ZATERDAG 17 JUNI 1933 NIEUWE ZEEÜWSCHE COURANT UIT DE PERS c ALLERLEI I GEKKE GESPREKKEN j knipperde tegen dei* tahaks|mlsf niet tra nende oogen. "Maar de anderen sphemeoi ook maar weinig pp! Juin gemak. .JETijl wa$l 't alleen du^ niet. Benders deponeerde z'n mhlku-nde-boek op| tafel pn Pastoor lachte zoo diep, of 't nit 'n luidspreker kwam. Klopte heiml tegelijk bemoedigend ,op den sichonder. Best hoor, Benders, heel best, jongen! Ondanks, dat, voelda Benders overdui delijk, dat dit boek totaal geen .rol speel de. E-venmin lal-H ml die andere boeken (rondom. Die hadden! ze wel thuis, kun nen laten. 1 t Ze wisten 't al langer, dat Pastoor 'n excentrieke sinjeur wlas. Maar welk nieuw systeem hiji 'nu| vnurpro-efde moesten ze nog even -afwachten. T Leek wel zooiets ate 't begint van „de Cjnedp-film met de godloochenaars-vergadering v. Jean Elie. Op lachenden toon begon dc 'herder z'n conversatie. 't Was 'n trucje van' m, om 't geheel© pei't^oneel 's bij «hek-aar lo krijgen, zonder dat ze „verhinderd" zou den zijn. Meteen k'ipi h'iji daaruit beslui ten, 'dat ze voor -Heeroom perS|0|0>nlijJc graag tot 'nl dienstjej bereid waren, getui ge hun naet boebem-ovarvloed opgedaag de hulp. Nou, dan verga,ven ze hem dat (trucje wel. i Het was| al vargeven. I Ofschoon ',t natuurlijk) niet zon gaan over' Worteltrekken in den gewonen zin, wiaa er volgens Heeroom toch een kwes tie, die met K|t.aim) en Wartel uitgeroeid diende te warden. Daarover wilde hij het nu hebhen. Z'n toon w;asj geleid-elïjk'-aan ernstiger geworden. - Die sigaren verspeelden tjan vuur, doof den uit; juffirou!w1 Panis knipperde niet •zooveel meer met d'r pogen, omdat het mistgordijn rvel waf' optrok. „Wdj' hebben 'n onde-rw'ijiz-er, die onzen volkszang verzorgt. Op de manier zooals ie dat zelf eenmaal geleerd heeft." „Ik,!" zei de oude Kra-enman en hij' voelde 't front onder z'n vest ,als een schild ovea'eind staan. Pastoor maakte 'n handgebaar, 'm niet in de rede te vallen. „Dat kan 'n tikje ouderwetsch zijn. Goed. J)».t is! in' geen geval 'ar reden voor anderen, hun medewerking te weigeren, wanneer men b.v. methode Ward heeft, zooals..." l' i I i „Ik!" vulde Benders aan! ,,'k Spreek in 't algemeen; maar U zegt 't zelf' dus...." Pastoor ging kalm! verder. „Er zijn zoo veel'dingen. Al is. men geen vroujw en mist men do specifiek! vrouwelijke hoedanigheden, toch kan men als onderwijzer zeer goed z'ijiïft om ;'n gemengde klas van jongens -en meisjes op te voeden, "zooalst onze goaphte collega .Weterbos. Eu 'n onderwijzeres (behoeft daarvoor geen minachting! aan den dag te leggen, omdat zij' wel een vrouw te leggen, omdat zij Wél minachting' aan ■Juffrouw1 Panis sloo.t even de oogen. 't Licht was) nu zoo- scherp geworden. „En overigens is iemand- die in de derde klas sfaat, maar géén hoofd'-akte bezit, omdat hij' 'niet (verder studeeren mag of omda,t( zij! b.v. als meisje geen behoefte voelt aan '-n tfroofdaete, 'zeer wel voor zijn ta.ak' berekend en past het m.i. 'n collega niet, «daarover jninder- aangename toespelingen te maken!" Slaan en zalven volgen i,elkaar op, dacht, juffrouw1 Panis. 't Was wels 's goed, dat Weterbos) 's hoorde, dat me'- Het miraculeuze Schilderij van O. L, Vrouw van den Polder door J. Brügemann -past. 2) TIL j Hjrt ontslaan der miraculeuze schilderij.1} De kerk w-a,si nfgebo.uiw'd', maar nog; roer karig van meubelen v',oorzien, ziootdat, niets dan het n ooidzakelijkslfe -aanwé-zig! was. En al-s nu -op, Zekeren, dag een man de kerk is binnengegaan om te hadden, zielt 'hij më-elwlarig rond en hatireupt de, armoede zijn'etr kerk: ei' is 'Zelfs gaein afbeeldi-nig, h'edi klein oiolt, van de H. Maagd Maria té vinid'ein. Th,uis gekomen vindt hij feen oud paneeltje an -gaaif ar méde1 na,ar Middel- ia upig, om eein slchildrar o-pdviachifc fa gev-en daarop eeme Madonna. te schilder-eln. Deze nieeml: de opdracht, aan wi zet helt pa neeltje op den zéld-er. Kort, da.a'r.opl treedt bij dozen schilder een onbekend jongmemteh binnen oni verzpekt hem -een-ig werk it© anoigen verrichten. Do patroon ziet dein jongen man -aaini voor een reizend' gelz'el en geeft helm, daar hij niefs1 bijizondcirs onder handen had, hef paueol, oim da,a,ro,p zijne be'kw'aaimheid te' tjpoaien tloar het schilderen een-er Madonna. H,ot, is in den morgen; de jonge ma,n is naar den zolde.r gegaan en zét zich aan helt w'erk lajlein zijn inli uiiS aan huinlne- bezigheden, en zoo komt de fijd, 'waarop allen zich aan den maaltijd vereenigen. Ook de Werlcge- zel Wordt geroepen., maar hoie man roept,, er komt geen -anifw.oord. De meester 'gaat naar noven, om 'hem te zoeken, maar -vindt geien gazel meer' éu men baalt henu noodt! m-eer teruggezien. Maar pp - het paneel sla,at. een allerschoonste Madonna, afge beeld. Verbaasd staart de .schilder. o,p de afbeeildinghij z'ielb daar Maria staan •als) Maagd, vof v;an groote- verwla-chljng;; zij heeft -ge-en kind opi den arm, g-e-ein l) De -eienv. heer En glisli uit Brugge, die veel heelt bijgedragen aan hef vinden van net schilderij, schrijft hiepov'er het volgende: .Eleine beschrijving van hef beeld h'elbben wij nietwei een© legende, die bij gebrek aan geschiedkundige bescheiden ons over den oorsprong dier miiraculeuz'e Madonna wil berichtenHet staat ons volkomen vrij aan dazé legende niet de minst© historische waarde te hechten- Keit <loior engelenhand vervaardigde beeld is een géméenjpbiats' in de1 htedavaant-litllfflrar iuiurDit, mloige-n wij echter voor 'be paald zeker aanzien, dat de Mariaebedel- vaart v'an haar vroegst© opkomst eene Maria-vooantelling veronderstelt. Ann. da Brugss '31, 191198. neer Pastoor wist van z'n hatelijkheden,. „Nu mag niemand uwer veronderstellen dat ik afzonderlijk "of persoonlijk iemand 'wil krenken. Neen, 't -gaat ,om 'het geheele stel van prulletjes, die samen 'n hinder paal voor goede verstandhouding zijn. Die worteltjes moeten doorgesneden dan valt de geheele woekerplant weg." „Volkomen eens!" beaamde de Bruin, 't schoolhoofd. Nu de eersts stem uit het corps was gehoord, meenden er anderen pok iets te mogen zeggen. i 1 j „Met respect voor meneer -Jvrae-nman, „begon Benders," maar de jongelui wen- seheu werkelijk op.den volkszang, liever het frisséhe, het nieuiwe. Je weet hoe de jeugd is!" - „Wij nemen u uwe openhartigheid niet kwalijk, meneer Benders. Is 't niet Jvraenl- man? We zijn. bijéén om op te helderen in liefdeWelnu (u hebt diploma .Ward, meneer Benders. Wérkt u dan eens loyaal samen' nieit, meneer Kraem- man. Dan komen we waar we wezen moeten! Het oude Samen met het nieuwe. Want, vergeet 'b biet, cr zijn ook nog groepen, die 't nieuwe niet ineens waar- deerenl" ,jJ|uist meneer Pastoorl" zei ICraen- man „Verleden week za|t hier nog jn oud moedertje, die eigenlijk! meneer Kraai- man toch .al uit den tijd vond, ofschoon ze zelf twintig jaar ouder was Maap die meneer Benders vervelend vond, omi- dat-ie ha,ar middag-u,urtjeS in da kerk stoort met zijn prgel-improvisaties. Hij speelt den ouden mensch buiten, zei ze! „Och da'd onzinzei Benders. „Dat heb ik haar toch niet geantwoord" zei meneer Pastoor. „Maar er blijkt uit, dat wij zelf de overtuiging moeten hebbien, goed te doen, in goed harmonie! Dio meening van buitenstaanders is geen maatstaf. Alleen, Wij; kunnen geven en nemen, nietwaar Nu de gedac'htenwisseling op gang Was. kwamen nog vele and-ere dingen o-p da proppen. Pastoor trad maar bemiddelend op. Bijna ,altïjld moeiten de bezoekers 't erken'nen: het lag eenvoudig aan "Wat kleinigheidjes. Deze waren! in den loop der jaren aangegroeid' tot leelijke 'groot-u opstakels. Ze vormden; 'nl taai gezwel, dat veel vitaliteit uit "het, overigens gezonde, onderwijs wegvrat. Het. moest er.radikaal uit. Dat was, de oplossing. En het- middel ieder kon beginneni biijj ztchzélfl „We zijn allelhaal soldaten van Chris tus, in den strijd 'dm 'de kinderziel, 't Gaafi niet over jonger of ouder zijn, modern of niet. Ter liefde ,vaa Chifstus moet dc bloei van onsj Koiomsc'h Katholiek Bij zonder Onderwijs voorop' sta,an en zeker niet achter allerlei klein-mensic'helijk ge doe. Laat ons die kleine feilen opruimen;- groote bestaan er vrijlw-el -niet. Liefdé voor elkander geefti liefde voor elkan ders, -werk', geeft lidfde voor pnze ge zamenlijke opdracht :opvoeden! en leercn v-oor God, Kerk ^en Ma,ats|c'hap-pij. Zoo voelen jullie liet toch ook, dat weet ik zeker?" I iJa, ja, zoo voelden zij 't vanzelf. Pastoor 'had het heel duidelijk aangegeven. Het wegwerken van die kleine ménsche- lijke fouten, wa^ 'n groote daad van onde.rvv'ijf,-voordeel „Nou dan," zei Pastoor, „dan zullen wij maar aannemen,, dat er veel wortelf tjes getrokk'dn zullen worden al is het zonder bo-eken! kroon of schiqptea', zelfs geen aureool siert baar hopi'd. Hetv is alsoif! de Einigel Galliël zlelf gekomen is, om de beeltenis io schild-eren, Zooals hij -een Maria gezien had op het heilig, uur, waarop zij fat hem sprak: „ziehier de. dienstmaagd des H.ce1 ren, mij ,ge-schie-da naa-r ulw wioord". Vol heilige verrukking heeft zij har,e, oogen oven opgeslagen en v;o,uw-t zij eerbiedig hare handen b'ij de overs,chadujwing: Vain den H. Gee-sit. Meer heya,b de. beeltenib niet: geen einkéle versiering aa,n het,'hoofd dan een duarne haarband, die de over de schouders bangeuda haren bij-eoinjhfludt. Zoo ziet dé schilder in s'tomm-a verba zing het kunsitst.uk; hij- kan niet scheiden van heit beeld, zoo-da-t dc huisgenooten door zijn lang toeven nieuwsgierig' gemaakt, -ook naar boven komen -en 'bot beeld' ziende uitroepen: „Dit is geen 'werk' van men- sehenhanden; zoo Spoedig en zü-o schoon kun geen sterveling Maria schilderen." De mare van dit'wonderdadig feitWordt natuurlijk terstond bekend; alten willen liet. schilderstuk zien en bewonderen Do eigenaar van hot piane-el smélt opgetogen naar de werkplaats, en verlangt z'oo spoe dig mogelijk z'ijin achat mede te nemen naar zijn kerk. Maar aan- de- nieuwe Ma donna moet groot-er eer ge.bracht w-opd-en dei geestelijkheid verzamelt,, de m,eargte en in plechtige processie wordt, de beeltenis gedragen naar de këj'k van den- polder, dia van dien dag af naar O. L. VrouS-v' ge- noejnd wer'd. Op -een zij-altaar p'lanitste rne-n het schilderij ter apenbare vereecing e:n onmiddellijk stroomden de gej-oiovigan uit dan geheel-en ornlrek' saimen am in haar nieuw heiligdom Maria te huldigen en -aan te roe-pen. En d-eize vere,eying nam ste-eds toe naarmate de Wonderen, we-lke daar geschiedden, mcni-gvuldiger weyde-n. Een oud schrijver dfluikt -ziclh hierom- Irent uit: „Er -ge'beurden vol'9 mirakel-en, vreeuiid om te. h-ooren en ts zien en dat alles is in de- kerk te zien -e-n 'Ha 1'eZetn". Zoo'als di-ti -o-veral geiWiOiOinifce was in plaat sen, waar wpn-d-erdadige Ibeeltenfes-en ver eerd werden, legda men lo-oj, hier een „mirakellbbek" aan, waauki alle bijzon dere feiten wierden -oplgeiteekeiulen Ja beige,n-adigden taonden 'hunne dankbaar heid do-or ees-vatto's en andere giffen. De geheele paroie-lue wijdde zich aan Maria toe, bijzondere feesjpn werden te.r Harec care- gevierd, e-n e-ens in het, j,a,ay, o,p 13 Augustus, trok ee-ne plechtige procieissie van Middelburg, uit napr da bav'oo-rraahte kerk. Bedeltochten kwiaimen iuit H'ollaind en Brabant zelfs pjf Spanje eim Por tugal, Engeland en Frankrijk kwamen Ze moesten ér nu ineens allemaal gul om lachen, nuj heb' -ernstige gedeelte voor bij was en, dej spanning over „Laten wij' in vrede -dan dit resitanlbje v-an 'n bloeiendenl voorraad maar radi caal uitroeien," lachte. Heeroom en "hij liet het kisjtje, wtiarin' nog precies genoeg' geringde Diujci-j-ek lug-en, nog een rond gaan. De juffrouw1 kreeg het leege kis-tje. „Sjdhoolbest." I 1 C. L. POLiDjEKVAAET. Logica. Mét ons zal zelfs' menige soiciaail-dcmoi- anna-ii -ongen ,als achoteltjujs Zooi griept 'Opz-el-l-ën, Wh.njjiaer hij in jH;et Volk" leest, dat de iiitzOnderinigHwiatigieving .in ctpanje „in geeneai deiele" den Ka.tihioltekein go-ds,dienst onderdrukt 1 {Spanje is „naast de gr.ooite itrimoca'abieeni van AV'e's-t-E-u.i'opa komen tp „staan" én uien gaat heit „aan de Middeleeuwen -ant- iukkcu". De-z-o boude bewering womdt (tien slotte, duc.r den schrijver-,zelf weerlegd. -Wa-nt aan liet eind van -zijin 'evérZichK (wij ble-hoeven niet te Zeggen, da-t bier (weer de cx-the-oloog De E,o,oide a-an het. w'O0rd is trekt d'e ,a,ufteur iaën .paf.alM' tus- schau hetgeen in Spanje pn iin Duitsühla'nid- gabe|U(r,t, 1 Dat. is niet- zoo isleoht geziem: -er '-be slaat forme'ele overeeinkiolmst f'uisischeai do :re,chliwnzek0rheid in „bei-dies landqn'. Indien er in Duitschalnid .(onreidht ge- baiu't-, dam paio,testeeren Wij -daaiitagem. Ka- l-holieke pri-eis|tpiis hebhcmi dat ijl opem- uarci vergaiderinigeai gedaan. Laialt mu, „Hiel Volk" eeln's -prot-eSt|0eme,n tqgein het evi- dieinta onxebht, dat duizenden; »n duiZein- d©n K«itiholio!ke Spanajardem Waj-dt «ain- gedaain. Bern Be-uter-itielog.ram' meldde gisteren u-i't Madrid, dat mie-er dan een millioeai schoolkinderen, 350.000 zieken, 18.000 Zwakzinnigen em 15.000 malaatejche-n, dia thans door instellingen- der réligieuiae oir- dein wordem verzorgd, getroffen -w.orddn dóór de w:eit, op de religieuze orden. Krach tens de nieuwe Wtet, 'die. -onlajngs door pilresideut Zaïmora geteekiend is, ®uüen al doza instellingen, gesloten wts-dqin. En dit heef, beschaving en strijd vlooi' democraitie Wij kunnen inief gelooivlein, dgt mannen als dr. Bapining of ir. Albardla zulke dadön van pnartijgenoolipn' gWiedkleiU- ran. Wij willen niet -gelooveto', d'a;t ^ij, zie zouden vea'dedigen, Self's al deden Ka-tbo- lieke-n elders onrecht aan- eaciaal-demiooilaj- tem, maar waar blijfI nu h-un protest? („Ms(b."> De Sjfliegtcl. Om-der de -oiu-dsta ge-bruikWooiryexpem, waarvan wij on-s in h-eit- ilagelij-ksoh levlem aiioig .be-dierapmi, behoort vo-oyaeker de tjiaais u-ofg. onmisbare Spiegel. Eeeds in dehVroeg- sltiein fij'd Wpr-d hij; igëb'riükt. Bekend is-, dalt Praxiteles, de groote Grieksc-he- beeld houwer, die in d'e vferd-c -aenlwi vioo-r, Chris- t|uÖ leeifd-e, omabre'ek's hft j-a.a,r 328 vogv Chn reed's Spieigpls van -zilvëx vervaar digde. Ook in den Bijbel 'wlordt reeds van splielge l(s(plec-uluim) gesproken,, afls 'ons wordt- voo.rgeihoudcn niet alleen hopirdtrs d'es Wbord-s te- zijn, doieh ook' d-adérs, .op:- diait zij niet, gelijk' zouden Zijin aa-n dege- vele-n liierhe-en, cm damkbaai' prezen .al ten dé Alleihe-ülag-ste Maagd Maria opi die ontvangen gunsten. *De faam vlam. het w'.omderbaeld was Zoo, groot, dat de bewo ners va>n Bwtagn,e tpt spreekwoord had den: De P-older heeft gnoofc mirak.öl ge welkt. IV. Do vertering v!an 'l iniratuleuze .schilderij!. De vere-ering van de H. Maagd iMaria. is in d'e katholieke kerk' altijd beoisfend; më'b de vestiging van het crisitelijk (geiioiótf li-ebl'cm de nieiuW bekiaerden 'terslpnd do oiogën gerioh-t na,ar H,aa,r, door Wie het h-edl aan d-e wereld geschonken ij, on die dioor alle geslacht,en wordt zalig gepireziem nis da Moeder van den aanlbiddelijkan V.er- losesr. Die verwring is buiitiangewcop. luisterrijk .opigeibloei-d in da ohriateilijlbe tijden dor Middeleeuwen; de geloovigeni wlaren sterk en krachtig in 'hot geloof', leln zij beschouwden Maria als de uitdeelster dar genade Gods, als de z'orgzame Moeder in li-et, groot gelzin des .Heer-en. Zij riepen haar aan als de- „Toevlucht der -Zondaren,", wal wetend dat hun gedrag .niet .altijd overeenstem de mot de wetten van hum geloofzij simeekten tot Haar als „Troos teres der bbedrukten" als „Hulp; der zie ken" overtuigd v'an haar npedelijde-nd Moederhart. 1 Een bijzondere plaats in de Maria-ver- e-etring bekleedt wiel de devotie v'oor de wonderdadige baalden, die oip z'oovele p-laatsen der wereld, ook in ons, vadeijïaind, gevonden wtordon. Na,ar zulk een heilig dom trokken duizenden ojp', om daar Mayia bij-Zonder t-e huldigen en a-ain te i-qiep-eai. Alla sporten van men-sichein-, beziialld me-t- lietizelt-de vaste vertrouwien op de Moeder- Maagd, (rokken o-p aar opi die- (plaatsen van uhnna giodsv-nuichit. te- getuigen. En hef wiar-en vooral ,,de Jiooi' ziels- of lichaamssmarten getroffenen-, djoio-v ziekte k'w'alen en gebreken ge-plaagden-, die zich moeizaam en pijnlijk voortsleeplen, om aan Maria's voeten hulp te, zoeken. En voor allen is daar de zon v'an typs-st -en blijdschap' opgegaan uit de wolken vqn droefenis; velen ontvingen gejmezing .van hunne kW'alenj allen keerden tey-ug ge troost en gesterkt in liun lijdein, God e-n Maria dankend voor ontvangen wel daden. Deze bedevaa rijplaats en hebben hun ,onit- staan tie danken aam een bijzonder op,tre den de-r allerheiligste Maagd. Door ver schijningen aan sommige: personen, door won-deren, door wonderdadige beeltenispen heeft zij haar verlangen te kennen ge nen, Jie zijn gelaat in dein spiegel bez-ieiti elni .zich oim,dtiaaiend weer vergieten is bo,e- da-nig zijn uiterlijk' Wlas. "Het. meest aan- n-eanelijfce is -eichtier, diaitj het 'w-aifcer den imiansicli het eersf .als spiegel diende. Veir- volg-ems bediende mlen zich- vlainl gepolijste metalen schijvlan, wiaaraan een steel wais bevestigd. Diaia,rv|oior wiepd k'otper, biroiiis iflf zdlv'er, Zelfs gemid glebruiikt. Dp gilla-zten spiegels Zijn vermoedelijk vjam jongleren djat.um. Ornrtreëhsi die lte eeju'w1 hield mem zich met de vervhiaa-diging, daayvam in Venetië bezig. In de omstreke-m v-ain' B|e- 'glemisbuag gijn spiegels flpgiggteaven,wlejke reeds uit de 2'e op. 3ie eje-nlw dagjlptekendieln. In ,de 12e en I3e ee|nw Werden Bpiogeb ook als sieraden vie-el gedragen. In de, 14e -ee-ulwl k'wamien de s-piegells met- fjuamalga- ma, in gebruik. Om deze- te vervaaivdigeu gebruikte mail horizon-tial» vlakke 'pftaten tin-foelie lea* dikte va,n 2 tot. m-M., met kwikzilver b-esreken, hetwelk' met het tin een amalgama vormt-. D-e gepolijste glasplaat Werd dain zoo in de lin-foejlio geschoven, dajt d-e rand steeds in het kw-ilr bleef. Men plaatste de pibjat dan zoo danig, dat het overtollige kwik kon weg vloeien. De vlersehilHend-e, b-qweikiiilgen, Wlelko bet glais m'oesf ondpi'gaan, duuiiaieii 8 tot; 20 dagen; men vexklneieg ;dan wn spiegel, .Welke uilt, 78 o/o .tin ,eai 22 »/o kwikzilver be stond. Zoo-als blekend is, is de-ze laatste substantie giftig. - V-eielal ook' wlord-en "de gHazen acgc d-e -achterzijde varzilvlefd. Voorts maakt men spiege'ls doio'r izilver-nitocaat- op 'h-et gïas tie brengen e,n dit; te verbinden met een -alkalisch redulcie'erend-e stjoif. Hie'lt zilver slaat .dap o-pl hleiti .glas neer en KWordt daarna mat -e-em vernis- gedekt «f'wiel gal vanisch vleihopler-d. Voor 1 M3 'glas ge bruikt mem longeivieier 30 gram 'zilver. Een einkél-e anaal Wlordt, o-ok pj!at(ini-a voo-r de ye-rvaardigi-ng yam stpaegelgla-s 'gebe zigd, w-e-lke- .spiegels zich Zeer laiuigtem tijd go-edhouden, doch veel te k-osf-baar zijn. Inlichtingen omtrent heit gébruik' van dein spiegel kan men het bast -bij het vrouwelijk geslacht inwin-nein. Dik kan veilig geacht w'ordeo, daarmede yojkjoimeui vertrouwd te, izijai. j O-ok voor de- wétensQ,ha-p bewijst, de spiegel uitstekende diensten, Dankt man maar eens aan den këelspiegel en het minia-t-ujur-instrumemtje -jia-n den tanda,rfis. De lachspiegels, wellke hie-t da,ar v-oor geplaatste vo-orwerpi Ve;pschilfande- v-ormen kan doen aamnie-men, heibblem memige-en vroalijke oogelnbEkken b-ez|or(gd, In dé Nederlands,chie taal' Spa',eeikk,,men ook -wel van spiegelschrift; eir -zijn ook tal' van spreekwoorden en igeze|gdein;, die met den spie-géi' verba,n-d boiuiu-dep,, o. a. „da oogen Zijn de spiegel Va,n d-e sjiel" of „wie- zich a-ain een ander spiegelt, spie- gleib zich z-a-oht"-o,ok in verschillende Vol'k'shedjës komt o. a^. vboa- .„spiegleilltp'ie, spiegeltje aan den wland1 WAT MENIGEEN NIET WEET- De gtoed-koiopslte piostfjZeigiel' d'er wgreld vindt- men iu Goia-, -e-en Pio-rt.u|geiesehe be zitting in B-r.-Indië. Zij kdstein- leem Ef'ui- ver net do-zijn de kno-pw tevlei't da 'gom zélf. De E-n-gelsehe splo-orW'egen gieyen em plooi aan bijna, 600.000 personen, gébrai-i- ke;n 3.800.000 yards s-tjof voor unif-ormlem en -ongeveer 14.000,000 tpnkolpri, v'o-ol lyra-n-dstol". Slechte één p'afieJiti-n 50 .jaap! D-a-t is het record va.n liet H'aVan .Hospi taal te Sutton Bridgte. in Engeland. j)ia geven op- die p-laatscn eene bijzondere v'er- ee'ring, te willen ontvangen em daar ha,a,r bcsit-e gaven te willen uitdeqjen, I Vopra-l was de 14e eeuw' Je c-eiuiw d^r miraculeuze beelden; d-e. H'. Maagd open baarde toen hare- wondermacht o„a. „i-n Schieda-mj Handel, Eik en Duin bij- de-n Haag, em 's-HentiogenboiSch, e-n im' dien zelfden tijd ook in Vrouwenpolder'. E-n d-aar o-p het aflgelegem Wjalchenem. heeft een® Maria-deVoitie gebloeid, meer dan 2 eeuwen lang, wélke met die, der voor naamste bed-evaart-pl-aateien kan vergele ken worden. Talrijke bewoners van; h-at söho'one en vruchtbare eilanj, een mie- nigila v-an Ze-euwsch-e geloioivSige-n- verdron gen, zich in d'e- ruim go-thiekë kerk ©n -uit vele landen stroomden de ji-eillgrims toe. Il-eit was in di-an tijd bedrijlvig in- h-et -nu vervallen Ve-ere; d-e haven Was meermallen ta klein om a,l|le koapvaardijsdhe|pien te bevakten, welk© daar uit .zc-e- binnemvie- c-ln. De yiolgejta-d'ene schapen moeslten naar Mide'dlb'ung, verderop- na-ar BimSge, Gent, Mec'helen of een-e andere B'elgisehe slt-ad, om 'daai'j hunnp lading te lossen. Maar i-n Veere bleven aanleggen; daar na-mpn zij proviand in, herstel don de opi z-ee- belo-opietti schade, e-n dan hadden (ie schepelinge-n dem tijd, om hunne devotie f-e houden im de kerk van Vrouwenpolder, Waar Maria en hare miroculeiulze schil-deyij Zoavecft livoin- derba-ars werkte. Zoo Werd de P-o-lder algemeen bekend -en -nam de vaiearing va,n het schilderij steeds meer toe. Heit n-aibij gelegten Veere w'a,s de pila-ats: van samenkomst detr pieligrims en de groote toe loop bracht grooiten bloei aan de- stad. De groote, nog bestia-andë kérk begon met te bouwen in 1363, omtrent 20 j-arqn na heb ontstaan van O. L. Viiqu'wein-poilder man heeft er -aan gewepkt tot 1562, en zij is gp'w'ordejn eene der gnooitlste ëu kost baarste kerken van ons land. Nog slja-at iiet gebouw, vain a-llo sieraden ont-dtgm, door dén tijd verwieeyd en door meii-sehem- handen gedeeltelijk verwoest en afgebro ken als eene kolossale ruina in zijn ver latenheid te treuren pm de vervlogen da gen van glorie en kracht, elu als een tref fend be-eld van het stadje zelf, Waarin heil- sla,aeen-e ruïne me verzande havens. E-en gro,o-t deel dier gé®chi:denis- van hel, vv-onde,rbe-eld is tegelijk imiet het schilderij zelf verloren gaga-an. Dc z'.g. mirakel- boeken, waarin de lotgevallen, d'e feesten en de wonderen ^tornden opgeschreven, welke daar geschied zijn, en die volgens de kronieken trouw wa,ren bijgehouidéin, zijn in de rampzalige tijden der z.g. her vorming vernietigd geworden. Middelburg 'teganwjoiordige huismoeder -en de vër- p'leiegsiber zijn er reecte 40 jatr, maaj- fret e,enige „geval" wps vjan v,0|0ir haar tjjd, In de Vere-anigde Stiafien.'wlogddn jiaar lij lts 30000.000.ÖQO blikken 'oonaeawenhiuis- jes geibr-ujkt. j l i In Amea-ika, loweirijwlam in 1932 ieidcie 14de iptemsocin -e.en ongaLuk'. f De b-eaioem'de, JEingelsehie luxe-sboionnet „Maiuretaaia" -werd jqar-'n 800 leden tel* lende „ejiijb' aangekochifc om alis; nachtkukaial te (kienen. „Mijn man heeft me ©en tapijt gegeven, dat- ik niet .wjo-u, hebben. Ik Ipib het ge ruild voor ©en „ring en don ring y-o-or een foxbe-rrier. De fox heeft, -e-en ga,t in het pudie ^ta-pijt gebeten en nu m-o-elt ik' 'toeli een ïüe-uiwj tapijt hebben." C. M-c-n vraa.gt iemand na;a,r de .algeoneane toestanden i-n Amsterdam. Onder -anderen zeigtj hij „Ja, em dan is het lfomiek, Jat de kin deren er .niet, willen gypeietn. Ik hqb vier jaar lang. - naast -één geaneenteschool gewoond, wia-ar ik van mijn kaanar in «en en dezelfde klas kon zien. En gedurende al dien t-ijd iwlaren de kin-deren niet, merk baar groote-r, ge(wiO[rd-en." f m „Me-n izieit di-en -o.u-den; heer Bol alleen ma-ar met zijn vr.opw' aan hats st.r,and, w-anneer de zee .o-niatiuiimig xaast." „Alias berekening. Dan -hoort hij name lijk niet, 'w-aitj zijl alll-eimaaï blaaelt." E-en modern werkgever liet de; volgen de 'keninsgevi-iiig in -zijin fabriek ophan gen: „„Elke -arbeider, di-e van -plan is, a-ami cta beigra-fenis: van een zijlper naa-st-e b'loed- vemvanten d-ecl te Paman, moet 'da-arv'an de w&rkmeester des moijgens vóór 10 nuir op den da;g van den ivéneithalwiedsitpijd iu kennis stell-en."- - J Baardman is werkelijk -e.en levlen-d stuk domheid. „Hebt u meit, een gr-wt© ,boo-t gereisdj," werd h-em onlangs gevraagd. „Middelmatig; ilc We-efe nog jprecies- hoie graoit-ze w,as9031-va-ten," „Mijn broer is veel te- goed; die -geeft je het he-m-d van -zijn lijlf." - -„Ua-n zal ik Zondagmpa'gen eernis naar hem toegaan." i i „Ben ik pojg even maod als jsar gelsd«n!2'? 1' f j ji .J I T I T"l f i „Jia,. lieifsite, maar -nu lieb- j-e er Wat m-eer tijd Vftor n-oo-dig." -Kanit-omman: „Meneer, mijn: vro-u|w -Wil, dalt ik u -ee-n paar uur Vp.'ij-af vpa-ag, am ee-nigen'Oiodza-k'elijke i-nik!o|Op|elni itie doen." Chef: „Onmogelijk!" i i K-a-ntioorman„Dank u Wél, meinaer!" n= Dct hu'isdeitectjva slaat re|ed-s gernimien tijd een 'winkéldieveggle- ga-de. Ten laatet© zegt hij zeer beminnelijk -tp;t ha,ar„In dien mevrouW J'-u, de lift,na-ar de -tjw'eécte verdieping zou, willen neimén, da,n (vindt. ,u! daar heele mpoia koffers ion dan zou, n meteen -al di-e. dingen gjema-klcelijk me© uaiar 't p-olitje-bu-rean k[unn«n nemen." werd bijna- 2 jaren lanig donr de troepen van prins Willem, v'an Oranje ©n dloo.r de Wiatergeuz-en belegerd, cn in dien Jijd werd geheel ,Wialcheren van all -waf „pia,a;pis" was grondig gezuiverd." D-e geheele k'erk van O. L. "Vrou'wj (We,rd Vei-w-oeet. Zij vlerdiween gefr-eelj. sen pa-ar, s't-ukken zandsteen, in het museum (tte Middelburg b-elwiaard, legden allleen niog. ge-tuigenis af van haar Vip-eger bbes|tia-an. En zoo v-erdwieen -ook 'de an-inaiauleju(ste sonno-crij, en alle documenten, wélke -daar op» betrekking hadden, gingéin itegleiijk ver loren. 1' T.o-ch -zijn -es' nog dri-e feit-en nil; -de ge- seliiedenis- bewpard geblevien, omdat d-e-z-e qene meer -algemeen© vermaardheid had den verkragen a-ls -oyerioimén aan groote mannen in dia Wereld en da-anum iin de kronieken dier (tijden oplge-n-olmé-n. Ein Kun nen deze feiten moeilijk iwoin-deren gen-o-emd worden, 'buite-nge)wpne gebedsv-erhooringen- w-aren zij it-oc'h zeker. 1 Hjat eerste- feit betreft niemand' min der dan den Diiiteehep Keizer Sigisim-uin-d. In het jaar 1416 w*as hij in gezelschap van Graaf -Willem VI naar Eingefiiainid overgestoken om do-or z'ijn tiusisehe-nk-olmist dten oorlog -tussciheii Engelaimd ©n Erank'- r'ijkf ta -doen beëindigen. Then het hem echter duidelijk werd, dat hiji vergeefsche -pogingen -deed, scheepte hij zich met ziijn gjeyolg ,in om terug te 'keeran. De w-inid achter bleef -angu.ns|tjig, m-itzeil-en wins «u- mogalijU «n -dajgen gingen voorbij in muit- tlaloo-s Wa-ehtein. Nu, ,bev-oind -zich in het gdv-olg van Graaf Willlelm e0ii rtddei', Heea- Philips van Cortgen-ei dansl eé-n Z-eemw, en deze verhaalde gedurende d© lange ui-en v-a.n -wlerklo-adheid «n vlerveling pvea- d'q gebeurtenissen in -Ze-elainld en öVer de Wlon-dcren, die ve-el'vluldig bij d© imina-ciu,- le-usa Beiel't-enis van O. L. Vip|u|wl lv|an d'ein P;oldier p-laaitk 'haddein. De vorsten, dit hoerend stelden -Iprstand -al hum veriro.u- w-eiiii op de allerheiligste Maagd -Maria Zij iJdloofdien geen vleesch t-e eten -o'-f 'wljln tie -di-inken vo-or zij in Jan Polder 'ter bedevaart zouluiden ge'w-eest, z'ijn. Em ziet: t-wtaa ur,e.n daarna, k-eerd-a de hvind, het ge- aels-cha-p ging istelheiepi.en bi-ninen 24 uren -zeCtei .men voet op Zealand's kusten. Zij die-den onmiddellijk huinmc b-edevaaxt naar Maria's genade-oord -en lo-ofd'en God Voor de-n 'wielda-ad, hun be|wlc!z©ii. Dez-e geb'eur- te.nis is in de g-eda-ch-teinis 'bewaard .dflor qep miniatiuur in -een -getijden-boek, een k i-nsliw'ei'k dier v-a-n Eijlis. In de viorige ee-ulwl is deze miniaifu-ur, die in Turijn belwaard w(erd, do-or brand vernietigd. lil CSlot volgt)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6