NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND AMSTERDAMSCHE BANK N.V. ALLE BANKZAKEN. D DE KLEINE BAZAR Sola-Silver RAA1ENNEST DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Complete Sorteering DEPOSITO: REKENING-COURANT ÏHE COURANT DINSDAG 4 JULI 1933 FEUILLETON HOOG SPEL. GEVESTIGD TE AMSTERDAM. KAPITAAL f 55,000.000,- RESERVE f 47.000.000,- BIJKANTOOR GOES. BUITENLAND BINNENLAND Na fcional i sim e. likeltje züj!n wij even in- internaf tonale karakter I rk', baf volkomen tenr *>n- jiis| in, d)ej oogje® is, van dti [dia tegenwoordig' streven Imalisme door-dik-em(-dun l'cesjtesverwilderin'gl en fee- |cing dq mensjehie® koimeln, doel in diit „isme" K'iény Jseriketel in Dluitschland. 1 maar niet, dat het da 1 volk alleen is;, die izic'h lig te kuiten) gaat. 1 president! van het. lands- pkingen, sphreed! in hielt van liet voiornaja|mbta, ©ha tijdschrift het vol- i 1 Ie doel rechtvaardigt be» jlia yan buiten-af gezien re handelingen voordoen; lie sprie van hamdelihlgen Kennentoebrenging van vrijheidsberooving, van strijdmiddelen het eerst; moeten wiorden j vijand 'in .den vreemde» op den vijand in eigen' gepast. Zoo, kan de rech- Fïd héejf|t( da wetj vrij te in» nu; den juisten Iweg Ike, vraagstuk vinden. Hij l'rbijj ook op piud-Germaan- vijand in! eigen land werd I aderen aan de veralchting lij! werd eerloos, refahteloos, lsjtond) iederen volksgenoot It'e sjaan, mjts Hij] zich niet |:'ond| bevond. Het volledig |den> vijiand in eigen land van het hersjtel der DJuit» jan kan de p|uitsehe straf!» Irije interpretatie van hert |>dneto'en. Bijl de aanstaand^ heli strafwetboek! deelne» Ians|ta|and6 herziening van ['Zal .ongetlwtijtfeldl ook! het vraagstuk wettelijk 'ge, |D|i« is| toe te juichen, ome [,an veel onizlelkerheid leen aakti en vreasjarihtig|e( gei» ven wtorden} van die® plicht bretatiel van de iwpt." [heidendom in zijn bruutl- troon verheven. Ve regeerdierj schijnen het bti die knuippd-neerj-mioraal, misdadigers zij® op vrije en de vpemmloordenaar [de functie van „politie- Pamimeren, Tjiftafeï van dez'en mijnheer Irtretten van de vijlt mat. Ichen, die het vorige jaar |:n wieerloozten ^tegenstander lichtten en hem voor de |}n moeder letterlijk .af- I la® jnaar liever va,h inter- Lerdacht wtorden I .ÜMdUlK. Hat. is ons .geloioii'! Zidllfs Ht niet; da.t men zijn gods» Idringen dichter bij elkaar; nititere®. van veromtwnardi- |t en ballen Zich', len de opmerking ,zeer ter- Jen moeten we ham'. Hij is we kunnen heit niet beliet- een-s v<ael Kabaal |er onderbreekt ham en zegt :er niets! Da® is1 bet onge- kant! Diei ktams mogelni We W|el hae|l ©envoiuidignie- .lll'eem voor Pidoreirt Wn ik lachbek i' Verstoord ,®oie,pt iuit: lach beslist niat.l beloven belui een 'amandel» lij! dol op is, mitisl hij- zich herhaalt de oudste vjaetbe- mand lacht' morgen, da mees- ■n Wat hij wil'. Wjo lacht is En morgein kolman Wijl .wider «pi de plaats! bet! i l I lan ander treedt «P dan1 moe- to-ei en bezegelt; de «Vereen- n handdruk. net ham al de aanW'eizigen ijl in de algemeen© Verwar- abht sloeg «pi Madonna il 'haar pl'aate naast Oasai© irlaten. bicven sfean ien 'Zefctem hum éfc neier, terwijl' Mar» «p en Hertog hot gjezicht «pi de e benemen. riep: Borgia imiet -een drif- 'z'ijln ©tem. „W|at is dat! voor gij! durft iuit te hallen keken keerde hiji zich naar .ar Madonna Fulvia had ge il hiji, zag, dat die leeg Was; zijn blik' dia kamer rond, tot lelijk o ntdelctp1, staande maast sen ,grap', Uw© Genade," ant- met fier opgeihieVen hoofd, :raigi'sc!h iztegevierenden giim- ,ar -galaat versicheen. „Een jen Van nlw1 bevel anders a,i#e ,'dialt Maititeio Orsini in zou worden «vergelev'erd. dart deed, iziau iu mij «naslaan loffce «m met; .uW handlanger, legli U.bertj te itrauWen. Ik uW 'waard, .Uwe Genade. Ik el van da overeenkomst na- Wbeo Orsini is hier." Eu uitigastnekit'en arm naar de Ui, (Wordt vervolgd.) NUMMER 78 298TB JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT ill ""Bureaux van Redactie en Administrate: Westsingel 75; GOES: 1 lil DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90. elks regel meer f 0.lf; I lil JBfjkamoo 'MIDDELBURG, Markt 1 entT^lefoonTo. 474 JT DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te Beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN 't Rapport der Commissie van advies inzake verstrekking van steun in natura door Dr. A. lWI Sohipipiers. DoiOr den Minister van Binnenhui cL-z-he 1 blaken werd d.d. 27 Seipltember 1932 bo- vengeiioieiind't commissie, onder vjoorzitter- öau-ap van den heer J. M. J- H- l4"m" bo«y, ingesteld, „aan wlelke werd «inge dragen een onderzoek' in te Stellen maar het vraagfertirk' van cventueele verstrek- Wag in nat.ura aan omdersteuinde werldoo- z»n. enz," Hlet rapport dezer commissie mocht thans verschijnen. Achtereenvolgens) «Q«p ik te behandelen deprtbleemsteiBmg, da vooropigestielde oplossing en de iteoh- msche uitwerking van de vloorslHlim der commissie. Van een pirobleemistellEng, Waarbij de econoiraische verlangens' dan op den voorgrond dieudten te fitaain1, is in het raipp'Oït heiel wfeinig .te vindten. Mijnsi in ziens had de commisisie' montien beginne® met een uiteenaetting van- dia wijzigingen, ben pla,ats getvondien, en nog stcedsi plaat» vinden. Hierdoor zonden, de oorzaken van de grcote werkloosheid beliöht! zijh ge- Wiorden. Vervolgens zjon da beïnivtljoieding van ons econoinisdi» leven dopr da distri butie in natura aan d'a orde, ziijin gekomen en '.nou het geheele' complex van de hier mede samenhangende problemen -zich au,t«- matiseh ;aan de aandacht der commissie «ntgaan. Broksgewijze vindt men thans hier en daar enkele met dit vraagstuk sa menhangende feiten besproken. De com missie concludeert hij! meerderheid van stemmen, dart. de allervoornaamste porzaak van «ver-productie van landbouwartikelen gelegen is in de belemmering va,n den witvoer. Wiart er verder mert «nze agra rische productie moet. ein kan geschieden, daarover bekommert, de commissie zich niet-, waarschijnlijk omdat dit buiten, haar «pidracht valt. De meerderheid der kommissie is van oordeeldat hert. gebruik van agrarischs producten slechts zeer wieinig zou wior- dcu bevorderd door heit afnemen v'an deze goederen voor steunt rekkende® verplicht J"k stellen. Deze condlusie der commis sie. waarvoor de bewijsivpering helaas ont breekt. is m.i. «nj'U'isrt, Er Wordt iwel aeelglijk door de «vergroot© meerderheid der steuntrekkenden veel minder geooin- snimeerd dan normaal. Ik' zal jnobeeren de onjuistheid van diité oordeel der com missie te bewijzen door vergelijking Vjan een budget van een ambtenaar <-en arbeider met dat van een-Wlarkloozedit is mogelijk door het onderzoek, hetWelk het Statistisch Bureau der Gemeentel 's-Gra- venh-age in October 1932 naar dei uitga ven vian werklooze geainnen heeft inge steld. De bedragen in centen pier igazinfceenheid aan eetwaren per week uitgegeven, bedroe gen voor ambtenaar, arbeider «f werktaoze respectievelijk 419, 339 en 2641/2; voor kleeding en schoeisel resp. 136, 651/2 eü 58; voor huisjhujir reap;. 232', 1521/2' en I76V2; voor overige, posten reap,. 572, j?78i/2 en 203. Vlcesoh. visch -en eieren kunnen dez-e mensthen zeer wieinig of' in bet; geheel niet ivoopien. wiordrt over het ülgem'aan. Weinig door de werklooaen geoonsum'eerd. Da verdere consumptie vian levensmiddelen is gering en ligt vèr beneden heit gemid- deldev an die der geheele bevtolking. 58! cents pier week voor kleedinig emz'. ia eveneens veel t.e weinig. Er wordih door de steuntrekkenden in behoeftige omstan digheden geleefd, ondanks da gro»te ojflfers WlelKa de gfaneensohap zich vo(or hen ge troost. Hert oordeel der commissie, dait^de afname van levlenismiddelen door steun trekkenden niet voor belangrijke vermeer dering vatbaar is, berust op onbekendheid mtet de 'feiten. De commissie voelt ervtoor in aiWi;king van haar plan „ife cp| de veilingen en markten «nverkoópbaar blijkende producten tegen gerednceerden 28 Met hiali! teegekncpien owgein aag hij haar aan. iets ongelwoioins voor iemand, dié alle omstandigheden wist tei heihieersehen. „Hier?" vroeig hiji en v'oietgde ei- aan hoe,,D>0|0di?/' Tolt antwoord sloeg zij' het flu,Wleelen lijkkleed om\ waardoor de kislb daaronder zichtbaar werd. Hierna zag zij! hem op nieuw aan en er sprak ieits uirtjda-gends iuit ha,ar tengere gnsjtalte ien uit dien akeligeu glimlach, die om haar Mtelekc lippen „Gelast uw soldaten otn het dektel open t© makjen, dan kunt Jij'l uzelf' ervan overtuigen, dat hiji het is. Ik' sta er v'oor in, dart hij1 ,geen wteerstamd zal bieden." ®oen izijl hem laamzug, iwlerd zij, forti ha;ar Voldoening geW,aax, dat zij eindelijk dien haltelhken, spoittendieiu glimlach van zijn gelaat had we@geva.agid. .Woedend Keek hij ha,ar aan, terwijl in zSjju ooigen ee® örrfiti fonkelde, die ,geen man in Irtpltó gaarne tegenover .zich gehad zlqui hlebben. Zap handen, dra op d'a tafel rustten, Wa ren goo stijÉ iteamgeknepen, dart de kiw- rtijk) voor werklooize-n her beischikking te stellen", men acht evenwejl! „de mogelijk heid niet uitgesloten dait de «phrengsit van de normaal in den handel te brengen producten ongunstig wiordt beïnvloed". Dit is vriowel allee, hetgeen de commisfeie «ng inzak© 'het uitermate, belangrijke (pro bleem van een mogelijke verstrekking van levensmiddelen in natura weert te Vectel'- len. Gaan wij' de huidige ontwikkeling na, dan kunnen wijl de volgeado feiten con stat e,eren; 1, de buitenlandsche belemme ringen van onzen uitvber doen een be langrijk overschot van agrarisch© produc ten ontstaan2, de regieering steiulnrt ver schillende groepen agrarische producenten, o. m. door middel van binnenlandsohe ac cijns, wiaaxdoior de binnenlandschei afbet ook wordt beperkt; 3, bet sheiumitrekkend deel van ons vtoik wiordt ondervoed; da rest van ons vblk beperkt z'ijn consuinp!- tie. terwijl in bet buitenland vaak wordlt gedumpt en verder een deel v,a®, de kos telijke levensmiddelen Worden Vernietigd. Dei commissie, is belaas niet, tot een oplos sing van het baai' vloOgeleigdc probleem kunnen komen. Mijins inziens iis de, •be handeling van bet agrarische. Vraagstuk' geheel onvoldoende. Wij' hadden eien con strue,lief 'plan verwacht, waarbij! de maag van den werklooze de destructor ztou ver vangen. Helaas, niets Van dirt a,llels! Onze agrarische productie, zal vroeg of! laait weder in een positie verkeeren, dart v'raag en aanlod in eVenWioht komen, de ctonsu- menfc zial dan wederom de .productiekos ten van onae agrarische' producenten beta len. Voorlbopig is hiervan geen. sprake, het produC'tie-aplpiaraat is veel tte groot voor de bep'erkte affname. Door het Hel len van riöhtpïijizle®. bij' de groenten, met vernietiging vla® datgene, hetwelk1 de richt- prijls niet haalt, door productiebeperking bijl de varkenshouderij, doet men een en ander, om d-elZe stelling': te benaderen. In- tuslsicihen izial men een vriji langdurige «vïr- gangsperiode moeten meemaken, gedurende w'elks de beistemtaing van de oiVerprodue- ti« onzer agrarische pteoidulctiertakken giroio- hei zorgen baart. Een organisatie, Welke h;ert aanbod ,otp> del vrjj'ei markt regelt door ■het uit de markt nem«n va.n een groort k'w'anta levensmiddelen ten behoeve van de steuntrekkenden, .zou een lujtermiaite ®u(te .igel functie in ons acomomitsich' leven k'uin- nien vervhllen. Immers, de flgraaiaohe plrioi- duclenten zbuden in de «verga,ngssperiode naar k'lfeinere prod'uiciti© van het te grooite aanbod kunnen Wiordie® verlost, door deize licie'veelheden aan da gesteunde® rt^r ba» Schikking tie) et{ellen. InpEbate van de gevreesde ongunstige beïnvloeding! van da opbrengst der normaal in den handel te brengen producenten, zial deze regeling de opbrengsten stimuleeren. De Commissd© meent edhter, dat hot de regeering „moet ontraden z'el'f eenige distributie ter hand te nemen". Inzlake de verstrekking Vaal Meeding en schoeisel Zal „dankbaar ge bruik moeten blijven gemaakt Va® de diensten van de crisiscomite's". Veel v'ea1- der k'cmt de commissi© met ha,ar beschou wingen over deizte ,artdk!ele® niet, nog daar gelaten, dart de crisisdomité's rten dienste staande geldmiddelen ten ©enenmale cin» volao-ende zijn, om ook' ma,ar ecuigei-mat© t,9 voorzien in die, behoefte. W|a,t de ge- steunden Zelf voor vierscbaffing van klee ding, schoeisel en dekking kunne® beste den, is, z'ooials ik1 biervoren aan da hand van een wierkloioizenbudiget mocht a,an- te«nen, uitiermarta miniem. Verschaffing v,an 'deHe artikelen in een of anderen vorm heeft dus .geenszins vierstoring van hall bestaande distrib!u|tie-app|araart tenge volge, aangezien de eig,e® igekodhrt© con- sumpitie, momenteel minimaal is. De com missie, gaat dezie aangelegenheid evenwel voorbij, behoudens bovengenoemde vrien delijke optaierking in de richting der cri- sisocmité'e, waarmede1 evenwel geenszins dg bestaande problemen zijn aangeduid en no,g veel minder «pigelost. (Slo,t volgt.)' kels marmerwit zlagen. De, rest van heit schitterende gezfelsioihaip! had zich langs: dien wand gestehaiard, zm ver mogelijk' vleiWijderd van dait vree- aeilijKa ie-ts daar beneden. Zooiwtel zij alia Geiaarel daicbtien aan heit. ,gebie|urde va® dien morgen >a,ain d/en basimetitleii bi'ief, Waarop deze beismelt Wh® geraakf; Ie® een sterk vermoeden vla® hetgeen zoiui vol gen, kwiam in aller gleidadhten opi Eien Kbrrt miotmienrt Wla® bet dloodsitil', toen sprak Cieisaxe's stieïn, s'cherpl dila vnaag uit, die- ieder'sl haj-rt, Vervlulde: „,W|a.aa"- aau is hij' gestorven?;" En als een donderslag kWam het ant woord op, schelle®, over-spiannen rtbo®: „Hij ia vannacht aan, de pokken, gasltervlei®. Breek het deksel op(en," voegde zij) erbij. „Breek het op|e® en n|eHm 'hem gbvangemi!" De,z© laaitsite spforttemdè uiitnooodiging, z'i;, den Hertog na,ar heit; hoofd slin gerde, gin,», echter verlosten in heit, ,pl«t- seliug rumoer ©11 de veiwai'iring vla® die algemeen© vlucht, die o,p haar (woorden w-as gevolgd. Blazend Van angfct snelde® mannen, diei oipi liet slagveld geien, wireea hadden gekend, nu) de kajner uit. Vloe kend wierpen ziji zich op de- hopge glazlen deuren, die toegang gave® tel <fetn Meinlein I klooisteracht-igen tuin va® hejt G.em©e®te- Paleis, terwijl de vrouiwe® hen gilend Rentevergoeding vanaf 1 Juli 1933 tot wederopzegging direct opvraagbaar 6 maanden opzegging 1 jaar opzegging l1/» 27» 3 l'l2 DUITSCHLAND Maatregelen tegen Katli. vcrienigingeu. De geheime ®taatspolitie| heeflt Zafer- dagmorgen in geheel Pruisen de gebou wen van de volgende Vereeniginigen bezet en hun gelden en papieren in beislaigl genomen: de .Vrede/,bond van D|uitsche Katholieken de Windhorsjthond de Kruis^chare; de Volksverreeniging voor het Katholieke Djuit^ehland, annex druk kerij! en boekwinkel; da katholieke ver- ceniging* van jong© mannen. (Dtee maatregel (z«o belweren de die ven) is; noodig gebleken omdat belwezen is, dat dete e'onfessioneele hufpivereeni- ging-en van het Centrum' ea® /rtaatsvij!- andige homdin'g1 hebben aangenomen en door e©n systematische ophitsing de, ppue- ming van 'groote deelen vlam bet katholieke ▼olksjdeel in het Nationale Djuitsehland hebben gepoogd' t© ©abloteeren. De ontbinding van het Centrum'. Dr. Brüning zial de; beslisisanig over <le 'houding van het Centrum heden meadee- len. In bevoegde) kringen vbrluidt) eöhitrter dart reeds een gedachitenwistseling tusscihen leiders van nart.-soe. ,e;n Centrum is ge houden, -waarbij) men tprt bet inzicht is gekomen dait hert. Centrum met zdjin 60- jarige geschiedenis niet zooi «pi zij: geisciho.- ven kon wtordem alsi kleine plartijlrtj'es. Het wordt da,aroftn w'enschelijik geacht dat de beproefd© katholieke leidei-a ook aan den na.tionalen ®taat dienstbaar geimuajaikrt zul len WOrden. Bijl de, verwachte onrt,bindinjg zal dus een vergelijk wbrden getroffen 't Welk het den ouden C'emtrums-kieizersi ge makkelijk zial malkfe® tot de nart.-soe. plartij of tem minsite tolt dan uaitiomale® stt-aat over te ga,a®. VeTWac'bt; wiordt dart Brüning'a verklaring in deizlen zin zial ïjuideto. ENGELAND Het geschil niet Rusland bijgelegd. Een communiqué van het Epgelsphe departement van buitenlandsche zaken deelt mee: dat da tewM-amhassade heeft heef't bericht, dati het verz|oek om gratie van Thornton em MadD|omald, die in April j.l. tot straffen van rasp. drie en twe© en sommige half' in zwijlm Buhlterma gingeto omi langs dazen kbrtisrtlein Wieg! de plaats ta verlaten. i „Er ziou meier nolodig -geiwiaest zij'n,'. dan alleen d© ttetgiemjwtoioa'diglhieid van de® Herbcig «m hen in hum twilcte paniek' rttegjep) ta honden nu zfiji in twlaanziunigte® angisit cm maaist verkeierden «m, deizje do|or plokken ba- smietite ,atmostte|er rte Verlaten en in de ïrissohe luidht rta komen. Ceisiare deed «ak! geen piogimg om huin vlucht; fe be- latten. Mat- gebroken ruiten en versplinterd hout vlogen dei deuren «pen ie® u|u storm de eien dqor doodschrik aanjgagreipje® me nigte, ials een rivier, die 'door -eietn dam is beengebreken, ®a,ar buiten in die frissehe Jainuariluohrt. Alleen Geislana Wia® opl izüjh plaatis 0«hter dei tiafel gebleven in hieit fflikkei'Onde licht van da door den Wind heen en W|e:er bewo- g|e|n vlammen der druipisnde kaarsle®. On- bedwingbaiar stond daar da Herfoig1 te(2jen- over de vrouw', die het lijk' van eien pöfc- kienlij'der daarbinmen durfde brengleta, die hiert Waagde;, zij® gez'agtp verniietigien en zijn macht tot sipoit be maken. „Wlelnu?." vroeg zijl hem en haar lach deed hem, krachtig© man, die hij! Was, hui veren. „Hebt gijl -den moed, Matte© Or sini mi onder da «ogen tie kbjm©®.? Of jaar gevangenisjslr.a,f1 veroordeeld zijn, gis. ter door het presidium van het Central© uitvoerende comité behandeld is. en dat de vonnissen gewijzigd zijln, zoodat fle twee mannen onmiddellijk het siowjetgrond» gebied moeten verlaten. Zijl ztijln Zaterdag op vrije voeten gesteld. Tegelijkertijd beeft de sowjet-volkscwmt- missai'is voor den buitenlandschen handel het contra-embargo op den Emgelsphe® invoer opgeheven. Een supplement van de Londem Ga zette heeft Zaterdagavond een proclamatie van den koning en den ministerraad, d.d. Zaterdag, gepubliceerd, waardoor' het op' April geproclameerde embargia opi be paalde Russische goederen is ingetrokken. Het communiqué voegt eraan toe, dat terstond maatregelen genomen zullen wor den voor de hervatting v|a® de mderhenda- lingen over een Ehgelsic'h-Riussisch han delsverdrag, welke zullen worden hervat op het punt, waaropj zlj| dtopr da ,arres|tatia van de ingenieur^ van Metro-Vickers feijn afgebroken. Amerika en de econ. conferentie. In het. lang verwlachrte anbwloiord ov^r da stabilisatie verklaart president Rtooige- velt, dat hij, bert ©en rampt zioiu achten, wanneer d© conferentie), bijleengeroepi?® om een piermaneut©, 'financiflele atabilisiatie te bereiken, zich zou, laljen af leiden dolor voorstellen vian zluiver kunsltimatig|en en tijdelijke® aard -en door ©xpei'imieniten ten aanzien van de v(alu,t|a/s van slechte 'enk'ete naties. Wianneer da wereld in staat is, in de meest© lande® ©e® politiek' te voieren, waardoor de belgpootingen in evehwiehij Worden gebraoht., kunnen de eigetnlijk'e be sprekingen beginne® over de juiste v'er- delelin-g v,an de, wereldvloorradein goud en zilver, ten .aanzien Van die vormin|g va® reserves ,als basis .vloer d-e internatikmala be talingen. I Detfe uiterst, misileidende verklaring vjan Rlooseveit ia t;ea- .c|onflerentia ougumsrt-ig ont vangen. D© .glouidlianden vierklare®1, dat zijl nog' ougunstiiger is dan zijl baddetn ver wacht. Er schijnt eehrtér» geen Sp-rak'e van rta zijn. dart. da conferentie .Zal wOrden ver daagd. Hlet auGwoord der gp.u, dl a n den. De landen mat gouden standaard, n.l. Nederland, Frankrijk, België, Italië, Zwit serland en Polen hebben ziao,juist de Ver wachte verklaring gepubliceerd inzake de kwestie der handhaving "vjan den gouden' standaard. De verklaring luidt), aldus: In de overtuiging, dait da handhaving der' valuta's vloor heif «eoonomisich en finan cieel herstel dier Wierellld, voort" de her vatting Van bet credieit-wezen en voor vreest gij' helm ztelfa nog, nu hij dopd tei.?/' Da Hertog Wachtte echter niet oipl meer. Ook van beun maakte dopdsiahriji zich meesteren hef te bekend, dat liijl lait.er heteirt verklaard', dart dit de «enige1 keer van zijn geheele lewien, wias', dat hij' de vree© ha,d gek'eind; hij), dia ztoo mienigmaal zonder angst de® dood onder dé oioigen had geizien. „God in den hemel!" rieipi liij', sipironig van de tafel wieg e® snelde dooa' de naasit- bij'zijnde, gla;zien de,ur zijn hofhouding ach terna. Buiten hoorde zij hem om e'en paard roeipien en hoorde zij ook' de stem me®, die hem antwoordde®. Tien minuitie® iafer zate® hij en het edele gezelschap in bert zaded en rede® zij n«g. in dein avond weg via® Casitel deMa Pieva, en dé besmetting, die deize stad heibergde. Toen de donderende hoefslagen in de verte wegstierv'en, verzloeht Madonna Ful- via. die .al dien tijd naast de baar w'aa blijven sta,an, de® mannen om hu® last nog eens olpl tie nemen. Hiermede beladen verlieten zij hef Vertrek, Waar de kost baarheden, die tér «ere van den Heirtbg bijeen Waren gebracht-, overal vlerspjreid lagen, zonder dati iemand er acht «p sloeg. Ongehinderd liepen zijl da haÉ door; men vludbtltei zelfs bij: hun kbmsrt. het Waarborgen van den in hu® lande® bereikten socialen vopruifgang v!an plrin- oipdieela beteek'eniisl 'te, en onder officiaele bevestiging Van hun Wil, om1 een onbe- lefflimerd funotioneeren va® de® gouden standaard in hun landen opi de tjiainisl gel- giendei goudpiariteiteii en in het Kader van de bestaande geldkoersen te handha ven, verzoeken die ondergefceekend© regie ringen hare centrale banké®1, in' HaulwJ contact met elkaar te blijiven en aan de onderhavige Verklaring een ztota effectief mogelijke werkzaamheid te verl'eenen. Berechtiging: van dc inniterijl opi de „De Zeven Provlncicën". A'neita mleldt uit Batavia: Heit aantal naar den Zeek'rijigsraad VenWezenm lala ge volg vian 't gebeurde $an boord van „De ZeVen Provinciën" is g'esfegén tot totaal 182, nu lalsnog 23 Eiuropeieiscba scllepe- lingen zonder rang, beschuldigdva® @e- w'eldgelbruik fege® meerderen en muiterij', naar den Krijgsraad zijn veiWeizlen. Eenl tweetal hiervan wordt besohuldigd Van het uitschelden beschimpten of! belcedige® van een meerdere in rang. De nationale verdediging van onze lange g;oïf'. Naar Wij' vernemen, is nu nok' da for meel© beslissing op hef verzoek' V|an de A.V.R.O. om over Kootlwijk tei z/enden, genomen. AU'een sitiaart nog Ipiet vaöt, "wan neer de proef zial beginnen. I® elk geval z'al dit «var «en paar dagen gesöhieden, Men vermoedde, dat hlet' 5, 6 ntf 7 jJ.uli doiui zijn. Met de A.V.R..O. ziou dan ook de V.A.R.A., die voor de|ze drie mlaanden eveneens de beschikking heeft over da gtolf van 1875 meiter via Kc*qt(wijk gaan .uitzienden, en na, 1 October krijjgen da N.O.R.Y. en de K.R.O., de chrisitelijk'e om- TOepiVtereienigingBn, hun beiurfc. Da regeling' van dei pax»éfuitizien'dinge®| over den k'raehtigen ziender te Kootwijk ztaui vooxloopig tto 1 Januari 1934 geldien. Men verW!a,chrt. dart in die® rtustohenrtijld1 de regeering haar beslissing in Zake hert zendervrajagsluk zal neme®. Inmiddel© toionen Wij', dairt Nederland zich niet van' zijn lang© golf! laat iwegblaizie®. Schaclits aanbod. Nederland weifelt. De Vereeniging voor de® Effectenhan del deelt naar aanleiding va® de thans ge publiceerde transifer-tbefpajingen betreffen de de Dudtsche söhnlden mede, dart deze maatregelen niet krachtens een overeen komst rtusteohen do Eeichsbank ein de Ver- teiegnwöoi'digera der hoiuders zd,® geno men. dach dat deize bepalingen eerst na aie besprekingen door de Riecthslbank zij® Vastgesteld. De vertegenwloprdigeis der houders helbb'em zich Wijl de bieSpirékingen met dr. Sehaich'rt met verachillende der doer hem voorgenomen p|u®ten. 'geensizins veieenigd. Zoaals reeds dcor de Vereeniging yo,ar de® Effectenhandel werd medegedeeld ia onder meer ten sterkéta geproiteslteerd te gen de bepaling', dat de debiteuren voor zoever zij1 aan d© Kcnvtersiomskassse be talen, van hun verplichtingen) zijin be vrijd en dart de crediteuren da,ardloar ge durende den tijd dait dielze bedragen bij de KonversiansKasse zijin geblokkeerd! het volle risico vian da in marken gtestorrte gelden zouden dragen en het recht op betaling in de oom'traortueel© valuta zou den verliezen. Ook met de voorgenomen behandeling der aflossingen ku®®e® zij zich geenszins vereenige®. Van ©enige bereidwilligheid cm aan dei Nederlandsohe houders aanbevelingen ten opzicht© van de, gedeeltelijke betaling der Duiisch© schulden te doen ka® dan ook van d© zijde der Vereeniging vtor den Effectenhandel geen sprake zijn, zoolang Me® acehit pia,arden voor haar zelvte en' Voor Miario.; tefwijl' de drogers, hen te voert volgde®. Zpa .gingen ziji Wlcer in hert duister denzlelfden Wieg lan,gsi da moerassen terug. Toen -ziji Cirttjai della Pieva zk» ongleivleeir q'e® mijl ia,efot'er zich hadden, sprak' zij vo®® heitl eiersrt. „HJoe is het Giuberti, Mario vroeg zliji. „Om tWiaialf uur te bijl geistervle®, Ma donna." Wias heb antwoord. „Er heeft zich' Goddank geten nie,u|wi geval vian plahked Voorgedaan, ©n ztep, hiati Hlem mioge beha gen. Zal iesc geien meer bijkbmera. Wij heb-1 beo onzfe voiorzlorigsmiaiaitxeigtele® goiedl ga-1 ■troffen en dart Zal toffe helt laartatè toe zloia zi0n. Ooiomba, heiertlti Ztelfi zijn graf ge graven ©n hem' diepl in de® omtonurdelii 't,urtn begraven. Toe® ik v'a® Pievaho weg reed, ging hert tez&reirt al' in vd'ammenl op, zteiodait allé kiemen van bdsüneitjting Vernietigd Werden; e® Cloliomba Zelf zaü leen tlent opslaan in die® «mmuurdqni tui®, tlatflart alffle .glevaar, dart zij btesprebting ka® overbrengen, te gelwleken." „De goed|e' Golomba zial voor dirt alles beloond wtorden, Mari«- Wijl zijn haar onuitsprekelijk Veel Versohulidigd." (Slort volgt.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1