istr. 17, Goes NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND /sche Courant ,i. rs«~» 75.ooej i .1. DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS ,1. W»Sr,111 Ijl B j'kantoor^DC^ELBURGMarkt 1 en 2; Telefoon No. 474 J 'I' DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS 'l'l Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS 'GEN EN VERPACHTINGEN) echtheid cdcr A.M» De Katholieke Fractie en de Kabinetsformatie. FEUILLETON HOOG SPEL. BUITENLAND DE BALKAN BINNENLAND [~1 fSG5iE COURANT p Silver Beech, heeff in het. in; Still-en Oceaan! een nieulwt jen klein' eiland waar, aldus an dien kapitein, ongeveeA 800 meter en Ityé mjstor oprijlzend, dat} middenop1 een iraalde. naibSjlzijndq in klaart) ge- isj het Ma'rclosi-eiland, een zitting, op| ongeveer 650 i'chardspn id van meening, <e eiland waarslcjhijtalijk tvan oorsprong is, dat diopr nndeirs •king naarhaven is gekomen. Pocherij; Engelseh» schilder (Whistler in 1903 te Parijs, •waar hij !,en maaltijd van'wege! de En- ie ter gelegenheid van de Koning EjdlW-rd VII;. belhoorende tot, da Engelsehe •rotqg he(m: „U kent Zijne persoonlijk, niet waar, mijn- Loning?, Neen, Mylady, anit- i-sitler. erkWaardig 1" zei de dame.' angs de eer had te Londan ing te spreken, zlei hij uit- ut hij persoonlijk! m-eit» u liacC kt •puiw", zei Wjhistler lachend gra.ptptigi gebaar, „geloolf me, beetje op!" 'ERKOOPINGEN, ENZ. EBT. Gisteren Werd alhier Jonkers publiek verkocht, de icheepisboiulwiwerf' „Zeeland" laats, terreinen en slikken,. 10 H.A. 28 A. 28 c.A., aan ran der Straaten Jr. te Hans- 1000. dijke, veldvxufohten, .Vaa. lapelle, bouw- en weiland^ sjzjand, beestiaal Oele. tsjdijk, hofstede, Beth, ouwtein-einen, pakhuizen, op- einen, bouwland, ènz., Vart m Jonkers. oon- en winkelhuis, Jonkers» stuks 45 ct. ogisten. Let hierop I ut-en Handelsdrukkerij GOES in uranten ma's, Wissels i, Tabelwerken •ten, Dankbetuigingen ening, Reclamekaarten iekaarten, Convocaties rten Enveloppes Servetten idrukken arken irreerend loemde Drukwerken zjjn n ons gaarne aanbevolen 99 wormpoeders en wormolie te- en maagwormen, zoowel Vormpoedere f0,85 per doos. ;b. bij Apoth. en Drogist, of Jacobs Maria Wortelboar. ide-Pekela. NUMMER 76 DONDERDAG 29 JUNI 1933 29»™ JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Mr. Aalbers© schrijft in het Maajndbl. der R.-K Sjta&tijpaxüjl het volgende: In dit maandblad, i^ een kort relaas over den gang van Zaken bijl de jongsjte Kabi- nCfcjvorming, en daarbij! dan bij|z|onder, over de houding onzer Fractie, op z'n plaat». Uiteraard kan dit relaasf niet polemisch zijn, en daarom1 ga ik hier niet in dp de critiek, door de liberale peirs) tea klwistig en vinnig tevens) geuit tegen da Katho lieke Fradtie. Bjit overzicht wil,, voorzloptVer dit zon der ii'et plegen van indispretie mogelijk is, objectief en zakelijk voorlichting ge ven, ©n dan i^l het nuttig om' rustig'da eigen houding te om'sfc'hrijtven, zonder of te dwalen ojp) plolemisjclhe zijfphden, inge slagen door personen, die enkel van bui tenaf den gang van z[aken' konden volgen, en du^ niet pp de hoogte Waren van dp gevoerde besprekingen mlet den .forma teur, noch in die Kamerfractie. li, Op 26 April had de Verkiezing plaat^. Op Vrijdag 28 April waren de ge kozenen der B.-K. S;taa,ts{pia.rt!iji reeds in vergadering bijeen geroeplan, teir be |pre- king van dep politielken toesjtand. Zaterdiag 29 April' wierd' dei voorzitter der Katholieke Fra,6tie dooi' H.M. de Koningin on'vangen, om| zlijin advies! uit te brengen. D|aarb'ij; wilt deze zich gedragen door de opvatting der nieu'W gek|oiz'ea fra©- tie, dit w'asj hef bedoelde en vterkrege)n rcslultaat van dei vergadering van den •vorigen dag. In de richtlijh-en, welke de Katholieke Fractie op- 28 April voor zichzelf, na ampel beraad', heeft vastgesteld voor de naar hare meening juisjte oplossing ,van de Kabinetscrisis, is tijdens den geheelen duur van die Crisis geen Wij|zd,ging ge bracht. Blij1 eikei situatie, nadien zich voor doende, zijn telkens| dezelfde; richtlijnen aangehouden bijl het bepalen van het standpunt der Fractie. Voorop gticnd de oprechte wenseh nm tot een normaal parlementair Kabinet Ite komen. Maar dit natuurlijk niet tot iede- ren prijïj. D|© Fracitie whs van oordeel, dat samenwerking harerzijds irf een normale parlementaire Kabinetsformatie m'et de tS.D.A.iP., in de gegeven omstandigheden ©en onmogelijkheid w'ag. Evenzeer achtte de Fradtie mitge?,loten samenwerking in een parlementaire mserdeii-heids|clom!binntie met de Fractie van den Vrijheidsbond. In eerste instantie, toen idfufs nblg gteeln concreet voorsjel toit vorming van. ben parlementair Kabinet met die liberate fralo- tie Was) gedaan, waren het vooral de principieels bezlwaren tegein! de liberals poliliek alq zoodanig, welke onze Fraidtis dij houding drien innamen. D)ie prinripi- eele bezlwlaren zijn nader oms|chreiven in mijn brief' van 12 Mei 1933 aa;n D'r. Oo- lijn (gepubliceerd in „Die Maasjböde" van 26 Mei 1933, Av.bl.). iDjocli ook het! ppjlitieke beswaar in den- izeifden brief vermeld, legdat toen reed* gewicht in de| sphaal. Wijl p.ohtten het' on- geiWenqjcht de geiZamenlijke niet-soeialis1- tisjdhe partijen te plaatsen tegenover de ispcialistische. INieit alleen omdat daardoor de ppieiaal- dcmodrat-en in een nitersjt gunstige positie zouden komen, maar vparal i en dit jno- tief Wbrdt in de liberale clritiek over' heit hoofd gezien, omdat zijl daardoor in een verkeerde richting z'ouden warden! ge drongen. Van algemeen nationaal stand punt bezien, mag dit la1ats|te,m1oment niet licht wiorden geteld, wanneer men ten- mins)te iets verder vooruit Wil zien dan enkel de eersjtkomendd maandeh. Op Dinsjdag 2 Mei volgde de opdracht aan dr. Colïjn tot vorming van een par lementair kabinet. Dlenzelfdemi dag had ik desl^ namiddags op zlij'n verzoek! een -uitvoerig onderhond met den formateujr, waarbij ik het standpunt onizex fractie 26 De Hertog, in een geel zijden kostuum met zilvergalon .aan hafe en middel, kWaim haar in eigen pers|0«n lot; aan d«n voet van de trap tegemoet olm haar te onibvan- gen en boog izteer diep voor haar, alsof' zij een prinses van den bloede was. Aan de hand, die <zij heim nieit zb.n he'bhen durven weigeren, leidde hij1 haar door de menigte na.ar de vleugeldeuren, dia .Wijd open stonden en toegang gaven toit eetn. 'bimnein- kalne^. Hier s|tionden op een podium dat de drie 'zijden van een parallellogram violrm- de, lange taf els voor het souper gereed. Bij nam melt haar naast zich aan het hoofd van da taifel plaats-, die midden op het smalle boveneind Van de verhoo- ging stond, t.erwijl zij, <iie na, hen kwamen voor zichzelf de, hun toegewezen plaats opizochten. Het was, alsof het gezelschap slechts haar komlst, als van oen igeëerde gast had afgewacht, en de Wraakzuch tige, spotternij1 van dit alles sneed haar door de ziel. Toch trachtte zij' di,t ite veTbergen en dat gelukte, haar. Doods bleek zat zijl tusschen Valentinois en den zwaarlijvigen Capello, den Ve-netiaansche stellig en duidelijk' en met de grootst mogelijke openhartigheid uiteenzeitte. Ik heb toen 'Zelfs) niet den indruk' gekrejgeln, dat dr. Collj'n naar een samenwerking van de vijï' fracties' zon streven. Hoe naJ drukkelijk de formateur in zijn brief van 15 Mei 1933, tot mijl gericht, dit streven als logisch resultaat rijner eigen inter pretatie van den verkiezingsjuitslalg ook motiveert, daarvan it, m'ij! bij diat onder houd op 2 Mei niet gebleken. Integen deel Alleen lfwlam' ter sjpralke de vraag, of' de Katholieke Kamerfractie er pfk bez'waar tegen zou, hebben, wanneer, zan der samenwerking met de liberals frac tie, er één liberaal bij'v. aan Buiten!-. landstóhe üaken of Waterstaat in het ministerie izOu worden opgenomen. Benige dagen later, Saterdag 6 Mei, beraadslaagde onZe f'radtiej over het in middels;, op Vrijdagmorgen 5 Mei, van dr. Col'ij'n ontvangen cloncept-regeeringi)- iprogram, dat vergezeld' ging van ©en brief, Waarin alleen uit 'n pogj-scriptam bleek dat de formateur zich gericht had tot vijf fracties,, w'aaronder die van den .Vfijheid|S|bond. In de fradtie-vergaderingi van 6 jMei, 'voortgezet op 8 Mei d.a.v., is| allereerst de .algemeene politieke) kwiesjtie van Üen grondejag der meerderheids- en 'Kabintetsl- vorming, izlooalsj dia depx den formateur blijkens dat post-scriptum! sclreen te Wor den beoogd, uitvperig bes|prpfkenöerst 'daarna is), evenzeer uitvoerig, het) cionciept- program behandeld. Uit) het feit, dat deze besprekingen geruimen IJijld hebben in Ibe. •^ag genomen, is volkomen ten onrechte afgeleid, dat in den boezem der Fractie, groote moeilijkheden en erndtiga mcenings' verschillen te overbruggen Zonden zijp gew'eesjt. Ik stel het op (pfijisnojgpiafl'iS ft) verklaren, dat pa verbrou|wen!s|vlolle en openhartige gedadhtenWi^seling het stand, ipunt onz'er Fractie) oensjfcemtaig is vast gesteld, een eensbetm|migheid, welke ook in 'het verdere verloop s(teads| gëhandhaaf'd bleef. Zulk een ibehandelinigsjWijlzei vergt voor een dollege van 28 persjoiiien vanzelf meer rij'd dan voor een groep van 6 .tui 10 leden. Bij- de bepaling van hapr standpunt heeft de Fractie) deZelfdei ridhtl'ij'nen aan gehouden al'S) op 28 Aiplril. iBelfalve ide toien reeds ontlwikikelde bezwaren van prin i- pieelen en polibiekëh aard, ^pralk! toen, met voojr oogen een meerdlerlieida- len Kabinetaformatie als door Dir. Golijh be doeld, ook ^tenk mede het pradtidoho ben 'Z'waar, dat een kabinet opi zéé breeda basis met dijn groote meerderheid "(aar z'wdkker dan sterker moet geacht wor den. Voorzlowver deze groote mleeirddrhö'd door den formateur gewens|chfc en' doelma tig 'wierd geoordeeld om eenigq ejpeling te hebben, Werd' diti door de Fractie sitoat- kundig onjuidt geadht, wijl een spel van „wisselende meerderheden'', binnen het ka der der officieels parlementaire m;e;lrder- lieicl, waarop de Begeering' sjteunt, in fleits niets anders zou zijn dan een gecamou fleerd extra-parlementair, een <iuasi-par- lementair kabinet. Aan deze figuur 1 welke allerminst een „sterke,'' Biegeuringl waarborgt, wensjChte de Katholieke Fractie op ds afgevoerde gtonden geen medewerking te verleenen. Gelijk hierboven reeds) gazi&gd, stond voorop het principieels bezwaar, dat in een parlementaire meei-den-heidsi-samen'wlelr- king een fractie als' dq liberale, wialkea" beginselen, staatkundig' zoowel als voor al ook' sloiciaial en eldo'nolmisoh, ,zioo ver af liggen van da onze, Zou tabeten wlorden aanvaard alq' e'en gelijkwaardig consti tutief bestanddeel dier samenwierk'ende mieerderheid, en met wledker inzibhtea dooir de geZameniïjlke meerderheid telkens reke- fiing zou moeten gehouden wiorden. Hierin werd door de Katholieke Fractië e'en bron van meeningslversdhil, van onjenig'heid fen wantrouwen, en mitsdien van zwakheid gezien. Eien beroep op( de „nationale eenheid" Beidenaar, en trotseerde al de niieuWslgie- ri'ge, blikken, die van alle kaniten opl 'haar gericht werden. j Deize kamer van het .Gemeehfe-Paleis, die onder normale otnsibandig'he.'den kaal en triestig Was, ,als een stal, was do-or de bekwame handen van Ccsare's onderge schikten Zoodanig veranderd, dat niemand, die haar vroeger had geizien, haaa- nu ziou herkennen. Men kon zioh verbeelden in een van de vertrekken van het Vati- oa.an t,e zijn. De wanden iwarein mot, kbs-t- haue kleeden behangen, Byzankijinische klee- ■den waren over den ^teenen yloler uitge spreid en de tafels; Zelf! glinsterden en glansden van geborduurd tafellinnen, gou- ucn en zilveren schalen, koZtibaar krist.al en massieve kandelaars, Waarin kaarsen van gekleurde, Welriekende was .brandden. ©,eg. hierbij: helt schitterende- gaz'elsdhaip in zijde-, fluweel, goud- en zilverlaken, liermelijn en hout, dames niet ju'we.elen api het corsage en gevlochten in haar baarnetten, de rijen bedienden in prachtige livrei, d« Vele' heen en Weer dravende pages, en gi,! zult u kunnen begrijpen, dat Madonna Fulvia, die vér van de Hof- w'ereld in bijna, kloosterachtige afzonde ring in Picvano had geteéfd, door dit schou'Wspel gobecl overweldigd werd. .Van achter de gebeeldhouwde leuning ItVaS 'hier volkjomen misplaatst. Niet dit groote wlaord Zo:ul straks in de praarijjK luit'kom'st geven, diacli w'el een behooirl'ijlke (mate van overeeii'sjteimlming in beginselen en in practis'che toepassing ervan pp con crete regeering^maatregelen. Ons Katho lieke volk zlal deze houding volklotaen be-- gfijipen, ,en .zich niet door (jua-je-nationale argumenten zonder reëeleh sjtaatkundigen nihoud laten misjleiden. Op onzen brief! van 8 Mei 1933, waarin den formateur enkelei precies© vragen war den gesteld, volgde) geen rechtstreeïkstah- antwoord, wél d^ m'ededoeliug, dat) de for mateur z'ijln opdracht zou neerlegg'en. .Van een poging) am o,p den grondslag van vier fracties) een parlementair! kabinet te vormen, bl'ijlkt uit de gewisselde stuk ken niet. Haogsjtensl zbu men! daaruit kun nen .afleiden, dat', do iormlatemrj althanl in een verder ejtadium zïj|ner onderhande. lingen geen verbreeding der i'echtsjdhe basfs met slechts) één der vrijzinnige frac ties, met uitsluiting van de andere even eens bereidvaardige, wenschte. D:e formateur deelde m'ijj mondeling mee dat hij1 thans) de aanwijzing van een Ka tholiek formateur om' een reahtsjeh parle mentair Kabinet te vormen, aan de Ko ningin Zou adviseeren. Op Vrijldag 12 Mei heeft de Fractie wederom over de daardqoj- to,en ingetofe- den veranderde sjituatia beraiadslaagd.' iZij begreep', dat haar Weigering tot isiamenwea-- king op de bads van vijli' en het da;arna| volgend optreden van een Katholieken formateur gereedelïj|k een onwlelwilleaden uitleg zouden ontmoeten, alspf wij: Pr. Col'ijn zouden hebben willen verdringen als formateur, oml een der onzen in zijin plaats te kunnen stellen Natniuxlij(a( is aan zooiets geen sedonde gedacht, doior nie mand. Wederom met volkomen handhaving der op 28 April getrokken richtlijlnen, is; het standpunt der Fractie bepaald en door m'ij geformuleerd in den bekenden brief van 12 Mei j.l. aain Dir. Colïjln.. Deze brief is persoonlijk door m!iji ax'n px. Cplijnover handigd en toegelicht op Vrijdagavond, 12 Mei. LI l f f 1 - Niet Zonder goedé verwachting' werd door mijl het antwqord tegemhet g'ezien, dat Zou worden gegeven na dopr den' for mateur alsnog ta plegen overleg toét de Anti-Kevolntionnaire Fraélie, Welk! over leg 15 Mei plaats» vond. Pie goede verwachting werd echter niet vervuld in den /uitvoerigen brief, Welken Pr. Colljh mij .daarna, Zond en welke is gepubliceerd in „Dje Sitandaiaxd" van, B9 Mei j.l. (Zia „De Maasbode'1,' en „DeTijH" van 30 Mei, ochtendblad, en in verschil lende andere Katholieke avondblad-n van dien dag). Van de mogelijkheden om een, pflrle|me|n- tair Kabinet ta vormen i»j door Dir., Cbjijb officieel alleen die op grondsjlag ,yan v'ijï fracties beproefd. Het stond tevoren vast, dat deze moés)t mislukken w'egené de voor de Katholieken onoverkoombare en hem tevoren bekende hez'wafen. W!ij| hadden bovendien reden ta mCenein, dat ook door de Vrijlzinnig-demoorati^c'he Fractie een gelijke afwijzende houding ,wasj aangeno men. .Van da mogelijke vorming op grond slag van vier \fraicitieS is naar buiten niet gebleken, doch oniz'erzfijlds; Was er voldojende grond te bevroeden, dat opi .12 Mei ddZa ksombinatie niet meer 'Sjtand binnen het raam der mlogelijjcbeden van dat lob.genblik. De mogelijke vorming ,op gxondsjag der drie rechts)Che partijen Weo-d door den for mateur officieel afgéwezen. „Althans) (niet) een BeCht^oh Kabinet, dat onder mijne leiding Zouj stam." Wjat deze zin snede beteekende, leek ons, na het vroe ger mondeling meegedeelde, duidelijk, en de Katholieke Fractie was; bereid, hoewel niet er op belust, de donsequ:entie dier duidelijke beteekenisj te aanvaarden. Op Dingdag 16 Mei vergaderde Ido Fractie wederom, handhaafde haar inge nomen standpun' hetgeen ik onmiddellijk van een galerij boven de deur klonken de tonen van luiten, :bas-luiten en ivieüa's, terwi,l de Herfog onder bedekking van de muziek zijn ®)teim zoo. Welluidend, dait helt bijna- Was, alsolf hij izong tpit haiar sprak. „Het verheugt mij, Madonna," dat dit geen bruiloftsmaal behoeft) te zijn." Zij zag hem aan, een liohte huivering voier haar door de leden en Zij, Wetadde het hoofd af. „Hét zou mij heit, hart breken," -ver volgde hij opi streelende, bijna, lieifklopizen- den toon; „heit, zlou, imdj, het hart breken, zooveel sohoonbeid overgeleverd tie zien aan de armen Van onreine bestaeittjng. Daarom bid ik vurig, dat, Mattep vian- ia,vond mag komen." „En om geen -andere reden?" vroeg zij op minachtenden tpon, gegrietfd door het geen in haar oog verregaande huichelarij |was. 1 Hij glimlachte en zijn schoone, som bere oogen rustten opi haar bleek' gelaat. „Ik erken, da|t ©r nog een reden is," galf hij! toö, .„maar z)oolw'aaa- als ik letéf, en het sclioone a.anbid, zWeier ik u, idati de redein die ik u opg,a(f, het (zWaarst© Weegt." Hij zuehttie. „Het is om n te redden, dalt ik die hoop uitspreek, dait Matteo vanavond mag komen." siöhriftelljjk' aan den formateur mededeelde. Daarnaast dit behoefde niet nan Dr. Colïjln te Worden medegedeeld, m'aar zou te bevoegder plaa,ts|e, z'oo noloidig, en des gevraagd, ter kennisi z)ij|n gebracht be sloot de FraCtie, tegenover een opdralcht in dit stadium aan een Katholiek forma teur niet afwïj|zend' te zullen gtaaln. Dr. Col'ijin vroeg dien middag! fSntheffing van de hem, verstrekte opdracht,ma,ar te vens bleek toen, dat de Anti-Bovolution naire Fractie niet bereid wias vo,or het optreden van een Bechts|ch Kabinet ©enige verantwoordelijkheid te aanvaarden. Dloox dit besluit van de Anti-iBevolutionnaire Fractie, dat dien morgen nog aan del Ka tholieke Fractie cn ook a,an haar voor zitter onbekend w'as, kwam ook de moge lijkheid van een parlementair BiaChtsjch Kabinet te vervallen. Voor ditj feit draagt de Katholieke Fractie geenerlei sch^M- 'Na dezen loop van zaken volgde de opdracht aan D-r. Colïjln tot de voxming van een extra-parlementair Kabinet, dat door den formateur als een crisis-Kabinet is, aangediend. I Voor - het doel van dit Zakelijke over zicht moge met het bovenstaande Wlorden volstain. Ik hen er m'iji van bewust, geen pakkende nieuwigheden te hebben mede gedeeld. Eic'hter leek! het nuttig! en wea- ee'helïjlk in het Partij-maandblad deze (uit eenzetting over de houdinig1 der Fractie b'ij cle jongsjte Kabinetstormatie| te plaatsen, om daarop in de taékoufsjt geimlaldfeïijlk te kunnen teruggtfjlpen. De verdere houding van onlza Fractie tegenover het thans) opigeltreden Kabinejt- Colïjb, het daarin zitting nomen door drie onzer vooraanstaande mannen, dat alles valt buiten het bestek van dit overzicht. Daaromtrent tel, naar ik mijt overtuigd houd in dit orgaan ongetwijfeld voor-' lichting worden gegeven. Voor het heden en ook in de toekomst. Opdat ons| Katho lieke Volk door die vopxlichting z'al kun nen medeleven mef het Werken van z'ijln vertegenwoordigers in het Parlement. De Ontwapeningsconferentie. Verdaagd tot IS October. Het bureau van de ontwiapeningstóon- ferentie heeft het voorsfel van Hender son om de verdere ontwapeningswerkzaam heden tot 16 October te verdagen, aan genomen. D© eeniga delegatie, die hier tegen, zij! het in zeer gematigd© term|en, bezwaar maakte, was) de D;uitsehe. De Italianen en Amerikanen mengden zieh in het geheel niet in de disjqussie. DU ITSCH LAN D Ontslagaanvrage van Hugenbcrg. Wolf'f' meldt, dat' de rijfcspiinister van oecbnomis|c!he zaken, dr. Hugenberg, Dins dagmiddag aan den rijksjpresident zijn ontslagaanvrage heeft overhandigd. Wolf'f' meldt ook, dat de vrij'willige ont binding (Selbsjt-auflösing) van het Dluit- 'sjche-na'ionale front aanstaande is. D'eze vrijlwillige ontbinding sjtaat waarschijnlijk in verband met de ontslagaanhiedingi van Hugenberg. De hoofdleiders' van het D.ditsch-natior' nale front z'ijln gisteren te Berlijh bijten gekomen om te beraadsjag'en over de vrijkvillige ontbinding' van het Uiuit^clH- nationale front. 's)Avonla zo,uden de voor mannen in het partijlbesttuur met Hitler ond .-rhandelen over de on'binding van het. D'. N. front. Later werd door den pers-dienst van de nationaial-spcialisten meegedeeld, dat de leider^ van het DiuitsCh-national© front met de leiders) der nationaal-sodalisten, die ruggespraak' hadden gehouden mei; Hitier, een verdrag van vriendschap had den gesloten met, de D|.-N. partij! en daar na tot vrij'willige ontbinding van het „Ili, zial kbmén," autlwaordde zij. „Daar aan behoeft u nieit t« tjwijifelen." „Hij- is heit a,an zijn aer als man ver plicht," z-eide hij! kalm.. Tp,en schonk hij zijn aandaoh-t aan hetgeen in- zijn onmid dellijke nabijheid gebeurde. „U eelt nieitg," sprak' hij; Vermanend. „Heit Zou xaij in de k-eel blijven steken," a,ntWO|Ordd© zij; opxeohit. „Dan tenminste een glas wijn," drong hiji aan en gaf' den schenker die meit ©en gouiden schaal rondging, een Wenk'. Toen hiji echter haar afwijzend geibaar zlag, gaf hij) den bediende een teeken om» innig niieit in te schenken. „Wacht, even," z'ckle hij, een piage Wenkende. „Een beker van „mos-agaat" vnpr Madonna, Fulvia, igta- losltitei hij den jongen, die nu verdwlaeiq cm het te gaan halen. Madonna's lipi kruid© zich- even. „Die voorzorgsmaatregel was niet n:0(Odi)g .gje- weeist,". z©ide zij. iwhnt het he©|t}t©, dat een beker van „mots-agaat" biji de eerst© aanraking met vergif uit elkaar slpirotug „ik verwacht geen vérgif! en ben er ook niet hang voor." „Dia,t had ik' moeten begrijpen," ant woordde hij, „laamgeizien gij -zulk' een groo te kennis omtrent hét gebruik daarvan a,an den dag hebt gelegd." Hij! sprak' kalm en ernstig, maar tpah- 'Diuitsch-nationale front hadden besloten. Dit besluit wordt onmiddellijk' uitgevoerd. Kardinaal Bérlram en (lc katholieke arbeidersorganisaties. t 'Kardinaal Bertram heeft aan deu dio- ceganen voorzitter vani de katholieke ar- beidersjorganisaties in het uartsdioeeea Bresjau een brief geschreven, waarin hij de katholieke arbeidersprganisatiesl een kostbare hulp noemt in den) htitijü tegen da beweging der godloozen, het marxi-fnö en bolsjewisme. Hij! wijst erop, dat deze organisaties de draagsters zlij'n van tie practisjc'he religiositeit en den ehristelïjken familieizin en in de van God gewilde ge hoorzaamheid tegenover kerk en staats- geteg hun plicht 'gejdjaian hebben. Hij' stelt verder vajt, dat de katholieke arbeidars- org.anis|aties kerkelijke instellingen -zijn en dat ha,ar voorzitter^ statutair door het geestelijke g'ezag benoemd worden. D|aar- door staan de organisaties en haar be zittingen onder bescherming van de kerk. Die brief' is geschreven naar aanleiding- van de overneming van de phristelïjk)e vakvereenigingen door den leider V,an het Duitsche arbeidsfront, dr. Ley, en dient klaarblijkelijk, om de onafhankelijkheid van de katholieke arbeidersorganisaties van het centrum1 iu het licht te stellen. I)|e strijd tegen de partijen. Evenals aian -da staatspartij, is gisteren aan de D|uifS)che volkspartij elke verdere politieke werkteatokeid' verboden. Déze partij besjtond naar Wolff' opmerkt -nog isfeohts in naam; haar ©enige af gevaardigde in den B-ijksldag Wad de lei der Dingeidey. Naar iWjoiff voiorbs) verneemt, js 'bin nenkort ook da ontbinding van het Cen trum te verwachten. Invloedrijke leiders der C,entrum-partij hebben de mogelijk^ beid ©ener ontbinding reeds| gaopperd, rij 'het voorlcpp'ig oiojkj sjledhtsch theoretisch. „Misjschien -- ztoo voegt .Wplff hieraan toe tel het Centrum! een soortgelijken stap doen, als bet Dluitsdh-ualiotnale front „'Zijn Beiertoh aanhajngsel, de Bieier- sc'he volispiartdj, is door da arrestatie van a-lle leiders en door bezetting van haar bureaux madhteloos; gemaakt, en Zij zal wel niet weer tot eeniga a)0"™ in -Staat Worden." Het iq fraai Tegen de aanslagen te [Sofia. Onder de 1200 personen, die de politie te Sofia in hechteni^ heeft genomen, bes vinden zich 1100 Maoedaniërs, geheel zonder papderen. De overigen zijh Com munisten. D'e bevolking staat tegenover het onverwacht ingrijlpen van de regaë- ring sympathiek. Die bladen deelen tnog med-e, dat de regaering r.eeds lang het plan fot dei raz'zia, koesterde, tloclh da»t den doorslag gegeven heeft een releks aansjagen in den nacht van Zaterdag op Zondag, waarbij! vijf perspnen, o.w. Ha secretaris van de comtoiunistische 'partij!, Werden gedood. D|e gouden standaard blijft. Onze minister van! f'inmeiën, mr. P. J. Oud, heef't door een vertegenwoordiger van de Times in dit Engelsehe blad een verklaring doen publiceeren nopend het handhaven v,an den gouden -sitaudaard hier te lande. D-e jongsjte geruchten, nldns de minister, dat Nederland den gouden stan daard zou losjlaten, ziij'n zonder eenigen grond. Die Nederlandsjek® regeering- en de Neder!ands|che Bank ziij'n integendeel vaet- besjoten, den gouden standaard te hand haven. De president van de NederlandSchebanls; mr. Trip-, heeft het volgende verklaard voelde zij' zich- afwisselend gppeiend en ijskoud, terwijl ba,ar gelaait» eerst Mioad- roioj en het. volgend opgenlblik1 idoo-ds- bleek W-erd. Misischi'en maakten izijn iwtopr- den het haar duidelijk' ,dat zij geen reöht tot klagen had'; zijl Was een -gifbmenlgöter Ojp beeterdaad b-etrapt -en dei ijzerharde behiandeling, di-e hij haar onder eein ffl,n- weel-en dekimianet-1 dee-d ondergaan, iwas h-aar verdiend lopn. De page kWam terug mah. den beker van glanzend „mes-,agaat", disn hij v|oior ha,ar neierZette. De Wachtend© sdhenker viilde hean opi -een teaken vian den H-ent(c(g tot aan den rand-en nu moedigde Geisare ha,ar mat ©en -blik' l|ot drinken, hetgeen zij: deed om -een ploitiseling gevop-eï iv|an iziwak- tei te boven ts klotaen. Da gerechten, die voo-r ha,ar wierden geplaatst, bleven echter onaangeroerd, ter wijl zij evenmin adht sloeg epi icfcn Hertog, wanneer bij- zich tot, haar otverboiog om ba,ar mét Zijn zt» -door baar gevreesde zachtheid ta beistplotten- Haar opgen staar den slechts vol vérwaohting naar die) deu ren 'aan bat eind van de kamer. Hef Wérd reqds laat- en zijl Iwlerd boe langer hoe en- geduldiger. Wiaarom kwamen zdj; niet om daarmede -e|en eind te maken aan de ondragelijke spanning, -die haar kweldejj' (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1