t NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS MEUBELS /SCHE COURANT BUITENLAND CHINA VAN HET VATICAAN Moderne Optiek J. GEENSE, GOES BINNENLAND fl UIT ZEELAND 1~| MIDDELBURG GOES VOOR SOLIEDE EIGEN GEMAAKTE IS UW ADRES: TH. BATTES - GOES ,U gi©ef|t zidh: hier voor dern nier '|uilt, ear iu)wl buurman de oudsite is. H|oja zit dat.?, mom: ,,0:ch,. weat u, mieneer, opsnijer. Die eohjfee oudjsite! is do»d." uizes: „Wjanr ik de grootste lieoht. is eerHjkheid. Mijn hee'flt een -srijjyerem sotep- meegenqunen ehoeflfc mevrouw Ibdj ndj' nieit zijn. Ik' heb j[uis|t een jaar Hf I i s heit zoover. Re* ffiaiaiMie 'ordt naar teven gedragem. zucht mevrouw die -iZwiart i oig eien kist mot glasscherven e, mteivtroiuw", merkt een der Dipl. kisjt met glasscherven heb- maalt niett", antiwloordlt me- rouw," zieigit nu een tweede ld jioch twee gqopite Zie eens, mevrouw, dat ia jsjpilant in yofen Mpri." ,Hé, tuinman, hoe- aardig .Hurt helt mom eer de sigaren ©enige weken geladen mie* Zoicht het haqtieel1 „De Dloor- vjanderdiei bovenal' de ridder- k.nu 'wel eens [w|qu wieltep," n concierge-, „is, wat .zoo'u d als beimi iepn vllloo bae*I'! NIGEEN NIET .WEET- ailla rioolbuizen van Naw aar se*, ao.ii men een buis vlam New-York naar San t 2800 mijl lang. 1 'lang zijn dei waiterleiding- ew-Y.ork, wlaaruit dagelijks gaillpn water géfapti wordt ïr gazet, kouden zij lang mi hett waiter naar elk' wil- in de ,V. S. te leiden. illliiOien koperdraad voor het gjgen onder de straiten van - genoeg jpi 288 draadf n aequiator te leggen, ihels van de "Brookllij nlbi- uig uit j)269 draden; nilt de van New York' zou men ie bruggen kunnen maken, fonen hangen aan deze dra- wart milMoen meer, dan alle geheel Engel-amd'. Iedere n er ongeveer 5000 gesprek- apipiaraben bagonnem 71/2' u;ur; daar het gesprek ge- minuiten du|umt, wondt in 24 uny een ge©pr©k)t4jd' vter- 0 jaar aa,n één stjujk. Iedere die in den looipl vlan den dag efcruikt, slechts een minuut hit, dan beteek'em* z'ullka een 1 meer dan dertien uur per aonamhtenaren hebben 40.000 ir hun bewel. Dagelijks ko- rragen voor teleif[opuaairdl!ui- ler arbeidsuur dejr beltirqkken orden 40 nieuwe aWomné'a I I I 1 I root© ted-efjoioncenb-alen van 11 10.500 telefonen bedienen; beVait.25.000 mijl draad, millEoem momtjagedeieten, die «te zörgv!uldi|gjh«id 'bewerkt n alqoifi .heit julwelierstw'ftrk uiurt een j,a,ar o(m zlulh een iwen en een twlaedi© jiaar om ujb gereed, tet moniteegen ten I telof'oonsdhak'elbbrden bren gen tp* stand, die vaak' in uMJioen exemplaren van den Kirden aam ©Oka .periodieke e gedimklt, ,wia,arvOior onge- plapier noodig gijin. agen qjjierf ©en lenscha ma ler van ©en eigenaardig re- iwlas namelijk' 1300 maai hen Otieaan lOivler geweest, .cciard zal op zijn VpUgemd© lilt, die hij mlelt zijn twee ny het Michiganmleter voor- diohter Gabriel© d'Annnpj- ;ie:r meeniqinen. Bulgarije. Et, waarVan da apjp|ei-v|l|akl(e 500 vierk. K.M. tednaagh 00 DinitsohenS, 100.000 Zi- 00 T.urben en dujizlenideni Van listen en ander© Vreeandelin- 4.000.000 Bulgaren, remgt de mleeate rozenojlia tent; da jiaaijlïjksehe ptro- eiü itussohen 20IX> «n 5000 nt ter met 1"4 mililiolan ■wijn- 7.000 H|.A. land, Voor éük lkrng iper ja,ar 20 ktj® wijn. «oord ziegt. dat behalve kof'- ije allies kan gedijleni! Mis- ©tje qptimigt.is'cih, maar in t men er tabaks- ©n katoeni- trpfllantages', rijqtveliden en Ook da gra,aniO(p|br©ngst rogge, gersit', haven- en ruim, zoodait aanzienlijke laarVan geëxplontcterd kun- vtoiorntaimelijk maar Turkajie, Britanië en ook E,u|s|lland. ijk© hellingen van den B.al- an den kleinen Balkan', in 1 ï10^ .Bhodopipgebergte vindt izierdijk'e blqukew-, dennen)- m. ient er alls treik'dier. De.piaar- ein van gestajlitia ani worden gebruikt t|oit rijden en helt sten. gia,a,t er <1© laafete jiaren ruit. Rlundteren en sohaplem mielijk uitgevbierd naar Tnr- enkele ïjzerndjlnen, koHen- i-mergroepien, NUMMER 77 ZATERDAG 1 JULI 1933 29stb JAARBANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux vari Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit nummer bestaat uit twee bladen VAH OVER DE GRENZEN 11 ,Wj eekrevue. Die OntWapenings-confercntie is ver daagd tot 16 October. Had men dat niet gedaan, dan wast het fiasco thans reeds bekend. De Duitqchei afgevaardigde Na- idolny, die zich met hand! cn tand verzette tegen uitstel, sprak spottend van een. plechtig© begrafenisj W|ij zien er eerder in 'n opheffing van faillissement1 wegens gebrek aan actief. Ook na 16 Oeboben 'is er van deze conferentie niets mieiea; te verwachten. D|e toestand in 'Europa is, sinds Diuilschland zich van roohtstaat tot vechtsitaat omwerkte, zo» ongunstig geworden vo,or de pacifisten en «afp-gun- qtig voor müitairisten en onrustzaaiers, dat de laatste categorie v.qorlooipig den teventoon iu de bewapeningsi-pnlitiek zul len voeren. Trouwiensj niemand zal het [Frankrijk thans; nog kwalijk nemen, dat het zijh geweldig© oorlogspiachino intact houdt; hpogstens kan men dit land nog verwijten, dat de grimmig'e-krijgshaftige stemming in het paradlijls der Nazi's vooral ontstaan is door de onverzoenlijke hou ding van Frankrijk' na 1918; dit is evenwel nakaarten. Op- de Eiconomisiche conferentie te Londen is1 het evenmin botertje tot o.p den boom. Bes|ultaten werden er botheden niet bereikt. Die! groote winst van deze iwcek bestaat alleen in den terugkeer van het gezond versland van de: leidende Ame rikanen en Engelschen. Het funeste spel van de dollar-dobbelaarst heeft de econoi-, miqche ketters tot een verhelderd inzicht gebracht. Men gaat thans eindelijk be grijpen, dat zonder een evenwichtig he- taalmiddel alles; in de staathuishoudkunde op kuspe schroeven moet blijken Btaan. IZoo werden de gemoederen nrurw en da geesten rijp voor een stabilisatie der- valuta. D© conferentie heeft zich ook' hoogst nuttig bezig- gehouden met dr. Slehacht van de Dluitsph© Rijksbank, die een aller- vernuffigSjte methode had uitgedacht, via )iet tiansjfermoratarium', oml het Dfuitsch- land mogelijk te maken ook uan zijn reëele verplichtingen ten opzichte van het buitenland niet meer te voldoen. -Het in'besjlagneman verzachtend (woord voor s,telen van het vermogen d,er tegenstanders, smaakte de Nazi's in het binnenland zooi goed, dat zij hun vingervlugheid ook op het buitenland Wil len toepassen. De s,taten zijn wel verplicht om a,an Üeze brutale sfruikrooverijl ©en eind t© maken willen zijl de demoralisatie niet nog verder laten woekeren. In dit ge val kunnen ook zij ontreden, pindat jDluitS|0hland een uit.voer-sta;at is, met 'groote vorderingen op zijn afnemers;. jD.elze wanbetalers zijn tenminste in eigen netten te strikken. I De biniienlandsielie politiek' in Diuitsclf- land gaf' deze week weer et0*' voor be schouwingen genoeg. Rugemberg die ten laatste op 'n vlak was komen te staan, niet grooter dan 'n potlopdpiunt, is om laag gestort en sleepte mot zich de, JDfuitsph-nationale pjijrtij' mede in den af grond. Het bolwerk der liberalen is) liiea-- mee gelijkgesjcbakeld, weggewisebt. Eqn 'tragische figuur is deze kranten- en f'ilini- Ikoning geworden. Heimelijk hebben de P'uits|ch-nationalen Hitier begunstigd; zij hebben hém en zijn beweging- wilLcn ge bruiken voor bun duister doel. 'Het nat. s;oc. is hen echter de baas geworden; ge heel D|uits|cliland .schijnt er de weerloozg iprooi van. Het Centrum is nog niet offi cieel. in da pan gehakt, 'doch het aan Brüning gesteld ultimatum zal er wel toe leiden, dat de katholieken het voor-- beeld der D|uits|ch-nationalen volgen en aich op genade of ongenade overgeven. [Verzet kan thanq niet meer geboden worden. Het i=» te laat! Had men eerder met kracht tegen het nat. qoc. opgetre den, dan zou het nooit toit die gevaar lijke hoogte zijn geqtegen. Bijna alle par tijen tastten hen echter slechts mi* llu- weelen handschoenen a,an. Diep in het hart van bijna alle D]uitslchers gloorde ter 'n vonkje sympathie voor de mannen, die op 'n 'Sjlinksche w'ijlze het gehate ver drag van Verqailles ontdoken en' D'uitsch- land aan militair-gedrilde reserve's hiel- tpen. De zachte vonnissen der rechters, de geheime s;ubbidies van dq indnstrieelen, de vingers, voor de oogen der regeerders: Jret waren alle dingen, die de ijzeren Ipuisjt hielpen vormen, welke thans de .nek der meerderheid wurgend omknelt feu ■waarvoor ook Hindenburg) wegkrim'pt. Overal elderq weinig) belang-rijk nieuws. 'Oosjtenrijk hekampt met st'ij'gend succes het nat. qoc. en is yopr het overige i .be trokken in een intrigue der (gaioote mo gendheden, Welke herstel' van de Oosten rijk1Hongaaraphe monarchie zonden wil len zien. Italië vooral qcliijnt da(arin te- werken en Frankrijk, ziet de Haibs.burgeirs, ala vijanden v,a,n( hat tegenwoordig) regime in Diuifcgc'hland, niet ongaarne o.pi den troon terug, maar de kleine Entente, blijkt huiverig voor een S(terk blok als Opsten- rijk-Hongarij© aan zijh voet. "Voorloupig -zal deze geschiedenis wel van da baan zijn. Een nie t w Chineesth-Ja j ansdie conferentie. Die China, Pneiss deelt mede, dat. een speciale eonerentie bijeengeroepen zal wor den, die zich zal moeten bezig houden uitsluitend met problemen vain militairen aard tussöhen China cm Japan. De Ossci-vatorc Romano. Die Oseervutore 'Rjoin,an.O', heit Yatieaan- scha dagblad, dat tot dusv-ei- dagelijks van vier tjoifc, zas paginate jplacht te beslaan, is gisteravond vbor heit 'eerst uibgekomen D|e gulden. Naar wij, vernemen, zullen heden in den ministerraad maatregelen woeden be sproken, die genomen zullen worden om de. speculatie tegen den gulden te bestrij den. Bi!itonlaiids|ehe arbeidskrachten. Het hoofdbestuur van den Ned. iR.-K. Bond van Hotel-geëmployeerden St. An- thoniua mocht Wpensdag een onderhoud hebben met den minister van sociale za1- ken betreffende de buitenlandsiehe arbeids- kkrachten. Die minister verwees na,air de regeeringsverklaring van den minister president, volgens welkel tot de inaatregei- len, waaromtrent eenstemmigheid onder de leden van heb kabinet bestaat, de over weging van een regeling voor de toelating van buitenlands'che arbeidskrachten bef- lioort. Dfeze zaak zal dusj in behandeling komen. 1 Verkoeling van Militairen dienst. Ingevolge het bepaalde in de Dienst plichtwet heeft opi 15 Juni j.l. de jaar- VRAAGT HET UW 't recept bij ons te doen bewerken pas dan is U verzekerd van een juiste pas vorm van Uw Montuur en Glazen. - Zie ODze sorteering met kwaliteiten. Concurreerende prijzen. Moderne Slijp- en Reparatie-Inrichting. VRAAGT ONS INLICHTINGEN. Aanbevelend: OPTICIEN LANGE VORSTSTRAAT 49 met zestien pagina's, die. tal van nieuKvo rubrieken, zoolw'el voor Italië nils, het. bui tenland bevaitte. De Paus he,ef1t eien beizoek gebracht aan d-e vergnoioltjte drufckea-ij, vian het blad. De begroeting voor 1934. De minisfier-presidenb dr. Colijn is gis teravond weer uit, Londein teruiggekéexd omi den gewionon minsiterr.and van heden te. presideeren. Met het oog otp de om vangrijke iagenda -vtoor dien ministerraad zal er oolc ,a.s. Maandag ministerraad Worden gehouden ter bespreking van de vooadqupige' Cijfers der rijksbe|g|riO|Oiting voor 1934. In een ctrnfeajentie van die. 5 bij' heit Werklr.osheidsvraiaglsltiuk ba'Hoikk'en minis ters (dr. Colijn en de ministers van wiaiter- staa,t„ sociale iz'aién, financiën en .oiecoi- nomisohe zaken) zlal hedleinmiddag worden beraadslaagd o,ver de wij|zte wlaarop1 hét vraagstuk moeit Worden aanigeplakt om te komlen 'tpt een doieltrëfitende bestrijding. H;ct Duitsckc transfer inaratorium. De Vereenigingen Effeietanbeacllieiming den Hia,ag en die van Fondselnhoudei-s Am- sberdam hebben te den H,a,ag an te Leiden protestyergaideringien gehouden tegen het Duibseihe .ta-anslfer nnorat.oirium. Daar heit ook nog verder bielaglgen vlan vergaderingen te vieel tijd vraagt, ein het albBöluuit noodzakelijk is, den Ministerraad feu spoedigste te doien wletein dait Neder land verwacht ,dat zijn regeering ©en Zeer kraehtige houding aan aal niemen tegen de rackhswerkrarhting door Dui'tsch- land begaan tem nadeele v'an Nledeaüamdsiche «bligatiebeizitterszoo is heit wemschelijk dat iedere Nederlander, die gevoelt Voor recht, adhaesie batuigt a.an het volgende protest, da.t ter kennis van den Minister raad zal worden gebracht. „Nederlanders, ztaoW'el bezitters als .niet bezitlbers van Duitsöb© sehuldvorderingen van vbor- en na den oorlog, opkomende vOo,r eerlijkheid, recht .en flaibspen bij bet aangaan en niakbmein1 vain vlerplidrtingen, spreken hun veroeitwlaardiging, uit over- he,t Duitsche transfer moratorium en drin gen er met kl-em bij den Minis|tveierr,aad o.p flian, dat krachtige maatregelen Worden g|er troffen ter bescherming der N-ederlamdscihe beleggers en denken daarbij in de eerste plaats aan het ten spoedigste invoeren v|ani een verplichte élear-ing, Waardoor het Duit- sohe eeq.iort,-overschot kan worden gebruikt ter betaling der renten, verschuldigd aan Nederlandsdhe besitltiers van Duitsche vóór-oorlogs- cn naroiorlogs-sdhuilldvprderin- gen." Wja-t er behaald Wordt. ■WIff imeldt uit BerlKjin omtrent die tpe- .pa,ssing van het tpamSilermoratoiriiumIn dé veronderstelling vlain' ©en onigeisitporda wikkeling van if.-m haiudcl mieienilb de m k a?n @edeelt|elijke overmaking J,aji- iu het vboruitzdclhti te kunnen- walion. Dienovereenkiomslig aa(t de Rijks bank van 1 Juji tot ,31 Deioepulher bot do volgende- transfer overgaan -De' rente der leeningen Dalw.es en Young zal geheiel getransï'epeierd worden. Daaren tegen vindt ©en öviermak'ing van de af lossingsbedragen voor de leening Youug niet p'iaaite eVenmin als Van aille andene aflossinigtslbédragen. Van alfe ver Vallende rente en divi-dendhqlaliugein wtodt de helflt, dorii ten hoiogstg 4 plot. per jaar over gemaakt. lijfache loting plaats gehad voor de licli-. ting 1935. Bij deze loting werd dq Mey Theodorus, Marinus als Na. 1 (aangewezen. (W|aar deze naam als grondslagj geldt voor aanwifzing tot dienstplichtige der lichting: .1935 voor het gelieele land, kan ieder imet vriji gjroote askerheid uitmakten of! hij! tengevolge van de®e loting zal moeten dienen, ta mieei- waar door liet „één zwrn per geziri'-qteiH Siri, de kans om! te mloeten dienen (voor elke gemeente verschillend) 90 °Jo of meer bedraagt. De dienstplichtwet geef't de gjelegenheid om op twee wijizén de militaire opleiding te kunnen volgen, t.w1.: a. geconcentreerd in de kazernes; b. grootendeels in .of' nabij', 'de wtopnpla,a,tJ «en, door .zich. te verbinden bij het Insti tuut der Vooroefeningen. Zij die aan hunne wettelijke verplich tingen wenschen ta voldoen op Ida onder b aangegeven wijlze moeten zoo spipdig mogelijk een verbintenis) sluiten bijl hef V oor-oefeningsinstituiut. Hierdoor voo.rkioimen zijl. dat zlij| zullen worden aangewezen voor een bereden wa pen, waarbij1 de minimum! diensttlijld 15 of 12 maanden bedraagt. Dioor zijne verbintenis bij! genoemd in stituut wordt hij opgeleid voor 't wapen xler Infanterie, waarbij den minimum diensttijd ö1/^ maand bedraagt, terw|ijll doojr plaatselijk te oefenen in viiijlen tijd een verkorting van diensttijd wordt verkregen van 4 maanden. Zij', die| meer dan uitslui tend lager onderwijl) genoten, moeten in ernstige mate rekening- houden aange wezen l.e zullen worden voor opleiding tol onderofficier (9 maanden kazernever1- blïjï1) en indien rij! het diploma H.B-.Si. 5 j. c. of daarmede gelijkgesteld diploma verkrijlgen, voor opleiding tot officier (12 maanden verblijfaan één der slcholen voor ve rlof.sioffficier). 'Het Vooroef ening.-instituut stelt de hier- 'bedoelden in staat om hun diensttijd met 7]/2 maand te verkorten, door ter pulaate'o te oefenen in vrijlen tijd. Zij! die een verbintenis) sluiten worden te voren onderzocht door een militaiijö geneeskundige. Die uitspraak va,n geschikt of' ongesehiktverklarirtg; van bedoelde ge neeskundige blijft bindend voor den klen- ringsraad, zoodat men zich na de uitspraak' niet opnieuw1 aan een genéaskundig on'- derzoek behoeft te onderwerpen. Waar -slechts tot 15 Augustus a.s. de toetreding Wijl het VooroefeningsanstituutJ is opengesteld, wordt' verwezen naar öe elders in dit blad voorkomend© adver tentie. 1 Jubilé. De lieer S. Jcsa.yes, herdenkt heden (Z.aterdaig) den dag. wia,ai-op hijl gedurende 3 5jaar werkzaam is als1 bêsteW<er van het station der N. S. alhier. In al dile jiarem haeifil die jubilaris zich doen k'omiie.n aha ©ein groote 'hulp voor staidgeuiOiot en vreemdeling. Gemeenteraad. Gis,terenmiddag vergaderde de Raad. Afwezig met kennisgeving) dhr. Siimons. Bij de ingekomen stukken was o.m. de goedkeuring van Ged. Staten betreffende de raadsbesluiten aangaand© de gasleve ring cn do garantieleening groot f 24.000 ten behoeve van het Gasjthuisbestuur. Het voorstel tot vaststelling eener Mc.- numentenverordening vond bestrijding, van de zijde de? heeren v. Pi0|feil gelietstf,, die het thans, vooral niet de tijd aehhtq om het particulier initiatief' te (belemmeren. Die v 0 |o 1- z. achtte dit bezw-aar niet hoog. Dhr. v. d. Wiart juichtte het voorstel toe; Goes heeft' toch al zoo. weinig over van het oudei sje'hoon. W|at! wijl nog behou den hebben, mag wel 'ni weinig besjcliermd worden. 1 Het voorqtel werd aanvaard. Ook 't voorstel om een perceel grond uit het grondbedrijf te nemen ten dieuslta van de gemeente (raqerveering voor het slachthuis) werd onwensehelijk gaac'ht door dhr. v. Poelgeesjt. Men moet het grond bedrijf' niet op die wijzie plultken, daar het de ander© percieelen onnoodig duur maakt. De vo|orz. besjtreed dit. Na eenige diqeussie werd liet voorstel met de stem van dhr Van Poelgeest tegen (aan vaard. Eenige begrootingen werdien gewijzigd. Bij die van de gasfabriek' klaaigds dhr. v. Poelgeest namens de iinanc. com missie dat er op. de balans zooveel bezit- ■posten staan die weinig waard© meer heb ben, waardoor de balans, (zeer géfla,t-i teerd is-. De res,erve van ongeveer f' 70.000 be staat dus feitelijk! niet. De voprz. zei dat de regcering reeds 'n onderzoek' instelt naar de reserves de|r bedrijjven en dia zal misischien voorstel len om die reserve's op te eten. 'Dhr. de Rloo vond 't van groot be lang dat de adviezen der financieele commissie van te voren aan de raads leden werden bekend gemaakt. De v 00 r z. zei dat die iaidviezen nauwe lijks te lezen Zijh; spr. .bedoelt dit niet als 'n onvriendelijkheid. Dhr. v. Poelgeesjt erkende dat hij onduidelijk sjehreef'; d© Ooanto'. overweegt echter maatregelen om! daarin te voor zien. Dhr. Crucq onderschreef' voor 't groot- s(te deel de opmerkingen der financ'. comm. Dhr. Blok hardt zei dat de bereke ningen van. bet g"as;bedrijï' nooit geflat teerd zijn. Dhr. V is; sell er beaamde dat. Alleen is; hij ook' van meening dRt de bedrfijlfs- politiek fouten heeft. Ook dhr. v. d. W).a r t vbnd de bedrijf's;- polïtiek', Zoover die zich toelegde oip groote winsjen, onjuist. Benoemd werd de commissie van toe zicht op de arbeidsbemiddeling. Hiaar sa- ïnenstelling luidt als' volgt: Voorzitter; burgemeester Hajenius; leden: de lieeren de Bruijne, Hollestelle (wierkgayers) v. d. Does .en Labruyère (werknemers). Aangenom-en werd het voorstel inzake c.v. vermindering der jaa.rlijksehe bijdrage aan de Spoorwegmaatschappij Zuid-Beve land. Ook de ruiling van grond in de bio:cht van Guinea werd goedgekeurd. Het voorstel .om twee tennisbanen p.p het .sportterrein aan te leggen wierd af gekeurd door de financieele commissie, gezien de tijdsomstandigheden. Dhr. de Ro0 verdedigde liet voor stel daar hij, gelijk B. en Wi. meende dat de exploitatie-oplbrengs|ten de kosten goedmaken. Zefftv ziet spr. er een voor deel in voor het comité, dat het sjpoi-t- terrein voor de gemeente bestuurt. (Uit voerig zette spr. dit uiteen. De voorz. lopfde dhr. de iRpQ v.oor zijn velen arbeid als| voorz. v:an het sportcomité en hoo.pit dat het voorstel zou aanvaard worden. Dhr. Viqséher heeft nooit gecon stateerd dat hier Zooveel animlol voior het tennisjsen is; liever zag hijl -'t voorstel nog 'n jaartje aan te houden. Ook dhr. v. d. Wliart qtond sceptisch tenopzichte van de respltaten. De heeren Efckha r dt en H olle- at e 11 e verdedigden het voorstel, dq laat- is|te vroeg nog of de vereeniging, niet meer dan i' 470 wilde betalen. Dhr. de Roo antwoordde ontkennend. Dhr. v. d. Dio es| voelde weinig voor 't voorsjtel. D.e meeste organisaties wierken met berooide kassen en spr. vreest dab na eenige jaren de g'emeeinta met de sfrop zit. Tenslotte werd 't voorstel met 75 at. aangenomen. Tegen stemden d-e. heeren v. d. Dloes|, Crucq, v. Poelgeest, Vis- qslcher -en v. d. Wart. Vervolgens werd aan B. en W. vol macht gegeven tot liet verhuren van de opsjlagterreinen a,an de haven. Kwam .a,an dé orde het voorqtel .rege lende het in gebruik geven! van sjéhool-- lokalen tegen 'n verhoogden, prijtel. Dhr. V i si s c h e r wilde onderscheid ge maakt zien ten aanzien der veréenigingen; bovendien vond spa-, de vergoedingen te hoog. Na ellenlange besprekingen, werd liet voorstel aangehouden. Onderzpcht zal wor den of de gymnastiekvereen. „Volharding" de hooge tarieven wel kan opbrengen. Het verzoek van dhr. V. Berk' om ont-. MEUB ELMAKER 'S-HEER-HENDRIKSK IN DER EN STRAAT filag als directeur van den keuringsdienst van Waren wierd ingewilligd. Iïij het voorspel tot beschikbaarslteli ling van gelden voor het aanbrengen van tapkranen op de waterleiding v,oor Üa sproeiwagens, zei do voorz. dat de financ, comm. vier van die kranen genoeg vond, in tegenstelling met de meening van den diree.tiRur van Gemeentewerken die 12 kranen nqodig achtbleter wlasj (liet natuur lijk wanneer da oiude toestand gehand haafd kan iblijveu. Dhr. v. d. Wl,art verdedigde het voor stel der financ. commissie; een lid wilde zelflq geheel 't sproeien staken. Dhr. Eek'hardt vroeg bfl er dofiir da nieuwe kranen geen roesitwater kan wor den opgewekt. I De voorz.: Ik weet 't niotl Dhr. Crucq vroeg of er 'genoeg aan- draug w.a^ uitgeoefend op den directeurj der waterleiding om den toestand te 'hand haven 1 V.oor-Zitter: J;awel, ma.ar met Had? lieer bereikt men niet veel. De directeur van gemeente-werken', in- middelsi ontbiod-en, zette uiteen dat voor ©en eeonom. besproeiing der stad 12 tap- plaatsen beslist noodig zijn. Dhr. v. Poelgeest zei dat men be zuinigen moet, ook in deze. Men moet zich bepal-en tot da voornaamste punten. Dhr. V e r m air-e Sjtelde voor om ge woon door te gaan Zooals) pltij'd en danl te zien wat de Wjaterleiding doet. Dhr. v. Poelgeest verdedigde zijn houding als| directeur der wuterleidittgl in de2'e.. Die bijzondere sitandipijjpl die voor. liet vull-en -der wagens) noodig is, werd hier nooit gebruikt, daar men dat voor werp niet niet genoeg beleid gebruikta; bovendien zijn da brandkranen eigenlijk! niet geschikt voor. dat doel. Dien laatsten! tijd heeft spr. geregeld een zij'ner men- achen meegegeven oml d© wagens te vul len. Dit gaat niet langer belanglooq. Dhr. Crucq vroeg of er geen gem. werkman op te leiden waq voor dia functie. Dhr. v. Poelgeest: 't IS|y-steemi deugt niet. Dhr. v. d. Dio.es vroeg of! aan da nieuwe tapkranen niet dezelfde foute?» kleefden als a,an de oude. Dhr. v. Poelgeest ontkende dit. Besfoten werd tenslotte met 84 st. een bedrag van f 50 beqc'hikhaar te stel len tapkranen. Gevraagd was 140. Het bezwaarschrift Brusket werd af gewezen. Besfoten werd, de ontvangen schadever goeding voor liet jachtrecht te beleggen in effecten. Nog vereenig'de da raad zich met het voorstel .oim de directeurswoning bij, 't gaahedrijïl te Kralbbendlijke te verhuren aan dhr. Vader. Rondvraag, De voorz. herinnert aan dien geWleldi- geu regenval die hier djézler dagen in Goea is gefwéest. Spr. leeisit een rajp(p|oris, van d.en diriecteiulr van Gemeenitielwerkeii vbor over de xiolee- ring jn de Korte Nieju|w|s|traat, iwaaj: men ve|el avlerlasit von heit water hieeflt gehad, Helt is gebleken, daf) de ijsfabriek van den heier Van Liere olieptadudtleji in de rioleiering afvoert. Dit Weakl beleanmeirenid op den w|aiter,afflvaer en mioeh absoluut ■wiordeai verboden. Dioet bijl dif jii.et, dam Verder izioiu .een noodriolééring moeten worden gelegd vta,n de Korte Nieiu|wlsit(r. naar de vlesk die f750 'zou 'kbsfen. De'ze zoiu laReicai in niood|g.evapieiln mloetjeia werkten. Verder leieist de Secrefairis een schrijven voor v(in den dirqotteur der Ctemleenfp- iverken inzake dl© 'basitraitjug. Geinoe|md wiorden die veimeiutwinge?!» die hebbbem plaatis gehad. Hieit. materiaal voor Lange Vorststnaat, J. A. v. d. Gioeskade en voor trof.todrs in de biun-eiafeaid is xeieda aangekoclit. Van dem tetaialpost bestrating f12000) is reeds f 10.00-0 'besteed. Vpox onderhoiud beisjfcraitjug kan volgend jaar aianm-erkalijik minder wiordten geraamd, boo- dalb wordt voorgesteld de vlerbatiejing van de Lange Vorstsfraat 'in heit voorjaar 1934 te doen uityoeren. Daardoor wqrdt de begroating voor dif jaar Hvlat ontiasiti Verder zegt de voorzit,ter, dat ongteveer half Juli weer een Raadsvergadering aal warden gehouden. Dhr. Or.ueq vraagt of de béwtonera van de Korte Niqulwlatraat vtergaeding krijgen voor hun meubilair ,dart? dloor het hooge- wialfcer is beisohadigd. De voor z'. .antlwoprdde bavfestigend. Er, wordt me* die- mmsiehen onderhajidield'. Opi enkele vr.aigien anitlwoordlt dhr. Rot huizen nog, dat bedoéld moodriool alffleen in speciale geyallllen moet wlerkén. iEr

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1