragen ons, thans af, pp welke wijlze kan doeltreffend yoprriett wórden in de behoeften aan kleeding, sphoeisel, dekikmg en eventueel verder huisraad. De wijze, waarop de valide maatqöhiajppijl hierin pp afdoende wïji'Ze kan voorzien, hierin WJ mogelijk gesteund door arbeidsprestaties van de werklonzën zelf, Vraagt pnz© aan- 'dacht. Niets, vinden, wij! hierover in het rapport der epmimis^ie. Toch is dit, naast d© levenspiiddelendistributie, een der kern punten van het vra|ag®tuk. Gqzien de nood zakelijke beperking van onze agrarische productie en de gropte achteruitgang van onze verkeersjndiustrieën is een stimulans voor onze ppi de eigen icpuquiinp'tie. gerichte industrieën van vorengenoemd® producten noodig tot hersjtel van ons nationaal pro-, duetie-apppraat. Voorheen stonden deze industrieën tamelijk op den achtergrond, de export van agrarische producten, be langrijke diensten, dooi; onze verkaers. industrieën aan het buitenland bewezen, werden beter betaald dan onze pp) eigen .cons.umptie ingestelde industrieën. Thans iq dit veranderd, meer dan ooit mfaëti onze productie van kleeding, qchpoasel, dekking, enz', de binnenlandscta consump tie zooveel mogelijk kunnen dekken. Nog steeds wordt ons land overstroomd m'et goedkoope buitenlands|dhe artikelen: valu ta-dumping, uitvoerpremieSp beschikbaar stelling van goedkoop© Spermarken, enz, enz., zijn de middelen, wielkc hiertce dienen Dti intusjschen demoraliseercn 300.000 a 400.000 Nederlandsjche werklooZen, ver- keeren met hun families, in totaal 1 a ■"lVs millioen perspnen,, in bëhoieftige pm- gtandigheden, terwijl onze gesneensoliaps-, financiën geruïneerd worden dopr dial Ejiclun- .uitkeeringen. Die productie) van kleeding, Schoeisel, dekking en huisraad is niet aan de vindplaats) van de grondstoffen gebon den. zij' kan zich zelf' oriënteeren naar de woonplaat® van den consument, zopdat er geen bezwaren zijn, waaroor' Nederland niet in meerdere) niata dazó artikelen voor eigen consumptie zou' gaan pxaducaeren. De productie ten behoeve van de con- K|umptie van onze w'erkloozen mag toich wel in de allereerste plaats in Nederland plaats vinden. Dfft whjl vroeger deze pro ductie in zoo hooge mate aan andera lan den overlieten, vond Zij)n onrzaja.k in den overvloed van ander goed betaald w'erk, hetwelk thans, isl verdwenen. D|e) St-eunVer- leeningen aan werkloozeto' zullen dit jaar in totaal 1175 a 22)5, (millioen gulden bedra gen, Omstreeks 40 procent hiervan |ga,at w'eg aan vaisjte lasten (huren, iebzI) resteert f105 a 135 millioen, de tteunverteening aan de agrarische) producenten bedraagt, zeer globaal gesjahflitl f1150 millioen, maakt in totaal f'255' a2S5 millioen voor eten, kleeding, sjchoeisel en dekking. Met een gedeelte van deze bedrag'en kan worden gewerkt ten bate van het' herstel Van ons productie-apparaat, regelend kan opl- getreden worden tap aanzien van de be perking. van ons) agï.aa'isfch productie-,appaf; raat, «timuleerend kan w'orden gewerkt 'ten behoeve van de, op) de binnenlandlqche markt ingeajtelde industrie, en van de 'productie van den werklooze vopr den! werklooze. D,e erisjisoomité'd kunnen, mits ifj! goed georganiseerd zijh, TiSjl dit wierk leiding geven, wanneer de hiertce hoo- idige gelden, welk® thans) in den vorm! van iqteungeMen enl toelagen opi agrari-i plche producten Wbrden besteed, hun g&- 'deeltelajjk ter be)sphi!klking worden gesteld. ÏVoorspellen, Welke deze strekking beb- hen, zijh dezerzijdsj uitgewierkt en zlullen te ztjher tijd worden gepubliceerd. Tk' volspa thans met een aardig Voorbfeteld van bet Hla,agsph Crisiseimaité de Werk looze 'schoenmakers voor de gesteiunden 29 Zij is .een trouWIe Kiel," gaf Mario tpe. „Mia,ax er W':a^ voor haar geen gewaar bil aangteien zij eweinalSi ik ,den prijs voor haar onvathalarheid heieft betaald." „Dat maakt onzle dankbaarheid toleh niet minder," zeidei zij'. En toen z'uchtte zaj. „Die, arme Giubefti! Zijn trouWie ziel ruiste in vrede! H|iji hpeftl) ons trouw ge diend tot in den daod. God heeft ons op hief punt van bedienden Wel gez'egend, Mario. Ten eierslfe jijzelf „Ik ?i Ik ben miajar een dttmoor" viel Mji haar in d'e relde. „Ik Was nie|t ©epsi ztoft wijs om vandhag vleritrira/wen in n tp heb- ben. Als u van mij' ihiad motelfen afhanig)en;. verkeerd gte|l!oiop|ein zijln en God Weef, hoe noodlottig dit avontuur dan eeemdigd zou 'dat 4 ineiens in d>e gedachte, arme mensiohien oomoiodig beladien _j!.' XXT-' ■^iLOi.aiUlBOU KJ Treeën vervbl'gin^ 1 Zallemi 'vjuiggler vooruitkomen, der li "kei gemakkelijker makfen. On- teugels baalden 2% ,an Mario da laat werken. Het sphoeisel v.a,n da meelste gesleunden en van; "hun hiuisgtenooten ver keert in erbarmelijlkëa sjtaat, zijl koopen qtukjas leer en repor^eie® Zelf', of, als' zïj| heelemaal gaen geld] nneer kunnen missen, Spijkeren Zij' stukjes blik en wat dies meer Zij op hun zolen, waarekjoe zij veelal hun 'Schoenen verknoeien, terwijl velen met groote gaten in hun zolen, loepen. Hiet Haags,bh Crisiscomité verseh;a)f't' nu leder en fournituren eni verleemt een b'ij!4ag op. de loonen van de qohoenmabers, met als* resultaat, djat de wërklooz'en tegen gëringo vergoeding behoorlijke ziolen onder hun 'Sichoenen hebben, da .schoenmaker w'eiik1 'heeft en niet bij) .maatsphalpipielijk1 hulpbe toon behoeft aan te k'lloipp|en. D|it is sleicilits één voorbeeld uit de Vel® mogelijlkhedleïu, welke zoowel plaatsielÜjjki ,als landalijk ziijln te scheppen. Binnen het kader van een rationeele omzetting v.on ons productie-, apparaat kan duq de thans latente koopt kracht van den werklooa'e, op gang glee bracht door een kleine geldelijke Bitimim lans^ van buiten, een 'flaotor van gr'aotla beteekenisf woz'den voor de bestrijding va® de werkloosjheid. D|® commissie isi opik deze mogelijkheden voorbijgegaan, waarsohijin- lijk, omdat ook) dit niet to|t haar caimip®-, tentie behaorde, doahl is tensl|0|t|tej gekdmien met een plan, hetwelk zleer z'cikër niet tot 'haar competentie behoorde. Zij! wil' bons uitgeven van 25 cent, wlaarv'oor den giei- steunde b'ijl da uitbetaling van Zijn stletum 24 cent in rekening wordt gebraclht, dq 'winkeliers, huiseigenaren, spoorwegen, gast- en electriciteitsb'edrij(vien, waterleiding e.d. moeten dez'e bonsj in betaling nemejn en ontvangen hiervoor, 22' cent. Zij' geven dus 12 pet. korting, Waarvan de fabri kant 4 pet. moet dragen, W]at dit, systeem met distributie in natura te mlaken heeft, is ons niet reoht duidelijk. Bovendien, is de praktis|che toepjassing via,u dit systeem) niet mogelijk. Hpe zal men bijivoftrbeeld uit maken, wel'k' gedeelte, van hetgfean da iwinkalier van eem bepagld artikel van een fabrikant betrokken heeft, dloor ^teun,- trekk,enden isf afgenomen. Die goedgunsti ge fabrikant mag, op al zijn leveringenl korting geven, do minder goedgunstige doet er niet aan. Die buitenlander dloet er in het geheel niet aan!. IVfe ncejmt dien(j korting voor izijh rekeningi, zéker de im porteur?. Do brutq-'win^t op de artikelen is zeer verschillend, er z'ijh bijvoorbeeld signvetlen, waarop door den winkelier slechts 10 pet. bruto-winst worldlli gemaakt', dus^minder dan de gehaede korting. Dja algemeene onkosten van de verschillendo bedrijlven z'ijn zeer uiteenloopend. W'at moet de verhuurder, voor Wien 12 pet. van de huur dikwijl^ Zijn geheele winst en meer uitmaakt, met Zij'n! 4 piet. fa.bri-' kantenlkorting doen? Mag hij! biervoofr hypolheekrenteklorting krijgen, giond- en s(traatbelasting voldoen De korting, Wel ke op de tarieven Van' otvlerheids- en. remi- overhoid4>edrijVen 'wiord't Verlangd, heeft 'slechts steunvergroioting tengavolga ten laste van de publieke kjojs. Jn die; uitvoering van dit plan der commissie zie ik slechts een verdere ontwriohting van het thans nog lunctionneeremde gedeelte van onS eeommislch leven. Geheel willekeurig wordt een bepaalde groep, producenten en dis|tri- buanten, inzonderheid da handaldrijlvande middenstand en de! huiseigenaren, opnieu'w) belas|t, terwijl v.an een stimulans van den om'z'et. niet van beteekënis| sprake is. Het sjtelsel Zal bovendien vrijl kastba(ar. zijn, niet in, het minqto door de niaulwfci administratieve Werkzaamheden welke aan 'fabrikant en di^tribugnt worden opge legd. Mjjln concluisja is, dat de resu,ltate!n van het werk der comimfejsie nieit aan d(f doelstelling hebben bieantiWqord, dolcli dat des)alniettemin de distributie, in natura van levenspiiddelen met den meest bekwamen Opened ter hand' dient te worden genomen, terwijl prod|u)ctie'fi werk' van wevkloaaen ten 'behoeve van wterklOoizen eveneens) idfient te worden georganisjeerd, eventueel dqoir de crisiSckumité's, m'et beschikbaarstelling een en zij riep) tot de vormielooz© gestalten achter haai-: '„Het is' genoieg geweest. Gij' kfimé ha,ar ledigen." Gehoorzaam Zetten ziji dia doodkist op den grond, 'brakeln heit deiksjel oplen eni keieïden ha,ar heit: onderst boven, ztapdat al dei aardie' en steeiuen, 'W:aarm'ee ze gevuld .Was geiwleieislt, eruit vielen. Toen dit gebeurd Wlae, lachte ziji in haar vuistje. Maar Mario, dacht ailiénd aan het gevaar, dah zij. 'ha,d gleloplplen. „God en zij'n heiligen zij dank', dat hij nieit heeft durven kijfain," Zeide hij mot yuiui'.... Het heet, dlat hij groetten moed hezit en ik w!a® bang.... wat was ik biamg! „Niet banger dan ik, Marioi", bekende zij. Maar ik had nog ©lenige homp, en al wias het een Waagstuk1, hiet was o^nZe teeni- ge kans." Toen zij «enige uren later te Pievamo aankwam, .Vond zijl daiar haar vader, die m Zulk' «en dooidanigsiö had verkeerd, ev|er haar lang Wieg blijvte® ein o vfer het ïleif, dat Mario dien middag teruggekioimien en weer weggegaan was, dat hij den vluchl|e- Img, Matteo, uit zijn schuilpilaats geroe pen en met hein- beraadslaagd had oWer te nemen maatregelen. Haar terugkomst maakte verdere blei- raadslagingen overbodig en toen zij' hen zag, verliet haar eensklaps de kracht, die ha.ax zoolang had opgehouden en wierp ten behoeve van dlat vlerk! jv(an de daardoor vrijkomendc ejteungelden. Onze gesteuni- dien moeten werken, z!ijl eni. hun gezin, moei ten voldoende voedsjel, kleeding, schoeisel en dekking ontvangen! en dat Frllie-s) liijfk'H ons, bij, een goed organisatie, glepiaardl gaand» met een vermindering' van de publieke lasjten, vooi' vei'wle|zenlijiking Vat baar. I VA» OVER DE GRENZEN Prelaat Deicht. Na,ar Wolff uit Bamberg meldt, heeft prelaat DeicW, de voorzitter vlan de B,i;ksda,ggïoeip dei' Bieiersche volkspartij, zin Bijksdiaigmandaat neergtelëgd. Naar men wteet is Leicht, evienals de meest andere leiders van de Beiersche volkspartij,, onlangs gearresjteerd. Nu zijn partij, ervenals het, Oentruta, vlooi' d'e ont binding .staat en Deicht wiel nieit gezind zal 'z'ij'n als boBpitant Va.n de natioinaai'- socialis'fcu te worden opgenomen, is zijb besluit om zijh mandaat ne»i' te; leggen, als een logische c'onstequentie van het, ge beurde te bësdh'ouwen. Prelaat Leidbt is 'eerst na den oorlog in den Rijksdag o'p dein voorgrond getre den, ofschoon hij. reeds in 1913 voor de «enUe miaal in het: district Bamberg ge- koz'en wterd. Hij! wa,s een der oprichters van de Beiersche Volkspartij', toen hiet met het Oentrium fo/t een nooit Volko men geheele bneiiik kwlapi wmdiait Drzlber'ger en de o.uide Spialhn de al te .particularis tische leiSchen van dein Bieiersohen Vleugel nieit 'wilden inlwil|l!i|gen. In de eiersite jaren na, de opridhting 'wlas ook de leider der Ifatholieke boteren, Heim, de; onge kroonde koning van Bteieren, ziooals hij- in den volksmond heette n,og Zeier po pulair, maar dte laatste tien jaar Waa Deicht d'e absolute leider van dte Bteiersche Volkspartij die hij meit groiote bekwaam heid bestuurd heidilt tot bij' de Maart-ver kiezingen ook Beieren dopr den ta.ait.-soc. vloteldgolf overstroomd werd. Deicbt w.a,s «en zeer steherptzinnig deba ter en een k'ennier van het reglement vlan orde zooals wieinigen in den Rijksdag. H»t kWam dan obk mteiermalen Voor. dab ,een der vice-presidenten ElsBer Vlan heit Centrum, b.v. Deicht's mieening liet in'winnlen vóór hij. aan besRsteing nam in -een kWesitie van toepassing Van bet regiem, ent- Prelaat Leicht is in Diedembei' 1868 te Bisehberg geboren w!a,ai' zijn vader eien brouwerij dreef1. Hij bleizto.cbt de hooge- school te Bamiberg, werd in 1S93 tot priester gewijd en Werd 6 jaiaa' latter naar BambteTg geroepen, wiaaar hij' tiqt 1915 als domp'redikieT Werkzaam Was. In den oor log Wias hij aalmlaelztenier bij een der Beier sche corpsen en na den oorlog begon zijn eigenlijke politieke faolpbuan. Joseph A van oil. Nu sir Erie Drummond te 'Genève als secretaris-generaal van dan Volkenbond is verVangen door Jps'apih' Avenlol, teie'kënf de Pe'ti't Parisien oen piortret van dein nieu wen hoiogen futoctiomnaris. iWledmig men- sohen, zegt het blad, van degenen, die sinds den oorlog naulw beltrokken Ziijin bij h-eifc internationale leVen, zullieln' minder geltra,oht bebbWen op den voorgrond te treden dan Av'eniol, en Wleinig mieimstehep. kennen dait ltewn, zijn gahieimen .en! om wegen beter dan Avenol. Van de stichting aif! is Avetmol aan den Volkenbond verbonden igelwieiest en tien j,aar geleden Wteixl hij! adj)undt|steic!uqfjar'is'- generaal van die imsfeilang. Avlenoll wlas. toen reeds 'fïnaneieel'e atjtarfxé' aian heit Fransche .géZan'tsldhapi te Landen gieWleest en ha.d ,als deskundigie of! ïvgeerinlsjsgedteie- geer.de da cohlledentóes -fe Parijls, EDythe, San Remo-, Boulogne, Spa, Brussieil, Getoiuja meegema,ak!t. Een van de 'eerste internationale op drachten, aan Avétnol vlersjtrekl, iö liteitj ordenen vam de Opistenrijikbldhie limlainlciën zij; zich hijgend en bevend in de lartnle® vlam haar minnaar. „Je kunt nu voortaan 's-nachts rubtig slapen, mijn Matltee", zeide zij. „Hijidenkt dait je dood bent en dood boeizlemi jie hem meer Vrees in, dan je ooit bij. jle, levfen zoiudt hebben kunnen doem." N,a, dezle woorden viel zij1, naar lichaam en geest uitgeipmt, in Zwijm. En Voor Zoover ik kan nagaan is dat' 'het eenige voorbeeld vlan een gev,al, dat de Hertog van Valentinois op het punt van slimheid de nederlaag had 'geileden. Toch doet dit niets a!f' aan mijn grooite beWondering voor zij'n sdherpizinnigheid, want men moet. toegeven, dait die om standigheden z'eer tegen hem Wlaren en het bedrog, Waarvan hij. heit sladhtoiffleT was geworden, mogelijk hadden gemaakt. Verder Iwias dezte nederlaag tic wijten aan het' feit, dat hij1 bij' helt kie.2ten van zijn Werktuig niet die oanlzichtigheid had ge bruikt, die Macdhiavelli aan vórsten op het hart drukt. Hij. liad de1 beteekeniS van Pantaleiome's 'hebzuchtigheid pvter het hooï'd gelzien en geien acht geslagen. Op Fra, Serafino's (waarschuiwing dlaanolmtremt. Of1 misiswhien, aan een andteren klant'. Doch Waarom nog langer giskëm?, Ik heb Ui do feiten voorgelegd en giji k'ujnt uWIe -eigen geiwleie'st. Voor delzie re|s!te,ur,atie had hij heit plan clpg,elmiaaki toien hij. Franach lid was Van dte finanicicielc flolmlmiislsie vlan dlelü Volkenbond. A-a,n Aveniol kpmt vbioi'tó een deel van de vlerdienlsfe toe vpor het o,pl het zelfde gebied in Hjoingarijie, Bul- gaxijla en Rloiemonië volbrachte iwlea'k. Aan hem dankt ooit China hefc dat hef den wielg ewner teChnisdhla orgalniéaitie; en on- vermijd,eöijbe. moidernisiaitie is op|g|ega,an. Inmiddels nam de .invloed v|an Avenol] te Genève sjteeds toe. In dit milieu.. Waar Ve«l Werd gesproken, vlerbaasde hl- wel eens door zijn versmaden v|an 'f'raZas. In dit opper-iplarleimtent, dat zooiwlel wises van ge,est,drift als! nerVeulz® dleiptrcosies k'ent, gall hij heit voorbeeld vlan matiging. Te genover de theoretici stelde hij! zijn em- piristae, tegenover de v&ziolanairen Zijn objectiviteit. Hij wieef Volharding en mioied te toonen en achter zijn terughouding wie'et men zijn eerlijkheid. Kritisch is' Ave nol en Weinig geneigd tof glemiakkekjlk'e illusies, Welwillend en er op uit de> dui zend gevoeligheden rond zich te ontzien. En daar hij' 1» midden van allerlei .agita ties kalm bleef, was het te 'G|emèVe ge- Woontie olm'. Wanaeer die dingen, ingewik keld werden, te zoggen: „La,a;t onis naar Av'enol gaan". In een tijd, waarin bijna alle interna tionale kwesties, niet inbegrip van .do ontwapening, eiem .oeicOTioanis!ekte|tt en, ïi- nanoieielen kant hebben, in het goed, al dus de Petit Parisien, dat de secretaris generaal van den Volkenbond niet slechts dq politieke kennis van een diipiopiaa-t, maar .dia teclmistehe bekWaamheid hleëft «n! het terrein voor de geda.oht'emwiss'eling beter vow te bereiden. Avenol houdt weinig v|an papierassen, weet uit elk dossier de belangrijke plunten naar voren to brengen. Hij. is, oiok' in- spieofciur-rgeneraal van de Fransche finan ciën geweest en heettlt Weinig v,a,n den ihieoreticiuis. Zijn devies' zo,ui khnnen zijn,: „Zoiovbel mogelijk werkelijlditeid in zno- Wleinig mo gelijk woorden". DU1TSCHLAND Het Concordaat niet het Valkaan. De Duits|oke vicq-kanselier, von Papen, werd Dinsjdag door Z. H. den Paius in audiëntie ontvangen. 1 D: e H'. Vader heeft geweigerd het ontwerpi-oonoordaat tuspdhen) het Vaitï- caan en Diuit^diland te jparaf'eeren, w'ijl Wij' de vrijheid en het bestaan der Kja,tho-, lieke organisaties en vereenigingen ver, zekerd Wil zien. j Vóór bovenstaand telegram, uit Rome kwam, had Reuter 'n bericht gezonden van den volgenden) inhoud: Z. H. de Paqa) heeft Dinsdag vice-kan^ selier von Pap'en in audiëntie ontvangen. Het onderhoud duluxda dertig minuten. Von Papen braichö da,arna een bezoek aan den kardinaal'-sjtaatssec'retaris Pacelli. Die onderhandelingen over het sjuiten van een oonqordia,at tuqsohen Diuitschlan'd en den H. tSjfcoel züjln, geëindigd. Men! wacht 'slechts op het définitóeve. antwiaord jait Iïerlijh. 1 j In Vaticlap»s[che kringen verklaart men, dat de Paus inzonderheid meer uitgebrleidq waarborgen wensjdhte bótiielffehda de werk, :iaamheid v,an het Dluitsjóhe episdopaati Men gelooft opk, dat de avereonklomalt, die ontworpen iq naar het model van! vier-. 'Schillende 'Concordaten die tussctan het Vatic|a,an en zeker® D|uitsfdha Sltaten 'be, staan, ,a.an hopgera eiadhen moet voddoeh ■dan in andere omstandigheden, gaziein da tegenwoordige toestand in D|uitsdhland. Wat de houding der PiuMeha ICatho, lieken ten opzicht® van de) Hitlerregaerihg betreft, merkt men op, dati dia bisschoppen reedsj begonnen tijjn, dinadtieven opi te «[Stellen voor dp Verschillende gebieden/ dia onder hun machte|qit|Odfening vallen. gevolgtrekkingen rnakbn. Wat Panfaleona betreft, indien gij, nog belang in helm stelt., hij kHviaan er mis schien over het gehele! beter af, dan luj verdiende, ofschoon dial zjuivór eem kWbsi- tia is' van heit oogpunt Van waaruit mien hém beoordeelt. Wiant, zop,als Gi'aaï Al' merioos geliefkóosdte; Wijbgaer heeift .gej Z'ëgdEen mensch kiest niet feielf da rol, die- hij. in het leven aal' sp'efen, hij speelt eenvoudig de rol, dia hem' Wordt toegewezen. ToenCesiare met z'ijh heele gevoJtg 'Citta della, Pieva vjeriiet, W'erd hij; geheel verge ten en daar achtergelaten in de geVanlgie- nis, waarin men hem had gelwórpen tjoft-dat mien zeker Zou wteton, óf hij! als' bruidegom noodig zou zijn of milef. E|eni- ge® tijd later herinnerde Geiaare zich hein Waer en .daioht erover eim he(ni 'te laten worgen, toen hij' eensklaps hoprde, dait de de man pokken had gekregen om behiciiorlijkï naar een lazaret 'w&s overgebracht. Hiet 4'aat geschreven, dat Cesare huivlerdë bij de herinnering aan zijn eigen o®|fepaa.p|pdn|g. en er genoegen mtee nam, den- schavuit over te Iat'en ia,an het Lolt', daf, hem Iwaöhtte misschien, omdat liijl wiel Wiisit), dat hij onder de gegeven oimstaindi,gheden niemand Zoiul vinden, die hem zóu willen iwlorgen. Pantaleone dankte het aan zijn je;u'g,' H)ct einde der partijen, H'eit Cëntruim heeft gisjter officieel be sloten zich te. ontbinden. Dei 'Beiersohö. VolksipBrtij' hpetflk dit reeds eiea'dieft- gteda,an. Een roetalopzler einde van dezó eergt ma invloedrijke kaithplieke partijen waa bijna niet tp bleidtetoiken. Daar de terreur echter dreigde., duifden de leiderOf ,nie,fc anders to doen. 'n Grievend besluit ingetrokken. N.a,ar de Köln. V©lkszitg. verneieimlt, heeft he|t Pruisislche ministeria Van binnemi- landsche Zaken da sluiting van de bureuuix van den Bond vlan KaïthoMte jiongó man nen «sn Van idla „DieiUitoöhe "Jugepsichallti," (den bond van js'aitholieke sipfeelVereieni- gingen) ingetrokken. D» boniden1 z,ulle.n nu hun w,erk'zla,aimli'eid (udtocltenen onder toedicht; van «en aojmlmissiaris. ENGELAND De Economische Conferentie. Na Roosjevelts onioprechte. verklaring in zake de 'étabilisatia van den 'dollar, wepkq hij' nog ongiewensloht achtte, z)a,t de confe rentie zoo in den put dat dr. Codijh. 'heü voorstel geda.an heeft, haar te verdag'en. Die Amerikanen zaten daar zoo mee in, dat zij' v,an hun pres|idei1t eel1 nader,q verklaring Vergden. 1 D|eze iq gisteravond gekomen maar be vat niet veel! ,anders| dan 'de Vorige. DM president bl'ijlft bij. de economische domheid zweren, dat een betere toestand te be reiken zou rijn, zonder aan het valuta- g,edobbel door de staten zelf, 'n eindo te maken. Roosevelt wenscht dat de conferentie voort bl'ijït duren. De Chineeseh-Oostersihc spoorweg. Volgens! een Reuter-bericht uit Tokio is. de sow'jet-regeerinlgt bereid haaf rechten op den Chineesph-OosterSclhen spioiorwog voor 200 millioen goudwebei aan Mand-. sijoelfwO te verkloppen. Hejt sowjet-gezanil- sohap te Tokio heeft' een memorandiuW betreffende de onderhandelingen gepubli ceerd. I I i Een Chinccscli smaldeel opi avontuur. Naar te Sjanghai vernomJan werd, heb ben drie- Chineeisohe oorlioigslsteblepte® eeniga dagen geleden de havlan vlan Tsingtiaoi, wa,ar zij g©sjtqi,tioiieeX'cï waren, eigenmach tig verlaten en zijn rij thans' naar Zuid- China, cnderwelg om zich ter beschikking ta stellen van de machthebbers v|an Kan ton. Vooraf hadden Zij draadioioze onder handelingen gletvoerd anefc da aultipriteditletn, van Tsinan, Peking, Nankinlg en Kanlton, teneinde te kunnen uitinak!e|n, wie hab gunstigste aanhoud zotu doein. D|e landbouwcrisis wet. Epoalq in pné vorig nummer reeds ig het kort i'Sj gemeld, i^ ingediend een Wetq- ontwterp: tot wijlzigin'g van de LandbouWr. crisisWtet 1933. Aan de Memórie van Toelichting, pnh- lëenen Wijl voor wat de granepi betrelft), 't volgende: A. Tarw». Behalvq krachten'® artikfel 3, dat voor een zeer bij'zondergieval ijq gëqteld, wordt in de TarweWet' 1931 igeen bevoegdheid gegeven, regplend op te trq- den ten aanzien! van tarwó. Dit wordt' ti.3 een ernsjige leemte aangevoeld, djaar (mhiat- regelen ter voorkóming van ongaWemSchte 'uitbreiding van da tarw'eteplt thansl isleohtó via het vereenigdngteïiechf der tairw'e or ganisaties kunnen wórden doorgevoerd, zonder een rechfcsitTCekÓciK wettelijke basis te vinden. 1 B. Overige granen. Het ligt in de be doeling van de regaering heb gehejela vraagstuk Van den graanbouw, in [Neder land nader onder de ©ogen te zien. Thano iq de steun aan den graanbouw nog ba- diga kta.eht, dat hij 1 een van de uitzonde ringsgevallen Wais, die van dia meeidop|gen- loo®a ziekte genas. Hij! kwiani echter ala een naar gëzómdlieid en kracht gebroken! mian in de- wereld terug en niemand Zou in hem den ver'w'aanden 'zWierigeln kaplitej® herkend hebben welke opi dien. Januari avond in Pieivlano epn schuilplaaitis had geiziocht. Zip loopbaan als „spfidaiat da ifbnt,u)ne'! w;as geëindigd en daar hijl dit begreep., iem beseifte, dait hijl een nutteloos, gehroik'en man 'w:as, sleeiplte. hij zdchzólVen Vermoeid terug naar heit dorpi Lavenoi in d» Polog- ziesa en k'wam op izekerein mórgen in April Laocadia's Wijnwinkel binnen strornpeleto daar Wierp, hij) zich aan de voetben v|ain de vronlw, die hiji in zijn voorspoed verwaar loosd hiad en deed ©en beroep opi haar barmhartigheid. E,n, 'zoo. iq nu «animaal het vergevensgezinde, en edelmóedigK ka rakter van dó vroulw, Leooardia slpieig. de arm;en om hein heen en' schreide- urn-stilte, dankbaar omdat hij. 'wias teru'ggekojmenen zi0! zegende de .ziekte., die hem Zwak en leelijk tot haar had teruggevoerd*. Aangezien dit met zijn belangen strook te, tiwi jffel ik er niet aan ofl hij .haaf't van Haar een gelukkige vrouwj gepiaakt', EINDE.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1