DINSDAG 27 JUNI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES SPORT en SPElH IN HET KRAAIENNEST 1 GEMENGD NIEUWS heeft. Hjijl t;ent diul% de. Indisidh-e routes door (en door. Lnit. Asjes is de jongste jatohtvlieger, die door zijn natuurlijk talent een der besten van Roesterberg is geworden. Hij iij speciaal vertrouwd met snelheid, wat hem blj; het besturen van den postjagea' van paS zal' komen. Gaat de A.V.Rl.O. «ver Kunt wijlt zenden? Naar de „N. Rlott." verneemt, btesitajaity er alle k-an^ dat do A.V.R.O met ingang van 1 |J|uli bijl wijze van proef door; middel van den Kootwijkscheri zender Izal uitzenden. Hieruit blijkt, dat de regeering de les van de conferentie van Luzern heeft ver staan. Door den krachtig-en zender te Koot wijk beschikbaar te stellen, bewijst hij beter dan door iets) anders, dat -zBjl groote waarde hecht aan de golf van 1875 M1. Daar d'e ICootwIijlbsehel zender veel krachtiger iq dan dia van Huizen (meer dan tienmaal Zap g-raoite energie) -z<>ll©n de Nederlandsohe uitzendingen niet meer zoo gemakkelijk gesfoprd worden door andere krachtige stations. De Nederland- lands.che programma's zullen door onge veer de helft van Europa kunnen worden verstaanen daar de A.V.it.O -zoowa-t- de baste programma's van Europa uitzendt, zullen de andere EMrapeesjcih-e! landen niet meer zoo licht alsl voorheen geneigd '|i|ijn Nederland van zlijn verkregen, oude Ireoli- ten te berooven, aangezien de luisteraars in die landen nu van die programma's Zullen kunnen gemeten. Ut Van de rijde! der P.T. fT. verzoekt men ons, naar aanleiding van dit bericht, mee te deelen dat de .znalktelïjkel ondergrond daarvan is., dat-, indien de A.V.R1.O. een verZoek va,n dien aard' doet, een proef-' uitzending 'waarschijnlijk in gunstige over weging Zal worden genomen. Activiteit. Gisteravond vergaderde ten tweede male de Vereeniiging tot. instandhouding van eene voorbereidende klasse v|an de Rijlks- leerschool te Middelburg, welke vereeni- ging is ongericht naidat van rijklslWeg.a de klasse telgen 1 September a.s. Was opge heven. Uit de meidedeelingen bleek, dat fiot aantal leden sedert da oprichting is gestegen van 63 tpt O'nge.veer 140 en d;t .35 leerlingen voor de klasse Wijn aan gegeven. Statuten, huishoudelijk reglement en aibeidsoontraat voor de leerkracht, stelde de vergadering vólgens het, .aangeboden concept vasif, en besloot een oproepl fvlopr een leerkraohb te d'oien, die dan liet be- sf.uiur zal benoetm-en. Zuunesrtraal-cnllede. Do Zaterdagmiddag gehouden speldjes verkoop ten bate va,n „Zonnestraal'' heeft f 423,061/2 opgebracht, of ongeveer f. 40 méér dan verleden jaar. Gemeenteraad. Vrijdagmiddag «m 2 uur vergadert de Raad. Punten van behandeling: Voorstel tot vaststelling ©ener Monumenitienver ordening. Voorstel om uit; het grondbedrijf te nemen oen perceel grond a.an de Zaag molenstraat. Voorat-el tot wijziging de,r gameentie- begrootingen voor de dienstjaren 1932 en 1933. Voorstel tot wijziging der begropting, van heit ,gemeent;e-gaabiadrij£ vhpr het dienstjaar 1932. Voorstel tot Wijziging der begroot ing van het grondbedrijf Voor het; jaar 1932 Voorstel tot wijziging der begrowting van den Keiurinigadienat van Vee .an Vleeeeh voor hat dienstjaar 1932. Voorstel tot wijziging der begrooiting van het Openbaar Centraal Slachthuis voor het dienstjaar 1932. Voorstel tot benoeming vain een Voor zitter en laden in de Commissie van Toe zicht dp de Arbeidsbemiddeling. Voorste! inzake. -e.v. vermindering dier ja.arlrfcsohe bijdrage aan de N.V. Spoor Wegmaateoha'pipijl „Zuiid-Reiveland". R. en ,W. adviseeren het voorstel der commis sie over te namen. Voorstel tot heit aangaan van -een rui ling van grond in de Baflht van Guinea met dhr. Vermont. Voorstel om o-ver te gaan to.t den aan lag van twee tennisbanen op het sport terrein. Kosten f 5000. Verwacht wondt dat de te bedingen 'huur de kasten zal dekken. Voorstel om aan Burgemeester .en Wiet Houders op te dragen het. uitoefenen van da macht, bedoeld in artikel 172 der Gemeentewet, m.e:t betrekking tot het Ver huren van de opslagterreinen aan 'wlecns zlijden der haven. Voorstel tpt wijziging der verordening regelende het in gébruik geven vian ge meenhelijke sohaoRokailen. Bij dit. voorstel deelen B. en W|. made dalfe er geen .con merge meer aal .worden benoemd voior 'de openb. lagere scholen A en 'C len de. .oiplenib bewaarschool. Voortaan z'uil-en de 'lokalen door schoonmaakster in orde worden ge houden, wat, 'n belangrijke besparing be- teekent. oorstel tot heit opnieujW vaststellen der verkoopsprijzen van de bouiwterriei nen, behoorende -tób het Grondbedrijf. Voorgesteld1 wordt de oude prijzen te handhaven. Verzoek Van den heer L. Hi. van B.erk om ontslag als direéteiur-Sciheik-undigei van den keuringsdienst va.n Waren. Voorstel 'tot beschikbaarstelling van den voor het aanbrengen van tapigeieigem- heden 'op- de waterleiding Voor het; vullen der sproeiwagens. Kosten f 140 per jaar. Bezwaarschrift van den heer A. J, Bruiïket 'telgen zijn aanslag in het ver gunningsreoht voor den verkoop' van sterken drank. B. en W. adviseer-en afwij zend 'op motietf dat; dhr. B. in gebreke is gebleven óm' inlichtingen over zijn om zet te versohaffen. Voorstel tot belegging van het bedrag der ontvangen schadevergoeding, groot 1 9103,28, 'wegens opheffing van 't ja-clil- recht der gemeente. B. en Wi- -adviseer-en. voor f 5000 aandeelen te nemien in de B.ank voor Nederl. gemeenten en vloor de eislt obligaitdc-is Staatsschuld. Besluit van heb Burgerlijk Armbestuur tot wijziging 'der begroot-ing dier instel ling Voor 'het dienstjaar 1932. Voorstel tot 'onderhands-die verhuring der voormalige 'directeurswoning, behoo rende bij het opgeheven wordende gasbe drijf „Oiost-einde," te Krn-bbendijke, aan den gsm.-secretari'si 'aldaar vooir f400 per jaar. P>n s«'lia(lelijke nieuwigheid. B. en W. Schrij ve.11 o.mj -aan d-enj Raad D,e directeur der N.V. Wa>térlei(ljin|g- Maatschappïj' „Zuid-Beveland" heeft er bezwaar tegen, dat' het vullen der sproei wagens wordt voortgezet op de tot nu toe gebruikelijke wijze, n.l. door middel van het, opl een branjdikraran plaatsen van een géwone standpijp' als gébruikt! door de 'brandweer, daar, waar1 er op 't moment behoefte besjtaat aan het opnieuw) inne men van water. Bij een mondeling! onderhoud, hetwelk, ons collega te dezer Za!ke met genriclm- den dire'cteur heeft gehad, deelde: deze ons mede, dat de aanleiding tot zijn. ver anderde zienswijze te dez'en opzichte is gelegen in het feit, dat' in de-nf zomer van het jaar 1932 de werkman, die miet heit bedienen van den qproei'wagen is belast, eenige moeilijkheid heeft ondervonden bij het bedienen van de qtamipij|p| bijl gelegen heid van liet innemen van water door middel van «en der aan| den 'a-Heer HéUi- drikiskinderendüjlk geplaatste b-randkranen, tengevolge 'Waarvan plotseling een grooite hoeveelheid Wat-er is weggedoopen, hetgeen den druk op| het neti in een) deel der s(tad belangrijk heeft doen verminderen. Dit heeft tot gevolg gehad, dat klachten zijn ingekomen van waterverbruikers, o.m. van de N.V. Stoom'wasischerij „De Zon'' waar men vooral last heeft .ondervonden wan het optreden van het bekende meStwaterveu'» isicjllijnsel. -D-e directeur Wil nu herhaling eenié vooral voiorkiomen en stelt daarom! voplr om .op verschillende punten in het lei dingnet spéciale tap'g'elegenh-edenl aa.n te brengen. Van elk' dezer g;elegenhe|den Zal door de gemeente fi-en vergjeeding worden betaald van f 10 per jaar gedurende 10 achtereenvolgende jaren. Verder zal tegen eeen huur-^om van f 20 per jaar a.an de ge meente in huur worden gegeven, ten sitaud- pijp met sleutel, geschikt voor al de van een tapgelegenheid voorziene kranen. Blijkens rapport van den directeur v an Gemeentewerken zal het noodzakeïijik: zijn, dat er in totaal 12 ta-pgelegenh-eden wor den aangewezen, z'uikq teneinde te voor komen, dat er te veel tijld verloren gaat met het rijden naar en va;n de tapgelegeia- lieid. Hierdoor zullen de meerdere koeten, aan het sproeien verbonden, gedureln.de de eerste tien jaar-f140 per jaar bedra gen; daarna f20| per jaar. -Wij (betreuren het in dezen tijd bij uwe vergadering te moeten komen hiet deze verhooging van uitgaven, zulks te meer. waar er gedurende da 21 jaden, dat de 'waterleiding in werking! H nimmer klaéthen met 'betrekking tot de fcotj dui ver gevolgde methode van Vvlling der sproeiwagens werd vernomen en alleen Het; bovenvermelde klaarblijkelijk uitzonder dijke feit den directeur der (Waterleiding Maatschappij: aanleiding heeft g-egeven om' 'hierin verandering te brengen.'* Tot zoover B. en W|., (die zdéli intipsp schen neerleggen bij! de beslissing van den directeur der Waterleiding, hoewel daartegen toch wel beroep opensifaa-t. Naar de 11. Landstichting. Zondag heeft -een 25-fal leden van de Ka,th. plaatselijke reisdluib per autcibuis' van dhr. van Eraassen een Welgeslaagden tocht; gemaakt naar da H. Landstichting te Nijmegen. Men uiarcheerti! Aan de „Dagblad De Nederlander- marsch" van '45 K.M., welke Zaterdag 1.1. in de1 omstreken van Utrecht Werd ge houden, werd deelgenomen door 2 h-eeren leden der gymn.veraen. „O. K. K." -al hier, die na afloop -een medaille en elk een extra-prijs Voor de verstikomende, deelnemers, een beker met, inscriptie, in ontvangst mochten nemen. Waarschuw ing. De -Commissaris van Rolitie schrijft; pns Het Centra-al Archief en Inlichtingen buream. inzak-e Maabsj'jhiappelijk Hulpbetoon voor Nederland Waarsjdhuvvt, da,t onder den naam „Ned. Land- en. Stad'qzending' in den laat^ten, tijd werkt een „Comité dat voorgeeft Zending) ten doel te hebben De leiders; ^Jfan Willem Verbeek en Dirk van Tol, laatstelijk in woo-nwagens verblijb-end te Renhum, ^ta,an niet gamstig) bek-end. 1 Gecolporteerd wordt met een blaadje „Zending^blad ten dienste van de Ned. Land- -en Stadslzending"', dat tegen den firijis; van IQ cents Wordt verklacht. P'e opbrengst: strekt geheel ten eigen bate. Verbeek neemt perspnen in dienst, aan wie hij -een door hem! geteakendei legitj matiek-aart ter hand sjtelt. Steun aan ge noemd comité, in welken vonml pak, i-j ten -eenenmale af te raden. WARM WATER, met naehtstroom of gasj vpor keuken of bad. Installateur J'. -M. Polderman, Gnoes, Tel'. 129. (Adv.) O'vezand. Zondagavond had alhier nog een vech-tpiartjji plaats waarbij da politie handelend moeati oiptr.eden. Vaai een, en ander is proces-verbaal opgemaakt. Naar wij vernamen oak omtrent de- wet ap de godslastering. Ivw.adcndammc. Zondag j.l. had alliier de revanche^Wed^trijd plaat» tuisschen da biljax-tclubs O.K.K. .ailhier en „De Han delsbeurs'' te 's-Heerenhoek. Kwam O.K. K. veertien -dagen geleden slechtp. met «ten meerderheid van enkele punten als1 over winnaar uit strijdperk, daz'e keer was 't met sprekende cijfers. Da eindstand luidt 958693 caramboles', dus 'n meer derheid van maar liefst- 265 punten. Naar 'wij vernemen heeft 't bestuur van „Patrijzen" t,e> 's-Heerenhoiak' aa.n baat'uur van „Koekoeken" te Kwadendam- me la.ten Weten, -dat haar club niet -aan da 'wedstrijden om den Pastoor Wonnen-beker z'al meedoen. Hiermee h-eetlb D.E.T.O. vrij- etloat^ en zal dusi Zondag om 4 uur N. T.t alleen de Wedstrijd -RolburVol harding gespeeld worden. 's-Hcercnhoek. Aan de Kath. Kwieek- school te Eitten s laagd6 voor het -exanren i.ger onderwijs, onze dorpsgeniaote Mej. A. Uit,terhoeve. fers;ck;c. Zaterdaigim'orgen was da 40- jarige P. Pols bezig werkzaamheden tie verrichten a,an zijn schip, de „Ierseke XXX". Op- het qogienblik dat hij -e-ven naar buiten wilde, Waren juist enkele knechts b-e'zig m-ct het Strijken van den mast, Plotseling viel de mast naar beneden en ti-of den juist paisse-erenden P. aan d'e linkerzijde v.an het gezicht., Een gedeelte van de wang onder dan slaap! an de kaal; werden weggeslagen, terwijl P. een péls had gebroken -en nog een kWebsiuur aan het hoofd had opgeloiopien. in ernstigiexx fco-estand is -de man naar het Ziekenhuis „Sf. Jo-anna" te Goes vervoerd. Daar is het slachtoffer Zondagmorgen overleden. Sluiskil. De Brigadecommandant der Koninklijke. Marechaussee te Sluiskil .geeft desverlangd inlichtingen aan hen, die als nog -als sipiaarder willen toetreden bij de Algeme-ene Spaarkas voor BoedelVerseh-af- fing. voorheen geveist-ijgd te Middel-burg. thans te Vlissingjanh Aardcnburg. De zcon va-n den landbou wer A. uit. de Be-w. E-ede polder, kreeg, als oegeleider van een hengst,, die schrok var. een auto, een zo-odanigen slag met c,en poot van het dier, dat hij o.v'er een sloot heen geworpen werd. Een meisje, -da,t toe vallig per fiets piasseerde, zag bepi da,ar liggen, terwijl het dier rustig in het llaind liep te gra.z-en. Ernstig verWo-nd -aan .barst en oog,en is de jongen opgekomen. De ge- nee,sheer constateerde bovendien hersen schudding. Hulst. Uitslag examen Katholieke, Mid del! are Handelsdagschoél. Geslaagd: D. Ba-art en J. Baart, Hulst; D. Cohen, Ter H'oie; 1'. v. d. Ha,gen, Hulst.; G. Meert, Kac'wach't.P. v. d. M-eyden, Ter Hole; A. Rieyns, St. Janste-en; P. de Schrijver, La.mslw'aardeG. Staal, GraavjW; G. V,er- mandel, Koewacht; D. Vriens, Ter Hole; J. Wiullems, Wflfeoorden. Een rekest aan de Prov. iS'laien. Die K'ain'er van Koophandel to Middel- bui'g heeft het volgende rektesjt nan d© leden der Prov. Sltaten gezoinden:: Het onder dagteek-ening' van 2 dez'er door Gedeputeerde Staten aan u'wéi ver gadering gedane voorstel inzake garantie der Provincie Zeeland ten behoteva deal „Vereeniging Gewesjtelijik-e TarwerOijgani-i s'atie voor Zeeland'' geeft ons aanleiding) tot de volgende .opmerkingen. Toen ten vorigen jare een deijgfeRjiy voorstel bij- uwet vergadering aanhangig was gemaakt, hebb-en wij ons bij' schrij ven v.an 30- Jiuni tot ,U, gewend met het verzoek wel de) Zekerheid te Wéjrklrijlgen, dat er door Gedeputeerde Sitatten en hun gedelegeerde voor zal worden gewaaikf dat de handel terzake, evenalsj tot heden bij de uitvoering van de T.arWewet het] geval was, ook in hot v-ervjolg niet zajlj worden uitgeschakeld. Al is bijl de openbare behandeling door ge-en der leden in dien ig)ees/t aandrang uit geoefend, wel werd door uwe méd^-did den heer C. P. Vogelaar naar aanleiding van het schrijven onzer Kamer o.m'. ge zegd: „Wij' hebben van begin af aan gemeend, om den handel, die ook in deze producten zoo een graate rol sjpeelt, in te schakelen''; een meening die door geen der aanwezige leden werd bestreden. Zeer zekér, tot heden Werd de hand|e!l b'ij de uitvoering van de Tarwewet dioor de G.Z.O.Z. niet geheel uitge^ciha(lilelld( doleh Zijn Wij wel ingelicht da,11 wordt wel steeds meer aandrang) uitge oefend dat da handel steeds knindler ver goeding vraagt. Werd in 1932 deze ver goeding reeds met een zésde verminderd, viaor 1933 zal zij! .zelfs iets minder be dragen dan 34' van de pver 1931 toege kende vergoeding". Wij meenen dan ook met ilen m>eleti|,e» aandrang U, te magen vragen) aan deze aangelegenheid de noodige aan.da|cht wijden door 'bij! d6 openlbarq -behandeling van het voorsftel het college van Gec| Staten te verzoékén ziich duidelijk pit tla spreken hoe dit .college staat tegjenovér de vraag van samenwerking metj den. han del in deze. Blijkens d-e sub VI in het concept besluit opgeucunen voorwaarde zal de -ge delegeerde aene eventuaele overeenkomst ètusschen de „Ver. GeW. Tarwe-Org. Zleief land" en de vertegeiïw!oordig|er^ van de ZeauWsfche tarwehande'aren moeiten goed keuren eu zal hij. daarin Wen jlhelijk ge a'chte 'wijzigingen kunnen -aanbrengen. Wij rijn van oordeel dat het algemeen belang medebrengt, datde gedelegeerde! bij het uitoefenen va'n d»ze bavoegdhedd niet alleen riet naar de belangen van den landbouw dotóh' orff rekeming hotodtj met de 'belangen van den: handel, wajnjtj wanneer de tarwe voor den Zieauwslc'hen: landbouw het 'belangrijfkstto artikel is ,ge wbrden, dan i.-f het Rt( zelker aak vo-or den Zeeuwwcheii graanhandel. 'Dc opname van deze voorwaarde in het .cioncepitlbef^uit. kan a.i. een, gereedla 'a)anleiding Zijln oaki de quaestiel van do belangen van den handel bijl de dislcjussie over het garamtie-vpor»tel tea- sprake be brengen. Die kersentijd oji Zuid-Beveland is begonnen. Evenals in dé Betuwe is ooikj in 't Goesicthe land de kersenpluk begonnen cn rijn de boomgaarden vol luid rumoer eu geroep om de sjpreeuwen ta verjagen, ter wijl een net van touwen, waaraan! ketels), pannen en ander ratelend materiaal rij'n verb-ond-en van uit één centraal punt be diend, het mogelijk) maakt heb noodiga law'aai te innlken om' die lasjtige bezoekers te verdrijven uit de baamen met rij-' pende vrulclht. De vlag i-( bij! den ingang ga|faftÈt( uitnoodigende opschriften Zijn aange bracht, verklaoptafelsj opgesteld, kortoin alles is gereed om de gasten te ontvan gen die van de heerlijke vrulchtetn wienW ischen te genietefa, Zoo verstfi' geplukt van den toom. 1 Verscheidene pachters hebben oaki hier in de laatste jaren geleerd do bozqeklers zooveel mogelijk' tefwille te zijn. Zm za gen we in eau der mooie, hongerd^ onder Kloclinge kartonnen doioisljes, welke bei- sfemd waren om, gevuld met kersen, m-e.e huis-toe te worden genonién. Voor toeris ten, vereenigiUgen, 'clubs eniZ. heeft Kuid- Beveland in de komende weken wc,er een aparte attra'ctie, wiaiarvan behalve de kei;» ■seiiboer, uog meerdleran, dia belang" heb ben b'ij1 het verkeer, kumnenl 2>rofit-e«iieini I. V. C. B. Inlernaii maal. R.-K. DuiteohlandR.-K. Nederland 21 Om hrt landskampioenschap SDOUCWdlhelmina 42 R -K. Z. V. B. Patrijzen IRiibur I I1. 'n Tamelijk ïutlcias plartljjitje. In do Eoburploe-g zit nog niet veel vierhand. De nieuwe- halfs;peler p|laabs( z'n ballen meer in de richting van de Stratosfeer dan van z'n medespelers. Aan ditzelfde euvel ga,an nog 'n paar R.aburmenschen mank. Ook de mi-dvoor bracht er deze keer niet genoeg van terecht, ofschoon hi; heel onvoldoende- werd afgedekt. Hij wil 't teveel zellf allleen do-en. Van de Patrij-zen -wla-s de keeiper ieltp minder dan z'n overbuurman. De rechtsback ia 'hioig ma.ar ni-et trap'vast genoeg en plaatst dik'wi;ls nog onzuiver vanwege de r&eds dikwijs .aangeduide verkeerde traplmekho- de. De spil heeft nog ve-el gebreken v'a-n den beginneling. Heeft den bal niet) in z''n macht .en best-.eedde daz'e keer mleer aandacht aan z'n aanvallends dam z'n verdedigende taak. z'cpdah. do midvoor v,a,n Eobur dikwijls ongadekt- etj>nd. Bo vendien schepte hij dikwijls de ba,Ren van'wiege- de bekende Verkeerde, traiplmle- t'hode. 't Binnentria seheern 't sll-o,ppieni ©in oip-drijVien we-er heel-eimia.a.l Veitleea'd' lie zijn ("t reed's vroeger aangeduide cadeaustel sel). De rechtsbuiten w-a;s nogal goed. De linksbuiten speelt; ook nog niet tech nisch juist. Pais in de laatste! tien mi nuten werden de doelpunten geima,akt, ©eir-st door de- Patrijzen uit 'n behoorlijk samenspel, 't Doelpunt, van Rolbur w'a.s minder fraai, n.l. uit, 'n scrimmage- Voiör net doel. Volharding IKoichWkTii I 25. Olm half vier sitlellen beide .piloégen zich- op. Koekoeken extra, -compleet! en Volharding met -een invaller. Koekoeken pakken -dadelijk' 'flink aar» doch de Oranje-mannen dienen van ant woord. Hat apel .gaat o|pl -en neer. Bij Koeik'deken zit er een beetje gejaagdheid achter. Volharding daarentegen speelt een mo-oa samenspel. Na -een kwartier neimen de gastlen de leiding; een tóorfe tijd daar op wordt de voorsprong nog viea;°)no,o,t (20). Een penalty Wordt, moioi pv-erge- trapt. Nu is het .evenwel de beiurt aan Volharding en na eenjge tijld Wordt; da stand |oip 21 igeibraoht, aqgenblikkelijk' via, 'n penalty gielvolgd door den geflijk maker 22. Hiermee komt. de rust. Na de ru'st iwiordf. het ta-eest olp de Volharding-helft gespeeld. BaokS en kee per geven een goede partij, dooh- kunnqn tenslotte- niet verhinderen, d-ait nog een drietal doelpunten Wordt -gema-alft,, Zoodal me't de sifa-nd 25 het einde 'kónnlt. Alge meen viel op te (merken Ida.t, het s|pel bij' Koekoeken veel te -piersioonlijlk Iwla». V.an open sa-menspel Was hoegenaaimd geien sprake. De nederlaaigwedstrijden rijn met; deze wedstrijd gêëëindigd. W[at, |we na den wedstrijd tegen Patrijzen verwaohit had den is niet gebeurd. .Wje daobt.en dat Koako-eken zeker in staat, zouden zijh om ejen 40 overwinning te Vergroiaton, dooli- aan de v-erWaohtingen is. nieifc beantwoord. K. N. V. B. Kam|ii«enschap van Nederland. EeijenciordVelocitas 20 Goes IDe Zeeuwen 12. Zondagmiddag speelde het eerste: elftal van Goes een vriend&dhappelijken. wied- Sj'trijd tegen De Zeeuwen I jyan Vlissingfin. Goes had da zelfde opstelling gehand haafd -als tegen het Militaire Elftal, dacih da-ar D'e Zeeuwen -beter partij1 'gaven pn' hun elftal beter aaneen-jloot, kwtamen ile zjwalkke jdekken die in dit Goe^dhe elftal Zitten pas voor den dag. Goes zaill daarom weer een groote verandering in de -opsitei- ling moeten aanbrengen:: o.a. Anthonisjse zal nog een jaartje moeten -wachten om. zich in 't eerste elftal een plaats' waardig te maken, hij speelt nog te veel omber®.- kend spel even zoo de linkslbaekoiokl deze speler werpt rich er wel goed tussöbJeu maar hij is| er maar veel te dikwijls naast en dat wordt al te gevaarlijk voor 't doel. i I Het één© doelpuntja dat door de gast heeren werd gescoord kwa.m van de voe ten van Anthonisse, die toevallig, op do plaats stond Waar de bal, dié v. -d. Klooster keihard, tegen den paal EfJhoot, terug het veld insprong en welke genoemd» spelSr Internationaal, in deiz'en zlwaren tijd yol v-an .neerdruk kende gebeurtenissen vallen er gelllukikig toeh -ock nog dingen voor, die hart en geest Ivferlieffen ien ons hjooplvól kuunén stemmen. Een dier meast o|)lwekkende miomen-tieii 'w'a's we,l de1 eerste .ui'toending van den K. R.O. over den Phohi-'Zender voor de talk®zen landgenoioiten die. den raoirillijketa missie-arbeid verrichten. Een praclLtige sfaal van 'n gelukkig initiaitief mag dit genoemd wiorden. leder katholiek voelend,© zajl Zater dagmiddag een schok van ontroering ge-' Voeld! hebben tjoen de -a,arts!bisBeliOip: rij'n redo met de volgende inleidinig inizi0t»te: „Hoort eilanden en luistert volken vlam Verre". Déz'o' wloiorden welke .de kerkle- lijk'e liturgie! op den huidigen f'eesltjdiiig van St. Joann'es dén Doop-er, ons mat dan p'rofaet- Isaiais tperoe.pt, komen ons als vanz'eli van da lippen, nu- wij als voor- zit|ter van den Nederlandsehen Priester- Missiebond liet gr-oot-o voorrecht hebben, -een kort woord tpt u te mogen Spreken in dit eerste uur, waarin onze pnveir- maeidet Katholieke Radio Omroep hat con tact gaat leggen tuS|Schen Nederland en Nederlanders in de verre aVarz'eesoba ■gebieden. anda.aig immers wordt voor da eetrsta maal ji-er radio, uitgezonden dat bijzonder programma, h-etweilk de K. R. O. zich! voorstelt vooi'taoipiig Wekelijks te ga.an bieden aan alle Neideitlanders in de versta landen aan al'Iein, dia ervan kunnen en willen p-réfitoeren - dooh mieer in het bijzonder aian diegenen onzer Ka tholieke landgcnooten, die met terzijde stelling van allle menschelijk eigen vtoT- »lee-l. zich losrukten uit den kring, hunm-er dierbare- beltrekkingen 'om'wiEe. van het zielenheil vian anderen. Wïant, luisteraars 'wat ons bijizondei' tro-f in dit nieiulwe plan van radio-uibzemdingeh, is, de ad'el- moodige, gedachte van den K. R. O., om vooral de honderden missionarissen, .plries- teis en religieuzen, arbeidende in den Wijngaard des Heeren, in de gelegenheid tel stellen, tijdens dait' Wekie|lijkséh r,adio- coniaut met het Moodeiland, oipi hoogte te ulij'ven van de vele en .geiviahtliga feiten, waaraan da ges-bhiedenis van hef tegenwoordig wereldgebeuren z'óó rijk is: alsmede van die zaken, Waaraan de ken nis vaar den missionaris in de praktijk van groot belang kan, zijn." In een periode van v-erblind nationa lisme, dat als hoogstel doelstelling den rassenhaat schijnt) ta kiezen, doet heit goed aan ons gemoed, herinnerd -en nader- gebracht te Worden tolt degenen die door liefde gedreven, internationaal werden in den t-est-en zin van het 'Woord. Veel ve-rguizing is het deel der Katho lieken, omdat hun hoogste s-trelvingen zicli n-an geen landsgrenzen- gebonden- k'umnen, houden. Misschien, da,t onze verWtaedi» tegenstanders dcior dez-e Phohi-zendingeM leeren, dat het» Weneldburgeirschap de, liefde tot, en da hang naar et vaderland niet doio.d of uitsluit. 'n Sympathiek woord voor da bij; -uit stek nationale' 'daad van dien K.R.O. verwachten wij! niat van an'za belagers; wia achten óns needs voldoende beloond Wannéér zij' daardoor ertoe zfillen koimien, ■zich- af t,e vragen, olf 'Zij:, die gehoorzaam .aan het bevel van deu voor alle man- scheu gestorven Meester, het Hvlangeilie uitbrengen over gahaal de -aarde, tocli nieit van beter gehalte Zijn dan dlejgénien voor wie da grqaps-zelfzu-ebt de Voor na, amste drijfveier van hun leven 'is. UITKIJK. maar voor 't intrappen had. Van da tal rijke kansen dia de thuisctulb) nog geboden wérd wisten rij er geen meer productief te maken. Dp IZeeuWen die heel wat beter s'pel ta zien gaven, wiqt-eni daarentegen slechts tweemaal te doelpunten; het eerqté tdat gemaakt werd waij verre buiten het be reik van Bruëli en het tweede kwani na| 'het falen van de geheel©! Goiesjchd voor- hoede. Goes I—E'flal van Ratteriamschc I le Wassers. Zondag -a.s; kiomt' bijl Go-es K*p bétoek. een elft-al gevormd uit de Ro11erdam'-jóh-0 le klaspers, welk elftal we hieronder laten volgen Walvis Dé Back Kerkhof Wiöber Berg Pietersa Muyspon Wiestdiijk Wient W;estdijk Koster Ongelukken. Die 60-jarige v. d. B. uit Wfjfdhen, dia Vrijldag 1.1. door een auto v ai=j aangeredéni 'en levensgevaarlijk1 geWond, is in het ziekenhuis overleden- Gisjtercji sprongen vijf gymnasiasten! in de Doazas,traat te Leiden, op de tree plank van een aluto. D|a TT-jjarige B. kWalm! te vallen en kreeg een Ktdhedelbraulc. In. ernsitigen toestand is h'ijl naar het A-clade-, misch Ziekenhuis overgebracht. Gisteravond -omstreeks kwart v-oqd 7) waren te OoSterbcek eenige kinderen aan! 'het Spelen óp een vrachtauto, die in reparatie was bijl 4®n beer N. Hét 10- jarige 'Zoontje van den heer G. maakt» een 'pin van den rijWand los), meit het gevolg, dat da klep op het ventje 'viel. Het kind was onmiddellijk dood. Branden. De groote boerenplaats van den heer Je v. d. Oord ta' Burgerbru'g, onder* de ge meente Zij'pe, Zondag tob den grond afgebrand. Doordat de vlammen snel om zich heen sloegen, kon er niets wordleij gered. De vermoedelijke oorZaak is kotrf-t bduiting. Verzekering dekt de schade.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2