PRIMA ZOUTE VISCH A. THROE, St. Adriaanstr. 17, Goes bijzonders! Inmaak-brandewijn VAN nelle'sj AFTERNOON TEA |~|SPQRT EN SPEL-H KERKELIJK LEVEN" KOLONIËN M ier Leeft U één van de ZES PRACHTIGE HEERENHUIZEN Adverteeren doet verkoopen. CENT PER ONS EEN MELANGE VAN DE ALLERFIJNSTE GEURIGE THEEËN! DONDERDAG 29 JUNI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT INGEZONDEN STUKKEN R.-K. PAROCHIE 0. L. VROUW TEN HEMELOPNEMING zonder graten en vinnen cent per pond .eAvmofj-, VOOR f 2 5 O DIT IS UW KANS!!! Trekkingen in het openbaar op nader bekend te maken data. KNIPT DIT UIT!!! f2,50 PER LITER Ie KWALITEIT WIJN-IMPORTEUR - GOES Ie KWALITEIT JOOSTBALJÉ VRAAGT UWEN WINKELIER E.-K. Z. V. B. Zo,onls men Weet bestaan er dierein die rè'eids de aandacht van vele mlamsöhen waardig gejwwrden zijn énkel en al|lleiein om dat ze de eigenaardige eigens,chapi baziitlten cm plotseling van kfeur te vleTaud'ereu, met name 'het, kameleon. U zou misschien vragen Wat 'hoeft dat hu roeit vbetbal uit te sta,an. Ja, ziet u, de, voelhalviereieniging te Ovelzand heeft ook Zoo. «ventjes kameleon netje gespeeld, n.l. roeit haar djuibcioistnium. Binnenkort aal daarom de V,olhardin,g- fomilia in een heel ander vefjletje versoliij- nen, n.l. in blau'wjiwit. Het was ook 'werkelijk non,dig dat zoo iets gebeurde, wiaut, de oranjekleur deed dikwijs een groot misvferstapd ontstaan bij de spelers oijp wedstrijden teigen Pa trijzen. Pause lijk schrijven aan aeu jnbileerrnde orde. Zondag 2 Juli viert de' stad Tilburg zeer plechtig den SOsiten Verjaardag van de vestiging aldaar der Missionarissen van het II. Hart. Delze Miasie-Oongroga- tie, een der eerste die zich in Nederland vestigde, en nieit, de mihst-bloeitónde an der de vele nu hier o'vler ons; land ver spreid, telt thans Ö00, en zoo, men ,er de novicen en ia,sjpira,uiteji der Apoeitjoliisiche scholen bij rekent, ongeveer 750 Neider- landsche leden. Meer dan 300 Nederland- schei Missionarissen konden van Tilburg hit na,ar de vierre landen Worden uitgHzo»- den. Z. H. de Paus heeft door beimiddcliug va.n Z.Enn. Kard. Pacelli, Staatssieoreta- ris, bij' deiZe gelegenheid een zeer Wlaar- de.erend schrijven ia,an den Hjooiglw. Patier Genera,al-Overste der OongWeigaitje doen richten, lwla,arvan hier de tekst: „Opi den heulgclijken vijftigsten Vler- ja,ardag' van de, 'vestiging 'ulwer Congre gatie in Nederland, is 't het verlangen van den Heiligen Vader a,an U, Hooglw'aardige Paler, en door U aan de Nederlandsehie Provincie,, dat uifgtelelzen deiel v!an de Congregatie der Missionarissen van het H. Hart, 'zijn roemrijken en 'welverdienden heil- en z'e'geW-ensch tie doen toekomen. Zi;,ne Heiligheid is het inderdaad niet onbekend, hoe onnoemelijk vieel genoemde Provincie, gedurende, deze1 eerste vijftig jaren van haar bestaan, voor den bloei der Missies heeft gearbeid, Wlelke veelzijdige bedrijvigheid door ha,ar werd ontplooid, de geestelijke verdiensten die door haar wer den opgedragen ,de talrijke oifflers dia werden gebracht. Geen tegenstand kon ooit haren ij'ver, gedragen door hot, ge- looi', vertragen, geen beproeving jhem doen verila.uWen. Door den werkdadigen godsdienstzin, dia de goede Nederlandsehie Katholieken on derscheidt, ,en hunnei zonen in groiot ge tal en heilige gesteltenis den w'og doet opgaan van het priesitierschapl en 'v|a,n het apostolaat, o,p, bewonderenswaardige wijze ondersteund, mag deze uitgelezen kloios- terfamilie der Missionarissen van hot H. Hart meit recht zich cr ap1 beroemen, een ro Idaandeel hebben gonad en nok' nu mg le hebben in zware en gevaarvolle Mis sies; alsmede anderzijds, opi vaderland- schen bodem het heilig missdevuur in broeden kring te hebben ontstoken en 'c(p menigvuldige wijze gevbed. Verheugd over daze zoo, krachtdadige medewerking aan de verbreiding van hef Evangelie verleend, ion God dankende in dat rusteloos1 ijveren v'oor het goede met zijnei genade ie hebben ondersteund, uit de Heilige Vader den Wlensch, dat. deze eerste vruchtbare Vijftigjarige pieuiode van bloei voor de Provincie door andere niet minder bedrijvige, noch minder vtruiohtbare Worde g'evolgd; en tegelijk miert, dezen ze- genwensch, va» God dein onaflf,gebroken sjroorn zijner genaden afsmeekeinde, Zendt Hij van harte aan ialle leden der Provin cie, aan de novicen ,een dei studenten der Apostolische, School, aan alle weldoeners, den krachtgewenden Apiostolisichen Zegen." Buiten verantwoordelijkheid der Redactie O it ze Misisebrocdors. Een artikel in liet,maandschrift: „Prau- ciseus van Saleis sietmtmen", het Missie tijdschrift der Paters; Oblaten van den H. Francisculs v. Saleis, «en uitgave van het Missiehuis „Ave> Maria" te Tilburg, dit artikel meende ik in ruimer (kring bekend t,e moeten maken in onzie „NieuW'e ZeeuW- scihie Courant", omdat het met iztoveiel lof spreekt over Zee.uWlsche Broeders', werk zaam in Zuid-Afrika. Luistert! „Onze twee broeder-mis(sio,narissen: Br. Cornelius v. 't Weeteinde (uit HeinWens- zand) cn Br. Boniltacius Grimminok (uit !s-Hieerenboek) die in Au|gusit|uis vorig jaar naar hun missieiplosit Vertrokken zijin, be wijzen ons 'wel den bijna oinanislbarein steun voor eten 'priester-missionaris. Kortgeleden schreef' Br. Oorneliusi, dat liij nu qok is aangleelteld om les te geven aan de derrie klassen. Bovendien vervult hij1 do veelzijdige bedieningen v'an tuiminaw, mat- slelaar, schilder en chauffeur. Laatst had den Ze een todhltjie gemaakt (Richp'oiort- Kaapstad vioe-Versa. Dat tochtje Wlas er eien van ongöv'eer 1000 K.M. In cle. Mis sielanden is zooi-iete 'heel geWloion nog maar 'n tochtje. En opi diergelijke dienst reizen (wlant vaioaaltie-uitsltapljes zijn dat hemsch niet) is de Broeder een niet, te versmaden hu'lp voor den Missionaris. Br. Bonifaicius G rimrainek te Van* Rhijnsdorp, is oiok 'Weer zloio'n pinbetiaialbaro hidpl. Benevens de vlele 0001-even opge noemde werkzaamheden heizit hij. oiok 'n buitengeWlone ga,ve vjan doiodkis'tenmaker. AVlel 'n triestig baianntje,, 'zegt ge mis- S|0hien, maar z'e moeten er tprih ook' zijn, he. .Wanneer de meusohéin va» i^ij» dorp ,een doo.de in hun middein hebbetn,, Wlorit dadelijk de 'hulp van Br. Bonif'a,cius inge roepen, die, handig ,als hij is, in e,en omanelzien 'helt verlangde kan lev'eren. Laatst echter raakte hij' in grooite verle genheid. Men kW'am hean Wéér 'n lijkkist nestellen voor eon lovlerleden vro»W'; cn nail uurlijk zijn deiz'e uitvoeringen ispto,ed- eitsehend. Maar nu zat de Broeder in de penarie, Wiant geen .enkele fateioetnlijko plank wlas opi dei heele Misisiestatiie te vinden. Onv'erridhterZaica zou hij dus z'n klant naarhuis moeten sturen. Maar dat ging den goeden Broeder tpoh aan lwt hart hij Zocht, en vond nog marga rine-plankjesen een kist daarvan Was toch altijd nog Water, dan he|t doioide lichaam ongekist (zcnoals 'daar dikwijllls gebeurt) te 'begraven. Dia kist wasi klaar en zou opi do gebruikelijke hoogs kar naar het sterfhuis vervlocrd worden; hij het optillen, helaas, brak' het zwak'ke ■bouwsel in stukken. Da,ar sl\0ind de Broe der melt augsitig hart treurig opi de stuk- keude' bk'kist te staren. Dook aein vrouw k'om't. aanloiopen met een piaar porde mest- plankjes en met wat getimmer wierd' heit 'weer een heele kist. Iloe het Verder bij de begrafenis is afgeloppen, Werd niet ver meld." tn eik ge'Val zijn liet bewijzen hoe de Missie-broeder,s' zich in alle omstandighe den weten te beholpen en een ommisbare &tc,rin zijn voor de Missionarissen. Immers Zonder Broeder zloiu de Mispionaris, die toch feitelijk voor de, geestelijke be&augen der ia,an helm 'toevertroiuWda kudde moet arbeiden, gedwlonge» zijn allo handenar beid zeive olOjéén te, Moeten vierrichten en dit leidt tolt versnippering v|a,n krachten en ondermijning izijuer gezondheid. De Broeders -zijn zooveel steunpilaren Vloor de Missionarissen toih het instandhouden en tot bloei der Missie. Jongelui, dia dit leest, mocht ook gij neiging gevoelen u geheel en onverdeeld aan den dienst vaèu God te Wijden en daardoor te hedjwn aan de uitbreiding van Zijn Rijk opt garde, 'wendt u dan t,ot Piaiter-redtor va.n 'Ihierfc Missiehuis te Tilburg „Ave Maria" waar ge liet. heele jaar door kunt, opgenoifien worden. T.al Van Rooansohe Zeie;u|w1siche jongens Zij» u v.otogegjaau (zelfs vier uit één gezin). Bn than® is meer tlan ooit versterking Van Broedierkrachte» noiodig. Geen wetenschap Cf ihuiteugeiwioue 'kenmis is daarvopr noodig alleen gqldfc als maatstaf voor uW- roepingd e goede Wil, om :u te sit,ellen onder leiding van bekWame oversten. Nijmegen L. C. A. De aardbeving in Zuid-Suiuatra. Anetia meldt luit Palejnbang: De bevolking mueldlt, da|t, in Lima «n Kroë alle sitieieme» hiuizen zijn ingeisf,ort. Helt aantgl doioden in deizte plaatsen is niet bekend. De B. P. M. fa Pladjoe ('bij' Plaldmhang) verleieude z'eer v|eel 'bijisitiand bij het red- dingsWierk. Zij stond jnediScJi ion Verple gend personeel ai' v,oor de Verleieninig va» chirurgische hulp en Stelde verscheidene vrachtauto's hleSchikibaar te» behoieiVe van voedBeldiStribultjie. i Het, opi'uimingstWerk olpl den Rauau-wleg Vordert g,oied. VeiWIaicht Mordt dit dit werk' binneu vijf diagen gereed Zal zij'm. Thans zijn nog slechts twee kilometer on berijdbaar. Volgens 'de laatste rehriohten bedraagt hef aantal diood'en in de m,ar,ga Ranau 99, dat der izW'aargeiwbnden 65. In de imarga Adjih bedraagt het aantal dooden 5, dat der zlwlaargewionden 7. De Goemqeng Seiminioeng (tien Z. vaa lic't Ranaum'eieij Vertpont v|an onder tot boven «en grooite sciheur. De, bevolking is; ruistig ,en gelaten. Kleine schokken duren vuurt. In helt Ranaulsöhe is Banding Agoou® geheel VerWOeist,, Djejara, Pilila, Tand- joieng Djalti en Koita Batoe Zijin zWter beschadigd. Kola Batpe Wterd doior brand geteisterd. Onder de dooiden bevinden zich ook lea- kele Inheerns'che volkshooi'den. Herplaats wegens misstelling. OVEZAND Uitgeloot en losbaar per 1 Juli 1933 van de 4 '/2 "/0 leening 1913- (t/laste R.-K. School) 1 a f250,— No. 70. Bovenstaande obligatie bene vens de per 1 Juli 1933 ver vallende coupons der 4 leening 1906 4>/2 1913 (Schooll.) 4'/» r 1918 en de sedert 1 Juli 1932 los bare Obligatie No. 5, groot f 100,—der 4'/2 leening 1918 zijn betaalbaar bij de NEDERLANDSCHE LAND BOUWBANK N.V., GOES, Met bisschoppelijke machti ging en goedvinden van de meerderheid der Obligatiehou ders vinden op de 4 lee ning van 1906 en 4'/2 °/e leening van 1918 voorloopig geen aflossingen plaats. Namens het Kerkbestuur, S. A. J. WILLEMSEN, 31710-43 Pastoor-Voorz. ACI vanaf.f 100,— t.e.be- UtlaD drag. 6 OOK op vee of aankoop vee. Iedereen schrijft brief port antw. „DE ONDERLIN GE", SCHIEDAM. die E per lot kunt winnen. TWEE ZIJN GELEGEN TE AMSTERDAM, TWEE TE DEN HAAG, EEN TE ARNHEM en EEN TE MAASTRICHT. Naast deze Hoofdprijzen, bieden de Loterijen als tweede prijzen ZES LUXE FORD AUTO'S Verder meer dan ZES MAAL DUIZEND PRIJZEN. KOOPT OF BESTELT NOG HEDEN LOTEN a 12,50 bi] „DE JOODSGHE INVALIDE" Nw. Achtergr. 98, AMSTERDAM Postgiro 10260 en te GOES bij W. KRAMER, Wittepaardstr. 5; L. SCHEFFERS, L. Vorststraat 86-, A. SOMER, Wijn gaardstraat; E. SWAALEP, Jac. v. Beierenstr. 8; ELKE STATIONSBOEKHANDEL en div, depots in den lande. Iedere loterij 24.000 loten. (Goedgek. door den Min, v. Just. dd. 16 Nov. '32 No. 944). BESTELBILJET. Administratie „DE JOODSCHE INVALIDE", Nw. Achtergr. 98, Amsterdam. Verzoeke mij te zenden lot(en) ii f2,50. Het bedrag gelieve U bijgaand aan te treffen. Het bedrag zend ik U na ontvangst der loten per NAAM ADRES: giro toe. postwissel (HANDTEEKENING) Doorhalen wat niet verlangd wordt. i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4