DINSDAG 20 JUNI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT GOES f IN HET KRAAIENNEST ■vaart-Mij. Zealand te yiispingen, waren S aiandeolhoudeirsj aanwezig. D:e vergadering vereenig'de zich z.h.s. met liet jaarverslag, de winst1 en verlies rekening, de balan-i en liet vo,o natel pin Üe winst ,a.d T20.177 over te brengen op het nieuwe boekjaar. De vergadering herkoos tot clammissa,- lis den hoer ÏWj Kakebeeke en vernjilui, dat ir. J. A. Kjalff 'hls! conimi^paris be dankt heeft wegen.4 zijn benoeming 'tot minis,Ier v.an w;aterstaalt. De «resident-commissaris, do heer T. (-1. de Meester, deoldei mede, waar dit niet [tijdig vqor deze. vergadering ist hunnen worden aangekondigd, een eventueale voor ziening in deizei vacature tot volgend jaar zal moeten 'worden aangehouden, waar mede de vergadering a-ccnord ging. Bij de rondvraag; wees de president er op, dat aandeelhouder® gaarne dividend uitgekeerd krijgen en ook commissarissen zouden niets, liever zien ,dan dat dit 'mogelijk w;as. D:e maatschappij heeft ech ter o.a. groote moeilijkheden gehad door het verlaten v(ah den gouden istandajard door Engeland en het steeds !d,alen yan do (Engelsche valuta- Stpr. brengt groote liulde a,au do directie, die p.a. door het samenstellen van 14-daagsehe schalen do maatschappij zonder te groote schade v[oor_ d« moeilijkheden heeft heen geholpen. iDIo maatschappij' heeft niet alleen geen ver lies "geleden, zooals de meeste scheep vaartmaatschappijen, doch zelfs nog iets 'overgehouden. Spr. hoopt, dat de direclio nog lang voor de Zeeland zal kunnen blijf- ven weaken in deze richting. De, Gastliuis'icWestic. De giaslt,huiiscoimmissiei is iziqover met liaar rapport ge,r,eled, dat zij oen diazler daegn bat concept-ra,ppMi'k kan sameinisibellein. i lVoo|i- definitieve vaststelling «ui het aiog a an 'het Gaslthiusbestimir te r inz'aglc Jor dan gegeven, Waarna Meriwadht m|ag „wor de®, dat «verlegging v!an hot rapport in iede'r igeval vbou* 15 Juli |z|a(ï plaat® hrib- hte'n. „Ojpa" Bergs. i 'n Interview1 met 'n hondiqrjiarig® .-behoort zekeï niet tot 'de dagelij'Usjcho gebeurte nissen. Gieter hebben wSjF dit zeldzame feit mogen bleven, toen wie in „Sint J|o,anna" zaten tegenover den oudsten iuwtoner van Goes, dhr. E. Borg®, in de wiandeling be kend a,lsi „opia Biorgs," die .Vrijdag a.s. zijn eehwfeeslt ia,ls wereldburger hoopt te vieren. I „Opa" mi®t het gezichtsvermogen, maar is\ anders nog w;at men noemt een krasse pttde heer. Hij[ 'i,® vrij goed, ter been,; hoort alles! goiadi; is bijl" ije jrinlken en, mag zj|ch verheugen in een opige|w't|klj humeur. i „Op,a. wjasj dan ook, nadat behulpzame handen hem in de groote ,en gezellige Wachtkamer geloodst hadden, terstond be reid op al onze vragen te antwoorden. Zoo kwlajmen Wij aan 'de weet, dat „opa" Goesenaar van geboorte is. Zijn wieg isjtond op '1 Rposjeshof. „Vertel maar eens) Wat' van uw leven," animeerden wij Sen a.®. „eeuwling." „Opia." begon inderdaad blij "hetj begin cn 'deelde mee dat op rijn eersten levensdag ide olie-meul-en afgebr.and) Was|! Zoo haidden wijl 't eigenlijk! niet bedoeld en daarom naman wij weer Se leiding van het gespirek en vroegen den honderd jarige o.m. of hij 'soldaat geiweest was. Javijftien maanidein had hij in den Bjosch gelegen on latei' had kijf j,de kamp van Zeist" nog eens| bezocht en met gloed kregen wij' [toen een verhaal te hooren over een schitterende illuminatie welke in „de k,amp" ter gelegenheid van een kapitein^'feedt ontstoken w,a.s. [Wjat voor handwerk „o.pa" beoefend had? [We ontvingen 'h uitleg, die 'ging in de richting van het „van alléi [markten thuis." „D|an hier "en dan daar en wie me een Bubbeltje imléér gaif, had me," .zei „opa"1 zakelijk. Altijd in Goe® gearbeid? „'Nee lioor! wel eens' 'n stuitje buiten Ide stad ook." Om di't te illustreeren ver telde „opa" met Idem, van "n aöhtdaigsch verblijf in Borspelen voor üelf'w'erk',1 We informeerden verder. Op 24-jarigen leeftijd was' „opa" ge- Ifcronwd. „Hoe heette u'w1 vrouw." I j „CorneliaKeetje" wa® 't 'antwoord. „En ha.ar achternaam „Opa" prakkiseerde, doch kon er niet opkomen, ,,'t I-j ,al zoo lang, geleden,' zuchtte hij. „Al 28 jaar dood. Andeiil kan ik 't Wel zeggen, maat' als ze veel vragen, begin ik te sjuffen." Die nieuwsgierige persmannen ook,! Zeven kinderen had „opa" gehad, (deelde bijl mee. De meesjten vroegpgestorven. Stuipen. Zoon en; dochter in leven ge bleven. Besje IdiGc-i-enTot zijn 95ste jaar bij" zijn dochter in' Goes' geiw'ees't. Nu al weer Vijfff jaar in heit gesticht. O'f „opia," [tevreden, was,. Nou! Alles» prima. Eiten en drinkeq Nergens na,ar te. w'achten. Jja'de zustertjes Wlaren goed voor hem. „U kunt nog) zoo goed! .z'inigen, hé opa." „'W.eét je daf ook al," glunderde liijï Terstond nederiger: „In de kapel niet meer hoor. De nieuwe liedjes! hen ik niet." We begonnen over den diajg. .van Vrijdag. „Opa werd zoowaar 'trots. „'Ja, dat beleven er niet veel. En ze weten het tot in Amerika toe. D'aar heb ik' kennissen. In Amsterdam ook. En in üen Haag!" „Als die allemaal komen!" jDjaar moest „opa" om lachen. „Dat zal niet hoor. Laa't z'e maar doen!" We keuvelden nog even mtet den ge moedelijken onden heer en beloofden cillea in de krant' te zetten met z'n portret er bij'. „Opa" schudde z'n' hoofd. Deed pf hij het teveel eer vond; bleek er 'toch. Wiel mee in zijh schik'. 1 'n Stevigen handdruk wisselden wij; De jongste toto van den oudsten Goesenaar. „Opa" Borgs, die Vrijdag a s. 100 jaar wordt, gekiekt voor het R.-K. Zieken huis „St. Joanna", waar hij sinds 5 jaar een liefderijke verzorging geniet. dito 'n welgemeieii'deu groet en -ven lately Idwiam de zimsjter weer onif„opa" naar zijn gezellig hoekje op de mannenzaal je. brengen. Vrijdag hopen ire hem in jubileums-jfe^r Iterug te zien! K. H. ().-Waterfeest. i Voor het op 16 Jjnli |v4 bp de |Z;uid-> 'BoRandisphe moren te Wonden Watei'i'éesll van den K B. O, kan ïn sn( iziph van lieden iaf opgeven bijl de poi;retfp|andenta (yao| den K. R. O., inej. Simons) alhier. Die afvaart heeft te Leiden plaat-). Die piriji® der declnemers-iijaartein, trein reis en ooottoicht inbegrepen, is voor de Ooes,ena,Tcn op T 4,67 gesteld. 6 NIEUWE KADIO-TOEISlTELLEN (N.S. E. en Philips) vanaf f129,Ziet de etalage. Hoofdagent: J. M. Polderman, GoeSj Telefoon 129. (Adv.) Driewegen. In die jongste Baadsverga dering is benoemd tot, Gcim.ae®|t.e|0|ii|tvanger dhr. J. van Ooisten Mz. en tot eiecircita.ris- pettiningmeester yan hot B.urg. Arnrbie- s'tjuur de heer A. ,Wi. Nie|ulwieinhuiao, bei den alhier. Ovezand. Vrijdag vergaderde de Ge- meent,ema,d. Aan hot 'bekende -adres viain de 'gtemeanite Poointvlieit werd ladhaeiie be tuigd. Op de doioir heit Christelijk' Sohoiol- b est uur ingediende aanvrage voor inie|uiwe .sohool'banken, ingevolge art. 72 dor Lager Gnderwijsiwtot werd [goedgunstig beschikt. In verband mieit het vleinzoek va,n da Coim- miissiei, inzake vermindering bijdrage lo- kaalspooir, 'werd besloten hieifc voorstel van de N. V. Spoorweg-Mij. Zuid-Beveland lo aanvaarden, n.l. geinoiegtan ie n.men inet eien reductie van 30 pelt. J ast,gesteld werd de rekening van het Burg. Armbestuur over 1932, met een be drag Van f' 8978,43 in lOiiiltiv'aing an'f 87,71,36 in .uitgaaf, alamo mei. een gopd slot van f207,07. Icrseke. Do,oa- de firma gebroeders, Lin de,nbeirg .alhier is besiteld bij de IJzlerwerf iaardingen een state aniofcoirkotter "groiolt ongeveer 300 mossritionnein. De boat zal besi hikken over alle moderne gemakken en zal vo-oirzien Worden vlain een liier sysiteem-Bakker -te Ieraelke. Voor He imotcir is nog geen beslissing g[nn|amem. Kwaden damme. De Sacraments processie. Zondagniiorgen. De regiem viel in s'ta'oomein vanuit dtein hemel meeir. Dia memscben, die naar de Vroiegmiis gin gen, z'etifcen het op 'n hollet,je en' kWarnen desondanks tooh idrijfniat in de- kork. Om half 10 hetoeWdp bedl'd. Hjailif' 12: Dtei boiomi- krninen, die- de heele; moirgen- kaarsrecht in de regen hadden gestaan,, boglan voor over. 'n Stietvige wind iu.it' 't Zuid-W|est,en kwam oplzieitltieln en veegdia den 'hemel schoon en zloowiaar, daar klwlam oölc hot zonnetje doorbreken. Ein met 't zonnetje herleefde de hoiop in altar harten.... Mis schien kon de prooeisisie: nog jdoorgaan. En 'tik ield stand. Om 1 iulur begon de ,gieizel- li-ge druktei al va,n 'it aantrekken der cositiUumE, 't aainlbindieai van d'ei Elnge-len- vleugelen, enz. enz'. Ein !feqe|n de kftok 2 uur geslagen had, Was de Kwadendamsche bijna, te klein o,m de: gewleldi,ge men ie bevia,ttlen. De zeeraerw. v p|a,staotr, de |oip|p(3rshe leider deun ipro- iin doior 'n ibeikw'amen jsltaf van goed afgerichte elo|mmis|saj'isige,n en -.assen, lie.pi bedrijvig hielen en weer om de -laatste maatregelen te treffen. De aerw. pater Arnnlfus aetebrserdla ifc Dolf. En nadat, 't Salve Kcgiua gieiziongein was., Steldie de massale sitoet rich, «p. Die vaamdeldragei'S en -draagsters stelden zich op, de daarm-eie eio,rres[pbindeieronde gnoepi-n. er achter, pa,stoor met rijn 'generaleeltaf" druk in de weer om 't oï ,te regelen, en.... daar trok de plroioessie dS kerk mit,. Viopmoipi in haa.r fleurige, rooid-'witltie costuiumpijeB, de ledien van de KorfbaltCiuib. Daanaidhter dia witte bruidjes, de kleine meisjes in Zeeuw scih cttsitnluim, de pirachtige Engelen- groepiioim kast. te' gaa-n, -elke vereonigingi dia 'er op K'wiadeindanime is,. Rv'as in de processie vMtegeuWtoiordigd. Natuurlijk trokken de g'roiep'en in uiudfiü.rm de meeste aandacht. Daar liad je b.v, de ^Koekoe ken", stevige boys in znvlart-igeie shirts, Zwarte 'broeken en zWart-g-ete koulsen; de B. V. L. emzl, enz'. Ook 't nieuWie balda kijn trok de aandacht. Wprkelijk' een schitterende aanwinst onzer kerksieraden. Dóór de met vlaggen, bloemen en beel den versierde paden trok nieto taiaaf 'kfiuiElt- lalt.aar. dat in 't midden Va,n' dön tiiin 'vva,s opgeslagen. Begeleid doet -,;Can Affes- Kio-De-, zong men „B-ex .Cl-emantisstoe", en „Adoro té". De zieereerw. lieer P.asitoioir hield daarna 'n gloedvolle piredik'atie, waar in hij ,t do-el en de schoionheid van ctetZe- nulde,bat,oioiging .a,a,n den Liefd©k,oini'hg( pp heldere wij'zte uiteieinzette. Na, den ziegen met, 'l, Alleriieilligste' en '4 lied „Aan U, o Koning der eeuwen", dat doioir è,lle miein- scIk'ii uit volle borst 'werd meegaziongen, itr-ok de processie w-cier biddend en ringend naar de kerk terug. Inderdaad gold hier 't woord: .„Gloria magna est sequi Dominium". I)e wappe rende via,and-els, de kleurige uniformen, de talrijke vlaggen en bloemen., de sltijlUvólle .eetepo-oirt, 't magnifiek versierde Godsge bouw, iu een Wopi'd alles was- gedaan oto eon zoo ginop'tis'ch mogelij,tóe, hulde lie bren- gein aan God. 'n Dag, Waarop vooral de zeere.crw. heer Pastoor, maar ,oiok alle parochianen met voldoening kuMuein te- rugz'iem. Nauwelijks thuis:, plaste- weicr de inegein... In de gezellig© huiskamers, hie-rdnichteii we nog e,en,s de schittorende processie. De ne- gein kon nu gv-en kwaad sneier 1 Zaterdag j.l. had alliieir do jaarjlijk- soh,e kampioenschieting pilaafcs van diein Z.eeu'w'sóhen Bond van ©chultttlanslvlareiani- .ginigen. De opikoimsit /mm ima;ti|g. Sleiclhits 44 schutters honden, na 't inleidend Woioird va,n den vo,orzit,t«r ,dhr. P. A. Rijk te Hiednk'ens'zianid, dein strijd .aan. Do uitslag was als volgt,Ie ktapi, te vens kampioen, A. Luijk K-ian ,,,W!. Teil" -te; Ka.pielle; 2e Wlépi, J. Rijk, vain „W- Tiell" te Ovezand; le zijvóigel, C. Rijk, van „W. Teil" te Ove-zaind; 2e' iijvksgeil1, J. Koppi- ïnan, van „Soranuis," te Heinkeinsiziand 1-a hoofdkal, J. Vermue van „Wi Teil" te Kapielle; 2e hoofdkall, J. Kopplman, voior- noenid; le onderkal, P. Knuiit vain „Jac. v. Beieren", Goes; 2'e o,nde;rkal, J. Koioip- man vrnd.Meerie vogels: J. Koioplman voornoemd. Jlanslw'ciert. De P. V. „De Blaulwle Dof fer" hield een Wedvlucht v:a,na,f Poni^S-int Maxense, 234 K.M. De plrïj'zle®. vielieln ,als volgt: 1 en 2, M. H. Krombeien; 3 iein 7, F. Mod'det, 4, 6 ein 11, E- M'Oilieit, 5, Geb. Smalleignnge8 en 9, M. Wfflleim- s'teijn; .10, J. P. Theienaart. Eerste duif 10-20-39, laatste duif 10-56-33. Tholeii. Ztoioials' reeds! igemef.ld mfaendc de heer jhr. J. van Vredenbiurgh nadat de iinancieele positie van de N.V. Wiatifrlei- dingtaia-at-sohappij Thole,n isi versterkt doior verlaging deir renltavloeb. icn verhooginlgi deir tarieven, rijn fteotieals'Voorzitter, Welkla hij sedert 1911 -eerst, van de oomtnisisiH en later van den Raad vlan beheer bekleedde, te m-oeten neerleggen. Lo Zaterdag gehouden vergadering' van den Raad v'an beheer benoemde in zijn plaats tot voogzitlteir den heer xnr. A. J. van der Hoeven, b-uirgem-eieister va,n Tholen. Aardenliurg. De kermis is [wieder achter den xcg. Za.teï'daglmorgien goot het Waiter, aoodat de wieilertwlag-wedstrijd in het ge- dranig dreigde be komen. Gelukkig pchter voor de splor'-tliefIhebbers. klaarde heit deis middags op, .zoodait de st.aa*t leirien over neltj .vastgestelde uur kon plaats 'hebben. In pil.m. anderhalf uur, warein de 50 K.M. verreden. Sluis. V e'rbi'Oi'e'd'e ring'Sida.g. Zon dag 'liad alhier op initiatief van het inrich- tiingseomité de tweede Noprd- eji Zuid- Nedeula.nidsche VerbTOiederinigsdag p'laatg op' oen weide a,an het Molenheide. E,enige honderden Vlamingen waren de grens over gekomen en overtroffen yer- re liett 'janltal belangsltefJlepdcn., uit ZeeuWsch-Vla,anderen. Nadat de ziangvereeniging St. Caeeilia uit Brugge heit Wilhelmlus had doen hoo ren, heeft de lieetr E. P. van der '.W[e|fl'f uit O,oefeburg de bijeenkomst ^eioplepd cn zijn vreugde uitgespirokta oivler de flinke opkomst. Men wil vot»rtga,an de, ideeën van de Groioitei Nederlanders .ook a.an de Zeeuwsch-Vlamingen bekend te maken. Voor'al voor Noord-Ned-erlandeins is het noiodig daaitmede1 beter bekend te Wiorden, •wlant men vergeelt onder hein wat te v'eel, dat. men sfeamveii'wanten is en er heerscht ten de,ze nog veel misverstand. I Spr. hechte in het bijzonder bnde.r ap plaus welkom de splrekers, n.l. ü'r. Borms, die uit Aiitwea'peii was overgekoMicn, dr, Moller. die nitet behoeft te verwachten, dat, lieiji ieltsi zlal ov'ei-koimcn als Verleden week te Mcchelen, mr. Leurid-un, uit Y-peren cn Th. Peters, voiorziiititer vlan heit Dieifcsich etduentenvexbond te. Nijme gen. i i Dei heer Peters meende als jonge inan lei mogieln spreken, oim-dia,t hij Weet dat het doel der ouderen is, hun mecining ia,a,n jiongelren over te' dragen. De Dietache 'be weging stiaat Voioir de' Nedeiiandsiche gi.e- mecnscha.p gjelijk met te rijn of hiat te zijn. Splr. .We'es er opi, dat men nauwe1 lipks meer van -een Nedérlandsch vcfk kaïn spreken, gezien hetgeen machten van bui ten er van gemaakt hebben. Zij trokkein een grillige lijn diwlafes door LiKHbung, Brabant en Vlaanderen heen. De, macht- neobers maaioi-en de Vlamingen tot 'giesfee- lijke prolatariëpg, 'tpot kamionncnvUeegeli. vloor een vreemid land. Alsi [men 'el' rich over ibeklaagit, de jcjugd zich .tegenover hat geziagt. stelt, dan is dit een gevolg yjan dein Jpoieslta.xid, dien men met de Eramsche revolutie heeft oinnenigeiha,ald. JVIian, inodt komcoi itjo.t waard'ecrinig van ieder die zijn Itaak Vtoal't iala een groioita verianit(w|0|Ordelijkh'eid en voorbeeld memien ,a,an mamniie® al® Wflleln van Nassau, Rioidenlliaich, e. a- 'hjan moeit niet er ma,ar siteeven zich zelf te 'bovbor- dieelen, doch. anderen te dienen. Hdt Ne der la ndschie volk nnoet vrij koimen van vreemde miachltein. De tweede sjplreker ,m_r. Leuridan, Volks- vuriegeirwoBiidigcr in België, k|wiam ook terug op- heitgeen Ziatndag j.l. to Mefchalan is voioirgevlaltan ,en Zuf.ks gezien van het eta®,dp,wt der gezonde reden. In Luik lieltl mein dien da,g een Erainsekman met steun, der Belgische rogeering: geer Iwieiwjg nationale politiek verkondigen, maar drie gevierde Nooird-Nederlamdsch-e sdiamver- wanten zijn door de piolitje pier auto over do grens gebracht. Dat waren zonen Van ons eigen' bloed, v-ain pmsi cigetn ras, aldus spir. Zioio'wiel do loverlheden, alts de inricbiters' va.n dez-en dag in Noord-Neider- land, gedragen zich anders tegeiniover deze beweging, die ook in Noord-Nederland "Steeds gr,oioiter Wlordt. Spir. Vraiaglb rijn geostvarw anten de laainjgejdainiei bej-egriiingl nidt kwalijk te nemen, znj, kuinjncn het niet lielpienDe g,e,da,chte van een gnont-Ne- derlama zal heit moeten winniein. hl a duit St. Caeieilia nog een lied va.n Noord ein Zuid tioui gehopre had gebracht, Was heit wlooird aan dr. Moller. j Sp'r. uitte z'ijn Vreugde er ovier, -dat zto'OV'Clen geldomein zijn om te :gleltiu.i|g,ein van de Dieltsche gedachte, die. ril ziullen timizijt'teto in een daad voor hen Volk. Hij wiekte allen opi tot medewerking aan de vealigi'ng van de ciultureele .eenheid an propageerde luelt 'Sitrevein naar de vórming van één natie. V er volgens vle-rkijeeg dr. Bolfms het woord en noie)mide het ,eein heerlijke ge- nia,elite dagen al® deze in jte richtem, zij zijn gegroeid uit de tijden, tolen melm oveu.- da gMn® trok om de Vlamingen te giaau begriqe'ten, die 'huis en tea"f' Verlaten hadde® «m beginselvastheid 'en die in Niaderlainid een gastvrij Verblijf vopdien, ,u,i;t. Gent troknen velen naar hein ,en naman een zakje aardie van den VlaamiscHacm bodem me:e. Verleden jaar whs öp'r. Ziek en kon den eersten verbraederkigisdag niet, mede maken, maar nu do Vosrrioni'gh'eid hom nqg gespaard heeft, liad niafs hem kun nen weerhouden na,ar Sluis te gaan. Tiqt de Nioiqr d-N eiderlandsdlia volkslgenioioitlein .zeidei splr., dat men voel gledaan heaf({ ooi degen en, die bij elkaar biehqopein, tig aoheiden. Maar in 1302 en 13j0 reeds kwamen de Sluizenaars mot kracht te hulp tegen Euansche ovaitoiaeht. Toen jsl hea der bloeld samen [govloieid vioiar die 'Zaak' der vrijheid en abeieds heeft men samen gestaan tegenover dé vlemoverinigaziuelit va.ii uit helt Zuiden. S'plr. herimniert er aan, dat heit 18 Juni was, duis den ver jaardag van den slag bij ,Wiat:eirlo,oi, dat ging .tegen demzialfden vijand. Mem Voelt z'ieh Vlamingen, omdat God dit zon opdraagt, 1 De Vlamingen va,n tegelnlwloiqrdigi zouden niet na 15 ja,ar weer hebban bocge-latein te scheiden waf na dein slag bij Wiaterlqo vèreenig'd wla.s nu is mein violklomen bereid dein strijd voant ta zetten. -Wat bet -zeggen twil de stiamverwiantjieid, beeft splr. ge markt,, toen hij na uit den ketdkër ito rijn ontslagen, in Zeeuwach Vlaanderen iqp vergaderingen zoo zeer gehuldigd is'. Spr. roept o(p hein te herdenken ,die thans voor dat beginsel in den kerker zittem. Zij zullen we)l lienuis dnagien van dezleln dag en hun gedachten Zullen maar Jülljuis uit gaan. Spr. wijst ook opi helgelen te Mechelcn voorviel doior het toieidioeo van een wtereldsalie mac'ht, mlaar de Vlamingen leggen de toekomst, in handen van de voor zienigheid Helpt U zelf', .ztaa heBjpilt U OiOd. Al® noig c-ens een alnmiexatile-piogiinig Wordt, gedaan, dan Zullen de .Vlamingen een borstwering vormen- tan dit pogen tegen te gaan, en te voiorkioimelni, dat weer ee|n deel onder vrteemde maohthebbers komt De heer mr. A. Samij.n iuit Brugge spirak ander een .hevige regenbui een gloedvol sj]|at|wtqDind, Waarna alleii met den „Vla.amschen leeuw'" de bijaankómsfe be- sdote,n. 4 Die eereRjm van het Ca|rnegie IHIeldenfiojids. In liet verslag ove,r het jaar 1932, ge publiceerd dooj- het Belgische Carnegie IHelden'f'onds) wordt, na,ast andere daden van moed en zelfopioffeinng, melding ge maakt van de hulp, óp!'3 September 1932, dóór drie vi^sehersl uit Bredkens, jJlapq-- bus van den Heuvel, Jozias Vermeulen en Janus Vermeulen, aan een, bij' storm weder, in nood vepkeerends Belgisjehe plezierboot verleend. D(e drie vis^chers iko-ijgen ieder de bronzen medaille van het „Carnegie Hern Fund." Dje bra iidstiifjirijfzeuk'w'estie Die „diririétsc'otoinissie'', Hagelende de brandstofprijzen vooa- Z. «n N. Bevelanid verzoekt ons; opnamei van het Volgende „In het vers)lag.yvan Hej vergadering; van coöperaties ien kblenvereenigingen op Z.- en Nooi'd-Beveland Wo.rdt, o.a. .geschreven „dat men algemeen verontwaardigd wa.sj, d,at men (da handielarenl de| vereenigirig to'taal genegeerd had." (Blij! 't va (listellen der blandstolfpiiijzen). Hiertegenover z'Ij1 opgemerkt, dat de handelaren in Brand-tot'ten een opdracht kregen,' waarbïj' 'o.a. het Volgende bepaald wiaisl: i l- le. diat da pla,ats(alijke oiP gewestelijke kleinhandel,amen, al óf niet vere.enig'd, de minimnjm-vCTkoopprijzen oplmlakipn en aan de Hiiisjbra-ndcomlnissie, wielke de eonven- |tie uit ha,ar midden aaniWeesj, pdhrifltclijk' ter goedkeuring voordragen 2e. dat de piaatsieltjke handelaren füt haar midden een prifz oil - e-omln i .--i e San- wijzen, enz.; 3e. dat door "de plaatselijke prijzen- Het voorbeeld. Hel, eómm. ochtendblad de Tribune is geestdriftiger over de brochure van (nr. J,an D|uyt), dan liet Volk; het klopte er linoistig politieke munt! uit en' vervaardig de een oproep tot de verwante ziele®, van den volgenden inhoud: „Do Communistische Partij1 roept de 'Soc.-democratische arbeiders op tegenover het eenheidsfront met 'de bourgqoisie, Halt hun leiders steeds openlijker 'aan willen gaan, het strijdend eenheidsfront van p-Ue proletarische krachten te stellen, teneinde in gemeenschapipelïjken strijd van spc.- democT,atis|che, communistische en p artij- looze arbeiders schouder aan sldhonder Ide aanvallen der bourgeoisie en der klasse- verraders aï' te slaan. Duys 'c.s. willen, het behoud Van het kapitalisme, de verdere uitplundering en onderdrukking, niet 'alleen van de Hol- landschc werkende massa's, maar ook Van de millioenen in Indonesië! De Commuuistische partij! wil de ver nietiging van het kapitalisme en leidt de massa's in den strijd voor de proletarische revolutie, den revolutionairen uitweg uit de 'crisis, dia zooals! het voorbeeld van de Sow'jet-Unie bewijst alleen in staait is brood, arbeid en vrede aan de massa'q te brengen. Het voorbeeld van SjOiW'jet-Rusland! Het illustre voorbeeld! E,n dat 'be staat uit het if'eit, dalt men oiri de leugen achtige propaganda in het buitenland ta bestendigen, millioenen besteedt, millioenen gestolen van de- landbouwende bevolking vooral, die daardoor van honger, en ellende omkomt. t Anti-bolsjewistische fantasie"? Neen, de ranW'e werkelijkheid! Het maandblad „Gelóóf en vrijheid" Ipu- blieeerde dezer dagen 'n 'foto rvan dr. S|cha- bert, den bekenden leider der 'Baltischen- Eudjand-arbeid, die met zijn helpers(sters) aan een tafel zit' beladen met brieven. Onder die afbeelding ^taat. „Hier iziet de lezer meer dan 3000 brieven, die, in den loop van' t'w'ee maanden piiejrwe kreten om hulp' uit Binsland brachten. Onze kas' veroorloofde slechts de laatste pakken rechts te beantwoorden, daar ons de middelen ontbreken en w'ij door den nieuwen nood 'da oude nooden niet trnq- gen veronachtzamen." En de inhoud dier brieven?. Laten Wij 'n bloemlezing geven „V,a,n mljin kinderen' is) er één van hon ger gestorvenhet kleinste dafc 9 maanden oud is>, moet verhongeren .aan de ,'borst, Ik met mijfa' kinderen, wij Zijfn verloren, wlainneer 'er geen hulp: komt.'' i 6 Febr.: IWiij1 "lieblbein iWee ^aUniden ejeehts éénmaal daaglsl geigeten en dan nog \vlat iSleehtsj watersoep1, doch wij danken God ervoor. 'Nu isj ei' lechter niet® meer in huis. Wij' hebben reeds aas! gegeten, maar ook dat i^ niet meer te krijgen. 25 Febr.: W|ijl eten i-eediS 'katten en honden en andere onreiheid. E;r is geen andere uitweg dan, naar he'Ebuitenland ta se'hiïjVen en om' hulp' te smeeken. 1 s 12 April: Die menschien .eten) idoodge- gn.an vee, ja zelfs) gestorven jmenschen. V,an de dooden'n*m't men" de ingewan den, lever en longen weg. Van hen, idi-e) nog niet zoo) mager zïjSi, neemt men oio(k het vleesóh eni men ecti gestorven dieren!", Het R.nsjsische voorbeeld! Dia t is 'zoo a'fschnWel'ij'k Ha't} (de Bolland- sche Bethazei). va.n de Moskouöche tyrannen er Wel voor oppassen om' het naar waar heid te beachrijVen. Sphelden op mistoestanden, waar oï! ver zon nr-ri. is voordeeliger voor de fiotnmunis- ti®ehe 'propagandaen voor he't' broodje der propagandisten. UITKIJK. leominissie worden opgemaakt' redelijke vexkóopdetailprij'zen, zoowel voor leverin gen via het pak-hni®! van tien handelaar als \-ooi' levering dir.ec't uit Wagon lóf hellip. Zoowel de kleinhandel als rloöpe- ï'a.ties zjjn verplicht deize prijizen, indien die door de- huisjbrandclomtaissie zijh' goed gekeurd, t,e volgen, op isltraJIfe van verdere uitsluiting van levering door Se icionventie- leden, Tót zoover de bepalingen. 1 De handelar-en op> Z. eh'"N. Bevelah'd hebben dus, niet anders gedaan dan hun \v,as opgedragen. Voorts hebben zij1 Jdq prijzen der brandstoffen zoo 'laag ge steld, dat slechts een alleszins billijke winst gema,a.kt kan wórden. Vergelijken wïj 'deze prijzen b.v. met die 'te 's-Gjra|s venhage vastgesteld, en ook' door de groote :coöperatie„Eige,n Hulp", aldaar, be rekend, dan zien w®da,t dezen winter de prijzen, voor eierkolen ®n anthraciet b.v., op Z. en 3sT. Beveland van 10 Stot' 20 et. per HL. lagqr .zullen zijn dan ta 's-Gi'avenhage. Dat deze prijzen billijk zïj'n vastgesteld blijkt trouwens ook luit het feit, dat zij door Üe Huislhrandtcjilhi'- missie zijn goedgekeurd. Verder zij opgemerkt, dat de groote kolenlichamem w.o. ook ónze staatsmijnen, tot deze regeling kwamen, om' aan fleö werkelijk onhoudbarentoestand, en de un faire praktijken op het gebied1 van brand- 'stoffenleveranties een eind te maken, voor namelijk omdat deza praktijken terugsjLaflm op den gang van zaken' bïj de mijnen, met als gevolg: groote verliezen, werkloosheid, e.d. 'Vandaar dat de handelaren op Z. en N. Beveland. volgen® genoemden opdracht gaarne medewerkten om aan dezen "toe- stand, één dei* crisisverschijnselen, een einde te maken. Intussehen is Wel duidelijk, dat, in dien andere kolenleveranciers (in Et 'ge val de eooperaties- „gunstiger bepalingen" verkrijgen, zooals) in het verslag 'beweerd Worilt (bij levering .uit schip of wagon) b.v.) daarmede de geheele regelinig op' loasa Schroeven'komt'te. staan, en pok'de han delaren zich vrij''zullen gevoelen, pn zul len 2orgen, dat 'deze „gunstige bepalingen'" ook aan hun afnemersj'ten goede komen.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2