NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DEKLEINEBAZAR Sola-Silver I DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS li Complete Sorteering HE COURANT FEUILLETON HOOG SPEL. fl BUITENLAND fl BINNENLAND |~1 fl UIT ZEELAND f MIDDELBURG VLISSINGEN noieider en de vek- 40 ja,ör, ma,air "hat vlan v,0|0ir haar tijd, rigide Steltje® wjqpdeln. jaar 10 blifckea «Msmvenhius- iovie(L'lt|w(ain in 1932 |u een ongeluk'. f l^nigielsohia l uxe-steamer dnor-'n 8.00 Iedetn tel- lodht oni atfci nachtloikaia] IESPREKKEN me een tapijt gegeven, fheibbeji. Ik hot ga ng en dan ring .yjopii! eetn lx heeft, een @a,t in hat I.an en mm mmelt ik' ta«h, I hebben." L. [land n,a,»r do .algennie&ne sterdam. Onder anderen heit k)omiak, dat; de kin- vili'am grp-eiie®1. Ik: hef» aiaisit ©fen' gemaantetehool van mijn kamer in «sein- |kou zien. Elm gedurende de kinderen niet, marlk- Wurde®." f 1 la lO.uden hepr Bol ajjfaen vrquiw aan kek et?-,amid, onstuiimig. raast." j ling. Dan hoort hij name- pi allemaal' bazelt." pterkjgeive£ liiat de volgen- in1 ,z'ijin fabriek ,op|han- Ider, die van plan is, a,ami In ©en zijner naaste bloed- Heiman, meet <da,arv[an de mopglens vóór 10 u®|r den yioatbalwiedsitifijdi in 1 i 1 i i, t I i i I werkelijk een leviend stuik leen gr,»ot® kW gereisd?." lings gevraagd- ik .Weet, moig jpirecies hu» |)31 ,vate®-" 41 Is veel te goeddia geeft 1 zijn lijf." i I Zondagmorgen -eens ®aiar 1 I i i sfi even mnod late lianl jaar P-ü .r I 1,1.1 LU LI maar nu heb je er ivat noodilg." „Meneer, mijn vj-oulwl (jril, waar ®®r vrij-af vjra,ag iom lijke kiiklopps'® te doi&n." pgelijk!" i i ,,Dankr u Wel, meineer!" -* five sla,at meiads ge ruimen Jiiievegga gade. Te® laatste l-eiminnelijik tp|t haar:' „Im- fou, de lift ,®a,ar de tjwieedp r, iwiilen n|elmiein„ dan .vSmdti lalom koffers ien ,dan zou. n makkelijk mee me® mennen." j Banen lang door, de, troepen: llem. vlan Oranje en dloor de Ibelegerd, en in dien Ajjd I .Wjalaheran van all wat grondig gezuiverd." 1 Eerk van O. L. VrouWj iWe.rd I Verdween geheel; ften paar, (teen, in het muisaum [te viaard,. legden .alffleen nog van haar vroeger bbeskaan. I wteen nok 'de minaouletuiae lille documenten, Welke daar- 1 hadden, gingen (tegelijk) yer- Ir nog drie feiten iuj,t{ ide ge ilaard geblevien, lOmdat deze geimeene vermaardheid had- als overkomen aan groote Wereld en daarom in de 1 itijden opgenomen. E® |k|u.n- mioedlijk W|OH|deren genoemd ge|wpnei gebeiifeveitoprtingen- zekdr. 1 feit betreft niemand min- JuitSche® Keizer SigisnMiimd. I 1416 Was jhij in geizeöjsoha.p IWiUfem VI naar iEngdland lom door mijn tesWhenkjOmist |i,speken Enigelainid en Erank'- beëindigein. .Tben het hem |jk werd, dat hij! vengeeifisihe ööheeplte hij zieh met zijn tierug te 'feëeran. De wind aijtzeilan wiasi ion- |ta|gen gingen voorbij in aiuit- hevmd .iZioh 'in het |ra,af Willte|m een ridder, Hear lortigenei dnsi eien Êieeww, erhaalde gedurende de lange IrlcLooSheid en vlevveling over issen in1 Zeelamid en ifivter de ie vcielvluldig bij da iminaiqu- tis van O. D. Vr,ou|wi iv'an dan p haddon. De vors tien, dit den terstond al hum vertrou- .allerheiligste Maagd Maria geen vleesch te eten of' w'ijln voor zij, in don Polder ter u|u|de,n geWeest, zijn. En ,'ziet larna. keer,da de (wind, het ,ge- Edheepien binnen 24 uren oet op -Zealand's 'kusten. Zij dellijk hunne bedevaart maar idie-oord «n loofden God Voor hun belwidzen. Deze gebeur de igadaidhittanis kewOard .dooT W in ,eèn getijdenboek', een dier van Eijks. In de tvioriga 52|a minialjunr, die in Turijn erd, door _btand vernietigd, i ii CSlot volgt) NUMMER 72 DINSDAG 20 JUNI 1933 293TB JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN De beteekenis van de graan prijzen voor het ontstaan en het voortduren der crisis dopir Dr. F. G. WiALLER. II. (Slot). Het tweede artikel wordt gewijd aan „de vooimitzichten yoor den landbouw! en de voonva^rdeu vopr een oplossing vak de crisis." Eerst wordt aangetoond, fclajfc onder de vigeerende (prijzen eie» lopnendle graanpi-oductie niet mogelijk is. Schrijver zegt dan: „Aangezien op den duur.niet met ver lies kan worden gewerkt, is er geen twij fel fl.an, of de graanprijzen zullen weer stijgen. Omtrent hef) tijdstip), waarop dit zal geschieden, valt) niats met Zekerheid te zeggen. Teruglziendei leert de geschiede nis, dat in de periode 1890/1900 de zeer lage prijzen vier jaren hebbten aange houden, maar de om>standigheden zijn lie den te veel verschillend met die van 40 jaar geleden* danl dat a,an deze vergelij/ king veel waarde kan worden gehecht. Zooveel is zeker, dat de wereldproductie kleiner- moet. worden yn de voorraden tot normale bedragen moeten worden teruggebracht. iWiat de wereldvoorraden betreft, komt het Kesparoh Institute of' -Stanford Uni versity, da.t beweert) een zeer uitgebreid onderzoek te hebben' ingesteld, tot) de vol gende resultaten: i „Gedurende de 8 jaren 1921/1928 waa de gemiddelde wereldtarwe-voorraad, be gin Augustus, da.t is dus |>nmiddeUijk* vóür het tea- maa-k'fc komen van 'de oogsten op het noordelijk! halfrond, ongeveer 137 millioen quintalen. In; de jaren 1929/1932 steeg deze voorraad tot 230 millioen quin talen. Indien men 135 millioen quintalen als een normalen voorraad aanneemt, tlan is er dus een ougewpnsehte surplusvoor- raad van 95' millioen quintalen, of -plm. 10 pet. van de jaairlïjlkkshe wereldpro ductie." lEaniieer deze surplus voorraden zullen zijn opgeteerd en de produetie zich weder met de onvermljdeUijke schommelingen zal hebben aangepast a.an het Verbruik, dan zullen da tarwieprijiz'en weder op een gezonde baisis komen. Zal dit in 1933 1934 of nog later liet Igeval zifri? Niemand die dit melt eenige zekerheid kap zeggen, daar o.a. de opbrengdt. der oogsten zeer wisselvallig is. Dat hef beplante areaal oen vermindering hee'f't ondergaan, isj nog (niet- gebleken, maair de geg'oviensf daarom trent zïj'n nag niet volledig." Wel zal zoo goed jilsl zeker uit ~Ku;s- land geen (espon-t (te wachten! zijn en, isl do raming voor den komenden winteroogs|t in de U.S|.A, liag.er; ofifej kal, althanq waatf Sommige landen met verlies werken, de [uitzaai binnen korieren of lEmgeren: tijrd verminderd worden, doch het isj pnmbge- lij(k te berekenen wanneer preoiosf de vef- betering, zal intreden. f s iVerder ^telt scihrijfver^ de vraag, Wat het gevolg zal zijn van een prijsjdtöjlgingl 'Idre landbouwproducten. Omi'een gunsftig res|ulta,at te bereiken, zal hieraan 1al dus Dir. Waller verbonden moeten wor den een daling) van do prijzen der in- duötriepi-oduoten. j i „'Een iprijfe'stijging toch in den land bouw zal, Eegeeringrinaatregfelen buiten beschouwing latend, niet' Weden- "de ua- ooriogsche topiprifzen 'doen zien. D]e ver- istchen-pte cbnoun-entie door cle vergyoo- ting van hef beplante an-eaal, de flaai^f 'gehad hebbende loondven-lagingen, da (be zuinigingen ook in andere richtingen, zullen de graanprijzen op een lager ni veau houden. Dit zoo zijnde, 'zal echten- 'de ihdusltrie jalleeh mdt goedk'ooperejTpro- duc'ten den noodigen afzët khnnen! Win den bij "de milLioenen menitehen, die in den landbouw hun bestaan' vinden. Waar de productiekosten der industrie per slojtj Van 22 „Ik 'wilde niet, dat het vuil zou wiorden, vooriïa.t 't uwe doorluchtige handen be1- reikve," legde rij uit. Zijn glimlach Werd duidelijk zicht,ba,ar. Hij boog het hoiolfd als in dank' voor haar hoffelijke woorden. Toen 'zlag hij aöhtlar haar den verschrikten en vlerwbigdetn Pari- taleone. „Wiat is dat voor een kerel, die zich daar achtte- u verschuilt,?" ivtoeig hij. „Jij hier!" riep hij torn. „Ola! Kom. hier" Pantateone ggf een zenuWaidhtiigein ruk aan zijn tengels en bracht zijln plaard na,ag voren. Zijn gebroniSid gelaab zag doods bleek en uit zijn oogiem splnaken angsfj 'e|n schrik. Indieirdaad eprak uit zijn geherie 'wiezen gtojote bezlorgdheid. 1 Gesaxe trok 'even de WenkbfanjwO'n op. Wiel.Messierv P.antialeuiieriepl hij. „Gij zijt op het juiste ooigenbliik' heruglgiekeetrd. Hier, .verbreiek d.eZa zëgel vbor mij en lees mij het stuk voor, dat deze. bamboo bevat. Plotseling gaf de (Omgevingl y^n den rekening voor pt-m. 80 jjct. ni't urboidtf loon besfaan, zal dus een loondaling mot belangrijke bedyagen van hoog tot laag noodzakelijk rijn. Die Werkloias|heid vim den huidigen tijd is) zonder - twijfel voor een goed deel veroorzaakt door het zich niet aanpassen der industi-ieloonen (industrie in den a-;uim!rien zin genomen.) pn dar over heidsuitgaven aan dei mindere inkomsten van den landbouw] en de[ daan-mede samen gaande loonsverlaging der landbouwi- tarbeidars. Een koi'tzichtige tadtiek' der vakbon den maakt, dat) deze aaupiadsing, in een zeer langizjagm' tempoi g.a,a,t. In de U.(S|.A., w'a,ar de loonsfverlagingen in den land bouw van 60l tót 80 pet,, bedragen, isj het b.v. nog niet gelukt de loonen van het slpootwëgpersoneel met meer dan 10 pcit. te verlagen. De kortzichtigheid, hier boven genoemd, bestaat vooral hierin, dat men niet wil inzien, dat een loohstverial- giug over de geheele lijk de voo,rtbrenj ging der goederen zooveel goedkooper maakt, en de prijken zoodanig doet dalen, dat, zooals de ervaring leert, slechts oen betrekkelijk klein gedeelte ten laste dor loontrekkenden komt, terwijl' daarentegen de .afzetmogelijkheden worden vermeerderd en de werkloosheid vermindert,,'' Ten slotte resumeert) D(r, Waller zijn beschouwingen uit het tweede artikel «la volgt: Getracht werd aan .te toonen: „1. dat een ®tïjrging der landbou!wptij- zen is te verwachten, maar omtrent hel: tijdstip niets valt te zeggen;' 2. dat deze stij'ging een hoofdvoiotwaair- ,'de is, zonder w>el'ke een herstel en ver mindering der wea-kloosheid niet mogelijk zal iziijï 3. dat deze stijfging echter niet moei de tophoio.gte der „boom"-jaren zal ib.o- reik'en; I 4. dat dö landbouw) meltj"!een lager loon peil en kleinere winsten zal wqrken; 5. dat voor een Werkelijk' herfclfcel 'nohó dig is: een' aanpassing van de industrie- loonen en overbeidsuit.ga.ven aan de la,' gere landbouWloonen." DU ITS CH LAND Ontbinding van Stalen Hirlm-grocpfcn in BrunsWijlk. Het Bfliwjs!wijke|chei sta'atetaiuisterieheielft dei plaatselijke gnoiepien van dein Sitaton Helm te Helmsjtadt, WlofiffenibutW, Königs- li'lfter en Sriiöningen en hun jougdoirgani- saties op; gï-pnd van de' vteirordemiing1 tpt besriierming van vjolk en staaf onmiddel lijk ontbonden. He|f staatislmmisiteriei deelt mede dat was|tgiesteld is, dat in deizle- glro.e- pen het verhod vlan opneming van nieuwie leden in hooge mate io oveaitireden ,of ont gaan. f "Voorts wprdf medegedeeld,, da.t nieit Joe'- gelaten kan worden, daf .de .tegen 25 Juni aangekondigde hefepigdinjg ,van den Stlalen Heto in Birunslwijk pÜaats vindt. IIe,t staatsminirterie is me|t de ftutoritei- tein in contact getreden mm deze be|too.- gin.g, waaraan ,o,ok' de. rijksminister, -vlan arbeid m leiden- van den Stolen HeUm, Seldiiie, zon deelnomen,, te doen verbieden. Ook a.ndea-ie oipiembara befopigingein. van de S,talen Helm in Br.uris)wijk moeftin op Eet ooigenhlik nagelaten wprdlem. OOSTENRIJK Bondskanselier Dulllnss Over zijn besprekingen te Londen. Het Nque Wiener T;agblaft maakt mel ding van eien gesplrek' vlaui rijn carrés- pondent te Domden met bandsklans.eliea- Dodlfuss', wia,arie deizie vtoioral 'oyler een „moreel succes" van zijn besprekingen te Honden moet hebben gesprpklein. Dollfuss herit, gehigenheid gehad, met alle in aan merking komende .stiaafslieden de kWesties tei bei^pr-eken, die Oiostena-ijk hetreffiejn'. Da.t daarbij opheldering isVerlangd «vier de spanning, wielke er tiasisioheln Oostenrijk Hea-teg blijk van bclangsteCling; er kwam bew'eginig in die paarden en de halzen weac- cfem uitgerekib om beter" hei kunnen riea, toen Madonau Fulvia fusisclieinilxidc kbv'am. „Heen, neen, ulwe Getnia,del" Haar stom' kinok plotteling scherp! van lamlgriv „Het ie «Heen voor uw ooogen bestemd." J Hij keek nadenkend in haar bleJ&H ge laat, totdat Zij eien gevoel had, iaSte|of aij heit, beWusfzijn ging veriieizto, zoo groot W!as de, doodslamgst, waarmede "die, haar vervulde. ^Op, z-ijn ge^foht kwam eien on uitsprekelijke minziame maar* even schrik wekkende glimla,dh, terwijl hij haar op rijn noffehjik'sten tnon toesprak: „Sedeht ik' u heb gezien, Madonna, rijm mijn ooigen als verblind. Diaanom leen ik diei yan Ser P.antalaon» en neem ik' er ge noegen mee, alleen mijn oonen te gebrui ken. Toen voegde, hij er scherp bevhlend f(o|(j r a ntaleiom© bij „Komaan, mijnheer, riiji Wachten." Nog eenigbirinfl in 'de Iwjar door den schrik', nam Ponlbaletaei de koker van hem aan en verbrak mat bevende vimlgerjs on- namdig de, zegels. Een zijden koord e>t,ai naar buiten. Hij greep dit om het perka ment uit de koker te treikkfen, dooh trok onmiddellijk met- een scherpen kreet zijta hand terug, alsof hij gertjoken Was het en Duit'Schknd is oinfstaan', heeft' Vopr de band! gelegen, doch DolliEuss heiellt geen stappen ge'daan om een diplomatiek in grijpen van eien of amdeire mogendheid ten gr nste van Oostenrijk te verkrijgen. Doil- fuss m&e'at, aldus hef .blad, tei Honden' be paald© onjuiste opvattingen resultaten van een afsdhulwlelijkëi agitatie over Oostenrijk' en rijin riegeering tp hebben ach terhaald. Yolgteins' deze oplvaittingen zpu< de Ooatcmrijksehe regeering DpUfuiSS fan hoogste nog een pa,armaanden' of zelfk w|ak|ein bestaan en aan innerlijke z|wlak- held ten gronde ga,an. 1 1 .Tegenover dcizo v|al««h© voiorsitellingen heeft. Dollf'ulss den SteaWIieden dnideflijk gemlaakt, daf rust en orde in Oostenrijk' volstrekt, gieiwaarborgd w|orden. D;a N. S. Di A. P- verboden. Gistermiddag om vijfF uur trok eed ,afdqeling hulp;-piolitie van' 56 man van (Engel^ae, \vla,aï een sichietoeïfening was gehouden, naar Kremo. Tïjldens] dezq tocht Wierpen twee onbekends nrinmen, (irio handgranaten naalr de a'fideeling. Twee ervan ontploften, 'de deirde twOpd dooi- een der mans|dlrapip;en opgevangen en in Ttet vrije veld gegooid, wia.ar zie/ zonder sjchade te doen, ontplofte. Van de af'deelingj, rijn 30 xnian geiwonid; van hen! jmbesten 16 naar het hospitaal windenl geb!ra]c'ht .3 rijn izlwlaaa- gewond. 1 l DoUfu'Sis he;eft dadelijk na ontvangst van het bericht' van aanqla.gf op een cbm- piagnie hulppolitie te I&em'sj den' minister- naald bSjieiengeroepen, die tot laat in den avond ver-gaderde. De minister voor "den veiligheidsdienst deelt mede, dat! het onderizibeikf""v,a.n de (politie en gedeeltelijke! bekentelnisisen van geaiïes|teerden, betrokken blijf den laatsten boma,ansilag, duidelijk1 beWez'en hebben-dat deelnemers a,an dezem] aanslag tot de nat.- Lsocialistiache ipartif enj de &.A.,- en S.S - lalfdeelingen behoorden. Op grond v.an! deze feiten' heeft de mi nisterraad tot ontbinding yan dó Wórinaties en 'ver-bod van de w!erk|z;ajamheden der 'piartSj' beskoten1. AUe maatregelen zijn genomen- omr ver dere gebeurtenissen als' te Krems (rijn voorgevallen, te verhinderen. Er [i^Ordt een steeng onderzoek ingesteld'. Dje Züjvjcring vjan db marine. In het geheel zullen in de laatsje jró- ken ongeveer 100 mannen, wegens| pnge- isemktheid, die dan verband houdt met hun politieke overtuiging, uit de marine zijn verwijderd. D|aarvan behoorden 20 mannen tot het| KSorp% mlajriniers. Die vo rige week hebben van de af deeling van dat eovps te Botterdam in garnizoen 9 man en 1 korpioriaal op deze wïjhe hun ontslag B|c klomjplrnindnstrie. j Die Bond van Noordelijke klompenma- kersp'atrojons heeft' in1 een adres zijn Ba- langen bij1 den minister van oecionomische zaken agnbevolen. [Voor het geval dontingenteeriag bf if'i- nancieele steun onmpgëlijk zijn, verklaart de bond het invoeren van oen rijkfeptem;- pel op de in onsl land gemaakte klompen op prijisj 'te stellen. Ook' Vooir het organi- (S.eeren van een reclama-verkooptentoon- setlling door middel van het rijkanijvcr- heid^labor.ato.rium doet dei bond een be roep op den' minister- geen ook indieirdaad het geval was geiwieeslti, Op| rijn diuim en ook' op] -rijn wijjswïn'geir Wak ©e nlbloodplek'je' tb zien. Madonna Fulvia wienp Valentiniois een verschrikten blik itpb. Zij, zag, line haar bom verkeerd Was getsprongen, doordaifc rij één fanbar ovleir heit, hoofd had geiziem namelijk' da omsitftndigheid, dat Ceisare Boijgia, die te midden ïOm vfeirr.aad en zoo:- wri openlijke adte gaheimb vijlanden lieefdia, er steeds Vooi' (wftiakltn, niet helt slachhofftr van k'radhlt of lisit, te wOirdesn. Zij had er niet, o|p gerekend, dait hij P.antaleotab het W'erk zou, laten doen, dat aan zijn tafel door den veirgifiproev'er wtond v.earjrpidhiti. „Kom, Hom," zedde de Heripg nu, beris pend tot den aanzeLeinden Panitale|on!e. „Moeien wij hier den hetelein dag., in de koudei waiOhten'? Heit WerzOekseHu-ift^man!" In zijn wanhoop greep)Pamtaleon'e' nu opnieuW heit kbord, ztorg dragende nu 'den doorn te veinmijden, die bij' .ongeluk' of mbfc opizeit en de reden Brvan liet' hem .on verschillig, daar hij toch irt ieder gèvlal verloren wias in hat zijden koord Ver ward WaiS geraakt ,te ontwijken. Hlijl bracht een pbrk'amcnt te voorschijn, lielt den koker, waarin het geborgen Was ge weest, vallen en ontrolde mbt bevënde handen helt verzbeksohrifit. Toen b'elstu- Hiet loongesichil F'ijlïaart-WilleinstHil. Mr. A. A. van Rh'ij'ni ite '(si-Gr.a,venhagej die door de wierkgovers,- en werknemers- organisjaties in het landbouwbedrijf' voor liet loongeschil ijn het district Fijhaajrt. .Willemstad als arbiter was aangewezen, heeft voor da kneehte of a,rbeiders in jaarecontract het. gemiddelde weekloon vastgesteld op f 14.75. Voor de lpsse ,a,r- beidersj is voor het geheele jaar voor de gewone werkzaamheden het minimuin- uurloon bepaald pp, 25 cent, hetgeen voor Willemstad de handhaving van het uur loon beteek'ent; voor Fijhaart een verla ging van 1' cent per uiu'r gedurende het tü'dvak 16 Mei15 Nov. SfeiinvcHeeniug in natnrn. In het dezer1 dagen gepubliceerd© rap- •port van de commissie van advies inzake verstrekking van steun in natuqa komlt aan het 's/ot een hpol'dstuk' v.oor, d,at ge- w'ij'd is aan het overleg .met de organi saties uit het bedrijfsleven. Behalve be sprekingen met een aantal plaatselijke organisaties uit den handel en patrpons- vnkvoreenigingen, zijn ook eonferentieSj ge houden met de landelijke middens;t;ands- eu werk'gevqrsbonden. Inzonderheid met de landelijke organisaties is de commissie niet tot overeenstemming kunnen komen. Naai- wijl vernemen hebben de bestu ren van den Koninklijken Nederlandsohen Middenstandsbond,'den Nederlandschen B.- Kiatholieken Middenstandsbond, de Ver- eeniging van den, "Christelijken Handel- di'ij'venden en Industrieelen Middenstand in Nederland, den 'Nedeplandschen Gros- sfersbond en het Comité'-tot behartiging van de belangen van de grootwinkelbe drijven in leven?(middelen in Nederland aan de (commissie van advies inzake ver- lcening van t^teuh in niatura, indertijd den volgenden brief gezonden: „Het door uw) commissie a,an de or ganisaties voorgelegde plan en de daar omtrent in de beide eionferenties| verkre gen nadere inlichtingen hebben nogmaals een punt van ernstige ovejrweging Jntgep maiak't. Hoewel ten zeerste erkentelijk voor 't feit, dat uw) commissie bijfhet ontwerpen van haar plan uitgega.au isl van het standpunt, dat het bestaande distributiej- nppiaraat niet aangetast moet warden, jheb- ben voprgenp'emde órganis(aties tegen het gëközen Sjysteem het principieèlq baZWaiar da.t 'feitelijk' eenl deel der lakten van dë voorzieningen ten behoeve Van Werklooiz'en en behoe'ftigen, welke o.p de geheele gé- meensehap behooren te drukken, zouden Worden afgewenteld op een bepaalde; (groep van het bedi-ljfsjleven, i.e. de fabrikanten; of gi'oS|Siers en, kleinhandelaren, die be trokken zullen Warden' in de boncirdur latie. Naias) deze bedenking heblben zijl iiog een tweede tegenwerping van principiee- len aard, n.l. dat uw. commissie uitgaat! van het standpunt, dat 3e Winstmarge in den handel' inzonderheid onder de huidige ongunstige- pecionoimische omstan digheden toelaat om een hooge reductie VarJ 4, 8 of T2! pot. te geven. In de (mee#6 gevallen is zulks absoluut onmogelijk, zoodat het door u ontworpen ijySteem ertoe leiden zou, dat niet verlies, mo-eft w'orden geleverd. Deze principieels 'bedenkingen krijgen nog meer beteekenis| door het feit, dat in do praktijk inzonderheid de Z.g. volksta ken en haar1 leverancier^ het verlangde offer zullen moeten brengen, hetgeen bo vendien de bestaande :clonc!urrentie-toesitanj den vo.or deze groep ongunstig zal in- lluenceeren. Deze laatste over'weging moet reeds tot de conclusie leiden, dat afgezien! van principieele bedenkingen een .uni forme korting voor .alld branches] ,en alle artikelen ten eenenmale onmogelijk isl, daar genoemde yolk'slzak'en tengevolge van (le 'Cono'urrentie niet in eitaat zullen zijn liet eventueel verlies! door prijfeverhonging deerde hij h«t eeln oogenblik', wanif hij' verL stond de kunst van leiz-en niet zoo- heiel gtoiecl. „Nu, mijnheer. Wilt gij; thans leden't," Snol voldeed hij a,an het bevleü en las1 nu met beesche sfem harop voor: „Magnifice Vir Door' dezen doe, ik een beroep oip) u- ,oim gie-reoMigheid tie diocn geschieden -aan een, die in het ypi- vo'cien vhn de taak die gij hem heib'fc ge steld, tegenover u. evi&n veirraiderlijk' ge bleken is, als de taak zeffive Iwas Hij hield eenisklapis op. en wiei)pi ,een ver- solu-iU'tein, gieiajagden blik om zibh heen. „He,thet. is niet wlaarpiroifeafaerde hij stamelend. „Ik.." .„Wie vno.e@ u, om ulw meeming)?." toerkfe Oèoare op. „Ili verz0.clh,t u, paü dit vbor 'te Jeiz'en, anders niet. Ga duiS 'veirder. Als het mocht blijken, da.t 't ,u zejlWen be treft, kunt gij er later op antwoorden." Onder den drang van dien gebiedenden 'wil boog Pantaloons zijn hoofd Weer over het perkament en las verder. Meenendo ,da,t Maften, Orisini, dien hij volgens zijn opdracht ha,d te1 arrestee- ren, zich te Piervano verborg,eni hield, hielpl hij plannen te smeden om hetm te late® ontsna-plpein en zwdoende het in hem gestelde veriirou'wën te schenden, op op te vangen. Neemt men daarbij in aanmerking. !do te verwlaohten nadeelen, verbonden pan bepaalde onderdeelen van het plan, waar omtrent niet in, herhaling van de reeite mondeling gemaakte opmerkingen behoeft t,o worden getreden, da,n komen fle ver tegenwoordigende organisaties van den détail- en groothandel nok' na nadere over weging tot de eenparige clondlusjie,, dat uw Commissie moet worden) ontraden liet ont worpen plan als resultaat van de ha,ar opgedragen werkzaamheden aan de regee ring a,an to bevelen. I Overigen-s moeten de vorengenoemde organisaties u mededeelen, dat zijl na op korten termijn gehouden! beraad er niet in geslaagd zijn een oplossing, te vindep, 'wlaaraan minder- 'bezwaren zijn verbon den dan ,aan het door uw- commilssie ont worpen plan. i j I Hieraan moge nog worden toegevoegd de mededeeling, dat de. Nederlandsche jB,ak- k'eréipatroonsorganisaties hetzelfde stand punt innemen." iWlj' Vernemen nog, dat de Vorengenoem de organisaties binnenkort onder het oog zullen zien, welke sfaippen bij,de regeering gedaan zullen moeten worden ter voor koming van de invoering v,an het dopr de .commispie-Lapabooy, ondank^ haar ad vies, -aanbevolen stelsel van naturaibon- nen. I Liep n.rtouent vap soeiatc xa'ten. Bïj Kon. beqlnit yia,n 13j ("J}uiii is Snar. dr. A. L. Spholteniq, me.t 'ingang van 12' jJ]uni, benoemd tot isejciretaris-genenaaJ! van het departement van .Sopiala Zaken en ia hij, met ingang van genoemden datn(m'> tevens belast met de waarneming van hef ,ambt van qeictiv-gen. van het departement van Oeictinomisjche E.aiklen, totdat rijn pp;- volger zal zijhi benoemd. Ernstig aufonngieluk. Eohdiaigmoirgen omstreek^ 11 uur hsrijt opi aein wég pn-der Middelburg .een epnsHg ongeluk' plaalte 'gehad. Op dien tijd kwam uit de richting Nie®W- en St. Jpiois|Lain|d naar Mididelbtog rijden de auto- n. 7031,. bestuurd door de® hee.r M. Ljwuiwleg- kuijl uit den Haag, meit 'wien in 'den auto gelasten Wiaren diens .eOhtgenooiteen den heer en mevrouWI K. A. v|an Schalk- wijk, eveneens uit den Hang. Toen men ter hopigfe van de algemecne bögnaallplaaite .wla® geikotnen,. luisterde da Wagen niet naar hst] istuur, ein kWam TOEDits op den benm van den wieg iter.edht ein even later links. Hier j/eed de auri» eerst tegen een bioorn ter rijde aan, maar vefvolgeins tegen e©n iwieeden boiom en mankte tipen -eten zWlaai, wiaaa"bdj de auto precies in tegenavergeisiteldo jichitinig kwiam te staan. D« wagen, diei osn snel heid lia,d .gehad van ongeveer 60 toiti 70 K.M. ,'wias linklsi geiheiel beischaidigd. Do bestuurder had .een zijner., duimien ver speeld, die later opl ©ein heg is teirug ge vonden, tenWijl liij' pok hoofd- ,en aridera wjonden ha,d opgieiloppisn. Dei heien v. S. ha,d steichte.lidhite vlealwlcm- dingen betonnen, doioh beide dames Wlanen beWustelooB -en een hiarer had vermoedelijk' een schedelbreuk, de andere een '.bekken breuk betomen. De drie ernstig gewlonden rijn na,ar Kef G asKlrais it© Middelburg verVbar.d, Wiaar de beide dames des «wonds nog. nieit tio-t helw'nstrijn iwametn gekbmein. Dei politie heeft de 2)wia,ar 'basohadigde wagen naar een garage te Mid.delbu.rgj doen vervloerien. Als vermioadelijke oor aak moet wOrdein aangienpmen, hef sprin gen van een der vleeren, I Sto«mvaartmaa(sc]ia,jip!iji Zeeland. In de algemeene vergadering dea- IStopmi- vocrwla,arde, dat ik' zijn vr.ooulW en mijn bruidschat fijn eigendom zou wlorden." ,Weer staakte hij het lezen. „Bij God! het) is een leugen! een helsche fougan!" riepl hij, ter'wijl een snik van -vier.tiwïjfledimg in zijn Stern klonk. „Ga voiort!" Stem en uiterlijk v[an dien' Hertog whren beide scbriHw(ekk!end. Opnieuw voortgedreven doior den over- heeirschenden wil va,n dan ander, Vervolgde Panil'al eome „MiaiHeo moge ontkomen of nieit, maar voor u, dia dit least, aal geen ,ontto5n|em! meer zijn, w'anneer gij toit hier "gtekamen zijtk "Wii helbban in het lazlaret ite Pie-vamo nog een ander .giast de pokken.. Ein dit geschrift heelffe een uur op die borst -ge legen van iemand, die a-m die -ziekte ligt tei Sterven en Plotseling licit Pan tale,oinie mat een lui den schree;uW van Schrik' het piarkamenifc uit z'ijn kïanht|©lo.ozi© handen vallfen. 'Het besmette verztoakfetehiiftviel opi den grond en eensklaps was er oen algemeene achter- wlaiartWbe, belweigimg om aan h«t glevaar van de besmetting, die bet uitwasemde,, te ontkomen, j i (W.ordt vervolgd.) i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1