E A.TILROE, St. Adriaanstr. 17, Goes PRIMA ZOUTE YISCH 22 cent per pond 'N HOFSTEDE, WED. J. DE MUIJNCK Inmaak-brandewijn Fermitan Wenscht U een Touringcar of Autobus? Drukkerij N.Z.G. N.V. Nieuwe Zeeuwsche Courant DINSDAG 27 JUNI 1933 KOLONIËN Financieele Berichten riRECHTSZAKEN|~ KERKELIJK LEVEN ALLERLEI R.-K. PAROCHIE 0. L. VROUW TEN HEMELOPNEMING Donderdag 29 Juni 1933, Woensdag 12 Juli 1933 HET HOOIGRAS Vraagt onze goedkoope tarieven Bussen en luxe Touringcar van 22 tot 29 pers. TELEFOON 7 BORSSELEN Als Bewijs van echtheid staat pp elke poeder A.M*- 99 NSËUWS ZEElSXfSGHE COURANT Aardbeving in den Oasl. Aneta meldt uit Batavia: De hoofdstad (werd Zondag te 5,24 v.m. otplgeschrikti door eou sterk voelbare aardbeving, be- 6kaande uit een 'heel© serie Scherpt schok- ken. De beving 'werd vboral ie Pale-m- bang en omstrekten gevoeld. XJi't Balemhang 'wordt gemeld, dat in het Eanauselie. (Zuid-Benkoelen) tot dus verre 67 dooden iz'ijn gameid. Ouder de dooiden bevinden z'ich geen Eiiiropaainem. Het Koninklijke Magnetisch en Me teorologisch Observatorium registreerde 25 Juni, fcusschen 5 uur '25 ein 8 u|uj 30 v.m. J.uva-tijÜ 11 verschillende schokken, (waarvan de zlw'aarste te 5 uur 25 minuten 20 seconden. D»e zwaarste volgsftoiot had te 7 ,uur 5 minuten 4 seconden (plaats. De richting der bevingen wais Wjegt-Noord- iWeSt. Gedurende den verderen loop via® den dag .werden nog dertien schokken (geregis treerd, Waaronder een ftweetal zware (te 12 uur 51 en 16 uur 48. Ook gisteren 'werden nog stouten tgere- gestreerd te 0 uur 13 en 6 tuiulr 34 v.m. De .afstand van het epicentrum liep uiteen van 230 tot 400 K.M., terwijl de m.e;or- derheid van da schokken op ©en afstand van 350 tot 360 kilometer plaats .vlond. Deterding wil inflatie. Naar aanleiding vaneen Zaterdag j'l. in de vergadering v!an de Ijfederlandsohe Maatschapipij voor Nijvterheid en Han del voorgelezen brief' v'an Sir Henri De terding, waarin deiz'e ©en pleidooi hield Voor inflatie' in ons land, heeft een re dacteur van hot persbureau V.D., den voorzitter vian de Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Amsterdam, den heer Gottfr. H. Crone vervlocht, zijn mee ning omtrent dit sibandpiuinlt te willen geven. Da heer Crone antwoordde, dat de in houd van den brief' t.a.v'. den schrijver niets nieulwe inhoudt en als een herhaling zoui kunnen gelden van. hetgeen sir Henri 11/2 ja.ar geleden ook al heelt getwilid. Het 'effect van den brief, aldus de heier Crone, is echter door de •uiteenzetting van mr. J. iWi. Beyen, directeur van de Roftterdam- soha Bankvereemiginig, violkoimen gtemeu- traliseierd. V.oelg daarbij de uiitj'atingen van mr. Trip ter oonfteirentje te Londen', neemverder in aanmerkinig het Verslag van de Nederlandsche Bank en het sftand- rpiunt van onzen miniatgr-president, dr. Giolijn, dan behoef ik u wel niet op nieuw te verzekeren, zoo beslooft de heer Crone, dat er geen sprake van zal zijn, dat Nederland heit voorbeeld van Enge land en de Ver. Staten inzake het verla ten van den gouden standaard zal vtelgein. VarkCnstwei. Ojp' 5 iMei 1.1. begaven ,een tweetal fij|kls(- vcld'vv'aichter? 'zdph ptpl het erf' van den landbouwer B:. te St. Jjansfoeen ten einde een onderzhek in te stellen naar de oor merken der varkensy. 0(p een veirzOeikj 'dienaangaande antwoordde dei vroiuw: ,,je 'Mint Wtel door het bpvendeiurtje fnlijn Varken^ bekijken, maar je komt er niet bij," w|aarotpi da piolitiemannen het hok' probeerden te openen, Wat hen werd be let. Die vrouw plaatste ziiloh daarop! vooir het varkenshok en nam een dreigendie houding .aan, is,;te«ds| de gjrendel van het varkenshok vasthoudende. Dlaarbïjl ver-. \gehenen nog een tweetal zhomsi en djojchters van R-. die hun moeder in haar' hauideliinif gen 'Steunden. Om erger te voorkomten zijn ten slotte de politiemannen Weggegaan, doch maak ten proces-verbaal op wegens het mietl-l voldoen aan een ambtelijk bevel. Als «oodanig stond' te Middelhurgl ten recht P. S. 47 j., huisLr. A. R., wonende, te iSt. Jianftteen. Verdachte lwas( niet vergallen, doch Was vertegenwoordigd door haar man De Officier van J|u's|titie requisitoir pet mende is, van oordeel dat deiz'e belelra. meringen verband houden, met de Crisjis- Vai'kens|w©t en is van meeningf dat in' Z,- .Vlaanderen meer eerbied' voor die .wielt moet 'wiorden bijlgebralcht. Htijl vindt het optreden tegen een. tweetal bteZadigde jnou litiemannen ergerlijk. Hij eislchte 14 dagen gevangenisstnïSf. .Verantwoordelijkheid van icen architect. Hejt Haagfecbe, Hjotf Wees .arrest in da 2'a,ak tegen den architect L. A. G., ,uifc Breskens, die door de Middelburgsöhe Bechtbank in vrijgesproken vlan heft hem tien laste gelegde veroorzaken v'an licha melijk letsel door schuil d. Met- vernietiging v!an 'het vrijsprekend vonnis beelflt heft Hjöf gisteren G. vler- oiordeeld tloft een goeldboiate van f 100. eubis. 10 daigen hechtenis. De ninordzaak-Escliauzipr. De Hooge Baad Wees gister arrest in da zaak tegen den 33-jarigen ftechniker J. A. J. H1. K., die Voor helt; Hiaagsche Ge rechtshof is1 veroordeeld ftot 20 jiaair ge vangenisstraf W'elgenis v'alsohheid in ge schrifte en wegen'sf moord op den heer Eiselmvzier. De Hooige Baad heeft overeenkomstig da conclusie van den proicureiur-genaraal hef, ca.ssaisieber.oepi verworpen. De uncord in den Maasfriehtisehcn Carnavalstijd. De Maastrieliiteidhe rechtbank heeft von nis geWelzen in den geruohitmiakelndein car- na.valsinoord lei Maastricht. In den avloiid van 26 Februari j.l. Was in een 'bovenwo ning aan da Brugstraat, de 80-jarige 'heer J. L. H. J. Mek#® vermoord. Ongeveer drie weken latter werd gearresteerd die 23- jaot'ige Duiteoher H. M. v. d. S. Heft O.M. had tegen verdacht© 12 jaar gevangenis straf geëisehft, waartegen de .verdediger vrijspraak' pleitte. De rechtbank' sprak verdacht,© vlrij met lastlij ot onmiddellijke invrijheidstelling. B oete-Pr o cessie 1. T. B. Da aangektendigde Boate-proicielsisèe L. T. B. naar Hedlloo, walk© aanvankelijk gehouden zou Iwörden 3 Juli a-s-. is verzet geworden 'in verband mat seizioieindrukitfe van verschillende h. T. .B-leiden. De datulm is fthams gelsteid flpi: ZATER DAG 29 JULI :a.s. Ba,ter H. de Groeve S.J. z'al de predi- oalie houiden. Pastoor .Wfitenburg vraagt ontslag. Da Zeereerw. heer P. H|. iWiijftenbuTg heeft om gezondheidsredenen met, ingang van 1 Aug,u:stjU|S ia.s.. ontisslag geivraiagd alg pastoor der St.. Liduinalplarochie te Den Ha.ag. Een nieuwe onverklaarbare genezing te Beauraing. De Belgische dagbladen maken melding1 van een nieulwe ials wonderbaar besohoiuw- de genezing te Beauraing, die zich' zo;u hebben voltrokken aan, een 34-jarige vroulwl, die sedert .zeetjen ja,ar aan een ziekte leed ,Wia,ardoor al haar gelWrichften .wlaren verstijfd, zoodat zij vblktemen be wegingloos wias. De bisschopi van Namen begeeft zich heden naar Beauraing om den IbquW' van een nieuwe kerk voor tie; bereiden >en de vijf' kinderen, die verklaard hebben !de H. Maagd te hebben zien verschijnen fe be zoeken Gedurende den. laf'gelooipein Zondag ;Was Weer een reusachtige miensldhanimeni'gtle te Bea.uraing Op de been. De arbeider Til- mant wien de H. Maagd maar izijin aeiggeinl reeds driemaal is verschenen, waaraan hij naar hij zegt zijn genezing t,e danken heeft, beelflt verklaard dat de H. Maagd hem opnieuw 'Wlas verschenen en hem 'had geizegd, dat zijl overal meft hem zou zijn, waarheen hij' ook ziou gaan. PasteAr Th. J. Gielen. t Eergisternaoht is te, Scheveningen in huize Maris Stella ovcitleden de Zeereerw. lieer Th. Gielen, ptud-past-oior van Lutje- broek. Theodorus Julianus Gielen, werd ge boren te Roftterdlam 22 Mei 1877 en priester gewijd 15 Augusftuis 1900. Ach tereenvolgens werd Jjjj 'benoemid ftot kape laan te Rotterdam (H. Hildegardis) 10 September 1900, fto Amsterdam (H. IWdlli- brol'duB buiten dei.V'esftej) 1 Mei 1906 ten te Haarlem (H. Joseph) 1 5Juli 1910 en ftot pastoor te Lulftjebroek 19 Februari 1917. Helt einde van heit vlori'ge jaar kreeg hi, om geizondheidsredenen uit deze laatste 'functie eervol onfts'la'g. Kapelaan Wi. A. G. van Rhijln. f In heit Lieve Vro.ulwengasftjiuis: overleied de wteleerw. heer Wi. A. G. van Rhijn, kapelaan van die» kerk' wfain den H. Caltha- rina aan dein Singel te Amsterdam. Hij! was 42 jaar. Kapelaan van Rihijin is ook' oen tijd lang belast» gelweesft met de functie Van aalmoezenier van de straf'gevlaingebis aan den AmistelveenschenlWe'g. Gel allen over d'c Wereldten- laanstelling le Chicago. 130 kilometer moet men loopen, als men alle biez'ien^Wiaarddghedein der ten toonstelling in oioigeaiSelhoiu'wi. wensc'ht te le nemen. 50.000 dollarsj en het werk van vele jaren Ikiosft de maquette der staid S|ap. 'Franlo'i'sjcb, die daar te zien is. 50.000 dollars is de beroemde Indische» diamant, de „Nas|salk", wlaiard, die in de iftldeeling mijnwezen te btezichtigein is. 50.000.000 bezoekierS Wlorden verwalellit. 40.000 'bivaks| zlijn op een afgefloten terrein der tentoonstelling ingericht, daar de logeermogel'ijklheden der stad Chicago geensjzins de stroom der gasten zullen kunnen herbergen. 1100 gidsjen wachten op do beZoeik'ers van „all over the wiorld,'' om ze rond to leiden en izle, in hjuh ©igen taal, de beziensi- waardigheden te verklaren. I Een nieuw eiland. Kapitein Richardsbn, van' het Engel- eche motiorSidhip Silver Beecli, heeftj in het midden van den1 Stillen. Oceaan! ©en nieiulwl eiland ontdekt. -Ik nam' een klein! oilandi waar, aldus het versjlag van den kapitein, ongevaea1 ter lengte van 800 meter on dtyjj m'atfeir uit het water opfijlzend, datj iniddenop' ©en wit licht uitdtraiald©. 1 Het di'c!hts|t nabijlzijnd© in klaart jge- 'brEfehte land is[ het Ma'rcloa-eiland, leen IJialpan'sjch© bezitting, opi ongeveer 650 K.'M. afstand. 'Kapitein Ric'hardspn is van meening, dat 'liet ^ïieu'we eiLand waarSejhïjnlijk'' Ivan vullianisjdhen oorsprong is, dat doior .onders grondsjclhe 'wierking' naarbnven is gekomen. Pocherij. De bekende Engelsdho schilder Wjhistler bevond zich in 1903 te Parijs, wiaar hij deelnamaan e,e,n maaltijd vanlwege, de En gel» cho 'kolonie ter gelieigenheid van de kroning van Koning Edward VH,. Een dame, bejhoorende toft de Engelscbe lariatocratie, vroeig hem: „tl kent Zijne Majesteit o.ok persoonlijk, niet waar, mijn heer WJiigtler „Tk Den Koning l Neen, Mylady, anit- 'wOordde .W|hisftler. „D,at is merk'wiaardigl" zei de dame. „Toen ik onlangs da ©er had te Londeip meit den koning te spreken, Zei hij uit drukkelijk, daft hij persoonlijk! meft u had kennis gemaakt „Och, mevroiuiw", zei W|hi'stler lachend en met een grap|p|igi gebaar, „geloolf me, !nij sneted ©en beeftje op!" AFLOOP VERK00PINGEN, ENZ. H'ANSWiEERfr. Gisteren Werd alhier door notaris Jonkers publiek verkocht de voormalige schelepBibo,u|wwerf „Zeeland" met opslagplaats, terreinen em slikken, samen grotot 10 H.A. 28 A. 28 c.A., ,aan den heer A. van der Sirauften Jr. te Hans- weert voor f 1000. VEBK00PINGEN EN VERPACHTINGEN PwH 1 .30 Krabbendijke, veldvrutehten, .Yam DSjke. Jjunl/Juli, Kapelle, bouW- en weilaad^ Kram. Jiuli: ,12 Heinkensjz'and, beestiaal Oele. 12 EUcWtoutsidijk, hofstede, Beth. Goes, bouwterreinen, pakhuizen, op- slagt.erreinen, bouwlaiid, Ènz., Yam Dissel en Jonkers. G oes, woon- en winkelhuis, Jonkers» OVEZAND Uitgeloot en losbaar per 1 Juli 1933: van de 4 '/2 leening 1913 (t/laste R.-K. School) L a f250,— No. 70. Bovenstaande obligatie bene vens de per 1 Juli 1933 ver vallende coupons der 4 leening 1906 4'/2 1913 (Schooll.) 4'/2 o/„ 1908 en de sedert 1 Juli 1932 los bare Obligatie No. 5, groot f 100,der 4'/2 leening 1918 zijn betaalbaar bij de NEDERLANDSCHE LAND- BOUWBANK N.V., GOES. Met bisschoppelijke machti ging en goedvinden van de meerderheid der Obligatiehou ders vinden op de 4 lee ning van 1906 en 4'/2 leening van 1918 voorloopig geen aflossingen plaats. Namens het Kerkbestuur, S. A. J. WILLEMSEN, 31710-43 Pastoor-Voorz, De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, zal op des voorm. om 10'/2 uur (N.T.) te Klotfinge, ten herberge van Mei'j,- poldek, voor den heer J. A. TRIMPE BURGER, a contant, publiek verkoopen 1. De Frambozen, wassende te Kloetinge in den boomgaard aan de Zondagsschool 2. De Frambozen, Zwarte Bessen, Peren, Appels en Pruimen, wassende al daar in den boomgaard vóór Klap. Voorts 3 perceelen Hooigras 2,11,70 H.A. a/d Heernisseweg te Kloetinge; 1,83,90 H.A. (boomgaard Noordeinde) achter Jan Sinke 2,15,10 H.A. a/h 30 Gem. Wegeling te 's-Heer-Abtskerke. 31707-27 BOOR ADVERTEEREN ALLEEN ONTKOMT MEN AAN ONBEKENDHEID. De Notaris L. A. BETH te Ovezand zal op des namiddags 1 uur (N.T.) te Ellewoutsdijk, in de herberg van dhr. A. v. d. Hage, kraehtens artikel 1223 B.W., in het openbaar verkoopen bestaande uit Woonhuis, Schuren, Varkens hok, Erf, Bouwland, Weiland en Zijkantweg, in de gemeenten Ellewoutsdijk en Oudelande, samen groot 13,39,30 Hectaren, bewoond doer den heer J. A. Nieuwenhuiee te Ellewoutsdijk. Te veilen in 6 perceelen en com binatiën. Inlichtingen te bekomen ten kan tore van genoemden Notaris, alwaar vanaf 1 Juli 1933 boekjes verkrijg baar zullen zijn. 31676-30 HET BESTUUR van het Wa- terschap „De Breede Watering bewesten Yerseke" biedt te koop aan: van het weiland, gelegen be noorden den Dankerschen Weg langs de bermsloot van den Westelijken Kanaaldijk, groot 2,59,95 H.A. Inschrijvingen in te leveren bij den Dijkgraaf C. D. VER- EEKE te Kapelle tot en met 3 Juli 1933. 31706-21 C. D. VEREEKE, Dijkgraaf A. MOL, OntvaDger-Griffier AUTOTOCHT door eigen land een 3daagseherels op 6,7,8 Juli as. bezocht worden de Provincies Z.-Holland, N.-Holland, (Afsluitdijk) Friesland, Groningen, Drente, Overijsel, Gelderland, N.-Brabant, a f 7,50 per persoon (met inbegrip van veren). Opgaaf tot deelname bij M. DE BART, Piccardstr. 13, GOES, Telef. 443 De is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! le KWALITEIT f 2,50 PER LITER le KWALITEIT JOOSTBALJÉ - WIJN-IMPORTEUR - GOES verdrijft men spoedig met en in doosjes van 6 stuks 45 Ct* Bij de goede drogisten. Let hierop I Modern ingerichte Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij Westsingel te GOES Boekwerken Catalogi, Prijscouranten Tekstboekjes, Programma's, Wissels Rekeningen, Quitantiën, Tabelwerken Huwelijks-Circulaires en -Kaarten, Dankbetuigingen Modekaarten voor Seizoens-Opening, Reclamekaarten Adres- en Visitekaarten, Invitatiekaarten, Convocaties Briefpapier en alle soorten Enveloppes Briefkaarten, Menu's, Servetten Alle Meerkleurendrukken Rouw-Drukwerken Spoedig en concurreerend Voor de levering van bovengenoemde Drukwerken zjjn wij speciaal ingericht en houden ons gaarne aanbevolen wormpoeders en wormolie verdrijven zeker en snel spoel-, made- en maagwormen, zoowel bij volwassenen als bij kinderen. Wormpoeders f 0,85 per doos. Wormolie f 0,85 per flacon. Verkrijgb. bij Apoth. en Drogist, of na ontv. van het bedr. door Firma Jacoba Maria Wortalbecr. Postgiro 17039, Oude-Pekela.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4