Jac. Kloosterman c MERCURIUS HAVERMOUT ZATERDAG 1 JULI 1933 NlgiJWE ZEEUW8CHE COURANT Be Oranjeverecniging. Ierseke. In de jongste gemeenteraads vergadering kwam aan de orde de bleUM»- toing van eein secretaris, bufv'anger ian ambtenaar van den burgerlijken sfand. Telephonisch aangesloten onder NO. 2T 1 Lange Kerkstraat 43, Goes Scherf. Woensdagavond vergaderde de Gemeenteraad. Afw'ezig dhr. de Vrieze. Ingekomen is de rekening over 1932 vlan den keuringsdienst voor vee en vleesdh te Kruiningen met een uitgaaf' van ï'6169,87 en een batig slot ,acl :t' 245,95. Aledege- d'eeld Whrdt, da|t de gemeensohappielijke re- g'eling inziake de levering -vlan gas doior da gemeente Goice a,an de gemeenten vau Oosteinde door (led. Staten van Zeeland is goedgekeurd. KWaileiidamine. T,ot Gaestelijlk Advisicjur van de. R.-K. Sport in Zeeland, is door Zijne Hooglw'. Eixc. benoemd dia aeiareerw. beer piaisifcoor H. W]enneoi alhier. Verbinding tirsscheu Noord- en Ziiid-Bfvcland. Provinciale Zieeuwlselic EilectridteilsAIij. Stat lintram-Mij. BrcskeiisMaldcglicin. KOLONIËN Bic aal-beving in Zniil-Sluniatra. GEMENGD NIEUWS Geclectrocntioneeril. CENT PER PONDSPAK Eicn der laatste ouir-zmuavcn overleden Vcrduistcringcii door kassier van boerenleenbank. Verdronken. D|s. Kersten rijdt in de sloot IJioor een auto overreden en gedood. Walvischvaarder omhoog gevaren. Bern|clilc inbrekers gepakt. R|eviczqnKstnóldk!eIaa,rster. Artie tegen speculanten. Oud-rijkskanselier Bauer gearresteerd. Ongeluk' iu neii steengraieve. RECHTSZAKEN 'n Onbcuinlligc 'kwóstie voor 't gerecht. HSPORTen SPELH K.-K. Z. V. B. 'srïl-e ei>en'hoteli'. .Zondag 2 J-uli toirn k'wlart- vóór drie zul 'fe eerste elital der Pa.fcrij'Zen oipi eig'en terrein 'n wledatrijd spielen-'betgen. 'fc- bw'eede ejfitial der Forscbe Boys fiiit Berg'en op Zoom', spelend in de 2e klas R. K. V. B. kisdiom Breda». Om lralf1 vijf izial '.t Üweiede elftal der Patrij'zien den strijd uanlbindem m'eit) ',t derde elftal der F-orschie- Boys (derde klas' R.K. V. B. bisdom. Breda»). moet zo» Wieinig mogelijk rioolwater in (da vepltpm kotoien. De voO'ra zeig|t- tenslotte nog, da|t een beslissing ,over dit vlooratel in Ide vofeende vergadering kan genomen Worden. Hierna geheime zifting. Opia IS orgs gefilmd. In het verglanterzlaialtje van café Baa- rendq, aan de Voorstad, hebben volgens die „Alid. Crt." ©enigs 1'iknvO'OrsitlèJllingflii iplaats voor famjlie en genoodi'gdein, die voor vteien een verrassing wanen. Hiet bleek namelijk, dat bijna de geheielïa fees telijke viering vian opia Borga honderd sten verjaardag, door den heer F. de S,oo- mer gefilmd wia,», iets1 iwlatf velen vian de feestvierders in het, geheel niet bemerkt hadden. Als U trouwen oil' verloven gaat. Begint U met ais eerste daad Hei kooplen Ringen „DRIJFHOUÏ's FABRIKAAT". Die mooie Ringen waar H.D.Z. op staat, Koopt U dan heit is een goede raad, Bijl SIMONS in de Lange Vorststraat. lEten z'a.ak die reeids 87 jaar bestaat, (Adv.) Het beatiuiur van bovienst. vereeiniging heeft het volgende sichrijlvlen man die huurt- Ver. gezonden H|et dagelijksch Bestuur der Oranje- Vereeniging alhier heeft het. vóórnamen Iwleider ©enige feestelijkheden te orgainisleie- ren op den ver jaardag Van. H. M. de Koi- ningin op 31 Augustus a,.s. De bedoeling is zulks, o.uk met het. oog op de moeilijke tijden ,die wij beleven, op bescheiden schaal bei doen .em meer speciaal dien dag te1 toestemmen voor een kinder feest. Al wordt dit, echter .op blaseheiden voelt opig'e'ziet -focli vordert zulk oen feest een belangrijke uitgave; er zijn meer dan 1400 sohoolgiaandie kinderen. Daarom zullen Wij het fileer op ptrije stel len als1 Wij' van elLkte bu'Urtivlereaniging daarvoor een bijdrage mogen ointVangan, die minstens gelijk is aan de bijdrage van het vorig jaar; meit minder kan het da gelijksch Bestuur onmogelijk toe. Tien ©inde omze plannen meier uitvoerig too bei lichten en daarop Uw goiedlteiurinig te verkrijgen, roepen wij u, op tot leen vergadering in het Schuttershof' «JJhier, op Maandag 10 Juli ia.s,. deis avond® 8 ujuir. 'n .Succes voor houtsnijder Jlelse. In April is door den heier B. Wi. M. O'ttevanger te Bilthavlen elan prijsvraag luilgescflreven vloior hef ontwerp van oen ex libris. De deelneming was uitislluiitend opengesteld voior leden vlain dien Ne;deifl|a|iiid- Belhen Ettdibrisi-Kring. Tlrans heeft da jury uitspraak gedaan over de ingekomen ontwierpen, in totaal 41 stuks. Die dierde (prijs is toegekend iaian Johan Melse alliipr., Bevolking. Ingekomen: J. A. Pieterse ian echt., Insipecteiur Reg. en Doim., van Voorburg, PaüjDweg 2; P. L. Piollliet, dienstbode, van Ov'ezand, Voorstad 33A. Deturlo» en gezin, slagarstoediende, van Rotterdam, Soheldestraait 49; H, J. Hachmer, koop- man van 's-Hertoigonbiosch, 'a-Heer Hen- di'ikskinderendijk 29; O. vuin 't .Wiesüende, 'M. J. Den Brok en E, M. van AVUusetn, - liefdezusters ,van Maastricht, Ivloet.weg ha; M. F. Koen, apoth.ase., van Bergen op» Zoeim, Voismaerstraat 4; P. de Keizer, gob. de Waard, zonder beroep, van Rpititior- dam, Coiuwervostraat, 11; A. N. Spromk, leierl. verpleegster ,v!an Domburg, Oost- (was, 31C. Vermuie, dienisttoode, van Mans. fGamzieipioortsitraat 28; J. Goris, zonde toe roep, van Kampen, L. Kerkstraat 30; J. PlakteeuW', eleotricien, van AAAolpihaarts- idijk, Niearw'straait 33a; B. A. Kosten en gezin, visscllier, van Schiedam, Oude Sin gel 16. Vertrokken: J. Wolfswinkel en gieizin, Inspi. Re,g. en Dom., naar Middel burg, Llll; A. J. Aeimaire, winkelbe diende, naar Haarlem, üroote Houtstraat 59; II. Riegtop, uitvoerder Heide Mij., na,ar Rucpihen, E76b; S. A. Buteijin, geb. Maar tien se, zonder .beroiep1, naar WiouW, 33 193b; D. de Smit, dienstbode, naar Ou- Üelamde B8h; K. J. Castiel, dienstbode, naar Hoiedefenskerke, A 114; M. Meester, zonder benoppi, naar Kaarden, Amersfloort- scheStraaCweg 7Al. Baaijiens en gezin, horlogemaker, naar Kloef inge B110; AI. [Wi. die Rijder, huishoudster, naar Krui- ningen C123; C! Gamman. dienstbode, naar Breda, Koningslraaf. 24; N. Min- naard en geizin, chauffeur, naar Kruinin- gien, Molen miee-t 164 BD. A. Gomstfindse en gezin, makelaar, naar Breda, .Vee markt 14aT. Ouwiehand, verpleegster, na,ar Renkum, Oosterbaek; C. P. van kien Hoek en gezin, reiziger, na,ar Zie- rikztee D 569; J. Dagevos, leerl. vierpteog- ster ,na,ar Kloetinge, A 204M. Sandijek, Bonder beroep, naar HiUegersibierg, Kor ts weg 8. 6 NIEUWE, RADIO-TOESTELLEN (N. S. E. en Philips) vanaf f129,Ziet de etalage. Hoofdagent: J. M. Polderman IHoes. Tel. 129. (Adv.) Bij' eerste stemming voor secretaris Wór den uitgebracht, op den heer C. J. van Deveren te Ierslekb 5 |=it., Ooiopls te Veer© 3 en J. van Veieinendaal 5 en 1 slt. blainoo. Bij hea-stemmingA(an Oeveran 5 tafc, lesn [Van Veeneindaal 6 isltj Alzoioi iis 'beinoemd d|e heer J. van Veenendaal, eominiies ter secretarie te Amersfoort. Deze uitslag- lokte heftige proitieislten bit bij de linkerzijde. Bij de volgende stemmingen stemden dan ook enkele linksahe fedien Mianoo, andere onthielden zich van stemman. Tot genietente-ontvanger iwierd benoemd de beer J. Dominions te Wlemeldinge, )2e ambtenaar ter secretarie te Ierseke met 5 st. tegen 3 et. op den heer Sinke en 1 ejt. blanco'. l Tot ambtenaar van den burgerlijken stand werd benoemd de heer C. J. van Oieveren, le ambtenaar ter secretarie, met 5 et. tegen 2 s,t. opl den lieer Sinlie. Ka afloop van deze benoemingen ver lieten de linksdhe Jaden bij' wijze van protest de vergadering. Op voorstel vian B. en IWi. wiordt met lalg. st. helsloten tolt onttreikking ia,an dien ipublicken diensjt en verkoop' aan bfe|t Rijk van een gedeelte van den Zandweg (weslt.- zijde). ter grooitte van 1.53 A. vloior f 1,53 den hoop. Delze verlt'oopi is noodig in verband mat een mogelijke verbreeding va,n het kanaal do,or Zuid-Belvleland. De gemieenteb'eigroioltjnio- vioor 1932 wiordt gewijzigd, tenigfevolgle waarvan de uitga ven vlan dein gewonen dienst iwlordem ver meerderd en verminderd mot f 1400. Bii de rondvraag informeert dhr. Biruijn- izteiel naar heit proibeerem van de brand spuit op Zaterdag j.l. Sjplrekfer heeft ge boord, dat de spiuif niet wlerkfao. De voor zitter zegt, dat «en koppieling zoek wia.s. I^aler is dit> onderdeel gevonden pp een zeer ongewone plaats', 'waaruit bleek, Ida.t bier zeer waarschijnlijk kwaadwilligheid in het spel is geiwiaastv Zo» spoedig nnoigelijk zial de "fepuit opnieuw worden be|pa-o«fd. iWoenstdiagavond j.l. Werd in 't Ver- eeaiiging®gebom|w 'n vergjadering jglehqu- den, waaraan deialniaiimen de tifgeWaardig- deai vian R.-K. Jongens» en Mcisjeiseoingriei- gatios en -Pafronatan, van cte Vootbalvler- cieniging en Korlbalvereieniigiiaigl, qn „Com Afitezione. jB'eslotien 'werd, qm op die ft.s. Jeiuigddag te. Goies met 'n Hink' kwam- tium deelnemers voor den dag Ije kolman. A'oortis Werd noig besproken, lw|a(k ieder der deelnemende vereenigingein zou .pneBl- teieren. De resjuifaten deizier veugaidering zullen lieden 1 Jujld opi de allgemieieme vergadering te Goieis: nader beSpirakein Wloa1- dien. 1 Sas van Gent. Tot, cRraeteiur vian het Oentra,al agentschap der eirbeidsibemidde- ling Voor de igiemiacnten Sas vlan Getot, KjoiewUeh't, AYieis't.dorpic, Philipjpüne', Zuid- dorpiet en Overslag, is benoiemd dp heer Ja». Sto'uf.hamiei' 'alhier, die met ingang Vian 1 ,-nig. zlal Oipitneden. In Verband mnet diei oplichting van dit, nie|u!wle instituju|t Bal de plaatselijke arbeidsbeurs worden opge heven. O astburg. In den ra,ad kwam aan da orde de beslissing oif in de gempieintp! oonctesisiei voor radio-diBfribultie aal Wpir- den verleend. Er Wlaren 'ten slotte tlwfee aanvragen n.l. vlan de Wied. Schippprs en Zoon en I. Porrey. Dhr. v. Ginkel meient, dat geen oon- oeissia kan verleend wlordetn vbprdat uitge maakt is olf heit boven- of' ondergroindseh zal zijn. De voorzitter handliaald het vloo-rsitel van B. ,en Wi. om uitgemaakt te iziau oif dd concessie zal gegeven wiorden; dit wordt molt algemieiene etlcimimen bevesitigiandi toe sloten, tieiwijl daarna met 6 itegen 1 ■istiem 'de, wed. Schippprs en Zn. tot cioin- oe'Sisionarissen worden beiiioemd. Dhr. Por rey had 1 istern. Tot behandeling van het laatste piunlt bespreking adviseur vloior de electiriciteit ging de vergadering1 in besloten tzih.tin'gi over. Kaar aanleiding van knopende ge- ru'obten, dat de kermis alhier niet zOu doorgaan, berieht men lOmis van officieiele zijde, dLa.t de kermis zeker wél doorgaat. Dc- verbinding t,uis|S'e'hen Noord- en Zuid- Bevelaud laat, all is ,er wel een en ander verbeterd (och nog altijd Veiel te wen- sohen over.. De, veerdienst taiisöcheii Kort- gene en Wiolfaartsdijk voldoet niet aan de eisolien van het nnoderne Verkeer. Daarom is reeids ©enigen tijd icien actje gaande onder de Koord-Bevelanders om te komen tot den bouw van ,een brug. Voor dat doel is een drukbezochte ver gadering te Kortgene gehquidein. Dei voor zitter d'e heer M. van Arenthals beteoigde, dat een brug geen utopie, maar leen bereikbaar ideaal is. Een vereieniging toit het beharfigen van de brug Verbinding Werd opgerichtBovendien wlerd een. cio- ihitié gqkoiz'en. De volgende hoeren ncmou hierin zit ting: J. K. C. Matfhijs, nqtaris te ICort- gene; dr. Gelderman, lid A.N.Wi.B. t,e Korlgene; de heer De Jong, Iwatei'boulwk. ambtenaar te Kort,genebuirgomeiesitier Geujz'e. van WisisenkerkeII. Al. Haring- man te Kolijinspüaat,; dr. L. P. Maas, te Kolijnsptaalt, dr. BruijnzielelT, Wissenkerke M. Leiendertse te Kamperland; de heer Maris, li. d. ech. te Wiissenkerke en J. AI. Bom te Kolijnsplaaf. Jaarverslag over 1932. In de gister gehouden BlgemtenS tvgl- gadering van bOiVie'ipgeenoorndc maatsohaip- pijl, is. heit 14dC jaarverslag, kopende over 1932 uitgebracht;;!;, waaraan w'ij' liet vol- genda ontleenen: Niettegenstaande de voortduring van de crisis zijn de uitkomsten van liet bedrijf weder bevredigend. H;et tptale aantal verkochte K.W|.U. was nagenoeg .gelijk a,an heit aanfal K.Wj.U. idaf heit vorige jaar verliocht jwferd; wat, aan industrieel ge bruik Werd verloren, werd gecompenseerd door verbruik van nieiuWie afnemers iem door toeneming van het, huishoudelijk Ver- or u ik. De ïiuiancieielc resultaten niettegen staande de ingevoerde 'tariefsiverlagingeu. weder gunstig. Zij stellen den Riaad van bestuur in Kfaat in overweging te gev.em, om, na het doien der gewloine ,em vap eenige extra afschrijvingen, op vleirsehillen- de activa >en mieit nanue van 'f GO.OOO extra op, de goodwill van het ibedrijlf in do Aliddengroep en evaneens 60.000 op» do goodwill van heit Trambedrijf, ieen divi dend van 2Va aan aiandeielhoiuiders uit te keeren en 'het dam «vferblijivfende ®aldo ad f 4126,01 aan de reserve toe (e vioieigen, De tarieven iv|an sjlroamlevering aan kleinverbruikers onderginigen b'eJiaingrijik'a veranderingen. Nieit alleen Wierdein zioqwell dei tarieven voor licht tils die voor kracht belaiigrijk verlaagd, doch boVendiem on derging de istroiomprijs: bij vastreclit ver laging. De Noordgro'eipl leverde na dei normaio en de noiO'dige extra-alfisohrijvingcn een voOirdeelig s,aldo op vian if 7.768,36; da Middengroepi na de reeds in het begin go- noemde uisicihrijvingen op de goodwill van 'f 60.00U elk ien het verlies op het, tram- bedil 'f ia,d f 21.250,33, qen goed slot Van '1'33.614,57 en de Zuidgroiop eveneiehs na de alsolirij-viugen eein nadeelig saldo, v;a,n 4' 12.257,02. Er resteert dus: «sn bedrag van 1' 29.126 twlaarv'an f25.000 voor ;u.it.- hearing van 21/2 0/0 dividend en het res tant ad f'4126,01 op» reserve vlqor afschrij vingen owr te brengen, die daardoor stijgt tot 1 70.708.54. Dei reserve vloior uitbreidingen 'was op 31 Diacembor j.l, f53.505,13; heit Eonds1 voor divfersie Be langen I'7.552,88; het algemeens vernieu wingsfonds 1" 12.112,09 en heit vernieu wingsfonds Traimib'edrijl" i' 26.009,77. D'e exploitatierekening van de Nqordgro.ep geeft een voordeelig ealdio, aan wan 184.970,76; de middengroep een va,n f 480.964,96; liet traanbedrij'f «en van 1 30.116,56 en de Zuidgroiep eien van 2-2.2.147,53. In 1932 zijn 1.362.943 reizigers ver voerd tegen 1.664.237 in 1931. G 0 u pi 'Oi 11 b eif ia,l i ng uitgesteld. De n.v. Stioiomitram Maataoliaip|p|iji Bres- WensAlaMeghom hooft de bqtaling van da Julinouiploins -der, .obligatieihoiuiders vopr- loiopdg mioieten uitshelen, loimdat de reigee- ring, in ajljwijking met andere jaren, vaar die betaling geen subsidie gpéDb en daar van ©erst kort gieleden maiding heeft ge maakt. Aneta meldt uit PalembiangHet ber- ging-s[w:erk in dq Ranau-streek was gis teren afgelbopen. Sjchitterend w'eirk isi verricht door het beduur en doii|r den heer G. E. Cath, aidminis|trafeur der on derneming Goenoemg Raja te Ranau van liet Sjumatra Land-Syndicaat, die rnetl zijn staf hrachlig medewerkte. Voorts is groote qteun verleend door denf gtezaghelb- ber B. B., P. Al. Eelix en dr. Ro'z'endabl. Een brigade militairen onderzoekt de Alekakau-Oeloo-streek. In het Benkoelensicho is het onder- Idistrict Bali Boekit het zwaarste getroi- fen. Die schade is niet te taxeeren. Te Livva is een nooidliosipit-iial «pgericht. Twee Indische artsen zijn daar werkzaam) en de chirurg-dokt er. Spreken- i* naar Liw'a, v-er- troklien. In hot Liwasehe heeft men tot dusver 274 dooden en honderdein zwaar gewonden geleld. Naar taxatie i^ 70 pet. van de huizen ingestort. Het aantal dooden en gewonden in ICe- nali -en Whltenomg te n0lo onbekend. Volgeins do laatisite beri-dliten ie hielt aantal dooden reeds t(ot boven de 400' gestegen. I V Een weg-woe,-teling rijdt zich dood. Op den weg LeeuwardenW|ijltg-aard ls eergisteravond de motorrijder ,W, Maar teen van Leeuwarden, die met een raizteD1- de snelheid door een der hechtten vloog en deze te groot nam, over den kop» geslagen. In een ziekenhuis te Leeuwarden is Mjl aan fij'n verwondingen overleden. D|e geheimzinnige- moord te Os,s. In de Zaak van den moord, die op '9 .November v,an het vorig jaar op» den 30'- jarigen herbergier J,. v. cl. P,aS te Oss heeft pvlaats gehad, en waarvan liet lijk op 10 November def morgens) in ©en Wielde aan de Sipoonderteraat werd gevonden, s'chlij'nt eenig licht te kom'on. Dioor de po litie -zlij'n bloedsporen ontdekt, in oen wa ning op de grensi der gemeente .Biercjhiflmi Osh. Kaar aanleiding hiervan heeft gis terenmiddag het piarner uit den Bosfch toet den opperwachtmeester Soethout. een on1- derzoek ingesteld, Het Provinciaal Utreclitsfc'li Eleetriei- teitshiedfijif hooft gisternacht aan de ip»oRtia te AVoerden kennis gegeven dat in Ze|gve'.d Wij' AVoerden het lijk' wa4 gevonden van den 18-'-jarigen T. de Bruyn, landbiou'wers- zoon te Zegveld. Djeze mi' dooi- tot nog- toe onopigelielderde oorz'aaW in aanraking- gekomien met liet hoogisfpanningsinet der clectris'ehe geleiding". Het liijllc lag gaine' verkoold Wijl den zloogenaamden boWpaal. Vaststaat, dat he( slachtoffer van tq voren in den piaal moet zlijln geklopimeu, omdat Wij' onderzoek bleek, dat Woven in den 'paal overblijfselen van Meeding t?m liehaamsldeelen aanwezig waren. 'Het lijk is door de politie naar de algemoene bj)- graafplaqtsj te Zegveldi overgebracht. Dia burgemeester van ZegVeld stelt met de rijk's1- en gemeentepoliliq oen nader ondeij- zo.ek in. Te 's'-Heerenberg is «en eler laatste oud-zonaven G. Witten in den ouderdom v,an 96 jaar overleden. Die overledene w.as( begiftigd met het e-erekruisj Bene Merenti en nam deel aan den silag van Alentona. |B|ij' de Utrec'hts|che politie heeft zieli aangemeld de 39'-jarige L. van 'II., te He'halk'wlijt, kasisier van de Coöperatieve Boerenleenbank aldaar, die verklaarde ten nndeele van dez'e instelling in drie, jare|n tlij'ds .ongeveer f41000 te hebben ver-< duis|terd. Dieze verduisteringen waren tot dusverre onopjgemerkt gebleven, doch h!ij) gevoelde zich er zóó door bezwaard d^t lilijl het misidrijf niet langer onder zich kon houden. D» man, die oolc fijlwiel- en outohande laar ter plaatao was, is naar Sichalk'wijlk overgebracht, wn,ar da burg'emees|tqr als hulp1-,officier van Jiusjtatio de za,ak ver der ondex'zoekt. Eergis|teravond, ongeveer half-8 uur, is ,het zeqjarig jongientjq J. Planjer nl spe lende in de Botermarkt tq Leiden gcloopien en verdronken. Gistermiddag heeft ds. Kersten, het Tweede Kamerlid uit Rotterdam, een 'auto- ongeluk gekregen 'te Bieinnenbrock miabij Hoorn. D;s. Kersten bestuurde zelf een groote auto, waarin h'ij met familie uit D'uitsichland pen tocht zou maken pver den afsluitdijk. Nalblijl de voormalige train- ovierweg maakt de atraatweg1 oen gevaar lij'ke dublbele bocht, waar eerder veel ongelukken jslijii gebeurd. Reeds in de eerste bocht maakte de wiagen zulk ©en z'wenking dat de bestuurder de tweede bocht niet meer kon nemen en via eea bo,om die geraakt werd in de braede weg sloot terecht k'wiam. Een automobilist |uifc Hoorn, die juist passeerde, verleende! hulpi en 'wist het gezelschap1, ds. Kersten 4 domes, oen heer en nog een jongetje te redden. Allen hadden kwetsuren opge- loopen, m/i'ir niet van ©m-tigen nard. Tc-n Hui-zie, van dr. de Vries te Bieinnein,- hroek werd men verbonden qn 11a daar eenigen ilijü vertoefd te liejblben laanvaiarddo het gezelschap met 2 auto's van de ga rage Vos deu ter.ug'tocht na,ar Rotterdam. De auto is later zWa,ar beschadigd op liet droge gehaald. Gistermiddag is de 61-jarige J. dq Haan uit Miusselkanaal, die Wij) zjiju öchooin zoon te Ouidesohooit logeerde, toen hij' op een rijwiel uit een 'zfijlweg kwam, iaam- gereden door een auto', bestuurd doior den lieer B. T. uit Hilversum. Die man werd op slag gedood. Dia autobestuurder, dio trachtte de aanrijding te vernrijiden, peed daarbij tegen een boom en wieijd nam liet liooïld gewond. Die- auto werd zwaar beschadigd. Die politie heeft pxooes-verhaial opgemaakt. D|e Koors'che walvisohvaarder Kiosm-os met een lading olie vermoedelijk beitemd voor Antwerpen is omhoog gevaren nabij' de Sichouwenbank in de huurt van Vlis singen. D'e sleejplbooten Siimson en Goliath zijn derwaarts vertrokken. Het schip! 's echter op eigen kracht weier Ivlot 'gekomen. Op de Pijnenburgerlaan onder de ge meente Baarn heeft de gemeentelijke po litie gisteren drie berufc'hta inbrekers ^ïit Rotterdam aangehouden, resjpeetievelijk 18 en 22 en 40 jaren oud; zlijl waren in het bezit van inbrekers-werktuigen, telrwijl één van hun zelïlq voorzien Was van een browning. Het drietal id. achter slot en grendel gezet. Men zal onderzoeken, in hoeverre deze heeren iqehuldig zijn tian inbraken, die den laiatsjten tïj'd zlijln ge pleegd. Die grijpvogel' terug geplukt De vertegenwioordiger te Zaandam van do Sicheepvaartvereeniging Koord, wiens verdwijning met medeneming van ©en groot, 'bedrag- dezer dagen gemeld is», 'heeft zich vanmorgen a,an het politiebureau te Amsterdam op het Leidso'heplein aange meld. Vandaar Werd h'ij' overgebracht naair het hoofdbureau van politie en vervolgens op transjplort gesteld naar Zaandam. Bij zïj'n aanhouding had de man nog lf'750 hij' zich, overigensj Was da gteheele som van f|29000 verdwenen. Hij' had! die. voor 'n klein gedeelte opgemaakt, het groot- site gedeelte was hem MaaiM'ijfc'elij.k wer ontstolen. 'Aan het grensjeantooi' Vaalserquartiea- hïj Vaals is Woensdagnamiddag- 'n Oos- tenrijkslche dame aangehouden, die 18000 tPraneiq naar ons land trachtte over te brengen. Het.' geld iq in beslag genomen. Eienigc-11 'iijid geleden hieie4ltv naar ,,de Teleigraaf" meldt, de- jiustitie aan een der inspecteurs der Centrale RieicHieirchc te Amsterdam een onderzoek' lOtptgeidragen naai' de vele manipulaties, vhn lliedein, die willens, en wetens pogingen in het werk Ejtellen om den gulden te dejpreeioeren. Dat onderzioek is( op gropite Behaal ge houden en de resultaten zijn daa-romtrejnt in een rapport, vaitegelegd, dat den mi nister van Jjistitie zlal worden toegezonden Het 'blad verneemt, dat hierin nadruk kelijk wordt vastgesteld, dat te Amster dam gevestigde buitenlandersi op unfaire wijiz'e tegen den gulden ageieren. In haar rapport w'ijlsjt d© politie erop, dat vreem delingen, die onder het mom van Diuit- B|c'he vluchteling naar ons land zijn ge komen, tot deze kringen behopren. Ook hieraan is het toe te gelhr'ij'ven, d|»it d© politie een 'buitengewóón scherp1 oog pp •de elementen liondt, die zich gedurende ■de laatste maanden 111 ons land traehten te vestigen. De crimineele Dniteche po-liü-e lieef't dezer dagen ©en groot» ziuiveringis-aotde ondernomen in de ziaken vain de Berlijin- scha 'gemeentelijlke Wioninbioulw-vereeni- Alecr dian 100 amtotenarein li-ebbem eraan deel genomfan en ials resultaat zijn Baurat Schalle-nberger, die op wlaehtigelld gapllaait- lata direobaiir, ©n de s!oo.-deto- lOiud-rijlkis- Isainselier Bauer gteaxresbeelrd. Schalllien- biergen heeft grondispleaula.nit(an en oig-en bo-ivwlers beivqordteeld ten nadeele der ge- meeinte Berlijn bij de verstrekking vlan liypotheken en diaarvoior groioite bedragen an 11 steekpenningen opgasitpekein. Oud-kanselier Bauer heelt diefc'e mani- pulaiies zooi z-egtgen de Nazi's ten- minst© -gedekt door 'de gemeentelijke vereieniging viervalsehte oipglaviein voio-r te leigg'en om daardoior hoogiere; hypioithèkien ta verkrijgen dan mieit de wlaarde Van de terreinen on -de te toonilwen huizon stroioklte Wlaars-ehijnlijk is de-z© besohuldi'ging wefl val sell In een istieepgroeve iu Pilisivloieroeisjvar, in d© nabijheid van Boedapest,, is eein ernistig ongeluk gebeurd. Een lOindergrondsichebron brak 'door aan dijk he-on, Waardoor eein aardverschuiving ontstond, die 11 arbei ders bedolf1. Die réddingswerWzaiaimhaden Iwjerden lonmiddellijk ter h-ain-d genoiman, ■doch' nadat reieds Versiclieidene uren hard gieiwerkt 'wais, wa® anlen er nog niet in geslaagd de- tmgelukkigjen te bevrijden, z'oio'dnt de hoop is opgegeven lien nog le vend tie kunnien bergen. Riinve zeden. Toc-u die vrouw v'a.n Dragoitin Urbanata liaar echtgenoot, een van de g'evlaiarlijtoste 'bandieten van Zuid-Sla.vië, proviand en toranitia ging brepgan, vond zij hem dqor- -zedfd met kogels, dood, onder een hoop bladeren i&n lakton. KlaarblijlkieQïjk liad hij' een verschil Van meeining 'gehad met andere leden van zijin Wande, die hem daarop uit, den Weg ruim den. D© pólitia, 'die reqds verscheidene maan den -poogde Dragqtin te vangen, had eein prïjb opi .ziijn hioiofd gesteld, dood 0f le- Vand. De vtoWw liep nu maar het eerqbe helt h'eistie politie-pasithuiisi, waar zij1 de som .C'plei'Siehfci, Wielk© twais uitigelooifld voor dewgene, di© Dragotin, hetzij dood of levend, vónd. Gister slt{ond viopr 't kantongerecht te Goes tereicht Al. van W|. te Ierseke, 'ter zake van helt aonder ivlerguttwiiife van B. em Wl. op den gelvel vlan zijn Woning aan brengen van ©en .groot geklejurd biljafc (verkieizingslbiljeiti Colijn). Als geitiuige was o.a. gedagtvaiard de beier Gunning., burgemcesiier van lerise- ke, 'die betoogde, dait ibeklaagde de be treft en de gemeenteverordening öivtertneicletn had. Sipr. acHdrtjO; n.h. 'aen dergielijlkle gevel- ontsiering in strijd met de openbare orde en 'W'ees er op dat het, niet speciaal nm dit biljet ga,at, Dit was' ©abtei- lielt ©enige geval, dat volgens de verordening verbaili- aeierd kon worden. D,e kiantionrachter nam '11 loppljie met de aanklacht. D.ei wnd. ambtenaar van heit O. M. aclhtte het feit werttig en overtuigend be- We'zicn en eiscihte, wlaar de overtreding tweletoaal Was geschied ,2 maal f 1 boete lofl 2 ma,al 1 dag hechtenis. Air. v. Andel Wees er o,pi, dat er in her- aeke geen bepaalde plabpC-aiailsen zijin aan- gdweizen, B. en AVj. k'uinnen dus lelke ver- Icieizingsaampagne, ommogelijk maken. Al leen in Ierseke is strafbaar, w'at laloim in den lande geschiedt. Alen mag daar aan eigen huis geen reclaimiehiljet ,p)la.kken voor den man z'ijiner keuize'. Maar men ziet in Iersekq t.oöh Wiel bil jetten. Alleen de voorzitter v'ain de A.-R. Kieisvereeniging mag igpan biljet aanplak ken. De burgemeester, de vertegenwoor diger van het gleizlag, iwienseht gaan reclame voior de handhaving van liet, gez'ag (waar om helt op het biljiet ging). Spr. Iwees op het arrest van den Hloioigan Ra,ad van 26 Alei 1902, toen de Groining- sohfii verordening (ongeveer gelijk aan du ler-seilsetechc) onverbindend werd ver klaard. Yolgc-ns deVeinordening mag men in Ier seke zondier verlof v!an B. en AVl gaen naaonbordje aan zijin daur aanhrengein en go,en vlag mitsteiken. Dit is elan beletniine- ling der vrijheid.. Uitspraak over S dagen.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2