7, Goes (IER BIJ KEN Doorzitten PUROL Tweede Blad feuilleton uit de pers i|| NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT COURANT VSCHEi OL-EN Mèt en zonder verf. HOOG SPEL. ONTSPANNINGSLECTUUR De roode golfslag. vm. DPIJNPOEDERS .iw geest niet de je van 35 pillen akLet op de r.v.s i Periscoojijf* Openlucht-meeting ia We gapten af b'f S°tel i Achterin «en g™>te zlilal met 11111 zicht op. dei Éuiderz'ee. In die mi-whtigo wwandfl, zat awwut de heele wiereld Amerikanen, Dlui|t! Lhers- «enige Frajisdhen, kleurlingen en heel veel Hollander^ voor een dagje uit met de boot, of1 aangeWfd toet de ,auto In de waranda za|t „Dlej Beephavingpif- aezaikit uit det groote qteden pin aan dte Aolendiammerü de eer ita gunnen van hun brutaal bezoek; en nog indringeriger bekijk. In de waranda zafen dq noodige qchaon- heidskoninginnen uit de „Grrrrroot-sbad" arme bloedjes| m'qt een flapperend lap,- 'pie om hun tentoongestelde schoudertjes, met hun ta pronk gehouden,1 lange armen; met hun zorg voor het] eenig-npftdAlKelijlke van het zomersjeizben bruingebrande ur men en lipht getemperde teint, met hun zorgvuldig' bewaakte en met Stokpaardjes leliënmelkzeep diag-en-na,eht verzorgde en met spiegels bemonsterde) en miet liptpem Éjtift en wangenrood be'kladderde en pan- gestreken schoonheid en vee|gj rozte pvei.' hun wangen en 'ni streep rood over hjüjhi lippen. Bri'l Zoo za;ten ze in de( waranda, zho' liepen ze over den dijk, zoo lieten zp zich kiel-: ken in .Volendammersjebstuutm. Daarbinnen zaten en daarbuiten liepen de heeren luit) de Grrrroot-sjtad, de aOn- halerige heeren, dia 'geien enkel' jonge. Vo- lendam^che met rust lieten, ze t,a,saerend als een Sultan op een; slavenmarkt, <lo „heeren" met hun klakkende tongen, hun troebele oogen i als petroleum! ptp| wjateir met hun vulgaire prikkelwoorden pn schaamtelooze toespelingen, die zei zich op hun kantoor achter dq toonbank tegen over de (kantoormeisjes1,, de typisten en de verkoopsters durven veroorloyvende hee ren mqt hun geklaipte koplpen,1 en harkerigki ideeën, met hun gebrillantineerde, haren; fcn weinig brillante inzichten, met den geur van rozew'piter en palm-oliei en de 'lijk lucht van hun vrije huwelijikisjbegripipen, met de verqchrikketij'kfe tegenstelling van hun 'fijh-geeneden costumes en hun onbe. houwen zielen. Pia,ar zaten ,z|q en da|ur, gingen z'e, hqeren 'en darnes^ da „beschaafden", stukken on natuur en tegenmatuur, vefweeikjeüïjjk'te mannen en interes|sante dam,es met preJ rieuq-trekken v,an hun deftige of' quasi ideitige mondjes|, diq in hoog-ha^rlemlmer 'dijksghe zelfbewustheid fl,an de „curiosi- ,teits|winkel" van 5T,ol«nd,aim! de eer oande- den van hub ginnegapperig, Welwillend bezoek, die qtonden te hooifdqchudden pin $6 qohoksdhouderen en medelijdend te glim: 'la|Chen over het .Vplendaursjche Konings-' 'geslacht met züjh groote gezinnen. Besjehaving en beschaafden 1 Maar ze vielen' Weg tegen iVplpndqïBf en .V.olendaprmers(! j Wpi hebben we gelafhen, ze uitge lachen, met drie dubbele binnenvetters^ ,toen we dezq wijsneuzige vertegpnwoor-. digers van „D|e Beqc'hnying" vol Huto-; branie en indrukwekkendheid' v;an uilen-, brillen, ziagen Wegqlinikein; tegen de reus- a,chtig-opdoemende geqtalten, de Goliat- ,ten, de ruig-behqajrdei en door! Wejer-fen'-t wind geschaduwde p'ra,eiht-'Volendaanin'ea-s 'n Kjaerelq-geslafht met k'nel-vuisten nis bankschroeven; tegen deze taai-gepoogde na.tuurbohken, met hum ru|dtigen, vasten, fttap, hun beqadïgden gang, hun pnge-. gehakt gemped, met een oogolpslagj als qen eed van 'trouw', een volk zopi sterkt en zlei ker, dat het bijl een, geloo'flsjv.ervolgiingj gepn schreeuw zou, luiten en geen ikik' gou ven, ,al zonden ze geqneden wörd'eu m.«{6 ploegscharen en uitgeboord met kiirk'e- trekkers of' gevierendeeld met vliegwielen Schoonhei d^koninginnen.?, D|a;t waren die .Vplendam'qc'hen, die jaiet bij gebreik a,an ,een qehopnq ziel, een sme|er verf' en een veeg lippjemqtift jnoodilg) hebben om qchoon tel hj'n; dief geen klortel rojdkjein nood'ig hebben <xm! qm'aajlivol gekleed |t,a gaan. Waara|Chtige koninginnen om den behoorlijken lalfsjtand1 dien ze voor hun «choon-gedragen W[aardigheid zelve legden jtus&chen zieh ien de walgelïjike Icw.aEen van mannen met hun1 aanhalerig-jgeffleeul en liandtastellijikie slapheid. iWjat Waa-en zq prachtig, die heel kleino meisjies van vier tot z'esj en zlevien' jaar in hun lange rakjeq, het gebloemde' jakje en de klapten mutdjesi allempffili zonder pit- Zülw kleine primitieve mhdonnat-je^. warea 'bu moderne snobd klein en weggesmeten tegen diaziq tfrisqehe, bonkiga •ere s met storm; in hun Etemim'en, tegep-i rfn°^?e- ^Wbersvropw.en met la- wijs eid m hum pogen, a;an wie jde veel- en veelvoudige kinderzegen, zegen bra,cht over hun ziel en hun gezinnen, ja zegen zelfs over de ongjeiidp'ta schoonheid die de moeder van 'n groot geslacht .aan Rondere eerbiedwaardigheid meekrijgt. iVolendani'sche vrouiwen, ik! weet, dat ja je kleins kindertjes angstig! yerstoiptl hebt achter je rokken'toen de! plegemn Jlose'fmd Baker een bezoek' bracht aan je dorp. Die kou iaan kinderpogen alleenl maar pij'n doen. D|at wasi de maintenee van den dui vel! Maar hier in Den 'Maag, wairep de mannen met hun brcede witte vasjteii1, def tige heeren die het betalen kondien, mèt- titel-s gek toen ze haar galgen en ze lietan zich door haar aan dej harren trekken. Djat iq BeschavingHaagtehe Besohai- ving! 1 .VolendaMilm'eru blijifti wat je bent, houdt 'wat jq hebti jj.e geloof je kinderen natuur je schoonheid! II. DiE, G'RiEEVjEl S, ,J. 24 „Is er iets gemakkelijkers?." vro,a<r kii. „Gap behoeft mij nle,t te vertellen, waal- hij zmh verborgen houdt. Ik vraag u niet om hem te verraden, pf ietó ,te dat PW teew Orsimigevoelens hlw'etsen. Zijn aaroasimie. Was als een vlammend zlwlaaxd. „Gij behorft hem slechts te laten iwaten, in wleQike moeiliüc- neden nfw plan tot, vergiftigintg p hctóflt gebracht. Dat is al. Aangezien hij een man is, .z&J hij op| sita,ande,n vpqtj hierheen komen om u vopr d-ei igievfalgen vap u.w daad te behoeden. Zorg, dat, Ihij vóór den avond hier is1, anders'hij haalde de scnonders oip, ;wierpi zijn handschoienep n oen modder iep -wees met zijn jho|0|f'd aar den zlw'aar beip-raeifden Piantialeone tfliM naklomen'gij be- f'n il v<wr 0'iln< ontsnaplping fen 'to.uijlbflfèiimaall! verSebaf- wefkl '1™1 e€n booisaardagen blik' t|oe, oor zijp ;ej,gen ppbarmhartigheid- Let dal van Welik'a.ja is gezegend om z'n vruchtbaarheid en zijn heerlijke wtou- den. /Wiaar da wiatenen der rivier breed en statig stroom en, enkele mijlen v;ap de zee. sbaait aen landihuiisi in de geia vrucht baarheid, geien vijf minuten gaans vjam den rand van het' heerlijke Wlo,uid. De weg naar P;skoiui en die zee lopipt Wel 100 meter over da akkers, stoffig en slecht onderhouden voorbij het landhuis1. Hij 19 Weinig begaan e.n bijna izbq cenZaaim als lve'fc eenzamB huis. Ook dit stapt leeg gedurende da meeste maanden van het jaar. Slechts weinige wieken is het ibe- wpond. l.o Zoo was hel ook in den tijd, toen die groenten meer waarde haddein' dan een menschenleven en het bloed vain eenieder minder iw'aarde had dan «en droppiel whisky1 Leve de dictatuuriWiejg riict dei bour geoisie! W;eg met teie nieit „w'eg" schreeuwde:Wie van de burgers een Schietwapen in hu.is had, Werd ne erge/sa- beid en het slachten in het lapd p-am geen einde Maar dat zijn dingen van veraf. Do berichten Wwa]m«n slerihite spaarzaam in het eenzame huis aan de Wlelika.ja en wanneer zij er kwiaimon, waren het Mg maar berichten. De professor en zijn gezin, de w-einigo gasten gasten 'w'aren er in daziem tijd altijd in helt huis stoten zich haast ste'iselmailig af tegen datgene, wat uit he|t groet®. Rijk t,ot hen iwildie doordringen ■en alleen wanneer een gast vertrok' am qem nieuwe kwam, drong met herai ook iets van het lev'en daar buiten tot hom doior. Het minste in de kranten en drukwerken, heit meieslte uit de ervaringen en persoon lijke ondervindingen van hein1, die iZoq juist, uit Leningraid óf Moskou óf Dorpait) kwa" men. i i iWianneer zij dan zlooi bijleenzaten; dels avonds aan den zooan vlan het Wloud of in da ruimiq Veranda, aan 'het souper of in gezellig óndlerhoimd en wlanneer vellfe ge beurtenissen uit! het land onder helnl (be sproken werdlen, dan sidderde in allen de|n nood der stookt,offers, maar wanneer, zij uit elkander gingen oim! ziöh ter rusto te begeven, dan werden zij zich aange naam belwiust van dei afgeleigenheid en do vermeende veiligheid van hun momenteel verblijf. De vroulwé deis huizes, een stonka ibru,- nebte, leed het m-eest! bij helt hooren dier bericihten, want zij wist deze dingen pielt' a.llei geïsoleerd te' zien, zij 'b-etrapitei er zich telkens wieer op, lioe- .zïj bezig was bruggen te slaan, waarover zlulke dingen ook in haar eigen krinig kondien Idqmen'. Zij gaf nooit ujiting .aan z'ulke geidaeh- tan omdat zij wist, dat ziij' voorbarig Wa ren, .zij kon Za echter niet van zich af zetten en zij benamen haar van heel wla.t uren de blijheid. De berichten werden hoe langer hoe drukker en de golf van ongeluk' en vler- volging naderde langzaam maar zieker. In Dörpat binnen twee weken moes ten z'ij terug daarheen in Dor.piat dus lagen nu. reed's| do Rioojie troepien, en het aantal gevangenen er Wiaren er niet weinigen bij1 uiit, den kring barer kennissen werd voortdurend greater. Geruchten, die voorloqpig nog nielb be vestigd iwerden, maakten melding v'an doodvionnissen en tereohltistellingan" Heit was niets bepaalds wiaf zij brachten, maar toch voldoende om de zenuwachtigheid en Zorg in huis te1 brengen. Toen hoorden zij dat alleenstaande land huizen aan het Peipiusmeer gepilund'erd w'aren. V;oor haar kinderen en voar hjaar gasten was dit het teeken olml olpl te breken. Zij wilden vertrekken, eer de wiagov|e:i-Pslcoiw was, opigelweldb ien qok dloor de hafjetijka vriendelijkheid, wjaarin hiji die holde. Nu rees in haar hati verlangen apl om haa,r gjeesb met den zijne te meten. Ziiji ha,d ontdekt, hoe slimheid doior slimheid ver slagen kón worden. Ep t,0ien: heit deink- beeld zic'h in ha,ar kóiortis|a,dhti'g brein ontwikkelde, en het 'bloed haar ibleeka wangen Iwieer 'begon 'te klquren, etiond er een st,o-u|tmio,edig, vastberaden luiitdrUlkMng in haar oioigen te lazen,, .(joep. deke de zijne ontmoeitten. „Het zij zoo," antwioiordde zij. „Gijl laat mij geien keus, Uw,e Genade." Haar stem klonk scherp en eenigsizins spottend. „Aap uw| verlangen zal rvjol'd'aan Worden. Ik' tz!a,l nu: dadelijk mijn ihadiende naar hem toe zenden." Dij wierp h,a;ar oen langeh, onderzioieiken!- den blik' tee, Waaruit eerst twijfel en rrnst, maar daarna diepie minachtingsplrak'. Hij gaf' ,zjjn ruiters een wenk. „Laat ,ons gaan heeren. Hjer valt niets meer te doen." Bij1 iboiog zich eohter naar Voren oun Delia, VolSpe, die ajldopr ia,an zijn zijde was gebleven, iets toia te fluisteren. Toen gaf hij zijn piaard een lichten slag met" de kleine rijzweep, die hij in de hand hun vers'perd zóu zijn. Eien vlan. hen ver zocht zijn zware koffer daar te mogen laten omdat hij vreesde1, dat deze ham op rei® 'hinderlijk zóu zijn. Nu .zaten beiden, de professor en zijn vrouw bijeen en 'hielden krijigsraad. ,k kan hef hui® niet laten staan, zóoals liet is", z'e-i de vrouW'. .„Vertrek jij. morgenvroeg, dan kom ik o'pi het einde der weeikl" „En als ze nu voor dien tijd eens hier komen ,Dan zal hef niet Veel anders.zijn, als jij helt nu; in Dorpait toch al vinden zult.'" Den volgenden morgen reisde de man in alle vroegte af. Toen de bqwaarder, die hem naar het station geraden had, ter.ug- k'wlaon, vertelde hij dat, de golf reeds tot Pskolw was doorgedrongen. Hief station was door de roode gardisten beZet en in de straten legerden de bolsjewisten op de trottoirs. „En do profeseor.?." „Is ongehinderd vertrokken; ilt: heb op liet perron gestaan tolt de trein buiten de overkapiping iwias." Den volgenden nacht kon de v'roiulw, die nu. alleen in bet igrooite huis nehter- gelleven tv as, den slaap niet v'atten. Zij maakte zich bezorgd om haar man en Iwlanneer iz'ij werkelijk even indommelde, werd zij plolisqling met een ruk Wieder helaer W'akker en z'ij voelde; haar han-t bonzen.- Waar z'oili hij züjn?, Hloq zou hij lief huis in de stad aangetroffen hebben?, Tegen den morgen, toen het licht reeds door da ramen naar binnen dvolng, viel z'ij in een diepen droom'],opzen stoop- Teigeu 10 uur schrok zij wakker en den heielen dag bleef zij verv;u,ld van een onbestemde vrees. Met de vrouw van den huisbe waarder en zijn dochter werkte zïj den hfeelen dag te;t den avond toe, zander vter- piooz'en. Na, drie dagen had zij lief huis in orde en pp den morgen van den v'ierdeini dag meende zij te ver-trekken. Het 'wa,S( in den middag van, dezen laafeten dag. Zij ging doior het heiele huis, van kapaer tet kamer en haar blik overzag alleis wat1 Zij moest achtertuiten tet in het la,afstel hoekje. Zij etend droolmerig voor de linnenkaisf' en steeek liefkóioizend over de vcrschillLende slta,p»l- tjels. (Toen sloiof zij ia,Ie® ien ging naar de huiskamer, vanwaar men 'n ruim uitzicht had over de omgeving. De stoffige Weg lietpi als een gpell1 lint door hat 'gele land schap. Zij stond aan het raam ein dacht jia wiat dacht, .ze eigenlijk Aan niets meer in dit huis. Misschien aan een van haar zoons in IWarsehaiu of Toela. Misschien aan haar man. Haar geidiaöhteai werden uiteengerukt als' dei draden; van een weefsel. 1 Juist olp heli'! |p|unt Iwiaar van den stoffl- gen 'weg baf pad naar dit buisi afdraaide, kWam een troep gewapende mannen. Vier, vijf ruiters Waren er bijnest, aoldaten te vief. Soldaten? Niet in dezelfde uinitorm maar allen 'met een rooiden band om den arm. Het Was een groote troep. Zij ging Weg van het ra,am. Een hevige angst overviel 'haar en zij ging, het eersite moment radeloos' in een fauteuil zit ten. Geen twijfel, dat waren' rooide gar disten of bolsieijiwisten. Zij had 'echter geen tijd rustig na te denken. Beneden 'hoorde zij verward roe pen en 'daiarna 'weerklonk reeds een ge roezemoes van stamanen dopr het huis. En toen kromp' Zij ineen va,n .angst, toan; de kamerder oulpengeiwarpen wielrd ein, een aantal mannen bininentnaden. Een van hen, de 'aanvoerder ,ging breed voor haar staan. „Wie woont in dit hui®.?," .Achter hem stonden de anderen met een HeW'ang in de hand, ruiWe kerels, dia men alles kon toevertrouwen', met dom-br,u'ta,le, breede gezichten. En va,n het trappenhui® 'en uit de benedenvertrek ken klonken de stemmen on de schreden der soldaten dqor elkander. „Waar zijn da mannen brulde de 'aanvoerder weer en Zijn pogen stwieirvten zoekend dpor 'het vertrek. „Momenteel Wqon 'ik' alleen in dit huis. Mijn man 'is in het begin van de week naar Dorpat vertgokkenn." „Dan gaaf ui mee. Mars'chl" Én hij greep ha,ar b'ij den arm e,n trok haar naar de dqur. Zij iw'ilde zich ver zetten en keerde zicih om. Daar zag —zij hef gezicht 'van den aanvoerder Spottend voor haar óogen en achter z'ich de isjoldaten met gevelde; bajonetten op heit gew'cer, Waarvan de loop-en op de deiur wezien. Zij moeist mei, hen mee, zij' moest hen va,n de eene kamer naar de andere brengen e,n iedere kast. openen. Wanneer zij den sleutel niet vlug genoeg bij de' hand had, dan opende een regen v,an kolfsla gen .del gesloten deur. „Mfliiuschka, moedertje, hoe; staat het daarmee?," Eji liij kromde den wijsvinger hield en reed het iplein over, gov'oll'gd dp'opr zijn krijlgslieden met hunne iwaplpiereu'de banieren. Hij kende dat Orsini-gebroieid. Zij' waren allen lietze(lEde. Stautmioiadig in hef .uitdeuken, maar hazen in het uit voeren hunne hersenen, wnrein: flinker dan hun moed. Diet schrompelde bij de eerste aanraking reeds in elkaar, Stijf en kaarsrecht zat Donna Eulviia opl haar paard den Hertog na te k'ijkenj dia het. plein over read en in de daarop uillocpende straat verdween. Ziop. bleef zij eien oogenblik peinzend len half ver suft zitten, onverschillig! v'oor de me nigte, dia ha,ar stond aan te gapen, doch uit angst voor dia ziekte, waarmee Pan- taleona beSmef heette zij Zijn, toch op eerbiedigen afstand bleef'. Eindelijk werd Zijl uit haar gedachten opgeschrikt door oen slialknedit, in hst z'wlart gekleed met oen rood gqborduurden stier vóór op zijn wtamhu-is. De man trad op haar toe om' de teugels van haar ovier te nemen, terwijl tegieiijkerlijld Delia, Yölpe haar aansprak. Zijn stem. klonk eerbiedig, ma,ar in zijn qenige oog las men vexach- en maakte bewegingen alsof hij' den haar van een geWe-er overhaalde. Zij zag, hoe de gezichten der soldaten rondih a,ar vol verwachting keken en hoa -zij. haar vol spanning onafgebroken aan staarden- Plotseling viefli haar in wat een van haar laqtisitei heizoekers gezegd had: „Wanneer zij oen enkel Wapieai ini hui® vinden da.n beiteekent dat oen zekeren dood." Een siddering overviel haar, bij het zien van al die bajonetten en ook viel haar, zonderling genoeg, een der soldaten daarbij op, die nog een kinder gezicht had en haast, angstig naar hauar Staarde. „ln dit huis is gelen enkel 'wapen" zei ze vastberaden, terwijl ze den man aan keek. „U. kunt doen Iwait u wilt melt alles, wat u hier vindt, maar Wapenen zijn er niet." „Kom, moedertje, bom!" en hij sleur de haar verder. 1 Zij haalden alileisi uit de kasten en smeten .het over den v'loer. Het poi-ee- lein viel rinkeiteind' iaan sdhervle'n, het zil ver tinkelde en zij stampten m'elt! hun Zware laarzen op hoiar ivvit linnen «n, fijn damast. HuiplelóioS stpnd Zij erbij] ajlts een gestraft, kind en liet allies gebeuren, Zwij gend', duldend. Zij voelde haar ,beein'el1 sidderen en telken® 'herhaalde zij Zonnebrand en Stukloopen van Huid en Voeten verzacht en geneest |Poo3 30. Tube 80 cl. Bi) Apoth. 6 Drogisltp woorden: „Wapens zijn 'er niet in huis. Een wapen zlulti u nieitj vinden." De handen dier vreemde soldaten wier pen alles waf zij- z!oo zorgvuldig be waard en gebruikt had in al tte jiaxen, van haar huwelijk, möt rulw geweld over hoop. Tot op dien Zolder gingen za en zelf moest 'ze voorop' knopen. „Nq is bet haaiSt geidaan" dacht ae. „Goddank!" Daar stond Kval Op allie zoll'deiisi etaajt: kisten en 'kasten en koffer®, afgedankte spullen en (ooAto noimmell. Ein z'ij z]och- ten. Een 'kolfslag op leeige kasten en z'ij vlogen in 'spiainein, leeni trap ojpl leeige boffers en 'z'ij1 vielen in elkaar. Det soldaten hadden zich in groepjes verdeeld en 'zochten in allie hoeken. Hun aanvoerder stond Verveeld telgen, een balk gekund c-n keek to;e. Een 'slag, en het deksel van den koffer van haar 'laait,sten gast, dien hij achter gelaten 'had -en dien zij op den zolder had laten 'brengiein, kraakte in stukken. Do soldaat trok e-r de stukkien planken uit, want- hij za® dat! ze vol was. En iboivjein, ol - hij wierpl -eien schuiinsicihein blik' op de vröu'w, dia naa$ti 'helm stond lag een revolver. D a,t was de dood Zij 'wa,iik:eldie en werd doodsbleek. „Wat is dat, daar Pnneih?" riep de aanvoerder terwijl hij mef gpoote passen naderbij kVajn. i „Ja; broeder kapitein, een vollen kof fer" en hij ging er met zijn wïjde imou- wen in e;n liet; het Wapen daarini verdwij nen. Da kapitein wierp zich o]p| den koffer, rukte- alles, wat er in geplakt zaf eruit en Smeet het over den Vloer. De gardist stond achter hem' en knoop te langzaam de; gesp aan zijn wijde mou wen, waarin hij den revolver verborgen had, vaster dicht. Ovter den kapitein heen keek hij de- doodsbleeke vr.OiulW aan met een diepien, langen blik'. En toen beiwooig hyJ langzaam ontkennend het hpofd van links naar rechts en van reohhs na,ar links, terwijl een grootmoedig Hachje over zij n gezicht gle-ed. Toen zij den zolder verlieten, ging da soldaat melt de; anderen naar beneden. Zij zag hem ook' dei tjwee volgende dagen, zoolang do plunderaars: in huis bleven, niet meer. ^Haar-zieff lieten zij pngeimoeid ell Mt viel haar nief zlw'aar meer, de mannen in haar huis en tu®schen haar ■eigendom men te laten begaan. Zij namen ein, lieten liggen, wat zij wilden en trokken den derden daig al Nog veel dagen, in de revolutiedagen OQ Dorpiat en no<g thans' in, ballinigsichap1, •gedenkt z'ij dezen dag als oen, dag van vredte. Altijd zietj zijl het jongensgezicht bóven de smerige uniform met den rooden band en heit lachje en, hot schitteren van zijn oogenterwijl hij', achter den; ge- 'biiiktien aanvoerder sfaande, de gespi vian zijn wijden jiasiniouw1 nauwer aantrok. Eu zij heeft zich nooit, een vraag gesteld bij deizie gedaiChte- en nooit een „Waarom'" vernomen tmg. j. r I j „Ma,donna," zeide hij, „ik verzoek u, mij le willen volgen. Mijn Meester heeft mij bevolen u gezelschap, te houden."- Zij keek hem aan en voor het' eerst lachte zij schamper om de zlaohie, hoflfe- lijko manier, waardoor hijl haar- te ken nen wilde' geven, dat zij een geYamgame 'was. Iets in hat r.uiWe gelaat Van den veteraan Verdreef 'echter de schampere uitdrukking van haar gela,at'. Zij' las op dat' gelaat t'wee; dingen: ten eersite, dat hij eerlijk was en ten tweede, dat hij haar handelwijze veroordeelde* Zij voelde; zich ongerust en Wendde den blik van hem af. „Gaat jui mij dan maar vóór, mijnheer," zeide z'ij'. „Mijn bediende, bier, vergezelt mij zeker." Én zij' wees opi Maria, die met een doffe, wanhopige' uitdrukking in zijn donkere ooigen als verstijfd ,op| z'ij n paard z'ait'. „Natuurlijk, Madonna, aangezien hij uw boodschapfper is. Voorwaart®! Giaso- ne.' gelastte hij en daarop' leidde de stalknecht haar piaard. Delia VoUpie liejp somber naast haar en Mario volgde haar zwijgend. Zij begaven zich naar hef Ge meente Paleis, .waarheen zij op orde? Autonomie. Om de autonomie; (betouui'szelfotandig- heid) der gemeenten te beschermen! z'ijn al Keel wat tournooien gelevei'd'. Djlq :g|eime^n- telijke bewegingsvrijheid w,aiS dan ook 'n kostbaar goed, waar men zuinig) op mtoest wezen, om de vele, rach|ten daaraan ver-i bonden. Helaasj hebben duizenden, besfuiur-. ders van gemeenten' de laatste jao-en ver geten dat er aan rechten! ook| plidhltefoi vaqtzaten. Van de vrijheid' werd! EiMn vrijpios;tig gebruik' gemaakt op financieel gebied, dait men hier en daar gerust van bandeloosjheid mag spreken, In de jaren <ler stijgende anfvanlgisten liep dit qconomiffh wanbeheer nief zoo fo de gaten nui echter door de cirisjig dq be,i laqtbare ,objqqten steed® minder buten, op brengen, komit de 'Cjatastrophe oim( den hoek gluren. i I I Vooral in de gr,o>oiteii'a gemeenten is, er meit geld gesjmeten en riep) men daarnaaist e.en bestuursapparaat in het leven, dat ev.en kasf-baar als pnpraatiswli was'. Nu vele gemeenteraden uit den zorge- loozen dommel, wp,arin z'ij] gesluimerd' heb ben, opsichrikken, regent het mia,te"'iaal voor de beschuldiging, duf men er roeke- loosi op los geleefd heef't. Uit den neerplasjsendein, stroom' sleflhta twee reo.ente Z|ak611. 1 !D|e Groningsqhe raadl nam' het voorstel van een ^ijher leden aanj om op) den ppsit; inkoop van plamteinj ï'4000 te bezuinigen. ■Er werd dus; jiaariSjlk'Sch in deze provin ciale hoojfd^tad vopr belangrijk! meea- dan f 4000 alleen aan hot aiansphiaffen; .van planten besteed. Verklwisting!.!' Heit gemeentebestuur van Amsterdal01' heeift desl'ijüs aan gemeente-Werklijedian, die 'wjajt ver af woondeni d,0, gulnsjt verleend van gratis tramvervper. Daar is in den loop der jaren zoq'n ga-|ojfl (misjbruik van ge maakt, dat thans! 'n halve| to,n nopdigj wpa .om die goejigheid! 'te ïln,anCierqnJ Ein geen ljaan had er naar gelknaaid1 indien niet' 'n raadslid B. en .W|. attent! hadj gemajalkt; ,op deze affaire. Gelukkig seliijnt do nieuWe regeerfog van plan 'te z'jj!u voor dit onverahtlwioiolrde- l'ijk gedoe een sjtokje ta s,teken. .Volgens) de „Ujtrechtsc'he Crt." zouden er binnenkort dijatofoche maatregelen ziijh te 'wlachten ten aanzien.' van de halil-ofïli- icieele bedrijteen, provinbianl ein gemean'tem. Het streven zoui ditmaal nietl zóozeei! z'ijn een nieuwe directe korting too tq passen, als wel een einlda .het maken aa|a het opgestuwde peil, dat geleidelijk-aam door gewegtelüjke en gemeentelijke bestu ren in do qamens'telliug der administoaticn iq gebracht.. In den loop! d'er jarenf z'ijn hiep.' pn daar «fdeelingen, die vroeger door een. pom mies ,of! zelfs een adjunc't-cbmtaies wer den beheerd, gesteld onder een hoofdcom mies, die la'ter weer tot refierendaiiis werd gepromoveerd. In enkels groote ste den heef't men, om tot nieuwe bevor dering 'te kunnen overgaan, nog den 'vang van „administrateur" bedacht i en a,an 'elke verhoogde titulatuur werdien verhoogd 'salaris, vqrhoogd' pensioen en jui'tbreiding van den staf van onderge-i jSichik't personeel gekoppeld. N.u schijnt de regeering voornemens fe z'ijn zoodiapige maatregelen t'e tréfftem,, (dat haar de mogelijkheid geopend wprd't jont .ook in dq gesjtie der putanome bestu|urg-i lichamen een eind® te malkien aa,n de top-; zwiaafte waartoe hier en diuar. inenigq ladminisitr.atie is uitgegroeid. Zijh wa wel ingelicht, dan heaft) ze uit verschillendiq typen va,n aidiministratieve lichamen pen enkele uitgezocht, die door zuinigl en ts,»-! ber beheer, waaribljl in de practtijk) eien 'groo'te werkkqaiöht dtoar een beperkt pier- ISoneel werd ,aan den dag gelegd, als voorbeeldmodellen kannen geldtn, als, voor beeldmodellen k.ujxnen geldjen. Na,ar deze 'exempel® zonden dan de andere,,, gelijk soortige, moeten gefatsoeneerd wOrrden. Natuurlijk zal hiertegen .omwille der gemeentelijkie aiutonomiq heel w,at verzet rij'zen. D;e pruttelaar^ mogen pvqnwiel be denken dja|t zelfbestuur alleen prachtig wlanneer men zelf! sturen k,an eu waar zooveel bestuurders z|ulkie overtuigende blijken van hu,n onbekwiaamheid gaven', is hqt tijd, dat een vaster hand het rjud! grijpt! i I I. UITKIJK. Rumor i# casa. In „De Katiholiekte iWjea-kgpv'er"- hqt Kamerlid mir. Kortenhoirst mlet 'de veiro.n;tiwaar'(li|ging ,Ojvler -bat Duitsche trairsfermoratoirjum. 4Rë8i liet Nederland oveir zich heen gganI 1 1 'En nu 'plotseling „van diriei 'zijden een ommekeer. „Nedetrland let dB Atv! sae.ck" v,an Cesare Werd gebracht. .Wat den ongeluikkige P,anitaleane be treft, zij dacht niqf eens meer a,ani hem. Hij Iwias sleChts een pon in haar spel ge weest, zóoals zij er nu den in haf diepfere spel van den Hertog was geworden. Hij ha,d zijn rampzaligen dienst gedaan, of schoon niet geheel, zioqals zij het had' ge wild. Met het oog op! het besluit', dat zij had genomen, achtte zij bet niet Waar schijnlijk, dat bijl baar weer tot laait ao,u z'ijn. li j 1 Zij had ealiter z'oo terloops, zlonder eenige belangstelin(2j opgemerkt, 'dat hij aan de Waakzame zórg van 'n half dozijn boogschutters, was toewertnouiwld. Detoe mannen Wlaren volstrekt' niet iagenomep met de taak om iemand te moeten beka ken, die Zoodanig gelwiapieud Was, da.t] hij ziouder een vinger te vlerroqren dqod »n verderf' om ziöh heien kon strooien. Zij bewaarden duq eien behoorlijken, afstand. Zij vormden een wiijdcn kring, om hun gevangene en met een pijl opl liun boog dreigden zij ham', dat izij! bem zónden 'neer schieten, izoa hij, longehoorziaam |wjas en te dicht bij hen kwam'. ■--- - i I I iWordt vervolgd.^ j

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5