ZATERDAG 24 JUNI 1933 NIEUWE ZEEUWSGHE COURANT KERKELIJK LEVEN lS|t.-AD|ALBERTESi 25 iJluni. b LAND- EN TUINBOUW^ Financieele Berichten HSPORT EN SPELH GEMENGD NIEUWS Bic inbraak1 b'ijl dr. Philips. Hans weert. De '21-jarige (werkman P. Bnoiep, die Maandag 12 Juni 'j.l. bij de eluiSwerken alhier van eefflei hoogte Van ongeveer laAt meter is -gelvlallen on daar bij ernstige in- en uitwendige hniauz'imgieai hoeft bekomen, is Donderdagavond in hot ziekenhuis te Goes ia,an de 'gelvolgen der betamen verwondingen oVerleidetn. iWemcldingic. Na. een Jtort doch hevig onwieer, dia.t eengisltier-nnamiddag JjoVen diazo gemeente XaSblansitte, is hot paard Van den landbouwer S. alhier, dat kort tevoren in de weide was gebracht,, dood gevonden. Een vijftal teteftoionpaten, he nevens ee'n boom in de 'nabijheid waar lieit ipiaard lag, wierden gedeeltelijk' versplin terd. 's-Gravamnolder. Woensdag k'wam de gemeenteraad voltallig bijeen. Onder de ingekomen stuikten iwiais. «en schrijven vlain "da P.Z.E.M., daifc 5 iplöb. teruig betaald zlal worden apl helt ondergrondsch net. iVoorts, dat, aan J. de Dretu1, rijksmach- tiging, is verleend vbor radio-distributie. Het verzoek vlaai Poiortyliet ter 'haslttrijding der werkloosheid 'wordt na, bfeede besipirie- king voor kennisgelvingl aanigeinoimiem. Een verzoek van J. de Dneiu| tot het plaatsen !wan pialen opi getneonltiagroaid Wordt aange nomen (telgen idlhr. Bakker; dhr. Mol ont houdt zich vian stemmen). Een verzoek vlan de veneeniging Laud- ,bOu'.w en Veeteelt inzakie het uiilipondeu van vleeiscli wiordlt ,a,a ogenomen (tegen de heide wethouders). Verzoek van J. Ver- mue om veigoeding vjoor zijn leierpJiAitais kind tot het belzioefcen van de R. K. «obool (wordt t,oegeista,an. Heit mogen gebruiken van een lokaal der oipenibare aoliioioll lat he t Iho.uden van een jaarvergadering va,n dein Ned. Ohr. Landarbeidershond wordt meit !4 tegen 3 si], ingelwilligd (telgen dhrn. Bakker, Mo, .en De Koster). Naar aanleiding van ©em schrijvten der spoorw-eigaommisisie w|ordt besloten de commissie te maicbljg-en om «en beisludt le nemen. De vrijstelling tot vergoiading van SJ-jaarlijksohe afrekening van de bijzon dere school heeft pla-altis. De 21 dagen Worden vastgesteld, waarop de winkels langer mogen open zijn. Dit beeft plaats in overleg met de winkeliers. Een wijziging dei' gameenfelbegrooitinig 1392 heeft plaats tolt een bedrag van f 110.64. Idem van het B. A. tot ,een be drag van f 422,68. Een ijzeren raam in de school zal vervlangen worden door «en houten. Bij de rondvraag vraagt dhr. Vetrhulslfc, of het niet mogelijk is, da,t de boekhande laar van hier de leverantie vooir de ge meente heeft Do voorzitter belooft in liet vervolg hiermee rekening te houden. iWeth. Schouten wil er niet aan gebon den zijn. Dhr. Verhulst, wil, gezien vroe gere handelingen van B. en W|., serieuze toezegging. Anders komt er «en voorstel. Verder informeert -spir. naar de aieden waarom B. en W. «enige mannen, .die gean inkomen hadden, bij de Werkverschaffing opeens hun congé gaven. Hij vind dit hard tegenover die gezinnen. Het blijkt, dat B. en W,. het niet meer weiten. W.etli. Bakker slbelt voor een brandhoorn en een gasmasker aan te schaffen voor de brand weer. Da.arna sluiting. Biervliet. Tijdens een onweersbui brand- dle Donderdagmiddag de lanndboiuWsdbuiur af van dhr Wj, D., in den Eiisabelthpolder. D« brandspuit iwas niet nooidig, daar er verder geen geviaar bestond. Verzekering dékt de schade. Bessen- en aardbeien-pink' op Z,.-Bevelaiid ln de verschillende dorpen vlan Z.uid- Beveland is op het «ogenblik de b'eiss'en- «n 'aardbeien-pluk' in vollen ganig. D.oor- tdiaifc op sommige' plaatsen de vraag naar plukkers grooter is dan het, aahbod, stelt' die 'afdeeling landbioulw van de districts arbeidsbeurs te Middelburg p'oiging'en in het werk om in de behoefte Rian arbeids krachten tel vo,orzien dloor verplaatsing van werk'vlolk van dei gemeenten met minder met besisenn en aardbeien 'beplante gronden na,ar de andere gemiaetatein. De vraag is echter dermate groot, dat na,ar alle waarschijnlijkheid niet. aan alle ver zoeken om Werkvlolk z'al kunnen .Worden voldaan. (TJitke «ringen wegenfonds in Zeel and. Ged. Staten van Zeeland hebben be sloten tot toekenning van de1 volgende bijdragen ingevolge .art. 38 sub. 1 der (Wiegen belastingwet Voor Wegen verbete ringen opgenomen in de weganlijst 1932. 1. a.an de provinncie Zeeland voor dein W'eg: a. Zierikziee-BroWiei-staaven f61.906; b. Scherp,enisseSt. MaartensdijkStave- niseeSteiger f17.449; c. 's-Gra,venpol- Ider—Ovaz'andie f1166; d. Koudekerk© Middelburg f 5236; e. SAoondijkieIJzcn- idijke f1206; f'. Pontte (IJ-ziendijike)Py- ramideIsabelleslliuis (Philippine) 1119.433 g. TernquzenAxel f 1800 2. aan de gemeentena. Borsselen, wieg Borsselen's-Heerenhoek' f 1959b'. 's-Beie- renhoek, wieg 's-HeerenhoekHeink'enS- izland f58.926; c. Heinkenszand, Weg als ouder b f50.722; d. Middelburg en Veere, Iwetg MiddelburgVeere f57.905; St.. Laurens, wie|g MiddelburgDomburgf2742 f. Westkapeile, Zouteilande, Bjggiekerke ien Koudekerke-, ,weg Wipstka.pelleMid delburg f'85.076; g. Vlissingen, Weg! Kou de,kerke.Vlissingen 'f28.041, weg van tramhalte Souburg tot brug Keersluis f955; 3. a;an den polder Walcheren voor den Weg MiddelburgDomburg f 96666. Alle genoemde bedragen beloopen 75 plet. v.an de totaaluitgav'en. Ziekenhuisverpl. Zuid-Beveland. Dleze vereeniging .sjchreeïl gisteren haar twintigduizendote lid in, u.l. M. Koole te [Kamperland. Dit lid geniet volgens, besluit van het bestuur drie jaar vrijstelling; van oontributie-betailng. i iWEEKLIJST van 25 Jnni1 Juli. j ZONDAG, Mis van 3en Zondag na Pinsteren, Gloria, 2e gab. H. Adelbertgp, 3 H. Gulielmus, 4 Oct. H. Hart, 5 Oö.t H, Joanens da Doopier, Credo. Praeif. H. Hart. MAANDAG, Mis HH. Joannes en Pau- lus, Martelaar, Gloria, 2a gab. Oiofc,. II. Hart, 3a II. Joanneis, Credo,. Praef'. H. Hart. DINSDAG, Mis H. Hart, Gloria, 2e .gel). H. Joannas ,3 Conoede, Praef. H. Hart. I WOENSDAG, Mis, H. Irenaaup, Mar telaar. Gloria, 2a gab. Hi Hart, 3 H. Joanne®, 4 Vigilie H. Petruts «n Pauluis? Credo, Pra.ef. H. Hart, laafste Eivlangelie van de Vigilie. DONDERDAG, Mis H„ Petrus en Pa,h- lns. Gloria, 2e .gelb. H. Hart, Credo,. Praef. Apostelen. VRIJDAG, Mis H. Hart, Gloria, 2e géb. II. Paulud, 3 (H. Petrs, 4 Jl. Joannes. Credo. Praef. H'. «Hart. ZATERDAG, Mis Kostbaar Bloed des Heeren, Gloria, 2eg,eb. H. Joannieis', Credo. Praef. van het Kruis, GOES. (Parocliie Hl. Maria Magdalena.) ZONDAGuitreiking. Hi. Communie om half 7, 7 ulur, na de Vroegmis en 9 uur, half 8, de Vroegti 10 jiiur de Hoogmiis. Predikatie «n sohaalcollieote vopr die arme niedwe kerken. Kwart over 12 'Maria,-Congregatie der jongere jongen®. 2 uur Catechiislmatg, 3 uiur Lof met RoiZen'hoiedje, half 5 Maria- Oongregaiie voor de jongere meisjes, 5 luur Patronaat. MAANDAG, slechts één II. Mis om 7 uur; 's avoinds £r. vlea'der glle avonden om 7 u,ur Lof 'ter eere van liet. H'. Hart. DINSDAG, 's Av. 8 uiur iMaiia-Co'tigre- gatie voor da grootere joingens. DONDERDAG, 's av. half' acht Con gregatie der H. Eamilie. ZATERDAG, vanaf 4 u|u,r biechtgele genheid. Pastoor D'r. Ei. Hamer j- Gistermiddag is in den ouderdom| van 53 jaar in het St. Liduina-Zie'konhuisj te Purmerend overleden dei zeiareerw. zeerge leerde heer dr. E. M. M. Hamer, pastoor] te Ilpiendfun. De commissie, die van Haarlem's Bis schop optdracht heeft, op den alom-bek,en den |S|t.-Adalbertu(S-Akker te Egmond een kapel te stichten ter eerei van d©n| heilige die als gezel van Willibrordus zijh leven wijdde aan de bekeering van Kennemer- land, zag zich tot haar tefeursltellin)g'l niet in staat, d'eze schoons taak reeds vó|ór Ret nu tte vieren feest! tej vervullen. Dank baar vooi' de) bijdragen, die zijl uit allo oorden van ons land mioicht ontvangen - ©en mooi voorbeeld gaf wiel een opienbai'e ■school in Gelderland moet zij' blijves, vragen om 'giften, die het haar mogelijk zullen maken nu] toc'h spoedig met den bouw, waarvoor da plannen gereed liggen, te kunnen beginnen. Die oomtaissie lieef't, gelet opi den nood der tijlden, niet met al te veel aandrang een beroep op! de milddadigheid van Neier- lands Katholieken durven doen. Nu ech ter het feest' van onzen vaderlandscbenl ■heilige aanstaande is, meent zij' toch Wel eens te mogen aankloppen, overtuigd' nis zij is ,dat er nog vele Katholieken in den lande gevonden zullen wiorden, die voor dit heerlijke werk' iets willen offeren. Het naderend feest is zoo n geschikte ge legenheid om mea te wierken tot de zoo grootere vareering van den apostel vau Kennemerland, en teven^ om' da bisschop pelijke iciommisisie met een bijdrage te verblijden. Wa,ar onze voorvaderen een kerkj'e op z'ijn graf bouw'den en het her haaldelijk herbouwden, alg woeste ben den lret hun dierbare bedehuis| vernielden, 'zouden wij! daar dan moeten Aichtersifcann in mildheid en devotie jegen^ Sint Adal- berlusi?, Inmiddelsi maakt Eigm.ond zich op um z'ijn P.atroon w'eier te viea'en lals; voorgaande jaren. Wieer zal nu het overhuifde altaar in den volkisjmond noodkapielletje t worden opgiesfagen, waarin a,.s. Zondag om 10 uur een plechtige H. Mis] 'wordt opgedragen dooi' den Benedictijnen" pater Jioës Aug. Caron van de Abd'iji van Oos terhout. Onder deze heilige Mis ipir©dij icatie door den bekenden pastoor van Lam gendijk, den zeereerw', heea- Th. |J|. va,n Noord. Dies, middagsi om' 2 uur is ©r L,of met procesjsie ter eerei van St. Adalbertus. Reedq zijn er meerdere aanvragen van pelgrims;, die in den loop' der octaaflweeh dit bedeyaartspord willen bezoeken «n daar een H.Mi^ zullen opdragen. iZoo komen de Am'siterdaimseke pelgrims op 2 Juli, op welken dag prof. Hennefmaln. in het vroege morgenuur een heilige Mi^ zal icelebreeren. Verleiden jaar woonden honderden geloovigen deze verheven plech tigheid bij'. Omtrent inlichtingen kan men ziöli wen den tot den sjteretaris der dommissie: |J'. (Verheggen, Egmond-Binnen. .Voor belangstellenden zijl nog1 medege deeld en gehoopt Wlordt, dat deze mede- deeling niet vergeef'Sj is dat het giro nummer van da Bisschoppelijke Coimmis- isie voor den Adalbertuis-Akkea.' te Eg mond-Binnen ig: 197483. Paters van den Hj. Geest. Mgr. B. Wilson, Apostolisch, Vicaris der Missie Bagamoyo, (Ooist-Afrika) heelft Dij den H. Stoel zijn ontslag ingediend. D«za heeft het, ontslag aanvaard en hem tegelijkertijd benoemd tot Apostolisch Vi caris van Sierra Leone (Wieat-Afrika). Verleden jaar Werd de Bagamoyoi-misisie speciaal toevertrouwd aan de Nederland- sche Provincie der Paterai vlan den H. Geest, geleidelijk zou bet geheelfc bestuur ook in handen van dei Neiderlandsche Pa ters overgaan. Door dit, bericht k'ounfc verrassend vlug de benoeming aldaar van een Nederlander ,alg Apostolisch Vicaris ■aan de orde, Wat tjians opi zijn hoogist de kwestie ie van eenige maanden. Limhargschc bedevaart naar Laurdes. De vier treinen v|a,n de Limburgswhe be devaart, waaronder ook die, wiaarin de zieken werden vervloerd, zijn Dondei'dag- ma.ddag teLourdeis aangekomen. Alles en allen verkeerden in wcfflstand. Heit w«er ia schitterend. Z. L. M. Hieronder volgt 'n kopt; verslag der vergadering vlan het dag. basfpur deo.' ZeauWsiche Landbioulw-Maatschappij, ge houden opi Maandag 19 Juni j.l. teGoes. Uitvoerig w,erd vlan gadaAten gewis seld over de iwonsehelijkliied'd om spoedig te komen tot een beperking vian dan rundveestapel teneinde de ziuivlelprijz'en op een loonende basis, te brengen. Nog maals werd güweiz'en op de noodzakelijk heid dat de belanghebbende- organisaties ten spoedigste «en 'eensluidend advies uit brengen. Dit ondeiWei'pi zal tevens in de hooif'd- hestuiursviergiaidering in behandeling ko men. Daar van landbqulwzijde tegen heit in< stellen eener lamiacthelasting ©matige Be zwaren bestaan, iwierd bij de bevoiegd© in stanties er op- aangedrongen rekening! <er ined ete houiden dat de landbouwbelangen niet in hielt gedrang k'oimen. De vergadering kon zich veraenigen met liiet raplport der commis&ie Invoeir- mionoi(lolie-granen uit liet K.N.L.C. Een heffing van invjolerrachtan op granen zal gepaard moeten gaan m©4 een beperking van den ru-ndvieastapcl. In verband mi«fc ■de voorstellen, iweffike zijn ingediend opi ■da Economische Conferentie tia Londen zal van landlhouWizijde er tegen moeten worden gemaakt dait] d© bestaande in- voerreAten en tarievlen Welke in de vel schillende landen wlordleu gehieven vo-or bepaalden tijd Wlorden vastigelegd. Naar. aanleiding van liet ingediende we't'sontwerpi tolt wijziging der w'eit -opi de openbare vervoermiddelen khvatin de mee- ning naar voren dat dei iavtaering van «ein conoessiestelsiel voor het v'raAtaiuto-ver- voei niet IwenaAelijk moet iwlorden geaAt. Kennis wierd genolmieii van het vierslag van de Rijkslandb'aulwlwinterisAoiol te Gdeis over het 'winterhalfjaar 19321933. Ge- Wezen werd opi liet groiooite belang van 'heb landbouwonderwijs vioior de jonge landbouwers. Daar is ;gable|ken dat voor vtele Mieine bedrijven, de b'epialing dat. niet ™eer den 1/? van het land meit tarme mag Wor den bezaaid, be-zwlaren van teAnisAia aard medebrengt, wierd besloten bij het K.N. L.O. sbaiplpien tei doen o|p|dat vioor 1934 de bedrijven die mind'er dan 1/2 H.A. hebben uitgezaaid van deztei bepaling Worden vrij gesteld. 1 Hiaarlcmsch» IJaiizAank. De N.V. Hianzebank in Liquidatie te 's-Gravenhage deelt ons mede, dak in de vergadering vlan aandeelhouders de ba lans en verlies- en winstrekening 31 De cember 1932' is' goedgekeurd en dc liqui- dateur, alsmede de besturende colllbges zijn gedéebaregerd voor het gavbeirde be heer. In de vergadering werd medadeeling ge daan van liet besluit van commisisarisssen tot het verrichten van een 6e uitkeering aan crediteuren, tjians groot 21/s P'Ct., Waardoor het aan crediteuren uitbetaalde bedrag stijgt toifc 521/2' plat, Aan alle crediteuren Zal plantagewijze van deze, uitkeering bericht Worden ge zonden. R.-K. Z- V. B. Zondag (morgen) zal er ta Ovezamd een bijzondere wedstrijd ta bewonderen z'ij(h. iWflnt juistt door dezen wedstrijd zal be paald worden wie af in 't bezit van deai ebker komt. Nui We ondei's;cha,tteu jKioe-' koeken geenszins, maar de overwinning wan Pa-trijzen op| Volharding van 40 is zoo maar niet in een wipje te verbeteren. D|a,ai'voor kjomt pa4 een uitslag van 5Q of' 61 in aanmerking, wat cijfers] zijb die zoo inaiai' niet in één, t'w'ee,, drie te be halen zijn. A'ljijn Kiookloekeni probeer (of je een dergelijke .uitslag kunt. behalen, dan krijgen jullie de bakei' mea maar huis. Het zal dus aan spanning bijl dazen niet ontbreken. Goes IIto Zcenw'en. Morgenmiddag' speelt het' eerstel .elftal van Goes; een vriendschappelijk en wed- s.tfij'd tegen Die Zeeuwen van Vlissing'en. De Vlis^ingers "behaalden in de jongste icomp-etitie der derde klasse A een gelijk' aantal punten als] Axel enj heeft daardoor voor het kampioensohap een beslissings- wedstfijid moeten spelen tegen Axel welke zij' .echter verloor. 'Juli-,programma v. d. Vu ct bal ver. „Goes". 2 Juli wedstrijd tegen het Roltferdam'slch elftal; 9 Juli tegen de Adelborsten der Kon. Neid. Marine; 30 Juli tegen D.H.S. uit SAiedam. 'n Muislje mfet 'n staartje! Alle verdachten van de inbraak' in (Nijlenrode zijn nui door den rechter-dopi;- inisjsnris gehoord, zoodafc de justitie «en volledig beeld vian het gAArd'ei heelt. Die verdachte O. v. N, ontkient nog qteeda lalle gehuld. Die secretaresse van, den ainar tenr-detective J1., mej. N., is] voorloopdg uit de preventieve heAtenis} ontslagenj pm gezondheidsjredenen. Het onderzoek naar de 'financieel'® posi tie van den verdachte heeft uitgewezen, dat hij' op het oogenblitó van de inbraak financieel aan den ggond z|af.; (Wel WÖ3 hij toen bezitter geworden van een landgoed in M'eAlenburg en woonde hij! daar pok .ui, .maar hij( wias] nog bezig" met finan- icieele mianipulatiesj teneinde de koopsom te kunnen betalen. Vastgesteld- is ida|t alles 'w|at op het kameel 'Nijenrode gestolen is, toebehoorde aan den verdachte O. v.a,n N. H;et feit dat deze alq vermist, op'geel| zeven schilderijen, terwijl er sleAta 5 gevonden zijn, D nog niet opgehelderd. Die zaak heeft ook voor de Amsterdatm-1 sche politie een minder aangenaimw klant. In de eerstel plaats hebben versAeidlene icommissarissen van politie de onvoor zichtigheid gehad indertijd hun handteek-e- ning te plaatsen op het legitima(tiebe|w|ijla vian meergenoemden amateur-detective. Dia aanbeveling daairtoe is) uitgega-an van een hunner, die ^ederb zijn ontslag heeft ge vraagd en gekregen. Hijl heeft verklaard gehandeld te hebben uit medelijldeu (ne(t genoemden Ji., dien hij! van vroeger ken de en die aan lager wiaf w,a|Sj geraakt. Dit bracht ;er ook andere clom'mi's|sarissen toe het legilimiatiebewijls] te teekenon. Geen hunner heeft verdere relaties mol, |T. ge had. Hun eerstgenoemdei collega in zoo verre -wol, dat hijl gebruik! maakte van de diensten van den amateur-deite-qtiV!e| voor politioneel en justitioneel onderzioieikl. Dit 'wiasj aanleiding, dat men meende hem' niet langer als, politieman ta kun'nen handhaven. De zaak van de andere commisisarissen in totaal 10 wordt adminis|trla|tie!l''-> disciplinair onderzocht, welk onderzloek zich ook uitstrekt to|t de( Zaak-Berkemeyer de inbraak in den horlogewinkel van een 'firma op liet Rbkin te Amsterdam'. Hat administratief-disciplinair onderzoek ia door den hooï'dciommisparisi van politie iop verzoek van den officier van justitie op gedragen aan den commissaris. v,aa politie, waarnemend hoo'f'dcloimlmislsaris, den heer J. W. Haarman en a,a,n den hoof'dinlspiec- teur van politie den heer A. van Zoeleiu, Men ziet hierin liet bewlijlsj, dat del offi cier van justitie geen blaam- op het poli tiecorps als zoodanig vindt liggen. - f""1 -Boerderijlcn aigcibrancl. Eergisteren is een f'ellei brand ontstaami in de boerderijl van den landbouwer A. v. d. Heuvel te Haps. Het' vuur woeddei zoo lievig, dat de hofstede weWra in lichte laaie stond. Aangewakkerd do«' den krachtigen wind, sloegen de vlamm-e» over ■op de nabijgelegen boerderij' van dein landbouwer C. Peters. Beide boerderijlen niet stallen en schuren zijtil tot dea grond toe afgebrand. E.en gedeelte van den inboedel van Peters kon 'worden gered. D'e gAeele in boedel van v. d. Heuvel, benevens dp landbouwwerktuigen en de landbouwvoor- raden van beide lamdbouwers|, zijn in de vuurzee verloren gegaan. Omtrent de- oorzaak van den brand taqt mem in het duister. Alles was verzekerd. Naar men zich zal herinneren, is op 24 Juli van het vorige, jaar ingehirokenj ■b'ijl dr. Philips;, wonende, i'n het flatgebouw .Van Hogenhouc'klaan tei 's-Gr,avemhaige, Waarbij voor een bedrag van duizende|n| guldens a,an juweeleu en goud is gestolen. Drie dagen na het g'ebeurde is in dei Haagsche bladen bekend' gemaakt, dat een Eransche verzekeringsmij., dei heeren E. Long Maddox en Cy. Rue de la Paix '23, Parijls], bij' welke dr. Philip® verzekerd was, door bemiddeling van Lloyds, een belooning van f'16.000 hadden uitgeloofd voor het terugbrengen van het gestolene, uit te betalen in verhouding to't hetgeen zou worden teruggevonden. Nu dus, naar men w'eet, al het gesto lene terug ist, hebben zij', die tot deze terugbrenging den s/oot hebben gegeven, recht op dei geheel'a belooiiing, na,ar bil lijkheid te verdeelen. In de eerste plaats komt hiervaoa' dn aanmerking de schoenmaker, die, toen li'ij' bemerkte dat zijn knecht een «Hel van den buit in d© sschoienmakerswerkplaats a,am den Sicbenkweg ha,d verborgen, hiervan onmiddellijk aangifte deed bijl de politie, hetgeen aanleiding was voor de twe«d|é arrestatie van den Oostenrijk,er en tot liet vinden van' dein buit.' Voorts maakt aanspraak! ,opi een gedeel te der belooning, een juf'f'r,auiw| idie tevoren met diezelfden Oostenrijker was uit ge weest, en die bij' het vernemen, van die uitgeloofde bekroning-, bijl de politie aan gifte deed, dat een Oostenrijker ha|a,r verteld had, dat hijl binnenkort; een, groot© „kraak" zou p-legen. D|ez'e aangifte leidde tot de -eerste arrestatie van den Oosten-1 rijker. Over het uitbetalen van de bovenge noemde bekroning zijn thans- eenige moei lijkheden ontstaan. Lloyds bood eerst na mens de verzek.ermgma.atsc'hupip'ijl e-en be drag van i 2000, hetwelk later t.ot 1 800Q werd verhoogd. I 1 Die -schoenmaker wensAt hier gean ge noegen mede te nemen, zoodat hij, zich! van rechtskundigen bijstand heeft voor zien, teneinde het hem toeikom'emdel bedrag uitbetaald te krijlgen. Men tracht thamls allereerst langs minnelijken weg d'el ver zekeringsmaatschappij tot uitbetaling- van het geheele bedrag tei bewegen. (Jonge man in fabriek doodgevallen. Gisteren is in de 'fabriek van de firma Elials en Co. te Eindhoveh de 19-jarige 'Werkman L. v. dl. Ven, die bezig wa^ met het uitstoffen van materiaal in de fabriekswerkplaats, toen de machines plot seling werden aangezet,, dusdanig ge- schrokken, diat hijl van den zolder, waar hij aan het werk waft, naar beneden viel en bewusteloos werd' .opgenomen. In den loop van den middag i^ het slachtoffer ia,an de bekomen wanden overleden. Onweer boven Sittard. Gisteravond om half! zes weerklonk te Sittard plotseling een hevige onweerslag, waarop echter slechts een kleine regenbui volgde. Verschillende radio- en telafaoin'l toestellen geraakten door de,11 bliksem' de fect. In een kamer (bijl Jen heer J|. G. iSastra werd het radiotoestel van den ïnuiur geslingerd, wa,arbïj| een meisje brandwonden opliep. lm de Paterskerk) werd de lic'hlleiding qtutó geslagen, waar-, 'door een vlaml ontstond, die langs het hoogaltaar omboog sloeg. D|e vlam Ikon echter spoedig worden geblusldht. Opi stilstaande auto gereden- Een motorrijder, die gisternacht op iden Haarlemmerweg b'ijl Halfweg! in botsing] is gekomen met een stilstaande vrachts jauto, waarvan de lichten gedoofd waren, is in het Wilhelininagasthuds 'te Amster dam aan da gevolgen van de bekomen) verwondingen overleden. D,e chauffeur die Zijn wagen in demi steek had gelaten is gearresteerd. Wiel rijdster aangereden. Vrijdagmiddag' is op den Eijkjsstraatwegl bij Dem'bts|berg te Vianen da 18-jarige Cornelia Schouten die naar Lexmioindj fiet ste door een personenauto die( luit de' rich ting van Gorinchem kwam aangereden1., Zwaar gewond en inwendig' gekwetst ia het meisje naar een ziekenhuisl te Utroehti overgebracht. Nader 'wordt gemeld, dat heti slachtoffer is overleden. Geslikt. Het 8-jarig zoontje van de Weduwe G. P., te 'Wieert, slikte b'ijl ongeluk een stokjei in. Onverwijld werd het ventje naar hek ziekenhuis te .Venlo; overgebracht. Genees kundige hulp mocht echter niet baten', daar het ftokjel in de luehtpijlp bleek ta z'ijn gedrongen. D|a jongen is] aan de ge volgen overleden. Het geheimzinnige schot. Gistermiddag Werd da heer R. T.. wo nende aan de Gasthuislaain te BiteenwSjk, opgeschrikt doore en hevige knal in zijn] kamer. Blij' onderzoek bleek' dat' een kogelt door het raam! in de kam'er wlaisj gedron gen. Aangifte isj gedaan bij! de mare.-] ichausjse© die de zaak in onderzloek heeift, 170 kjuikens gfi-oofiL Dezer dagen bespeurde dei kiplpenfokkjeji! D. te Loosdrecht, dat er 's nachts 1'7,Qf kuikens waren geroofd; veeren lagien pp het erf. D|. ging 'den volgenden naejhti met een geweer ,opj dfl loer liggjen. Tegenl middernacht kwam de roo ver bende op zetten: vijf egels! en vier ratten. Eén rat wist te ontkomen, de andere dieren w,er- den neergeschoten. Vele gedoode kuikens zijn nabij de fokkerij] in den grond ge vonden, zoodat da dieven klaarblij-kelijikl. voorraad wilden opslaan. pe aanslag te Tegelen. De 24-jarige A. v. E., die verdacjhk wordt een overval' te hebben gepleegd opi ■de 50-jarige weduwe B. te Tegelen, id gisteren naar Roermond overgebiiacht. Na| door den rechter-dommissai'is te Zijn ge hoord, is de aangehoudene in de strafge vangenis opgesloten. Miai'k'enliaiidtte Twee jonge miannen1 uit Oldenzaaf 'had den zic'h voorzien van een) z|aogenaajmde| Reisec'heqiue vian 1000 Mark, om deza over de grens in te kvisselen. Zij' werden inl Bentheim door geheime politie aangehou den. Een hunnen wist met zij|r martkejn' over de grens te komen j de ander bevindt zic'h in arrest, tegwlij'l beslag werd ge legd opi de auto, Waarmee ze de reid- mnakten. Een borgtocht, van 5000 lmark( wordt nu geëisc'ht tot vrijlating van teql C. en de auto. Bjc aanrijding op de Ceintuurbaan tic Botterdam. Dins'dlagmo-rgen is, naar Wijl hebben ge meld, een ongeluk ggbeurd op dan onb-e- -wia,akten overweg bij! de S,piegelnisserka(del te R'dam. Een over de; Ceintuurbaan rijden de boottrein 'heeft daar den vrachtlwagen) gegrepen, Van de Rotterdams'c'he Katten bakken-centrale. D:e bestuurder, de, 39,- jarige L. van Jjeveren van den Sic'hut- terdw-eg, heeft daarbij een zware! her senschudding opgelaopen. Vannacht is hij -a;an de gevolgen overleden. Eien bandiet' gevangen genomen. D.e Chinees,clie troepen zijn -erin ge slaagd den bei'uchten bandiet Hsoe Min- sjan, die de geheele provincie] Zuid-Kwan- toeng onveilig maakte gevangen te he men, na een hevig gevecht Jnet z'ijh aan hangers. De terreur van den handiet w,a]s] hevig, dat de bevolking het gebied voon een deel had ontruimd. D|C Navarre's voor den rechter. 'Twee jaar geleden in hetzelfde teizoen. ,deed zich in Erankrijk een van de zon derlingste avonturen voor, die de ©ereA- tel'ijke kroniek van lange jaren opgeteie- kend heeft. Het was een gehei'mzinniigfel politieroman, die dezer dagen voor de rechtbank van Saint Nazajre wegens' ver meende poging tot oplichting bijl Ide le vensverzekering zal eindigen. Den löden Jiuli 1931 werd op de rot sen van Ville Martin bij Sia,int Nazairei onbeheierd de auto van Christian Navaarei aangetroffen, die met zijn ouderen broers Roger b'ijl Tours elen fabriek' van toestel len voor liehtrelc'lamjpn bestuurt. Het rij tuig was maar liAt beschadigd en de» eigenaar verdwenen. Een maand falng werd naar Christian gezocht en Rogea'l had den schijn er vlijtig aan mee 'te werken. Niettemin belastte Mj| tegelij:k«rfij|d een' ondergeschikte ermee bijl dei maatsAappjijl, 'waar hij kort te voren met zijn broer ©en verzekering gesloten had! volgens welkat Wij overlijden van een der ondort-eokaiiaars een premie van 500.000 frank zou wor den uitbetaald, op nakoming van! dezel bepaling aan te dringen. Er was overeen gekomen, dat in geval van 'door doo,n ongeluk of misdaad het bedrag verdub beld zou worden. Alles aan den toestand van| den achter gelaten auto dnide er echter op, dab geen misdaad begaan wlas. Toen men meen en meer geneigd was] aap kwaad opzet te denken verscheen Christian in deernis- waardigen staat op een avond bij' zijW verloofde. Hij: zag er haveloos en verwil derd uit, slonzig in te ruime kleeren ©nl bovendien a,an het hoofd gewond. En hij

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2