instr. 17, Goes DE ERTS Registermarken (X, Roosendaal Duitschland SSOCIATIE iANDEWIJN ope Marken. ANKER Zn. UWSCHE COURANT NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT f3,50, 5,25,9,50 an f3,00, 3,90,4,90 f3,90, 5,75, enz. ANTOOR GOES. teet" te Goes, LANDBOUW EN VEETEELT ALLERLEI GEKKE GESPREKKEN J. B. MEENK en is Portret in de poeder en Neemt niets anders bij f 7,00 paar f 6,00 paijr f 4,50 paar tikenvtw genot. IMA tlefoon 445. riatig afgeefster e soorten. pet volledige inlichtingen, ^TIS wordt toegezonden. ind oefenen ter verkrijging van hot in oefentijd. >p het verbandsbureau van het land- lig Militair Hospitaal te Middelburg en op de bekendmaking op het gemeente- Issionair in Effacten. IT-INRICHTING. I jer flesch f 1,75. edur.nd. de markturen zitting In het i voorkomende Bank- en Effectonzakon 5EER BILLIJK. 18174-30 Daarna stuiven iziji uit De ldok luidito voor lieit\ einde der Ivortsjto^di^e spanning.. Den volgenden dag komt de leeraar de klas binnen, nqejmt! plaats aan rijn fcsse- naar, leigt een stapeltje boeken en jpfiaiten ue.er, schuift: rijin mfepoheitten op m belgtait Heden behandelen wijl 't z'oioigenaam- dei Oude Testament,, eerst Adaim. en 'Ejva,' die van den appel enpelplM), of was het een peer? Wje Weet] hak?. Hfj( ziet lachend rond. Geen vinger Wördt. omhoog gqatokén. Waarover peins je, Ga.uitlhi-er Mijnheer Wiait, mijnheer? ik kan je vertellen, dat. je vandaag een edit schapengazicht opzet. Mijnheer Basfloior heeft, gtezle'gd .Wjaarseh(u|w'end gekuch van .zijn makkere. Een Baisfoior heiblben we er niet -bij noo.dig. Begrepen Wb behandelen dat wetensehaiplpielijk. Hij z'at zijn verklaringen, vtoort over het Oude Testament: de zondvloed, het linzen- gerecht van Elziaiu (hij blaast zijn wangen «pi, als waren ze. met linZein .gevulld), Jfosiuë en de zon, Samsion. Maar allengs groeit rijn verbazing. V eldzuamzooals de1 jongens zich gedra gen. Geen van hem lucht om! rijk kwink slagen. geen glimlacht ook maar! IIh had o.pl bijval gerekend. Hij geeft rich de grootste moeite hun belang-siteïlihg ito Wekken. Jonas met. den 'WlalViscto Voert, hi,, ten tiooneeledo kinderen blikken onver- aonillig top hem op.. Hij' verzint grappen over den Profeet- Eliseus ,en rijm wilde he ren: .geen enkele leerling blijkt de herein kluchtig te vinden. Steeds drukker doende, verjelt en spot hiji met den doortpcht van de Israëlieten door de 'Eoodei Zee, Ook dat slaak niet in. Nu1 komt Naibudhodonosor aan de beurt. De meester verspreekt; zich opzettelijk: N aoobu Nacoibu Zij scihijnen het, niet op', te merken. De teimipiehataur in de klas is. ijzig. De oogen van de jongens sturen, dien mees ter zoo, vreemd .a.anhij verbeeldtl zich er minachting in tei lezen. Plotseling pohielt hem; een gedachte door zijn brein. Doch dat! 'ware te dlwaasDut is niejt mogelijk! Durven dis jongens: van 10 a 12 jaar hemt trotseer-en, tegen hem opstaan. En to.cnHij tjwijf'elt. Probeeren hem te weerstaan, 'hém! Wiaohh. even. Met een ruk sluit hiji rijn lessenaar en.schreeu'wt' Woedend: Neemt je schriften, brutale rakkers. De kinderen leggen hun schriften apen voor zich. Vervoeg# vijfmaal: ik' ten dopi- gij zijt dom, enz. Pas1 oipt, die' ik den mond zie vertrekken, hij' -zal boeten! Driftig loopt hiji voor de banken op en neer en laat zijn van hoorn! floinke- leride blikken over de gebogen kindenge- st,alten glijden, terwijl! de .pennein door de iu diepe stilte verzonken 'klas ironisch op het papier krassen: „Hij is dom". Dit, voorval had plaats te Parijs in he,t ja,ar 19 in een Openbare Lagere school en gaarne vertelde ik u de, Ware geschie denis tot lol van de dappere jongens, die mijl da stof' ertoe leverden. („Gelderlander".) PIERRE L'ERMLTE. N.V. H,o'l'sbed|ei „S.ohenge"2e pr. Esjmle- xaida's Januisi, van I. A. Jiajiisiei, s'-Hieier Arendstebe; 3e> F- Oscar ,van A. G. v. Dijlde, Wulfaarbsdijk; 4e pr. Carlo: van Schelpkreek, van Jaels. v'an 't Wiesbeindle, 5e pr. Henk, van Gelbr. Verdonk, beidten Nie,uwdoa-p. Uitslag an dc keuringen gehouden door den Hond van Zuid-Bevelandsclie Haardenfokkers. Hengsten mét .astammelingen giefoore® 1932: le ,p,r. Ciertain van Lamöwiaiarde va,n ,H.V. Z,uid-B.eivieland2e pr. J,an:us. va,n Gebrs. Ve-rdonk, Nie,uw>dorpi. Hengsten met; lastammelinlgen geboren 1933; le pr. Martin van Lumit^rslioet vlan Van 't -Weekeinde «in Vermuie; 2e pr. Cer tain van LanrsiWiaiarde! vlam H.V. iZu-id-Bjel- veland'; 3e pr. Janus,, Van Getbr. Vendjomk Nieulw dorp. Merries met a&hamimialingienlie pr. Florin© van G-ejb-r. Rouw, Goes'; 2© pr, uina van Kruining.ein v'ain A. van Hootc- gen, Kruiningein; 3s pr. Flora wan P. Scheeledo Putter, Biézelinge; 4e pr. Odia, van P. vjan Dijkte, Gods; 5e pr. li- ma,van Mars Geluk, Kruiningein; 6e pr.. Betsy, van J. Sinké, Kloqtjnge-7e pr. Eg- Hieraldia-, van I. A. Jansei, 'ei-Heer Arendfe- kei-ke; 8e .pr. G,onda, van 'Frcder-icapialdar Rilland; 9e. pr., Flora, van Izi, Groene- wqge, Hoedeken^kerkte; 10e pr. Eioilet,t,e, ■van D. A. Timmerman, KafteanBjlkei. Hengsten geboren 1931. le .prijs Mannla van de Schelpkreek, van Van 't Wias.ti- eiude eu Vermiute; 2ta pi'. Bram, van N.V. Hofstede „Schenge"; 3e. pr. Jtiimbo., viau J- Sinke, Klotetdnga; ie pr. Cloinidé van Kle.yerskerke, v|an P. v. D'ijk'e, te Gneis. Hengsten geboren, 1932: le pr. EMpiodr van Ered,erica., v'an Wilhelmina.pdSder2o pli'. Hans van Kruiningein» v|am A. van Hoot.eigtem, Ki-uinin,gen3c pr. J,oli van Frederic,x, van .Wlthejmina psSfer; ie pr. Janus' van HjolleisiheCllte ,vian L. Boonman, Oveizande; 5,e pr. Ardeiur, v'an Fnedleirica- l'older6e pr. Landman de. Zeeuw, van Gebrs. Verdonk, NieuWdorpi; 7-ei jpir. La- de'wijk -van Goes;, .v;an Gelbr. R,ou(w, Giosie; 8e pr., Salomon, van I. A. Jansei, 's-Hteer Arendsikerke9e .pr. J.oniker Jan Van Bier Bieaeiinget van P. Soheiele dc Puftkr, Liez'elinge. Veiulenldeuring Hcinkensiz'anid, Merries, geboren 1932: le .j«r. Gelina v,an Sluis, van L. B;aqama.n, Ovazanjde; -e pa'. Silva, v;an Arendiskerte.1, van O. M. Nijt|s'e, 's-Hteier Arendsleerkie.; 3e plrijs, Idi. van Brunsiwïjlk', v!a:n Gehm Verdook, nieiuw'dorpi.. Merrievetulens giebonen 1933: le pa'ijs Tl i vaa ®erf'rans; vta.n Ia. Grwntewtege, j° fkenskerkte; 2c pr. (Naaim1.?) van ac» van 't Wieisftindlet, Nieiulwldiorpi; 3e pir. ri11?' 'V!m H'ol'fstiedei „Schenga"; 4e dn'nU®^® va'n BruinsWijk', VanGiehrs. Vea-- N V' Ka,, 6e EUzn van vau'l „Schenge"; 7e pr. Piaft, ir Jansa, 's-Hle.er Arendskerkc. "SitvtpleiLS 1933p le pr. Kaas vlan Mazes Hitler. Met heit begri'pl „Ariër", één der jongste stokpaardjes van onze Oostelijke 'buren, is het aantal ingewikkelde vraagstukken waar-mede de mensrihheid in onze dagen heeft te Worstelen, Weider.otm' niet één vermeerderd. Het is, indien Wij althans logisch door reideneeren, heel moeilijk de grens te trekken tuoacben wel- en nieit- Ariër en ouzei 'buren hebben dit heel goed begrepen door een nieuwe soort Almanac de> Gotihia, te ontwerpen. Of deze maatre gel afdoende is? In de practijk Sdhijnjt het voor velen niet! zoo eenvoudig tje z'ijn a l'abri de soupigon aan ta tonnen dat geen hunner voor-Vaderen tot Adam to.e. geien enkelen drulppiel Joadsph Mpod i'n de ade ren heeft gehad, iete Wat wij, nnchbero Nederlanders, trouwens volkomen b'egu-ij- pelijk vinden en ook allerminst als oen te kortkoming beschouwen. Men is ertoe overgegaan ,om hat onder zoek naar het! Ariërsohap, een ieljWat ne velig begrip 'vbor de overigens heiel tal rijke niet-ingewijden, to begrenzen omdat de archieven v'an den burgerlijken stand niet ver genoeg teruggaan an de, annalein der kerkgenootsehiappen in dit; ojpjzicht al evenmin .aanspraak op vhlltedigheid kunnen maken. Wlordt de vuurproef door staan, dan Wordt» men tolt raised ut „Ariër" gepromoveerd, aen promotie die pp ziieh- ztelf weinig om het lijf1 zoui liabhen, .wlare het niet dat een niet-Ariër bat leven op velerlei wijze zuur, zoo niet IjotaaU! on mogelijk wordt gemaakt. Is de Ariër, lw|anneer het .onderz'olek naar z'ijn stamboom een bevredigend vter- loop heeft tgebaidi, klaar? Men zou' ge neigd zijn te zeggen, ja, maar het; be richtje, dat dezer dagen in ons blad ver scheen en verhaalt v'an een Jooidsch in gezetene van Pplen, Mazes Hitler (ge naamd en van Vijftig andere Jodein, allen ©veneens Hitler genaamd en die zich dn den stormpas na,aar de Pqol'sche bevol kingsregisters hebben begeven om van hun naam te worden verlost, doet teoh (jwij.fcl rijteen ia,an.... Ja, bat, is een uiter mate delicate kwestie, «en teontrarieereude trite Hitler-Ariër-Jood. Het .begint ons, die kvia.arlijk niet 'we ten of Wij Ariër of! niett,-Ariër irijn, (want Wiq weet watt. raüjn vporviaderen tolt'Adam teo voior nieit-ari'soh hebben gedaan, te duizelen. Als er bij onze „hotahvereihrte" Dui'lsche buren één Ariër is, dan, mioet heit de Leider Zijn, Adolf Hiitjer in .eigen perspon. Maar Wanneer dan blijkt dail; in Polen taffloioze nitet,-ariscihe Hitlers z'ijn, dan bdginnem Wij oins toch .af Le. vragein.... Wij d'urven niet dieper in de tea,ak' te treden. Hut is een hachelijk1 onderwerp en .wij beidoelen niets lOinvrietodelijlkls noteh onhoffelijk, maar die naam.... Moizas Hit- Ier en z'ijn vijftig -Wlarsehan'isiche bloed verwanten Hist is -een vervélende geschiedenis, Wiant z'óó rak'en iwïj, die -tpoh reeds zqoi'n moeite hadden -oini vaalt, te sitellen, of Wij-'Zelf nvt eigenlijk Ariër Waren of niet, totaal Van -de Wijs. Mqzels 'Hiitler, het lijkt een parodie. W|al; tea I de leider doen om dit proiblieeim in 'n probleeim o|p te lossen? Een nam' de plume, zooals z'ijn Zakenrelatias geen vrienden natuurlijk in sawjeteRjualand! zich- bij vqork'e-ur aanschaffen? Iets moeder in ieder geval gebeuren, want nag eens, Mazes Hjtjer is een wanklank; die na-aiml doet, het be paald niet Wij wachten af. Bevordert het haarknippen den haargroei? Leeken iziqolwel al.( haapkunstenaars be weren steeds, dat het knipipen den ha,ap groei bevordert. On'willekeuirig v-eirge,lijkt men het haajr) dpn met een plant. Men tlenkt:, dat kortgeknipt haar evenals; ge maaid gr.as| opnie,ulwi beigint te groeien fn z'elfls) dichter, wordt. 'D|ezn vergelijking ia echter verkeerd. Ejen ha,air -is niets anders dan een: hoornmassa, die dopt den haarwortel gevormd en vastgehouden wordt. Het vertoiont in Z|aiD,veorre eenige afhankelijkheid van den wortel, dat herhaald aüknipipien de haarpftpil tot steeds ni-etvw'e pi-odigctie' pri'kkélt, waar door deizte, sipoedig uitgtóplnt raakt. In de hoornmasjsa, eirculeeren evenmin sapipen als; in de nagelïj van vingers esn teenein. Hé hoornlaag kjón mqoib krachtigea- wioividen, daar geen enk'elei voedin'gjs^tofl in haar kan doordringen. In! e,ea' graislha-lm is het verloop ecjhter gehoel .andiertj. Hierin is een net Van fijne buisjje, 'waardoor steeds happen eirculeeren, diq door den wortel geproduceerd worden. In veaJg&lij|king met het haar kan men den gpaspwlht dus een levend wiez'en noemen, dat in' heit nanw^to verband staat met zijn Wortel1 en verdort wanneer hij hiervan) wordt gegchreiden. Is, de haarwortel verdroogd, dan kan het haar nog duizenden! jaren, blijven bestaan; dit blijkt uit de haren der mumniie$. Die haarwlortel kan, .zlonla-ng, hiji inj leven blijft Wanneer het oude haar is; uitgevallen, steeds 'weer een nieuw voortbrengen. PO w'ortel-s van vele planten kunnen da,aren tegen slechts aan één uitspruitsel het le ven -s'fhenkea, waarmede zij na-derliand ook -sterven. H-oe moer het haar daar het afknippen der punten in ziijin natuurlijken groei 'geisjtioprd 'w|ordt, des te weinigen- kojmt de h.a.ai'plalp'il, de .eigenlijke voortbrengster tot rust. Zij' Wordt dteetig meer tjqti pr'oiduci- tie geprikkeld, zoadat haar werking spoe dig ophoudt. Zijl kwijnt we.gl en sterft. 'Men ziet dan ook' "bijna, pppit vroluw'eln met een kaal hoofd; het vrouwenhaar wordt n.l. nie-ti ges;t,aor4 in zijn natuur lijken, langz,'amen groei. Eik1 ha,ar bereikt een -z'ekëre lengte) en valt sia eenige- ja reu van zelf! uit. Wanneer de ha,arp(atpil tijd heeft gehadi om uit te rusten en zich op een nieuWi ontwikkeftngsjprn-ces voor te bereiden, vormt teiji een nieuW liaar. Het knippen der haren isj dus eer schade lijk dan nuttig. Een reusachtige cactus. Cactussen zijn kruiden of struiken met dikwijls wanstaltig verdikten, uit een sap pig groene ma^sa, besta,anden stengel; die stengel heeft nu; eens' leien, bol- of' ralrandsi, dan weder een bladvormige geda,ante| en is vaak' takkgewijs geleed. Die bladeren ontbreken meestal gehoel; in plaats van de knoppen, die zich in de oksels der bladsteelen -zouden moeten ontwikkelen, vindt men regelmatig gepla,a,ts|te wratten, met doorns van velerlei vorm! bezet. Dia groote, regelmatige bloemen komen o.pl de plaats van een tak uit de vleese|hmassa an den stengel te voorsqhijn. D'c. bloem bladen, die naar buiben toe geleidelijk in kelkbladen overgaan, zlijln talrijk en spi* raalsgew'ijé 'geplaatstookj de, meeldraden zijn talrijk," terwijl het onder^tandige vruchtbeginsel slechts één stamper heeft. Ziedaar enkele van de kenmerken, waar door de familie der eactufseii zich ouder-, scheidt. Die familie heeft haar dwergen en haar rejugen. In onz'e streken- komen slechts de dwergen voor, die v,o,or pioibc'ultujai-" g'escliikt :zijn en hetzij om haar grillige vormen, betteij om haiar echooue- yioem'en Iwhrden gekweekt. In het teuiden van' Europa komen de cactussen, reeds als iu 't wild igpoeiende -planten voor, vppral fcpmmig'o ijoorten van O-piuntia's, die a,lsl p-ndoor-i dringbare Jieggen ami akkers) en tuinen worden geplant, en die eatharq vruchtein voortbrengen, d© zoogenaamde- „Indische vijigen." Maar het eigenlij|ke vaderland van de Caictusisen is Amerika,. In vele zeer droge en wlarme slabeken van dit werelddeel hebben zijl blijha alleln anderem plantengroei verdrpnglen. Op| die kale e» ï-obsjachtige vlakten, onder een verzen gende teon, verkrijlgjeni zij) reushehtige af metingen. Dc Chincetecn on dc, vogels. Europie-anen rijn oipl hun w'anidelinigrin dikwijls van een hond vfergie'z'eld. In h'eit Zuiden v,an Ohina namen de- Wandelaars tob gelzelischapi hun vogel mee. En het is «en -eigenaardig gezicht- -de- lieden te zien voorbijtrekken meit ia,an de hand sea booi- tij.a met- hun lieveling er in. In ,da volk'sjwikein zien de vlog.els nooit- het loof der -hoornen. Wielnu,, na, de dag- t;a,ak trekken de- -belvvonersi naar da open- hune 'tuinen .e,n hangen hun; kéoi aan do heesters. -. Do's Zondags morgana trekken de Chi- neletecn naar dei omliggende' buit.eunsj en tervviyl z'ij in bat, gras uitrusten, zingen do vogels, die 4e verandering van décor blijk baar iwaardaei-en, naar ha,fttelusfc. in hun kooi. D;c kerken iu de Ver. Stallen. Naar 'Rieulter uit» Néw'-Yiork' mieldt, h-qeft dei voorzitter vlan den Bond van Am-eri- kaanseh-e kerken, modedgedeeld, dati het lidmaatschap 'bij de varsohiliende- kerken in 1932 met niet minder dan 1.088.594 is t,o.eg-einomen. Dez'e toeneming van het leden-aantal is viermaal izooi groot als in 1931. in het geheel rijn er G0.886-.445 Ifiden iugesehreven .bijl dn 204 religie,uz'e orga,ni- qa,tiee in .de Vereenjgde, Staten. De ztos groiotete kerkelijike; groepen hebben het, volgende aantal 1-edenp Roionrsch-Katholielkcin 20.270.718 Ba pitisten-kérk 99 2,99 6-2 Mefhodigten-kerk 9.088.022 Luthenajien 4.315.311 Joden 4.081.242 Presbyterianen 2.71,7.331 Bet ,aant(al geestelijken bedraagt; 231.358 e-n dat dei' kerken 241.690. 'n S'thcrpsjnaitei-ijl in de 18c eeuw. D;e hisjtoriclus Moll-ma' heeft dezer da- gen -een boek| ge^cihrevein en, doen uitgeven over het verlóóp: van da Muiterij! aan boord van da Nyenborg ('h ejojhip der Oost-Ind. Compagnie) in, 1763. Blijkbaar ges|chiedde dit na,ar aanleidng van' het ge beurde met de Zeven Provinciën. Hoewel misschien minder algemeen be kend dan enkele andere uitspattingen van s-jOheepsbeinanningwi behoort toteh' ook de actie van -de Duits[c'hé schepelingen' van de Nyenborg tot de' klaigsiske vermeiasterin gen van oen s|dhip door een m|uitend'e| be manning. .Maar de gegevens) daarover Aya ren niet in gemakkelijk overteichtelijlklep vorm voor elkeen te raadplegen. D6! heieii' Mollema. is du,s tot da bronnen gag'aan en heeft uit de Nederlandslche Jiaarbofek-on, uit v. d. Aa (Biogr. iWfoordenboielk),, luit het „Echt Rtola.ej en Dagverhael''', praar vooral uit de op het proces betrdklking hebbende „Crimineel© Pradedures" en uit het Sidhe-epsjboék van het Schip! Nyenborg (Riij'ksjarehief) de muiterij gerecfon'steuaerd en ,on^ verhaald, hoe het' verder miat deteó oproermaker^ gegaan is, De hoofdverdienste van het boek is het streven naar eerlijkheid! bij den edhu'ijlver en een volkomen' afwezigheid van pogin. gen tot miaois)ehrlij|verij en tob idaalisee- ïing van praktiijken van voorheen, die voor kritieik in aanmerking kjotmjen ein geen bewievooking verdienen. Het wa^ in dc zestiende, 'Zeventiende, ajehttieudo eeu'wi op onzie vloot niet alleg ga,ud Wat er blonk De manier reecM Waarop de O.I.C. daou' ronselaar en z'ielverkloolpeirs van personeel w'erd voorzien w,as hemeltergend van lajalgh hartige gemeenheid: Em de overheid van die tijden moed daarvan geweten hebben, was daarvan öpi de hoogte, En liet het toe, De muiterij! a,an boord van de Nyenborg was een wraakbewegiugl van mensflhen - - ruWe klanten, Zéker, rabauwen 'som migen, mja,ar look argeloze sladhtoff'ers en opstandig g-eworden geranselde en k'w-elde Slaven, dia iets hadden af te re kenen. D|at zijl aan het eind! todh! eeu ver keerde berekening hadden gemaakt en teel ven nog weer het g'elag mnMtten beta, len. doet daaraan ni-etq af. 'Het is de verdienste van don heer Mollema, dat hiji in Zijn boek liet avon tuur der sichepelingen van do Nyenborg op sphere wijZe hier en da,ar niet in gehouden, heheers|dhten humor Ver telt, -en ong nergens de kennis d'ar feiten onthoudt, die ons) het gebeurde verdui delijkt -en venkla,art. Aan het -eind van het boek Maat de arm van de gerechtigheid toe. 'E,n dan wlordt het dezen spberen verteller zelf' te machtig: hij! gaab werken met halve be lichting. Want in da hand, die toeslaaf, bevindt zirih ©en koevoet. - 'Een beschrijving van „rabrae- ken van onderop" Zal ik Weglaten; het was' -een vreesselüjka doodstraf, telméer waar in dez-e drie gevallen de 'gtenadosla.g m-elt den koevoet op de harts|tre-eik( vervangen, 'w-erd door wurging'." Wie echter nieulwfegierigj is naar tech- ni'Sjche uiteenzettingen inizako „kielhalen" en „vallen van de ra", 'z|al door den heer Mollema niet worden teleurgesteld. En! als do portie gember aan het eind vn.n het diner volgt dan dit 5 I I Up beide 'sfraflen vol^'de( als regel bet laarsen, een geeseling, die in dein ouden tijid voor de kleinste vergrijpen toegediend Werd. Djaartoe benutte de pro voost een met vilt bekleed drieduim! dik touw van ongeveer een meter lengte en liet dit vinnig spelen opi het met eeW natgemaakte werkbroek bedektq Zitvlak van den boosjdoener.'' In het boek vindt men een afbeelding van het permanent „gerigtsjteekleu." te Kijkduin bij Den Helder, wlaar de lijken der terec'htge^telden in ijzeren béu-gels werden opgehangen of -oip raderen! ge plaatst. Jarenlang ziijta die liohamen - de terechtgegtelden wiaren allen 'üuit- sjtbers of Fransehen (het waren pr der tien in het geheel) jaldaar gelaten. Een andere groep van de muiters was reed® vroeger in Sluivinalne berecht. Een man werd -onthoofd, iz-es; andere wa-rem Op gehangen, wlaarna van de Ze^ gave lijken het hoof'd werd afgehouwen. Da 'zeven hoofden kwamen aan, pennen te hange(u onder ,een traliewerk, Zóó, da,t de vogejg er niet b'ijl konden kom-enJ Dit 'waren de zware sjtrahfen. „Maar," anerkt d-q heer Mollental nog ergens op', „alle Duitschers: (te Nieu(wi Diep bereoht), die door zielVerkooipaLis ge- ïjtrikt 'waren, werden wanlml ala rijl verbel den over da lagen h|u|n fejelegd «u de -sjéhan- d-elijke behandeling door da,t yolk. De|z'e klaagde, dat hijj g-een duit, gene dat .'hij twee of' drie gulden in plaatsj v,an de be loofde twee maanden gage had lantvaugten, een ander, dat hij| door hanger en nansjel geprest Was, niet alleen om bij1 de Com pagnie dienst te nemen, doch om' m'ntrods te Worden -zonder ooit de z'ee. gezien ;te hebben.'' 1 J c i 'Een belangrijk boek. Maar oen aan klacht tegen „den goeden ouden tïj|d''. Invloed van de radio. .Bij1 een tentoonstelling v,an gevogelte hl-eek, dat de kippen zeer gavopTig) 'ziij'd voor muziek. Het; wn|s| d|uidelij|k pan da dieren te merken, dat de ta;U|Ziek in dlÜ tentoonstelling-zaal hen verheugde, ja, het ging -zoover, dat de kippen, die zi'ch het dichtst bijl het orkest bevonden, in die dagen de beate oierl'ejggers .wiaren. Men 'beweert, dat de kippeuhoud'erSj thans -de uitwerking der radio-muiriek pp de dieren beproeven willen. Het gesprek in den trein. In verhand met' de recente jgefbeurte- nisjsen in Duitschland doen vele grappen d;e ronde. Hier isj er een. In een D|uits|clhen trein komt! een be jaarde man tegenover een praatgragen Eransjehman te zitten. Dé laathte isnijjltfoipi; Ik besjdhik over een 'bizlondere gavo. Ik raad tersjtond' de plannen! yan mij onbekende buren. iWilt n een) wleddeto!- isieliap met mij( aangaan, dak iu mij! 500 mark geeft alsl ik uw,' gadatehten juist lees; en ilj ui 1000, tnark betaal, gis ik me vergif. .Afgesproken. lU. gaat naar Leipizig, daar koopt u bont op krj&diet, dan keerti u naar1 Eirnjik- rijk herug, uj verkoopt het| lg|oed en) n ven"- sk.Jh.uilt u achter de tegenwoordige transfér:- mo,eilij|khe,den om uwi krediteur niet t:o hoeven te betalen. iZiedaar 500 mjark. Heb ik dus(, goed geraden Neen, maar n; 'hebt mé opl een iden gebracht Vlaamschc humor. 't En gtond ,er niet! bijl, in) welk land of stad, doch 't' wias ergens iu een vo,or name Statie, dat uien o-pj bijzondere dagen, evenals1 in andere groote siatie's, dikwijls lang mqest staan' rotje, schuiven, pm aan oen reisjkaartje ta geraken, diaaiLi 1de Statie: overste er hoegenaamd niet wilde van iiooj-en kbelpbns '(kaartjes) .af; te leveren daags) te voren. Echter meende hij het middel gevonden te heblben, om üergp1- lij'k'o overrompeling te vioprkomen met ivan- al1 den vorigen dag kaarten te verkloppen om 's anderendaags te mogen voren jjaMi- Pierken Pielewiet, die met de laatqte Sinxendagen, gelijk .allo andere groote mensjdhen, een speelreis wilde doen, had zich o.ok een dergelijke kaart aangeschaft. Up le Sinxendagi komt hij! toet een geweld de (Statie, binnen, ta weeg recht streeks naar het winket, zonder te letten op al dat. volk, welke daar rotte atondi te- volgen. Doch daar s,t.ekt hem een van die, wach tende mens-chen bij! de kraag: „Hola maatje, wn,ar zijit ge teweeg naar toe dan" zegt hij'; „glaat ga- mekeer propnrkes al aéhter s,ta,an, om' uwen toer (beurt) af te 'wachten lijk al d'ander menscheoi ?v „J,a ma,ar, mijn braven," zei Pierken, „ik heb mij -een kaart gekocht om vóór de andere te mogen gaan." „D;at en kan ons) niet schelen,"' z'ei den anderen, „wij hebben hier allemaal alzoo een ka.art» Wiant ge weet zeker niet, dat het hier de rotte isj, van ,al degenen, welke een kaart hebben, om, geen rotte te moet volgen.'' WAT MENIGEEN NIET WEET De. telescopen van vier sterre,wacht en richten de lichtstralen van de Ster Arc- turus op den ingang der iwrnreldtenteojuj- stelling fa Chicago. Dit eterrdMft heeft een reis van veertig jaar achter -zfch. Het eerste, patent voor leen luahlhbaan voor voertuigen 'werd reed® in heit jaar 1845 aan d'e-n Einjgefcdben injgoinieur Thompson verleend. In Duitsohland zi;,in 760.380 motor rijwielen in gebruik, in Engeland 640.152, in Frankrijk 469.100 en ia Italië 95.518. Geluiden, tonen, klanken, die een no-Oiger trillingqgeltiaï dan ,20.000 hebben, worden door ons niét meer gehoioa'd. Toen de Walsi in 1787 in de mode k'wam, gaf' deze dans den burgers grooiteh aaustoot en toen koningin Lanka ,aan het Pruisische hof 'wilde |w|alSen, werd zulks heftig afgekeurd. In Turkin-enislan (Russisch Centraal- Arië) beeft men reusachtige vindplaatsen van Zwavlel ontdekt. Zij: liggen in da ravijU-en v!an liét Gaurdakigabërgte. In dé nabijheid Van, Aboekir heeft men met een vliegtuig in die zeie de o,v,ter- blijfsolen van de- o,ii,d-Eigyptiseh« kuStetad Kan-opus ontdekt. Eten verpleegster heeft; in Najnen (België) een zieke mielti morphine vergif tigd, omdat het geroep van den kranke geidurendv -den nanhit haar stoorde. Voorzienigheid' noemt' mein in de dog matiek de werkzaamheid van haf Opipier- w,eïen, waardoor -alles, wat geschapen is. in stand blij'fit eu aóó bestuurd wordt, dat het aan z'ijn bestemming! beantwoordt. Voitiefmunten Cnumi votivi) -zijn Roi- meinsc'he- keiztersmumten. iniet 1 opschriften, die betrekking, hebben op; da opienWare ge beden. die sedert. Augustus aim de 10 jaar, sedert Dioeletianusi om de 5 jaar, voor de gezondheid van dan keiaer 'wjerden ge houden. 'Onlangs ,wlerd dé groote stUwldalm van Eiur-opia ingelwijd. Hij- ligt, in de: ber gen van Au'vlergn© in Genitraal Frankrijik, is 120 meter lang en 105 meter honig len voedt een kra.chteentrale, die 120 millioien kilowatt stroom kan lever-en. In EiUgMand Iwiordt gemiddeld ruim 2 hectogram teeepi pier hoofd en pier 'wfcek gebruikt. Hjejt onlangs uifgébrande Fransehe reutee-paissalgierisstooimschip „Atlantinne"- wordit herboulwd ,de kosten waarvan 196 millioen Fransehe, franc' «bedragen. De veraekeringissom bédro-eg «lechts l'OQ, (nil- liaen francs, Van de 311.847 huWIejlijiken, -die ver laden jiaar in Engeland iwierden gaslbteni, wanen 22 bruidegoms en 779 bruiden zes tien jaar. In -driei gevallen waren znoiwell ote bruid als de, bruidegtoim- slechts 16 jaar oud. Helt reizen pier vliegtuig wbrdt ip|oi- I'Ulair. H'ét reiziigersvéawper tusschein Pa- rijg ;en 'Londetn Itonnde gedurende het. eensite kwartaal van dit ja,ar een vermieerderinig van 60 o/o ,aan, in vlergielijiking mot; het ejerslte trimiester vian v|eirle;den jiaa-r. Kindervragen: Itl,! Papp'i, -wa,t is; een vegetaxiërj» 'Een man, dia geen vlees|eh eet. ;W,at e,e-t hij dan? Groenten en aopi.- Paplpi, wat is) een vleesch-etende; plant l? I j Een plant, die, vleesjeh eet. En vader, als) nu !zto|0rni vegetariër gknen- ten eet v,an vleesjph-eteindte planten, iwjit danl .p1 Pietje, in izi'n n;atniurkun.de-ops|tel „E,en gir,af!fe is) een soort vogel, want hiji heeft een nek zoo lang als) honderd! reigers), ma,ar een soort zofjigdier wiant hij heeft vien ponten nét eüLsf aen piaard. Hij1 heeft zoo'n lange lialg, omdat anders z'n kopje zoo maar ki(s| hop'g in de lucht hing te hangen.'' 1 A.„Kookt jet vroiulw al wat beter?," II.Jia, dat g.a,at wel, men proeft er tenminste den goeden w-il uit." Zingt iUWj man?, Als) een leeutwterik! Hiji heeft do mooiste b,a,s die m'en z'ich kan vopirstel- le-n! i 1 j |Zij!„Ik heb1 het recept voor delz'j pudding uit het kookboek' genomen!" 'Hij!: „Daar heb je goed aan gedaan, 'kindje-dat had er noodt) in moeten staan.", I i „Ik 'wiou graag een verk»ving:)boiekeb hqbben, maar een, dat lang goed blijft." „Al-g ui dit hier, goed en geregeld in !het water houdt, kan hiji op uw zilycren bruiloft nog diengt doen!" i „Wil je een Vrij'kaartje vqor d'en ricbouiwlburg, van a,vond'?," „DJank je, ik; wil liever een^ goed' uit slapen." I „D|at kun ja daan toch ook' ongestoord doen „Kjun je vierhandig pia,no spielen?" „Hc ben toch geen aa.pt! „M,ary, 'hoe oud! is( iemand die in het jaar 1878 geboren i-S) „Is het een dame of een heer, juf frouw!.?'' „Je kent toch dien ouden erflqam van me? Ik wou hem' op! rijn tac'htigsfen ver jaardag een plezier doen mét ©en kistje van 50 fijne sjgareu. Of weet jij! niis- sjdhien 'wlat waarmeo ik hem' pen grooter genoegen 'ka,n doen?" „Jia-, met honderd!'' Aan het eind va,n zijjn onderzoek geJ komen, zegt dq huisjarts: Meneer Jlansjen,. u hebt een) lintworm:! fFüjn, zegt Jansen, daar zial mijn vrouw zich vreesjellj-kl oVer ergenen! iWlaarom? vraagt de arts) iOmd|at nu glangrijkj haar bewering 'weerlegd isj, djat ikl geen innjerlijk lev(ej), heb. ii i"

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5