DONDEROAG 28 JUNI 1933 UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES r IN HET KRAAIENNEST WiE'JWÉ Z£gy\¥SeHÉ COURANT aan den Londensjehen vertegenwoordiger van de A. Ei. (F. Er is Mets veranderd in onze opvat tingen. Wüj blijven er vas\t van over tuigd, dat de gouden ötanda;ard gehand haafd moet blijven en dat de positie van den gulden, zooal4 ik die in mijn jaar verslag heb uiteengezet, geheel gezond is en tot geen enkele bezorgdheid aanlei ding kan geven. Die salarissen van personeel in [nibliekrei'htelijken dienst. Bij beschikking van den minister van hinnenlandlsehe zaken is ingesteld 'n eom|- misfcie, belast met het vaststellen van normen, welke mede met het oog op da huidige bijzondere tijdsomstandigheden, door het centraal gezag behooren te wor den aangelegd 'bij! de beoordaeling van dte bezoldiging in ruimst en zin! genomen) van het personeel in dienst van provin ciën, gemeenten, watersiphappien, veen- schappen en veenpolders en z'ijta. benoemd tot lid en voorzitter de heer J'. -Schon-ten, lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal, en tot leden: W. JJirees,. lid van de Tweede Kamer der Skaten-Gene raal; mr. C. M. J|. F. Goteling, lidi van de Tweede Kamer der Stuten-Gene)- raal; H. Wj. TiLanus, lid v:an de Tweede Kamer der Sitaien-Generajal; dr. I. H. J. •Vos,, lid van de Tweede) Kamer der Staten Generaalen tot adviserende leden iW. Palm, direjbteur van het centraial bureau van voorbereiding Voor amlbtenaircnzaken (tevensj secretaris) en A. Mastenbroek, referendaris bij heti departement van so ciale -Zaken. Het If.-K. Werkliedenverbond en het fascisme. Dezer dagen heeft het btostu-ur van het R.-K. Werkliedenverbond te Rotter dam vergaderd, in welke verg'adeiing de ontwikkeling der dingen op maatsehap- 'pelijk en politiekf gebied, hier en vooral ook in D|uib^chland onder ootgen zijn ge zien. Met ergernis was kennis genomen van de mafl-tnegelen door de DuitsjChe machthebber^ getroffen tegenover de chr. vakbeweging' alda-ar en hare leiders, die zonder vorm van pro'cies; zijn (".ecngezanden. Met niet minder ergernis| was kennis genomien van het feit, dat de „Gleicli- isichaltung'' zelfs ook! in ons land wordt 'doorgevoerd vppr de hiei' verbl'ijivvënda Diuitsjchers. Al scheen eenig terugtrc/den bp den reeds) ingeslag'en weg bevolen, zoodat het v-oo-rtbasjtaan van den Kaïtteler- bund in Limburg weer iq toegestasjn, de vergadering' Wa^ van oordeel, dat daar mee de politieke: activiteit van die Diuit- Sche nationaal-Socialistisehe partij in ons land niet zou; ophouden, gezien de „be scheidenheid,'' waarmee die partij op treedt. i I t I Met het oog op den gang van zaken in Oostenrijk zag het Verbonddbestuur hierin >een gevaar en besjloot het zich tot de regeering' te wenden om (ujïting te jgeven van zijn bezorgdheid en op beteugeling van de politieke activiteit der hier ver blijvende Duitsjehers aan te dringen. Wat het fNcderlandsphe fascisme be-, treft, besjoot het Verbondsbestuur aan de aangesloten banden met nadruk ta adviseeren elk lid' der Katholieke arbei dersbeweging, dat het fascisme aanhangt, onmiddellijk te royeeren. R.-K. Kiesvereenigin». Dinsdag j.l, kWa-m da R.-K. Kiesver- eeniging „Recht voor Alten" in afllgemieieine vergadering bijeen. In, zijn openingswoord wierpi de voorzitter een taruigjblik ojpi de a.i'geloiOpien verkiezing en dankte de Pro- pagandaeluh voor de belwezen diensten. Notulen gelazen en .goedgekeurd. Het be st-uur moest in izijn .geheel aftreden. Oim persoonlijke redenen meende de voorzitter zijn functie, te (moeten nedlerleggen. Pogin gen uit -de vergadering om heim oip dit be sluit te doen terugkomen, hadden su-edes. Gieheel helt bestuur wlard bij acclamatie herkozen. Tot -afgevaardigden naar de ''Hii.kskieskTing-organisatie werden aange wezen de hoeren Jainssie® en J. Peek. Na een zeer geanimleierd debait waarin vooral ter sprake kwiam de bonding van den Bosch- ten opzichte deir Zeeuwsohe candi- datuur. sloot de voorzitter op gebruike lijke! iwijzie. Vereeniging tot instandhouding v»a oude gebouwen. In de onder presidium van den heer Berdenis van Berlekoml gehouden algteim. vergadering van bovengenoemde vereeni- ging, bracht de secretaris, de heer dr. Ünger, bet jaarverslag over 1932 uit, Waaraan het volg'ende ij ontleend: De belangrijkste gebeurtenissen in 1932 Waren d!e versjehaj'ning van dq beschrijving van de bouWgesjchiedenis van het Stad huis door dr. Unger en de herdenking van het 25-jarig beqtaan der vereeniging. De tnuwge.'jchiedenis verscheen in fraaie uitvoering in h'et oudheidkundig jaar boek, d'e vereeniging liet hiervan ten aan tal overdrukken maken, versierd met een door het bestuurslid, den heer Klaren-1 beek, geteekenden omslag, waarvan een deel is.1 gebruikt als feestgave voor da le den hij' het 25-jarig bestaan, een ander deel in den bbebhandel verkrijgbaar i-j gesteld. De secretaris herinnert vervolgens aan de herdenking van het 25-jarig besitaan op 16 J.uni 1932, waarvan destijds uitvoerig is melding gemaakt. DeZe viering stelde tamelijk' zware eischen aan de kas der vereeniging en voor -subsidieering van de restauratie was dit jaar geen bijzondere reden. De ongunst cfer tijdsomstandigheden bleek ook da vereeniging in haar ledental en bedrag der contributies niet gespaard. Met moed echter gaat het bestuur niet temin de tweede kwarteeuw van het be staan der vereeniging in.- De vergadering keurde het jaarverslag goed, evenals de rekening, met een eind cijfer van 548,39 en een batig sjaldo van f 6,07. De h'eer ir. Rothuizen vroeg eenige in lichting omtrent het Standpunt der ver eeniging' ten aanzien van restauratie van geVel», waarvan de onderpui door ver andering is bedorven; ook wenschte hij te vernemen, of het gom.eent«P>e?ituur ide vereeniging' om advieq vraagt bij wijzi ging van monumentale gevels. Het ant woord luidde, dat de daarvoor ingestelde in-lantie de plaatselijke monumentencam- missie is, waarin drie. bestuursleden tier vereeniginjg zitting hebben en waarmede op de aangenaamste, en doeltref'ïëndstewiij- ze wordt t?ja,m'engewerkt. I/aak Baasson Z.unens Bank. In de jongstleden Zaterdag gehouden verific-atdefviergadering in het. faillissement van de oaBssons-hank is dioor de heeren Curatoren bekend gemaakt dat de moge lijkheid beistiaait, dat neig uitkeeringen van ten hoogste 35 pet. zullen vcügen. H;&ag bennek. Dinsdag Was Mgr. Aengen-e-nt, de bis schop van Haarlem .de; gasit, vjan onzen zeoïeerw. Pa-stoor. Dit. ter gelegenheid v-an de- reünie, welke Monseigneur Ie® zijn klaase-ge-no-o-tem jaarlijks om beurten bT.i elkander houden. Z. D. E.xe., diei met- hot, spoor de reis naar Gaas gemaakt haeflt, is in den na middag par .ambo naar Vlis-sangen gegaan, voor een kort bezoek aan den hocgaerw. Deken, om van daaruit weer met den trein naar Haarlem fe vertrekken. De bezuiniging bij den Keuringsdienst van Waren. Naar aanleiding van onze- publicatie over de ingrijpende bezuinigingen bij dein dienst alhier, verZochtj men one te ver melden. daifc de ambtenaren nog sterker in hun salaris getroffen Worden dan wij schreven, want behalve de crisis-korting, oplaop'end van 6V2 tot 9 o/0, is er nog ©en standplaatisaftrek van 4 0/0, een bijdrage in het pensioenfonds van 8V2 °/o em een aftrek voor -ongeihulwden groot 3 o/0. Hierbi. komt dan nog dat de salarissen zelf ook gevoelig verlaagd zijn. Hoe de stemming onder de financieel zWaar-getroffenen is, Iaat zich dus wel begrijpen. Tent»,instelling Ncderl. Fabrikatenlinis. liet Neiderl. Fa-brikaten'huis dat door he-el 't land exposities houdt tolt meerdere bekendmaking der producten van eigen bodem, heeft ook hier zijn tenten en wel in Schuttershof', opgeslagen. De tentoonstelling, die twee dagen duurt (gisteren en vandaag) werd Dinsdag voor afgegaan dooi' inleidende voordrachten. Die in het- middaguur Wais matig be zocht. maar 's avonds Was de Schuttershof- aaal stampvol. Dhr Born, directeur van liet Ned.- Fabrikaten-huis, verwelkomde' eerst, de aanwezigen om daarna een lans te breken voer de Nederla.ndsehe industrie, door wier bloei de grootte werkloosheid Zal' ver minderen. \V e zi,n geWoongeraakt te prijzen en lekker t;e vinden, wat uit het buitenland komt. Er is nu al enkele jaren 'n cam pagne gevoerd Voor Nederlandsch fabri kaat, zoodat ieder van de noodzakelijk heid wel is overtuigd. Wiie dait. nu nog niet is, wordt htet nooit. Teekenend is, dat er winkeliers zijn, die in hun etalages bijna uitsluitend bui- tenlandsche artikelen uitsitaüïen en dan een mooie kaart ophangen: „Koopt Ne derlandsch fabrikaat Spr. deed namens de 400.000 Neder- landsche werklooZen een beroep op de vrouwen om indirect mee te werken hen aan werk te1 helpen. Spr. seheitisite de ellende en het leed der werklo,azen. We willen geen bekrom- pen nationalisme1, geen chauvinisme; maar wij hebben de -tolmuren niet opge richt. Daarom moeten we zoeken naar afweermiddelen. Zelfverdediging is onze eerste plicht. Vaderlandsliefde is ook de regeering, de Nederlandsch© industrie en onz« arbei ders helpen. De reelamte voor het' Neder landsch fabrikaat worditj veel te sllap ge voerd. We doen niet veel meer dan mop peren over de fouten v'a,n onzte industrie, onze middenstand en het koop-end .publiek. Ons volk vveelt nu wiel, dat het Nedieilliand- sche artikelen moet koopen. Hioe mootien we nu verdier -gaa-n hande len? Spr. richt, zich nu bot de vrouw, die het in haar macht heeft da werkteas'hedd geheel of gedeeltelik te doen Verdwijnen. Gok moeit er samenwerking zijn tusschen industrie en handel. De industrie rublet zorgen votor Nedertendsche verpakking en Naderlandsche namen. Ook de distributie moet verbeterd, zeioda.t men niejt moet zoeken naar ean artikel, zoo,als nu Wel eens gebeurt. Spr. zei ott 'da aanW'Bzigen: weiger naajnloaze artikel-en. Daarvan is de her komst nooit ta raden. Werk er niet lan ger aan mee. Wierkloozen tie maken. De huisvrouwen hebben alkein. men 40, 50 artikelen te bennen. Dan Weten ze vol doende om de Nederlandsehe industrie te kunnen steunen. De fabrikanten miosben Zorgen hun ar tikelen voldoende bij het publiek bekend te maken. Zij., die goed en pakkend heb ben geadverteerd, hebben bun product er goed in gebracht. In dit verband weies spr. o.m. op de Waarde van goed adver- teeren. Tenslotte noemde spr. -alle deelnemers. I11 de pauze' werden als .attractie ver schillende practisohe geschenken verloot, welke vrijgevigheid natuurlijk bijzonder in den smaak viel. De tentoonstelling zelf is gistermiddag 2 uur geopend en trok zeer veel belang stellenden. Er zijar bed! Wat. mooie stands te bezichtjgen en het geëxposeerde is voor 't meerendeel van dien aard, dot man aen hoogen dunk van de! eigen industrie krijgt en men tot de overtuiging moet komen, dat deze de eerlijke concurrentie van het buitenland niet behoeft be duchten. Vertegenwioordigiers der deelnemende firma's reiken pakkend reclame-materiaal uafc; iedere 20ste bezo'skerjster) ontvangt 'n verrassinger is miu|Zielke,n de entree is vrij. Hier volgt nog ,een opsomming Van de voornaamste stands: Kon. Ned. tapijtfa- briek t.e Deventer; Niv'anaNimco; Ro- oinson-scho-eieel; Delovade Ervleni de wed. J. van Nelle; wasolrmiddiil 1-2-3; Bewon-etaailleTimursohoeiisdl'Daa'l- daroip's tin-artikelen; Honings soepblok- ken; Jannink's z'ijidev. Rijn's mosterd; MijDhardt's geneesmiddelen; Tieleman en Dros buegroenten. Dekkers zee,jfabrieken Reinders. slaolie en Haas' tafeUZuren. Hedenavond is de tentoonstelling nog ■geopend van half acht tot tien uur. Dankbaarheid. Da.t de-ze deugd -onder het tegenwoordig geslacht nog niet, (geheel veiloren is ge raakt. ondervond dezer da-gen. de Sint Vin- eentiuls-V ereeniging, die eens bewezen diensten met, ©en prachtige gift van f 25 vergolden zag. Ilakenkrais-rellel.je. Dinsdagmorgen heerschte er groote op winding onder do Jpodsche kojpliedon, die hier da markt kwamen bezoekién. BSj' het rtation ontdekten zij' een mede passagier, die getooid wa® met' een haken kruis-insigne en die Zich naar het sehijht in antwoord op gemaakte opmerkingen weinig vleiend over do joden had uitga-, laten. Onder veel misbaar, al vloekend cn scheldend, werd da man gevolgd. Bij! de jubileumlbbank kwam liet tot een treffen, waarbij den man het insigne van de jas werd gerukt, Een toevallig passeerend heilsoldaat slaagde er in de opgëwondenl kooplieden te kalmeeren en hen aan het verstand (e brengen, dat wüj' hier leven in het vrije Nederland, Waar de Joden niet worden vervolgd, maar waar ook anderen het recht hebben zich met oen insigne te tooien. Allemaal tourist. Gistermiddag -om 12 uur arriveerde op da Grapte Markt een gezelschap pud-en van dagen (320. in gajal) uit Bergan-opi- Zoom, welke een ,au)totochtje na-ar .Vlis- singen maak[ten. Nadat de auto's, 60 par ticulieren en 2 [groota buisfsen, geparkeerd v\ aren, werd koffie gedronken, waarna de rit naar Vlisèingen werd' voortg'ezet; daar zou in „Brittannia'' de- maaltijd' worden gebruikt. Geslaagd. Op de R.-K. Kwieeksjchool te Etten slaagde voor hetl examen akt© L. O. en tevens voor liet examen nuttig® hand werken mej. M. Battel van hier. Crisis-f-oUeele. De collecte voor het Crisds-öoinitó bracht d-eze week! Rechts f 58,29 pp. Eindexamen Ü.ILB.S. Geëxamineerd voor ai'd. B. 16 candi- da,ten. Geslaagd: W„ J. Bierens, Bioze- linge-; D. O. Kteost-erman. Goes; P. Knultet, 's-Heer Arendisike-rbe; A. H. Soheeulw'e, KLoeltingeG. A. van Weiele, Rlland; F. van Ziet®, Goes; K. A. Gastheer, Wjol- 'faartsdijik; Ma. O-om, Ierse-ke; J. M. de Regt, Kate; J. A. Vlinbervleugell', Wil- helmina-dorp; Pa,. Aa. Posltma, Kr-abben- dijke en J. C. Waltifaz, Goes. Reeds voor f 8,40 per maand kunt U zich thans ©en Philips radio-installatie aanschaffen. Vraagt inlichtingen bij J. M. Polderman, Goes. Tel. 129. (Adv.) Heinkenszand. I11 de W-oeinsdagavond gehouden raadsvergadering waren alle le den -aanwezig. Notulen Werden gelezen en goedgekeurd. Van den eigenaar Meer' eotsuhedijk was schrijven ingekomen dat liij niet -arc-cord -gaat. jnet x'erbreedinig v'an één meter van d-e wieg langs de Meeroot- sehedijk, w-e-lk als p-rojact voor werkvlea'- scnad'fing bedeeld was versOlieidena leden betreurden deize kennisgeving. D'e laagste, inischrijtver vioio-i' schilder werk in de gang van het viere.enigingfc- tekaal iwa-s de heer Kllap voor f' 84. De leening va.n f 25.000 is geoonvlertee-rd van 5 lot 41/2 °/o. Bij schrijven 'van den minis ter van Economische Za-keu is bekend gemaakt dat 'hij- geen maatregelen kan ne men voor de kLompieniniduistrie, m. ,a„ w. de klomip'enmakers ter plaatse zuCllen niet geholpen worden door b'.v. toeslag op klompen, invoerverbod of cantinganteeriing. Van de Christelijke Landarbeidersbo-nd Was een schrijven ingekomen om gelijke verhouding bij de werkverschaffing -en p-rocentsgc-'wijz'e -behandeling, ze verroee- nen dat er onbillwkh-eden in deze voorko men. De rekening van de gezondheids commissie te Goes sluit met oen batig slot van 1' 1031,60, de uitgaven Waren f 968,40. De begrooting 1934 sluit met -een bedrag van f1600 in inkomsten «n uitgave®, de bijdrage van onze gemeente is f 11,23. V an d-e Provinciale Commissie in Zee land was e'en schrijven ingekomen om ontwikkeling en ontspanning van jeugdige werktec-zen her 'hand t(e nemen. Bij -op name van kas cin 'boeken vlan de gemeente ontvanger bleek in kas f 16085,58. Van -d-e oiiidercom-missie O. L. S. Was «en verzoek ta,an B. en W-. 01111 ©en bord te plaats-en voor auto's -om langzaam t© rij den. De- raad Was van m-eoning dat daar voldoende ruimte en uitzicht is, dus over bodig. Bij h-eit voo-ratjel vlan B. -en VV-. -om do -secretaris van de commissie tot Wering van sehoiol-vlerzuim f 10 -en de leden f 1 per vergadering te gwv'en, merkt de heer Beaufort op- -om die- leden, hoof-den va-n scholen te verzoeken om geen vergoeding te vragen. De verordening, waarbij d© gemeente da bevoegdheid krijgt, voor toezicht o.p vuilnis en afval van Stagerijlen werd ap verzioek v'an G.S. herzien. Op het. beken de schrijve® der -gemeente PoontvMet Ward a-uhaesie betuigd. Dhr. Beaufort betreiuirt het dat de vereeniging v'an Nederland sehe gemeenten reieds verled/en jaar op ons verzoek die klacht niet heeft 'ter hand genomen. Een klacht- va® G. S. is ingekomen, da,t de -Zaken van het B. A. in d-e-ze gemeente niet. altijd -serieus zijn behandeld. Bij de -behandeling sulbsddte- vermind-ering Spo-orw-egma-atsohaplplij! (wlordt. besloten te probeieren den dienst inltaot te houden. Een v-aorstel inzake do vuilnis ophaaldienst, om heit, 'Opihal-en o|p| kosten van degene die er gebruik vian maken, aan te beste'item Werd aangenomen. Even eens wordt -aangenomen pen- voorstel wijzi ging van de- algemeene politieverordening! ■e® een voorstel -om in beroep' te -ga,an bij de Kroon van «en beslissing van G.S. inzake de vergoeding vian de Keurings veearts. De beihandeling van d-e bouwver ordening w-erd van de agenda afjgevoerd tot volgend© Vergadering. Voorstel it-ot aanvulling v'an de- tegesverordeninjg -e® wijziging begrootinigj 1933 -werden aange nomen. Opi verzoek Van de voorzitter is van G.S. -een extra vergoeding toege kend van f417 v-oor d® door on-Za -ge meente verpleegde krankzinnigen. Van h-et besjtuur van B. A. was -een siclrrijven ingekbmie® om de b-egro-o-ting Iw wijzigen en de subsidie te verhoo-gen met. f 325 v-oor d'e Verpleegde Pa.ulusseKor- stanj-a te Wiem-elding-e. Bij de- rondvraag brengt dhr. Beaufort den voorzitter dank Vo-or de persoonlijke -aotiviteit in deZe ,om de gemeienl© ©e-n extra voord-eiel te bezorgen Van d' 1510 voor verplaatsing van verscheidene'krank zinnigen naar een voordeeliger gesticht. De heer Mol vraagt- -meer to-azicht bij al'val v'an d'e slagerijen, de voorzitter zegt voorziening toe-. De heer Vermue vraagt gebruik te mogen maken van de drainee- i'ingsloesla.g. Daarna sluiting. Tot ontvanger der directe belastin gen alhier is benoemd dhr. C. P. Oosf-epom van de inspectie Emmen. '«-Gravenpolder. Naar wij' vernemen gaat de overplaatsing! van den lieer P. J'. Kousemaker, kantoorhouder bij de po-ste- rjj'en alhier, naar Aar-denburg, in op 1 Augustus a.s. Met inglang van dit nz-elfden datum wordt het postkantoor alhier om gezet in ©en station. Gistermorgen terwijl d-a vrouw' van den heer C. Polderman haar huis lijken 'arbeid verrichtte, viel zij naer. Eienluarer Zoons v-o-nd ha,ar in helt portia-al li-ggen. Dr. Koole .die slpoediig ter (pflaialtse was kon sl-ech't'S de® d'oiod donsbateer-en. Schare. De- 'weegbrug biji de Sichorabrug over hc-'fc kanaal, Welke een tijd) Hang we gens herstelling en vernieulwin'g heëilU still gelegen, is thans Weer in -gebruik gjeoio- men. H&t weegvermogen is opigevioerd van 5000 't-cit- 15000 Kg. Hansxveert. De P. V. De Blauwe Dof fer hielld j.l. Zondag -een iwiedvüiuoht vianaf Chantëiauroux )544 K.M.) De -ptrija-en vie len als veBgt: 1, 34 cn 8, J. P. Thetm-aart 2 ,3 en 5, Verh-age; 6 en 8, F. M-odde; 7 -en 15. Geib. Sm-allegang©9, Oh. Louise; 10 en 14, M. Wille-m-Steijn11, G. Ver- slrae-ttn; 12, 16, -en 19, M. H. Krombeen; 13, P. S-onke; 17, Geb. Blaauwkamer; 20, I/. Nieüwen'buijse; Eerste duif 3-20-56, laatste duif 7-02-09. Woensdagmiddag wierd den o-uden va.n daigen 'hier een gratis autotocht aan geboden doior particulieren, die hun auto- hiervoor beschikbaar hadden gesteld. D'e toc'ht had plaats naar Walcheren. Jammer dait het w-e-er niet beter hiervoor mede- Werkte. Des avonds werden de „oudjes" door het fanfarecorps „Sc'heldeigaLm" aan heit begin van het dorp afgehaald, en de-den -een rondtocht door het dorp. Er is van de-zen dag door velen dankbaar ge noten. Rilland. Bij Kon. besluit va® 26 Juni is, met ingang' van 15 Jiuli, benoemd tot burgemeester der gemeente; Maassluis mr P. A. Schwartz, met gelijktijdige toe kenning va® -eervol o®t4ag' als burge rmeeste1' onzer gemeente. Kortgene. Onlangs; overleed de heer tJ. C. iSchuilwerve, hurgameester cn seéio- taris deiz'er gemeente. Dezer dagen is tot burgemeester benoemd de heer B. J'. van Oeveren, thans gemeente-secretaris van Bruinisse. Maandagavond kwam' aan de orde de benoeming van. een secretaris. B. en W. hadden een aanbeveling1, opgemaakt waarop de nieuw-benoemde burgern-ees^®1, niet voorkwam. Een der raadsleden 'kW-am ■daartegen op. Hij' vond dit een kaakslag voor den heer Van Oeveren. Bij' stemming werd benoemd de heer A. Slchuit, thanlq tlij'delijk 'gemeente-sperataris. Da meerdete heid w'ensjchte dus de cumulatie niet- Dia heer -S'chuit werd ook benoemd tot amb tenaar vau den burgerlijken stand. De gemeenteraad va.n Kruiningen heeft in een dergelijk geval dezelfde- houding aangenomen. Domburg. De gemeenteraad heeft na twee vrije stemmingen tot wethouder be noemd den heer W„ Brand, in de pla^nt^ van den heer Reijnhoudt, die alsj wethou der en raadslid heeft bedankt, omdat hij beheerder der watevlfiding is( gjeworde®. De raad verwierp een voorsfel Van den voorzitter om' de Werkverschaffing stop te zetten. Biervliet. Dinsdag vergaderde de raad onder vaorzi'titprsiöhapi vlan bungiemeestelr Verplanke. Alle -leiden Waren aanwezig. Ilelt bekende -adres- van Poortvliet wlordt voor kennisg'e|vinig aangename®-. -Op voorst-el van B. 'en Wi. Wierd in prin cipe helsloten tot deelname; aan do oprich ting' van e'en streekarchief' in Zeeuwsleh- Vlaanderen ,toit ie-en maximaal bedrag van f 30.—. De latge'meene verordening v!an politie werd met -enkele bepalingen aangevul-d in verband m-elt de handhaving der open bare orde bij feest-elijkhedcji en dergelijke. Op haar verzoek wërd aan mc.j. wed. P. G e'en sen fe Kjoudekerke een toeslag toe gekend op haar XveduWe-pensioen en wel tot een bedrag van f 100 pier ja.ar. G roede. Toen de landarbeider J. de V. wonende alhier, Maa.ndaga.vond van de® akker huislwiaartB'- wild-ei gaan, werd hij' Kringloop. Er z'ij'n geen enthousiaster vergaderin-' gen tegenwoorüig dan die vani aandeelhou ders in wiapenfabriclage-ondernemingen. Wcrkloasjieid is in die industrie -onbekend, (het regent dividend en die welvarendhaid tu-sgc'hen zooweel bekommernissen maakt de bevoorrechten even luidruchtig alq welsprekend. Onder donderend applaus maakte dezer dagen ejr R-obert H.adfiedd 'van Hadtieldsj wapenfabrieken! in Enge land, -op de a-and'eethoudersivergadering' ta iS'heffield bekend, dat Zij'n firma 'n nieuw projectiel 'heeft uitgevonden ter doorboring, van pantserplaten, welk projectiel, zoo,al? sir Robert zalvend-vereukt zei, voldoet aan d-e strengste eisdhen, wielk® de mo derne lijld stelt. Het moordtuig sir Robert noemde het Wijl voorkeur „technisch wonder" heeft een reus-achtig door dringend vermogen op langen afstand cn .een groote sjootkraCht b-ijl sahuinschd tref fers. H-et is in acht landen gepatenteerd' en men heeft al aanzienlijke orders ge boekt voor de Engelf|dhe regeering1. Da granaat 'heeft voldaan aan da Zwaaitsto proeven, -ooit eter de E-ngelsehe! r-egieien ingi opgelegd. Zoodra er meer geld! boDhik- bftar kom't, Zal de fabriek leger en vloot kunnen voorzien van projectielen, die in sltaat Zijn om van v.erren afstand het pajitis,er van -een vijlandelijk sdhip meh uoodlottige uitwerking' te doorboren, iet! waarvan m,en tot duajver nimliner izekee had kunnen -zij'®.. En zoo sLo.eg' sir Robert maar <3j)o-l% herhaaldelijk in de rede gevallen door instemmend gestampvoet en roffelend hun- diengeklap. AVannieer men ook) onmiddellijk finan cieel geïnteresseerd bent bij! zao'n iflo* reerende affaire, dan moet m'au Wel d© veiligheid-kleppen der vreugde openzet ten om de levensgevaarlijke hoogspanning van 't dankbaar gemoed te voorkomen. Terwijl 'het leeuwendeel der sjpaordefs, belegger^ en bezitters te kniezen.' zit over de onheilïjt'ij'dingen van gestaakte öoupon- belalingen en -zakkende koersjen, vliegdn dr voordeeltjes do fortuinlijke Hadfïeld- aandeelhouderq zooma,ar tegemoet. Gepa tenteerd in acht landen, aanzienlijke or ders -en als er mlaia-r ImleeiL" geld UesChikbaïlp komt, vloeit dit per omgaande de wtapen- fabrieken tegemoet. Men zal misschien opwerpen, dat do wereld uitgekocht moet raken wanneer de arsenalen volget-ast .zitten met di'a pracht-proj-e'ctielen, welke men toch Zeker ■niet voor louter aardigheid kan afschieten. Goen nood'. Over 'n paar j,aar zlal men wel w,eer lezen, dat Hadfield'q Limited al of niet in samenwerking met Sichneiders- Creuzot of Skoda ©en pantserplaat ver vaardigde, die alle tot nu toe bakendiq projectielen Weerstaat. Vliegen de he-» zorgde regeeringen daar Weer op af al-j 'n kat op 'n muis, ^alL ban' na 'n nienlWa leveringsperiode weer een projectiel vol gen, dat door geen pamtSerpila-af te stui ten is, enz'. Wlij' kunnen dit veilig voorspellen, om dat het tot lieden altijd izoo gega,an is( Als 'n vampier zal de wa.pen-industrio zich aan de samenleving vast- e® volzui gen, totdat de 4'afen over zbpveel gtezo-nd verstand ,en redelljlk inzidht beschikken', dat Zij' in gemeenschappelijk overleg aan. dit. ko^tb-aar spelletje 'n eind mjaken. Hoe veel eeuwen nog 3 UITKIJK. pioiseding onWell. De diokter ,die Spoodiig Ier plaatse w'as, kon niet anders verklaren, dan dat -de man was overleden. Per auto is de overledene na,ar zijn woning Ver voerd. Axel. Alhier worden pogingen aan gewend om t-e komen tot heit inriehbein van een Axels'che hoerenkamer. I11 sa menwerking met de Ver-eeniginjg Voor Vreemdelingenverkeer .Zal een comité tot onderzoek van de historie vlan Axel {Co- H-a), gevormd door d© heeren J. C. Vink, R, J. de Jonge en D. J. Gggel jr., «en ©n ander te trachten te verz-ame'en en op tei spiore® -om te komen tolt ©e® -colledtia goederen, die «pi de Axelsch© boeren kljeie- derdra-ch't va® nu en- v'roeigeir betnelkking hebben. Eventueel -zlal het, -beheer van dia Bo.ere-nk'amer aan idit comité Worden op gedragen. Stoomtram BreskensMaldeghem. Met ingang van 1 Juli Wordt d© di-en.sK van bovengenoemde tram gedeeltelijk 10m- gtizet in -autobussen. Liepen er vorige seizoenen op, beide trajieaten 7 tram-s vice- versa, thans wordt -da lijn BresJkensMal- dlclglhem teruggebracht op 5 trams, dooh uitgebreid me.t 3 busdiensten öp Brugge, We.ie ook lafi-e stations- aandoen en 2 diensten opi Knock©, welke rijde® via Sluis en een busdienst -topt Aardenburg, zoodat op- -alle 'booten, uitgezonderd de -eerste boot va® 6 uiur uit Vlissingen, em dircete verbinding is. De dienst BreskensRetranehieanent Knock© krijgt nu, 6 doorloop-and© diensten per tram, terwij-1 2 ibussen loopien via Oositburg, welke rijden opi boot-en, Wa,ar geen tram op loopt. Eén rekest. Het Bredasjche Diocesane Wierkliedan- verbond, te Breda, heeft het v-olgendef rek-esjt aan de leden der Prov. Sitabem gezonden Geven met ver^chuldigden eerbied ta kenn-en, C. Norbart en A. P. Rpmsjam', respéc|-i 'lievelijk voorzitter en qeOretairis van idien Bredasjchen Diooesanen Wierklied-enhond, geveSitig11! Oranjesingel 18 te Breda, requ-eatreerend namens dozen Bond, dat zij met genoegen hebben kennis genomen van het voorstel van het CoA- leg» van Gedeputeerd©! Staten van Roe land om te komen tot pprichting vanl een afwaterings-wntiersChap voor Oostelijk- Zeeuwsjchi-Vlaanderen onder den naam van „Waterschap Hulster- en Axeler1 Ambaic'ht

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2