Tweede Blad ZATERDAG 1 JULI 1933 NIEUWE ZEEÜWSCHE COURANT De Missionarissen van het H. Hart FEUILLETON HOOG SPEL. BINNENLAND r- VAN HIER EN DAAR ONTSPANNINGSLECTUUR f IN HET KRAAIENNEST door A. .Vinkasftófn jri.s.c'. (D|e Missionarissen van heb Heilig Hart vieren morgen het! feit van hun 50- jarig verblijf in Nederland en in het bij zonder in Tilburg. Die Congregatie werd gesticht op 8 D|eceni:ber 1854 diaor den HoogWaardigen pater Jules) Chevalier. Als alle groot-a Zaken had piojk de Con gregatie niet vele moeilijkheden tel kam pen, eer Zij tot Waren groei kwam. In Frankrijk werden de 'kloosterlingen in 18Ê0 verdreven. Ook! dezé Congregatie trof dit lot. De stichter Ider Congregatie! had zulk» voorzien en zij® maatregelen getroffen. In Spanje cm Italië had hij een toevluchtsoord gevonden en ook in Nederland. 'De desjtijdsc-he Bisschop Van den Bosjch Mgr. Godschalk1, had zijn villa huize „Gerra," ter b-esphikking onzer vluchtelingen :ges|teld', als zulks mocht noodig blijken. En! het werd noadig"; be gin November werden de novicen „g-ei- wapender hand" uit het noviciaats|huis te St. Gerand' le Buy, verdreven. Pater Piperon werd de Zware taak' opgelegd om de novicen naar Nederland te geleds den en tevejnisj aangesteld toiti tnovicle|nm(|as- ter. 'Het gastvrij! verblijf dpi hluiize „Gen-ra duurde twee jaar. 'Banger maeudlelnl tlo gasjten van da Welwillendheid van Mgr. Godschalk! geen gebruik! te mogen m'aken en Iz'agen pit naar een. toeer g|e|SMhilklfc en grooter verblijf,, dat intu^sehen lioodig was| geworden. Tioen vestigde men, zich in Tilburg. Op da Veldhoven werd name lijk een oude fabriek aangekocht en z;oo goed en zoo k'wiaad ala het g'ing tojt klooster ingericht. D'ez'elfde- ze-ereerw. pat- ter Piperon was! hier de eerste Oyeatste, Na -zeven jaar wa^ ook' dit gebouw te klein geworden en! werd het' nieiuwe groo- te missiehuis gebouwd opi den Bredasc'hen tWeg. Eort nadien, in 1894, werd de Ne- derland^dhe Provincie opgericht en kreeg Nederland een geheel zelfstandig' bestuur. Ofephoon -de Congregatie in Berg en Dpi, in iSit-ad'sibroek en Overhoven (bij1 Sittard) en te Tivotli bij! Eindhoven! rectoraten be dient en in, Tilburg en; de andere plaatsen, waar izlij' is gevestigd, ga,arue de dienst doende geestelijkheid van dienst is, is toch veruit haar voornaamste werk de Mispiearbeid onder de heidenen. In 1880; ia haar werk begonnen als missie-C|onj< gregatie en spdert) dien zlijlni' iei élil missies aan haar -zorgen toeverttpoiuw'd. Dief Neder - landsche- Provincie heef't niet minder dan vijf missies' ta verzorgen; drie daarvan z'ij'n koloniale Missies! en liggen! in Neder- landsph-Oost-Indië. In 1903 werd ha,ar de eerste missia toegewezen en wel die van Ned-erlandspb-NiauW-Guinea, bekend om de koppenspellendo Marindiniöeiz'en. Door Sjamenwlerking van missie en- regeie- ring z'ij'n daar veel misbruiken geweken voor een meer geregelde levenswijze. Het aantal gedoept.en bedraagt er bijna veert tig duizend. Een ander missiegebied ip Nederlandsjch-Oiost-Indië is de Apostoli- Bjche Prefectuur van Celebes, 'bestuurd dopt Z. H-. Ejcc!. Mgr. Panisj. iu Tilburg! wel bekend. E;en derde missie werd haar opgedragen in 1927de mi-sjsie) v;an midden CJiava, than^ geheeten de Apostolische Pre fectuur van Poerw|akorta. In alle deZe misjsies hebben del paters van! het H. Kart alle reden toti dankbaarheid voor het goed in alle opzichten, dat ziijl er a,an de be volking mogen doen, dat echter te groo ter zou zijn, als) niet de bezuinigingl OH Nederlandac'h-Indië ,ook het missiewerk' niet aioo zwaar had getroffen. Vandaar, 'dat het comité, dat zich) voor dé feest viering sjameng'esbeld- heeft, niiet beter iwis;t te doen, dan als ï'eestgesfclhenk h-en giftvolor de mispiiesi te verzamelen. Til burg heeft getoond, dat het uit heit hart w'as gegiyp-en, want' de giften waren rui mer, dan mlaari iojnjand had durven ho pen. lEjen blïjyend-e herinnering, voor iedereen goed zichtbaar, Zal bgsjtaan in een beeldengroep in dien- nis|, boven den ingang* van het! missiehuis, hetwelk'sinds den bouw', ruim! veertig jaar geleden, wachtte op -zulk! ©en groep'. Ook hierin zal het misjsierwerk! werden aangegeven en het innig verband, hetwelk er vaniaf' de veiSitiging steady jkeeft bestaan t'usschen deze Congregatie en d-e Tilburgsph-q (be volking. Niet mindier dan ac'ht en dertig zonen dezer is[tadl zijh als missioniarissein: van het Heilig Hart naar de verschillen de missies vertrokken. Hjet totaal laantal uitgezonden Nederlandsp'he Missionarissen 27 - Nui k'w'anien 3e pages iaat zilveren kommen, kannen -en- hand-doidkem. Dei def tige herren 'en dia,mes doioiptt|en hu'n|ria handen in het wa^er en W&sditeji humme vingers, tegen 'dajt, het dessert iz'oui worden rondgediend en 'toen, zonder eiendige wiaar- schuiwing maar ongeitfwij'f'eld ingevolge een beviel v|a,n den Hertog Werden die deuren, waaropl Madonna Fulvia zoo on- aifgebroken had 'gdtjuTird, 'wijd lOtpien geiwior- jjen en za,g z'-ij haar bediende met het -grauWa gelaat,, d'en .troulwien Maria, die eindelijk bestoven en met v'ei'wilderd uiter lijk was teruggekeerd, tu-ss-chen twee sol daten binniemikonniein. .Hef gie-gons van viel© stemmen verstom de, t-oen de stper© gestalte, nog alitijd ge flankeerd door de, beide krijgslieden, d©' kamer doorliep ,en tusséhieii de Ikafefa doorgaande vlak vtoor den Hertog bteef stilstaan. Toen 'hiji eindelijk sprak, Was het echter niet tob dez'en, dat hijl zich Wendde, maar 'tot Madonna Fulvia. „Madonna, ik heb aan ufw' verzoek voldaan en Ser Maitteioi hier gebracht." De diepe -sitiltie, die opl izlijn Iwioorden volgde. Werd -eindelijk door Gesar© onder broken, die mie't- «en korten lach -zeide: van deze Congrégjatie( gaat dei driehonderd ver te boven. Voor een jeugdige Congre gatie, wiant wiaiti bateekenan vijftig* jarem voor een kloosterorde, een prachtig caj'ftirl Behalve in da drie koloniale mis,si-as zijln de Nederland's|c'he missionarissen van het Heilig Hart werklzlaiaiml in Brazilië en op de Philipipijh'Sjche eilanden, in welke lan den hun een, afzonderlijk werkterne-in weird aangewezen. In Nederland! isj dé Congre gatie gevestigd te Tilburg, Waar het pro vinciaal bestuur isl gevestigd en de Apos tolische school. Een tweede dergelijke'Pp, leidings;Sc'ho.ol is gevestigd in Driehuis Velden, alwaar ook! de gymnasiale stu dies- worden voltooid. Volgt het Norvici- aatsjhiuis te- Berg en D|al en de lai'deeling -Wijsbegeerte in het Missiehuis te Arn hem. Hebben de toek!om's;tige priesters in de>z© huizen da sjtudies doorloioipen, dad volgt de, theologie, welke gedioicieerdi Wordt in het mis|siehuis| te. Sjtein, waar zijl, no pries;ter te ;Zijn gew'ijd, dooi' de Overheid worden benoemd voor een der veirsjc-hil- leude w«rken in de missies of' hier te lande, om er anderen gelukkig) te mlaken met do' levenS|beginselen, welke, hun- hot. leven! ge lukkig maakt. Op 2 'Juli la.s. zal het feest wiorden ingez'et door een Pontificale Hoiolg'- mis, 'welke Mgr. A. El. Diepen heelt toe gezegd te zullen öelebr,eieren in de kapel van het Missiehuis te Tilburg. Dlaurua 'zal liet geschenk' worden aangeboden, waarna receptie tel twaalf uur. 's-Avonds zal bij' -gunstig) weer voor het eerst een openluchtspel worden opgevoerd,, hetwelk voor deize gelegenheid gemaakt is 'dora den zeereei'waarden .piatad Jiac'. Slchi-eurs-, zoon van de jubileerende Congregatie, welk -spiel tot titel draagt „Offensief'' en door geheel da Apostolische 'S'cho-ol, pil© 'studenten dus, zal Worden voorgedragen. Een tweede -opvoering hiervan- zal plaats vinden op Woensdag 5 (Jiuli. Zondag 9 [Jiuli zal er een feestelijke bijteepikamst z'ij'n van alle medewerkers en madewen-k- isters, zelatrieen en zelate-urs, leden van mi'^siekringen, enz:., die het missiewerk deizer -ciongregatie bevorderen. Naar verlaging! van huur. Wij lezen in de Telegraaf: Zijn wij! welingelicht, dan ligt het in de bedoe ling van het kabimet'-Golijh, in verband met de campagne, die -het voert- tot ver laging" van het levensniveau in dus land, een ernstige poging te doen om diei huur prijzen voor v-olksjwloningem omlaag te drukken. De regeering z'al het probl-eieiml uanpiak'- van den kant der met overheidssteun gebouwde vereeuigingsi- en gemeemtewoi- ningen. Ondauksi den moeilijken toestand der rijks- en gemeentofinanciën acht do rege-ering de kwesjtia van verlaging k|an de huurprijzen voor v,olks|w!o>ningen van zulk een ingrijpend belang', dat zij' be reid is daarvoor groot© f'ina-neieelej offers te brengen. Zoo noodig z'al' zijl de gemeentebestu ren te hulpl komen, die, -zloo-als, bekénct is, gedeeltelijk meebetalen -aan de bijdrage voor gebouwde oiverheidsiwo-ning'en. Tëg-e- lij'kertlij|d iz'al de regeering drukl uitoeiénen op de gemeenteb'es|turen, om1, waar dit hondig blijkt, dei pfijlzien van gemeente lijken bouwgrond, hietzlij] in kbioip', hetzij in erfpacht, bu-langTij'k1 te verminderen- Eveneens| z'al zijl po-gingen doen om in die gemeenten, waar de tarieven 'v-oioir waterleiding, sftraaitbelasting', enz. te hoog zijn, te -drukken. Verder ligt het in de bedoeling der regeering, fïnan-eieelen sjtaunl te verleeuein voor den houw! van g,0iedk0|0pe arbeiders woningen, w-elk-e in steden, zoo als Am sterdam, Rotterdam en 'd-Gravenhage, ©en huurprijs van f' 4, tot f 5 per w.eek niet te bov,en gaan. Naar aanleiding' van dit bericht merkt de Ms|b. op, dat het vorig Kla.binet' -alles wat zweemde na,ar huureiom!missiewetge!- ving voortdurend en' beslist heeft gewei gerd. VoorzloiOiver o-n^ b'ekend, heeft het huidige Kabinet de kWe'^tie nog' niet be handeld >en moet 'bovenstaand bericht als uit de lucht gegrepen worden bes(chouwd. Wel hebben w'ij! vernomen, dat niog -steeds tusschen de D'epartementen van Sociale Ziak-ên en Financiën onderhani- deld wordt over verlaging der' huren van de zgn. Woningwetwoningen, waar dezo huren te hoog zijn. Hieryoioir is echter ver laging van het rentetype der voorschotten oi verhooging der bijdragen niOjoidZakelijk'. Ook zlou in één btepaald de-el des| lands waar de Régeering) eenigei zeggenschap „B-iji G-od! M-o-esit hij gebracht- twiorden'?," „Ja U'wei Genade." De Hertog lie,t zijn blik1 lover het edele gezelschap gaan ien ridpi men een liöht© verheffing V,an S|t|ehi tot hen: „Hoort giji dab?, Hier hebt gij ©en staaltje van het hooge ©ergelvloel van dé Orsini's. E-en Or,sini moeit- gebracht -wor den om een -bloedverwante -te bewaren voor hel- lof, da.t haar iwach't." Hiijl keerde zich- naar Mario. „Haal hem hier," aedde hijl kortaf meit ©en gabaar van 'zijn m-ooi© hand. D'e knecht a.araeM» -echter om aan dit bevel .te 'voldoen. Ni-et op id'en Hertog, ma-a-r op Madonna Was iz-ijh blik geveistig'd, -alsof hij 'wachtte tot 'zij dit belv-el Zoiu bekraehiiigen. Zi; knikte ©n nu verliet hij kame-r o,m -era-an te voldoen. Do .deuren sloten zich achter ham', maar heit zwijgen hield aan. 'Alfa aan-wiczigeu waren ondier 'den indruk van bat k-opnande treurspel -en Wehtten in spanning op dan climax en heit -eind, die .weldra Zouden volgen. Zieli's de imuizik,anten- -op' óe .gale rij) ha-dden opgehouden met, e^pielën ©n geen geluid verstoorde d© ibenanWende stilte. Ces,a re Borgia leunde u eh-t-eroiVer in izijn vergulden Zetel, terwijl -zijn tengere vin gers met 'zijn kaïsfanjdbruincn haard speel den en hij, tersluiks naar Madonna 'Fulvi-a k'e-ek. Er wias iet-si vr-eemds in 'ha-ar ma nieren. Zijl had iets over zich, dat. hij niet oe-greep en dat zelfs zi,n wonderbaarlijke heeft over de huren, in verbond met de da,ar heersichende werkloosheid,, huurvar- laging worden overwogen, maar in ven- band met het gecompliceerd karakter der bijdragen lieeft de zé zaak' nog' niet haar beslag gekregen. Mieren dooden een reuzenslang. Op -de teruigr-eis van het, eiland Qelebes, waar ik verscheidene jaren heb' doorge bracht, schrijft John Freeman, blee'f ik e-e-nige w'eken bijl ,eien vriend, die in de Eaimponglsühe ,disitric|ten van Zuid-Sumatra wiooude. Van d-e loverwieldigen-d© tr-opon- pradht' van het eiland Sumatra, kan zich iemand, die er nieitl gewleie-sjfc is, -geen voor stelling makten. In d© rimb'oei (de tropi sch© wildernis) huizen olifanten, tijlgers. Hét dichte oerworaid is bevlalkt met- tapen, in da rivieren loeft die 'krokodil. Verder vindt m-en ©r rino-cerasson, rouiztanskag'eln en papegaaien. Een aanzienlijk gedeelte van heit, groote eiland is in cuftuiur gebr-adht. In de moerassige rijistveléen trekt <Le, buffel da piloieg en ,opl die tabaks;- en rutbhei-pilan!- tages zlamelen talfcoz© arbeidlersi, Bs.ftak- kersj, Maleiersi, Javanen, Mennngkabauiers, Chincie-zen .emiz'. deu oogst in. Toen ik oipi ©en peChtemd met imijn vriend a-an den rotsadhitigein oever v'a-n -de rivter Aj-er Mseididi stiond, Zagen w-ij, ho© zicib «an -aeii anderen oever in- lilet heefe- zand aan den -Zoioim van het lOierWouid ©en vheiese- lijke strij'd lalffelpleial'diei: Een ZodeVen nog slapend op. den grand ligg'ende reu|zteneGan)g, die den naam Python- draagt, wias- doior ean zich op' marsoh b'e-vindleind legler van ro-ode mieren lOvterv'alle-n gCwterden. In ©enig© -seconden 'wasi de slang g'e'heel met mieren 'bedekt,; zij' snelde, voorwaarts!ra zend van p'ijln trachtte zij met igroiOitie snel heid den stroioim tje beTe-iken. N-Oig ziiie ik het; ha,ar andetrs bont, sehuibblanlijf', th'ans met mieren 'b'edekt, zich in de rivier stortten. De slang z'wiom in het water, verdween vbor ©enige lopgenlbikken in de diepte om dan wleer aan de oppervlakte te versthijHen. Twee dicht 'b'ij oina staandie inlanders wiarein z'óó, oplgelwomleini, als ik b'jii die anders zooi stioicijnisiche Aziatiem zelden h'eb bieilaeffid. Iedere Keer, all's het dier weer opdook, rieipiem zlij;: „Die slang- is Weer bioveml" Nu' verliet de gepijnigde Python de rivier Weer. Wiiji Zagen, da.t, zij zich woe dend cm een gladden boomstam wiond. Dei mieren -zla,tie.n nog altijd opi haar huid; in bet bijlzionder ,oipi den piaititeu klopl 'w|aren' Zijl ials in kloimpien siamemgëballid. 7liji vraten ,a,an -dei oogen. ein WareH lomgiC;- tlw'ijlfeld in menigte in den momd gedron gen; heiede. at,ukfcen haddiein z'iji reiedsi uit hef slanigenlijlf' giaklnaaag'd. De Oo'st-Indischei mieren Zijn grooter uan de 'bij- ons VoiorkOmeindei e'omrten. D-o „bloedmieren", Zopials de, inlander zie Wiel noemt, hebben ongeveer de lengte van een vinger-nagel. Zij zijn hoogst volhar dend in hun doen, en da.t '■beteelkeindB net einde der slang. Eensklaps: schoof de Pytjhon iwe-eï de rivier in. Vóór W'ij' wisten wat er gebeurde vloog z'ij er aan onzten oelvér 'weer uit, geen tien meiter vain ons' af. Eien ,oo,gem- bdik' latex had zij, haar enorm' flicbaaim om den romp va,n een daar graz'endein buitel gewonden. Wioeidend heet z'ij; in dé flanken van 'hief he'ftig-snuivfeitd© dier. Ik' neb zelden zulk ©en opWinmeindeln:, spiannenden strijd gezien ia!®1, dozie slang tegen z'ijn omlziohtibaxe vijanidein' streisd, zonder echter in Werkelijkheid tegenstand ta kunnen bieden. "Wlnnf, ik neem aan, dat -dit anders zooi gevaarlijk© reptiel, van zijn gezicht, beroofd, niet meer wist wat te -doien oim zich misschien nog te kunnen redden. De buffel, door de tot waanzin ge brachte slang zioogped als doodgedrukt, viel met krampachtig© bewegingen ter aard©; dan vloog hij, weer -op' en kWuoi in zijn doodsangst lopi o-nis' af. Wij vluchtten, om-dat Wte ,o®gie!w|apienid waren. Den anderen, dag ging ik met ©en! troepje M-aleiens' naar de pil'a-aite Iw-aar d'e strijd zich !ai%eiapieiel'd had. Wij vonden ■dei dooide' slang; z'ij! iwiae, gied-eieltleffijk1, tpt o,p .dei ruigWervels; algalcnaaigd. Opi ander© plaatsen van haiar lijf b'evjoind 'zich nog Wa,t! v'leésch. D-e schedel Wiasi K'lolllkomen ■blank uflgevréten. En vérdier iwias Ier niets t e zien dan de sporen van dein' wieg die dé voorttrekkende b'toedmienen genomen ha,d- detn. seherplzinnigheid niet v-ermoicht te door gronden. i j j Zi. aal daar met, aschgrauiw gelaat en wi.-d open starende ooigen. Toen klonken sfemm-en buiten de deur luide, twisltende stemmen en verbra ken de algemeen© Spanning. ,,Gi, kunt niet binnenkomen 1" riep ©ein ruW'e- stem. „Gijl kunt, niet En nu 'hoorden z'ij', ho,e Miarioi djn ander met luide, trillende stam streng i-n de réde viel. ,.b.e!b't gij dian nieit, heit bevel v'a.n den B.ertioff gehoord, dat ik Matteo, Orsini voor hem zon brengen? Hier heb ik Mat teo Orsini en ik' .gehoorzaam slecht® aan de' bevelen v,an Z.ijn.e Génade. Uit den we'g -daar." Maar -andere stommen proitesltee-rden en klonken alle tegel-ijk, Zooda't, mien niet anders onderscheidde dan eein verward geschreeuw, Wlaarui-ti men niets kon ma- lien. I i I l EiCiisk'lapls stond Cesare van 'zijn pilaat© o'p. 7ijn oo'gen schoten, vuur. „Waf- is dat?" riep hiji. „Bij den hemelI moet ik nog langer wachten iZ>et di-e ■deuren op'én." E-en -geschuifel v,au lakéi-on vioÜgd'a ,op heit -geluid van die -gebiedende stem. De Hertog zonk weer in zijin Stipel ne'er en- ide deuren Werden met kra-chit, opengetrokken. Hetgeen daarachter was, werd vefboggen door een scherm van o,ng©vieer ean half! W?e lacht is een lafaard. WE 'bevinden oma in een kl-asloika-all van e-en Parijscbe Opieinbare Scboiol. Ongeveer 40 jongens- luisteren viol aaair diaiohh naar -d-e les van den meeeteir, die da Kunst verstaat -hen beizig 4e ho-ud-en. Op een plaat in kleurendruk iwdj'zend, vraagt- hij Is- dit e-ea gelwoon rund?, Ne-en M-eiester. Wiat' is heit, dan? Een os, ©en Apds'-as'. Twéé goede lantlWoiorden, Piooret. Jongens, bekijkt, nu ©emsi die larmic, door de Egyptische heiden-plrieiSters ibedrogen me nigte', diei -den Apois-Osi aanlbidden. EleH kia-chfelooe dier, dat aan huid-zieikte lijdt, ee,n Albino, ,om liet zoo maar ©ons1 ,t.e noe men, daar knielen Zij1 voor Bij die vergelijking kijken tersfomd nlllé leerlingen om n,a,ar een ktaaa-pi mletl (witte vlasharen -en spierwit gezicht) en Zeggen lachend: Ook eien Apis, Gauthicr i® o-ok ©en Apis- Do leer,aar beaamt: Inderdaad 1 Gijl hetbt 'gelijk, Gaultjhier mijn be'ste kerel, in dien goéden ouden Ijijd 'haid mjen j© bepaald tot de waardigheid van afgod vferheven. Alge-m-een luidrudhtig giefecli. Stilte nu. Laiat hem meit rusf. Wij vervolgenIn de -oudheid hoerschte de geiw'oont© om alles te vergo-d'en, tof God t© maken iz'ooals olifanten, Ju'oikodilllein, katten, vogel-s-, leivlentawe vo-orWerplen, en m-en scire n. Britisich-Imdië is zoowaar nog z'óó vroiom. Men aanbidt, er ©en, soort' v'et- w'ammes. Wje vla-n jullie heeft ooit, ©en Boeddha gezien Meerderen antwoorddenIk, maeslter. Ik zlag er -een, bewe'ert een kleu-ter, in ©en meubelzaak iu de Ru© X., hiji was klein en verguld. Had hij «en dikken -buik? Ja, ja., klinkt hef. van alïe Ifiainten. Eon buik als ©en halve iwerellldbojl. D:an w'as het -een Boeddha. Gewoon lijk wordt 'hij in ziftend© houding voorge steld. hij kan zich wegens die ve'tjmassa niet be'wegen en zóó iwlaicht. hij tof h'em -de dood löipt zijn leege hersie,p|an slaat. 4 hei kinderen tnaplpleeln van dei pret. Helb't gij daif dier nu goed-beschouwd? Ja. Meetster. Yind.t gij- 'heit nieit dom ein d'waas- ,om dat -bie-eisf te aanbidden? - Ja, Mieieister. Da,ar dia leiss-en over d-e vleiigelijlkendo gooBidie-ns't-geiscbiedenis n zooveel belang stelling schijnen in te bocizanneui, sprek'em wij moigen aver het Katholicisme. Gij zult -dan ho-onen, daif da katholieke teer het in domheid nog win-t, van het Boeddhis tisch igieiooif. Geroezemoes in d-e klas. Hoort gij; hef,.jongens di-e (lio-e -zegt gij; dat?) jiei-tjot -da E|ers|te Goimmiunie voor bereidt, -en gijl léden van het. Patronaat en de Jeugdvereeniging, Verlegen stilzwijgen in de meeste ban ken. Nu naar buiten vo,or het Vrij© kwar tier Vo,orw:aarts|, twee 'aan twee. De knapen ®tei'-m|en in draf oia,ar een ka,le binnenplaats, wiaor wieHlioht e-en hon derdtal kinderen Spélen -en stoeien. Rechts bevindt -zich -een fontein met arduinen békken, waarheen d-e 40 leerlin gen uit -de ons; bekende klasse zich bege ven en naar hun kam-eraaid- staan te- luis teren, die hen met. van ijtvfer gloeiende wangen toespreekt: Hij had -geien recht- om dat te iz'eggen, hijl iiod het' recht niet, onze meester. Hij heeft ons beleedigd. In d© klas moeit hij neutraal blijvien Neutraal? hij? dat'bestaat niet! Dat bestaat,wel! loop heen.... Hliji is neutraal of 'hij' is heit niet.... Hoe -dei 'meester er toe komt jiuiöt vundauag op .ons geloof zoo alf te gevfenj weet ik nietj ziei ©e;n andere dreumes. Hij' heeft, pa© mijn schoolt,aSeh dnoirsnuflffeld en mijn C'ateiahisimus! verscheurd. D'at je zoo dom bent en j-e dat laat welgevallen! W'aarom dreig je hem niet met je, Vader en Moeder? Bij mij had hij' heb niet ge'w'aagd. Hij zou,.... Wat Zoiui hij!?.... Hij zona eens gezien hebben.... - Wiat -dan? Zeg op... Vandaag zeg ik' niets. Maar morgen, als hij w'eer met, ons geloof den -spot drijft, lach ik niét. Ik ben -eien p-aitronaatsijqngeJn e,n mi,n ouders gaan trouw naar de kerk. Ein wie v-an jelui een hart in het lijf heetflt, ao'Zijn -soldaten. „Uwé Genade"... begon ©en van deze, een oud vaandrig, die nu emeiek'elnd de hand ophiel'. Maar Cesare liet ham niet -uitspreken. Zijn gebalde vuist kwam mak. ©en -har-dén slag op- die- -ta-fel ne-er. „Ga-at opi zij- en laait hij binnenkomen." O'Ogenblikkelijlk verwijderen zidh de in staal -gekleed© mannen van de deur en werd luin plants ingen-om-en door Mario. Eien O-ogenblik bleef' hij opi de,n drempel' staan; zfn gelaat had ©en vastbera-don, sombere uitdrukking. To-en trad liijl de kamer in en istapite tu'ssoli-en d-e .tafels door. Niemand lette echter op hém; all'er ooigen wiar-en vol -vterbaizing -en in mi-et 'b'e- grijpienden afschuw op datgene gericht, wiat hem volgde. Men zag nu' vier 'broeders vlan d-e Mis'e- rieordia. in zwarte hegr-afenisikleedinig, hun- na hoofden gedekt m-at vormlloioiz'e ka-pipen, die tolt -over het gelu-ait reikten en Waarin m-en ru'w tiwee. gaten had geklni-pt voor do oegen, die men -er flauw dao-rhëen z'ag schemieren. Zijl droegen tuisfldh'en- hen in ■een boar, 'bed-elit m-et. e'en -Zwart ï'luiweelen kleied met zilveren rand, dat ov'er den vloer sleepte, terwijl -zij tpfechtetaltiig vhort- schred-en. Zij waren reed's -midden in de kamér, voordat he-1 ist-om vérbaaSd-e gezel-schap tot 'bez-ininng k'wiam m ge'lij'ktij'dig e-en luiden kreeit slaakte. Toen sprong lie Nation a li© m e. In 'n vorig artikeltje Zijn wijl even. in gegaan op h'et internationale karakter van de kath. Kerk, datl vollcbmen ten; on rechte een -erg-ernis] in dte| oogen is, van dé vele elementen, die tegenwoordig' -streven- naar eén nationalisme door-dik-emj-dun heen. Tot welk 'n geesjtesverwilderin'g en fee- del-ij'ko ontreddering d© ruoutelren komoln, die hun hoogste doel in dit „ismie" zien, bew'jjlsit de heksenketel in Dluitschland. En geloof nu maar niet, diat het de heffe van het volk alleen is-, die izi-c'h in zelfverblinHing te buiten gaat. Dx. Dietrich, president! van liet lands- gereeht te Hedkiu'g'en, s^ehreief1 in JFelti jongste nummer vau liet 1 vnornajaMste Dluitsch-e juridische tijdschrift het vol gende: f(t „H,et nationale doel rechtvaardigt be- piaalde daden, die yan buiten-af geziiem( zioh als strafbare handelingen voordoen; het kan een heeie sprie van haa'deiilijgen als -zoodanig erkennen; toebrenging van lichamelijk letsel, vrijiheidsberooving, van moord, die -als( strijdmiddelen het eerst- hiertoe gerekend moeten worden .Wat voor den viij!a,nd 'in .den vreemde» geldt, moet ook! op den vijand in eigen! land worden toegepast. Zoo kan de rech ter, die den moed heeif|t| dia weit) vrij te in terpreteeren, reedlsi nu den juisten iweg in dit belangrijke vraagstuk! vinden. Hij begeeft 'zich hierbij! ook op- oud-Germaan- sc'lie paden. D'e vijand in1 eigen land- werd bij onze voorvaderen aan da veralchting prijsgegeven; Hj| Werd' eerloos, r-ebhteloo®, vogelvrij. Het sjond) iederen volksgenoot vrij 'hem dood! t'e, sjaan, jn^ts hijl zich niet op ge'wij'den grond) bevond. Het volledig •uitro-eien van -den vijand in eigen land vormt -een deel! van het hersjbel der D|uit- ^c'h-e -eer. Hieraan Kan de D|uitsche str.af|- rechter -door vrije interpretatie van Jres isjtrafwletboék deelnem-en. Bijl de aanst-aandq herziening van het! strafwetboek deelne- m)en. B'ij' de aansjtaande herziening van het Sjtrafreéht -Zal .ongetwijfeld! ook het hier besproken vraagstuk Wettelijk 'g'&i reg-eld 'worden. DSt i^ toe te juichen, «na dat hierdoor a,an veel onziekerh'eid leen eindle wordt gemaakt en vrea^aieihtig(ef ge moederen ontheven wérden) van diern jilieht; tot vrije interpretaltiel van de wet." Ziehier het heid-endomi in aij-n briiuti- siten vorm ten troon verheven. Ook de nieuW'a regeerder^ sclhijnen liet roerend een-s| met die kmuppel-neei)-miaraal, Verslc-liilLende misdadigers zijn op vrijo voeten gesjtel-d de vieietamloordenaar Heinis kreeg de functie van „politie1- hervorm-er" in P-am-meren. Op -de sjc'hrij'fta-tel! van dezen inijlnheiei prijken -de portretten van de vijlf nat. spc. beiestmiensclien, die het vorige jaar te Beuthen een wieerloazien tegenstander van 'z'ijh bed! lichtten en hemt voor da oogen van -zijn moe-der letterlijk aifn 'sjlachtten Laat -onsi dan maar liever van inters nationalisjme verdiaoht wérden! UITKIJ1K. doet ztooals ik'. Hat. is- ons -geloof'! Zdlifs een Turk duldt' nief da,t men zijn goids- dienst bespot. De knapien dringen dichter bijl elkaar; hu-n oogen schitteren van vier-oiiïbwaardi- -ging, de vuisten ballen zich'. Enkele maken de opmerking ,zeer -ter- snede Aanhooren -moeten we hem'. Hij is onze meester, We kunnen bef niet belet ten Als Wé -e-e-na veel klalbaajl' De aanvoerder ondeAr-eeklt hieim en zégt nadenkend: Neem, beter niets! Dian is- bet onge- Klk aan onzé-n kant! Die' kans moigein !w© hem- niet latien. Wje-1 hae|li ©envloiuidignie mand lacht. AR'eein voor Pi-ciore-t hé'n ik b-a-ng, Zo-o;'n laehbe-k Piooret- zeer verstoord poept uit: Ik Ik la-ch beslist niet,,! De anderen beloven h'elm' e©n lamandel- koek, waar liijl dol ppl is, anitiS hij- zich goed houdt. Nogmaals herhaalt de' -o-udst© yaetbé-- raid-emI - Dus. niemand lacht mongem, da mees ter kan zeggen Wat hij 'wil-. Wj-e lacht i3 een lafaardEn morgein kotn-etn wijl wéér s-a-men hier opi -de pd'a-abs! - Zoo, ziji het! D-e een na, d-em -and-er treedt, -opi den- moe digen makker toe en 'bezegelt, de overaein- k'omst meit een ba-nddruk- Hertog eu m-e-t hem -a.l die aanWeizigen overeind, ter'wijl iu de algemeens -v'erwar- riug niemand acht sloe'g opi Madonina, Fulvia,, die ;Stil 'haar pü'aate naa-st Ceisare Borgia, had verlaten. Da dragers bleven -s'ta-an en -Zetten hun grieizeligcn l-a®b neer, terwijll' Miaaio- o-p Zij igiug o-m den Hertog- het- Igjezieht opi da lijlk'biaiar nieit tic-; benemen. „W|a|t i-s dat riep Borgia imiet -een drif- figpn klank in -Zijn ©fem. „Wjat is dat voor ©en grap', die gijl durft tuit ta -hallen?," Ond-er het splrek'e-n keerde hiji zich maar de p-laaits, Waar Madonna Fulvia 'had ge zeten -en toen hiji-ziag, dat -die leeg wlas; -Zocht hij met -zijn 'Mik' -die kaïn-er ro-n-d, tot hijl haar eindelijk' ontdekt©, staande naaislb Je baar. „Het is geen ,grap', Uwé Gien-ade," an,t- woorcM© z-ij miet fier opgeiheVen hoofd, terwijl ©en tragisch- -zagevierenden glim- ladh op haai- gelaat vsrspheien. „Eien trouw -opvolgen -vlan uW ibiev-el anders niet. U gelasfete ,-dialfc Matbeé» Orsini in ulwi -handen zou -worde® owengeiev'erd. Wanneer ik' -dart -d-eed, zou -u mij ontslaan van -mijn belofte «mi me-tj n'W haudlan|g-er, Pan-taleon® d-e.gli Uhertj te itroni'w'en. Ik houd u aan -uiw Woord, -Uw.e Genade. Ik b-en mijn deel v-a-n- da ovieraenkólmisb na gekomen. Mia-fte-o, Orsini is hier." En Zijl wees me't- -uitgestrekifen arm naar de baar. i II (Wordt vervolgd.) i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6