VERLAAGD TARIEF. J. DE JONGE VAN NELLE'S GEBROKEN THEE u zult daarna vol mondig instemmen dat deze melanges GOEDKOOP en ZEER GOED zijn. vraagt uwen winkelier H „HET ROODE HERT" van Veldvruchten. 6-persoons DINS GAG 20 JUNI 1933 HHI PROBEERT u maar EENS EEN der onder STAANDE soorten: 1111111181 1111111111 De K. Antonii leeraar ve FEUILL HOOG KERKELIJK LEVEN RADIO- RU BRI E El RECHTSZAKEN jr LAND- EN TUINBOUW^ Advertentiën Bezoekt tijdens uwe uitstapjes PRINCENHAGE Openbare Verkooping Vrijdag 30 Juni 1933r Nieuwe weg KLOETINGE-GOES. Telefoon 134. Ruime Bijverdienste. NIEUWE ZEEUÏÏSCHS COURANT Bureaux van Redacti Telefoon Interlocaal Bijkantoor MIDDEL GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT Bimieiilioa't zjal K j Wederom een pn|cyelidl- I de verheffing y&n St. )5l tot Ikeirkleei'iapr wordt I |3t. Antoinius) van, P|l itea? onderslcheddüig v,ain; I naai', wordt meeisfal I habijt zijner ordel en I de hand en een book, I (kind, ter voiorqtelling1 I Ook ziet nienj nap^t 1 I pellen afgebeeld, aan! I of een m'uilez'el, welke I ment neerknielde, toen I (wilden vereeren. Zijul [uitgebeeld in mtomerl Antoniu)S|-k:elTk, te P|adju| die een der meei^t opvl heiligen van de Fii'pttnel Li^spbon in Po: Inga,I. I van zeer aanzienlijke e I den doop kreeg hij de I mand; allereerst trad! I van de Regufiere, Kal H. Angusjimis te Lisil zooveel bezoek' van zijl zijn overheid vroeg nal iwïffden vea-ptaatsjt. 'Hl Coimbr,a, waar hijl mei ffn gesfrenge levepswl zijch op ïiefb a,mbt vanl r-eidde. Bij gelegenheid! iging v:an vij'flFran-w die in Aïirikjai voor .hel Storven en wier lidhil werden ovei'gebr|apht, I ling het verlangen inl •Fransjsfiaan te wordeJ rika te gaan om or I kondigen; zijn veriaus! «envolgenq jngewilligldl reis w[as naar 'A'flrikal ziekte terugkeeren. Inl Mj in een der kto©» opgenomen en verpileJ o,enigen it'ijd en toen! werken, verrichtte Wijl ®,ten arbeid; men hiel! ieen domme, maai" vil (talenten IcWamen eichtJ oen®; verschillende Dp! gjsaanen bijeen ware* een rede moe^b houd# toen metzóóveel élarl hem naar Vemc'elli zo J tte maken. Antoniusi moet eeJ echikt prediker gewoel 'n rij'zige gestalte wal is;terk,e stem bezat cil indruk' te ntaken. I .Vooral tegen da ril Frankrijk en Noord-ll te velde; het gebeurd! dat Wij vele van de ül tholiek'e gelóóf1 teruel is het eens voorgeval voor een groote ®|öh,a.r™ onder veel dwjalendesl deze geen aandacht rl zijn woorden. Antomhl een nabijgelegen riviel vissichen te spieken, I oppervlakte kwamen I te luisteren. Dit gebel indruk op de aamwiezil met meer aandacht zij'l De Ij. Antoniusi de I vaü hetgeen hij' predi I 'deren. Ook had hij' e l gang met God; want I haalt, hoe hijl eens I licht bemerkte in de 1 I De man sloop naar in I heilige in gezelschap I Kind, dat hem' een bi I 'liet lezen. Zijn predi I nldm beroemd. Paus] I in 1227 ziic'h onder I werd zooz'eer door I hij' Antoniu'S) de „Aj Pof drong bet 11 'do)oa', dat de doorn •diaiar niet bij .ongiel Hij was er met opzei heit gif dar besureftij (Lelijker door de ,a,d«:l kunnen verspreidiein. I loren w)ais, zieh ter I achten, daar de karl aanval v'an die- vrel gering .was. Met aal 'dia Kj recht voor I hein heen luide uiten I ivBPontiwaardiging klil tog gebiedend de hal ytetrz'oeken. Hij alleen bleef oil minste niefs: m erker I heim waarschijnlijk' tl Hoen hii zich weer I [meisje keerde, dat cl leven ba.d gedaan, 1 Elacht en vriendelijk,! cllei'minz'aainst was. I ideel stelde Heilig Jaar) lisc'he n Mirakel-, Ainslrrdauisrh Sawaincaitsslilcl A miSanictu. Ter gelegenheid van do plechtige her denking .van liet .Heilig Jaar, is Zondag; middag in Welt Amisitprda,m®«h Stadion een Sacrament,seiplel „Annio. Sauste" ppgievnerd, fWaaraan ruim 3500 pcraohen hunne mede- [werking hiehbhen Verkleind. Ontwerper en ai'tjstiek leider van dit Bjpcl wiais1 de heer Frank Lums. Heb siplel [was vepdeéld in tlwtee dealen, het; ieieirslfce de PauiS (Riorare en 'het «Vijl heb fw'oecto de hislto- ruiOtje van Amsterdam's 'ic tot, grondslag lrad. Dje 'sjymbolidk der handelingen vormde da samenvoegende gedachten. In heb eer ste deel kwamen .op het vijftiende ©eu|w- sche volk ein begroetten .er de Nedertond- sdhei ÊanlS' Adrianus VI, 'omgeven Van Bisschoppen, Edelen en HtagVlaaa-digheids- ibekleediers, priester® ein leefeein, lijfwachten en dienaren. 'Daarop - vernrihiemiein de Ver schillende geslöhieidkuludige groiapieuS't. Seïvatiue, .Sit. Willib'roridus, een gnoiofe groep1 Kruisvaarders, can gnoepl ktoioistetrs en onderwijs, i Betn zieier fraai© gt'ioiep was geiwijd a;an 'de Kunsit. O;ok' de groep Missie hood eem ïijke VersAeidenheid. Hier zlag men Bis< sAop Hamer, Peierkb Diondere, plaher Kootb- haan, de Pauselijke Ziomavtan, en, (afge- va.ardi'gidein uit vtem'e. OloslHerslcbe landen. Dit die versAilfende groepten kwiamen pler- sonen naar voirem, die igeizaimenlijk1 eiem altaar in de in hiab midden van het Veld Staande voltpioidei tempel oplWoiulwjden. In ©en tnissiAenispiel kwamen diq modeain'e or ganisaties hielt veld op. H};t rijn de Vieti'- kemners, de Graal, Gymnasten, Jonge iWia.c'ht ein giropit(ei groepen kinderien met vaandel. Dan ver^ehieen ondier het. slhelktelni 'der trompetten, en pileAitig klokgePlui in dio Mara.thoinpoofft het hisitoriisioh© gedeelte dè Mirakel-Proeelsteie. Dleiz'e proioeissie werd geopend door de Sehiomlt m'eit z'ijn rakkers ©n de liondensJagter. Dan volgden dei pude AmstcrdamsAe, Gilden, Eóoirteindragers,.Vis- schers, Boogmakers, Timmerlieden, hef 'Kmiisbroeiders- en yroiUiWtenfer'Oiediersigilde. Hierop volgdende Schurtitieiijen, de Kolvfe- niers, St. Joris in volle wapenrusting te paard, gevolgd dQior glroepen ©deliein te piaard. Een mooie gnoepi vormden de b(ur- gelmee'slberen, hwen van de Gtereohtie', SAe- penen en Raadsleden van Amistielrdam. Een fweetal .gjroioibei 'haranionie-iorkeislben speelden .processie-mansAen terwijl rle K. Oratioaiulmveïeieniging het .Willibnott'- dus-lied van J. P. Syieelmck uitivloerdc. Plechtig klonk hef „O, KerstnaAt schooner dan de dagen" ,op muziek van Theo v. "d. Bijl. Nadat deiae oude pro,cessie hief veld is omgetrokken wlerd zie, opgevolgd door de geestelijke processie. Deae '6'est.aat uit eein t'wtee,honderdfal vertegenw'oprdigers1 der Neder la mdsAe Kloosterorden en e«n zes tigtal AmisterdamsAe pastoors meit hun kapelaan®. Groote gnoieplen afgevaardig den van Broeder- on Zuisibers-aoinigirieigaitieis en de Scihola, van heb Gropt Sieminiarie te Warmond. In afwisseling, met het volk tvlerd ge zongen het Rie-x olemenfisBimie. Oioik' d'e reliekBohrijn van den H. WÜ(lfilbro|rdiiK Weird medegodragen. 'Mgr. C. G. van Noor't, delc'ein vlan Am sterdam, droeg het Allarheilligfetla onder het Baldakijn. .Z.H. E,xc. Mgr. J. D. J. Acingcaienifc, bispAop van H|a,arkm, stoof zich hier achter aan. Na die rondgang qe- leibreerde Mgr. Aengenent het, Pontificaal Lof. De Amtserdamsch© kerkzangers on der leiding van A. Vranken zongen, te samen met de getoovigen deiiltuilglislalïi'o lofgezangen. Aan het einde van heb lof' werd de zegen gegeven. De geestelijkheid verliet hierop lief veld en nadat de Bis schop weer in de eere-loge heeft plaats genomen defileerden .alle medebvierkfe.rsi vopir 'helm. Hef was een ptoAtige middag .dia zeer goed geslaagd ia. Frank Ltunis wterd ma afloop door Mgr. Aengienenf geootmjElimoE- feierd en door de medewerkenden mef eoin krnnH gehuldigd, j Nog een wonderbare genezing?. Na. de tlwee wonderbare genezingen, die ziA te Boiaiuraing ztadem lieibhen vïOiorge- d'aan, rvtardt fhans uit 0,'oiStakkeir, bij Genf, gemeld, da,t aldaar evemeeins een veriajnde vroiuiw', na, ©en gebed bij het b'aeld v|an OihZe-Lieve-VrouW vlan Louridee en Ju'ofc drinken vam een têuê bronlwlaber, helt gebruik van har© ledematen lreeff terug gekregen. De. onverwiaAfie genazan v,'ro|uiW liieelb M. E'eiusert, woont te Meieltk'erke, in Wleat-Vlaianderen, en liep reeds i(wee jaar op krukken. Deiza iklrdkkeii Zo(n z'ij te Oostakker-Loiuirdies, die een in Vlaanderen zeer bAlende bed©vaiaartplaia[ts is, hebben ,a A bergplaten. Be golflcngteverdecliiig. Zaterdag is hef, plain inzake Rei golf» lengte-Verdeeling .bei Luizer-n defiinitielf aan genomen. ,wia,arin HuiZen 223 K.P., gedu pliceerd met Kharkov; naastliggende sta tions Zijn Mofala ein Wjavsizlawia (Wjar- fiAau), beide op 7 K.P. afstand. Hilver sum heeft in hef plan .995 K.P. exclu sief naastliggende, stations z'ij'n Genua en Bratislava, beide op 9 K.P. Heiplau w'órdf nie|t ondeirteakend door Neidexlanid, Zweden, Polen, Finland, Griekenland cm Hongarije. Deze landen heibbeln bestoiten op hun tieigenriloiordige golven fe blijvien; waardoor heit gedeetoe der .lange golven van bef plan niet ini uitvbering kan ko men. In October vergadert de U. I. R. (Union Internationale de .Radio-diffusion) tb Am'sterdam en zal daar ©en andere ver- dbeling der tonga golven opmaken, (waarbij Nederland hoogstwaarsAijnlijk ,opi de fe- g'enwioordig'e frequentie van 1G0 K.P. zaj blijven. Naar wij van deskundige aijide vW:na- mein beteekenit "S23 Kilo Periode Voor Huizen een golflengte van 1350 M., tac- iwij'l 995 K.P. neerkomt op een golflengte van ong0v]eier 301 M. 160 'K.P. is de thans gebruikte golflengte van 1875 M. D'e smokkelzaalc van 47 llfticiicm. Doior heit Gerechtshof va,n Brugge had Zaterdagavond laat de uitspraak pla,alls' in helt geruchtmakende ptaoce®: in,Zake liet Smokkelen van 47 koieiein uit ZeeulwlsA- Vto,a,nderen langs den wieig van ReteamAe- ment nia,ax KhloiAle. Tegen ©an dertigtal verdachten werden zware sfrafflen en boe- tan geëisAt. Tegen de twlee Nederlandeirs, die in de ziaiak' betaieok'ken jwarten, maimelijk O. Oattoir ,en O. Delbbaut te Elede, riier'd 8 maanden ,gewangenisBltr'af igeëisAt en 340.000 friank boefcei te betalen «nat nog twee Belgischei medeplichtigen. Kali-kwesties. Naar het Hd.blad veirneetot, 'Zull'en de zer diagen de nieulwie pirijzien vain' de kali dlo,or de V,er. Kali Mij. W|orden bekfend gemia,akt; z'ij z'uiUan 15 piet. (vijftien .pre'- cenf). lager z'ijn dan de, fot duevelf gel dende. Het blad kan dein indruk nibt van ziA afzetten, dat men hier vooir ©ein groot deel te doen heeft meit, een gevtoto) van den jongen, SpaanisAen kali-invloett', die de maAt van hef syndicaat al flink a.an net banken is. Hei( 'wfordt daarin ver sterkt doordat het verneemt, dat hef syn dicaat de bepaling heeft gemaakt, daf afnemers (handelaars, coöperaties a.d.) van SpaanaAe kali gé.én synidieaatskali zujlein kunnen betrekken. Overigen® begint het aanbod v:am het Spa.amsehe product al vrij belangrijk te worden. Reed® z'ijn vopr de Zo,medevie ring vier schelpen aangekomen of ®top'- mend© (Lovaias, Samisö, Jumoi en Union), terwijl de Var. Spaansohe Kali-impioriteups maatregelen he.bbebn getroffen, dat vopr- loio(pig ..10.000 fan (i-u'w) per maand zal 'worden ingevoerd. Binnen kbrlteii lijd rial ook ZwIavelZure kali w|oirdein geïmporteerd. Bovendien aohijnt, in tegenstelling .in dertijd maf de PoofsAe, «ein abrupte in lijving bij bet syndicaat, vloarloopiig te zijn uitgestoten, zoadat «em mioiniopoliis- liaAe plosiiie ,opi de kalimarkt, alAans vaor geruimein tijd, sobijint te zlijln ge- eoarteerd, ©en amstendighrid, welke voor den. boerenstand niteit, anders dan gunstig kan zijn. Db flotei'iuii. Een der NederlandsAe mailsAepien heelt, zoo wordt bericht, een partijl pom pelmoezen aangebracht. Wïjl hopen, dat die proefzendingen goed uitvallen en dat dan deze heerlijke, sappige, gezonde vrucht geregeld .aangevoerd zal w'ordenwant in dat geval zal men wellicht ook' hef oog op de doerian laten vallen, deze heerlijke sjappjgo IndisAe vrucht. Waar aan de gedachte alleen al de liefhebben) doet watertanden. Als ge in Indië spreekt over de doerian dan smakken velen met de lippen bijl da gedachte aan al het heerlijks, dat, de doerian den genieter ervan "biedt, ter-, wijl weer anderen (vooral Europeanen) met verachting en afkeer den neu,s op halen. i Voor den liefhebber is de doerian da heerlijkst denkbare vrucht. D'e smaak doet denken aan mokka, met room, terwijl weer .anderen beweren, dat een portie .aardbeien met slagroom niet fijner ismaak't. Voor velen blijft het intüssehen onbe grijpelijk, dat er iemand is, die deize vrucht over de lippen kan krij'gen. Za stinkt .als een riool, dat in maanden nieit doorgespoeld is. Als het de tijd -van de doerian is van October tot Maart ,- dan riekt, met verlof1 gezegd, do gan- 'sche stad er na,ar. D'e inlander, die er dol opi is, deponeert de stekelige .schil len doeria beteekent stekel onder een boom, in. een goot, iof tegen'1 den haag van een huis en een, (Walgelijke; weeë lucht ■stijgt op. D'e vrucht verspreidt' zulk' 'een stank, dat het verboden is de doerian mee te nemen in ©en hotel offöp een schfj). In „drie man in een (boot, gezwegen, den hond" vertelt Jerome K. Jerome,, hoe een man een opstand verwekte, om dat hij overal een stuk' Limburgsche kaas' meevoerde. (Jerome zou liet anders hebben verteld,, als hij de doerian gekend had, W|anit ze verspreidt oen lucht erger dan limburg sche ka'as. i Norbert (Jacques, de D|uitsche s'chrij- ver, die jaren geleden een reis ovje,iJ Sumatra heeft gemaakt «n in ©ein:pem!- -sion te Medan de doerian kreeg, ver telt dat hij; "toen Wijf op het v0|orbeel;d van z'n gastvrouw', die a,an het hoofd van de tafel zat, «en stuk doerian ón den! mond nan), als een gek!"c»psprong en naar buiten wilde rennen, om het 'ergens in een hoekje uit den' mond te spuwen, maan juist toen hijl op het punt stond dit tel doen, kreeg hijl een heerlijken smaak in. den mond. Mokka, room' w'at ,a,l niet. 'Hij meent, dat de doerian in zich ver- eenigt ial del heerlijkheid en, "de verrot ting van het oerwoud. Men vertelt, daf de 'tij'ger verzot is op de doerian: en de pauw op de pitten, welke de tij'ger op, Zijini beurt uitwerplt. Vandaar ook', dat de jager of degene, dis in de wildernis een pauwl ziet opvliegen, daar in de omgeving ookf«en tijger ver moedt. De doerian is een zeer groote1 ent zwiare vrucht, wa.arvan "de schil vol ste kels is. iZe wórdt gedragen: in pisang bladen, opdat zi® zlop, ,in de haimd kam! worden meegevoerd. 'Opengesneden ziet men, liggende in ivakjes, roomkleurig© stukjes. Diat is het vleesA', dat om' d© groote pit zit. D.e ware liefhebber, 'dia wel weet, 'dat de reuk, lang aanhoudt,, neemt n,a een st.uk1 doerian (gegeten te liejbi- ben, ee'n sterke) ko.pi koffie met een lii» keurtje om den, voor een ander, hinder)-, lijken itouk' ta verdrijfven. VERKOOPINGEN en VERPACHTINGEN .Juni 20 Goes, 3 wijnhuizen en exvem, I Jonker®. 26 Hanswieeif, de sAe&Eisb'OUWweirf „Zee land", Jonkers. 30 Krabbendijke, veldvruchten, Van Dïjke. Juni/Juli, Kapelle, bouw'- en weilaniJ,, Kram. Juli: Goes, bouwterreinen, pakhuizen, Op- islagterrieanen, bouwland, enz., .Van, Dissel en Jonkers. Goes, woon- en winkelhuis,- J.omkera, Heden overleed, voorzien van de genademiddelen der H. Kerk, onze innig geliefde Echtgenoot en Vader de ZeerGeleerde Heer Dr. G. BUIJSROGGE, in den ouderdom van 48 jaar. Mevr. BUIJSROGGE—RIJK PIET KEES PAULA JAN 31669-21 Simpel veld, 18 Juni 1933. Heden overleed, voorzien van de genademiddelen der H. Kerk, onze geliefde Broer en Oom de ZeerGeleerde Heer Dr. G. BUIJSROGGE, in den ouderdom van 48 jaar. FAMILIE BUIJSROGGE FAMILIE RIJK Gobs, 18 Juni 1933. 31669-18 A.s. Vrijdag 23 Juni hoopt onze geliefde Vader, Behuwd-, T Groot- en Overgrootvader T f JAN FRANCIES BORGS, f v in het Ziekenhuis „St. Joanna'' v zijn HONDERDSTEN VERJAAR- f DAG te vieren. Zijne dankbare Kinderen, Behuwd-, Klein- en 1 Achterkleinkinderen. 1 4 Goes, Juni 1933. 4 Bezoeken worden gaarne S 4 afgewacht 's morgen» van 1 V 10,30 tot 12 uur en 's middags v van 2 tot 5,30 uur. 31671-21# het van ouds bekende HOTEL-CAFÉ-REST, MARKT 26 TELEFOON 3083 Prachtige Omstreken. Gentrum van MASTB03CH LIESBOSCH - BREDA Speciaal adres voor BRABANTSCHE KOFFIETAFELS. Voor gezelschappen reductie. Aanbevelend, M. LIPS De Notaris J. J. VAN DUKE te- Kruiningen zal op des namiddags 2Vs uur N.T., te Krabbendijke in het hotel van den heer M. OTTE, ten verzoeke van den heer JAN VERLARE Jacszn. te Krabbendijke, om contant geld, publiek verkoopen 11 Hectare 77 Are 30 Gem.} Zomer- en Winter-TARWE; 2 Hectare 35 Are 6 Gem.) ERWTEN (Schokkers en Unlca's) 1 Hectare 37 Are 3'/2 Gem.} C. K. BRUINE BOONEN; 1 Hectare 96 Are 5 Gem.) HAVER; 1 Hectare 17 Are 3 Gem.) BLAUWMAANZAAD; 2 Hectare 16 Are 5'/a Gem.) VLAS; 1 Hectare 37 Are 3'/a Bern.) MANGELWORTELEN 3 Hectare 73 Are 9'/2 Bem.) AARDAPPELEN (blauwe Beve landers en Eigenheimers)^ 1 Hectare 77 Are 4'/2 Bem.) BRUINE KLAVER (2de snee); 1 Hectare 77 Are 4'/2 Bern.) LUZERN KLAVER (2de en 3de snee) De verschillende kavels zullen nader bü biljetten worden om schreven. 31658-55» Huurauto'8 Een ieder die over vrijen tijd en veel relatie's beschikt, verzuime niet om inlichtingen te vragen. Brieven lett. A, bureau dezer courant. 31670-ift

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4