I 'N HOFSTEDE, Grasmaaiers ZOUTE ViSCH Regenjassen J.GEENSE, „BOHJPA". RAFFIA iüLP. DEN HERDER, GOES Groote Afbraakveilingen van Veldvruchten. Zware „Hercules" A. B. VAN LUIJK Dokters- kwaliteit iP.J.GIerum „HET ROODE HERT" een fijn Koekje BANKET Bakkerij KLOOSTERMAN Fa. W. SCHIPPER Zn. Gebrs. Steutel, Brillen DAMES COURANT nieuwe zeeuwsche courant zaterdag 24 juni 1933 BOEK EN BLAD ALLERLEI MARKTBERICHTEN BURGERLIJKE STAND Advertentièn Tijdens de Nederland- sche Fabrikatenweek te Goes van 26 Juni tot 1 Juli geven wij 15 pCt. korting. C. VAN DE REEPE J. DE KRUIJTER G. KOCH a.s. Woensdag 28 Juni, verkoopen aan schitterende partij AFBRAAK, en 300'gegateïn'GMefTf' Eanien' PRIMA b«kVr1 j aois Openbare Verkooping Vrijdag 30 Juni 1933, L. SCHEFFERS Woensdag 12 Juli 1933 met oliebad, zelfsmeerend drijfstangkop en automatische sluiting om de meskop GOES in Blauw en Beige Prima f21,00. Klokstraat - Goes voorOud en Bong Recept, Lange Vorststraat 58 atmosf» ASTHMA DROGISTERIJ |tdë SIGAREN van iü! Firma M. VAN KALMTHOUT, 2 R.-K. Meisjes, Bezoekt tijdens uwe uitstapjes PRINCENHAGE THEETUIN „HOTEL DE L'UNION" VL1SS1NGEN. Nu naar de Speeltuin! PRIMA OUDE KAAS 60 ct. per pond R00DB0L 35 ct. per pond LEVERKAAS (fijn) 20 ct. per ons PRIMA ROOKVLEESCH 20 ct. per ons BUITSCHE LEVERWORST 16 ct. per ons „FOCUS" Fa. A. R. OE MUYNCK de PAtersjkerü lik' geslagen, waar- pd, die langs heb eg. D|e vlam boa gebhisWhit. ande Binto gereden, j gisternacht op (deni l.alfweg in hotsjng I stilstaande vraAte Iten gedoofd waren, lusthuis 'te Aihster-i li van de bekomen/ lm. ïsijn wagen in deaf gearresteerd. rijdster aangereden. 1 den Eiijkfestraatweg lianen da 18-jariga |naar Lexmomdj lil et- atoi die luit de rich- Ikwiam1 aanigereden. Vendig* gekwetst ia Ikenhuid te Utrecht/ dat heb sjlaehtoffejj I l 1 («esjliht. van de Weduwe G* lil ongeluk ©en stokje loet ventje naar heb Imrgebracht. Gamees- adhter nieb baten1, luchtpijp bleek ta ngen isj aan de gei ehehnzimiige siftóoft. I de heer H. T., wo- lisla,am te Sjteeajwïjk!, 1 hevige knal in zijai I b'leeË dat' oen Itogell kamer wksj gedmn-t daan bij! de miareq in ondeuzloek heelt, kjnj ken's gtroofd. Irdet da kip'penfiokkjéiri l.t er 's nachts 17,Qf I Pd; veeren lag«en pp len volgenden nacjhb la loer ligg|en. Tegenl I da rooveriiende op- 1 vier ratten. Eéa rab andere dierein wer- Je la gedoode kuikens lijj in den grond gei- gieven klaarbl'ij kei/ijkt Baan. aanslag te Tegelen. Ei., die verdaqhb hebben gepleegd op i B. te ïegelen, id Ind overgebriacht. ïfaf pnissaris te zijn ge- pdene in de stra)f|ge- .Mjariieiiliaudei1.. rn) uit Oldenzaal 'had- Iflan een) z|a»genaa|mde| I OOG Mark, om deze l.isseieii. -Z,ij werden inj |me politie aangehou- Ist met zij(i mariiela1 Len; de andeir bevindb Ttijl beslag werd ge- Iwaaamee ze de reis)- Jocht van 5000 markt lot vrijlating van tei» opi de Ceintuurbaan naar wijl hebben ge- tebeurd op dm onbe- I de 8[piegelnisserka(de( Jlei Ceintuurbaan rijden laar den waidhtlwiagenl lotterdainscha Kajtben- I bestnurdea", de 39- eren van den Schut- •rbijl een zware' her- jopen. Vannacht hij! verleden. iet' gevangen genomen. roepen zijn erin'... ge en bandiet Hsoe Min- provinciei Kuid-Kjwap- iktq gevangen ta te- gevecht mat zijh .aai den bandiet wa/S| zó(3 king het gebied voon nd. i's voor den rechter. n in hetzelfde seizoen rijk een van de zon- n vaar, die de gerech- lange jaren opgebeie- as een gekeimzinmigfee ;ezer dagen voor da Nazaire wegens' ver oplichting bij( da le- eindigen. .931 werd op de rot- rtin bij| Saint 'Kaaaana van Chris]tiani tNayajfr© net zij'n ouderen broei; on fabriek' van toestel- nbpa. bestuurt. Het rij'-, oht beschadigd en dei Een maand ialng werd acht en Hoger) had den. aan mee 'ta werken. Mj( tegelijhertfijld een' ee bijl d« maatschappij!, iren met zijn broer ©en jn hadl volgens welke en der onder teakblnaairs >0.000 frank zou; wotri p nakoming van! deze ringen. Er was overeen- geval van door dooin ad bet bedrag verdub- oestand vaal iden achter- er echter op, dab geen was. Toen men meert vas, aam kwaad opzet ta Christian in deernis- op een avond bij1 zijlui er haveloos! en vaïwil- in ta ruime kleeren eM hoofd gewond. Etn Mj v H ejloeg onsamenhangende praat uit, waarin «en leeraar voorkwam' en eenl helm, waar mee gene hem' gemarteld zou hebben. Maai in een kliniek hervond hlijl in korten tijd de gezondheid en heit geesteïïjlkl even'wicht. 'Een onderzoek, toen dioor da verztak'e* ringsjnaatschaippSjl ingesteld, wees uit, dab Christian 13 Jiuli met Zijn broer, ver loofde en twee andere personen, hijl wis de beambte van de fabriek [Robert Guil- laume, per auto een tochtje waq gajail 'doen en alleen weer vertroikten! wa)s(. herder reiside hlj| een maand zonder aaïto, want in versic'hillende steden werd iaj [hotels zijn spoor gevonden. Overal haidi hij de identiteit' van Robert (xuilla|ujni'9 \aangenomen. Dbor een eigenaardig 'to-e- V3.1 was Mjf in hetf bezit vau diens ipaipie-^ r© ngekomen. De beschuldiging} luidt, dat beide broers, gedreven door den slechten staat van hun izaken, niet voor de eerste maal de veitM zekering wilden oplichten. Christian z'ou zich daarvoor geleend en, bemerkbnd, dat 'de vlieger niet opiging, den! waanzin! voor- igewend 'hebben onu zij'n verdwijnen! te ver klaren. Dje broers stelden daartegenover te goeder trouwt te zijn. Chirisftian 'zegfb,- zich van die wiCkien nietsi te herinnerien ren leidt dit at nit een hem! 27 iJfuni 1931 (Overkomen auto-ongeluk1, wiaarvan de da der veroordeeld is. Ten slotte zijl gemeld, 'dat volgens de psychiaters de onderstelling, van 'een 'simulatie bijl Christian [Niaviarrrej niet met zekerheid ter zlj'deJ kan woirdjen jgeschoven maar evenmin w'etenischaipipielijk! vastgesteld,. 1 p>ïi arrestatie to Tiibingm. [Wolff meldt uit' Tubingen, dat vol gens een krantenbericht daar in eien kli niek de 29-jarige Alfred Schneider luit Reutlingen is gevangen genomen, ver-< dacht tien jaar geleden Sjchlageber te hebben verraden. S-chneider ligt al zes w'eken in de kli niek en is herstellende. Hiijf heief't de laatJ site twee jaar in het 'buitenland doorge bracht. Hiij; ontkent het hem' ten la$te Schneider heeft in 1923 als| Jid vara het "tóorpa Oberland ,abti«f| aau den strijd in 'het Roergebied deelgenomen. Wegens) sa botage is h'ijl in jJluni van dat jaar door een Frans,chen krijlgsraad ter dood ver oordeeld, doch later begenadigd. Haar de politiel te Tubingen meedeelt hebben S'.A.-mannen Schneider gearres teerd. Die familieleden van Si. te Reutlin- gen verzekeren dat S. in den tijd dei' Roerbezetting niet in de omgeving vaiui Schlageter iq gew'eest. VUegtuigcn hoven Berlijln. Onbekend gebleven vliegersj dej D|uit- ^c'he persdienst noemt ze reeds buiten landers 'hebben gistermiddag strooibiljetten hoven Berl'ijin geworpen. D|b inhoud 'wlordt geheiml gehiouden maar wad Zeer beleedigend voor de nat. spd. regeer ders, f f „Mocderscha|iiS7j(irg." (Uitgaiaf van Roim'en Zonein.) Aflevering Juni. Onze tijd bracht biet instituut der 'con- snMiaitiebureaux. Ze bestaan voor tuber- culiose'helstrijiding, dranklztajcliiti'gen, gelbrek- kigen, achterlijke of moeilijke 'kinderen, enz. Dr O. Drieislsen bespreelkt ondea- de rubriek „Sociale Kinderhygiëne" de oan- spltiaitieburetaux vtaor Zuigelingen en Kfen- tars,, wiaar de tmiaeider inlidhitingen kan krijgen omtrent dan gazwndheidstaaslliaind ■vlan het kind 'ein 'taveus advied over de maatregelen mn dien gezoindheidstoestand iZoa goed mogelijk te doen ziijn. DiaiartP.e mloaten de moeders klomen mot de ge zonde kinderen; vaor de zieke is de Uuiisa.rts. i Mirjam ontleedt de slmart deT moeder van Saraflta bij bat sterven va/n haar izloiom mooda bijlbelsche siehöts, die moeders goed! z'al doen. Als kinderen bang voor onweer zijl is dat een Vadtj teek'en dalt' 'groata man- schen ze bang gemaakt hebben. „Hjuiis-. vader" weet dat overtuigend te vertel len en oak hoe het moet. Maria geieft in een vervlolgartikel „All's het riet oog jong ishare 'bevinding over helt brahlbelen en ma,bootsen der kle,u- tei-s, waarin zij het imet vele jionge moe ders niet, eensi is, da,ar zij tninder leSscliand is dan vel© jonge moeders, dia oim de klei nen te lieeren praten Voorbiarig! ,z'ijn 'ein niet Voldoende de ontwikkeling vlolllgen ©In hot juiste psychologisch mJoiment Iwelten af te wiaoh'ten. Do Hi. Gerardus Majella Wtördt in dit en zal in volgende .artikelen- Voor da le zers van dit maandschrift geschetst Wor den als Befsöherm'er van Moeder én Kind, aooals uit Fransdbe, Duitlsehei en Ita lia a nsohe ledtiunraanhialingen blijkt. Over „Opvoeder en Kind" vroeg Weer onze bijzondere -aandacht Dr. Beirgea- in zijn derde vervblgartilccl, vqarnajnelBjk bandeelnde over aanleg en erfelijkheid in verbland met de om'standigliciden. Dit zijn geen blinde krachten, Waaraan de m'eusdh oip genade of ongenade is pvergelevlerd, al maakt da opVaeder er maar al te vlaak misbruik van ter verklaring van misluk kingen. Verschil in aanleg eisolit verschil in opvoeding. Helt kind heeft recht op opvoeders, die zich rekenskchaip gav'en van en trachten te violdoen aan de laischejn van de ham opgelegde opvtederstaak. De oude damfe uit de Thr^adiic|pdJe slï-eet. roan heet da Bank! van EngeLanpl in den volklslmond schertsend de „Oudje1 dalme ,uit de) Threadneedl© Stteet",?, Een vraag, die hqrhaaldelijlkrgesiteld, ma,aa-nog nooit 'tot aller bevrediging .bbantwbioirdT is. Valst staat, dat de paiami lal meer dan hon,- derd jaar wordt gebiiuiktl Onlangs is over den veq-moedelijlkem oorsprong 'van deze ben,a(ming, eeu en ,aai(dier meegedeoid en daiarbïjp'W'epd Vea-teld, idat de bijhaiaim terug ita bpengenj 'j!sl, tot do on gelukkige levonSggesohiedonis Van Sarah [Whitehead. In de achttiende eeuw' dab, toen dp straffen nog. zeer streng wiaren, Werkte de broeder va.ni de destajfds' a,c'httienjaa'igh Siai'kh als beaanhta a,an "da iblankr. Het''om gaan met geweldige geldsommen scheien slecht voor den jongeman; hij w'as er niet tegen bestand, vervalschte een| wissel, werd betrapt en naaf de destijds 'heer- echende gewoonte teiy dood vero,oirdeieldT en opgehangen op de) binnenplaate van het gebouw. 1 I Men verborg da w'aarheid voor de zust tea-, die, achttien! jaa,r oud, ziel'sVeal van ha;ar broeder hield. Ongerust gewWrdcn door het wakenlange sitilzwïfgen, ginlgf Pla1- rah pp zekeren djaJg) naaif Ide bank! om haar hroeder ta Spreken} daar vrpeg zijlj onge lukkig genoeg), inlichtingen! aan 'n jo®g|e- man, die niets wiét van) 'de geheimhouding en haar de waagheid vertelde. Het meisje viel flaUw, toenl zijl h&h vreesfelïj'k© nieuws hoorde én to.en zij' tenslotte Weer bijl- 'kwiam, had zij haar verstand verloren. Van dat tijdstip af kwiam zijj gediurandei vijjf-en- twintig jaren dagelijks aan del bank, Wachtte aeTs(t een' tijfdlamgj op eftaati op haa»- broer en/ ging daarna naar binnen om aan dia clasjSa hael 'beleefd ta vra(gen; •of h-ij dieimsf haid diieln dag. Hah anitWbprd luidde sjteeids: „Va.ndaag[ niet,_ mevrouW1,''' Wiaarop zij! M'bijld) hetzelfde' antwoordde: „Al's1 mïjii broer hoimjt, zag aïstuhliëft, dalt ik' er geWees(tj ben1 In den loop dar jaren Werd' S|arahl .Whi tehead, die altijd in 't zWaht gekïeled ging, een ded bektend'sto figuren luit de City en het i^ niet ouwtaiarschijhlijik 'dat haar varqchïjiSing, zooals zij in het begin van de vorigs eeuw, toen zij1 al bejaapid Wlajs 'geworden, om heit Bankgebouw dwaal de, itot het ontstaan Vanl Öen b3jiia,am' heett meagewierklt. Anderen beWteen, d'a|t deze verklaring veel ite ver* gezocht iq. 05j 'h'eicfhten veel ineer Wa,ardie .aap die anderei luitl'egging, lalg zou de naam1 ©envoiudig ontleend zijn taan het iptandbeeld van Rrifftaimjjak dat het het eerste gebouwt van 3h Rank van Enge land 'sierde. i Vij[r portri'ttcn. Robert Bca-nay^ sichrijï't in de iNews Clironicle over een' bezoek, dat ihïjl ond'er leiding van Beineq, den president) wan poli tie' voor Silezië, te Breslaiuf hebft gebracht aan het condentratiekamp bijl 'Hresiley. Dia,ar worden Jjoden, goicialisten doimmunü- ten, p'aicifisten, liberajen, verder 'iedereen van wien de huidige Duifcsfdh'e regeerders Aannemen dat hïj eenl tegenstander ds, op|- gesloten Zonder vorml van pnoiaes en voor onb'epa,alden tijfd. Dleze honfdewmtoisisaris van politie iq Heines, die indertSjlcl had deelgenomen .aan deni „Putsich" van' Hitler te Muntohen in 1923. Heines liet zijfn bezoeker het ktampl zien. IP Ihlqel Dluitslch- land zjfn 10 Zulfcë kampen met een ge- zlamenlïjlkie bevolking van) 20.000 -gedeti neerden. Een dier gevangenen wia)^ "de ex,-bu.rge- meester van Breslau'1 Vooa- tïjjBpaJSjseering van de gevangenen 'sjiayond wnrdt geaorgd. D|e mannep im'ogen de nazi-hladen lez'ep en het boefk' van Hitler „Mean Kjajmpf- Verder mogen 'zlij luisteren n,a,ar dp radio alls) die redevoerin gen hééft b.v. van Hitier. Cominif(saais Heines bi-ajeht! zijh, bezoe ker, die lid is van het Lagerhuis, ook in Zijn eigen Werkkamer, Op Heines' (Schrijf bureau bekleedde een portret een groep, v,an vïjff jongejieidep een ©ere;plafe,f(s'. 'Bornayq dacht dat het- Beines' zoons wp- ren. Maar bet waren VijE jongelieden die samen te Bantheml een comlmluinist lipdiden doodgeknnlpipleld. fflji Waren veroordeeld doch later door Von Papen in vi-Sjhheid gesteld. WAT MENIGEEN NIET WEET- 70.000 D uitschei gezinnen leven via® de tabaksteelt. Zij verbouwen gemiddeld v!an 25000 vierkante meter land en vhorzien in een-vierde gedeelte vlan het totale tabaksverbruik in Duiteehland. Bij een afsta ndsmarseh voor Vrnu- Wen, die onlangs in Australië werd ge houden, droeg een 58-j'a,rige dam'e in lange rokken, in concurrentie met haar jongere sportief gekleeide 'Zusters, den eereipirijss weg. Er zïjn thans 61000 biosoapea op aarde. In D.uitsohland worden thans voior Argentinië looomotjeven gebo.ulWd, 'die in de water-arme streken in hun eigen be hoefte aan water voorzien. De stonin k'an niet ontwijken maar wordt ru|Sbelooa neergeslagen, 'ao-odat een cirkelgang: Wa ter, stoom, wlater ontstaat en de machine zichzelf verzorgt. Ieder lafgevnurd projectiel Verraadt zijn .eigen loop. Een Londenlsdhe mulniti'e- expert, tevens criminalist, heeft haw'ezen dat er op da geheel© Wereld gaen twee gelijke kanon-, geweer-, 'bulks-, of pds- tiool-lonpien besta,an. Eil'k afgeschoten pro;) jectiel is microsooplisoh onfeilbaar oip zijn ■eigen loop; terug te brengen. - KraohtJens een nieuWe Weit, worden thans in Japian „helderzienden" 'als ge vaarlijke landplaag, indien ze in de uit oefening va,n hun „beroëpi" gesnajpt Wor den, met den dood gestraft. De omgeving van Rome, eertijds moerassig land, doch heden een door door 30.000 mens-chen bewioond gebied, is thans officieel door de rageering ver klaard volkomen malaria-Vrij ta zijn. Men is nog altijd opi zoek naar het „koude licht". Nu wil men in het luciferine der Vuurvliegjes heb middel ont dekt helbben om koud-licht te verkrijgen. Veilingsvcrecn. Zuid-Bcveland, G'oe3. Veilingen van 22 Juni 1933. Gnoiobe veiling, Kruisbessen f 3,103,40, id. melt Meel- da,u|w f 2 pier 100 Kg. Aardbeien v.m. IOV2' uiur: Juounda A' f 10,50, B f 9, Madame Mouitót A f 11,20, n.m'. 4 uur, J|uaunda A f 11,20, B f 7,10, Madame Mouitót A f9,20, alle p. 100 Kg. Klein© veiling. Boode bessen Prolifir f 20, Frainbho- ven £1434, Aardbeien f49, Tomaten £1033. Kersen: Hollanders 112030, Spietjes f 13, Meikersen f 2.12'2, Porse leinkersen f 912, Luikenaars ,f 812, uitschot 614, alles per 100 Kg. 23 Juni 1933 Grooté veiling. Kruisbessen f' 2,903,60, 'idem met meel dauw f2. Aardbeien voorm. lOl/s uur, Ju ounda A f 11,70, id. B 'f9, id. Madame Montial A fll,20, id. B f7,70, n.m. 4' uur, JuiCfundia A f12,6013,20, id. B: f 10,30, id. Madame Montal A f 13,40, alles per 100 K-G. Kleine veiling. Kersen: Hollanders f3137, Bruine Blan- ca f 2223, Meikersen f 20, Porselein* kersen f 1213, Luikenaars 1214, uitschot Kersen f814, Aardbeien f4— 12. Frambozen f 1635, Rooda Bessen f26, Tomaten f1224, Doperwten f3 10, Peulen f 2024, Tuinboonen f 69, dubbel© Prinoesseiboonem f2743, Bioem van Holland f 38. Wlagenaiars 40, Poste lein f811, made Aagdaiplpielen f0,10, vroege Aardappelen f 1,403, id. Poters £1,401,70, alias-.per 100 K.G.Perzi ken f813, Meloenen f2250, witte Komkommers f 25, groene idem f 4, Bloemkool f 711, id. 2© soort f 1,506, Kropsla. fl,402, id. 2e soiort f0,60, Kipieieren f2,20, alles per 100 stuks; Wjorteten f 39, Rihiaibarber f 34,80, Kroten f4,60, Selderij f2,703,90, Sja lotten f 0,30, alles per 100 bos. Yeilingsvereenigiag Kap«Be-Bïezelinge. Veilingen van 22' Juni 1933. Blooveiling van 9.30 uur v.m.: Madam© Moutót f 11,20, Juounda fS 10,30, beiden per 100 Kg. Blocveiling van 1 uur n.m.l Madame Moutót 12,20 per 100 Kg. Kleine veiling. Vroege kersen 912, Hollanders 23— 34, Porceleinkersen 1013, Hangblad 11 —12. Meikersen 1418, Frambozen 41 56, Boode Bessen 2342, Aardbeien 6 16, Aardappels 23, alles per Kg. Blocveiling van 4.30 wur n.m.Madam© Moutót f12,2015,20, Juctunda Kil— 11,40, beiden per 100 Kg., GOES- Overtelden: Piieter Adriaan Snoep, 21 jr., te Schor®. In plaats van kaartan. De Heer en Mevrouw STRAAT MAN—WITKAM geven met groote vreugde kennis van de geboorte van hun tweeling ANNIE en EDDY Den Bosch, 23 Juni 1933. Groot Ziekenhuis. (15) op Zuid-Beveland. PDE WILDE te Goes, zal t.o.v. deurw. G. HEIJBOER, ten verzoeke van dhrn. H00RNICK Zn., op a/d Koekoek, onder Driewegen, v.m. 9Vs uur (oude tijd), en te Baarland a/d Gemeente-herberg, n.m. 12i/j uur (oude tijd), op elke plaats 5 groote vrachtauto's Parlii zware grenen en eiken Palen"' «'f'™' Gordings, Stijlen, IS,. Schroten, GEWELDIGE Sckl 1 k"' vloer"> Zolder- en dm dik ao' WM' J661 ^enen I1/» PHntl; c C-M- breed, 8 M. lang, Geweldig rii0lfpJaten!.fnz' den verkocht. ZEEUWSCH TARWEBROOD. Fa. D. BAKKER De Notaris J. J. VAN DIJKE te Kruiningen zal op des namiddags 2ya uur N.T., te Krabbendijke in het hotel van den heer M. OTTE, ten verzoeke van den heer JAN VERLARE Jacszn. te Krabbendijke, om contant geld, publiek verkoopen: 11 Hectare 77 Are 30 Gem.) Zomer- en Winter-TARWE; 2 Hectare 35 Are 6 Gem.) ERWTEN (Schokkers en Unica's); 1 Hectare 37 Are 3'/2 Gem.) C. K. BRUINE B00NEN; 1 Hectare 96 Are 5 Gem.) HAVER; 1 Hectare 17 Are 3 Gem.) BLAUWMAANZAAD; 2 Hectare 16 Are 51/» G«m VLAS; 1 Hectare 37 Are 3'/2 Gem.) MANGELWORTELEN 3 Hectare 73 Are 9'/2 Gem-) AARDAPPELEN (blauwe Beve landers en Eigenheimers); 1 Hectare 77 Are 4'/2Gem.) BRUINE KLAVER (2de snee) 1 Hectare 77 Are (+4'/jGem.) LUZERN KLAVER (2de en 3de snee) De verschillende kavels zullen nader bjj biljetten worden om schreven. 31658-55 Ondergeteekende bericht, dat de nieuwe Briefjes ver- krijgbaar zijn. Eerste trek king 24 Juli a.s. Lange Vorststraat 86, Goes Wij hebben voor Uenniet duur Ons fijn gesorteerd kost slechts 18 cent per ons. St. Jacobstraat 13 - GOES De Notaris L. A. BETH te Ovezand zal op des namiddags 1 uur (N.T.) te Eilewoutsdijk, in de herberg van dhr. A. v. d. Hage, kraehtens artikel 1223 B.W., in het openbaar verkoopen bestaande uit Woonhuis, Schuren, Varkens hok, Erf, Bouwland, Weiland en Zijkantweg, in de gemeenten Eilewoutsdijk en Oudelande, samen groot 13,39,30 Hectaren, bewoond door den heer J. A. Nieuwenhuise te Eilewoutsdijk. Te veilen in 6 perceelen en com binatiën. Inlichtingen te hekomen ten kan tore van genoemden Notaris, al waar vanaf 1 Juli 1933 boekjes verkrijg baar zullen zijn. 31676-30 Hypotheken aangeboden. lste Hyp. rente vanaf 4V4 °/0 2de Hyp. en Credieten 6 Aanvragen minimum f 500, Vertegenwoordiger gevraagd. Brieven onder No. 40, a.fm het Bureau van dit Blad. NIEUWSTRAAT 45 TELEF. 10 Hebt U onze mooie zonder graat of vinnen nog niet geprobeerd? Doe het dan eens Nu 25 ct. per pond. KADE - GOES naar PRIMA LAGE PRIJZEN. Dan naar OPTICIEN, Lange Vorststraat 49 GOES Telefoon 6 Deze week ontvangen een zending Brood- en Fruitmandjes, Bonbondoosjes, Tafelmatjes en Tasschen, Moderne Presenteer en Theebladen. Zeer goedkoop. Telef. No. 256 - GOES 't Adres v. Sola-Silver en Massieve MMALEERENl* mwGLYORENAS en JODIRENAÜ Heeren met SMAAK R00KEN GEBRs. M. en L. DRIESEN, SIGARENFABRIEK - EINDHOVEN. El Pensador Special 6 ct. Vorstenlanden 8 ct. Subliem 8 ct. Elegant 19 ct. Penaal 10 ct. Senoritas Succes 5 ct. ALLÉÉN-VERKOOP: KREUKELMARKT 5 - GOES Tegen 1 September a.s. wordt plaatsing gezocht voor leeftijd 18 en 20 jaar, hetzij op kantoor of winkel en liefst als hulp in de huishouding. Brieven onder letter A J A, bureau van dit Blad. (12) het van ouds bekende HOTEL-CAFÉ-REST. MARKT 26 TELEFOON 3083 Prachtige Omstreken. Centrum van: MASTB0SCH, LIESBOSCH en ULVENHOUTSCHE BOSCH. Speciaal adres vaor BRABANTSCHE KOFFIETAFELS. Vaor gezelschappen reductie. Aanbevelend, M. LIPS Wederom nieuwe attracties. Vermaak' vaor Oud en Jong. IEDERE DINSDAG VAN 10 TOT S UUR, IS MEVR. DE MUYNCK AANWEZIG VOOR MAATNEMEN VAN BUIKBANDEN C0RSETTEN ENZ. LANGE KERKSTRAAT 9, GOES ZELFGINDERS m*tVOORWAGEN 450 gld. Maaimachines New-Idaal 140 Hooiharken met 32 tanden 75 gld. Boerenwagens 10 c.M. velg 325 Stalen 2-paards Zwingen 12 7-tands Cultivatoren 30 11-tands dito f35, 13-tands 40 Marktschoone Dorschmachines Enkele reiniging vanaf 295 Dubbele reiniging vanaf *525 Bernard Benzinemotoren 2 p.k. f190 3 p.k. f225 6 p.k. f285 8 p.k. f365 12 p.k. f505 Alles nieuw met 1 jaar garantie. Fa.lz.CAPPON, Heinkenszand MAAKT RECLAME! Het adverteeren wekt nieuws gierigen, van nieuwsgierigen komen kijkers en van kijkers koopersü Maakt reclame.'! Ons Blad, de „NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT", hoofdkantoor te BOES, wordt in alle kringen over geheel Zeeland gelezen en is daarvoor het aangewezen Blad GIJ HEBT SUCCES

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3