'N HOFSTEDE Grasmaaiers „PREMIER"- INMAAKGLAZEN. H. Merison&Zonen's Ijzerhandel N.V. BRANDEWIJN BEGIN VOLGENDE WEEK C. J. TILROE MAGAZIJN „DE HOOP AUTOREIS NAAR ROTTERDAM GOES I en Elftal van Rotterdamsche eerste klassers. Per Luxe Touringcar naar Rotterdam en Den Haag WED. J. DE MÜIJNCK,Telet. 7, Borsselen Adverteert in dit Blad Inmaak-brandewijn BENZO-RIJWIELEN Dr, J, C. KINDERMANN Lange Vorststraat No, 74 PARAPLUIE-HUIS BRILLEN! Zware „Hercules" Fa. W. SCHIPPER Zn. St. Elizabeth-Gesticbt HANDKOFFERS DAMESTASSCHEN Belangrijke prijsverlaging Van Delft's Kinderwagen PARAPLUIE-HUIS „HET R00DE HERT" Ondernemer: C. VAN STRIEN, Voorstad VOETBALWEDSTRIJD JOOST 6AL1É WIJN-IMPORTEUR GOES (ZEELAND) „FOCUS" WED. B. FABERIJ DE JONGE Fa. WITTE Co. O. L. VROUW VAN LOURDES. VRIJDAG 7 JULI. Bij verdienste. nieuwe zeeuwsche courant KERKELIJK LEVEN Advertentiën BEHZO RIJWIELFABRIEK 18 Vlaardingen ZEEUWSCH iARWEBR°0D. Fa. D. BAKKER houdt Dinsdags spreekuur te Goes van 10 tot 3 uur in de Woensdag 12 Juli 1933 op Woensdag 12 Juli 1933 Dames- en Heeren-Parapluie's Met Uw Recept u is dan verzekerd van een vakkundige bediening, tegen lage prijzen. met oliebad, zelfsmeerende drijfstangkop en automatische sluiting om de meskop GOES Halsteren bij Bergen-op-Zoom. VOOR DE REIS Goes - Lange Vorststraat 37 PRIMA OUDE KAAS 60 Gt. per R00DB0L 35 ct. per pona LEVERKAAS (fijn) 20 ct. per ons PRIMA ROOKVLEESCH 20 ct. per ons DUITSCHE LEVERWORST 16 ct, per ons THEETUIN „HOTEL DE L'UNION" VLISSINGEN. Nu naar de Speeltuin! Bezoekt tijdens uwe uitstapjes PRINCENHAGE WACHTENDE EEN GROOTE ZENDING ALLE MATEN. GANZEP00RTSTRAAT 23, GOES, TEL. 459 op a.s. DONDERDAG 6 JULI. ZONDAG A.S. ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. kWiE|E,KjIiIJlS,T; van 2—8 Jiuli. iZlONDiA-G-, Mia Van Maria BelzöeOring, Bloria, 2 e gtib*. 4e Zpmdalg na Pinksteren, H. ProoesMs 'en Martinianus, Credo. Praet'. Van Maria, laatste Evlang. van dan Zondag. MAANDAG, Mis van Kerkwijding, Gloria. 2 e gefo. H. Lep, Credo-. DINSDAG, Mis' van 4e 'Zondag* na pinksteren. Geen Gloria, 2a glefe'. Oob. 0. Apostelen, 3 Kerkwijding, geen Crado. W'DSNSDAG, Mis 0. Antoniuis! .Maria Saieuiiria. Belijder. Gloria, 2e geib. Oct. 0. Apostelen, 3 Kerkwijding, Crodioi. Praeï'. Apostelen. DONDEKDAG, Mis Ootaa® H. Ap'ois- ifcaleai Petrus en Paukte, Gloria, 2 e geib. Kerkwijding, Credo. Praeif'. Aplosfcelen. VRIJDAG, Mis H. CyrilluJs en Metho dius Bisschop» Belijders. Gloria, 2e gieto. Ewkwijdingi, 3 0. Willeflbiallldus. Credo. ZATERDAG, Mis- ET. Elisabeth, |wed.. GloxiSj 2e igieH Kerkwijding, 3 Concede, 4 Paus. Credo. GOEiS. {Parochie 0. Maria Magdalena.), ZONDAG, uitreiking. 0. C,omm|unie oan Jiall 7, 7 ulux, na de Vroegmis en 9 uiur, half 8, de Vroeg:, 10 jjlur de Hoogmis. Sdia.alcloUeete vloior de Kerk. Verkoop Van plaatsen. Nam. 2 uur Caitachiistnus, 3 [uur Lof mat Rozenhoedje, half 5 MariarCOingre- Balie, 5 iuur Paitronaat. [WOENSDAG, 'e ftv. 7 .ujiï Lof tnjefc rozenhoedje. DONDERDAG, biechtgelegenheid voor da schoolkinderen .oon half 12, 3 len 4 |u!ur. Oml 6 uur voor da grooteiren, 7 uiur Lok' met predikatie. VRIJDAG, 7 uur Bitsifcelling H. Sacra ment,. uitreiking H. Communie vanaf' half zeven. Die 0.H. Missiën am 7, 8 ien 9 uMr. Biedhtigalagenheid tpt 10 uur, 's middags vanalfi 5 nlur. 's 'Ajvf 7 luiur Lof niet preleik'. ZATERDAG, 7 ,uiur Uifeibelling H,. Sa crament. Uitreiking 0. Oioimlmu'nie vanaf half z'even. Da H.H. Missen oan 7, 8 en 9 uur. Heel den dag biechtgelegenheid, 's av. half 8 Lotf met roiz'enhfladje. BURGERLIJKE STAND GOES. Geboren: Ciornelis Charles Louis, z. v. Wilhelmus Hernws en SyJJvïa Lepnia, Verhoeven. Hulw.-aang.'Christiaan Oorn'eliS Fran- ciscps Hoornidk, 23 jr. jm. en Anna, Dögelhofer, 22 jr. ,jd. MARKTBERICHTEN Veiling-vereen. Zuid-Bevcfand te Gees. Groioit:0 veiling vlan 29 Jnui- KruMïeislSen f2, ziwiarte Besöen 'f, 24,30 per 100 Eg. Aardbeien, v.m. lOtyk uur: Juwunda A 'f 10,10, najn. 4 uur: Juicunda, A f 13 13,50, B f' 10,10, Madame Mmitjoit i 5,90 per 100 Kg. Kleine veiling. Kersen: Hollanders ¥1423, Meikersen ¥1425, Br.uine Blance ¥1013, Brua- selstolve Bruine f 12, Eoqde Suikerkersen f 1012. Porseleinkfensian ¥510, Lui kenaars tf'6, Roods lastetenb' ,¥019, ideto Hei Soort ¥25, Witte 'bessen ¥16, Fraui- Dttz'en fll36, Blauwe druiven ¥57, Aardbeien if610, Tomaten 'p 1326, id. Kriel f 7. afcs per 100 Kg.Meloenen ¥13, Perziken ¥39, beiden pier 100 st. Groote veilingen van! 30 Jluni 1933. Zwarte 'bessen 821 per 100 Kg. Aardbeien v.m'. 10.30 uur: J'ucunda A 8 13,10, idem v.m*. 10.30 uur: idem B ¥'9; idem Medama Moutot ¥9.40; ami. 4 uur Jucunia A 1114.8015.20; idem B f 1.0.60idem Madame Moutot ¥9.30 per 100 Kg. Kleine veiling. Kersen: Hollanders 8'2130, Vroege van Werden 822, Limburgers) 821, 'Bruine Blance 117, Zoetei Morellen 818, Witte Vleestöhkersen 813, Roode Siuik'erkersen ÏI1517, Porseleinkersen 81417, Ker sen uitschot 8410, Fr.amlboizen ¥13 29, Aardbeien 84—10, Roade bessen 8 7— 17, 2le sport 1136, Tömaten 81722', idem Kriel 87, doperwten 11713, Peu len 8 2425, Tiuinhlaanen f 79, &tam- snijboonen 8 41, DluJbWele Prrnoesseqonen 83845, Wagena,arsjboanen 3235, Vr. Aardappelen 8 1.202.60, idem! poters 81.101.70, alles per 100 Kg. Bloemen: 8 39.45, Honing ¥3031, per 100 pot. 1 M Meloenen 2735, Witte Komkbmlmer^ 37, Groene idem. 34, Perziken 38, Bloemkool 614, idem' tweede sport 1,50 5, Kropsja 0,501, pier 100 st|uks. Wortelen 38, Rihahlarber 1,603,50, Poot-uien 2,50, Selderij] 1,702,20, Pie-' tersielie 2, Bloemen 27, per 100 hos. Vciliugsvercenigimg KapeU'e-BiezeUhgc. Veilingen va,n 29 Juni. Bloeveiling Van 1 uur n.m.: Madame Monlê'k 8,60 per i00 Kg. Kleine veiling. Meikersen 1421, Hollanders 1523, Poiceleink'ersien 1014, S.uikerktersen IQ —15. Morellen 13'Iff, Markiezen 14, Limburgers 1415, Volgers 12, Z'-wiarte Kersen 520, Fraui'böizien 1754, Roods Besöem 512, Aardbeien 613, Aardap pels 3 cent, lallïeisl per Kg. MJDPiELBlJRG, 30 J;uni. Op de vei-, ling deden: spinazie 915, postelein 2 18, m'oskrul 12', R|oem' van Holland [Wiagena,arsibooinen f345, tuinbownen 7j 10, stoksnljibloioinen 5354, staroismlijlbtoio-. nan 4760, kassnïjlbiopuen; 3959, prin- cassenboonen 52—65, doperwten' 1023, peulen 922, pee» 45, zilveruien 10 13, z'uring 12, ciappcfijiners! 19.24 cent .alles per Kg.; p'eën V/g51/2', rapen 2, kroten 141/2', kunne 1, hoonenkruid }ji —1, uiën 121/2', selderie 131/2', peter selie 1l.i/g, rabarber I1/2'2V2, i'iam- menas 2 cent, piles per bos; savoyekoojl 5, spitskool 41/2, hloem!ko[o|l 116, lahdijVie 14, kropsla 1/2'2, komkotaimers 1 'cent, alles per stuk. Rozen 58, halardia's 35, duizend- schoon 2, anjers 56, lupinnen 13, dalhia.'s 1726, leptorfj'nen 3, lathyrus 15, lelie's 6—10, karnoffi'els 2, dampa» nula 3, lypseïlelia 5 Cent alles per bos; petunia 6 dent per pot; gladiolen 12, daglelies 1, struisVederaSterplanten 4—5, hl. ciictusp'lanten 6, Cereus sylveste 16, sediums 6 cent, alles per 10 stuks. Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden op mijn lOOsten geboortedag, be tuig ik, mede namens mijn kinderen, behuwd-, klein- en achterkleinkinderen, mijn har- telijken dank. J. F. BORGS. Goes, 1 Juli 1933. „St. Joanna". De gewone audiëntie van den COMMISSARIS DER KONINGIN IN ZEELAND op DONDERDAG 6 JULI 1933 zal NIET doorgaan. ^NIEUWTJES ^Voor 12 cent: 1 ons Melba-pastilles, 1 ons Brunettawai'els, 1 ons Noco's, choc, ringen met verschil lende noten. choc. Wellingtons 15 ct. per 2 ons. Wie 15 cents besteedt, onverschillig waaraan, I kan voor 10 c e n t s 2 ons Zandwafels, 2 ons Sinaasappel- en Citroenfondant, 2 ons Rozijnencoco's, 2 ons Koffieboonen, 2 ons Pindawafels of 2 ons Pindapralines verkrijgen. Denkt aan 1 Premie-, bon I Kiezerlijsten Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zeeuwsche Eilan den te Middelburg maakt bekend: dat de door haar opgemaakte Kie zerslijsten van 1 Juli 1933 tot en met 14 Juli d.a.v. voor een ieder ter inzage zijn gelegd op haar Secreta riaat (O.-I. Huis te Middelburg) en in uittreksels op de Secretariën van elk der gemeenten binnen haar gebied; dat tot en met 14 Juli a.s. een ieder bevoegd la bij de Kamer ver betering van de opgemaakte Kiezers lijsten te vragen, op grond dat hijzelf uL?nH J1™ f 8trijd met de' wet daarop voorkom niet voorkomt of verkeerd geplaatst is; dat tot 14 Juli a.s. een ieder die geplaatst is op de Kiezerslijst voir het Grootbedrijf kan verzoeken e-e plaatst te worden op de Kiezerslfist voor het Kleinbedrijf. eze™ijst Middelburg, 30 Juni 1933. De Kamer voornoemd C. BOUDEWIJNSE, Voorzitter H. DOORENBOS, Secretes. Het allerbeste labri. kaat. Alles Hall {Transport. - Onver- woestbaar. Vraagt onze nieuwe verlaagde fabrieksprijzen. PRIMA OOGARTS, De Notaris L. A. BETH te Ovezand zal op des namiddags 1 uur (N.T.) te Ellewoutsdijk, in de herberg van dhr. A. v. d Hase, krachtens artikel 1223 B.W., in het openbaar verkoopen bestaande uit BAKKERIJ GOES Woonhuis, Schuren, Varkens hok, Erf, Bouwland, Weiland en Zijkantweg, in de gemeenten Ellewoutsdijk en Oudelande, samen groot 13,39,30 Hectaren, bewoond door den heer J. A. Nieuwenhuise te Ellewoutsdijk. Te veilen in 6 perceelen en com binatiën. Inlichtingen te bekomen ten kan tore van genoemden Notaris, alwaar vanaf 1 Juli 1933 hoekjes verkrijg baar zullen zijn. 31676-30 De Notaris M. OELE Jz. te 's-Gravenpolder is voornemens in het openbaar te verkoopen des nam. 2 uur wettelijke tijd, ten verzoeke van dhr. C. VAN DAMME, op de door hem bewoonde hofstede aan den Westdijk onder Heinkenszand: 6 Melkkoeien, 4 Aanhoudkalve- ren, 10 Mestputloopers. Betaling a contant. 31711-15 OPVALLEND GOEDKOOP ZIJN DE IN HET LANGE VORSTSTRAAT 39, GOES van den Oogarts naar Fa. A. R. DE MUYNCK LANGE KERKSTRAAT 9 GOES Grootste sorteering BRIL-M0NTURES. NIEUWSTftAAT 45 TELEF. 10 PENSIONKAMERS TE HUUR, ZALEN VOOR OUDEN VAN DAGEN Zeer billijke prijzen. Brieven aan de Eerw. Overste. hebben wij DEGELIJKE in nieuwe soorten en zeer goedkoop. in de nieuwste modellen en kleuren, bijzonder voordeelig. Lederen Actetasschen Schooltasschen Boodschaptasschen alles van bekende beste kwaliteit. FIRMA LANGE KERKSTRAAT 26 TELEFOON 392 - GOES Prijzen vanaf f 0,20 met ring Complete prijscourant beschikbaar Bij iedere installatie wordt een receptenboekje gratis gegeven. VOOR EEN ECHTE NAAR HET LANGE VORSTSTRAAT 39, GOES voor den inmaak van uw vruchten WIJNHANDEL - GOES Wederom nieuwe attracties. Vermaak voor Oud en Jong. het van ouds bakende HOTEL-CAFÉ-REST. MARKT 26 TELEFOON 3083 Prachtige Omstreken. Gentrum van: MASTBOSCH, LIESBOSCH en ULVENHOUTSCHE BOSCH. Speciaal adres veor BRABANTSCHE KOFFIETAFELS. Voor gezelschappen reductie. Aanbevelend, M. LIPS TE KOOP: Twee Ideal Aardappelsproeiers, twee Hooiharken, twee Breeddorschma- chines, twee Maaimachines, een marktschoon Dorsehmachine May- fart met dubbele reiniging en trieur, een 12 P.K. Deutz Motor, een 5 P.K. Deutz Motor, een Internationaal Motor, een dito 3 P.K., een 3 P.K. Bernard Motor, een 7 P.K. Invicible Motor, een Bolsleper, een 2-schar- wendploeg, een 7-tands veertands Cultivator. Alles gebruikt maar in zeer goeden staat. Fa. Iz. CAPP0N, Heinkenszand POLO-HEMDEN 99 Wie niet adverteert, heeft geen recht op succes. De leden van de Geestelijke Bedevaart tot O. L. Vrouw- van Lourdes worden verzocht, de NOVENE voor het feest van O. L VROUW VAN DEN BERG CARMEL te houden van Zaterdag 8 Juli tot en met Zondag 16 Juli. Lourdes-water steeds verkrijgbaar bij Zelatriee Mej. CHAMULEAU, Keizersdljk 32, Goes. Het Bestuur: L. STOLK, Pastoor, President, Singel 427. A. E. J. VAN DRIEL, Penningmeester, Singel 381. 31714-38 Amsterdam. Vertrek Goes: half zeven v.m., uit Rotterdam: zeven uur n.m. RETOUR TWEE GULDEN. (Bij genoegzame deelname). tusschen Het Elftal ziet er als volgt uit: WALVIS DE BACK KERKHOF WEBER BERG PIETERSE MUIJSSON WESTDIJK WENT WESTDIJK KOSTER Aanvang 2,30 uur. Entrée 24 ct. plus belasting. Inlichtingen bij de chauffeurs of bij Groote financieele Instelling wenscht in elke Parochie aan te stellen, beschaafd R.-K. persoon. Aangename werkkring. Flinke commissie. Brieven onder no. 75, Bureau van dit Blad' Ie KWALITEIT f2,50 PER LITER Ie KWALITEIT JOOSTBALJÉ - WIJN-IMPORTEUR GOES WITTE WIJNEN Bergerac (zoet) Samas supérieur Mistella (zoet) Graves supérieur St. Croix du Mont Hout Souternes ROODE WIJNEN P- P- P- P- P- P- Vermouth 12 fl. f 15,00 Bordeaux sup. 12 fl. f 12,00 St. Juliën Margeaux Chat. Bellevué Chat. Lafitte Petit Bourgogne per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18.00 12 fl. f 12,00 12 fl. f 15,60 12 fl. f 16,80 12 fl. f 19,80 Martini en Eossi Cinzano p. 12 fl. f 12,00 p. 12 fl. f 15,00 p. 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,80 Origineele Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Ean keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederlaad.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3