*g&JSt M»' DINSDAG 27 JUNI 1933 BURGERLIJKE STAND MARKTBERICHTEN LAATSTE BERICHTEN Gifternadht ia de woning Boerboom te de "Niéts is gered. Verzékerwg Onbewaakte overwegen. Zondagmiddag' op 56-jarige Xerweg ziijn motor op den„^,. -nor 'n trein van K 'edood. Het slagtoffer was gehuwd vader van tien kinderen!. Wee Meisje" te waiter, Oén verdronken. Tn het Watert van de petroletutahalven /i\i-tiaven) te 's-Gravenhage is de elt- (LaakhnjMV dg yömeeréMt ver dronken. Zij' üep met haar 9-jarig zluqje on een der a#uitb!aJ!ken, raakte blaar even wicht kwijt en trok te water vallende, ^De Iw-jarige chauffeur P. V. uit de „smaerstraat sprong gekleed! te water! en kon beide meisjes grijpen. Helaas molest hij het oudste meisje weer Loslaten omidat Zij' hem bij de keel greep. ITriein hef elf-jarige meisje na 7 minuten dreggen werd opgex haaid bleken de levensgeesten te 'rijn geweken. Het lijkje word overgebracht naar het ziekenhuis) aan den Ziuidw'al. brandstichting te Huizen. Zaterdagavond oshsjtreekfcs elf uiur brak brand uit in een perCeel aan de Wiaranda- straat te Hiuizlen bewoond door den Com munis;!; v. 'd. L. ED(e| Ibhren wierden door een sterke brandluéht gewaarschuwd. D,e aan- tiiemer Kookhuizen drong aan de achter zijde het huif' binnen en c'cmstajteerde! brand in de gang en blij d-enl trapöpgang. Hij rook tersffcondl oen sterkej petroleum lucht. De buren bluis^chten den brand. Even later verschenen1 de politie en de -brandweer, welke laatste echter niet' tneer behoefde op tei treden. D|e| plolitie sjejlde een uitvoerig onderZoék' in en 'ojoml^fcarfteter- de, dat in petroleum1 gedrenkte stukken jute onder den kaptejfak, waaraan kleeren hingen, in brand! geraakt waren. Ook be vonden zich lappen juite in de épteniingen van de opgaande trapleuning, terWij|L' daar boven aan een L'ijn een molton deken wa|j opgehangen. D|e kleeren van demi kap stok zijn ten deele verbrand en dei .aan grenzende deuren izfijW geblakerd. Die poli tie heeft verscheidene) brandrest.en in be slag genomen. 1 I Be IbOwoner wa!q afwezig en kampeierdfa m'et zijn gezin op de hei. Hjij 'kwam! am' twee uur 's nachts bij Zijn woning. Do politie achtte termen aanwezig om' hem te arresjeeren. Brandstichting in een Ziekenhuis. Gistermorgen t-e half VijlE natmleénnalclht- Zuister in het Ziekenhuis voor öciheeps- en tropische ziekten aan de Oosterkadei tb Rotterdam een bïandlulclht! Waar. Ziei wilde de brandweer opbellen, ma,ar het bleek', dat de telefoonlijn wasf doorgesneden! |Kn dlat er in het kantoortje Wa|f ingebroken'. Ze 'begaf zich' toen naar het naastgelegen huis Van den directeur, van waar de ■brandweer werd getelefoneerd. Déze wa? Spoedig ter piaatsq en had iden brand vlug onder de knie. Dje vebpleegdenl v|ani hipogjejre etages waren inmiddels naar laiger gelege ne overgebracht. Het bleek, dat dia brand op zolder w,as ontstaan. Djaar vond men ook, een leeg geldkistje, dat uit het kan toortje was gastplen. B'e politie namj daarop eenige! leden van het personeel in verhoor met htet geyojllg dat de 26-jariget verpleger P. Hl, J|. iuit Schiedam een bekentenis .aflegde. Hij' had het geldkistje gestolen, toen dtej telefoon lijn doorgesneden, en) Was vervolgend naai den zolder gegaan, waar hijl brand had gesticht. D|e man is in arrest gesteld. Dlextrinef'abriek! verbrand. Te Veendam iq, voordat het pers|one)el aanwezig waq, da dextrinefaibriek! van de handelmaatsjch&ppijl A. van Lingen' Eizm. door brand verwtoesjj. Omtrent de oorzaak van den brand! ver keert men in het onzekere. Van de fabriek bleef niets, behouden, Alleé Was op beursplolis verZeikerd. Boor den trein gegrepen en gedood. Gistermorgen vroeg heeft do getmleqnte- politie op den onbewaaklten overweg ach ter het seminaria te Warmond, het lijk gevonden van den' 17-jaz'igen L. v. d. V. Jiit Warmond, dia Zondagavond vermjoede- 1 door den laatsten trein, die van Am sterdam kwam1, is gegrepen. Blijk' do ar gebreken. V .D. m'eldt uit AlmeloTengevolge van j regenval' is) Zaterdagmiddag <e bedijking^ in de Dennabaomeriee, Idie) en e als tijdelijke Waterkeering in Ver- - ali, i.'rrf ^langrijke veibeteringywelrkeni an bet Reggegebied, doorbroken. Het 'wa ter stortte zich met groots kracht in do pos drooggelegde Wieezebeek, waaraan vïr^V a 800 warkloozen in werkverschaffing bezig gijn. Door het doorsteken van den Maardijk, watardoo|r het water «meinaar een ruimOTeni water afvoer geleid kon worden, wist raen eem overstrooming van de, aangrenzende lan derijen te voorkomen. Aan de, verbeiterino-k. wvrken rq aanmemlijke schade aangericht en honderden werkfLóoiz^a. uit verschillen de plaatsen Zullen vaorfoopig niet te Werk! .gesteld kunnen Woeden, daar eerst de iWeezebeek Weer drooggelogdl moet wor den. I I Fraude Wij examens'. Naar aanleiding van; gepleegde fraude bij de eindexamens} aan den' handelsehrsus van het St. Thomas Ciallage te Venlo ver nemen wij dat eenige candidate®! voior het examen door middel van een bachte- rich meeqter hebben ge- van de schriftelijke opgaven van van e!™€a' ^endien zlijn uit de tasschen hetrel-t; bukken, op het exafm|eh hiermee rii'b e' ®estolen- Ia verband aan zoude iTvl ^^ooten, die! zich hier- d'e smaakt uuiug weggezondeneen medeplichtige Zal eersjfc het volgende jaar .aan het eindexamen mogen deelaetmein. Omtrent de handelingen van de twee eerste is nog een onderzöek .gaande, aan o-eiien rij ontkennenl te hebben Sef"^ deerd. Voorts is een leerling van het gym nasjum, die, voor den aanvang vaa examen trachtte fraudeplegen, defini tief van het hoUege vegwijlderd. Ten einde de zaak Zoo zuivermogelij te stellen heeft na het bekend worden ,„u d,6 onregelmatigheden het bestuur vani h?t college onmiddellijk kra^clilig grepen In overlég, met de exaimmatbrcm rijn aan aUd leerlingen nieuiwe examen .opgaven voiargalegH. 1 Dje inbraak in Nifenrodc. Uit Am'éterdaini wbrdt gemeld.;. Men verzoekt er onf op te Wijden, dat het eigenlijke adminiqtratiejf,-disciplinair onderzoek hetwelk de ho,olfdciommi'#aris van politie doet instellen, sleichfo itWeecom- mi-tearissen van poUtid betreft. Waar de daad der andere Commis|9arissen sleohta heeft begaan in het onVoorzlöhtig paat- ven van hunna handte«kenmg op h«t lq timatiebew'ii's van den amateur-detedtiev.©, J te Cnner aan Zien kunnen word® volstaan met_ een administratief.-discapli naire vermaning. Grwte Wrand op! sck««|itAvicrf. Zaterdagnacht heeft een buibenigbw'aoin havi"e brand! gdwoed olp hst terrein da Wierf Wilton te Schiedam- EenVan da froote loodsen oipl dat terrein, in 'Vtolke loods de timmermanswinkel, de püaats van hout, da polrtoer-afdeeHmg, hati verf-atelier, oen garage, en e|em maga zijn van maehine-onderdeelen wawin ouder gebracht, is geheel in de a^ch gelegd- Een begin van brand op 30.000 lons-dok no. V en aan een gwte Portaal- kraan kon nog tijdig worden gebluft. Twee leden van het zqn *»- deus 14 at blusschmgZwerk bedWehnd ge makteen brandlweewman. h-aeft. btTiand. wonden oplgeHoiOipen. De Sdhl®da!™,s|^f brandwleer heeft op, volte eaiplacatelit ge werkt, maar telgen d« laamijde, vuuirzeo viel nietis' te beginnaeu. Meln heeft zie dan ook gnooltiendeels' moeltien, .blelP®lk® tot het nuit-hiouden van kleoneue giabauN- tje'S in de nabijheid; er hadden drie onh ■ting. Verzekering dekt de schade'. Naar wij nader vernamen, bedraagt de schade, idlcor dein brand ontstaan, ver over een millioen gulden. De timmerloods was eeu der b^t- Bigeriobite van Europa; zes jaren geleiden was zij speciaal Voor dl® afbouw van „Da Statemdaim" gebouwd, en ingericht. Er bevonden rich zeer kost'bajre ma chines voor houtbewerking. Bowndien zijn kostbare instrumenten uoior de on- derzeehooten 0.17 en 0.18 Verloren ®0Deaidrie knallen blijken het gevolg te zijn geweest van da expiosiias vhn tJWM zuufstof-cylinders en een vat oll'e- Ook' een torpedo (die den waarde ver tegenwoordigde van een paar uuizenu iguiden) te verloren gedaan. Da '53-jarigiet Spuitigaöt Van bchijnUel, dia bij het' blulslschingSwerk gewond wa,s, is naar het ziekenhuis te Schiedam Ver voerd. De Italiaansihe vhegers. Zondagmorgen omstreeks 10 uur took een st room van menschen n,aar Sohelling- woude, om de kbmst van de Italiaansche Vliegers af te wachten. De Burgerdam- merdiik zag zlWart van nieuWsHgierigen. Be bootjas van de reedierij Verschure, welke cm hab half uur varen, Waren steeds vol. De belang,steCOimg «d den o-eiheelen middag aan; vellen iganisjein een- ter spoeidig weer buiaWaagfe, daal- Zij begrepen da.t, IfoHaansche .eskader niet zon komen. Ook op de Oranjesluizen Was heiti verkeer zieiar* druk, z'oiOtda,t kat sluis- personeel af-en-foe moe'ött ingrijpen. Be vlnrht van 'n grijpvogel. Zooals de bladen hebben vermeid, is Donderdagavond de 53-jarige employe van da Scheepvaartvereeniging Noord, L. VV. van As uiti Zaandam, sjpoorloos verdwe nen, mét medeneming van f 29000, welk geld bestemd was; voor het uitbetalen van da havenarbeiders te Zaandam. Sedert is bij heit gehouden onderZoeh «■e,bleken, dat 'hij een bedrag van £2000 had achtergelaten, Welk bedrag zijn vrouiw ■aan de directie van de scheepv'aartyereeni- ging heeft afgedragen. Bij een huiszoeking is omder een bed door de plolitie nog f 1500 voior den da,g gekomen die in beslag zijn genomen. Nader wordt omtrent deze Zaak nog. uit Zaandam gemald dat bij cte na^poringen van de politie is' gebleken, dat de voort vluchtige Donderdagavond van Zaandam met een taxi naar Amsterdam, is gegaan en w,el naar het vliegveltd Schiphol, 'Waar hij passage heeft genomen naar Parijis. Tel 8 uur 's.avonds is hij naar de lichtstad gevlogen, na eerst in een winkel aan den Overtoom een reiskoffer t,e hebben ge kocht, waarin hij de tasch m,et het geld heteft geborgen. 1 De politie z-eh het onderzoek Votort. Onder de tram geraakt. Zondagmorgen «mstreakls half elf is op den Ouden Scheveningsche 'wteg te Den Haag, nabij da Riodwlaan, de veertigjari- ga Belgische juffrouw A. H., onderwijze res in de Fransehe faal, hij ide "V amStpieyk- straat door een tramwagen va.n lijn' acht overreden en gedood. Meij'ulff'rouW. H. liejp t,a praten mat aen vriendin, mejuffrouw T. opt de traimlbaan, in de veronderstelling dat er aan da RiouWlaan nolg aen tram- haiye was, welke echfer is opgeheven. Do bestuurder K. gaf nog naodsiiginalan, Waar- Op oeide dames zich van da trambaan veiWijderden. Mejuffrouw T. lieip rechts van eien langs den weg sfaandem 'boom, juffroulw' 'H. echter links. Zij kiwam te struikelen en viel midid® op de tramrails en pndanks dat de bestuurder uit alle machit remde ging- de motorwagen haar over hét li chaam, zcodat het slachtoffer dood op da rails bleef liggen. In deerlijk vermink ten toestand is het lijk naar liet zieken huis aan den Zuidwal overgebracht. j Den bestuurder van da tram treft geen schuld. Afschuwelijke misdaad te Nuth. Zondagmorgen in de vroegte is te Nuth (Limburg) een dubbele misdaad gepleegd op een molenaar en zijn vrouiw. Die mole naar De Wieever ta Nu,th werd Zondag- morg'en om'slreaks half acht 'bezocht door zekere Janssen, een gejhulwd pterspoin, die vroeger ook in Nuth woonaichtig is ge weest. Er bestond reeds! lang ,ean ernstige veete tusschen Ja,nssen en den molenaar, in verband' me,t een meubelaffaire. Janssen heeft den molenaar en diens echtgenoote zeer ernstig mishandeld, ter wijl hij later van een mes' gebruik heeft •getaa,akt en daarmee de vrouW vlan dien molenaar heeft dood gestpken. Be mole naar wercl door eenige messteken levens gevaarlijk gelwond. Hij is overgebracht na,ar het ziekenhuis te Heerlen. De moor denaar hééft daarop het huis in brand ge stoken, doch de brand kon spoedig door omwonenden worden gablivscht. De politie heeft onmiddeliliijk ,e.en on derzoek ingesteld. Het is haar dan ook na, twee uur gelulft den dader in Hleerleu te arresteeren. Me't betrekking tof den dubbelen moord te Nuth wordt uit Maastricht nader ge meld: i j De moordenaar Janssen, is afkomstig uit Valkenburg. Bij ha,d de heele vroiagen morgen rondgeslopen om de woninjg Vain den molenaar de Weevler eni schijnt du® ,te voren plannen gehad te hebben, v|oor Zijn laaghartige daad. De 35-jarige molenaolar-' 'was naar de kerk göweeslt; en ktvaimj nietis vermoedend naar huis. Toen heleft. de moi r de na,ar hem op den weg neergescho ten en vervolgens met leen mes vreeiseliik' toegetakeld. Inmiddels was de vrouw v!an den mo lenaar, die toevallig in een Winkel Ver bleef, vlak bij de plaats waar haar man werd neergeschoten, naar buitien geko men. Zij Werd evenelans doior den miqolr- denaar mishandeld mat een mie® en op dierlijke wijze toegetakeld. Zij' vluchtte naar den molen en Werd daar '«enige mi nuten later dqod gevoinden. Jansgien Volg de ha,ar in den molein. Eivem later trachtte hij gelijk gemeld den melen èn het molenhuis te doen afbranden, waarin hij echter niet. slaagde. De toestand van den molenaar is zeer zorgwekkend, zoodalt ook voor zijn leven wordt, gevreesd. Het parket van Maastricht was Zon dag ter plaatse oml een onderzoek' in te dtellen. De dader is vaoiiloopig inne-e- sloten te Nuth. Djrie a.u,to s van den dijfb getuimeld. Zaterdagmiddag' zS/n tusjschen Haas trecht ,en Oudewater twee auto's tegen elkaar gereden, juiqt toen een derde auto wilde pa^seeren. D|e langsrijdendei wagen Werd gegrepen en de driei wagens| tui melden tegelijkertijd vjm den dlij/k. jEien van de autobestuurders! is aan de rechter hand geWond. Een! jongen, dié in een' van' da auto's Zat, hééft een wond ma del bovenlip opigelpapen. D|e overige inzitten den van dei auto'sj kiw'aimen! kn'et deuï schrik vrij. Dfe auto's zijn rivaar ge havend. Kind doodgereden. Op den Amtqt.elveenschenWeg b'ijl de Veerst-raat te Amsterdaanf is een 6-jarig knaapje, dat dej qtraat wilde oversteken, tegen een auto opgeloopien. Bijl feieg een achterwiel over zich heen. Hiet kind is m'et een auto van den geneeakunidigteri dienst naar het Wilhelminagasthuis over- gebracht, waar de dood ig gerfonst'ateerd. Vergiftiging door gebruik' van ondeugdelijk voedsel. Te Cambden in den staat New' Jersey deden zich gisteren bij een 60-tal em ployé® van da aldaar gevestigde Victor- fabrieken van de Radio Corporation bf America vergi'ftigmgversjc'hijhselen voor. Bezeilde verschijnselen vertoonden zidh bij een 15-tal arbeidersj op een Werf van de Aew York Shipbuilding C.ompagny. Rij onderzoek bleek d'at alle slachtoffers voor de ixwrten der beide fabrieksfee,l>oiu- wen blikje®! geconserveerde levensmidde len hadden gekocht en ervan gegeten. Alle JIapansche i nnuu'misten een eiland. D,e .Japanqche minister van justitie pu bliceert eajjferg over de bestrijding va,n het comm'ums|me in Jiapan. Terwijl 2499 personen in het laatste jaar zijn ver- oordeeld, bevinden zich öp het oogenblik ,lu hechtenis. De Jiapansche regee ring heeft besloten, alle comtalunisten te verbannen naar een eiland, om hen vol- levenQ ®!uiten Van Jlet Pahtieke De „overval uit de lirilit op BerHjjn." Zoo noemt Wnxl'ff in een nadere pffi- cieuse beschouwing de verschijning van vliegtuigen boven Berlijn, waarvan we in ons vorig nummer hebban meldino- o-e- maakt. Na de verzekering dat de regee ring aan dezen „overval"' z'eer gmote be- teekeniS heéht en na herhaling van de klacht, dat Ijuitsdhlandl niet bijl macht is er iets tegen te ondernémein, zégjt WoLff dat de rijldsxegeeringf de volgienda week, ais de ontwapeningsömferentie is hervat te Geneve onverwijld! met allen hadimk den eisch van rechtsgelijkheid zal her- halen. Over de vliegtuigen, die den „overvVal" hebben uitgevoerd, Wordt nader gemeld, dat het tengevolge van qlecht weer zich met mogekjkl wasj het type, de herkomst en het doel der toestellen na te gaan. Men kon alleen zien dat het tweedekkers met verschillend gestelde draagvlakken waren Uok te Kpttbn4 -Hainz en in de Paltzl Jn. vrijdagavond onbekende vUegtuia-en ^zien, wellicht dezelfde die later boven Berlijn 'rijn verschenen. Vaststaat dat de „overval goed wasj Voorbereid en dat ston9^erl hun lastglevers in contaét stond® met zekere kringen in de lioöfd- stad. D'at blijkt uit heil feit dak terzelfder t'ijd, dat de toestellen boven de hooMstad kwamen, naar het Berolina,-H)oolihaius( aan den Alexanderplatz strooibiljetten vain an deren inhoud zlijlnl geWtorpem. Dé berichten over de ver-Sohijhing (van buitenland^ehe vliegtiuigjen boveU Berlijn worden in allé Parij'sChe bladen van iro nisch 'éomtalentnar voorzien. Vela bladen 'Spreken van een spoolfeSkader, vocta rwlelks realiteit geen enlrél béw!ij$ gjeleverd is. Andere mérken op, dat de „overval"' doicii' vleze raadijeTachtige vliegtuigen vlak Vooa de 'hervatting der ontWapening'-Hbesprekin-' gen w'el heel' gelegen komt voor de Dluit- sche rïjlk'sregeering! in verband met den eisch van een eigen luöhtstrijldmacht. Dé Petit Parisiien ibéweert van oen des kundige op luehtvaartgjefbiedl uit Muncheai inlichtingen te hébben ontvangen, wélke 'béw'ij'éen. dat Dhiitschland tbans reeds goed onderlegde oorLo'gfejvliegers en oiWlogs- vliegtuigen, geheel gereedl voor den sjtfij'dl heeft. 1 i M' Bomaanslag in de „St.-Pieter". Alvorens de basiliek vlan 'St.-Pieit.er binnen te gaan heeiftj Zondag eielni .ombe kend gebleven persoon telgen 12 uur aan de garderobe, die zich in hetl buittenportaal der basiliek bewindit en W.aar 'fotpitoesitlel- len, wia.ndelSfakk.en, e.d. in beiWarkiig Wor den gegeven, aen pakje afgegeven, dof even luit,er ontplofte. Drie Italianen, twee mannen e)n' een dame werden door déze ontploffing .ge- Wond. Zij werden tersfond naar liet 'zie kenhuis gebracht Waar vastgesteld werd dat de k'wéifouren niet van ernstigsn aard! Waren. De ontploffing richtte i'n hot geheel ■geen materieele cshade aan, hetlgeem 'moet Word'en toegeschreven a,an die omstandig heid, dait de ontjxlafte sfaffen hiet in leen metalen omhulsel hébben gezéllen. In den St. Pieter zelf werd van de ontploffing niets géhoord, Zoodaif de godsdiensteietfo- ning niét gésfooird werd. Ben ramp mét een watervliegtuig. Mevr. Charlésj R.ennie bevond zich met baar man en twéé anderen in een water vliegtuig dat vloog 'bbven het Miéhigan- meer. Dioordat het vliegtuig in een mist bank hw'am' moeét het neerstrijkendaar bij' raakte een der ponton^ lek en het vliegtuig kwanl half onder water te lig gen. Suöées|sievelïjlkl Werden de drie man nen, die zich aan het iw'rak hadden vast geklemd door de koude blvertnland en mtaes'- !ten rij' bet drijvende taeéfelj lolslafen. Enkel mevr. Bennie ,voor wie nog, net' plaats Whs om op het wrak boven water te zitten, hield het vol. Na! 33 uur werd la'ij gevonden en 'gered, na haar drie metgezel len. o.W. haar man, voor haar .omgen te hébben zien Verdrinken. Slachtoffers van het onVeder. In Wiaaléclh-Brabant, té Oortil'-Noirmoint w'erd een 50-jarige landbouwer, die te paard van gijn alkker huijwlajarts keerde, door den blik'Séml getroffen en] rip slag gedood. Het paard bleef ongedeerd. Vdór den oorlog deed' zich. juisjt fip dezelfde plek', een ged'ijkwaardig - ongeval voor. Toen werd echter het paart gedood en kwam dé ruiter met den schrik vrij. De gebroeders) Navarre veroordeeld. Be rechtbank te Sit.-Naziaare heeft lj|ie broeders Navarre ,van wie wijl Zaterdag vertelden, Wegeng poging fot oplichting voortvaardeliijk verpoa-deeld tot adht md. gevangenisstraf en honderd! frs. boete. Bovendien iS- Chrisjtiaan Navarre voor waardelijk nog tot een maand Veroordeeld Wegens diefstal en het gebruikmaken van identiteitSfoaipiereu. I Toen het vonnuj wlas uitgeSprok'en, is Roger Navarre hevig uitgevaren tegen den president van de rechtbank, jwienl hiji voor da voeten wierp, dat hijl "zich" 'door verzékeringémaatsohappij'en had' la ten omkbopen. „Aa,ni uW dtom'me, onder danige gericht heb ik, toen' ik hi er kwam', dadelijk wel gezien, dat u onq zloudt 'Ver- oordeelen''. I I Roger Navarre is onmiddellSjk' in heah- tenis genomen en Wegens belcédiging Van den magistraat tot Zes mkanden 'gevange-' nis veroordeeld. GOES. HuW.-ialfk.Abraham Sanderse, 25 j. jtn. te 's-Baer ArendSkerkc ien Merrigje Roest, 25 j. jd. fo 's Heier Arendskerke. laatst ta Gfoes. Overleden: Pieter Oornelds Pojts, 40 j„ echi:g®oot van Adriaina Helena Bom te Ierseke; Wjlhelmina Phifflolmijna, Mijnsber- Igen, 2 ja,ar. Geboren: Cornelis Hendrük'us, z'.v.Hen- drikus KoiiWienberg en Adriana van dé Ralf'elaar. MIDDELBURG. Bevallen: H. J. Wagner, géb. Reerink, Z.C. Joibse, gab. Pie,terse, d. Ondertrouwd: M. Kosten, 28 j. en M. v. d. Wleele, 24 j.; J. A. Hendrikse, 25 j. en J. M. Bos, 26 j.M. van Helleman, 28 j. en M. J. Wjeisisner, 22 j. GehuWd: P. J. van Biel, 32 j. en M. M. Brijen, '37 j.; J. P. Grootjan®, 30 j'. en' E. J. M. Eiff, 27 j. OVtrleiden'J. Jaocubsen, 33 j„ geil. m'et 'M. Wietemafeer. 1 KRUININGEN. Ondertroiulwd: Adria.an Johannes Kruidenier, 25 j. te Vlisiaingen en Jannetje Fenijin, 21 j. Geboren: Johannes Dirk, z.v. Floris Johannes Simon van der Peijl en Jaoo- mina Oele. IERSEKE. Huw.-afkondiiging: Pieter Cornelis Ventevoigel, 20 j. jm. te Goes en Maria Johanna van Stee, 20 j. jd. GOES, 27 Juni 1933. Boter: per Kg. fl,50, pier halve Kg. f0,75, aan part. f 0,85fabr.bofer; f' 0,90, afwijkende boter f 0,60 per pond. Boter van handelaren £0,75 pea' pond. Eieren: per 100 riiulfs f2, per 25 stuks f,0,50, aan part. _3 cit. per stuk;, eemdeieiren pier '100 st. "f 20 poej-je-eiieren fl,50; ganseieren 5 cent' ipier 'stuk'. Veemarkt. Plein „Slot Osfceiide". Aangevoerd 70 biggen en 8 kalveren. GOES. 27 Juni. Eiervriling „V. P- Z." Aanv. 18751 eieren, prijs if 2,20 p.- 100 st. Veilingsvercen. Ztiid-Beverand te Gees. Groote veiling v,an 24 Juni. Kruisbessen f 2,903,30, id. met meel dauw f2. Aardbeien, v.m. lOVa w«r, Ju- cunda A f 12,90, id. B f 10,20, id. Ma dame Moulafe A f 10,8014,70, n.m. 4 uur, Aardbeien Julounda A f 12,1013, id B f10, id. Madame Moulat A f9, alles p'er 100 K.G. Kleine veiling. Aardebien f8-15, Frambozen f 1232, roode Bassen f 1523, Kersen: Hollan ders f 2228, Meikersen f 18—34, bruine Blance f 917, Porseleinkersen f 1112, Luikenaars f 810, uitschot Kersen f 4 10, alles per 100 K.G. Viailing van 26 Juni 1933. Groote veiling. Kruisbessen f2,302,90 per 100 Kg. Aardbeien, v.m. IOV2 uur: Jucunda A' f 12,60. id. B. 'f 10,30, Madam® Mouifat A f 8,40, id. B f 6 ,per 100 Kg.nam1, f uur: Jueunda, A f 1112,30, id. B f8,40. Madame Moulfat f 6,107,50, id. B f 4 5,10 per 10Ö Kg. Kleine veiling. Kersen: Hollanders f 1821, Bruine Blance f1415, Meikersen f 16, Luike naars f 10, uitschot 'f 47, Rooide bessen f 1619, idem n© sport f48, Frambo zen f 1535, idem He soort If 9.14, Aardbeien f 410, Toimiaifon 'f 1419, id. Kriel f8, Peulen f 15—24, Doperwten f 512, Tiuinbooniein f 37, Dubbele Prin- cessébooinien f 3545, Vroege Wlagenaara f32. Postelein 'f189, Spinazie f 10, oude aardappelen f 0,10, Nieuime aardajp(pielen f 1,402,80, idieim paters 'f 1,401,80, alle® per 100 Kg.Pprziken If 4,50' 8,50, Meloenen f 1832, Witte koklkom- mers f 37, Groene idem f! 35, Bloem kool 610, idem He soort If! 1,505, Groene Savoyekool f 2,504,80, Kropsla f 0.60—1,80, .alle® pier 100 Rig.; (Wortelen f 58, Krotien f 3,10, Rlalmlmenas If 3,10, Rhabarber if' 23, Selderij! f 1 Bloémen f5 alle® pier 100 bos; Bloiémen f38 per 100 pot. Veilingsvercenig'ng KapaE'e-Bfezelfnge. Veilingen van 24 Juni 1933. BloeVeiling Van 9,30 uur v.m.: J.uéun- da's f 12.50 per 100 Kg. Blocveiling van 1 uur n.m.: Madame Moutót f' 8,20 per 100 Kg. .Groote veiling. Kruisbessen f 2,10—2,50 pier 100 Kg.- Kleine veiling. Vroege kersen 912 cent, Hol land era 1726, Poroeleinkersen 912, Meikersen 1021, Bruine Blanche 1216, Luike naars 1014, Morellen 1318, Suiker- kersen 1315, Volgers 1217, Rqoda Blanche 10-15, Hangfblad 1113, Fraimbbizen 19—63, Reode bessen 820, Doperwten 68, Peulen 1218, Dubb. Princessen z'. dra,aid 4050, Aardappels 1 3 cent, alles per Kg.Perziken 8 Canit, Bloemkool 38 oenlb, ébiden per sfok; Wortelen 45 oent per bas; Krolpsla f0.701,30 per 100 kroipi. Blocveiling v|an 4.30 uur n.m'.: Madame Moultöt f 6,606,70, JuCunda f 10,80— 11,30. beiden per 100 Kg. Veiling te Middelburg. Op de- veiling vlan 26 Juni dedenposte lein 615 cent, Wlagemaarshoom-em 4047, suikerboon,en 44, fltokénijbiopnan .4359, stamsnijlboonen 4049, sfolkprinoeisseaibao- nen 3759, doperwten 817, peiulen ,2! 24. uien 34, Zuring 3, tuinboon,ein 1 9, Roem van Holland 4751, capiucijnera 20 cent, alle® per Kg.; peën 35Vg cenifj, kroten 21/2i1/^, uien '131/2', selderie II/241/2, peterselie 271/2', rabarber 1 21/2, boonenkruid 1, kunne 1 oeint, alles per bos; bloemkool 424 cent, andijvie i41/0'. k'ropisla l/g2, komlkbimmeré 0.1 5cent, -alles per sfuik; savoyekacfllpllan- ten 1011 oent, apruitkbolplanlten 15 19 eent, alles per 100 stuks. Asters 4 oenf, lelies 10—12, fcbgleliea 3, gladiolen 1517 oent per 100 stuks; lathyrus 13 cent, anjer® 2-6, dahlia's 27, lelies 7 cent, alle® per bos; gerani ums 6 cent, begonia;'® 3 (6ént0 heide per pot. ROTTERDAM, 26 Juni. VAee.m.a.rkt.. Aanvoer 655 koeien en ossen; 416 vlette kalveren; 367 schapen en lammeren, 719 varkens. Prijzen per V2 Kg.: kbeden 171/218, 23—26, 271/2—29; ossen 16—17,21—22l/a' 2426; vette kalveren 1520, 25271/2, 3035; scha,pan f612 per stuk; iZuig- laimlmlereu 79 p. istiuik; varkens 15, 151/2, 16 p.p. ZadenLa plata mais 64 per last. Mas: 700 Kg. daulw root 0,35. De ge ringe aanvoer Werd veirkocht. AardappelenRed star 0,501, voer- aardappiaiein 0,150,20 jper H.L. Mallta springs 1011 ct. p. Kg. Wlaistl- niauWe 3—4, id. kleine 23, Wleistl. ronde zand 67Overmaascha ears telingen 331/2', id. eigenheimers 3. loaliaanschie 56 ot„ alleB pér Kg. Aan voer redelijk', 'handel traag. MIDDELBURG. Naar wij vernemen is aan mr. J. G. Vcltman Fruin, directeur van het kanfoor Middelburg eter Rotter-' damsche Ban'kvereeniginig, met inganlgj Vam 1 Januari eervol ontslag als •zood'ainigf verleond. VLISSINGEN- Hef -aantipl Wcrkloolzen bedraagt thans 1013 tegen verleden Woelk 1034, bij de Werkverschaffing zijn lilt tel werk gesteld. f

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3