I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Eerste Blad GENEESMIDDELEN, A. C. VAN DER REST tszakenH DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS buitenland n binnenland f| uit zeeland |~1 MEUBELS IE COURANT ZATERDAG 24 JUNI 1933 KOOPINGEN, ENZ. 1*1 INGE Dit nummer bestaat uit twee bladen I VA» OVER DE GRENZEN GOES MIDDELBURG TH. VOOR SOLIEDE EIGEN GEMAAKTE IS UW ADRES: BATTES - GOES wasj. I' 'Oefening de Dprnier er^br'aek, Was er daar- Iverriclht, klie vankoel- fii|gheid van NUMMER 74 29STH JAARGANG lEN BLAD jiandclaar". |n bij den uitgever A, tie Far-en de Juni- Wlan'delaiar'", ma.aind- Latuiu'sltudi©, utafuukbe- lut, geologei, folklore, Érisme. I Jer, die beitc fluVel van over .het hoiotfid zieft». pigettogeu «var die plrat- hef geurige hooiland.' ck geeft, Iwleinken m'e|t( s|ter,r0n!hein)el en G. Ie hij. in dien Sdheurpo-1- pvekkenden kluiult fafp,- retrtielt vlan de bloemen, fan dan tuin in Juni luiu'rslma zieit Weer een kepu-blioeeird ein A. J». Toveir geologische v!ond- een zWflrftooht door pitgebre-id is de rubriek I ei lieizfeirs" (n'aituuthislbp,- Ivaanuit ibüjkjt? ho)e de :j Ujdslchriflt imiaeleve|n. Al- Jladdeinsfeellien!, vün- lieliein en Walt ni'afc al laigetnoewd. I- I's en teek!eping1ein zijn liSsldhein den aijwisgelein- lid. (levering. de J,ustjtiie- f<e Middel- gische regeeir.in'g ziekenen rdie fe AardCnbulrg .Was vendacht v|an, dieÜsfel Inwerpen. Werd alhier door No- bliek verkfeckt: pis ein 'erf iaan die R, B. tei Gtoie®, igt'Oolt 90 oen- Anitjh. Plotter Mtf. ito bjuizlen en ervten ia,an idem Poes, -samen griqoit 4 laretn-' Iden heer S. van St-riien! f3460. I —mVJ si tijd om bij ie de post w winkelier koffie en n Ons DE eenvoudig drinken dan leurig is ze! its geldig te 4 Juni. RTS NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Wj e e k r e v u e. Do economische conferentie, waarop de wereld zulke verwachtingen bouwde, heeft in één Week! tij'd^ meer s'chade aangericht dan de befaamde malaise in n geheel jaar d'eed. Had men tot voor eenigcn tïj'd nog vertrouwen in den goeden wil van Amerika en Engeland, uit wat zi'ch de laatste dagen afspeelde,, blijkt wel het botte égoïsme dier grootste mogendheden. H'et tractaat vanl.uichy, dait een begin van beter© toestanden bad kunnen inlui den, wordt door Engeland gesaboteerd; en Amerikk, dat de speculanten a la) baisse naar de oogen kijkt, wil niets weten van een Stabilisatie der munt, eerste voor- W,aarde voor vaster grondvesten. Verte genwoordigers] van beide lauden verkon digen met 'n Stalen gezicht Zulke staat huishoudkundige ketterijen, dat het be wustzijn Van onma'cht om zulke dwaas heden weg te redeneeren 11e eerlijker (staatslieden een gevoel van hulpeloosheid gaf Het optreden der Amerikanen is gewoonweg 'n aanfluiting der redelijkheid; de heeren houden onderling goeii contact, missen vaste opdrachten en wat de ,éen voorstelt, verloochent da ander; dc. [fla ter, welke de leider dezer delegatie sjoeg toen h'ij', bijl aankomst op Engelse (reu bodem, D[e Valera aansprak als 't hoofd eener onafhankelijke republiek, isj het begin geweest van een geheele serie on- noozelheden. Totaal onbegrijpelijk is) echter de hou ding van den Fngelschman Chamberlain', die er niet tegenop zag izlijln gevestigd jprestige te-niet te doen melt zij!n onlogi-' flche propaganda voor prij'sverhqogingen en gemakkelijker 'credieb naast inflatie trucjes,. Die algemeen© verwarring werd nog vergroot d|0|0ir het feit, da|t Hjugenberg zich vergaloppeerde en tegen den wensfeli) Kijlnen.' regeering; de begeerte van D|uitsfehland naar koloniaal bezit verklapte, gezwegen van de willekeur waarop D|uits(chlandl aan z'ij'n verplichtingen tracht te ontkomen. Wat de mees,te zorg baart, is de lucht hartigheid, waarmee da meeste gedelegeer den zi'ch over dit alleij heenzetten. D|0 kwestie ,die de grootste belangstelling v.an de heeren had, liep deze week' over; den tijdsduur van hun lunch. Twee uren vonden bij'na allen daarvoor te kort en, ondank© het verzet van dr. Colij'n, maakte men er twëe-en-'n-half1 uur van. Die mid dagvergaderingen beginnen nu pas half-4. Commentaar overbodig! D;o nationale revolutie in D-uitsjchlaiid brengt dagelijks, nieuwe uitbarstingen van geweldenarij'. D|e 'slechte elementen onder de Nazi'© laten zich alles behalve brei delen. Met grof geschut gaat het zoowel tegen de tegenstanders) als telgen' de mede standers. Verrassing gall het brute op treden tegen de groenhetaden der be vriende DjuitSch-nationale partiji. Deze or ganisatie .werd gewoon in de pan gebakt, Waarna de bekende „huiszoekingen" volg de, Welke zich uitsjtrek'ten tot) den naasten kring van minister H|Ugenberg. Dia iplek waarop deze Dluits'eh-nafionale leider met Zijn vrienden staaf, w'ordt z|oo( afgegraven en ondergraven, dat ineenstorting volgen moet. Donderdag gaf het nieuwe deining door het officieel verbod van de spcialistisclie partij. Het lij'kf wel ofj men da rumoerige mannetjes) werk verschaft uit vrees voor ruzie in eigen gelederen. Nu is| alleen het Centrum nog overft, maar men behoeft zich geen illusies te maken, dat dit ongestoord z'ij'n pjositio Zal bewaren. Tientallen teekenen', da,f' mem ook- de katholieke organisatie wil aanval len zij'n voorhanden. Die actie tegen de, geestelijkheid is' reeds in vollen gang. Hpe of' dei gemöectetemjming van do meerderheid van het Djuitse'he volk' Zal zijn, laat zich begrijpen. Versjdbrikkel'ijjkl is de boete die volgt pp de schuld, dam men altijd veel te slap tegen do na)t. «iöcialisten is opgetreden. Om militairis- tiZche en egoïstischs qogïnerk'en. heeft men de gevaarlijke beweging geduld fen aangemoedigd. Nu isj de ellendel niet mieor te overzien. Tr.oosjtte men zich eerst nog met de gedachte, dat het bolsjewistisch gevaar tenminste bezlwpren waznu del Nazi's van kwaad tot erger vervallen, rij(^f de vrees, dat Zij de be^te wegbereiders Voor dia icommunisten zijn, die rustig hun dag af wachten. Dollfusjs, de hupsche „kleine garde- officier" houdt nog immer del kajnp tegen het nat. §öc'. vol. Bel socialisten, dié thans gaan inzien wat een veldwinnend' fascisme v.oor hen in den pot heeft, ga|ven huh verzet tegen d© Oos|tenrij!kschei rageering op, Waardoor dezei zich sfevkl genoegt voel de om de nat. ®(oö, partij] in heel 't land |ta verbieden. .W.anneer Dollfhsjg nu voet bij stuk houdt is bet ZooI goed alsl zeker, dat hij' Oostenrijk voor een fascistische die-. tatuur weet te behoeden. Allerlei berichten doen de rond© pvct de aansluiting, die Oostenrijk met Hon garije zoekt. Ivans! op slagen lijkt ons, stel dat da geruchten waarheid: bevat ten, niet heel groot. D(e afkeer van Hon garije voor OioiSjtenTijkl is daar vroeger te Sterk, te algemeen voor geiwe©st. Van de overige fronten weinig nieuws). In Siaan de staatsgreep van de week'. De liberalen tastten met sudetes naar het regeeringsjroor. Dlat hebben zei 'n jaar eerder ook mot gioed g'evolg gedaan. D)o koning knutselde toen een grooidwteti ineeln, beloofde een jrarlem'ent, doch toen lied :eers,te gevaar voo"" z'ij'n alletenheierseherjij voorbij' Was, z'ag MJ er ,g'eeu k'waad' in, pm te doen of zijn neus) bloedde; allies liie(! hij' baj' 't oude. Du ontevredenen hebbenl nu voor 'n tweeden keer ingegrepen. H'et ging zoo van 'n leiendakje dat er geen schot ge lost olf s,abel getrokken behoefde tei wor den. Al doende leert men! 'Ook in. Sia|m. DU1TSCHLAND Giéwteld' (cge« de Katholieken. Naar uit Lindajul vernomen wö""dt, schoolde Zaterdag j.l. voor die ipafetoji'ic te Imsiweiler een grooto mensclienmenigte samen welke den pastoor vaJn het dorp beschimpte en de vensters der paistoaid inwierp. Een gevolmachtigde van den doim- missaris van Rockenhausein arresteerde daarop den geestelijke. In Burrweileir werd' de plaat|s|ej]|ij!k'el geestelijke „Wegens verachting" der na tionale beweging en van haar symbblenl in de gevangenis geworpen. Hetzelfde ge schiedde met den parfflchiegeestelijk© van Godrem'stein. r 'Naar de „Allgauer Volklsfbeund" meldt, heeft de Wiurtembergsche politiediretie 'n veordening uitgevaardigd, volgens welke tie Katholieke gezellen- en jeugdvereentJ ging Leutkirchtotnader on-der geen b'ij'- eenkomsten meer mag houden. D|a voor zitter der vereeniging, kapelaan S(a|sfe, is gearresteerd. In het district Sfa'fïelstein heeft Ida distxictsleider der N.S(.D|.A.P. een ver bod tegen de Katholieke jeugdv'ereenigin- gen uitgevaardigd, „wüjl het optreden in het openbaar der Katholieke organisaties aanleiding heeft gegeven tot onaanjger' heden." Ook de P'rotestantsche jeugd-) organisaties zïj'n in genoemd district vea'- boden totdat door den minister een prin cipieel© beslissing hieromtrent zal Zijn genomen. Volgens een mededeeiin'g der Wiurlam- bergsche politieke pblitie is pastoor Ad- toendiger in Laulfïen in hechtenis genomen „w'ijl hij zic'h' tegen da nationale bewe ging hebf't uitgesprok!en, de aan Zijn. zor gen toevertrouwde jeu'gd| vnoir aapsluiting b'iji de Hitler-organisatie gewaaa-schuwd heeft en alduS het godsdienstonderricht misbruikt heeft.'' Te Landau marcheerden gisteren, een aantal S.A.-mannen naar de ambtgwp- ning van den' burgemeester en eischten het ontslag van verscheiden Katholieks beambten en politie-officieren. In een op hitsende rede verklaard© da nazi-leidsr, ICleemann, dat zïjh. Si.A.-mannen niet Kon den dulden, dat „vetgemeste K;atholi©kja winstmakers" nog langer hun betrekking behouden, terwSj'l de S.A.-mannen' nog 'Steeds werkloos zij'n. Ontbinding van alle vakbonden. Dr. Ley, de leider van het D'uitsche ■arbeidsfront, heeft, naar .Wol® meldt, een bekendmaking gepubliceerd, waarin hij zegt Nu het -BhitsChel arbeidsfront is ge vormd moiet worden opgetreden tegen tie talrijkheid der werknemers- werkgevers'- organisaties. ,H:et is de wil Van den leider, dat bui ten het Duit^c'he arbeidsfront geen or ganisaties, noch van werknemers, noch van werhgeversj, m©er bestaan. Uitge zonderd zijn die organisaties, welke uit sluitend de vergrootingj der vakbekwaam heid ten doel hebben. aI1delre veroenigingen, ook z.g. ka tholieke en evangelisch© larbeddlersvetreeni- gmgen, moeten aio vijanden van den ■staat Worden beschouwd, daar zijl den groofcen opbouw belemmeren en remmen. Legen lien gfaadeo-liailve onze btrii'd «eH liet isj lioog) tijjd dat zij vejrdw(ij]nen. Actie van Fascisme cn Nat. Socialisme ifl Zonfeg 2 Juli ,a.s. zal in „Onp VoOik's- huis te Heerlen een -buitengewone We- aturen-eonferenitie gehouden worden Vow do afdeelinggbe^tiuren van R. K. Wierkiie- denbond en van den R. K. 'Mijpwerkers- üond terwijl tevens op de aanwezigheid wordt gerekend van allei bestuiursHaden van R, K. Viakbrganisaltieisl diei anngeisloiteai zijn bij den R-. K. Limburgsöhen W)erk- liedenb-ond. Spreker „is P.a(t,er J. JaeofeM.S.C., voor zitter Vorming en Propaganda, terwijl tevens Mgr. dr. Poel®, BondiSftdvi&enr en de Bondsvoorzilitcrs de heeren Jos. Mae- nen en Jos. Pelzier 't Woord 'Zulllen voeren. De vergadering zal, na da' inleiding vlan palet' Jacobs, gelegenheid h'elbiben zich uit te spreken -over do aotie-, w'elke in Lim burg, fascisltiisjOli' en naifionaal-soioialistisoh georiënteerde groepien ontlwikkelen. ■Van de Nat. Soc. Ned. Arbeiderspartij verna-mde „L. K." uit z©er betroujw- ■bare bron, dat te Heerlen, op een ver gadering het. parool is uiljgegetvente draidhtem de leiders der R.-K. arbeiders beweging persoonlijk tie oompixMnitteerem Dc bcgreotingsmocilijkhcdcii te Zaandam. In een gisterenavond gehouden Verga dering der p'laiafoelijkie oideelling van de S.D.A.P. is mjot algameiene stelmimen be sloten een voorstel 'bij den' gjelm'eenterfliad in te dienen Waiarin wlordt .uitgesproken dat de r.aad niet, bereid is de begroeting 1933 te wijzigen in den z'in -als doo-r de .reg'e'ering geëisaht. Gezien de salmienstelling van dien raad Zal dit voorstel .wordien aangenoimien. In eiem brochure Zal die Z-aandamslche afdee- ling der S.D.A.P. dit -standpunt toelichten. Hot eeuwfeest van *op|a" Borgs. Het „Welkom aan -allen" hinlg, met de „Huid© aan onzen- 100-jarige" al© span doek gistermorgen reeds Vroeg hov'en de tocga-ngsp'oiort van „St. Jo-anna"; vviimipel- tje'S en vlaggen fleurden helk' en vfcoiigeve'l op -en nog feestelijker werd de aanblik in d'0 hal van 't gebouw z-elf, waar reepen driekleur en Oranje uit .de ballilasitrada van den lichtkoepel vliaagden en 'n gelid pal- m-e-n 'n groen-en irisch froint lapgs do blank© wanden formeerde. Ma.ar dit allee zonk in 't niet tagenolvér da prachtig© versiering "vlan de tot out* vangvortrek ingerichte klasse-kaim'ea' op de eerste etia.go en de bloientenWeleldo aan gebracht in 'del serre., wa-ar „opia" Barga gedurende da recaptias residaeren zou. Al wat in haar vermogen lag, hadden Moeder-Overste en de .Zusters -a.angelw'end om aen slfeér tte sohepipien, gelijkwaardig aan dit zeldz'am© eeuwfeest. Ve-el hulp hebben zij hierbij, ontvangen Van dhr. Bi'elen. VOOR Verbandstoffen, Verplegingsartikelen, Homoëopathie, Bandages, Buikbanden, Breukbanden, Elastieken Kousen Chemicaliën, Drogerijen, Toiletartikelen, en Parfumerieën, Wijnen, Limonades, Bronwater, enz. enz., naar: ASS. APOTHEKER De dag begon met een algetmeene H, Communis van den 100-jarige, zijn kin-de ren, - klein- .en aiohterklëinikinderein in do kapel Van St. Joanna. Hierna Volgde een feestelijk onljbiyt, Waarna bet kerkelijk gedeelte van het feest besloten Wlerd mqt een .gazongen H. Mis, opgedragen door reietor Jansen, dia na hat H. Offer in 'welgekozen woorden den jubilaris com plimenteerde mat bet heugelijk en tot erkentelijkheid stemmende feit van den da;g. Ook' d'e, 'familie werd door Z.E.erw'. Ingrijpende bcz'niiugingsvcorstclien td Haarlem. B. en Wi. van Haarlem staMlen dan raad voor mat ingang v|an 1 Juli ,a.s. lojp! de bezoldiging van helt igamieentiepersoineel 8V21 .piöfc. te verhalen ala bijdrage in de pjen- sioenpramie. Voorgesteld' wjordifc .©en zelfde b'edrag op da salarissen der wlelthcuders ver halen. Verder stellen zij voor te besluiten tot opheffing mat, ingang van 1 Sapiteimber a.s. van het openbaar voiorberieidend L. O. en van da ©uibsidierageling vjoor het bij zonder L. O. Hun .aanvankelijk vtoornemien olm de ge bouwen te basteimmen voor die .beiwlan'r- plaafeen van kinderen gaVan zij op. Nog ©tellen B. <e4 W). voor h«t olpenbia.ar vervolgonderwijs mat ingapg van 1 Sep tember opi te heffen. Het gsvolg liierv'an z'a.l zijn, dait ook da bij-dragen voor het bijzonder vervolgonderwijs vetrvallen. De Ncdcrlaiidschc invoer - au groenten in België. In den loopi van 1932 hebben da inlv'oe- ren van [groenten ,ujf Nederland ©ein: ab- n rmlaal karakter laaniganom-an. Vootr sotn- miga groiemfen twiaaen d© cijfer© bijna, het ■tienvoudige aan. Deals toastand is Ver ergerd in -d-en loop van dit jaar. Tc dezer zia.kfe zijn onderhand-elingan gevoerd mat da NederLandsche regaCring, dia heeft -erkend, dait d© toestand! ernstig Wlae, maar -el' overigens oipl rekende a-eeir binnenkort dein N-ederlamdsclhan; handel ■zoodlanig te regelen, dat herhaling van feiten van dezen .aard z|pui Worden -vler- me-den. In afwlaohting van liqt reiaultaait' vian reigl-amentieiering verklaarde d» Ne der la ndsehe regeering ©r ge-en. b'eztwtaar tegen te .heib-ben, dat -aen contin-ganitaering zioul wo-rden uitlgeWaiardi-gd Van den in voer v'an aardbeien, tolmaf.cn, boislSen peen en komkommers de produ-oentcn van deize- groenten bevinden zieh in- ©en bijz-onder kritieken Het oiiwc-cr van Donderdag. Bij bet klort do-oix vr-ij-beVSig- bnWe-er, dat -aergdist-ermiddag ziclr hoven de sitad -o-nt- last'te, is d'e] bliksem. geisHagen in d'e schuur van dien lanidbio|u|wta' P. D-oiuiw'er, aanden Nadorst. D-e'bliksem veroorzaak te in^ de scSiunr geen brand, dolch Wel materieeli; scha-d-e. Van aen drietjal per sonen, die in de sch uur werkten, .w.-arein twlei© na hat. gebeurd'© doof, en de derdie klaagde, aanvankelijk' ov-er (pijn in het hoofd, maai' -alle-n bileven ongadeérd. Ben redding. Wwensdagavond Verkeerde 'n z'wlamsiter in nie.t kanaal in no-oid. Da todzichthond" -ster der Gamean-telijke Z'wominrichting-, m-ej. Wl. Vader-Sinke, he-t'gevaar ziende, sprong önmidcllejllijk' te Wia.ter en nfo-cht het geluk sinaken, d© drenk'eliiigé behou den aan den wal te brengen. -geln-Wgelwen-scht, terwijl de Verwanten dooi den spreker gehuldigd Werden vooa' do piëteit, Waarmee z'ij hun kinderlijke plich ten vervullen. Om half' elf! begon toen de eerste recep tie en 'heelwel het aantal van han, die per soonlijk hun felicitaties aan den glunde renden feesteling, in den voormiddag niet groot was, de onpersoonlijke blijken van belangstelling, in deoi vorm vhn- kaartje®, geschenken, eniz1. stroomden dee te over vloediger binnen. „Opia" Voelde zich echt heit middenpunt en sprak (geheel in- den tramt van -zijn- glorie-dag honderd uit. Op de receptie in de middaguren kw,a- mien de stadgenooiten wel in grpoiten ge tale opdagen. Hielt 'was' vqortdurend 'n ko men en gaan en d© zuls'tertj'elsl haddeim bijna banden te kort opa al d© beZoeke-rs (isters) eenige verv-ersahingen te sarveieken. Van da tallfooizlen -die „opa" even de hand hebben Willem drukken, noemen wij onzën zeereerw. pastoor ©n Iwelaerw. heer kapelaanmr. Stiegep en dhr v. d. Voort napmens dë bij de K.S.A. aangesloten ver- «enigingen (Welke all'eüi in da kostern) der Versiering hebben -bijgedragen); da beieren Siimlons -en v. d. Doiea als kath. raadsfractie-; ouida vrienden Van opa-, -enz. .enz1. Ben der .beatolekstlers, laanigatrouWIda familia v.an den eeulwling, to'Oinde noig d'e trouwla.Cte v.an „o|pa's," ouders, gedatcierd op Augustus '1831. Curiositieihslbalyei zij nog meegedeeld dat da faimili-e 's morgens eien galitklsteffegraim ge,zondan heeft .aan dhr Bart Blauwen- daal te Maarsib'ei-gen, dia gisferen ook' 100 jaar 'wlerd. H]at duurda niet lang, of er w)erd talagraösch op gereageerd. Half zes-ving het feestdiner aan, waar onder „Opa," toen] bij! anderen de gave of den moed ontbrak, nog 'n paar voor drachten zong. Inmiddels hadden de, eerw'. zusters da hal in orde gesmaakt voor de af'wërking; van het laatsjta deel va.n -'t program'. Half acht nam! „opa" mét zijn geheele 'familie plaats) achter een borstwering van bloem'stukken, om te luisteren naar het optreden van 'n| dubbel jk'wartet uit het Zeeuwsch a Capella-kooi' van dhr. |T;amll minga. Op schitterende wïj'ze werden eerst twee lat'ijnsphe gezangen verklankt en daarna ©en „HnHandsph: liedje"Serenade van een landsknecht en het Slotkoor uit Cath. v. Rennesf „'Zegenbed©''. Het Wias een der mooiste momenten van 'den dag^ Naulwëlijksi waren da laatste klanken 'der goedgeschoolde zangstemmen verklon ken of da.ar schetterde de fanfare's van het aanrukkende „Euphonia." Aan den kop marcheerden, naast den burgemeester, het bestuur der harmonie, de heeren mr. Stieger, v. Bommel' v. Vloten en J|. C( Pilaar. Achter het korps; dromden honder den en honderden! sfadgenoioten. Toen da muziek even Zweeg, trad mr. Stieger naar voren, die „opa" toevoegde, dat heel Goesf zijn eeuwfeest meegevierd had op 'n wijze, welke de stoutste ver wachtingen overtrof. Ze hebben hef tot 'n waar feest voor UI 'gemaakt. D)a,ar was reden voor, want al ging de quderdt.m MEUBELMAKER 'S-HEER-HENDRIKSKIN DER EN STRAAT U. niet zonder gebreken voorbij): ied-er dia U heden feliciteerde zal U) ziende) gedacht hebben, daar teeken ik nog voor. Voor U. en Uw' Familie en vooral votor Uw kinderen, die hun vader steeds zoo eerden is het heden 'n' wlara (feestdag, zoo pok voor „St. Jftanna" want gijl zijlt van) Moeder-Overste en d© Zusters hetl hncejfeéL'- kind. Tenslotte is het 'n, If'eesitdalg voor ge heel Goes, dat' met vreugde aanscjhoujwt hoe 'n arbeidzaam! leven op Z©o'n koste lijke w'ij'ze bekroond werd. Ja, 'n feefst voor heel G.oe^, met aan 't hoofd' onzen) burgemeester, die spontaan besloot met ons op te trekken. „Op-a", zop eindigde spr., voortaan komen Wij! ieder jaar- weer; het ligt 'sjedhts aan U) dB dit dikWijls zal zlijh. Het ga TJj goed! (Applaus) De muziek' liet zich w'eer hooren, waar- ua de burgemeester eenige hartelijke woor den van gelu'kWen-sc'h tot „opa" en zïj'n verwanten sjprak, namend de geheele bur gerij. Spr. wees) op het gr-aote vo|ojrrec|ht dat „opa" zoo'n veilig to|6vludhts|oiord in „St. jJpanna" had' gevonden ek constateer de na eenige gem'oed-eKjk'e öoinfiddntiesf, dat „opa'sj' ha-rt nog lang geen hotndendi jo-ar w»g. Spr. hoopte dat dit tikkëiitjei het nog la-ng zou volh-o|uden e)n Zei eenl volgend jaar dolgraag terug t© kjoimen. (Applaus). D)e directeur van „Eiuphonia" ontving vervolgens| uit de handen V.an den jubila ris een zilveren herinneiringsmedaille aan roodwit kij'den lint, wat tersjtond laan het vaandel bevostigd werd. Dezelfde medaille werd ook uitgereikt aan de Kjlbetingscha 'fanfare en aan „Hosanna" die even later, den honderdjarige een) niuzikale hulde brachten. Op-gewekt door al' die vroplijke tonen maakte „opa" tensjotta no-g 'n dansje. Zij nog vermeld, dat Wafh. Van Mell-e na het optreden van „Hioi^anba" 'in spieeoh aftetak. Heel wat later dan de regel aungaéflt keerde de rust in „S|t. Jpan-na" weder^, doch het zij'n juisjt da uitzonderingen die den regel bevestigen -e-n er Was wel geen: sympathieker uitzondering te bedenken dan dit zeldzame eeuwfeest dat onzë| 'populaire Opa Borgd omringd van de zij nen mocht vieren, temidden kijker Zorg volle verpleegsters. 't I^ een onvergetelijke dag geworden - Dc bezuiniging: bij den, Keuringsdienst van Wtaen. Met 'n eük-el Wpor-d 'werd reeds' gewag gemaakt van de b-eizuinigdnlg bij de Keu ringsdiensten van W|aren in Nederland. Ook de hier gevestigde dienst z'al heel 'wlat veeren moeitien lafien. Behialwfe aan gevo|e- liga vermindering vlan salarissen Worden da functies va-n buraaluldbetfl, klerk en hoofdke.urme-asber .opgeheven en tjwtee vlan de drei analysten onitsiagen. Da person-aelsibeziatiting z'al met ingang van 1 A,ug. er al® vlolgt uitlzien 1 directeur (3e k'l.) salaris f5500650Q 1 s-aheikundiige (lekl.) -2400.6000 1 (2©kl.) -2400—4000 1 analyst (2e|kl.) - 130Q—2400 2 keurmeesters (2eM.) -16002800. 2 (3e kl.) -15002600 1 adj. comm. (lekl.) -12002800, 1 bediend© (lekl.) -12001600 1 (2©'kl.) -1200—1600. - Op de hier botvengenqeonds bedragen wordt dan nolg de gelwlone crisiskorbing, welke voor rijksaimbtenaren geldt, .afge trokken. Tot heiden Werd bij d'flz'en keuringsdienst ongeveer een halvie ton .aan salarislsan betaald. NcndwCcr. Boven Goeis wbedde Donderdagmiddag een hevig onweer, dait geplaard ging mat een ontzaglijken reigenVaJ. D'e riolen kon den de -groqte massa's Iwlater ni-et Ver zwelgen, zbadiait verschill'ende straten blank stonden ein in sqmaniga huizett en' kelders het "Waiter .bi-nn-endl'omg, V oer al' in de KorbaNieuwlstiiaiat 'w)aisl heit erg. Op (d'e Grooto Markt kwlatn het wjaiter tot -aian die piui van het S'fcadhuis. Het onW'eer, dat, oiok nog enkel'© o.ogen- blikken vergeizëld ging Van hagiefl', richtte geen ernstige o.ugeluiklsen a.an. Op enkele plaatsen 'sloeig de blik'seim otp de- -takf-oon- leiding, 'terwijl in da Poel 'n hqoiklajnp in 'brand geraakte -en hierJen-daar w'at dakpannen 'sneuveldein. 39, AOtFNTFN in Z,uid- en Noord- Bev-eland waarborgen d-e beste eerviea bij' aanschaffing van een N. S. F. of Philips- radiotoestel. Hoofdagent: J. M. Plolder- man, Goes. T-el. 129. (Adv.)' Icr-sekc. Fergisiterenimiddag is: met hef hevige onWeder, dat bövien d'eze gemeenfe Woedde, de bliksem geslagen in 'n paar b'oomien en telegraaf p'alen aan demi Post--- w-e'g. Ook Werd nqg een jopg pa,ard, dat' in d-e Weide liep, door h-efc hean-eivuur ge|t.rof:fen en -gedood.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1