instr. 17, Goes Tweede Blad PAROCHIE 0, L. VROUW EN HEMELOPNEMING EEN De roman van Robert Haftings JWSCHE COURANT NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Benito Mussolini. FEUILLETON KERKELIJK LEVEN Letteren en Kunst. Vóór hei zonnebad 'p ONTSPANNINGSLECTUUR Op den vuurtoren. sa-sas^a- Inoeng S-amimoeng {fen Z. vans lim'eer) vtertpont Va® onder tot 1 grootte scheur. Liking is: rustig en gelaitem. t Jdhokken dure® vuiurf. lRana,u|sche is Banding Ago-eng* li'wlo-eslt, D'jiepara, Pilla, Tand- "ti en Kot.a Batoe zijn zwaar Jitfle, Iw'erd dotor brand geteisterd.. |dooden bevinden zich ook tan- nsohe volkshoofden. kaals wagens misstelling. OVEZANO >loot en losbaar per 1 Juli 1933 Be 4'/2 leening 191$ [e R.-R. School) ;t f250,No. 70. hstaande obligatie bene- de per 1 Juli 1933 ver- llende coupons der leening 1906 1913 (Schooll.) 1918 sedert 1 Juli 1932 los- Obligatie No. 5, groot p—der 4'/z leening zijn betaalbaar bij de ERLANDSCHELAND IWBANK N.V., GOES. t| t bisschoppelijke mach ti en goedvinden van de derheid der Obligatiehou- vinden op de 4 lee- van 1906 en 4'/2 ing van 1918 voorloopig aflossingen plaats. Namens het Kerkbestuur, S. A. J. WILLEMSEN, 43 Pastoor-Voorz. vanaff 100,t. e. l»e- I» 1^ drag. 6 °/0. OOK op 'aankoop vee. Iedereen schrijft Iport antw. „DE ONDERLIN- I SCHIEDAM. ZATERDAG) 29 JULI 1933 WÈÊm WÊk 11 Italië'® dictator iz|al heden zsijn öOsttem gehoprtediag herdenken. Hijl Werd gehore® in het klein» dorpje P®edapi>ipt in de Ro- manna. Zij® v,a|der Was smid, kastelein en hege]iij|liwrtdjd biuig'emeest.er, tekwijl .zijn moeder pnderw'ijlzeres iaan de school in het dorp Iwps. IZJjln vader, Akssandxioi iMns- eolini, wpp in rij® omgeving epa gevreesd reva!nti(Opnflir, die rij® kinderen een harde en streng» dp|v|o,edi!n,g| gaf. Hijln Voornaam Benito [ontving Mussolini naar dien herutah- ten Mexiqaansdhm revoüuitiipjnpair Benito Jjuearaz, die Maxiinilitaian, de kfeiztar van ■Mexico, izpnder voimya® plrpicles liet flush leeren en vopr Wie® Almwidrii MuSsolinj een groot» vereering kbesterdej Via®a!i1 ztijln jeugd heetft Mussolini steeds een jj'ztere|n wil en eem buitengewoon doprzettinigsvei'- rnogen (aan den' dag @e!egd, wielke eigen schappen versterkt izlijln gdwprdlen djppr do opvlpedingsmethodci ya® 'z|ija vader. Djeiz® leerdie zlij'n kinderen n.l. reeds viapatül hun yroegsten jeugd szdclhzeM en anderen te verdedigen. Benito Muss(o|lini leerde dit op den dag, dat epn opgeschoten jongen hem elijm speelgoed! nlfnaml en hem. een pfijk slaag gaf*- Huilend lispi Wijl naar hufs, wlaar 'z|ijh vlader vroeg, wie| hern had ge slagen; ,,'Wpi, een jongen gropter dan jijt? En je helbfc heim! loten gaan!1, Leer toch jezelf te verdedigen als een man, inplaats van te grienen als een vrouw1!", zeide EÜjln vader. {Dlezte woorden maakten een diepen indruk opl het Mind. PiLo(tseling hield hot op met huilen en bracht den verderen dag dopr met het puntig slüjlpien v,an een steen. {Nog vóó.r den jaryond iztocjht Wijl den knaap, die hem züj'n speelgoed had pntnom'en, op en sloeg Met den pujntigjen steen :zjoto lang op. diens hjoolfd, dat hijf bloed zag. Tqem was hlijl voidiaan. Zalf® nu n|o(g speelt, als Wijl daarover spreekt, een trpftSöhe, kwaad aardige glimlach oM zlij'n liplppen. Het is een feit, diat iemands jeugd veel van zfijta. persoonlijkheid o'plenha,art. Ejn in de jeugd van Mussolini is ppk veel gelWeest, dat anderen in staat Weeft gesteld hern! sucdes te verspellen en een aanwijzing vormde dqor de goroth eigenschappen, Welke in hen sluimerden. Als jionigeu Wlas Benito wild en koppig, met leen lidht ontvlambaar teanlpexiamient. H|ij| Was een Moeilijk' kind om' loip, te voeden, m'aar zop, spontaan, 'zoo levendig en Zqa vlol sterke jeugd en vol harding, dat lb|ij' allen, die mfct hem' in aan raking lt|w!am', vpn heim! gingen hpudien. Bij' hield vefel ya® izlijn ouders en. 2¥Jo'w|a| zijn vader als zlijh moeder begrepen, dat Wij geen geWtp.n kind wag. E|ens geide zijn Moeder tot hieto: ,jJlai, Benito, jij; moet iets tjijizonders tot sfcaud brengen," wlaarop do jongen ernstig iantwïiprddle'„Moeder, ik «al ooik iets gropts tot ^tand brengen," Benito Mns£t°lini w|as 15 jaar o-ud, toen hem Ibij! het giemoentebestunr van eep. na burige gemeente een betrekking werd aan geboden ,als Schiijlvier. Benitp. stond in dien tijd' eclhteir als «eer koppig belk'end, .zcpldat da bui-gemaester bajj nader inzien izij'n laah'bod tsrugtupjk. „Ijk kjan deza be- trelslking niet aan Benito geven, Wijl is tveei te stijfhoofdig en ontstuimig," aaide het ho(o|M der gemeente tot Mussolini's vader. iDjazle, dia zijln kind kende, spi;aW toen de gedenkwaardige woprden: „Ijkl geloof, da,t iu er verpaasf is |eu d;a|t het !bbs|t|irur vlan dit dorp jater .zitjh even erg plvbr dez» bel- slissing z(al sdhain'en, als het -bletstuiur van Bicilië, dat Weigerde een onbeduidende be trekking te geiven pan den gro|oltein Fran- eeseta Cri&pi". Benitp Mussoliui izóiu toen gaan studeenen voior onderwijzer. Met moeite tan inspanning bracht Mj| het izioover en kreeg iztófftr een piilaats aan een votkB- sdhopl 'tegen leien salaris vjam 56 lire per maand. iWjetgens zijn nevotuti|0|nn|ttiita idees (wlas Mussolini (blijl zijn e|op!f'raters evenwel niet erg gezien en het duurde .ojok niet lang d£ hij( kreeg Zijn |ontsIag. Mussolini trok toien M Zwervend door het land en Ibereikti» iztojo Switserland. In Geneve deetd hijf Moeite iota' neluties nniet studenten aan ta kno|o|pen, doiclv dl» autoriteiten wiaren reeds voor WeW gewaarschuwd en lieten hem uit het kanton verdwijnen. Mwaslölini nam toen ide Wijk na;ar La|u,samra, w^ar hij geregteM de vergaderingen dar sqc1. pnrtïjl tój'woonide. Eien partijlgemopt, die Medelijden met den jongen m|a,n ha.d, na|m' he(m| pi's ho|adscha|ppenjongen in izSjln 'dienst. Hij' verdiend» njui 30 iflrs. in <ie inland Wet Vrtij(e wiasch, kost en voeding. Meer verlanlgidj? Miussohni [ook' niet'; Wij twM .al iblij, d|M Wij Blunt vea'Jiqt da kiaimiar mieit groot1» waardigheid. Bblb Jïiep mimimw naar het raa,m' ein gmg nu zoo sitnan aohter de lange gpr- .dijuen, daf luj| vaai den weg al! niet te zien wias. Hij' sitald z'ijln hoplld iets naar voren; zijn ooigen zochten dqiï v'erwiaiaiden tuin af; maar, oilbchioion hij ©eu paar minuten geduldig waohfte, van den ge bochelde waS'nietvsl Meieii' te hcs|pieuren. Maar toen hij' «en hall' uur jatar ip d» iSiUto Weit griopte liek' uitreed, kelken twee k'Wlaadaardige aptgen iuit de diclite ha.ag naar hem ,en twee gropilfl hamie® balden zioh itjott vjuisitlen. Die gebochelde «ond hem! oen vtoek Uohtern,a |Op 'gijn Weg naar Lojud'ein. HOEJDSTUK V i In de sphemeriga sftiita van 'do kü/eiua drnpslterk werden ©en man en 'n vaidu'w iin he,t huwelijk' verbionden. B|uifen joeig de wind de don;» blade ren pver d« graiven v,an he|t, ipuide kerk hof een triesita negen kfetterdje xupr- Be langzame stem van dein 'geeistéjlij'ke klonk eentonig door de k^eflinio kerk', als een stem in 'n droom. Rob luisterde er naar met e,en uhweaieinïijk geviOteP;; bij in zijn vi'ijen' Kij|d zijn geli/elfKopsde stu- 'die kon voortzetten. Als socialist Was Mussolini niet van dat s)oprt, dat zSj|n kracdit iznekit in ©»n stortvloed vlan. woor den; dopr het echt niensclhelijlkcc en pnajk1- tiseho, dimt er In 'dijln gedraigfeüijn zat, Waakte Wijl op vote mensdhen een dielpe>i indruk. In èiwitseaiand vond men Wem echter te gev.a,arlij|k en er kwiam een be vel, 'diat Mussolini liet ZiwitserSclie gi-ond1- gelhied moest verlaten. Hij bega'f' zich to;en naar Triest, w|aiar Wij( redaiöteur werd van een volkskrant. In 1910 richtte Wij! hot w'eekblad „D|e Klassenstrijd" op, waarin ■hijl ide daden v,a-n de „Zjch noemende ®,ocliia- listen" Sdherp hiekelidè. Bieods toen gajf h'ij zichzelf aan pis uanstapnid didtator. Mussolini Wjas in dien tój|d een zeer in tiem vriend vpn Corridoni, een der eerste Italiaansche vereenigittglsleid'ers, die zich Ibüjna blindelings apu Miusaolini's leiding; ondierwierpo, ZÏÏjl jipim'en. /beiclen deel apn do stakingen, welke plaats vonden in 1911, '12 en '13, Het iwlas hun opzet oen splieclen vakbond /op te richten, wlellk'o tot tepiki ha,d de 'arbeidende klasse «o/owel economisch als moraal ta steunen. Na het congres van Anooina in 1911 scheidde Mussiolini «iclli volk/omen Van de socialisten af' en besteedde hij' fatopam met C,orrid,oni uit sluitend 'z|ij;n pandaicllit aan het syndica lisme, het «enige pnnt, da,t Wij yan Zlijn vroeger programma had ovetrgeliojnden. Heft is Wel een .otp'jnlerktaBjIkb ev|Olutie(, wel ke (zich. in die jopen in Mussolini's poli tieke idees heell't voitpoklken. Tpen du oor log luithpak, klon Mussolini, die toen de „Poppjo 'd'Itplia'1'' luitgpjf, Aan opik een geheel onder standpupt innemen' don de socialisten. Teziamlen met d'Annunzjoi un on Corridjohi ijfverdq hij yiooir 'ErainjkHijPv en voior een deelnajmta Van Ifalië aan (den oorlog. Dit namen da socialisten hem Zeer kwialijlk en het gevolg was dan ^fxk, flat 'Wij v,an de apbieidierspurtij' Werd uitgle- sloten. Het is wiel plgeonleen bekend, dat Mussolini Zidh gedupendle den porlogl zfeer moedig he#t gedragen; mleerdlere' malen werd hijl zelfs zwaar gpwond. Ejens viel hem de «er te Ibeurt, dat hïj| jnetJ nog an dere gewonden word jjoegeslprok'en door den Italiaanse/hen koning, die het lajzlaret bezocht. (Weinig vermjoedde do kioningj tO/en whLk «en rol klofporiapl Muss/olini n/og eens in «fijn land zou spelen! Na den vredo bond Mussjolini den) stój(d aan tegen het (bolsjewisme, d,at pok! al reeds in .Italië "wlas binnengeslopen. In Maart 1919 x'iep Wij! te Milaan eien samenkomst bijeen van •zijn getroUwste volgelingen en tiijidens deze vergadering wlerd de eerste .fascistische club gesticjht. Keeds den volgenden dag publiceerde hij! Hjn progralmtoa, hetwielk hierop» neerkwam, dat Wijf het socialisme zou bestrijden en het land er wteer bjoven öp 'helpen. D|e jaren, wielke nu vjolgdcn, die van het groeiend ï'ascislrUe, ziijjn ftugu- tjwSjfteld de mqeilijlkstet geweest jxit het leven van Mussolini. Bjust gunidie hijl zioh hoegena,amjd niet; voortdurend Werd h'ijl in beslag genomen dfopr zlij'n plannen yopr een nie-uwien: bestuiwsvorm; welke het oud» Italië '«ojx doen ofpleven. Dimaptaarseh na,ar Bom© en die daiaibpvolgende opdracht om de leiding der x-egeering p'p' zich tte nemen waren v0|0r Mussolini de bekroning van z'ijin. Werk. Hoe heit fascisme is 'ge groeid en w|a,t M.ussjolini ©r in de uf'geloo- jïen jaren mede Weeft bereikt, mag als algemeen bekend Wlorden venpnderstelld. Zijn grootste verdienste/ is echter Wel, da,t Wij' Italië heeft [bevrijd uit de m|alclr- tige greeipj van het ibiolsjidwisime en 't (socia lisme, dat daar sterk revolutionnaii' Wlas en dat Mj' de verzjoening mot het IVaticjaan tot stand bracht. DE, HL ROK VAN TRIER/. door Anton van .Wjelson Pr. .Wlat David in den /geest aanswhouwde, toien hij in zijn 2len .Psalm voorzegde# „over mijn rok höbiben zij' he|t| lot ge- worpen", ida/t slag da Eivangelist Joann'es voior zijn ooglen geschieden. Violgielnts regjte- m/But fhiadden do vier soldaten, die dó krui siging hadden verx-ich't, het radht de klea- ren 'der terechittgiesitelden ondier ejllkaaa' tl» verdleel'ein. Sandafan, gordel, miantel «n ■opipiaiklleed waren gaiu|w' geimoiag verdeiejld. Do lijfrok, die «Vanafe het Meed v(an den H]oiogiepriies(ter uilb cwn geweven stuk be stond, gaf mieier moeilijkheid. Wij zien do soldaten hie|t k|!ie|eidmglslt;uib heien en weica- trekken pm een uaud fei vinden. Als zij er geen vindlein k'uimniein,, zijn s(p|oiedig Ae diotobeilsöoenien, wejllkh deiStijdis to|t de ,uit- ltlon zich pauwlijks r«,ajlaiaaetr(ein dak lwfc qen drooml was; do ziwia,kk;e, hijgende „Amensi" van <len ameoWtigen k[e(rkd»e- na,a,r op den acWtergr/ond, do vertegep qte/m' van het meisje naast heim, 'haar havende 'vingers in zijm haind, Wek mocat een droom zijn, waaruit Wijl fjppiedig zou ontwaken loquol ziohaelil terug ta vinden in zijn weelderig» ka,miers, in Londen. Pas, tioien hij zlij'n naam teetóanda in een oud muf regisitai- in dta kh|U)de ooneis- tP/riek,'uri'/T, scheien hij melt een J'illling tel ontwaken en ke,e|k' in de bijinia ver schrikt» oogen van helt meisje; diaib nu zijn vruuiw w|as. Zijn vrouwDja jonge HaStings v|o/eldo al Weit Mloed uit zijn gezicht weginek'keii. Miachinaal stak hij zijn ha,nd uit «n aoöht struin bij do tafel. Da ouide geestelijke fejicillieierde! hem. Bob kreeg hof gewoel, alsplfl hij' moesik lachen; hij voeffide den lach in zSjiu keel Ojpkomcn. Dan keek' hij weer in de.oiogen van het meisijo tagemvfer hom. Er was iets tragisch in di» oogen. De jonge Hafltings stapte imp|ullsie,f voorufit.; hij le/gcl/a ©en hand pp lelïk' v|an ha,ar te ere söhoiud,»rsi; hij bbuklte zicih' en kust;» verlegeu haar zacht» W'angen. Hij probeerde ta spreken, m,aiar hij kon geen woord uitbrengen en pioitsailing iwarrn zij buiton de kerk; d,» kaalhoioifldigel kfoslter wais reedis bezig, cler ke,2'kdein'en achtfer hen te sluiten. Nu hein je mijn vrouw, «ei Sohext. rusting van eien moidaaltl behoorden, yhor den dag gehaald «n zonder beft te we/ten verv'uÏÏIen die Heidenen Davids pirofeftfe- Datablfdie kjteied wordt vaRwege het H|. Jaar van 23 Juli tpü 3 Se|pbeimiber weder tan!to«ng»s|ÜeId. D|a tiaiatate maal gesiobiedde dit, in helt begin dezler ieeu,w Oiuder bis- schopi Mieha:el EcRx K/orulm en trok tolen ongeivtaer twtee miljlioon pelgrims. De Hiei- lige Epk is een gefslobenlc v,an keiztarin Helena,de mioieder van keizier Goin'stan- tjjd, di» ham miraf nog andere koötbarè reli kwieën reads vrolefg naar haar lievteöings- Stad zond. H|»t was onder den H. Bisschop Agrifiusi, die uM helt Opaten af'kiqmlsitig was ,e.n in 314 hot eerst» qomciilie va,u Aries bijwioionde. In 1512 Word up! ver langen van keizer MaximiP'iaa® de B. Riok n.an heit volle vertoond. E'n zloio oak da v.olgc-nde jianen tioit en met 1517. Van 1524 teit 1545 had de vertoioning olie ztaveh jaar plaa/ts. Via,n de zeivbnitienido ee.uw af' m'Oiesjt dl» kbistibare x'cLikWi© van- weg» de aoa'logSlroielbell'en vwoa- de Fran- söben in veiligheid wiarden (gelhraoht. Eerst in 1810 word zta ppi bievlel V|an Nap|o|llaoiii ia,an de Domkerk van Trier l(e|rug|geeöhclo:n- k«n. Na ©en ,andMbx-eldn|g vain ruim eein anderhalve eeuw kou zij dat jaar weer aan hot volk worden gatDond. Onder bis-whi® Arnoldi werd de uitatefljling in 1844 Wea1- haald ein 'frakken niet xnindlsr dan 1.050.833 pelgrims in eerbiedige aandaoht aan 's Heioren H. Kleed vopr'bïj. Het 'ka tholieke Duifsehffiand beJeteifde 'toen, evien als thans, «en z'waren Mjd. Jpaninles Riomge feaiBhitte t|oien daor stiqhting van oen D'iiitscte Kaïtüioli'ok'en van "da Rpoanis|»he wereldkerk 5!o® te sahiouren. De Pruisi sch» regeiering dmoeg «r heit haal» hoe bij hef Kaïthioilieke volKksdleel nog inoer in gisting te brengen d/Oior 30 'NpVamlbeir 1837 den Aartsbislsahqpi Cl»miens August van Draste' ViSehering te doen gfev'angen netoen. De beweging van Jouunes Riomge verliep in hot z/and, doich h»t KatWolli'ek'e leven en da Kaithollieke gedachte hadden een nieuWen prikkel opityiaugtan. Brutale behandeling hpeflt imimérs neg Steeds de Keirk' versfterkt /en haar vlijanidein Itqt un- maeht 'tea verlamd. Voioraii jonge kraoh- ten werden mloibicl ©n 15 November 1844 stichtten zeven stnidlonite/n te Blom® onder Jo'hnam JoisjefpiK von der Bjurg de Katho lieke Studenlfenvioreeniigiiing Baiv|aria. Ook itihans wij .meiden het needs valf 'de. U'tetóiling v!an den H- R(ak in een voor de Duiitsehfe Kaïtholieiken uiterst zWaren tijd, ma,ar zij Valt teviens saimleai me.f h,et Heilig Jaar, dat Paus PiuisXI iaf'kondigde lalis he(f negtentóeande «euwflaeist via,n den k'r.uisidoiod des "Vierlöissei's. Beide nwefen de aandacht Vestigen pp Bom, Van Wien ia,ll«en redding /uit den veelzijdigein' nOiod der wereld is t» verhoioplen. -T,eirug naar Ohristuiis! Dat is de r,qep|, wielkl» klinkt van uit hot qudo Btotne in Italië en van uit het Dnitsehe R;o|mlei, Triferl Pielcr Langendijk. Dinsdag 25 Juli was liet tweehonderd en vijftig) jia,ar geleden dat de dichter Pieifer Langendijk ta Haarlem werd ge boren. Pieter Langen/dijk' was de zoo® van A'nent Langendijk, die metselaar van' bleraeip! w,as. Reedlsi oipl (bjarigeax le,af]tajd verloor Pieter zijn Vader, wiaardopr. hij' gedwongenwas zijn mioeder ta helpien in "dta vo/orziieining van hu® onderhoud, Aanvankelijk zotte zijn mo/eider met een mie/est erknecht da zia,ak van Pieter's Va der voort, doch dooi'da|t man de bekwamo leiding, van Pieter's vader miisibei, kVijndo da zaak en ging tenslotte hef niet. Op 10- jiai'igan teeftijd werd Pleiter naar .Amster dam gezonden, alwaar hij in huj^ wlerd gedaan hij de familie SeweR, .tebwfjH z'ijn moeder te Haarlem een linnenwinkel oipi- richtte, doch door gebrek nn® de npodiigë .kbopimansgoiesb v,an de zijde der v'roww mislukte ook d«ze upzeit'. Dei winkel en iuibaedel werd verkocht en zijn Moeder vertrok' hierop naar Den Haag. Inmiddels leerde Pieter e«n vak; hij werktle in e|eu weverij en spinnerij, w|aar hij taan ij(Verig leerling bleek. Piteii,er verStiond zijn vlak al gauw en wjas oipl die manier den tropislli tan ©be,un voor zijn imm'er in zorge® vfer- keerende moeder. Hij verwierf' voorial eien zekere populariteit als plafrooin-fekenaiar voor de vele tpemteirtijd in Nederüiand ge- vestigde daimaslbWeviei'ijlen. Na te Den Haag ien te -"Amfsiterdam ©aniige .jaren te hebben gewoond,, 'vestigde hij zich in 1722 in die nabijheid v,an zïjh ge[b[oorfe- Er was iets ,a,l0 ouibstaL'tenis in .a'n stem; hij nam zlij® haai tiS en lief. dm vpch- figen wind qver zijn gloeiend: v|oprhp|of'd strijken. I iI i J,a,! Hef woord kwiam fluisterend over ha,ar lippen. Haar armen hingen lusfiel'oiois langs haar lichaiaim, terwijl zij hem mot verslclirik|to oogen aankeek- Splijt het je.?, vroeg zij hem langhaam. Een golf' van medelijden sloeg in den jongen Hlaflfinigsi otmhpog; hij dwqng zich fat' eenlach-. Walt e«n vraagNatuurlijk niet! Wij zullen heel, heel gelukkig zijn en een moioien tjjd tegemoet gaan. Er is voor allee gazOrgd'; de bopif vlertrekt mhr- genini'ddag. Ja hebt t'ooh niets vergeten van wat ik je gezegd heb.?, Neen, zei zij verlegen. Zij wandelden hef pad ,af! naar 'it small;» hekje, waar Bpb's auto stand. Een speciale vergunning eien -aardig honorarium aan den geesfielijk'e, die niet nieuwsgierig wlas «en rit met «een groeten omweg n-apr »»n afgelegjen dorp- ju, waar niemand Rlolb kende en hun vwemd huwelijk' Was vloRrokke®. Er werd ieltsi wakker in den jongen Haftings! D'e' vreem'do gav|oeRopi8lheaid viel vaai hem af', zijn hersens die d'e laagte drie dijgen verdoofd schenen, 'k'wamlenl weer in aatje; heit wlas alsoif hij zljta her innering tea-jig kreeg :e® weer vooruitl kon zien na,ar de jaren dis yopr hem la gen, en hij wias bi ■plaafs, alwaar hij zioh boioifdziakleilïjk aan 'hef) dichten wijdde. Naast zijn dichtkunst verwaarloosde hij tpch gejensz'inis zijln v|ak aha patropn-beekenaar. Dppr zijn ijver en toewijding verkreeg hij1 een aanstelling in de weverij v|an den fabrikant! PravuJ waiar liij als nieeislterknieohlt van eien .Weof- ziolder wcrk'zaiaim Werd gestiellld. De betoeik- kingen, welke hierop voKlgden, .Wlaren, steeds weer honger, totdat Langendijk tenslotte een zeltfetjandig patropiniteekenaax- was en als Zoodanig met versdhillliando groote wcverijlen in verbinding fltond. Ujij ontving langdurige, oantraicltel® «n ondier- hield zelfs relaifipsl in het buitonlllanid. In de dnarap volgende jax-en wislt. Langandiijk in verbinding ta komen mieit viersphiil- louae toonealkunst/eniaiai's, die'in .zijn wei-k belang «telden. Zopdoiendq outwikkelde zioh oofc zijn didiit(le,un.9b en werd spoe dig o.pi hoog pieil 'geibraoht. In deizie periodo ontstond zijn „Dion Quichottei op de brui- luff van Kamaoho", welt blijspel liij' in i699 voltooide,, doch eerst iu 1711, dpor tipe-do-eh v,an eenigo vrienden, tan toPMte werd gicbraoht en doorslaand quoaeis in* oogstte'. Dezo eerste xnaml yan La-ugendijk verêffendje den weg voor zijn laifere niet minder bekend gfeiworden wex-lcen. Langendijk was in zijn tijd ©»m geliefd toondels-clirijver ien -dichter; dik'wijl'.Bi ver zocht men hem voor een of andere ge legenheid iaën stink te schrijven ol! ta dichten, hetwelk immier in den smaak eerst de huid inwrijven mei „Zij"-crême of „Zij"-olie voorkomt zonnebrand i Uw huid wordt tevens^ prachtig gebruind. „7Ü"CRÈME of„7U"OLIE )n prijzen von 20-75 c). viel bij het toontaelllieivtend pluibliek. Be halve do roem, welk® Langendijk Ver wierf. schijnen ook zij'n finauciiateLaamge- legenheden ham gunstig te zijn gipweeist, want, niet alleen btaz'at hij in 1724 ©en ruime villa in de adhoone omgeving van Haarlem, doch ook in hef cen'tiruim der stad was de dichter «en wioning j-ijk'. B:oo,- ze tongen beweren, dut Langieudijk1 ,dezo t,wea Woningen ter hasehikking jïad om, wanneer hij als echtte bohémien oen vr,oio- lijken avond bij1 zijn vrienden: doorbraohib, dei stad niet te behoe/ven Verlaten als hij' de ploortea gleislo/tJen zlag, m andersom. In 1728 sloeg Langendijk voorgoed tie Haarlem zijn tenten olp, nadat hij' eqnige maanden tevoren in het huwelijk Wias ge treden. Zijn moeder stierf in 1727, nadat zij haar laarfiStei 'levensjaren bïj' haar -anon had doorgebracht en niet 'langer meer in kommervolle onnisjtiandigihedein behoefde te leven. Het huwelijk Van Langemidijk schijnt achter niet bijslfer geluklrigi to zijn geweest; zijn vrqutwl W|aS .«ielkelijk en had. bovendien een onaangenaam ka rakter. Buiim een jaar na belt huweiijk Stierf zij. Langendijk legde zich na den dood van zijn Vrouw opnieuw mtaf ijver op dei dichtkunst toe. De isens zlqoi zorge* looze artistennatuur van den dichter -nam als 't ware een andlere wending; Langen dijk ha.d evenwel nimmer een uitgesproken vroolijk karakter bielztaten, doch stond be kend cm zijn vluggen geest en iglqvlaitta antwoorden. Eten aardig voorvlal uk laar gendijk's leven is het vagende: Op ver zoek' vaxi eenigei zijner vtele vrienden, die zijn talent wisten te iwlaardlaereu, liet La-ngiendijk zich !uiitiSclhi]i(teren. Tcuan mien' helm bat voltooide schillderstuk' teonde, vond de dichter, dat het niet' Veel op hein geleek. Zijn vrienden daiarentagau be weerden het tegenovergestelde. Zonder zich «enigszins t,e bedenken, z'eide hij' teem „Moieit htet pox*tret «op blijven, zet er da.n onder: „Dit is helt portoet van dichter Pi»t, maar, vrienden, het gedijkt heb niet." Daar Langendijk' dopr zijh los ai*tislben- leven ,ho,e langer hoe meer in de put genaakte en zijn schulden zich Steeds meer ophoopte, ontfermde) de biu'gauaestleir yan Haarlem zich o/vjer hem door he|mi in .1749 te benoem en to't Stia.dslhibtorier schrijver. Als zoodanig kbn Langemidijk zich voor een groot deel v|a,n zijn tijld iaan de litteratuur wijden. Pieter Lamgcudijk stieri' qj' 9 Juli 1756, iiadia,t tal van dicht,werklen en ion eelsfukken viam ham waren gepiubliceerd en tan fao/naellie ge bracht.. Van de Voornaamste werk!en, wiel ke van Pietier Langendijk' ■w|ers|cthtejnie|nl, Hij wikkelde Rosailie 'wlarm' in da bont jas hij z'ag hoe zijl beefdie, teen zijn hand onopiZ'eititeRjk de hane, aannaakte en opnieuw k'wiam er wroeging gver hem. piWiees toch niet bang voor mij, zied hij, onliandig, ik z/al well heel Bel voor je zijn en jo heel gelukkig maiken. Wut klonk dat nuchter. Wait; heel an ders dan de hartstochtelijke woprdte® die zloo gemakkelijk over zlijh lippen wanen gekomen op den avond dat hij afsoheiid had genomen van Lilian Fane. Hij kreeg den afschuw van zichzelf. 'Hij durfde zijn oogen niet opslaan naar het meisj-o naast hem. Ze legden den terugrit zwij gend af. Toen Alperto® ia 't gezicht kwam, liet Riob .den "wagon sbiliSbaan. Je moet hier uitsfaippen, .alias is in orde. Hij lachte haar bemjoiedigend toe. Ik1 geloof' niet, dalt Sherny of iemand an ders a,chterdoich.t zal hebben, wij zijn npg g,e,ea anderhalf! u,ur bij lelk'aar geweest. Kijk niet zop bedrukt, EosaRe; dit is de laatste dag van het oude tevfen. Vergeet vooral nült wat ik je gezlagd heb; je moet de w.oonwlagems verlaitlen h«el v'ro-eg in den nriorgen, aoptdna het licht wordt. Ik' zal nier mat de auto op j® waolitem, en dan gaan wij recht door naar Londen, Teglem de® tijd dat ze je ruigten, zijn, wijlal lang luiten hun bereik, m daar hij adelm.de, diept en keek over haar heen naar de groep/ bruine 1>la,dlarilq0iZia hoionren, waarachter het oude huis stond, waarvan hij aopit meegter zuu rijn te® da® noemien wij sleah,bs: Dl» ZiWteltser, Het Wlederzijdsoh' huwalSj!kls|b|edroig, Kreflis Lou wen, de WdskunSteuaiars, Xanltiplpie, Spie gel der Vaderlllandsohe Koppliteden, enz. Aan belt einde dier landtong, midden in de golven der zfeei, qtipnd een oud» v'uur- faren oud, overoud wia,s hij. De ruen- aohan ziedden, daft hij da,ar- needs ten tijde dar Romeinen g|e|bomwd wiajs. De foren was van ondier tof ibovien grijs en bus* gchien do voegen der steohan, graeide wie- lig het mos'. Mem bon hem p|p| stprm- aohtjga dagen voror «en leen'zamen geieslt tier diepife 'hiqudem, die -tussiahen de rol lende «n 'dfaiUtandei golven staalt en maar ha,ar waagt geiziang luiiStiert. Mapr van uit den torenspits eoliitterdlei Iieit mijlen ver do/or den napbib «n dia lichtetraal; die door nevel en mist drong, wieeis de .sche- pian den recli)t|en wieg. „Niie|u:wjia,arana,chit, l" zei de oiuda toren- wachibeir, dia in het kllefn» vertrek, nm- gev,en door zijn „jongens", .bïji,d:a glazun dampende grog aait. „Wlelk ,eiem nieuW- jaarsnaoht! Die' ijidko|U|d)e' noiordenwind jaagt die golven .vloior z'iah nilt en zij' bruReai als .eien kudde bulMeita, dooit jagers achter volgd. Gpid zij de söhip(p|arg genadig, dio diazien niauwjaarsnacflte up aep zdjn I Dat is geen goed teiefe® vloior hetlijomleind jaar." D|a j ongens knikten ztvijgeud m heit meisje dak naast den duiden mian zat, beefde eén weinig en greepi zijn ruw® hainid. „Hef, schijnt, diat gij' bang zijl, kind?" laplïta de oiude. „Nieen, dat heb ik! nog nooit bielee'fd'! Zijf g5jl dan nieji van j« kindsheid af' tuslsöhen dezie 'grijze muren npigegr-oeid Toen zij nog in dl» wiiegt lag. jongens," hegon die ondie inlan, tpit de anderen gewend, te vent'elfe®, „wia,s haar slaapliedje ,a,lleejn Ineffc hru-iisien der ziel». Zij had haar moeder kort die sliierf wel dra,. Toen is da zie» ha,ar Moeder gewor den en zij heeft hw 'alken avond' in slaap gezongen; ja, ik wed, dat daarbij dikwijls d» gee/slt(ein uit de diepten tof? haar zijn geltomon en. haai" spa-qokjies hebben verteld v|an den ztaerqoiverskbning H|a- kon en van de Noorsehe reuiZBn, di© zij daaronder te ga-to hebben telt ;a|a,n dein jomgs!t,e'n diag. Niet, Hi'lde vrqoisg hij, meih 'zijn ruwe hand' over heur doinkar- blond© haren st.rijk'end. Maar Hild« zag hem m»t haar blauw oiogen zoo ,&rnist,i|g| .a,an, dat hij hernam: „Maar, meisjej wat, scheelt jei? Z,oo hebt go mij nooit in inijin l-evten iaa/ng»zLen' Halri© glimlacbte. „Vader!" zei rij, „gij helbb juist over zeegeesiten giesclaei-tist. Hóe zou 'het zijn, indien zij' mijj «ens werkelijk beaochit hadden?" „Epn spioio/fcgeischiedenis!" klonk heit in den kring der jongens. „Lutet{er.t, juf fir Hilda, vertcütl" Eh allen trokken hun slAelen dichter hij. „Zal ik heit. verteten, viader vroeg Ililde schuehfer. „Hat is niet vëell" „Vertel! Vertel!!" «ei de oude nieuws gierig. „Waarom hebt. gij het mij: sbaeds verzweigeu i „Wiees niet hoos, vader," antwoordda Hjlidie. „Ik weet niet, 'hue hef koaht', maar heft is mij, alsof' ik ,h»fc van nybnd' vertellen mqiet. Hei-inneTit gij het u nog? Toien ik' «en kfcin kind was, stond mijn bedje beneden in de diepla V-nisljei'- nis. Hong boven in den muur is hqt ge traliede venster; di© ma,an scheen 'daar steeds door, als ze voil was, en ik Vér- heugde mij daarover, indian ïk tja gelijk beneden de «ae hoorde ruistthien. O, heit wais bei,opverend ian ik' sliep daarbij, zloo heerlijk. Maar eens h«h was nieuw jaarsdag, zooials heden wiais de hepxél bedekt en Men zag niets van, de maan, toon gij mij na, middernaobf te Weid' ge bracht had." j i „Juist, Hikte," viel hier do oude mian haar in de rte'de, „dat 'was vóór fwlafllf! jaar. e,en ijskoude, maar kaRnn nacht - pij God. vteiel kallmer dan heden! Ê?n toch is 'toien het groot© Eingelsicihie ispliip de Eros met man «n muis vergaan |en de boot met ocht onZeir da|ppers(te jongens mot heim. Ben dappena aeeimansdopid l God fSohelnlte hun de (pwuwige ïjustl," en Bil'- de's vader blies dikke roafcwoKklem ua|t zijn tabakspijpje, wamt oudle «eeaobbein laten nieit graag .zien, daf hun togen vochtig worden. Hiilde Vervlqigde„Het was pikdonker, ipen ik in heit bed/ja lag. Maar ik kon da oogen niet efteten, steeds moest ik naar heft venster kijken, of toch deima/an zullen wij een niaulwi teven' beginue®. Hij stak haar z'ij'n hand toe. Heb je genu glimlach Vopr me.? v'roeg hij moe. Goen glimljaoh voor je inanji Eien dieipie blos kwam ,op 'haar gezicht; haar organ stonden vol tranen. O, ben ja er zieker van lieelem&al zeker, dat het je nooit zal berouwen?, vroeg zij schuw. Ik J>en aop, bang, Jijl bent iemand uit' gen def'tige familie... en ik wel Da jonge Haftings lachte. Kom, ik ben immers niet veel meer dan een bedelaar, z«i hij met gedwongen vrOolijkheid. Em ik wfl niet habhen diaib mijn vroiu,w zoo, gering av'ar zfchkelf denkt. Hij schudde haar vrooitijlk heen en weer. Ik ben er tratSoh op dait je zoo veel Vertrouwen in mij gesteld hebt; je zult er naait berouw van hebben, Rpsalie. Wij 'ziilteln heuseh heel goede maiaitijes worden. W|a,ebtj maar, moa*gen heb ik je al heetemaal voor mijzelf'. Ma,ar zij lachte, niet. Twee dikke tranen rolden langs haar wangen op ha,ar armoe dige® mantel. Zij keek hem a,aji met iets omheilapicRendis in haar bük.' denk dat het je Spijt, zei zij als ik' ooit merk dat je je voor mij schaamt, heelt t levian vooi* mij waarde m'eer. {.Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5