een nette Dienstbode koloniën onderwijs nieuwe zeeuwsche courant dinsdag 20 juni 1933 GEMENGD NIEUWS Rsport enSPELÜ MARKTBERICHTEN LAATSTE BERICHTEN Nagekomen Advertentie. BURGERLIJKE STAND Stukken Provinciale Staten. l jWl^jgLojLdsr Bontcnisae. Het getmeenitteibeisltuiW van Homlbeinfee de Pnojv1. Sitoen pm ©gn reip- '|a,n _f 72.700 voor ver betering mn den weig, loopende vian Üem Provincialen weg .WialZofflrden—Buitelt, bij da k'oim va,n Klopricrzland©, Merirwaarits maar en veu'.vbiigeints rtuoioidlwiaai-ife door Groe nendijk en daarna Oiorilw:aia,iits terugnaar den vomnofimden Provinciale» .Wieg, Zoo,als uit hielt, adrieS blijkt, is de (Weg thans in ondiea-boiud bij Lett, hij ,zial na zlijln verböfcarinlg Vej in onde^boind ha,ar de gemaante oyejiga.au. Ged. Staman vereieniigan zich met een en audelr en «feilen Voor lom: aan da ge meente Ho»teinis)Sie vooa- goinioemdlen Weg een voorschot? ia gevlen van ten hoiogfefe 72.700. 1 u ij Veclceccslonge rallen. Zaterdagavond heeft op den Breda,sphen Weg onder iWjnaqfrwesel bijt de Nederland- Siéhe grens op Belgisch gebied een ern stig ongeluk, plaats gehad. D|0 motor rijder v. Kaprp uit Br;a^s'taer|t( is omstreeks l j) |u,ur, :toen| hij voorj «en wiagen, wilde uit wijken met ajijin motor met rijjspian tegen lean boom gereden en op( l^lag gedood. Epn vriend, die in dei Ziji^pia» zat wierd zwaar gewond. D|e broer va,n "het slachtoffer, die op de duo zaj, jklwlaim er ,me't lenkelei schrammen af. i'Eergi'sjtermiddag bm'streieklg half een is op den R|ijlsWdjikfe|Cheweg, na,bij( de Broek- ploot te VGr&venhagei de 73-jarige jJ. L. Groenewegen wonende in de Watering- ^ehestr.a.at, vermoiedelïjkr bij "het overste ken van den rijWeg, door een perspijen- auto gegrepen èn met verscheidene izWare verwonden overgebracht naar het zieken huis) aan den Zuid'w&l, waar hij' .is over leden. i Overval te ITegelcn. Eergisferniaioht omstreeks 12 uur heelt ■een misj.uk,te overval plaits gehad op de alleenwonende ongeveer 50-jarige, Weduwe Burgers te Tegelen. D(e vrouw werd uit ha,ar slaap opgeschrikt, doordat zich een man op de kalmer bevond, die haar met een pot op het hoofd, isjloegl. jD'.e weduwe- riep! luidkeel^ om 'hulp, 'waarop de aanrander de 'vlucht main. En- Ikele buren kwlamen op het hulp)g,er|oelp toegesneld. Zij .'w,a,arsphuwd&n onmiddel lijk de politie, w'elke sjpioedig ter plaatse «nas. Ook' werd geneeskundige'hulp jnge- roepen, om de vrouw', die ernstige hoofd wonden ha,d opgelooipcn, te verbinden. Na. een onderteek' van twee .uren, waar bij verschillend© omW'onenden waren ge hoord, arres,te©rdei de politie den, (24-jarigen A. v. E. Een tne% hetwelk uit de woning der weduwe waisj vermist, werd in de nabijheid van de honing van den ver dachte gevonden. Hoewel de vrouw, die algemeen «als bemiddeld bekend rispt, veel geld in huis had, wordt niets, vermist, dan, dat mes, dat in de keuken lag. D» Verdachte, die reeds meermalen met dei politie in aanraking te geweest en reeds vroeger wegens 'brand stichting is aangehouden, blijft alle, Ischuld ontkennen. Bij' iq voorloopig inj yerz'ekerda hew'aring gesjteld. i Na. liieJiïk avontuur van ecu echtgenoot. Kamen werden open geschoven, terwijl overal half' gekleeds bewoners van jl«n Nieuwen weg te Loosduinen de straat op snelden toen te middernacht door de an ders ®oo stille straiat een kreet om hulp werd geblaakt, een Zeer 'benauwde kreet nog wel van iemand, die in doodsgevaar scheen te verkeeron, ff, Jfll Be buren togen op onderzoek' (uit en troïïen hun buurman op een stukje grond bij, Zijn woning, waar hlij('intuss,chen tot 'bedaren gekomen Zijn IJchaamsjdeelen met pijnlijke gebaren ziat te masseereh. Met een benauwd gezicht vertelde, de man die een ietsje onder den invloed van sterken drank bleek te verkeeren dat hij, bij z'ijfn thuisjkomst de( Ideuir op slot had gevonden en ten einde raad langs' de af voerpijp naar boven wa^ gekleuterd' pm via- het dak van eén zolderraampje zijn woning te betreden. Met moeite had hij het zoover gebraicht, toen op betover- fla.-chte geluid van 'voetstappen op het ■dak zijn vertoornde vrouwi alsl een moderne Kenau, naar boven wan gestoven ©n zekero edele dealen van h-aar wettigén xnan, die achteruit door het zolderraalm trachtte te komen, niet een stok van een Zeilzw.abbei' had bewerkt. ■Van twee kwade kannen had de ge- stu|chtigde de be^te gekozen, n.l. 'terugkeer langs den Weg vanwaar h'ijl ilrWaim. Onder luid hulpgeroep qdhbof hij' langzlaam maar zeker, meedoogenloo*? dooi' het houteu Wa pen bewerkt, naar buiten, viel opl het dak, tuimelde ov©t de goot heert en k'wamj zeer onzacht in het bleekveldje terecht, Iwaar de buren hem) jammerend 'aantroffen. Het zou onbescheiden rijin te verhalen op w'elke WijTze Mjj later vla de voordeur door rijhl vrouWt werd' verwelkomd. B|e inbraak 'in het Cuïlina|n-Hiousie te Amsterdag. In den nacht van '29 opl jSO Mei j.l. is, M-ar men zich z!al herinneren, ingebroken in het zgn. Cullinanhou^e in de Kalver- tetraat te Amsterdam,. Voor een twaarde van ongeveer 10.000 werd toen gestolen. et waq a,an de 'Amsterdam's'che politie ekend geworden, 'dat pr, wiat men noemi 'Vlakte" met de gestolen k'ostbuar- e en werd gevent. Bet earsjt viel 'haar OmJ w eeft jnlïi'ouW wonende op do v T'3,3^ «n in betrekking in de In- O'F beide adressen werd hnio n-Ti®6^ géleden tegelijkertijd eén gedaan, met het gevolg, dat ffevnTiS11 luweelen, ringen en'^p-elden gens mTt "-e1"*1 vervol- 'èontadf ha.d. Bet bleek de Of* W lav«" ïvn Ri.' een gunstig resultaat P- J Voortgezet, ondepzloek bleek voorts 'dat miles! (afHomstig Was van iemand pp den Achterburgwal, een bekend type (uit Dlonker-Amsterdam. Ofschoon deze niets in z'ijln bezit had, bestonden, ©r voldoende aanwijzingen, d,at ,allesi van hemj Pïkom'stig was geweest. Ook hij' werd in ciprest ge steld. Wo&n hïjl "begreep, dat'Jhijl als dader werd beschouwd, speelde hij1 open^ kaart en wees lijf den man ganvaif wien liij alles 'gekocht had. Z;oa kon! n,o5 gegre pen worden, llicze ontkent, maapf het 'Staaf vast, dat hij "in het bezft is geweest van een 'deel v,an' de buit.) pje overtuiging wint veld, dat lijf een van tie inbrekepsl is geweest. Bet onderzoek" 'wordt voortgezet. Bje iA'rkiiilirrak te Dralen. Die politie 'te bi jf.. haar "onderhoek nalald den inbraak' Din =|dagna,cht in de ^pastorie! van de K..-K. kerk ,td Dputen lot' belaing- aijlk'e ontdekkingen geikomen en hoopt sjpoe- :dig de apreqtatia van de idadeirs 'fegemoett| te kunnen izien. Bit helangdijkej verklarin gen v,an getuigen heeift men' «enige sporan gevonden die. een na,dea." ljeht; over ïle iz'aaüc1 Werpen. l j' C 'Die ichaiu]fïeur Hpriqsen Weeft "in 'dien 'njafht een au'tp op! verda'cPifel'wljrz'e met ge doofde' lichten gepiarkeerd gezien, ten-Wijl ©en onbekende m'apj de wlapht hield. Hïjl noteerde het nummer. Waaruit bleelki, Hat 'de .auto uit' Zuid-Holland afik'otaisjtig Ijvas. Bij' navraag door de pplitie te 's-Giuven- hage bleek', dut Wet jiumtneir toebehoorde ia,an iemand diei molmienteel'-in Indië .ver toeft en leih geen a,uto (op nahoudit,; ,2.oiodat de inbrelkei^ v(a,n een vatecjh 'inlum'mePbeWljfs gebruik moeten heblbbenl gemaakt. E,eu andere getuige verkalarde, .vier 'mannen uit de pastorie te hebben )zien'k'omein.V,asli Staat, dat de inbrelkters van het yeer liij' Djruten gebruik befliben gem'aa'kt. De ]po- litio is! van meening, daij de daden'S in een der groote «steden verblijf' houden en tot een bende vaa beiroep^inlbrekfers behooren. De diefl^tajl'èa te Renkum gepleegd, veir- toonen veel overeenkom'St met deiz'e 'in- braak. i Hater Wordt gemeld, dat 'gisteren twee hen-nicht© Am:sjterd|a|m!mers gean-esteerd zlju iJiaiigeniau doadgevallen. Aanv.ank®jk ontvingen wij1 het -Volgen de bèrjcht Zondagavond oms|t)reeks halfj-12 wilde de 25'-j,a|i'ige land'boiUjWeilsfzloon L. van Ide Put, wonend© te Oldebroak, nadat Jiij zijn meisje dat bij! "den. landbouwer "Wj. B in betrekking te «©har "Buis Ji'ad ,ge- br;adht, 'zi'cjB ua,ar ,de budeplïjik'e iwüning begeven. Op het moment, dat "hïf"buiten klwiann, W'en'd he|« door iemand, die hem buiten 'had st,aan opwajdhhten, m!et een pi' ander hard voorweirp ©enl Wjlag,- op1 "het hooi® toegebracht. D|e getroffene zieeg direct ineen. Nadat hetl'meifjje haai' patroon ge roepen had, ontbood! 'deZe onmiddellijk" idr. H., die 'n ^chedelbireuk constateerde. Man de P. W]erd hierop per .auto naair de ouderlijke wbningvervoerd, waar hij ©enigen tijld laten Zonder! itot belwusjtziju ite z'jjin gekomeni overleed'. Die kijlkls-e n gemeente-politie .gtellen een 'Oniderzloek in. D]e dader pf .da,d|e]i(s, izljjn nog niet bekend. 'Dje oorzaak üj ver moedelijk minnenijd. Nader vernemen wijf echter, dat' 'die toe dracht der z;a,ak geheel anders blïj'kt te zfjjn. Het meisjje Werd' gisteren n,an (een streng verhoor onderWtepem, waarbij' zïj bekiende, - bovenistaamd verhaal te lijebben verZonnetn. Zïj! deelde' tlians| med|e, dat haar vei-lodfde doior een zolderluik Ivan een zolder in de qchujir bij (de wtonin^ ran S. op! 'den betonnen vloer jva'sj geval len, met ,ate gevolg de ^chedelbi'jeuik met doedeüjiben a'flo|opp. i i i Moerdaanslag. Een verpleegde uit de rijkswerkinrich ting van Veeinhuizen dl. HL., die Vrijdag Vandaar is ontvlu(cht, heeft gistermorgen te Zeyen, gemeentel Vries(, e©n snoordaan- 4ag gepleegd op| de 40,-jarig© eichtgjenoote van den arbeider IT|. 'G'., die alléén (thuis' |w!a;a Die vrouw is zeer ernstig aan hals en beide polken verWtomd hn paar het ffiiekehliuia te 'Assen overgebra|clhht. Do maréchuuis^ée te Assen1 is met politiehon den op zoek gega,an en, (gistermiddag heeft 'men hem tusteiclhep Peest an Norg ge.vod den, verborgen 'iu een véld rogge. Verdajchte Weeft bekend, de vrouw te hebben aangerand. EHj wilde kleeren van haai' hebben om/ ,-zic'h tel veükleeden en' hij 'dmeigdie hja(ar tel -Zujllan dooden' als1 zïj deze niet gaf!. Toed de vrouw' nan zlijfa. ver.- Zoek niet voldeed heeft - hij" een broodmes Van 'de tafel' genomen en daar de levens- ïïjfeie verwondingen mee toeg'ebraeht, Ernstigauta-angeliih «Jl de grens hij Nijimegen. I fristernachit hs' op die gnens Nijmegemi' Cleel de heer J. uit 'Ofee'f met rijn auto tegen drie personen uit Keaintanburg plpjge- reden. Zeketoe P. P. Werd onmiddellijk ge dood, terwijl G. en Van 'B. 'zWlaar gew.ond werden. De auto is; in Welslag;-genioimlein. Tegen den chauffeur is plrocesMerbaal o(p- geimaiakt. Deze is depr de justitie van Cleelf in verhoor genomen. I Nader wwrditt gemeld, dat ook' G. is overleden. Belt derde, slachtoffer, maakt helt vrij Wel. j i i 1 Op rijken voet. ■Zaterdag is .aan het grenskantooir Pam- nesheide (Eerkaade) a^ugiejiouden een in Heea-len Wonende Popi, die 10.000 mark verborgen had in zijn sohoeinen eh spiktan. De Pool iweird naar Aken overgebracht fen het geld in beslag genomen. 'Een Woeste stier. Zondag werd de landbouwer Beuhuie onder Langeloi (gemeenitie H'aahsberiglein) in zijn weide door gijn eigen stier zpodainig aangevallen, dat hij levemsgevaarlijik' Iwjerd geiwond. Hij wilde de slier, die Wat woeist wa,s, kalmeeren, doch Werd do,or heit. beest op de horens genomen «n Weggefelingerd. Bet diea' rukte zich daarhij van zijn ketting los en wieppi richelandermaal ojplzijn eigenaar. Een automobilist, 'die ooggetuige. Was, waarsichuwdie de huisgenooten. Van den boer, die hem .in huis dnoiegeln. 1 ,E,e,n geneesheer, die spoedig, ter pik 'w,a.s., constateerde z'wlare inweinidiglei Ver< iwenidingen. De t|0,e:®ita|n,d van B. wlas; gis teren nogz'eer zlargwekketnjd. te 1 NopitWcier hoven, ^Ipajiacj Helt npiodWeer v,an de laaitste dagen heeft' in de *#aek Van Siint Sebasttiaain groot© -schade veuioiorzlank't «n tien doodeln geëischit. Kenteria, een vo-ott'sitald, waar; VejeJ &- bïiekén 'Zijn, heeft va» «Ie ^iprtr|egelnis zoozeer geleden, fdalt nilen ,de fabrieken heeft moeten stoipiztitt™. Tweedniztod ar beiders zijn buiten werk. Vissdienstebhlerpen en kleine siboiotmisicilieip'en zijin losgeriiiiklt vian de ankersen Varniötigd. Dia slploorWagen hebben izeeir geleiden do,oir hat noiadWöe'r. l Ben dai-p door slangen fiverv.iijle-n,. Uit Angioma (Turkije) 'w'onidit geimeld, dal ©en doa®' 'b'ij Afersina ,do,or dniZetodan slangen isl overVailbn. Veirsicheidelnie men- siftheu zijn 'door iglanigeiDlbeltian gedood. H|e|t dorp is flnte.ujjind. Op z'n Amjeri!4a,ansjéli. De politie i)e W]cenletn. ontvinlg een ®»o:- nymie meldieldeeling, vojglanis' WejUke etein' Wnft- n voering nn,ar Am-eirikhansdli modelopl tjouw, was gezet ,dn wlaarvian een k'wteiakeliing vlam het Themasialnuim'i de sbaatsBlehoril vioiom Mo,r- ming van leenairein, heb 'vioioirjwierpl iz|ou moeten rijn. V,a,'n dan vadeir Izibu, men dan ee:n losgeld Willen laflpanstem. Poilitieradhcr- eheurs sneld'eln maar het imatitiiiu|t, W;aaï rij vier ma.nnan aainilroffeln, die 'jjet. flip een loepen Wilden Zctltleln. Op het beveji!, halt, politie, took ©an Van da Vier ie©» haa-t'sva;nger. Slechts dodr. wdg te duiken kon ©en van de 'piolitiamiaianep Vermijden, dalt liij W'erd gesltokpn. Deze ïleichercheur trok' h'iemoipi rijn dienstoevolviear. Het Behoit trof den aanvallen- in dein- mond. Bdj 'wlag io-P slag doioid. De io|v-e(riga toanneni vlucht ten, doch. Werden ingehaald. Men vond Ibij 'hiun aïMerfffltia geen piapiier|e|n', dioidh Wel een ileteohje chloroform', kbord ,en knevejllsi. In dein hoed Van den ©en; Werd .bolv'emdieln een brief 'gevonden aa|n dein hioiedehllabri- kant M. Pollak, Waaadn eein (losgelid Voor diens .Zoon van 20.000 Hcliillin|g |w'end Melr- langd. 1 Vlieg-niigeluk. Bij' een Vlieg-demoUSitmatie opi 't vlieg veld van H^sey Wijf NanicfV, is een vliegtuig, dat akirobatiek' vertoonde, in botsjng ge komen inet het' dak' van een laod's;, waar door het benrine-reyeryoiri .ontplofte. Ver volgens k'w!am' het toestel tnssöhen de toe schouwers terecht. D|e bestuurder -is (ver brand; 25 meni?|dhem liepen brandwonden op; van vier hunner isjide to,estand ernstig. Eten Djiiitsjch Sihiip in de( iO-ostzlee vergaan, Gisternacht "is het Zlw'eedsche stoomschip As;ta met 11 zeelieden, die sichipteeukj hadden geleden, in de haven van S|wine- miinde laangekomen. Die sphiinbn-eukelin- gen vormden de bem'anning vanl het D|uit- ,s(cho stoomschip, Eirieh, daf met'feen lading stukgoederen van Hambnrg na,ar Eilbing in Oo'ri-Fruisen, Wa,ar het aclhip thuis hoort, onderweg, Zondagmiddag, in de Oosjtzee ten- hoogte van <Je Oderbanlk is vergaan. Die oorz'aak" van het .ongeluk is nog niet opgehelderd. Het qdhïpi ging on der bij: goed Wtesr en Vrij .kalme iZee. Die bemanning ging in de redding^booten ten iteaphtte SaysnitZ ,op K.ügen 'ta bereiken, totdat zlij' 'door het Ziwtoed'splhïe jstoomsbhip w'ea'd opgenomen em te Swinemainde pan land gezet. Dje OiftStenrijksIcli© misdadigers. Dje A£a,an,dago|c,htend-bladen melden, dat het 'onomdtoptelijlk vaststaat, dat de bom menwerpers! van 'de jongste aanslagen lid izlijB yan de gewapende nazi-fernili,ti©^. JBet .-ondeCzloek Van de politie isj her gevorderd vele 'gearresteerden hebben 'n bekentenis lamgelegd; de namen Worden nogl geheim gehouden. Br sjaan gewiphltig'e politiek'® besjissimgan ,te wjaiclhten. Ooit Zondiag zljh W'eer daden Van' ge- Weld ite 'Wieenen gepleegd. Eir rijn ver- kjoopkmamen ein telefooncellen in brand ge^toli'en, spiegel,ruiten van koffiehuizen en lan-dea-e lokalen,' verbrijzeld, enz. Bij' botsjngem met de' politie rijn er der%j menslchen in hechtenis genomen. Ook in de provin|c'ie i^ het op vele plaatsen tot relletjes van da nazi's gekomen. Moord op een Ziivnistisiheu leider. Zaterdiagavond is{ dr. Chain Arlosoroï', het hoofd vanl de politieke afdeelingvan de Jewesjh. Ageney, in Palestina, te "Tel Aviv aan het isjrand doodgeschoten. |Zijn vrouw zag twee mannen de s(choten lossen. D(r. Arlosprop'fl Was juist uit jEiuij>pa, teniggekeerd, waar hij' een bezoek aan Dluitsjehlamd gebracht h,a.d in verband! baet de kolonisatie va,n jliood^che, uitgewekenen in Palestina. D|e inilliiynwii van die dames Wende!. .Wij hebben indertijd het een en lander meegedeeld over da zonderlinge dames 'Wendel, die te New York in afzondering leefden ,en zich ejeihts weinig uitgaven veroorloofden dolch diö ongeveer 75 üniil- lioen diollar bezaten. T,oen de l,a.abate daZer ongetrouwde zusjters stierf kwamen er uit alle hoeken en gaten mensbhen op zetten, die beweerden, xefo'ht' te hebben op een deel van de erfenis). Onder hen w,as zekere Thomas Patrick Morris, een huis- Schilder uit D|undy. Deze beweerde een zoon te rijn van wijlen een broer ,v,an de dames Wendel. 'Hij isteunde zijn aanspraken op' een ge schreven aanteekening in een bijbel, welk© aanteekening gedateerd was, van 1876 en waarin 'Sprake was) van een huwelijk van dezen )Jlohn 'Gottlieb Wendel. Maar de domme huiss'e'hilder had deze aanteeke ning zelf geschreven ofdoor een ander laten Schrijven in een Bijbel, die blijkens de uitgevers inl 1923 W,as igedrakt. Elders in dien Bijbel w'aq nog een aanteekening dat Wendel alle^ naliet „aan mijn zoon Thomas Patri'ck Morris Wendel." Schrift kundigen hebben uitgemaakt, dat de nan- teekeningen niet geschreven waren door J. G. Wendel maar vervals'chingen zijn. Thans is de huisschilder uit Diundy schul dig verklaard ,aan valstehheid in geschrifte en poging tot oplichting. 1 f IWi-di-,roiii een aardverschuiving te Lyou. Te Lyon lieéft zich boven de plaats;, waar eenige jaren geleden een aardver schuiving ruim 20 slachtoffer eisehte een nieuwe grondverschuiving voorgedaan, die grooten ychrik onder de bevolking heeft veroorzaakt en een massale vlucht' (uit de betrokken stadswijk tengevolge had. De voortdurende regenval v,au de laat ste dagen had, den grond onder de ge heel© wijk' onderspoeld en leidde er Za terdagavond toe, dat de onderaardsiche kanalen, die van het hooggelegen! stadsge deelte naar de Rhone loopen, de water massa niet meer konden verwerken en overliepen. Groo.te hoeveelheden water en 'slik stroomden door de straten uaar den Rhone en maakten het Verkeer onmoge lijk, waar'door ook "het verkeer langs den grooten straatweg naar S'ijr.aiatsburg ge stremd werd. Over een afstand van 2 K.M. rijïT de muren van het kana|aü" ingestort, terwijl men' vreest dat op nog meer plaatsen 'de mto'en liet niet zul len kunnen honden. Die buurt is geheel 'afgezet en groote groepen arbeidersj rijn ,aan het werk gezet om! het gevaay te k'eeren. S,teéds| meep menschen in de hooggelegen wijk" ontruimen hun woning. Clominuuistische xteopiagauda. De piio'U'tie tie S;Oielra,baja heeift oldlaaa* ©n in andere pjaat'slen, o-a- Malamg, 19 öha- meestihie. omdeaiwljzters )eh oinidei'iwljlZ&reZSein geairröstieterd, vlerdaiobt, vla» ,da vemslplrei- dimg in geihael Indië gednjwnfdie maanden, van «ein ,eoimim,U|njs|tislelb plattffiflet in1 Cbi- neössdhe kaaiakt|efflsi, genaamd Die i'aade vloed, in den 'vloirin! van leeln' tmaandbïad. Bij huislZaeikïn]gein ie voel mialtea-iaal in btasttag ge» om ein. R'. K. Ypietbajtederatie. 'S.D.O.U.O. uit Ulff; dat vorige iWeiek da Delftenane» sloeg, hieeïlt. ZZmdug ?n de kamiiioensooimplcfi'tje, van Wilhelminia te (Weert met .31 Verloren. 1 R'.-K. Z. V. B. ViesRiohur 20. 1 Zondiag Sjpeelde Vios, I va,n (Hemk'ems- Zand op haar' terrein een vrieudis|cjhhijifp!a'' Jïjlken wedisjtirijd tègeni R|obkir I - uit jïaes. Riobur iqpeelt met, den wind! in den/ amg, Weilk' vooi'de.el hun goedl te piais) 'liioimt, w|ant, ofsjchoon Yiosl sterker bEjlk't, rijn de withemden meerendegl'Sj in den panval. iD.è Vios-aiciifceirh,hoede is echter aetie|F"en de doelmjan .^topt) alles Wat hem' aange boden wordt, I i I I l f Veatechillende malen gaan ook 'de Vi,os-- mannen op het' vïjjamidelijike doel a'ff en krijigeii inenigen kansj. Na een inWorp onbétaat' oen schermut seling voor het Gbess,c|h'e doel', wiaairbïj' da Enksjbuiten zlapht in-tr.apt (10) 'Uitf leen der vele vooriz'ettenl van den rsc'htslbuitjen komt de ba,l na,ar "den mjoiburtkeeper, 'die ferngsjlaiatj 'dopb d© middenvoor van Vios geeft hem ühlansi het naikïjkfen. 'j(S|t)anjd':; 20, iwla(armed'e de rn's't ingaat.) Na, d&.mist' is Beirikfensgand (meest nan het woord, m'a^ Zonder ^ujeWès. Wegens den regen moet de ffllatph fcirca 'n klwlartier vroeger eindigen. r F {Robur leverde gpeds( aimenspel, maar te ■'zlwlajkr; terwijl! de buiten'sfe<el'ersl niet) voor hun taaikr-berakénd wiaren. 'Vio'S, bleek goecL-opgesteld 'te rijn, dqch ide voorlinia rnloet het sjp'el Meer en vlugger verdoelen. Font is[ oolk het traplpen najat 'den bal doo» it'w'e© man tegejljlk! Pastoor Wieniien-bekier. De Wiedsltirijden om bloveffligiearqamdeto' be ker beginne» clpj 2 Juli ia,s. De ffidtiinlg hadft op den ,o(plelninggdaig tegenover elka'ar ge-' bra,ebt'PatrijzianDato, en RjolburVol harding. D,e 'Koelkiaeiklem sIpaLen tegen Vips, WaarschijnEjlk op 30 JuJi, ;daar de tussclhien- Jiggende Zandaigen iaj!!|e 'WeZet rijn do|or voox-iwed'sitirijden v,au de darpan, pm 't plattielands-riïtal isamien te iSbeRiem, ^0ni ?t spelen van 'n oiefan'wledsitirijd vlam. laaifet-' genoemd taam, Waaa-sdhijnÊiik üreigen ©en' V ieislt-Bra!bant(Sloh elftal. - v. i Opi 2 Jjili zal, naar Wa vernamle», Coln- 'Af'feslzione de Zaak' «helt 'haar imuiziek op- vroolijk'en. jHvïentu'eiele IwïjlzlgiiJigen 'ziiü- len nader in dilt blad brirend Wprdem gem'aiakt. 1 K. N. V. B. Go, Ahead kam pit), wj. 'paomdat Zpnidag .P. S. V, luit Eindhloveln van de Derienteniarem vetfloor, is Go Ahead kampioen van Nederland gteWorden. 1 Goes IMilitair Elftal 61. 4 Zondagmiddag had ta Goeg de! aange kondigde w'edsjtrïjH .plaats tusschen Goes I en een Militair1 Elftal van öe Apleidings'- Ic'ompagnie te Middelburg. De gakten naimem.' na een ikw&rtier spe- lenls de leiding, Waarna de thuisclub den isjband tot de ruist Wist op te voeren itot) 4—1. In het tweede gedeelte was het wejen" Goésj da(t nog tweemaal scoorde en een Welverdiende overwinning op de militairen Wist 'te behalen. 1 Goes dat WederoanT enkele reserves in dezen Wedstrijld had geplaatst, voldeed besj ©n voopal' de link/sbladk, hoewel voor laehterspeler wat klein, belooft toch eén goede Wacht voor het le (elftal te worden. - Es|)('ranloHe\auien", te Bergcii-op"Z0am 'Gitijaagd voor jjiplpnia A: te Goes), da dames P. S. Boudems' ie^ A. G. Eejlenraith ,te IWplffiai't^dïiik!, mej. E. AI. iWestl r te Eortgsne, dhr. Z\. O. Soiomé; te St.-Laurensj, dhr. G. van Loo. GOEB 20 Juni .1933. Boter: per Kg. f 1,50, pier. halve Eg, f0,75, aan piart. f 0,85faibr.hoitejr, f 0,90, afw'ijlkende bate' f 0,60 per pond. Boter van handelaren fO,75 per pond. Eieren: per 100 rinks f2, per, 25 stuks f,0,50, ,a,ain plant. 3 et. per stuk;, eendei,eren psr '100 st. "f 2, poglje-eilergn, fl,50; ganseieren 5 cein't per rink. 1 Veemarkt. Plein „SJojt 0,sbende"« Aangevoerd 50 biggen en 6 kalvietletn'. GOES, 20 Juni. Edeivteiling „V. P. Z." A'U.nv. 1422,2 eieren, plrijs f 2,30 p. 100 at, Vcilingsvcrccn. Z,uid-Bev*land, Goes. Veiling vian 17 Juini 1933. i Gnoo,te veiling. Kruiabeasen f4,504,70, idem mat Meeldaiulw f2,90 par 100 Kg, Kleine veiling. Vroegs kensan f 1015, Aardbeien f 8, —18, id. Be saoa-t f 37, Tiomaibein f 14 24 id. He «loont f 812, Tunmlboiondn! f 12, DapeaWtan f 410, Peulen 14lij,. Postelein f7, Vaioiege laiardaplp'elein f!57, ouida idem f0,10-,0,30, alle per 100 Kg.; Bloemikidjol f 68, idam II© stooait !f' 1,5.0 4, Kropsla "f 0,500,70, ;alle par 100 at..;. Bloeoaien fl10, 'Rhabarbea- f' 2,50, Sel derij f2, lallep-eir 100 bos:. i Veiling Van 19 Juni 1933. Groote veiling, 'Kiuisbeslsan f4,30—4,70, p. 100 Kg. Aardbeien v.itt. 101/2 ■uiuir: Jmciunda A ill, B f' 9, Madaniiei Mauitat A f9,20, B f'7,70; n.m. 4 uur Jiueunda, A f12 12,90. B f9,30, Miada,miaiMonbo|t A ï',8.—9, •alle pier 100. Kjg. i 1 Kleine veiling. Aardbeien f'78, id. 11© soioirt f 57, Kersen f912, Toniia.tlen 112129, id. kriel f9, Dubb. Princesislebao'nem 158f Tuinbooinen f912, id. lie K|0,oiZl 15,. Postelein f 68, Spinazie 'f18 Doperwten f 916 Peiuian 11521, Vroeg» Aard appelen f 36,50, idem poters' 12, ouid® Aardappelen f 0,20, alles p|er 100 Kg. Meloenen f 3137, 'Witte fcolmkioiminiers 13 5, idelm II© soiont 123, igffloiene Kom kommers f 24, Bloelmkioiol f 613, id. Ha soort f' 1,505, Krioplsla 10,50-1,20, «He per 100 atjulda; Wloirfeltein tf 48, Rlha- barbeir f 3,203,70, Riaanmenas' 12,6 0, Sjalotten fl,50-1,70, lalffie per 100 Bos, Veiling te Middelburg. Dp de veiling v|a,n 19 Juni daden: «pi- »ia,rie 38, cent, positelein1 46, (miolslklruï 2, .kaïssnijboianen 4660, wlaigeniaarsbaomieB 60, suikerboioinen 39, sitofcgnijlboioinien 39. 43, riamBnijtaanen 4446, zlwlartjeis 59, 63, princeseelbioianett 6468,. tuin'biopine)» 612. doperwten 1320, peulen 7'22, Zuring 2 cent, alles per 'Kg.jpeën 151/ss cent, ra.pen 3, knot,en 25, juien l)/2 —Zi/ii, selderie 2V2—4!/2, ipetarfilelie ê1/^:4V2i. ra barber 21/a41/2, radijs 11/2, Woaenkruid 2 cein't, alles pea- bios; bHaetmikoioll 18; cent. andijvie V24J/2, kropsla 0.1J/a',. komklommea-a 17 cent, alletsi per stuik,, R,OTTERDAM, 19 Ju,ni 1933. Vae- Miafkt. Aamvote»: 619 koieiien en psislem; 42f vette kialvierem; 561 sdhaplen en lamtaeirenv 984 Varkans. I PrijZan par 1/2 Kg-« 'ltoeien 1618, 22'i/2—25, 27—29; oslslen 16—17, ,2|1— 2'2i/2, 2426; vatite kalv/erem. l'2i/a20, 25.271/2. '3135; isielhaiplen pleir rink f6 lo; zniigla.mimieii1en st- f'811; varkëna p,p. 141/2, 15, 16. Zaden: La Plat», rnlais f'64,50 p. laslt. Vlas, 1550 Kg. 'bla,uwr 0,400,60, 100CÏ Kg- wit 0,400,55 ,1400 Kg. Hjóll. 0,40,0,55, 1500 Kg. dauW' xoo|t 0,35 0,40 gld. AardaplptejleinRrielsebe eigianheiniers 25 50 et,, p. H.L. Zeieufwislclhle bante en blauwe 0,701, htavote 11,60, Ried' Star 0,901,40, .Voiaraardapp. 0,200,25 gld. allies par H.L. Maffia Spirinigs 1112, Wlasll'. nieiulwle 68, WjeejtL kfeine 40 et. p. Kg Go)os IAdelborsten Naar men ons mededeelt zal Goes X Zondag ia.®; ©en vriendsdhapipelijlken wed strijd spelen 'tegeii de „Adelborsten" Hear Kon. Marine t© Vligsingen, op het spurt- terrein a,an den' Poldaraahewteg. MIDDElLBUR.G. Vrijdaglavond Aliddölbungsiah muziekkorps ©en .uffivffler- ring op hiet Miri'eniwiatier en Zopdag. la.'S. izlal bijguniatig Weer in de Abdij «le uitjytaerilri(g. ijliaats beibbein, die Zondag j.l. mperit. worden uitgesneld. I i r 1 Terstond gevraagd bij Mej. HOORNICK, Geraniumstraat 10, Goes. GOES. Gelbonetn: Irène Galbriel Joae* phine, d. v. Firinin Jöse(pjh J.oammes) Cor nelius Gall© en Doroiühèa Ellisaibatjh do Coninok; M'aria an Johanna, dochters van.' Jan Quakkeiaar ©n Johapnla van Riet;. Hiendricus Gerrit, z'. v. Elias Maas ie» ElizabeiJh van dea- ,W|aele; Maria Bieitoo^ niella Thenesia,. d.v. Johannes. Bapltigt 'dff de Jonge en Adriana Maria Plelte;rz. MIDDELBURG. OndieatamiwdWl. L'. Schut, 20 j. ©in C. Kramers, 18 j.; J. A. v. O'Verbeeloe, 38 j. en C. O. v. Grocut- lieiasit, '37 jr. GeihiiWd: J. Griep, 23 jr. »n M. LouWa,. 23 j.; P. Wjondeaigleim, 55 j. en J. Over- Wteell, 48 jr. Dvexle'den: J. J. Diesch, 36 j., géh. met D. Simplslaax, J. A. Julianus, .73 j., wied, H. F. Beenhakker, i 'f

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3