Hg COURANT AAIEWWEST1 nieuwe zeeuwsche courant GEMENGD NIEUWS srjssi £Ssrm^: S&*5S» aan vast' DONDERDAG 29 JUNI 1933 MARKTBERICHTEN LAATSTE BERICHTEN BURGERLIJKE STAND Er jngloape phoueiasfcer vergader in - die van aandeelhou.- ubriqage-andernemingen. die industrie onbekend, Jd en die welvarendheid I bekommernissen maakt I even luidruchtig .alsj pr donderend applaus n «jr Robert il.adtiold in Enge- ta zJijin firma 'n nieuw ter doorboring w!elk projectiel, zoo,al? nd-verqnkt zei, voldoet I eischen, welke de mo* Het moordtuig sir bij! voorkeur „technisch een r-euspribitigt daar in op langen afstand' cn Wijl sohuinschel tref- leht landen gepatenteerd! I aanzienlijke orders ge- jngelsjdhe regeering. Ha Jldaan aan da Zwaarste de Engelsdhel regleieringi er meer geld! bavdhik- s fabriek leger en vloot van projectielen, die in an yerren afstand het Vijandelijk sdhip met ta doorboren, iettt duiver nimlmer izokec I sir Robert maar d(j(bi', de rede gevallen doos |imp-voet en roffelend kun- ook) onmiddellijk finan-, brd bent Wij! zoo'n iflo- dan moet Snén Wel de der vreugde openzet* gevaa rlij'ka hoogspainning I gemoed te voorkomen. der sjpaardelcs, ta kniezen' zit over pn van gestaakte coupon* koerden, vliegen fortuinlijke Hadffeld- tegemoet. Gepa* p landen, aanzienlijke cr* bar imleer geld bbschik!haa(p per omgaande de w|apen* fcohien opwerpen, dat de Jht moet raken wanneer blgetast zitten met dia jen, welke men toch Zeker aardigheid kan afsjchieteta. Jver 'n paar jaar izlal men dat Hadfieldsj Limited al Inwerking mlet Sldhneiders- een pa.nbsjerplaat ver* t-ot nui toe bekende rrstaat. Vliegen de fce-n daar Waar op ®f liisj, dan Kan! na 'n nienjwta I weer een projectiel vol teen pant^erpilia^t) te etui* Idit veilig voorspellen, om- a-lSijki izaa gegaan isf Ir zal de Wapen-industrie nenleving vast- en volzui- Jjt-aten over zioiaveel gezond JdeEjlk inzicht beschikken!, |eensiclhapp.elii'k overleg aan 'n eind! ta]a|ken/ Hoe- pg5 UITKIJK. De dokt'er ,die Spoedig kon niet anders verklaren, was overleden. Per auto ne naar Zijn waning Vler- r worden pOgingdn aan komen tot het inrichten |sehe hoerenkamer. In sa- net de Venaeniging voor [verkeer zlal een comité tot I dn historie v!an Axel {Co- de heeren J. C. Vink, en D. J. Oiggel jr., aan te verzamelen en op te komen tot een -oolleéfcija ppi de Axeische bloeren kljae- I nu en Vroege® betndkking hueel zal het beheer van die ]aan iclit comité Worden op- I I Bresken sMaldeghem. I van 1 Juli "wlordit de dienst pemde traan gedeeltelijk iam- jobussen. Liepen er vorige beide trajieaten 7 trams vioe- Fordt de lijn BreshemsMal-' opi 5 trams, doch 3 busdiensten op Brugge, lie stations aandoen en 2, Knoake, welke rijde® via busdienst 'tipt Aardembturg, lie booten, uitgezonderd de hn 6 uur uit Vlissingen, een Jding is. BreskensKatranuhietment nu, 6 daorlöoipeade diensten frwijl 2 bussen laopen via kei rijden Opi booten, iwtaar I loopt. Een rekest. Diocesane Werklieden* Breda, heeft het volgtende) de leden der Prov. Sitatea t versychuldigden- eerbied te e® A. P. Romsjam', respelcj-i rzitter en qeéretaris van dien: Qiooesanen Werkliedenhond, tranjesingel 18 te Breda-, ld namiens dieiZe® Bond, Jet genoegen hebben kennis n het voorstel van het Col- sdepuiteerdie) Staten van Zte" Jonnen tot ppriohting van) eeta meerschap voor Oostelijk!* lamderen onder den naam csphap Hulster- en Axeler4 dat de oprichting van ten doel heeft het ^beter® dia houden van die, ^"^jUg! Walter direct of indirect Rijkswater,- zal leiden na,ar d® °Si Va® het Ka,- leiding, n.l. <ba ten Oogt naai van Te™™!^Xingswerken die Ste^zX lrd"n aangelegd tea be,- hwm der uitwatering op genoemde O,o,s, teldï dfoorzlnk'to oplichting te zooken dat de ^dhtea over de w;a,terr dit de noodzakelijkheid van n betero ontwatering niet meer behoeft te worden aangetoond? daar bet vrijj-algemeen bekend u dat van de 20219 H.A. Nederl-a®dteh poldergebied in Novemlber 1930 niet min der dan ongeveer 2200 H.A. onder water Blond, terwijl ongeveer 1000 H].A. vrijwel met het water gelijk fjtond. en versohiV lende wegen niet! berijdbaar waren va-n,- wege den hoogen watersjtand dat ieder jaar opnieuw bij1 eenigen regenval direct een gedeieltft der gronden onder water Komt, zelifsi is dit in den zomer niet uitgesloten Zoo,als in 1931; dat de verbetering der wlatea-l,bozing gezocht wiordt in het verruimen der be staande watergangen, waarmede volgens de gemaakte berekeningeni een bedrag van f192000 is gemoeid! voor arbeidsloon; dat met h.et oog op de grootte werk loosheid in genoemki geWest aen spoie- dige uitvoering deZer plannen zeer ge- wensclit is; 1 I I dat tot heden de i bestrijding der groato werkloosheid vrijwel geheel is uitgevoerd door de besjturen der gemeenten, hierin gesteund door het Blijk dat het duisj niet 'obwlaartehijhliijk is te achten, dat aan die uitvoering van, dit plan, wtat Zeker finantieele of£ers| vraagt van de Ingelanden, Rijk eu Gemeenten •genegen zullen, zijn in, deze financieel te steunen, da laatsten in verhouding tot het aantal harer twerklaozen welke ót' werkzaam zullen gesjteld! kunnen worden; dat in verhand hiermede chet juisjt nu de meest gunstige tijld is olm' aan dit werk uitvoering te geven, in drieërlei opzicht, n.l. ten eerste de Werkloosheid in niet geringe mate z|il Worden bestreden, ten tweede dd Gemleienteln; voor een ge deelte Zullen worden ontlaat van de Zoo groote offers welkq ,oo(k dlffloU de werkloos heid haar Worden opgelegd, en ten derde dat door de bedoelde bijdragen de Inge landen het minst Zullen hebben te be talen; dat de oprichting van een iafWatering- schap een conditio sine qiua, non is vopir de uitvoering van dit Werk. Wesjhalve üj uw! geacht college 'be leefd doch dringend verzoeken, gezien de noodzakelijkheid Welke 'hiermede bereikt wordt, h'et voorstel van Gedeputeerde |S(ta(- ten om ta kiomen tot pprkhlting van het Onfrvateringi-ywaterschap te willen aan vaarden. Schandelijke practijken. Ter waarschuwing!, Men schrijft aan heit „Daigbl. v. N.-Br." Voor eenige maandeiu verscheen in het „Roosendaal's Advertentieblad" een an nonce, Waarin geildl op 'hypotheek' werd ge presenteerd. Voor eemste hypotheken neute vanaf 43/^, 2de hypotheken en credieten reutel 6 (pat. j Deze advertentie Werd door de weldoe ners der menschheid onder nummer ge plaatst Aangezien ik juist eeni jaanvraag voor een groote hypotheek' had ligjg^n, ver- Zocht ik' om nadere inlichtingen, Waarop ik een offerte kreeg van helt „Initerna- tiona,al Bureau voor Hypotheken en Cre- dieten, villa „Berk en Bosch", Jufianalaian 111 te Bilitfioven, 'waarbij; mij wierdi mede- „d'at- Wij la hypotheek beschikbaar heb ben teigen 41/4 rente en 2 pet. afeluitctam- missie alleen op -courante1 panden in groo te uteden. Opi minder courante panden in kleine steden is de rentte 5 tot'5.5 'piot. en 2 pet. af'sluibdommissie". ^Deze aanbieding maakte op rarij, nu niet (kreet een serieuisen indruk. Ken offeirtia alleen op courante ipa-ndeii in grooitje ste den en minder courante panden' in klei nere steden. Met deizelfddf plast Werden mij, enk'ela vragenlijsten teageistuiurd. Onderaan atoin-d met vette letters heit navolgende atijlll- bloempje gedrukt: „De aanvrager Verklaairt 'bovenatjaanda vragen te goed-er trouw en naar waarheid 3^™ Wtiwioord, ien Wetende, dat de inspecteur mqte inag belpoven mag ui zeggen. Hatj is aanvrager ook bekend, -den teru^-ehtanald?t>rW,aardei1 «dunt onbekende h^thSink^ van zellh nog niet zner wias te vinden, een halvl tot. slot niet terugbetalen van onkMtaa Waarvan overigens nergens iefe Wtek ^,a ©enige weken .evenwel kree» it gemand op bezoek, Wien een hypottgit Was opgezegd en die een nieuwe zooht van f4500, miet venzaeik of ik iemand wist, die hom da,t bedrag kon ifournee- Teii. Dit nu; 'wlaa nierf^ luet gwai. In den lpop van dat gesprek tponde ik in mij-n bezit zijnde aanvraag-f-ormd- lereu en knoopte daar tegelijk imijn Persoon in kwestie wilde wol ifl-TTVPQ nim L1 1 v-»-. ■ooin 1 - iu Kwitauu 'wuae wei een vraao; mziandeoi. Hüj» (ginjcji inaar huis en in Tta;ulraa® nMr opg'qgevien adres er 1 »nkele dagen kWam Bemiria ?^lr'lJ,v®11 Van het „Internationaal oen e Ibtitruiut voor het vferkrij- -eiagel V'n tredie,te:i1"' 'w®erd- 49, Utrecht, Waarbij- werd medegedeeld dat Dinsdag d.a.v. „een der inspecteurs ter aiWerking zou Komen be zoeken". Bijl dit bezoek, heeft de inspie-cteur het pand niet bezichtigd, doöh hij, heeft zichh tevreden gesteld met het overnemen van da belastbare opbrengst vanaf het biljet van de Grondbelasting. Hi„ beeft groote vellen papier vbUgeschrcevien en de hy potheek werd toegestaan tegen 41/1 pot. rente, zonder aflossing en het bedrag zou Dinsdag of' Woensdag d.a.v. bij den' notaris zijn. Van de ai'sluitprovisie ad II/2 pet, moest f'4 5ciontiant betaald worden, ter- Wijl de overige R 22,50 vian de hpoild- som zo.uden worden ingehouden. De be- Schri,vingskost,en vian de hypotheek zou den vcio-r rekening vla,n het ka-nitpor ko men. Da inspeotieur höeift ziooi kunnen praten, dat., ondanks mijn waarschuwing, de, 1'4 5'werden betaald en de stukken, ge- teekend. Des anderen daags werd ik telefonisch ervan in kennis gesteld, dat de zaak v'oo.r mekaar was -en dat de contracten, waren igeteeikend. Wat hield nu heel dat z'.g. eontradt in?, Niéts, absoluut niets. Het Was gé|W,o,on- weg een nieulwe aanvraag voor die 'hy potheek terwijl de aanvrager nog eens extra- 'daarop onderstaande clausule had onderteekend „Ondergetekende bericht aan het In ternationaal Bemiddeling,s Instituut- te Utrecht, dat de Inspecteur hem ni-etsi heeft belooifd „En Weet dat alleen de instelling over liet Wel of niet testesn der leening en het 'wel of' niet stellen van borg of bor gen beslist „Zoadat ik' mij' nimmer kan beroepen, ,a.ls zou de inspecteur het een of' ander hebben beloofd, aangezien ik Wieet dat in alles alleen de Instelling, bovenge noemd, beslist,; „En Weet, dat de kosten nimmer terug betaald worden." Hoe vindt- 11 dat nu? Moet men de -pet niet- afnemen voor de handigheid va-n die zoogenaamde' inspecteurs, die kans zien onctanks positieve 'waarschuwingen de-men- schen dergelijke dingen te laiten teek-uen en f 45 mee te nemen Na, enkele dagen kWam, net echt, uit Utrecht een schrijven, waarbij 'gevraagd we.rd de -eigendomsbewijzen op te zenden. Na eienige Weken kwam bericht, „dat ons na het 'beëindigen van het door ons ingestelde onderzoek gebleken is, dat uW aanvraag vieel te hoog is, zoodat wij dezen tqt onzen Sjpijt moeten afwlij'- zien." Juist- Wat ik' verwachtte. Maar zoo ge- makkelijk liet ik' -de z'aak' nog niet los. Het toulw moest wlait vaslter worden aan gehaald. Een brieif Werd .geschreven, Waarbij' werd medegedeeld, dat dia aanvrager kans ge zien had f 1000 qpt schuldbekentenis- te leenen, zoadat ,de -aanvrage tot f3500 werd teruggebracht. Na c.a.. tiwee weken komt een schrijven van den v'olge'nden inhoud: spijt het ons U te moeten be richten. dat in verband met het .onderzoek er voor ulwe aanvraag a,an de zijde van den galdsichiater geen interesse bestaat, als zijnde „incourante dekking". Ik herinner er aan, dat de inspecteur het p,and niet 'bezichtigd had. Wie kon derhulve over het al- of niet-courant <zijh oorueelen Nog zat het koord- niet vast -genoeg. Wederom een brief1 naar Utrecht, waarin stond, dat aanvrager persé ©en hypotheek moest hebben en dat hij, daarom elders nogmaals f 1000 galeiend 'had, zoodat de aanvraag tot f 2500 werd verlaagd. Hierop k'wiam ,als antwoord dat indien eien pand incourant is, dit ook niet voor f2500 beleenbaar is. Of er al oif niet over, gesproken is, doet niets ter -zake, aangezien wij! het -recht hebben zonder opgaaf van. redenen een aanvraag ai' te wij-zen." Ziezoo nu Wisten w,e het. 't Kan mis schien voor belanghebbenden cr,een kwaad er even opi te wijizen, dat olie correspon dentie èn van de Bank te Bilthov-en èn van het bemiddelingsinstituut te Utrecht, getikt is door iemand met de initialen C. v. W'. Ik wil te goeder trouwe gemoede- lj,ike menschen waarschuiwen tegen allé mogelijie -en nog meer onmogelijke aan biedingen van. vreemde heeren en als he,er vermomde schepsels. Doadetijfk verkeersongev al. Op het Mercatorplein te Amsjferdaiml staken Dinsdag driej personen, een vader met twee zoonsf. een van twintig en, een van elf jaar achter de tram om den iiij|-! weg over. Op hetzelfde oogenblik naderde een auto, die alle drie aanreed. De vader was het ergst er aan toe. Hliji werd een eindweegs meegesleurd. Dq jongste zoon kreeg eveneens; vrij! ernstige verwondin gen, terwijl de 20-jarige zoon er mlct' eenige schaafwonden afkwam. Beide eerstgenoemden moesten, door den Geneeskundigen Dienst naar een. der Eie- kenhuiz-en worden overgebracht. De vader iq daar in den loop van den dag 'over leden. De auto, is| door de pioltiie in beslag genomen. Onder 't schrikbewind. 't Twentsic'h dagblad! Tulbantia meldt, dat de heer H. Sparenberg, bestuurslid van den Chr. Ttextielafbeidersjboniid te Gronau en tot voor Kort lid van den ge meenteraad van Gronau zich Zondagavond j.l. eienige onvoorzichtige, uitdrukkingen 'liet ontvallen, Welke( critiek' inhielden pp het huidige bewind. Daarvoor werd 'hij in gerekend en Maandagmiddag tuaschen 12 en 1 uur voors( traf 'te pronK gesteld voor het raadhuis te Gronaju met -êen bord om den hals, Waarop verm-eld stond „Ich bin der grözste Verrater von Gronau''. Aan beide 'Zijden stonden! nationaal socialisten in uniform. Na een half uur te pronk te hebben gëqtaan, wérd de heler (5. in vrij heid gesneld. Merkwaardig ongeluk. Men schrijft, uit. Lonneker: De hevige regenval van de laatste dagen heelt- in verschillend© deelen dezer gemeente t,al van weiden geheel of gedeeltel'ij'k ondier water gezet en in vele tuintjes en lande rijen schade teweeggebracht. Bi, na. had het overvloedige wat-er een mensohenleven gekost. Bij hiet vliegveld, nabij' den Lonnefcerberg ,waar het water door middel van een duiker onder -een weg Wordt afgevoerd, viel een 12-jarige- jon gen in het wlaiter. Hij' werd door het riool geperst en werd aan den anderen kant van den w-eg uit de- sloot gehaald. Merkw'aar- digerwijS ha,d hij -geen letsel gekregen. Felle brand te Oss. Dinsdagmorgen, omstreeks vijf' uur, is ■een felle brand ontstaan in den grootte loods, die- zich bevindt- nabij de- cleetri- sctve timmerfabriek van gebrsi Klokgieter in de Walstra,at ta Oss. In de nabijheid was een grooite partij hout opgeslagenop de bovenverdieping is een toonzaal voor li,kkislen ingericht. De brandweer wias spoedig door den eigenaar, die den brand zelf' ontdekte, 'ge alarmeerd, Hat vuur gxeepi miet kracht om zich heen. De fabriek is, in een dicht bevolkte buurt geleigen ten in de onmid dellijke nabijheid van eein autogara.ge. De brandweer die spoedig verscheen kon het vuur met jwiee stralen blu-slschen. Dé brand is door dit snelle optreden tot de loods oeperkt. De belendende percentile® kregen veel waterschade-. De verbrande scnuur en voorraden 'waren niet verzekerd. De oorzaak van den brand is onbekend. Wiclrijdstcrs door een auto aangereden. Op den rijksweg van Zundert. naar Bre- Op den Rijksweg van Zu'ndert- 11a,ar Breda, ter hoogte, van Bo,terst.a.f is e'en auto-ongeluk gebeurd1, daf betrekkelijk' goed is afgeloo-pen. De- -auto' van notaris Dollemans ,die bestuurd werd door zijn zuster, mevrouiw' Qu-arles van Uffiord, slipte, geraakte opi don linkerW'eigheil'tlt op bet rijwielpad en reed vier wielrijd- sters. die 'v,an de kermis te Zundert naar Priiicenhage terugkeerden, onderste-boven, na, eerst- nog in aanraking te z'ijin gelweeat mat een 'boom. Drie der meisjes kwamen ■er met materieele' schade af'. Hét vierde meisje, genaamd El van Es, was er erger aan toe. Zij bloedde nogal uit verscheide ne wonde®, maar later hij heit. -genéeisikivn- diga -onderzoek is gebleken dait- zij' geen ernétig lichamelijk' letsel had gekregen. Ha,ar toestand ziiy wordt thuis te Prin- cenhage verpleegd is beVredi&énd. Ook een der dames uit, den auto, ia ge wond. Hieit. is meij. Do-llemans, een onge huwde z-ustier van de bestuurster. Door glasscherven had zij! verwondingen in hot gelaat opgeloopen, die in het diaconessen- huis te Breida verbonden ziijn. De moord te Nnth. Eergisteravond is de molenaar WieVers, dia Zondag bij' den moordaanslag te Nuth doodelijk werd gewond, in het St. Jozef- ziekenhuis te Heerlen overleden. Het echt paar laat tien kinderen na. De moordenaar is gebleken 'n Belg te zijn. Kind doodgereden. Eergisteravond is het 3-jarig kind v,an den heer J. Verhoeven bij het ovérst-eken van den weg door een vra-ebtaatjo ge grepen. Zwaar gawlond werd het kind opgenomen; enkele oo-genblikk'en daarna is het overleden. Boerderijlcu afgebrand. Door onbekende oorzaak is brand uit gebroken in de boerderij van den landbou wer v. Wi. te Beugen. Het vhlur greep zeer snel om zich heen, zoodat de boerderij spoedig in vlammen stond gehuld. De boerderij brandde tot, den grond toe af. Do inboedel kon grootendeels Worden ge red. De schade, wordt door verzekering gedekt. Gisternacht is brand uitgebroken in de boerderi; van den landbouwer H, v! Bus sel te Someren. De boer en zjn gezin la gen reeds t-e bed e,n konden zich -ter nauwernood in veiligheid ^tellen. Enkele stuks vee kwa,m-en in de vlammen cm. Ook de inboedel ging verloren. De oor zaak vaan den -brand is onbekend. De schaue wordt- door verzekering gedekt- 'Jeugdige boesdoeners. Eenige jongen^, die nabij! de jEérska Kade te Gouda langs) den spoordijk v,an Gouda naar Utrefclhtt aan het spelen War 'ren, hebben met 4jteen,eni naar een uit de richting Utrecht komenden trein gegooid. Een groote qteen trof de ruit van )oe® coupé, die geheel! verbrijzeld wérd. (De station-chef te Gouda deed van het voor val. aangifte bijl da politie, die de zaak onderzoekt D|e verdwenen grijlpvogei,. Men meldt ,uit Zaandam: Giqteren zijn de comtoisjsaris van politie, de heer S. v. d. Laan en de inspecteur v. d. Schaaf ,uifc Parij^, Waarheen da voortvluhtige onder valschen naam per vliegtuig van de K. L. M. was uitgeweken, teruggekeerd. On danks de zeer ijverige nasporingen v,an de Parijsche politie is het niet mogen gelukken zijn verblijfplaats! op- te spo ren. Dat hij! van Parij-'q verder Zou zijn gevlogen is niet 'Waarséhijinlijlk, omdat men! daar op het vliegveld verplicht is zich te legitimeeren en zijn pas te toonen. v. A. is alleen in het bezit van zijn eigen paqjuoort. Dat; de voortvluchtige) heit geld niet over den balW 'glooit iq gëbl-eken, toen hij op de kosten van de taxi van Zaandam naar Schiphol, oaarvoor men hem vier gulden vroeg, vijftig cent heetft afgedongen, calk bedrag hij daarna pan 'den chauffeur alq fooi heeft gegeven. Met de beido politiemannen heeft ook de secretaris van da Sloheepwaartvereeniging Noord de reiq naar Parijs meegemaakt. Geldsfiuokkjela8 rs. Een man en tWee vrouwen, werdéjh Maandagavond bij! heft verlaten der elec- trisjche tram, tuséehen. Herzogem-ath en Aken, aan -een halte, qlechts enikede nie ters van Kerkrad® vedwlijlderd, gearres teerd door een politieman, in. 'Na.zi-imLf-orm' gestoken, -die toevallig) in de tram wias gezeten en gehoord! had, dat de drie be doelde persjonen eeni 'kaartje naar Aken h-adden genomen. Biij! visitatie bleek, dat de tvroulwen onder haar Meeding 7000 toarit en 1000 Amerikaanqohe dollars hadden verborgen. Die diovieizeu-sjmUdbelaarS wer den naar dei gevangenis) te Aken overge bracht. Het echtpaar Woonde in Holland, de tweede dame in Beriij'n. Een lat'l'e a an val. 'De landboulwer M. ter B. in de buurt schap Dieurningen, houdt op' eenigen af stand van -zij'n 'woning een! kiptpenfokkerij". In -de laatsje dagen meende hij1 herhaalde- 'lijk in -de omgeving onraad te bespeuren. Om deze reden gingJ hij! gisteravond laat nog .eens naa,r de fokkerij'. Op eenige af stand kag hiij! daar ©en vrouiW staan, die -op izüjh Kam'st luid begon te schreeuwen. Dit 'was blijkbaar het sein voor drieman nen, die zich aiohter het terrein verdekt hadden -opegsiteld. Zlij sprongen over een afrafjterin'g ©n ginigenl ter EL te lijlf. Daar deze over een geweddig'e lichaamskracht beschikt, -wist h!ij| hen aanvankelijk v»n het llijif ta houden, waarbijl h'ijl een paar perspnen tegen -denl grond slioeg, doch Mj! werd ten iqlotte overmeesterd en 4-eigen den grond gCworpen, waarna] men hem! tracht te te 'wiurgen. Het gelulklta 'da aangevallene zich even losj te rukken, waarop Wijl luid begon te öchreeulwen, mét gevolg dat da aanvaller^ de vlucht namen. Ter E. die zich tengevol'gfe van een en ander onder geneeskundige behandeling moest stellen, heeft dé vroulw en een der aanrander^ herkend. De politie stelt een uitgebreid onderzoek in. D)e mallemolen. Op de kermis! te Stpekholzerheid-a viel Maandagavond de gehuwde vrouw Dl, moeder van 4 kinderen, uit een lUallcmo-- len. Die ontboden geneespi'eer constateerde een bekkenbreuk' en inwendige kneuzin gen. Die vroulwi ij naar het ziekenhuis to Kerkrad© overgebracht. D|»or revolverkogel doarb-iord. Dloor het plotseling aiSga,an van een hevolver, kreeg da izlcuon van Aen j,a(cht- lOpiziener Dl. te l'lpe een kogel in die( maag. Per rijwiel kon hiij! ziéh nog naar ■huis begeven, vanwaar hij direct naar het ziekenhuis; te 'Ziwiolle werd overgéi- bralcht. De kogel hleek de maaig te heh- ben doorboord en aan de rugzijde het lichaam Weer te hebben verlaten. Dc toe'atand van DL is zorgelijk. Verdwaalde zeehond. Gistermiddag is in het BoeZemWater te S'paarn'wtoude een zeéhlondi ontdjekt. Men iq erin geslaagd! het dier te vangen. Het i« naar Artis ta Anisterd'amt overgehrafaht 'daar het bleek Zw",anger te zijn. Verdronken. Te Zaandam is; gisteravond de 9.-jarige S. Vet van het Boom'gaiard'sipad van een dekschuit in de Voorzaan gevallen! onver- dronken. I I Te Zij pa (N<-H.) ij gistermorgen het 3-jarig zoontje van den heer Olosjtwolder in het Noordholland'sfch Kanaal verdronken Een geheime communistische organisatie ontdekt. Die geheime s,t.aa,tspolitie is tte Brcslau elen groote Cominiunietischa organisatie Dip het 'spoor géhotmen. Een gnoioti aantal lang- gezocht» éiom!m!unis;tisöhe leiders en func tionarissen zlij'n gearresteerd', onder li-en de opridhtierq van den S(partakusbond, )tfp 1 Jian. 1916 en van die dommlunisjtislcjlie partlij' in 1918. Brie mlenScheu verbrand. Op den grooten straatweg van Cognad naar Angoulème kwlalml een luxe-auto met, v'ijï perspnen in het dioniKer in hotsing toet een met telefoonpalen galadein vrachtauto. De lux©-auto vloog in brand' en twee men schen verbrandden, tefwlijl! een diarde pdr- spon eenige uren! na aanihomsti in het' zie kenhuis-, -eveneens aam die brandwonden overleden. Een vierde werd met levensgevaarlijke verwondingen in het' ziekenhuis, opgeno men, terwijl de vijfde qledhts betrekkelijk lichte kwets,uren opliep. Ziwits|ersche horloges naar Portugal. De tijden veranderen en mat he-n ver anderen deganzen. Via®. Kapitaal-red)* ders in de oudheid zlij'n Zijl thans gedaald tot 'helpers; van horloge-sm]0|kkekars. Het 'Sidhijht Zoo meldde Reuter luit Lissabon dat een groote hoeveelheid Zwitsersche horloges onder de vleigeD van een kudde ganZe® v-am Zwitserland naar Portugal is gesmokk-eld. E-enige weken geleden werd ©en groots kuddfe door een hoerenjonge® oiver da Zwitejer- 'S,eesclhe-FranSche grens gedreven. Omstreeks veertien dagen later wag gelde een kudde van deze dieren over de Fransfche-Spiaiansobe grens, onder de hoede van een stevigen boer, terwijl een week later de Spaanjche-PortugaesChe grens werd gepasseerd. Sindsdien is niets meer van de ganzen gehoord; vermoedelijk Zullen zij wel iten dood in den pot hebben gevondeln. Het i9 echter opmerkelijk, dat opf het oogen blik in Lissabon Zeer goedkoop IZWit- Zerjch-e horloges verklrijlghaair zijn. Indien het niet Waar ie, is het toch goed ver zonnen. Die 'bomaanslag in de „St.-Pieter". Naar de Romeinjche Correspondent- van de Daily Telegraph" meldt, scttj'nt het onderzoek, dat door de Vatidaahjche en Romeinsjdhe politie-autoriteiten is inge steld naar den dader van! den Zéndlalg in het voorportaal der V-atiejaansfche ba siliek gepleegdien bomaanslag, te hébben uitgeW-eZen, dat de aansjLag het werk was van een Spaanschen a®ti-!oleriealen fanaticus. Een zekere Demetrio Salomon, geboren in Egypte en genaturaliseerd eerst als Griek en later .alj Spanjaard, Werd Maan dag in verband! met den, aanleg' ge arresteerd. 1 Uit Zij'n verklaringen, blijkt, dat liijl rechtstreeks uit Barcelona naar Romo kwam, om den' aanslag t6 plegen. Na de bom' in een handkoffertje aam- de garderobe te hebben afgegeven, trok Wij1 terug uit de basiliek naar een pun# bij! -den abelisfls in het midden van lied St. Pietersplein. Dlaar Wachtte Wijl totdat de explosie plaats vond en nam daarna/ de vlucht-, terw'ijï hij iet? wegwierp in het bekken van eau fontein. Hiij! werd achtervolgd door een „carabiniare" magc sjaagde er niettemin in door -de nauwe -straten van dam Borgo te ontkoiman. De „cUrabiniere" keerde daarop terug naar die fontein, waiarin Wij' de® man ietg had zien wegwerpen, en vijohte daaruit! ©en boekje op, dat een S(pia|ajnis!dW pass poort bleek te zlij'n. Dit. overhandigde hij) aan de politie, die onmiddellijk ©en onder* zoek ins,telde. Bialomon werd Kort daarna in een hotel aangetroffen. Door middel' van de -pasfoto» ikon- d© portier van Sit. Pieter de identi teit van Salomon met den man, die het bewuste pakje had afgegeven, vast» sjellen. Doadelijlk bijgeloof. Te 'Jodar (Spanje) is| een kind van 28 maanden vermoord, olm! het bloed van het kind aan een .zielfce te drinken te kunneln: geven. Dé heele bevolkin'g1 Van dé plaatq isj naar Ubcd-a; getrokken, omf te betaoigeni voor de gev.anlg'enisj waa-rin de drie jongei* mannen, die van| den moord beefchuldigcï Zijn, Zijn opgiesjloten. Men vreesde, dat de opgewonden bevolkinig telt een bes|to-rming van de gevangenis] Zou overgaan. Veilingsvercen. Zuid-Be verand te Gees. Groot© veiling Van 27 Ju'ni 1933. Framlbozén (voorkoop) f' 1717,20, Kruisbessen f22,70 per 100 Kg. Aardbeien, v.m. IOV2 uur: J-uicunda A f 10,20, id. B f 7, Madam® Mout,at, f'5,30 —6,70; n.m. 4 uur: Juaunda A f 10,30— 10,40. id. B f' 8,20, Madam© 'Moutot B 5,30 —11, allé per 100 Kg. Klein© veiling. Kersen: Hiollandens R1521, Mjeikersan) f 1128. Bruin© Bla.nee f 1014, zoete Morellen 'f 13, Vroeg© van Wierdea f 13, •Pierseleinbersen f' 9,10, Roadie Suikerker- sen 'fll12. Luikena.ar.-j f810, -uit- sohot kense-n f 310, Blaulwa -druiven if 75 80. Frambozen f'931, Aardbeien f2] —9, Rood© teisen f 820, Wititte bessen ■f 15. Tomaten f! 1327, alleis pier 100 Kg, Meloenen f 2434, Perziken f 3—8, Kip-* eieren 'f2,20, alle per 100 st.ukisBloemen f24 -pér 100 -bos.; Bloemen 'f 1060 per 100 -ptoitHoning 'f 0,31 pér fiaoon'. Groobe veiling vian 28 Juni. Kruisibessen f 22,20 per 100 Kg. Aardbeien: v.m. IOV2 uur: Jmcunda A f 9,80. id. B f 7 ,20. Ma,dame Mo.uteb f6,70; n.m. 4 uur: Juiounda A f9,10) 9,60, id. B 'R 7,85, Madame Mo-utioli f'5,80. -alle par 100 Kg. Kleine veiling. Kersen: Hollanders: R1320, Bruine Blance 'R812, Meikersen f25, -zoete Morellen f' 12. Spaansche Wlijinkerse® f8, B-russelsche Bruine 112, Porsal-einKetrsen: f 79, uitschot kersen f47, FrambOzlen f'1431, A-ard'beién f511, ZlWarte bas sen f' 15, Rood© bes9en f27, Witte bes- se® fll, Tomaten £1029, Doperwten 1' 613, Peulen £1725, Tuinboone® f4 6, Stamsnijoboneu f 36, Dbbele Prin- eesseboonen 3037, Roem van Holland f 3438. Postelein £8, Vroeg© aardap pelen f 1,502,90, id. patiers f1,201,60, alles per 100 Kg.; Perziken f 36. M-eloa- nen f 1427, 'witte Komkommers f'25, groene id. f3—5, Kropsla f0,501,50, alles per 100 stuks; -Worteflien f49, Pc ©tien f 4, Kroten 'R35, Riha-barber £3,304,50, Selderij f1,201,50, Bloenren £9. -alles .per 100',bos. MIDDELBURG. Er was heden flink» belangstelling opi h-eb Molenwater voor d'e jaarlijksche v-euienbauring vian Hippos, o.a. merkte® wijl opi den heer Hi, A. Han- ken, Voorzitter Van de nlfldeeling 'Zeeland va® het Naderl'andseh Trekpaardenatjam- boek en va® da Provinciale keuringscom missie. 1 i I De aanvoer Was. ongeveer geüijlk' aam -die -v-an h«t vprige jaar. Aangevoerd door WjaLoherséhe boe rinnen .boter 'f 0,85, kipeieren 2,15, leenld-* eieren f 2,25, ga-nseiere'n f 7, kalkoeneierei» £4; aangevoerd door handelaren: ihotear f 0,84, kipeieren 'f 2, ganseiene®, f 4, kal- k'oeneieren 1'4; particuliere prijs: botes £0,921/2, kipeieren f3, e,endeieren f'3. GOES. GéhuWdPieter Cornelia Vente- vogel 20 j. jm. en Maria Johanna vjan St)e«. 20 j. jd. Ge-horen: ''Johannes 'Pe-truls Joztephu®, Z.v. Adrianuls Pe-trus Arnoldu!® Va® Bes» e® Christina- Helena- Boel; Adria-a®, z. v. Lievem van Loo ©n Bërdina Hendrik® Ar nold», S'C'hraver. Huw.-aang.Jan C'ornelis Verbeémen, ^2 j. jm. e® Cornelia- Adriana Hlengsitma®'- igers, 20 j. jd. MIDDELBURG. Btevallen: P. V. 7 lenburgMaljaars, z. Overleden: M. O. Rozemond, 79 j., wed. va® P. Maas; M. P. Koeletaan, 87 j., riéd. va® M. J. d© With. AFLOOP VEBK00PINGEN, ENZ. MIDDEDBURG. Ged. Staiten va® Z'ete- land hebben Wioeaisd-ag aanbesteed hof) verbetéren va® den w-eig Z-uidZandeC-ad- za®d. voorkomende pmd'er no. 22 va® 'hietj provinciale Wagenplan ©n gdte(gem in d« ge-meentien ZuidZande Ie® Oadzand. Laagste inschrijver wias -de aannemersfirma vlaai der Wial ©n Woudenberg te Utrecht toe/8 f 94,300. f

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3