P Cl Pi Va R i A.! co Zo Ji M i ZATERDAG 24 JUNI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Zfi Fi Aai Fiji 1! Eei 6 Apologetische Vragenbus yr. ALLERLEI I GEKKE GESPREKKEN j De veroordeeli FELJut HOO Maf zijn DE Mil 2001 reel koo Vei Div bill Ver Bei Go< Riji VO ZJ Bi Sf M G St H E( zwa heel liet. Ur wloirdt een geroep gedaan op arbeider en millionnaii', opi Jood en Ariër, ©m den suoodan ,D uitschei' opi R'lk nummeu.' te ziqtten. De S.D.A.P. die ?ich steeds mtet lcraeht heeft verzet tegen ed- kein verin vian actieve handielsosKilitiek, die, in een óuigastioodd goederpn- en Ruilverkeer niet Dui'techland de hoog.a handelspolitieke wijsheid heeft gezien, wierfit haar .geheel© handeispiolitieike Veriaden oMerbow'd en kondigt een 'boycio,f tegen Duitsche w|ai'e® uf, omdatde Hditleir-Be,geering jsr, in geslaagd is het Duitsclto socialisme te vernietigen. En de 'Joods'Cha zakenlieden'.?, pok bij hen gaat 'het gevoel boven hum laeoino- misoh dogma en ook' z'ij au an«t hoeveel nieer recht doen Zij het, dan de, socialisten,! keeneu zjch om andere dan (nationale redenen tegen een land, dat ïnede door win groot deel van hen in sjbaat gesteld ia tok een pénétration pacifique, die niet vice] van economische annexatie v'qrsohilf, Deze twiae uitingen van vferontwlaardi- ging betaekenen echter nog wieinig bij die der deide categorie van goede Nederlan ders. Blijkbaar laat ons vollk alles lOvler zijn kant gaan... maar zoodra heit -om „zijn centen" gaat, dan worjlt het wild. Duitsohland heeft een moratorium .af gekondigd voor 'de betaling vjan de rente en aflossing van dp particuliere schulden. Pe,za maatregel past Volkome® in het ka der der Duitisdha politiek. De Nederland echo exporteurs Va.n goededen hebben dooi de devier.env'orderiiigeii reeds eerder mat d&2le politiek kennis' gemaakt. Onder (jen druk (Ier Tweede Kamer, dia -een uitzon derlijk scherpl voorlqopig, .view-flag uitbracht opl liet Olearing-ioiitlwterp, heeft die t,o,eni inaJige R.egeeringt heb wiapen ggireed .ge- maakt om de immoreiele' piolibiek van Duitscbland met economisch© Wapenen ba k'eeaien. De OrisisinVoeuWat wlas een mid- del om eveneens do nadoelen van da bui- 'tcinlandisiehe ook en vo.oral Doitsöha methode® ©enigszins fe nleptraliseeren. En ."wie w-areai het foen, die het goed recht van Mqfwiaer en beacheirininig. der nationale belangen hebben, blasfeqdan met ecu hartstipcht, een 'batlare zaak waa.vdig? Het wane/n onder- meer-deiZeMdein, die thans moord en brand roe»pen, omdat de Dyif- sclier thans naar „hun Ceraten," de vin giers uitsteekt. „Telegraaf", „Handelsblad",. „Nieuw® R.ott-erdanrmcr", de Voorzitter der Am- sterrtamisdhe Kamer van Koophandel, de V.ereeniging voor de EjfflaotieinfoasclhermiiiK'. kortom de Woordvoerders; v'an de beleggers in Duitsche papieren zij allen roeipbn Bieigeering en volk te hulp vioor hun be lang. Zelfs de eerbiedwaardig oude en zwijgzame Maatachiapipiiji voor Nijverheid eu Handel w|ordti ploitjsielinig, actief en zendt een telegram aan de Begeeripg ie® vraaigt infervientiie. b LAND- EN TUINBOUW^ Het tiiekernstige programma van den landbouw. ln verband mieit de gewijzigde omsfa®- dighedein en heb optreden vain een nieuWie regeeïing, .willen de jdantlrafo laindbouiw- erganisaties zich, zoo. mogelijk', mef een geuieemcha.pipielijk programma, tot, d© Re- gaering .wenden. Daarom he'dft het K. N. I,.C. zich geiweind oon advies tpt de .aan gesloten organisaties «n nu heeft dg Ériesche maatschappij van landfeouiw een advies uitgebracht,, dat om zijn strekking da aandacht, verdient. Deze toch wil geien Het miraculeuze Schilderij van O. L, Vrouw van den Polder 'door J. Brü)g!eima,nn past. (Slot.) Een tweede feit, -wordt ,ons medegedeeld ia de geschiedenis van H.'eirtoig Philips vain Bo.urgondie, Graaf v|a« JhoUaind en Zeeland. Dieizte bevond zich te Middel burg in heit ja.au- 1137, toen er veel efflenide kwam in ,a.l zijne gie|w;asten, pok in Zee land. Elr wiasi misgewas en duurte .van levensmiddelendoor zlware iat,orpi|e® Swlpran dijken doorgebroken cin al heit, gezaaide door .overatrioiojminlg vernield; eg hfviaim bongersnopid, «n zelfs gevalten diep zho gevreesde pest 'wleirden gemeld, I i In dien schrikkelijken mood ging .de Hertog met geheel zijn hof tolt-die „Troos teres der bedr.ufcten", na,ar O. L. Vrouw in den Polder, offerde, zijne ga,vein, bad om redding en ?oo zegt de krolniek- sohrijver kort daarna vieinbeiterde het weer, net land .wieird opnieuw bedijkt en de ellende ,wias verdwenen. Een derde, feit is uit het ja/at 1521, toen ©enige. oorlogschepen ,diei haven l'laini Veere waren uitgevaren tri'. besehlerininjg, 4®' haringbuizen. Het schip .„de Admiraal" onder kapitein Dirk van der, Meer, Wletrd in vollei zee door een heviger, sltorni be- looipen, de masten kra,akten en bralden af, alles Weï'd door de goltvem oviea- boord geslagen en een wisslei dood dragd© de bla- ma,lining. In dien .uitersten, nood deed die geibeiela bemaniung die beloftie ,om aan bedevaart te houden naar' 'O. L. VrouW van den Polder. En wat geisichicdt Met achip jaagt: door de hoogei gplvlein heen zonder roer naar het s|tr,and an bijna- zin kend van helt inigastroomdie Wlater sltleveint het juist de veiligte haven van Giotedereedle. hinneD. Geheel de bemanning zeit|te .behoni- diem voat, a.an Wal, en .met. dear kapitein aan het hoofd brokken de zeelieden on middellijk na,ar het Heiligdom van den Polder, en zij offerden daar een scheepje, dat. t,ot blijvende] gedachtenis in de kerk werd optgehanigteu. Alle andere wonderen in den loop de:r meer dan tweehonderdjarige verearinig bij liet wonderbeeld verricht zijn in .Verge telheid geraakt do;or de vernietiging .der mirakelboeken tijdens den beeldenstorm. V.. net verloren gaan van het schilderij 1 van Maria. Het jaar 156S staat in de, geschiedenis der katholieke kelrk! in onz'e lamdemi io|p» gat-eekend als een j,aar van di-oe;fanis en herziening van heit ii'iigautie-p'i'ograiriiima, maar aan in varband met de Htjetrk' gewij zigde omstandigheiden geheel nieuw pro,- gganima,, dat, dp b:ekhio(p|te Wijze gefor muleerd, zich t|qt, de, volgende punten zotu bepalen. Voor'o,p diende t-e sta.au het vraagstuk van de nilelk- «u vleeschprij'aetii, Waaaaneo zeer na.uiw samenhangt ,3e steun aian den verixnilw viain voedergranen. Dus maat regelen, om eon Voldoieindemi bimmedliand- schen afzat van melk' en Zuivelproducten mogelijk en loouond te maken. Mjeitj name vallen hieronder ma,alt(rje|g|e|!lelni tfui.bepler- ki'iqg en belasting van de maa'gaii-iniei-'faibi'i'- eage tor regeling van de Ziiivlel'pH'ioducltj» (zonder meoggaboid) en in het, bakwug van den afzelt van pventiolligl rulndviee. Verder maiaf,regelen ter beperking van den1 invoer vlan buitenlaindsohe voiedeaimidcljei- len tea' bevordeti-ing van den inlandsidhicin verbouw, wa.ar'bij geleit diemt te woicdem op een loonend Mijvan ^lan 'de mfelk-, vleesch- en eierplrodiuc'tie. B-elvbrdering van den uitvoer teïien loionande prijzen. Vtan buitiengewoion b'elanig wlordlt. gjeadht, dat die export-mqgielijlAci3 in stand Wordt ge- iiouden en zoo moigelijk uitgeibreid. Door da houding v,an andere landen en me.de in vproand met het treffen v'am noodza kelijke materegelen t#a- besichermiiig .van onze binnenjLandsbhe markt is, een handels- piolitiek vlolgensk d-en negell1 vian w|ader- keerigheid ,a,an tie bevlellen, oimfdak met het sèstoem deir onvooiiwiaardelijke meie&t- a*gu»s'tigiii|g thans! vrijwel niets me,er is t» bweikem. Dc- Rieig'eerinigsbevoieig.dheid, ,am zo,o. ncodig snel te kuninen oipilreden, dietat te worden uitlgelbu-eid in den gaets'h van een m-eer algemeen© machtigingswet. Met na- ma wordt hierbij gedacht aam eventneiele ivgieliiigen ten aanizien van da maiiiga,rin,e- ibereiding en van da ooins.U]mlpltie-la,ardapl- pt'len. Dei Overheid dient niet, langer afzijdig tiö blijven staan tegtemoiv'er poiginglein ,om da moeilijke positie van .vefei liypptheek- boeren te vea-hetffeii. Oiok' de 'besiciheinming van den piachtpr hag*?n onredelijke opleg ging dient; Iwettelijk te Worden gleregjeld. Ton aanzien van liet. arbeidsvlnaagsitjik wordt dringend noodzakelijk .geacht tijde lijke ontheffing van de sociale lasten vlooi' 'het landbouwbedrijf, uitlteeringen 'aam werkloozëtn zlooveel mogelijk in natura en gebruik van heit- partjculieEe landbolutw- bedrijf als objeot van Wierkv'eirschaffing. Een herziening van de Direetiei vjan den landbouw, mede in velband met, de wijziging in de Staa.t-sziomg! vaar d«n land bouw. Verder is aandacht; te schenk en .aam de verdeeldheid in hielt landbouwvleneeini- gingsleven. Diaoir instelling, vla.n een of- iicieele la,ndboiu'wverl:egeinW|oioa'diging gou den de anaeconiOimiseliiei gevolgen Van deze verdeeldheid kunnen W.ardein! w'eggieiDOimen, terwijl tevens een luuiWi vienbalnid kcfe wor- dein gelegd tiUSScbem de dineiclfe vlap 'den landbouw1 en de Kamers ya® landbouw'. Vragen worden ingewacht bij do redactie. Vraag: Voor welken leeftijd zijn A. M. de Jpngij Merijntje-romans, de boeken van Ant-oon Coolen. van Timmerman^ jen v. Eedens kleine .Jlohonnes-verhalen A n t w.Er isj geen vraag, die lastiger te beantwoorden is. Immers de subjectieve gesteltenis v.an den lezer, Zijn ontwikke- rouw. Gedurende, vele ja,ren hadden dc voligelingein vfip Cia|!vijm hu-nne foerlingen in het, geheim en in het opieinhaar gepre dikt en velen hunner hadden het bijzonder gemunt op dfi ver'eering .de?' Heiligan|bo?l den. Deze wërden uitgelkreiten al» afgo derij en bijzonder dei ve'reering deir Al- ler'heiligtte Maaigd word .aflsi Klodspp.tieeiiiig gesenolden. Bittere ha.at em laf'fte Spiotizuicht verviul- den de hartien van Velen, dia door fella cupihit si ingtem der predikanten: wajjen ver< blind. Godsdienstige w<a,an!zin bij siommi- ■gein, .dorst naar plundering van de Jvjdo ktost,baarheden, in de kerken, verzameld, bij anderen, He,pi dei fampiznlige teeldan.- storm te vooiisidhijn ,die in Aug*uistins 1566 in Antwerpen b'egoin. De beruchte heilig schenner Morct voief-de daar hab gi'.aulw' aan iii de, vernieling van Onze Die Va Vrouwekerk, en de beiwlqging breidde zich uit over de Nederlanden in Nopyd en Zuid. Ook Zeeland bleef niet, .gleppa,axd Middelburg, Veere, Vlisaingen tem niudero plaatsen deelden in dit fot; .opk' daar fwërd tiet, wachtwoord aan de Calvinistische-lei ders gegeven en de heiligschennis' en do vernielzucht opiembaorde zich onder, de nieuwe Soort Christenen, alsof d© tijden der Noormaueun. wieder .wlarein ,a,angebro.- keh. Zoo wta'dien in de gropite ke;i'k te Veiere de beielden jatte ^itpklgesliagien, dc altaren Vernield en de .plradhtigti muivirr soliilderinigeai, slechts tjen jaren te voren voltooid, geschonden ,en met pleister be dekt. Het zou wei verbazing moieten wok'- ke|n, a,ls heit opgezweepte volk het gnoole Heiligdom van Maria wel mot rust had gelaten. En men beeft, liet niet' vergeten. Op zekeren da;g tjnok een opgcwtondeuii me nigte tegen de kerk op,; men wist izich 't'ac- iga.ng te verschaffen en woldra wfeieïklank het gebouw vain de hamerslagen telgen de beelden eu altaren; men vervloekte de „p'aa.plsbhe afgoderij", men zop® pea.lmen m liederen, terwijl al wait, ltestbaa'i', wat eiei'oiedwa.ai'dig en heilig jvas, w.eyd ont- eerd1 en geroofd, i Do Baljuw' van Veere, oen zekere Par- duin, was niet in s|ta,at do iwOedende blende tel koeien: maichteloiois moiest hij het aan zien, hoe de roem. en de glorie van zijin gemeente wieird nieeaig,e|haald en ^piluittdej'd. Hij ziet, hoe op1 het, k«i-khof velei .firok- stukken der keir'kmc.u,beien zijn toeej'ge- wloirpan en tie midden da.arvainl een aol- daait, drc heitj mhaieuleuziei Schildea'ij in handen lieieit't. Hij .tpeedt op dazen toe pn kooipit heit beim af vo,or de. lw!a,arde v'an tiw« s;cha,ple.n. I i i. ling, zijn perspoiilijka reactie op lectuur vormen factoren, dip een vast richtsnoer onmogelijk m,aken. Bijl het aangeven van richtlijnen moet men d(u^ behalve het bocll ook nog den lezer kennen. jW|Ut men den fJevensjwijze gerust in handen kan |g6V-en, slaat den .onrijpe misschien uit de koers1. Behalve de kerkelijke boekenwet is sr ook nog een natuurwet. Dwatel is- de rede neering: „de Iyerkj heeft dat boek niet verboden, duis) kan ik' het gerust lezen!". 'Welnee. Als| een onschuldige liefdesroman op iemand een verkeerden indruk imaakt, dan is da.t boekl voor Ivem volgens1 de na tuurwet verboden lectuur. A. M. de J|olig is; medewerker van lie.t Socialistisch dagblad' „Het Volk'', die in zijn boeken propaganda maniktj vobr izijn wereldbeschouwing en zijn geloofshaat. Dat zegt al genoeg, waarom 'Katholieken heter doen, v,an zijh werken) a'f' ta blijWn. Zijn hoofdwerk „Merijntje Öijlzensi Jeugd" bestaat uit. uit vier deelen. Deel 1 en 2 kunnen er voor rijpe, ervaren lezers, nog mee door; deell 3 is'zeer voorbehouden lec tuur, dee! 4 valt rechtsjtreieks onder 'het verhod der Iv:ark|e)lijke Boekentvjet. De boeken van Anfoon Ooiojlen' zijn voor rijpere lezers) niet levenservaring. (D{o sensus Cfltholicus lijkt' ons erin te .ontbre ken. Die. van P eijt i x T i m m' e.r m a. iii-s zijn voor ontwikkelden: met bezonken! Oor deel. Da Kleine Jjohannes) van P r.ie,- derik van E.eden beptaat uit drie deelen, waarvan deel tweei en drie onge veer twintig jaar na het eerste verschel nen. D'eel 1 geeft de ont'wdkMing van een ziol tot measichenlie'fdei, is, eenigs- zimj pantheistisch getint. Deel 2' en 3 vormen een sa.tyra o,p de theqdfie en ma afsehappelijke toestanden. V r ia a gW,e hoorden in heÜ (Elvangelie „Hemel en aarde zullen yoorMjlgaaln.'': Blijft de Hemel dan niet. eeuwig bestaan? Autw.: D'e Hemel, het. verblijf der zaligen, blijft eeuwig bestaan. Maar in dien tekst is bedoeld de sterrenhejmjell. Dien bedoelen we immers| ook in zooveel uitdrukkingen, bijv. de zon ijtaa.n; hoiog aan den hemelde blauwe hemelde leeuwe rik stijgt ten hemel, enz. V r nag: 'Waarom mogen vrouwen in de kerk den hoed op houden 2 A n t w.'t Ia al 'n oud voorschrift, door [S;t. Paulusj gegeven, dat dq vrouwen in de kerk verschijnen met gedefkfon hoofde. In dien tijd kenden ze nog geen pagekopjes en werd er, evenals trouwens in alle eeuwen, door da. damesi nogal werk gemaakt van hun kapte'Si ut Paiulus wens^hte, cltit die, ijdelheid in de plaats des gebeds door doek of sluier hede)kt ziou worden. Yraag: Is 't waar, w.a,t een d)ominée in de Radio beweerde, dat de H. .Nic|o-l laas geen Rpomsch-Katholiefce, bisschop, w,asB maar een Grieksieh-Kuthjolieke, en dat er zelfs|in zijn tijd nog geen R|.-Kj Kerk bestond.? Ant w'.'Je ziet alweer, dat het beter is, katholieke stations in de radio te be luisteren, wnnt die goede dominéé wa.s er naast, wat heel dikwijls gebeurt, ais ze over katholieke aangeleg-enlicden pra ten. De H. Petrus' wialsi de eerste Paus en door Christus aangesteld als hoofd' van Zijn kerk. Toen Petrusj dus zijn Betel te Rome vestigde, w<as en bloeit' daar de zetel der Katholieke Kerk. Omdat die te Rome gevestigd was, werd ze poli wel de R,ooms|chc Kath. Kerk genoemd!, Het terugvinden van „O. L. Vrouw) van den Polder". BuitengeiwOiO® guooiti is het aantal va® ueelde®, neliquden lejn andere heilligjei ziak'ein, dat stukgeslagie®, verbrand of gastolen is, in .dien ruimpizaligein tijd. Maar veel ia nog gered k'unniein Iwoirden, van den algler meenen o.nide®gani)g claor verhangen en wegvoeren naar vieiliger, «toeken. En zloio. wioirdib pok1 ineieamalen nieil; "to veu-geefs heit' oog g,wicht, Hia.aj' Bplgiië, vooral ïia.ar Brugge;, wUair k(j|st|bareiovier- blijfsele.il gevomeidn worden v!an datigene wat. vóór de, zioioiganaamde herviorlming lioo,ge vereering .bij de ka.tluoliefcen oinitjv'ain- ,gan had. En .zoo. richtte zich 'bij het z|op- kenn aar heit oude schilderij va.ni O. L. Ya'Ciuw vain de® Polder heit pog-vlam zeil' naar België. Wiel is waar wa.s hot meer dan waarschijnlijk, dat het den eersten lijd op Walcheren was gebleven: die Bal juw van Vrouwenpolder, die zich ep door koop' van veriziekeii'd had, toonde, daar mede, dat het, helm, Wat ook zijne gelvioe- lcns tegenover den kaïtjjiolieikein godsdienst mochten wie'zen, toch ter harte ging jdut Zoo maar vernield Zou wloyden, wat jaren de. glorie, van O. L. VrowlwapDlder. had uitgemaakt en waaraan de planets, zijn bloei te danken had. Deze mieemiuig Werd nog versterkt, dooi' het feit, dat de ©enige bron, waaruit de k'eiiins van ons. schilderij tet ons gekomen is, bestaat in -het wterk vain Ds. Garjon in zijn „WlaloherB'ch Af- na,dia." van heit jaar 1717. Deze Veirhaall, dat, de Beeltenis in bezit \v'as van dein bal juw van Ve-ere, den heieir de Coniniek'. Als voorplaait in z'ijn werk geeft hij' zelfs een ro] ii'oduetia va® deze beeltenis, die we der een copiie Wja,s van hot schilderij uit Vie,ere. Em geen andere bjipn, am, de ooir- sj Iro.nkeiijkle; afbeelding te vinde®' zoiude® wij hebban da,n diiti in ietnaislsanoestlijl uiltg'evoierd plaatje, als van Brnggiei uit geen bateire, gegevens 'waren gekomen. In do yorz'a,meling vlan de® Biugsehe® edel man van Hleiued© en Puycn'bekie werd hij eeine tentoonstelliiiiig, van Mariabeelden in hét jiaair 1926 igevomden eenie geiklëiurde Madonna melt .oiuidersohrifl,: Co,pie. van de woiidenbarffl sohildejuj van O.B. Vrputwi van Sandijk, tiuisisidhen Vwere en Middlel- burgdo hear Philip van Boajssleilen iisi ieir da eigenaar' van. Dlei uifvioeriga besdhrij- vimg hiervan w;as niet te vinden, maar het onderschrift weiesi (joch ,aa,n, dat da ooipie va® voor 1829 wlas, heit, jaar v.an isit(e(i',v'e® van den Hteear vian, Blonsiadlan.. Rpeidis wan te; voren eie,n belan|grijk' diodutolamt gav|o®- den, n.l. een copiq oan'er noferioeliei nqfe, Nu bestaat die Kerk' wel luit een Grieksch en een La,tijns|ch gedeelte, maar da.t ziet slechts op bijkomstigheden in taal en ri- ,tus. Het wezenlijke hebben zlei allen ge meen: éénzelfde geloof, éozelfdei leer, een zelfde .zichtbaar opperhoofd in den Paus van Rome. D;us: de H', Nicolaas was even zeer bisschop nis bijvoorbeeld die jvan Nederland, allen in gemeensichapi rniet den H'. S.toel te Rome. Een heel duidelijk be- w'ij'si daarvan is, dat hij! met driehoudaijd zeventien .andere bisschoppen,' van dq ééne Klatholieke Kerk opging! naar het' alge meen Concilie van Nieea, inl 325 door Pauls lSy.lve.ster bïj'eengeroe,p|en. Luister dus niet naar dominees in den aether, want maar al te vaak praten ze.... in de luehtl (I i i .V r ia, a gKunnen de zielen in het va- vuur voor onq bidden? A n t w.D(at is) de gangbare meening der godgeleerden. Zq kunnen nietsj Voor zichzelf meer verdienen, miaar omda,t feie nu bevestigd z'ijn in Gods Igouade en liefde-, dio ze nooit meer k'unnea verliezen en omdat ze daarom buitengewoon aangenaam rijn aan God, daarom hunnen ze wegens het leerstuk van de getnqenschapj der hei ligen vele gunqten voor ons van Gio(dl ver krijgen en is) hqt dus' heilz,a,a(m, zq aan /te roepen. ft1' i Ju «reien v,o,or 'n prikje. Volgens bericht,e® in de Engelsriiei b(la,- clen is) het ,qe® Loindqniaia.r jgeluklt am op kunstmiaitige (Wijzq .eidpfateianeadte faiblrieeie-1 xen em verwiaaht wi.ordte da.t bdiniuen af-/ Henbane® lijd oen iedar. zich liagqni blqta-' liinjgl van enkela .pjauden iZa|li kunnen Ible- hangen imjeit de p|i',a,ehtigste ju)wiaalleiii. De methode.,, wielkq de ,ujitvinde|i' bij1 zijiu pitioiqfnemingeni gevolgd heëfltu moqt (uïtorslt eenvou.dijg .zijn. Een eLeotrisclha oivlemi en enk'ele, goeidkoqpie chemicaliën, 'ziedajpjr da fugrediënten, die hij (heeft, nöbdig .gteihad onn Engeland tie maken fot het land, dait ii u de mooiste syntlictisclie j'ujwlaelen va® da .genaele Wiereld zal igaan ^brioeflcen. Dq uitvinder, die deze wonderlijke ex perimenten gedaan heeft, mo,et erin ge slaagd zijn robijnen, saffiea-ep, ^smanaig- deu ?n lal van andere synthetische jiuwëe- len te verrjaardigen. Afcan iq haf hom niqt mogen gelukken opi dqze Wijze ook diamant'fa fabxioeea'cn. j Dj Engelsche rqgeering .heeft «iiitpr, direSfc nadaf de fii'mja, P. Edwards en Bons te Bonden zich opi de knusHnia,tiga ver vaardiging vian qdelgaqteenfe® gipg .toe leggen, een belasting gjëhevqn. Momenitieel 'hiaefk de ila. Edwiards 10 ai-bei'uej's in dienist, dia alle in daze nign- wq industrie tewerk' zijn geiafeid en ver- uwadeiijk kal dit aianta'i nog., beilaingu-ijib worden iui'tigabneid. De firmia, vervaardig# alle gewlensohta ju'tweiSen, behalvo dia manten, «n maakjt o.ols ooipiean van na- tuurlyko .edelsjfaenjeai. 1 Een .copia van oen echte, 5-kar.aatk Bu.rm,a-robijn, w.elke ohgaveier 2500. ppnid kost, .zou opl ca. 5 plonid kjonnan. i 1 Pen wiskundig wonder. In Hongaiaii'isjelhia wetensehhappclijke krin gen. houdt men ziph dmikf bezig met een mathem,atisjc)hi wonder'. Hef betref't-ëen 25,- jarige metoelaarsltmqeht, Martin Kunlcn- thy, die tljde.nsj zijn weck' hlgebraiiscihé, vergelijkingen en meetkundig'e: formules op den muui' kfabbelde. j oipigemaakt door P. Crabbe, notaris to Middelburg, wia.airuit blijkt,, dat da mi raculeuze Madonna van den Polder opi 31 Maart 1662 werd vlelrkloicht aan Jonker Piet er van Borsisiejien doioii'..D!aniöl PaperU adv,oca at fq Utneiclht. Hlqt ia opi giipnid v,an deize copiie, waarvan de oiógineelo acibe, nog gezien en ^000^10633 omtronit het jiaalr 1857 door den lO.udheidkundige Verschelde uit Brugge, da,f dei geschiedenis! van liet schilderij alduisi kan Wiorden sia,mie®ig!evait. De bialjiu'w va® Vaonlwienpiolder Pardnyn,, die bij de plundering in 1566 hat schilderij: gekocht heeflf, bewaarde hjet en liet het na, aan zijne kleiindoclifer Joanna Hjaccp,; nit. haar nalaifenischaippWlerd het gaitocM door Pamnieel', reobtlsgeleerdo en igiehnWd mat eene kleindodhtar van Joainna Hlacoo-. In de- gevonden aflte Wordt dit .v'eirm'eld, en dan beVa.t' dezo aota dein aainlioopi van de, miraculeuze beeltonis dtaar Jiohketc, Pie- t-er van Borsiselen van de® Hqogen. Dqze woonde opt „T,er Hiooighe" bij Middelburg en zijn oudqtte z'aon Philip! Jozepih is in 1669 geidoiopilt fe. Middelburg. Èöhter verkocht, hij hef. s/Lot en viegitigde zich' te Brugge, waar hij bu-fgemeesfea- #vtrd en stierf in 1727. Zijn jongste zoo®. Pieter Louis zc-tife het gesia,cht voonti en zijnie mannelijke nakomelingen stiervie® in do mannelijke linie uit, i® 1829 bij de® dood van Philip! Nicolas1 vi. Bonspelllen. 'Zijne zuster was giehulw'd met, baron Jan van Cntoe.ii en van dit huwelijk' wqi'd qeine dochter Maria. Thegèse uifgiehulwielij'kt aan Charles Josleph de Onoieisejr, in Wiens huis dei notarieel© .aeife van den bOvleiiiigqnioeni- den koop. gevonden werd. H;u®i dochter nu huwde den nog' in leve® iz'ijnde Baron Julian van Caloem, die helt schilderij edel moedig a,a.n de kerk van Middelburg! ge schonken heeft,. Daar is de „Sedeisi paiolpda" van O. L. Vrouw vian dan Polder do overlevering wijst Middelburg ®an a(lisi de s'ta,d, waar hqt geschilderd is eia het grondgebied van Vrouwenpolder, .behoort tof deze parochie.1) Helt was opi 4 Juli 1926 dat.de ||aqto|or van Middelburg e.en gnoe,pi vlan 300 inen- scihen geleidde naar Brugge om de( eqrste hulde te brengen aan O. L. Virouwl ^am 1) Uitvoerig geeff do Eerw. .Hjaej' Eng lish eene lijst van dHfandei' op(vfoil(gqn'de bezitters van liet miraeu,leuze Schilderij in zijne belangwekkende bijdrage ih. „An- ma.los de la Saciëté d'EmimiuU'atiaii de Bru ges" torn LXXIV p. 212 en 213. In d^zn bijdra,ge Wordt opk hef terugvinden ivlan het Schilderijen va,n da bijgaande .ropija van kb.o,p uit;v|oe(rig beschreven, Uit de dool" een boiuiwikjundig ingenienq ingewonnen inlichtingen bjeek', dat Klunku- tliy. ziicili nit liëfhejhbeïSjl ïnet wisjkhnde bezig hield eni ó.a,. cle ^telling yam) Pytha goras uit zfch zelf had' (uitgewerkt, zon der ,er ooit van - gehoord te hfeblben. Mot 'beliulpi van een plasser gelukfei 't hem,' den (afsfand van dq maan tof de ajarde met ©en betrekkelijk gering verschil van 5000 IC'.M. v;ajqt te stellen. T,er verdere opleidingj, 'va,n Eunkuthy, die binnen een) ja/ar fhet ^u/cfcles de stolfl van de middelbare qchool wisf te verwer ken, heeft ziiclh! - ©en uit '50' personen he- ista,ande yoogdijkaad gevormd, die maan delijks per piersooni drie pengp© voor den pupil betaalt.. M«t de za'kei-heid van, deze 150 pengoe iedenq mlaiamd, hedf't' Jvjuhknthy. zich fateu inlqqhrïjlwen nan de ïilóeof'iseha 'faidulteit v. dq univeryiteit vanl Boedapest. Pieter en D,oortje hebb;en ic-dea' pen «(paarpot, 'waarin rij| trouw inleggqn pm elkaar van dq spaarpenningen voor hun verjaardag een tqadqa^itjei te koopen. Ë,n nu huilt Dloortje: Pi, hiPiet doefj ,al z'n centen in mijn Spaarpot 1 I i Een boerin wil haar vierjarig zoontjq een, verdiend o'fl onverdiend, paid Blaag geven maar hef joch rukt zich los) en kruipt onder do bed'sjtee, Waar de moeder hem niet kan pakken. iZiij hanl't demi vader erbij ,eu zegtj hem' den zondaar voor demi dag te brengen, waartoe hïjl onder dq bedqtee moet kruiden. T;erwlijl hij[ daarmeia bezig ïluistertf het ventje: „'Zeg, vader, wil' ze jou pak' niet met rust laten „Aangenomen, julffrouwi Heiman, dat ik u nu ten huWelïjik' vroeg, wat zou) u dian zeggen „Aangenomen." Dame: „Wjlt u vanmorgen een dozijn patrijzen bij! m'ijl laten bezorgen? jMaar donk er asijeblief't aan, dat ze niet zoo verschrikkelijk doprschnteui mogen zijn!" (Poelier: ,,'Nee, nee, mevrouw, ik' y.a! u een dozijntje sturqn, d,a,t. zich doodgei lachen heeft! De zakeh van een £>,chot' gingen isleoht. Iemand gaf1 hem| den raad, pr dooit middel van reclame Wat me,er leven nn te; birengen. Toch hing hij| in zijn winkelraam ©en biljet op met do a,ilnk|ondigiii)g„Hie? kuhnen vajqta klanten zonder prijsver-' hooging postzegels verkfijlgen.'' j Een koopman uit Londen vestigde zich in Schotland. M.e.n voorsjpelde hem' peri spoedig faillissement. Tegen verwachting in echter, k'tvlam' hïjl tot wqlsitand. H|ij( verkocht namelijk' vergrootglazen, Op den morgen van de bruifof't infer-: meerde de jongq Sehot bijj rijn aanstaan'-' den schoonvader naar de huwelijksgift. Met een Welwillend lachje overhandigde deze hem een pracht-©,a,ta,logusi van pen „Eigen-Huis" bou'w'vereeniging. Een 3,chot moefti zonder uitstel pp reis. Aan het kaartjeqloket vroeg hij! hoevqel reductie hiji kreeg als hijl de gehqele reis staande wilde afleggen. den Polder en ha,ar to vj'agen sppieldigmaaK Walcheren terug te koeren. Bij de Brug- sohei Ma.riateiest.e® wjea-d haf slohildqi'ij. me- degeidragen in de luiqtier,rijkie: pltoteepio dooi- de stoafan derstad. ÏViibvdjl in de kapel van het St. Jans-hos|pitaal ©qne ptech'tige, H. Mis wlend oplgiedlragan èn da getoovigem zich 'veirdriongan rpindom Maria's Baelfanisi, geiasfdrif'tig1 haar fee.' juichend en melt, hqf 'grootatie yeaitiilO'iilwqn gunsten en wpndieire® vragend,, iwler.d in da groofe Liev© Vxo,ulwieaiikle|i'k dop® den hoo,gbej,a,aa'dem Bisisiehopi van Brugge da ■piomtifücaiLei H. Mis opigedxagen qn ging dq stoet va,n Middelbmng, met hqt eoliil- dterij, .belurt|elin,gs,, gedragen door jongis meisjes uit Z.-Beveland in hare schilder- achtiga kle.ederdra,cht, en d'a leden yan den] katholieken Vrouwicnboind van Mid- delburg aan dq meer dan 20 afdaelinigein voo.ro.pl, om hef to herstellen in .dia olpiem- bare vareering met aoovlele andqre mira culeuze beelden van Maria na ©ene on derbreking van bijna 40Q jaran. Na veto vongieeflsiohia poginjgen iom liet sehiliderij in be,zit fei kxij'ge®,, iist ten laatste de pastoor va® Middelburg; ©,r, in geslaagd, om den Hter Baron van Caloietni t-e bqwe- gen den schal, Welk© hij in 4e>zla beeltenis bezat, af fe staan. En opi 14 Niovemfber 1931 werd bet schilderij homi ten' huize van den baron1 ter hand geslfejd tegelijk met eeime acfe van schclnking, met naoim en zelgol van den boa-om gieltieekbnid. 'En ten eeuwdgien dage izlal o® die® dag cone Hf Mis aan heit alfanr, Iwlaaropi .dia 'beeltenis van O. L. Vrouw Man de® Polder "ge plaatst is als memorie Wpirde® igejlleizieji vo,oa' dq ovlerleidanie familiq V,an Ca|lloön. E® zoo is dan <la vereexinig. .viani „O. L. Vrouw van den Polder", bijna Mêaigelten in d'en loop der tdjdqn, opiniehwl herleeifd op Wlalcherem. Opi den 12 Dtaclemlblar 1931 w'erd in tegeu/wioordigheid van .de® «7-jarige® Juli'eii van Oaloeni en rijue naia/ato familie tot groot© viiqugde jqr zeer talrijk opgekomen parochianen He beeltenis voortoopiig opi hqf Maria-,altaar geplaatst; d© vereering nam terstond eon aanvang en neiemt oteeds toe. En ®iu het schilderij, gerestaureerd en op hef ni'euW votiefaltaar verheven in vojille® liuiqtoi' daar praalt, zal da devotie zich ongetwij feld uitbreide® en bevlastjgem; Zoo moet hersteld worden,, Waf ruwq handen 'lmb- be® verwoest! en Maria zal bij jjhaiair Wlonderebeld a,ls de Moeder dqr, godidlalijk'e genade rijke cm overvloedige zfageningjein uiitsforten over allen,, die veffltirmuwvioll fot ha.ar komen, ziqoals in de dagen va® weleer. Koo zij het. j. 1 i 1. Bureaux van Redac Telefoon Interlocaa Bijkantoor Ml DDE GROOTEWAARDE VAN PUBLICITEIT Dqzex dagen iq Ij jaren geleden, dat dige Galileï werd ontdekkingen, welke I voor lastertaal tq vel welke de grijsaard tl in moest uitspreken, in het 70q jaar vanj als gevangene, met -ongeveinsd© trouw, welke ik heb begaad ISchuiW." Volgens de lilei, toen hijl zijn roepen, qtalnpivoetend „En tööh bqweegt Galilei Wlaf den te Pisja geboren. Al afgestudeerd en na I durend© eenigen tijld'J beoëfend, vefkreeg wiijisbegeerte ,aan dal du,a. Die grootbertoigj II, 'wlensjclhte Galilei Elorenoe te verbinl geleerde over zioh 1 Toen G.alüei in Vaiil der verrekfijikerq ge l Hollander [Jjaoob Me| Galilei had den iqtudeerd en vervaar, I ©en, 'welkie hij) voor dies benutte. Met verschillende tot di ren. Dit galil hem is;chappleïijikie overfu (Schrokken in het od Copernicus verdedil Was „Nuntius Sddl hij d© leer van dq 'bi rijn ni©u'wie ontdëf boek verwekte veell hangers der wïjisbel en van het '§ti ontspon ziöh ©en, gel leen op wetens'cha godsdienstig terreinl nam ten slotte z'ul'lf Romeinsche Gongra gingen bemoeien. El genoemde veroordeel volg©. H'ij'. moest) pen en wqrdl verood niststraf, terw'ijl hijl jaren wekelijks) eq psalmen moest bid etra'f 'werd «ehterl 'en werd hem] de vil verblijfplaats aangl het eind van het jal 'eigen villa te Aree* terugkeeren. Hij overleed te 1642 en verdl begrl van het H. Kruis, f kerk ter zij'ner. nal tig praalgrai1 opgl dat van Michel A:J der Katholieke Is| tijde munt weten lijk© vergissing gregatieq inzake geleerden Galilei. I digen hieruit wetl 'de onfeilbaarheid tig k,an worden Katholieken zoo len 'wlji daarom in I P,. fr. Ei. Ul- E, tientallen jaren werp ,een zeer IJ het licht deed zif i^ op bevel der I Urbanua VIII, dj het H. Officie en J en hun uitsjprakeJ Rtelsel doen. D'aij ©en deel in de Dpch iq hun aandl lijkheid zóó. grootl leergezag iu bet| tWie iq het, die deeding en het v| Toen rij heim hadden wqggevoel Borgia livrei imeit de hand liet ple;| meter van haf b,[ altijd opi de piaaifsl gevallen. Vandaij er op, i®a,ar hij terug te halen, den te samen dl maar toch, zioo l| len. de gped© hu Pieve nog daged Weg om die plek Int-usschen wi hqt Gemeente-Pal kanier, laag vap sol van hqt nuid beid vertrek, w| Wias slechte een geen gelijken tij weelderige onfd Italiaansohe stetl Vo,or de deurj fiaatet ,en nog venster ppi en

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6