NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DEKLEINEBAZAR Sola-Siiver e gesprekken"! ,1, r.,ooEs,DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS .1. DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Complete Sorteering feuilleton hoog spel. f! BUITENLAND DE BALKAN 1~1 BINNENLAND NUMMER 75 DINSDAG 27 JUNI 1933 298TB JAARGANG I" ecu bouwkundig ingenieur llie/litingen bjeek', dat Hunku- lteïhejWberfjl ,ïnet wisjk'unid© ó,a/- de ^telling yan) Pyt'ha,; zelf hla,d' luitgewerld, zon- |;an gehoond1 te hebben. Mat |n passer gelukte ;t hem' den Ie maan tot,1 'de harde met een gering verschil v.a,n 5000 pstellen. i opleiding, 'van Kunkuthy, jaar jhet ^ujctetes de stof ilhare qc'hool wist) .te verwer- Iqhfeen uit '50 permanent "be- Idijiaad gevoinnd, die maam- Tersooni drie pengpe voor den W. Mpt d.e zékerheid van. deze I edere mUand, heeft1 KJunkiutby; I Ïi^aijfven aan da ifilosofïseha lief universiteit vanl 'Boedapest. Dpor.tjq hebb]en ieder pe,n aarin rij| tro,uw inleggen om Idej spaarpenningen voor hun pen tcadqajutjq te knopen. Ë,n ortje: l i Piet d;oe(| ,al z'n Óentep. in' 1 i ot! lin wil haar vierjarig aoiontjp |d o'fl onverdiend, pak tdanjg het) joch rukt zidh lo^ ien de bedstee, w*aair da moeder In pakken- Z|ij) haalft den Vftder I gtf hem) den zondaar vw dieaq lengen, Waartoe h'ijl onder dje lit kruilpen. Tprwij'l hij danrmea I luistert) het ventje l'der, wil' ze jou óó.k' niet met lomen, juïïroujwi Heiman, dat Tten huWelÜjlk' vroeg, wat zoul ten j |ome;n." f-Wilt. u vanmorgen een dozijn pij mij laten bezorgen Maar (jebliéft aan, dat ze niet .zoo f lijk dopi-schotan mogen zij:n!" „Nee, nep, mpvrpüxv, ik,' nal Ijntja sturen, d,a,t zich doodgei pft! "h I Ai van een Schot' gingen slecht, li t" hem) den rapd,' pr doof middel Ine Wat me,er leven dn te brengen. |ing hij in zijn wihkelrajam een met de njteklondiginlg' ;i „Hier Ira^te klanten zonder prijsver-i ostzegels verkrijgen." i 1 bpman ujt Handen vestigde zich |and. Me,n voorspelde hem1 pienl aillissement. Tegen verwachting k'w|anï Wij' tot welstand. H|iJ I namelijk vergrootglazen, morgen van de brutfoft inftxr-i jonge Schot bijj zijn aanqtaanj-i J)Jivader naar de huwelijksgift, welwillend! lachje overhandigde li' een pracht-c:a,tö,log:aq v,an pen |éuisi" bouWvereeniging. phot moefti zonder uitstel pp reis. J kaartjesjloket vroeg liij| haeyqel I hij) kreeg als hijl de gehe,ele> jreis wilde afleggen. :r en haar te yi-agen spfofeldig.iniaair terug te hoeran. Bij' de Birug- 'iafeesteu wjeird heit. Schilderij, me- n in de Juisjter,rijkie pfixnceispio sitratiein ,der,stad. Tetriwijl in de ■n het S.t. Jans-hospitaal enne H. Mis W|erd oplgpdragien icn viglein zich vprdnongieni rondom Beeltenis, geestdriftig haar 'koei en melt het iglraoitsbe yent-rauWen en wonderen vragend,, werd in Lieve VroiulWienkierk dopr den lardan Bisschop van Brugaje da ife H1. Mis omgedragen en' ging Ir va,n Middelburg, met het schil- lie.urtielittgs gedragen door jiongfe uit Z.-Bevela,nd iu hare schildlar- kleedierdracht, en die leden nan |thoiieken Vjio,u,wien|b[0|nid van Mid- a,an de meer dan 20 afdaeünlgan om het tja herstellen in ,dle opftn- eering .met zoovlde andere mixa- beelden van Maria na eeno pn- ng van bijna 40.Q japen. l-eila vkrigie:eiïsiohiei pwginlgen iojn hot ij in bezit t,e kirij'glen, is tem Daa,tisjtie r van MiddeX'burg, er,in (gjasl'aagd, Hteer Ba.ron van C'alolani Jte bielwe- scha.t,. Welke hij in dezlei beeltenis faf te staan. Bn op 14 NpjViejn|ber erd! bat schilderij hemj ten' hiuizia m bar,om ter, haud gesltield tegelijk me antje van sdhelnikinoj met naam ;el van den; .basraa gteteekiemd. En uwigten dage. iz/al op diep' dag ,e«ne aan het aLtew, Wfanrop ,deibeelt«nis ).L. Yrouwi-v|an dep PioJidieji- 'ga- is als memorie Wropdan 'giejiezien le ovlerladame familie v,a,n Oaflloiein. zoo is da,n de Veraexintgt ,v|anj „O. L. vap den Polder", bijna Y^jgieftren loapl der tijdep, loippieiuw! herieeifd lalcherein. Oipi den 12 JNecleanlfciai? Wer'd in tegenwoordigheid vap .di«n gen Julien van Caloarn en zijne familie tot grqqte vnepgde der alrijk opgekomen pinroiohianep 'de U9 voiorliooipiiig ojpi hej Maria-,alltaa,r. tot,; de verveling nam terstond ©etni ng en naemt steeds toe. !Eln' nu' het lerij, gereefia nrcend en opj hej, nieuvi :altaar verheven in vollieini l'uisticp' praalt, zal da devotie zidh ongetwdj- uitbneidem en bevlestjgieinzkjoi .mforet eld w;oirdein., wait, r.u.wia haindem jnetb- verwoesfi en Maria aal bij 'jhaair erebeld a,ls de Moedar defr. gfoiddleilijke le rijke en ovorvloadigte zfageninglep )rten ovei' allen,, die vefitirouwvo® 'tót kbmen, zoo,als in de dagen vap r. Zoo zij he|t'. -J i NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT IJl Bk'tentoor"MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474 I DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS TL Cont actregelprijs, te beginnen bij 50Q regels, beduidend lager j Abonnementsprijs f1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15 Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN De veroordeeling van Galileï D|etzer dagen is; het 'juist driehonderd' jaren geleden, dat de gïootej natuurkun dig» Orajileï word veroordeeld om fc'ijn ontdekkingen, welke hij) hij had jgfedaam, voor lastertaal to vei'klapen. Db formule, iw)elkie de grijsaard tegen zijn overtuiging in moftsit uitspreken, luidde: „Ik, Gallileï, in het 70aj jaar van mijn leven, yerklaiajr als gevangene, met een oprecht hart en wongeveinsde trouw, dat ik' de dwalingein, welke ik heb begaan, vervloek en veraf- sehulw1." Volgens de overlevering; zjou G-,a- lilei, toen hij aij'n leersjellmg ha.d hea'-| roepen, ^tainp'voetend hebben uitgeroeipein „En todh beweegt rij, ^ich!" Galilei Wia^ den I8en Februari 1564 te Pisja geboren. Al zieer jong was hij afgestudeerd en na, de natuurkunde ge durende eenigen tSj)df te Vepetië te hebben beoefend, vefkreeg Wij) een leerstoel in de Wijsbegeerte aan de Hhagesdhopi van Pa dua- Die groothertog! van T)oi^c;ane, Oosmus II, wlensjdhte Galilei aan zijln, residentie Florence te verbinden. Hij' haalde den geleerde over zicih aldaar te ve4rio,eD- (Toen Galilei in Venetië Wa4 had bijl een der verrekijker^ gezien, welke door Uen Hollander tJptöab Metiu^ wae uitgevonden. Galilei had den kSjlker nau'wfcefurig be studeerd en vervaardigde er toah 'zielf1 ook een, Welkie Wij) voor .rijn sforreKuindigei stu dies benutte. Met deten kij'ker itag liij verschillende tot dusver, onbekende ster ren. Dit galt! hem zlul'ki een vasjte, wbten- ischappteïij'kie overtuiging, dat hij onver schrokken in heb openbaar het stelsel vam Copiernicu^ verdedigde. Zijn eerste werk' Was „Nuntius Saderius'' (1610), waarin hij de leer van dej 'belwleging der aarde met rijn nieuwe ontdekkingen staafde. Hdt boek verwekte veel opzien onder de aan hangers der wijsbegeerte van Aristoteles en van heb ^telsei van) Ptolemeus. Hieruit ontspon zich .eau gesdhil, dat rich niet al leen op weten'Sdha|p!pel5jk, doch ook) pp godsdienstig terrein uitstrekte. Dit geschil nam ten slotte ^uïhe vormen aan, dat de Itomeinsche Congregaties zidh er mede gingen bemoeien. Eetn en a|ndep had haven- genoemde veraprdeeling van Galilei tenge volge. Hij móesfi Zijn stelling-en herroe pen en werdl veroordeeld tot) oen gevaoig"e- nisstra't', terwijl hij' tevens gedfurende drie jaren wekelijks eenmaal de zeven boet psalmen moest bidden. Zïjm gevahgenis- Strhf werd echter al spoedig opgeheven 'en 'werd hem] de villa) Medici te Borne als verblijfplaats aangewezen, terwijl bijl aan het eind van het jaar 1633 weer naar Zijn eigen villa te Are'etri nabijl Horenloe intocht terugkeeren. Hij overleed te Florence den 8en Febr. 1642 en werd begraven aldaar in de kerk van het H. Kruis. In 1737 werd in deze kerk ter rijlner. nageda'chtenifj1 een prach tig praalgraf opgericht, reefht tegenover dat van Michel Angelo. De tegenstandera der Katholieke Kerk hebben ten .allen tijde munt weten te s'aan' uit de jammer lijke vergissing van de Bomeinsche Con gregaties inZake ,de stellingen van detuj .geleerden Galilei. Zelfs hebben deskun digen hieruit weten te concludeeren, dat de onfeilbaarheid des) Pausen deswege, nie tig kan worden verklaard. Deze voor do Katholieken zoo belangrijke kw'esjtie wil len wij daarom in hefc ikjart nader belichten.. P. Ir. E]. )J|- 'Bi, Gansien O. P., die eenige tientallen jaren geiedeof over dit ondiere werp een zeer lezenswaardige brochure het licht deed zien, Ischr'ij'ft o. a.„Het op bevel der pjausen Paulu)d (V en. Urbanus VIII, dat de Cangpeg a,ties> vau het K. Officie en v.an den) Index halidel'öh en hun uitsjpraklep tegen Galilei en zij'n fttelsel doen. D'aaroiml hebben die pausen een deel in de verantWaordjcJijkheid Diach is hun aande«l int de verantWoorde-1 lij'kheid zóó. groot, dat er hun on'feilb.aab iMrgezag in betrokken is Geenszins i v- handelt; die de verotor-. deelmg en het vonnis gezaghebbend uit- 25 1 Toen rii hem eindelijk' op deA, wijze hadden weggevoerd, klw.am «en man in Borgia livrei met een brandende fakkel in de hand het plein op) tat meter van heit; besmette pap-der, dat na"- altijd oj' de pitaatpHag, wlaar het Was neer gevallen. Vandaar wierpl hij -zijo tooi-fo er op, ma,ar hij lie© er niet heen «ml die terug te halen. Tjaorts en perkamenit Wer den te sam-en door hel; vuur verteerd; maar toch-, zloo luidde heit verhaal, maak ten de goede burgers van de Citta della Pieve nog dagen daarna een grooten om weg «m dis plek; heen. Intuasiohen .wias Madonna Fulvia naai' bet Geaneen-tje-Paleis gebracht in een lange kamer, laag van Verdieping in het entre sol van heit oude, plateis, een kaali gemeu beld vertrek', want de Citta dellla Pieve Was slecht® een bescheiden .plaatsje, dat geen gelijken tred ha.d gehouden m-et. de weelderige ontwikkeling van de groate Italiaansohe staten. "Voor de deur werd «en schildwacht ge plaatst .en n-og een .ander moest voor haar venster ftp en neer lopp-ieu; miaar rij ^preekt.?. Het is niet meer da p'aus, heit z'ijn de Bqoin.-J'-he Congregaties. In het decreet der Congregatie van den; Jndj» van 1616 kkmil d» goedk'euringf en de be krachtiging van den paus) niet uitdruk kelijk vopr; dat) decreet 1st onderteekend door dien kjardinaal va,n de H. Gaecilia en door den geheim'te'brïjtver F- Miagdalenus. Evenmin Wordt die bekrachtiging vermeld in het vonnis) yan het H. Offi-cie in: 1633. De uitspraak, de veroordeeling Wordt ge daan door de. Congregatie, dopr de Kar dinalen die er gezag voeren. Heeft meln in die twee proces|sen den bal m'isg!elslia.,- gen, de mis|slagt moet der ctong^ega,Heis, worden aangerekend, al handelen Zijl dan ook uit macht en op hevel van den pauls. Dat i'S het algemeen gevoelen dier .ernl-1 istiges'dhr'ijlvers. De gtel-eei'dei Ga.sslendi o. a. 'schrijft over die k'westie: „Ik hebl wel vernomen, dat er door de H|. C,oin.-i gregatie der Inquisitie tegen Galliled eea vonnis is uitgesproken, maar ik heb niet gehoord, dat er desjaangaande 'n pausel'ijlk en .algemeen decreet; i-? verschenen." Bl'cictoli i n z'ijn „Alma-geStum magnum" (1651) heeft ook een uitgebreidei bosipre'- king van het geval van Galilei ten Op zichte van geloof en van, Ephriftuurver-. klaring. HSj' 'qchrijït die decreten nimmer aan den pausj toe, maar steeds aan de .congregaties). v. Gobler, dien niemand van toegevend heid voor de Kerk zal verdenken, maakt ook de .congregatie^ alleen am^prakelijlk voor de veraordeeling van Gulilei en hij erkent, dat PauluilV. en UrbaniuJsiiVlïD, niet .absl paus, maar enkel n,ls private personen hebben gefaald. „D)e Kerk'," schrijft' Tiraboschi, „heeft nooit diegenen ketters, verklaard, die het stelsel van Cojpernious. aankleefden «n de al te sjtrenge veroordeelingl is alleein uitgegaan van dei rechtbank' der Bomein sche Inquisitie, wie zelfs de Sj|vemz(ulch-' tigste Katholiek nooit het vwarretohtl tier onfeilbaarheid heeft toegekend. Daarom moeten Wijl Gadis) «orzienigheid voor |Zijln Kelk bewonderen, daar Hij', wanneer de meerderheid der godgeleerdheid! ten volle overtuigd w'a^ van de strijdigheid van het stelsel van Coperni'dus met het gejzag der heilige boeken, niet heeft foeg'eïaten, dat de Kerkl tegen dat; Bitelsel een plechtig oordeel uitbracht." Dia dedreten dep- Con gregaties) wtorden door den Paus goedge keurd en bekrachtigd. Men moet echter een dubbele goedkeuring ander^dhjeideoi de gewone en de bijzondere. Dóór da ge wone .goedkeuring blijven de deHretjemt, w;at zij' rijn) decreten der ComgregatAeh deze goedkeuring iziet hun geen/ h«»gpa gezag bij, maar zijl hebben enkel kracht door de niacht, wtolke da Congregatie^ eigen is). D'e bïjlzondere gaedlbteuring in tegendeel geeft aan der decreten een groo- ter gazlag; rij houden op decreten der Congregaties) te rijn en worden pauselijke decreten; rij ontkennen; al hun gezag eu hun Waarde uit) bekrachtiging des Bajuw ®em Uit daze leering volgt klaar en dui delijk, dat het onfeilbaar' leerge/z|agj Üejg Ba-uiaen in dei veroordeeling van) de leering van Galilei nieli isj betroldken. D|e Cionf- greg'atieq van het H. Officie en van den Index handelen Wel is waar in naam en o|p bevel des Pausen, djoidhj idle deicfeten van 1616. en 1633 werden afgekondigd /als dccreten van da Congregatie en door die Kardinalen, dier Congregaties ondea-tea- kend; van b'ijlzondere goedkeuring de|s Paus/en wordt nergens melding gemaakt. Moest men zelfs toegeven, dat" het decre ten v,an den Pau^ rijin, dan nog hdWhela' Paulus V ,en Urbanus VIII, niet gesjproi- k.en (ex cathedra) als) 4?pcrhoofd der he|rk! uit al de volheid hunner ima'cht en afalr< de geloavigen. Do Congregatie van tien Index van 1616 had dus het inlzicjht niet de leering van Galilei op; zich onvopr- w'aardelïjlk en onfeilbaar valsph tei ver klaren, maar sj.eicih.tsl in de toen bestaatn.de omstandigheden en staatsWtetenac'halpl, strij'-. dig met de H. Bldhriftuur. genoot t.ennminste de vrijheid vian die grootie kamer en nat.uiurlijk Werd Mario bij ha,ar tjoieigeilaten, aangeirien hij! haar ooodschnip aan MatltieiO' Orsdni mpeet Over brengen. De Hertog aehtte heit 't beste, dat hij Zau, gaan, daar hij den brief, dien zij be.ni inisisehien zou meegeven, al® oog getuige van heit gebeurde kon bevtetiglen, Wanneer d e ander het missehian nieit ge loofde. Zoodra. hij /alleen Was met rijn mees teres, da,t zW.akke kind, dat hij vannaf haar wieg had gekend, rolden den ouden man de tranen over de pokdaliige Wangen. .„Mijn M.a,dionua! Mijn MadonUa!" snikte hij met geibroilcen stem en hij; breidde rijn cude armen uit, alsof hij. haar vader lijk daarin wilde sluiten om haar to roosten. „Ik helb ,u ge|w!aarsichu|w!dik u toeh geizogd, da;t dit geen .werk' was voor zao'n zlacht srihe/pselhje ,als m. ik smeekte u om mij in u'w .plaats ermee e zenden. W|a.t is er aan mij .gelegen'.? Ik ben oud; ik heb den .a.vond vlan rnijin leven bereiktniemand z'al .er iets hij winnen, of ik ©en .paar dagen langer heli''; maar u o, barmhartige God 1" „Bedaar Mario, bedaar," zeide zij zacht. i .„Maar hoe kan ik bedaard en kMm zijn, als ,u. geen /andere keus Wprdt gelaten BELGIE Bciojging tegen d" salaris-verlaging. 2iond:a)g!madda.g' is; er to Brussel icen grooto betoo.ging gehouden van pers/Oiieel in overheidsdienst tegen de salarisverla ging en do toepassing van! alndere bezuini- gingsjmaatregelen, door het kabinet de Brocqueville, ingevolge de verleende finan- .'cieele volmacht, getroffen. Het nationaal verbond v.an a-ijfelsjpersoneel, dat sbciaal- deïnocratisjch gezind is, de neutrale; ambte naars- en beamlbten-vereenigingen, alsme de het Viaam'sch-nationalistisch' Verbtond Van pcrspneel in overheidsdienst naman ,a,an de straatbietooging] deel. Hoewel het .schier onophoiudeljk: regende, namen er naar raming 30.000 porspnen aan den optocht deel. DU1TSCHLAND De christelijke vakvereenigingen ontbonden. De n.al.-spc. Zeitjingadicnst meldt: De leiding vian den cantralein boind der chris telijke vakviereenigingien is Zaterdag door den speri/alen .afeeivaardigde vlan die N.S.B. O., Klapper, in hel hootfdlgebwuW' te Ber lijn overgenomen. De aanwezigs btestuiurri leden Kaiser en Fink' Voldeden aan he.t nevel om het hui» te veria,ten. Ook1 in alle andere steden, waar de christe'Kjk'e vakvereenigingen georganiseerd rijn, is hun gebtouw te 9 iffiur be®elt. Het wierk van de opneminig der christelijke arbeider® in hel Duitsiehe Arbeidsfront aal onverwijld ter hand wprden genomen. Die gearresteerde priesters vrijge'aten. Wolff m'eldit ludt! Neuijtadt a: Haardt, 'dat de gearresfteerde priesters uit de Pallts, na een onderhoud! tu®tehen den bisschop van Spiert en een vertegenwoordiger Van de igouiwleiding der NJS|.D|.A.P„ Zaterdag avond wteer op vrije voeten zijn gesjteld. De vier .uit de hecihteniq ontslagen gees- tehjiken hebben de volgende verklaring .onderteekend, Welke dq gouwleiding hun had voorgelegd: „De ondergeteekenda verplicht zish hierdoor onder geen enkel© omstandigheid te trtehten de kerk voor jtolitieka doel einden te misbruiken. Hij' vmhlaarb en zekert met klem, dat h'ijl ook geen poging zal doen heimelijk) critiek uit te oefenen op de regeering Adolf Hitler of op haar maatregelen. Die 'parlijleiding neehit van haar laant de verant'wloordeiEj|kheid o.p zich, dat zij. toet ■alle middelen den pries/ter beschermenj Zal. Klopjacht op de Beierslche Volkspartij. De nat. sad traden bijl kien dag (bru taler op tegen de Kath. Beiersjche' Volks partij. Alle leider^ rij'n delter dagen Weder- redhtel'ijk gearresjteerd. Te Bamberg werd 'Zelfs, prelaat Leicht) in hechtenis genomen. SPANJE Waar rood regeert. Ter gelegenheid van lnat Vrijdag .ge vierde fees|b van het, Hieiiig Bart van Jezus hebben zich te Madrid verschil lende incidenten Voorgedaan. Een groot .aantal vensters Wa/s versierd met. doeken, die godsdienstdgia voorstellin gen bevatten, Sopitoige ervlan vielen op straat. Waarop, ze door manifestanten Wer den verbrand. Hierop W'erd door de piolitie order gelgeven, de doieken vlan de vensters dan verraad of den dood. Gesjiu! En 'wat voor 'n dood Als ik' pijl en bopg 'had gehad, zon ik' dien duivel een pijl door het hart hebben gefeohloten, toen hij hw vonnis uit/sprak, die duivel, dat monster „Maar hij ig een mooie duivel," zeide zij. Toen liet zij haar stem dalen. „Maria!" Zacht riepi zij heiml tot zich, wierp een vlu.chti.gen blik' opl de deur en lie.p, nog verder daar Vandaan tot vlak' bij het venster, dat op het plein uitz'ag. Zij wenkte hem om daar bij haar te ko men. Nadat hij onder den indruk van haar geheimzinnig© manieren liad gehoor zaamd, sprak rij hem fluisterend toe. „Er is misschien toch nog ©en .uitweg mogelijk," zeide zij. „Ik zlal je geen brieven meegeven, want die heb je niet iiondig. Luister nu." Hierop gaf rij hem haar orders. Toen zij had uitgesproken, staarde hij haar met. o.pe.n mond aan. Eindelijk her stelde hij .zich van rijn verbazing. Hijl protesteerde, beWcrende dat zij zich nóg dieper in het onngeluk sitprtte; hij ztooh/t haar van h'r plan af te brengen, herin nerde haar eraan, dait rij dcpir heit verW'elr- pen van zijn raad in 'delZem bsnardem toe stand W.as ge/kpnnen en smeekte ha,ar, er nu toch naar te luisteren. Maar op' haar stijfhopfdige manier ta verwijderen. Niettemin hadden, herhaal delijk oipnie'ulw1 manifest/af ie® plaats, vooral' door socialiaten o.p. tpulw! geiziet, w'aarbij hélt nu en dan "tot schermutselingen kwam, .waarbii ook eenige personen werden ge wond. Twee der gewonden rijn 'er vrij ernstig aan tpe. Verschillende arrestatie/s liebbeu plaats gehad. Volgens „Unitieid Preös" beweerden de extremisten, dat de doeken monarchisti- tisolia kle.uren hadden. De politie, moest op sommig© piunfen van Madrid kracht dadig ingrijp/en. In het geheel werden 15 pierlonen geWond en 20 gearresteerd. Een aantal katholieken diat da plechtige H, Mis in een kerk ha.d bijgewoond, kon slechts onder bescherming van politie de kerk verlaten. Ooik in Vele andere stipden in Sp'anj© hadden .botsangen Ipiiasichem ka- iholiefcen en extremisten pl'3|cl|t!Sb Staat van beleg in Sofia. Uit Sofia wordt, gameid dat helt B.ul- gnursche parlement in den nacht Van Zondag 'helt WetjsontlWerp. tolt bestrijding van .aanslagen heefit aanvlafird. Direct Werd de staat van beleg over Sofia al'gekón- .digd. Poiitie en militairen bezetten in den tochtend iaflei s>traten der atad. Het tele foon- en tielagra.afVerkeer met binnen- en .buitenland wérd onderbroken. In alle w|o-< ningvn der stad werd gezodht naar whpe- nen en verdachte p.erspn'en. Hiert verkeer waa Zondag volkomen ver broken. Ook het treinverkeer vian Sofia is stapglezef. 1 i Bij de nieuwe wet wordt- iedere moord of poging daartoe, met den dood gestraft. KORTE BERICHTEN Op de oeofontomisjebe wereldconferentie hebben minister Chamberlain en de Ame- rikaansjche ÏRiepfublikeins'óhe senator Cou- Zón's het Wqord gevoerd, de) cérste tover, het ttandlpunt van de sjohuldeaair-staten, de tweede over de Amerikhansidhe oipvattingen en methoden inZake wat betreft het oedo-. nomis|ch herstel van de wereld. In een andere domtai'^sie van de conferentie is het zilvervraags^uk ter sprake gekomen. Van politieWege i3 een vergadering van den D|uits)dh-nationalen bond van den induririeelen middenstand verboden, waa-r- pp oiolk minister dr. Hugen'b'erg iz|oju. spre ken. .Volgen^ Beuter züjh Henderson én Bonciour van meening dat het weni|cshelij'k is de ontwapieningsclonf'erentie te ver dagen. Zaandam staakt rijn betalingen. Men meldt uit Zia-andhm Die gebeur- tenisjsen in betrekking tot de Enaudeele positie der gemeente volgan elkander izeer snel op. Donderdagavond heeft de ledenverga dering van de S.D.A.P., zooals) gemeld, met algem'eene s/témhien instemlming be tuigd met een door de k.o-c.-dem. raltulsr! 'fractie bij' den B.aad in te dienen; voorftel, waarin te kénnen werd gegeven, dat bin nen zeer korten tijd de kasmiddelen dei- gemeente niet meer toereikend Zullen k)ijn om z'el'fo de meest-dringende betalingen, o. m. van rente, loon en Sjteun ,te diofeh, en waarbij' B. en Wj. worden uitgenoodigd, Gedeputeerde Staten en der Bdgeering te verzoeken meti sjpoed Jooidanige maat regelen te nemien, dat aan «la financieeile verplichtingen van da gemeente voldaan 'kan Worden nu de gemeente-izlel'f! door het inhouden van de uitkeerinfgj nit het gemeente-fond^ daartoe buiten machte ge houden wiordt. .Vrijdag i^ het voorstel bijl den Ge meenteraad ingediend, gedrukt en nog denzelfden dag aan de raadsleden toege zonden. i iZ,aterdag reedq hee'fti het voorstel een zij bij ha,ar plan. Haar besluit @tpnd roibs- va,slt. En de stroom yan zijn .welsjpïe- kendheid werd erop .gebroken en foil staan gebracht. Zoo kreeg zij tenslotte, evenals d,en vorigen a.vond tegen zijn beter-'weten in. toch haar zin. Opdat er geen vergis sing zou plaatshebben, herhaalde zij, vóór dat bi,, wegging, nog eens, alles w'at hem ■tie. doen stond. „En. wat niioéit ik aan den Graaf zeg gen?" vroeg hij. „Zoo weinig .mogelijk en niets dait hem kan verontrusten." „Dus moot ik hem voorjokken „Zelfs dat,, a-la heitj noodig mocht Mij- ken, uit barmhartigheid tegenover hem." Eindelijk vertrok hij en gedurende dien geheelen langen middag zat zij alleen iu die kamer van het entresol, Waar zij sléents éénmaal Werd .gestoord, toen eeq pa.ar tengere, in heit road gekleede pages vau het huishonden van den Herfoo ha,ar op bladen van geslagen getuid haar voedsel braohten in gouden schalen én wijn in een gouden /beker. Zij dronk 'w/a.fc van den wijn, maar /of schoon rij voor haar vertrek' uif Pievano vro/eg iu den morgen niet moer had ge geten, k'on zij door de angstige spanning,, waarin zij verkeerde, gelen vtoedsel door de ke.el krijgen, zqodat zij al heit eten punt van behandeling uitgemaakt in ida vergadering van het dollege van B. enW terwij'l in het voornemen, sjdhijnt te liggten heden daarover den Baad uitspraak! te laten doen Hoe die uitspraak zal rij'n, is niet mpeilSjk te bepalen, als men weet, dat B. -en )W|. 'zlolojajlsi verluidt zich achter het voorstel hebben geplaatst. Dit besjuit hébben B. en !Wj., na,ar Wordt medegedeeld, genom'en met drie te gen twee sjtewmen. Als gevolg daarvan mag verwacht! wor-t ■den, dat er ook in !den Baad 'n meerderJ heid. voor het voorstel Zal 'zfjn, wijl het lid van O.S|.P, en de «omtoiuini^t Makklnga' wel geen bezwaar zullen höbhein vóór hst voorstel te stemmen. Die brochures-regen. Naar wij vernemen verstohajint binnón /enkele dagen bij H,. D'. Tjeenk Willink en Zoon N.V. tei Haarlem: „Soeialisjme zonder dogtn®'8". da01' prof. di'. iir. J, Gondriaian. In dit geschrift behandelt de schrijver, die Zaoalia m©n rich zal herin neren, ©enige maiandan geleden uit die S,.D. A.P. is getreden, eenigs yraiagsfjukken het socialisme, betreffendia. Geen staking iu het Scheepvaartbedrijf. Do Oontiaiofcoommissie! te Botterdam deelt mede: D/oor den Oentralen Bond van Transportar'beideirs is ondetr Zijn aan de wal vertoevend© laden een stemming ge- houden oyer de. vraag of telgen d'e loons verlaging .vian 5 proaeint onmiddellijk, te volgen door ©en verlaginig, met ©en gelijk hadrag oyer zeis maanden, moet worden gestaakt. Men Zal zich herinneren dat veertien dagen geleden deze Voorstellen zijn aan vaard door de officieren, doch af!ge|w'ezen do' r de schepelingen. De uitslag van de nu, gehouden stem ming is, dat zich vóór staking hebbem uitgesproken 546 tegen 515, terwijl 20 stemmen i nblamoo of van ohw'aarde Zijn Blejómen in blanco of van oriwaard© Zijn •uitgebracht. De satufcaire bepalingen va/n den Oen tralen Bond schrijven voor dat aledhts tot staking kan worden beslote®, met itjwee- üerde der uitgebraohte geldige stemmen, Dit percentage is, niet verkregen, Zoo/dat besloten is nieit te öfcaken. MoeilJJlihcden bij wérkverséhafiing. Die Werkloo/zen bijl de werkverach/aiffing in „Berg en Bosch," te/ AptohHopru. die; ha rig Waren m'et het graven van een vijtvWetc 'hebben het Werk) zonder vergunning pn- 'derbrokien. D'esjw'ege rij'n rij thans' Voor onbepaalden tijd uitgesjotem. Ongeveer 40Q werkloozen zij'n hierbij betrokken. Die stiidicviucht Amsterdam-Bata.'ia. Die directie van de K|. L, M. heeft den heer Geys/endorfer ven-lof verleend om hhi- ten bezwlaar van haar schatkist samen kn'et luitenant A^jes de studievlucht Am sterdamBata/via en terug te maken in ■de 'snelle postjiager, die thans aooails ba lkend op dq vlregtuigajfdeeling van 1de fa,. H. Pander en Koon in aajnb|oiu|W isj opider leiding van den ontWerpjer en cohsjtrluq- teur T. E/. Slot. Begin September 'ik,a;n dit verlof ingqap. Dit besluit is een der eerste syptomen vap de samiehwerking 'tuls|schen de IC. L. M. en het ctemité van voorbereiding, wafliruit al dadelft'jk bl!ij!k'fc tot wtelkq goede restaltaten men op diaZe WijIZe kan komen, want de beman ning van de, poqtjaSST i31 hu een, der beste koppielsj die - ons lapd kan voortbrengen. Die heer Geytendoffer is Zquals bekend id/e oudste verkeerspilotot van Nederland, met den heer vap 'Laer Bla/elh hqelft :hjj 'een pionier^toeht naar Indië gemajakt fcn daarna heelft Mjl met deZen, milliopair door Afrika, Azië en Amerika ge^w'orvqn pm tensjlotte weer op den gerelgeldein; (lijh- diezusjfc van dq K'.L.M. tei ütomen, Waardiaor hij' op toerbqurt Ojojki den dienqt olp Jndiq .weiserde. Zij bleef biji bet venster zitten en itqgen den avond Zag rij dea. Hertog mqt) zijn ruiters terugk'omien. Tri,ter, toen hett bégon te schemeren, kW/amen de beide in het rood gekleed© pages terug om haar uit naam van dein Hertog aan het avondeten ta noodigen, dat beneden was opgedi/end. Zij verontsobaldigdq ziéh. Maar de pa ge's drongen er.op aan. „De Hertog iwenscht het," zeidia een Van de twee opi zoo halmen tpon, dat hij daar mee scheen te willen zeggen, dat niemand ©en wensdh van den Hertog mocht weer streven Toen het (ot baar doordrong, dat ©en verdere weigering nutteloos zau zijn, en haar hijzijn hel /gelukken van haar plan misschien in da hand zou werken, gaf Zij den pages ©en leekten, om' haar fe, volgen. In do gang Wadhtlten ©r nog tw/ee, ieder met e«n hrandende t(aort.s in de. hand en deze beiden liepen pui voorop. Op deZe ple/chtstiatigie Wijze werd zij' naar de 'groo- te zaal geleid, waar een deft/ig© verzame ling damas en heeren van hlét Hof bijeen Waren, en z'ij voeld© alq öen ©At» vrou!W, hoe misplaatet z'ij niet haar 'een voudige,. bestoven kleeren hier in deze sehitforende omgéving wdis. t (Wordt vervolgd.) i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1