GOED ZIJN ZEER ZEKER VAN NELLE'S PRIMA ZOUTE VISCH 22 cent per pond A. THROE, St. Adriaanstr. 17, Goes FONKELNIEUWE RIJWIELEN GOES l-ZEEUWEN I GENIET VAN DEN ZOMER] CORN, VAN STRIEN - Voorstad - GOES Per Autobus naar Antwerpen VacantiemarKen - Registermarken A. TILROE Adverteert in dit Blad DE DRUKKERIJ DRUKWERKEN GEBROKEN THEE GOEDKOOP en ZEER GOED zijn. Tweei Ti7 plezi ER-AUTOBUS A.S. DONDERDAG 29 JUNI NAAR ROTTERDAM. Reizen naar Duitschland BAN K-ASSOC I ATI E TAXI'S J. DE GRAAG ZOON Zoo best, zoo goed en zoo goedkoop! JAC. L. A. DE LANGE JOOST BALJÉ WIJN-IMPORTEUR GOES (ZEELAND) P. W. BLIEK - Horlogemaker - GOES Reclame van deze week u koopt goedkooper bij: PHOBEERT U MAAR EEÜS EEN DER ONDER STAANDE SOORTEN: U ZULT DAARNA VOL MONDIG INSTEMMEN DAT DEZE MELANGES VRAAGT UWEN WINKELIER „HET BANDENHUIS" - GOES VOETBALWEDSTRIJD Vacantie- en Gezelschapsreizen ZATERDAG 1 JULI met goedkoope Marken. Bij verdienste. Mèt en z HOl ZATERDAG 24 JUNI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT ZONDAG A.S. per luxe Touringcar. PER PERSOON f 1,50. C0R VAN STRIEN - VOORSTAD - GOES KANTOOR GOES. Fijne VETTE WITTE en KOMIJNE KAAS vanaf 15 cent, zegge vijftien cent per pond. Een HEERLIJKE EDAMMER van 2 Kilo voor 60 cent per stuk. ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. P W. BLIEK - St. Jacobstraat 9 - GOES PRIMA VETTE WITTE KAAS 32 CENT PER KILO PRIMA KOMIJNE KAAS 32 CENT PER KILO SINT ADRIAAN5TRAAT 17 GOES ALLE VLUG „SMAAKVOL EN GOEDKOOP LE VERT? ZaTERPAB Per Openlutcfot-me etii JVe sopten «M Achterin _'eeIl zicht op dei duider In die re.uspf'hf de heele wlereld isp'hers, eenige F r heel veel HolLm met de boot, ot I In de waranda, gezakt uit de} gr I iVolendamlU-ersi def hi'Ujfcaial bezoek: en In de wlara,nda, heidishoninginneii ia,rme bloedjes) I "pie om hun tent; met hun te; pronk met hun zorg voo van het zomerwei men en licht gel zorgvuldig bew!a,J leliënmelkzeep diajt. met spiegels hem Éjtif't en wiangenr gesjtrefcen sphoonl hun wangen en i lippen. I Brrl Zoo zaten zta ii ze over. den dijk. ken in .Volendiaji Daarbinnen za de heeren (uit) di| halerige heeren, lendam^che met als een Sultan „heeren" met hu troebele oogen - met hun ftchaamtelooze op hun Ihantoor over de (klantoori yehkoopsjters du; j-en me,t. hun geil ideeën, met hun weinig brillan'te van rozewjater lacht van hun met de versphri! hun ï:ijn-geis;nedi' houwen zielen. p|a,ar zaten «e Wn damesj, de natuur en teg mannen en infci rieufii-treikfcen vji deftige niondjesj, 'dijks.che zellböw| .teit^winkel" van, den van hunl f, bezoek, die ^ton' vte eiehokachoudei 'lachen ov.er hef 'geslacht met z Bespha.ving 'Maar ze viel en .Volendiapmn lW[a|t hebb.en lachen, met d: jtoen wie deze digera van branie «n indrj brillen, zjag.en aiC'htig-opdoeme: ,ten, da ruig- wind gesic'hadu 'n Kjaerei^-gesl bankschroeven natirurboniken, fttap, hun bez, KC'hokt geimoed, eed yan :tr.on,wi,| her, dat het Wijl isichraeuw1 zou ven, ,al zoude; ploegscharen trekkers of ge\J Sph.oonheidsj] 'D|a;t waren d bij gebnetk ia,a.n verf] ,en een vef »m «.c'hoon ;te| s' noodïg hebben gaan. VViaara,c'] behoorl'ijlken h ».ehoon-gedr,ag|i Jtu'sischen ziöh van mannen ■en handtas,telï Wjat 'wiai'en meisjjies v,an v hun lange rail de klanten mufl zondering kiel <W|at w(aren weglgesjmeten kerels met stc| deze gezonde veu^wlijteheid „Ts er iefcsi „Gij behoeft hij rich verb niet om 'helm I dat iitw' teere klwtetsen." Zi vlammend zlv slechts te lafei heden mw} pi; gebracht. Dia; ™an is, Z:a,l h 'komen om u daad te befoon, avond hier schouders in alen modi naar den ziw „moet gij Walt dan dej en ik za,l fcn." Zij 'wierp JVjelke door Een gelegenheid om rijk te worden Maar zeker is, indien het geluk slechts enkele seconden met U is, dat U 1 JULI a.s. de gelukkige winnaar kan zijn van den hoofdprijs, groot EEN MILLIOEN FRANCS of 98.000 GULDEN der loten CREDIT NATIONAL DE FRANCE 1920, gegarandeerd door den FRANSCHEN STAAT. Verder nog zeer veel prijzen h EEN HALF MILLIOEN FRANCS of f49.000, 2 prijzen i 200 000 FRANCS, 3 a 100.000 FRANCS, 6 a 50.000 FRANCS, totaal 2000 prijzen. Na ontvangst van slechts EEN RIJKSDAALDER zenden wij U onmiddellijk een deelname, welke recht geeft op den GEHEELEN PRIJS (dus geen gedeelten) 2 stuks f 4,50, 3 stuks f 6,50 en 5 stuks f 10. Iedere kooper ontvangt drie dagen nèt de trekking gratis de lijst. Zendt nog heden postw. of giro storting No. 135173, aan de Firma J. SANDERS, Comm. in Effecten, Hoogstraat 4, DEN HAAG,Tel.116587. VERKOOPin Nederland M_Wettelijk geoorloofd. Drie Hollanders waren reeds winnaar van den hoofdprijs groot één millioen francs. «■I Waagt thans ook Uw kans voor de 1 JULI-TREKKING. Bestelt nog heden en maakt U vrij van Zenuwleed en hoofdpijn door middel van de ZENUWHOOFDPIJNPOEDERS van Dr. J. B. MEENK a 5 ets. per poeder. Reinigt uw lichaam en verfrischt uw geest met de bloedzuiverende maag en slijmpillen van Dr. J. B. MEENK. Prijs per doosje van 35 pillen 40 ets. Verkrijgbaar bij HH. Apothekers en Drogisten. Wacht U voor namaak! Let op de driehoekzegel E. M. B. en het portret van Dr. J. B. MEENK. EEN GBOOTE PARTIJ hebben wij nog op te ruimen, alle van prima merken en Hollanasch fabrikaat, vanaf f 20,Profiteert hier nog van. tusschen Aanvang 2,30 uur. Entree 20 ct. plus belasting. Vertrek (JOES 6'/2 uur. Vertrek ROTTERDAM 7 uur. RETOUR f 2,bij genoegzame deelname. Voorziet U tijdig van plaatskaarten. Diverse schitterende reizen worden door ons georganiseerd tegen billijke prijzen. Alle binnen- en buitenl. reizen op aanvraag. Vraag inlichtingen aan den Ondernemer: Vertrek uit Goes: 8,30 uur. Vertrek uit Antwerpen: 9 uur. Bestelt tijdig uw kaart. Bij genoegzame deelname. Wij zijn regelmatig afgeefster van beide soorten. Vraagt onze brochure met volledige inlichtingen, die op aanvraag GRATIS wordt toegezonden. voor binnen- Goede wagens. Rijdt veilig. en buitenlandsche reizen. Billijke tarieven. Aanbevelend, Rijdt rustig. VOORSTAD GOES TELEFOON 416 Daarvoor moet U zijn bij LANGE VIELE 208, MIDDELBURG. WITTE WIJNEN Bergerac (zoet) p. 12 11. f 15,00 Sames supérieur p. 12 fl. f 12,00 Mistella (zoet) p. 12 fl. f 12,00 Graves supérieur p. 12 fl. f 15,60 St. Croix du Mont p. 12 fl. f 16,80 Hout Souternes p. 12 fl. f 19,80 ROODE WIJNEN Bordeaux sup. p. 12 fl. f 12,00 Martini en Cinzano St. Juliën Margeaux Chat. Bellevué Chat. Lafitte Petit Bourgogne Rossi per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18,00 12 fl. f 15,00 12 fl. f 16,20 12 11. f 16,20 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,8 Origineele Douro- Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. France huis door geheel Nederland. Eiken Bimbam-Klokken, Pendules met tinnen Vazen, hoogst modern. Horloges in alle metalen en modellen. Bronzen Klokstellen een groote sorteering aan zeer lage prijzen. Verlovingsringen, scherp concurreerend. (Luxe Klokje of Zilver Schepje cadeau. Graveeren gratis.) GERO-ZILMETA aan fabrieksprijzen. OVERAL AAN HUIS TE ONTBIEDEN. Groote financieele Instelling wenscht in elke Parochie aan te stellen, beschaafd R.-K. persoon. Aangename werkkring. Flinke commissie. Brieven onder no. 75, Bureau van dit Blad' gmNDE if „NLV: m NIEUWE ZEEUWSCHE COUBSNTfeGOES)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4