1 i! Tweede Blad Doorzitten PUROL MTIBIAO 17 JUNI 1933 BEAURAING. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT FEUILLETON HOOG SPEL. VAN HIER EN DAAR Tl JJ ONTSPANNINGSLECTUUR Wortel trekken f IW HET KRAAIENNEST ~j PeriseaOpjé. Bedoeling, van dit, artikeltje is| niet, en kan niet 'zijln, eenf meening .tq ®ite® over de al of' mietf w(a®Metoij:nl'ij|k,e gron den, üja de versp'kijlninge® tot écht moe ten protelameene®. - J EvenaEj 'bijl 'het geval.-Ivo,nnersreuth, w,achten we rustig (ftf, wat de Kerk zal zeggen. I Evenmin is Tie bedoeling ook; maar iets .af te dingfen op «en! streng zakelijk", ver doorgevoerd en wietenslchappjel'ijlk1 geleid on derzoek. Niemand^ ka® daar ietsj tegen hebben, iandierft haul iele eerste do beste 'gpoicheiaar en <ta eerste del beste kwak zalver zic'h proclamSieren: tot wonderdoe ner en mét Zijn, .toeren! en z.g. genezin gen, zooveel wonderen' op zijn naam schrijven, i Die bedoeling, van dit artikeltje i% een andere:: te wraars|chuwen dat, onbewust, wij', in onzen drang om! het toch Knaap zekér te wieten «het zwaartepunt van het bovennatunrlijfkie gaan verleggennaar de mtens|chtel'ijlKe w'ijlsheid. I .1 Midden 'tusstóbe® de gewone waarneem bare sleur van ibpt dagplijksche leven, met zijn tastbare, yotelbupe, gemakkelijk te onderscheiden dingen, komen plotse ling twee Stelten onze aandacht' vragen: het geval Kpnn'ersjreiuth en het geval Beauraing. In een oogwienk gaan de be richten do wereld over en in een mini mum 'van tijd zijln er duizenden, per trein, per auto, ter plaaftsi6 om hun nieu,w«grerigheid, hUB devotie of hun sensatie te voldoenen in du hoofden der juenstehen pij'sitl de vraag, ontzagge lijk van beteekenid: „Is 'ft echt „Is 't bedrogS" „H ■en hallucinatie in 't spel?," „Iq "t een zenuwverschijnsel?" „Is 't na tuurlijk te verklaren 2" „Wat iq er aan de hand!"- I' 'Er zijn al't'ijd' menschen \die bij de waarneming van een ongewoon versie'h'ijla- s,el, waarvan zq de verklaring, niét on middellijk zien, onmiddellijk' beginnen te itchreeuwen: ,,'n wonder, 'n wonder.'' Ze halen of'God pif' den duivel er bij. Zoo heb ik' 't jaren geleden meege maakt dat 'bijf de vprtooningen vau 'den in Katholieke kringen welbekenden Cham- bly, ae® halvq zaal oveAuigd wast dat de "duiviell een r,of isjpeelde in de scène van hét geheimzinnig cabinet w&ar .Chamb'ly, zijn vrouw aan; cjan stoel gebonden had. En er Zijn anderen die, ook! ha! hét meest minultiejute onderzoek1., even! sceptisch als te voren, hardnqkkigj, zullen blijken vol houden daft een wionder mogelijk' is. En hier ben ikf aan 't punt waar ik wezfen wil. Onafhankelijk1 van' het onder zoek" is een bepaalde gabeuAenis een wonder of geen wonder. Het onderzoek doA aan de edhtheidi ofyalsjïhh'eid van het feit niets| af. En er zullen altijd ge leerden bl'ijVen, die hardnekkig de tus- ^ehenkbmst van da bovennatuur zullen hlij'ven loochenen, met het antwoord, els ze er heelemiaal' niet mleer uit kunueu, „dat er dn® krachten aan 't w'erk zijn in de natuur, die we nog niet kennen," m.a.W. vópr hetl wetenschappelijk onder zoek aan de orde komt, wordt veronder- isteld het geloof in hef bovennatuurlijke. De Wiètensjchaplr komt pas opi de tweede plaats in onze w'aavd-eering. Die geweldige drang die momenteel' onder de menachen isj om opheldering te krijgen in deze kWestie, brengt het groot' gevaar mee dat ,aan de menqchelijlke" vwijSsheid een voorrang wordt gegeven, boven het ne derig geloof in God^ma/cht. 't ICa-n niet ontkend Wiorden dat een zeer sterk ratio nalisme zich hier baan breekt. Menigeen verschuift het zwaartepunt naar de uit spraak der doctoren. Maar; wat d'an als na hét onderzoek, -waarbij! een zeker aantal doctoren tot do conclusie komt, dat er geen natuurlijke oorzaak! aan te w!ijfzen ia wat dan als anderen volhouden dat de natuurlijke oorzaak nog verborgen ligt in de geheimen der natuur 3 Dan staat het geconstrueerde bew'ijk weer op losse schroeven en wordt alles «fhunke.- gemaakt van de graag-geloovigheid, goed gelovigheid ofhard-g-eloovigheid, waar mee de een gemakkelijk, de ander moei- .21 Zij beklommen -een lagen heutvell en kregen teen vian af den' top daarv'a® de roode dia,kien van Castiel del'a Pie,v(e in richt dat ongeveer bwjee mijl- vlepder lag. Het was nog pas elf uulr en mis zij met deze snelheid voortreden, zouden zjjj te' vroeg aankomen vftjor Madonna's doél. Onder voorwendsel va® yernroeidhieid dio.or dsn langen rit,, die wok inqpannand iphd Voor iemand, die niet ge.Wiaoto wlasi een langen ftaohfc te.paard te imaken, hield iz'ij haar paard een wieinig, in, ear zij! (Wjs|t zoo te talmen, dat de kl'ok Van (ten Dom juislb 'twaalf slagen liet hooaien, toen ziiji o®ider (ten diepten boog van de Ploten Pia jdoior de stad binnenreden'. 1 1 1. ..VII, ..J i Hek kam© van hef lager vlan den! Her tog! .bevond zicli! aan da oosftzlijdci Man do stad, zo,adat Pantalieone er geen ifluuiw vermoeden vlan had, dat zlijin meester daar was,.totdat zij! hijl het binnenrijden van de hoofdstraat de overvloedige bewijlzan hier van kregen in de jjiaspa's soldaten, die joch overal lieten zietn qn aille mogelijke diateofien van Middeu-ptfilië lieten hoo a'én. De rol., die lid]! te PieVano, ha,d @e ®f1soldhad hem Zoo van de buitenwereld afgesloten, da:t. hij n^et precies .wist, w!aar Borgia verblijf hield.Toen .hij plotseling tot de omtdekking kwam, hi, den HfeApg. om zoo te Zeglgen in armen reed! ging hem een kojpde rjlling lijk zich richt naar do uitspraak .der officieele wetenschap. We hebben daarvan tientallen voor beelden 'bij wonderen van Dourdes. En er ■z'ij'n m'ij 'pecgoonlljkl "katholieke doctoren bekend die van al de wonderen die in Lourdeq hebben plaats gegrepen, er geen enkel als) zoodanig acoepteeren. Als we in deze kwestie het p' riterium der weten schap niet preöLes de juiste plaats aa,n- w'ij'zen, komen we nooit tot een zekerheid. •Dit wordt misschien wel het beste ge- illustreexd in de uitlating, van Professor Albert Moll, een van Duit^hland's meest bekende Sjexuologen, die pen uitgebreide studie maakte van het odclultlisme. 'Hijl zegtj „Tenzij1 wijl het bovennatuurlijke on der alleen in het 'laboratorium te ver werkelijken voorwaard-en op de proef kunnen •stellen, mogen wijl er onze be rekeningen niet door laten beïnvloeden. Deze opzet isj veel te strak. Het ont zaggelijke wonder van de 11. Eucharistie ontsnapt aan allo laboratorium-proeven. Niet allesj ligt in de grqep van de men- Siéhelijke wljfsheid. We hebben met dit alle-i alleen maar willen zeggen dat .dei veiligheid en do a'ust nog niet verzekerd Zijn „als de wetenschap nu maar uitspraak heeft ge daan." IWe kunnen en we moeten oen streng nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek toejuichen, maar niet daar ligt de oplos sing. f' 1 De op'losjsing ligt in de uitspraak van de onfeilbare Moederkerk, 'die kennis neemt van a.lle feiten .;,van cle resulta ten van helt wqtentehflippelijfc onderzoek en daarna, geleicf door de voorlichting van den H. 'Geest, ons veilig Verzekert wat Wij houden moéten. I Wie de oplading verlegt naar de el kaar betwistende opinies der wetenschap,, verzeilt' in ben ho,pelaos| rationalisme. H. D® G REEVE, a J. l Geeft de Fr.ansehc staat de j Grande Chartreuse 'wleer terug? Hel is algemeen hekand, dal. he moeder huis der Ka,AhuizpiV-orAe, la Grande Char treuse, .geleegtt in het, kanton &t. Lan- rant-du-P,onit in het arrondissement Gre1- n,o|bla vlan hielt. Fransch Depl. Isèro, zich de laaltjste jaran- in een treurig ,vqrv!al!t&n to;e- t/ttani bievindt. Tjhanis gaan eir geruichten, iala zoiu de Prainsdli» jiegeering ernstig! voornemens zijn ,0(m da Karthuizers, idie roedel meier dan, 30 jaar jiiit, FiranlAijk zijn, v-eïdreivlen, wlaer in hat heziit v,an hun 'beroemd klooiatier te stelten, D'e Er,a,nsdho Staaitf moet VO1O11' onderhoudskosten tien millioen francs per j,-a,ar ibelaten, baliwieik d|oior de rageering evaiilw'el te hoog! .iviordt geoordeeld. Hleib motiaf, wia,arom men het klooster we,er aan dn Kaï'thuizer-mioinnikan wil teruggeven, is, dat, de |gabofu|wian sedert lang wiorden vei1w!a,artoflsd an thans gxo,oi{ gavaaa- laqpian gémï in Mervalll te gera ken. Naar .aanleiding hiervan zulilien wij een en ,a;n;der ujiti de gasohie-deinisi der Grande Chartreuse laten volgen. D,t Karthuizero.rdia wierd tanshreiekS 1086 dooi d«n H. Bruno gesticht,. DeZe vèstigde zich met zes gteztellen in id'e eenzamio bergen van de. Daulplhiné, óp (Welke plaats da Grande Chairtliiqulsia is gedegen. Hot ■terrein wqrd aangeiweZen door den 'bis schop Hugo van Gretnablo. Stieieds -meer breidde, de nieuMe |Oird'ei izioh |uit, en in 1176 werd de pauselijke go,edke|uring .verkragten. De monniken genoten spoedig teen pioplu- laire bekendheid, da,ar iztij ztee'r liefdadig waren. Van ouidldhea- legden de iKarthlui- zea's zidh toe. mpl baf iiWeurstoken, Iwlaar- in zij spioedi® oen Wlareldv'armia,a,rdiheid hadden verknagen. Uit hun libau.rfalbrie- ke.n Uregen .da mionnike-n rij'kb inkioimstein, Welke- ,zij grootianidteels voor llüelfdadige do.el- einden gebruikten. Tioit, aan hun uitban ning betaalden zij jaarlijks blijlua t]wiee mill lioen francs aan bëlastinlg voor ido pro duct au. van hun likenrSabriek. V|0,ort|S 'leg den Zij zich toa op bét lboulwlen Man lier- ken -en kloosters, 'wiaarvioor -zij Utostm noich moeiten ontzagan. Aam don (weg naar da Grande Chart,reuse stichtten ,zij hqt be kende hospitaal Sb Lauttient dn Piout, het,- 'welk bijna, anderhalf millioen fr.ames beqft gekost,. Ook het, diMfsfommen-instituuit te door de leden- Wlarit gij k'unt bagrijlpan, d!a,t hjji onidei- de gegeven ónjsfcgndigbieden alle reden had om1 den Hartoig te ont- 'wiijken, ,-alaof deze de duivel in eigen pansoon ,wias. Met een ruk trok hij de teugels aan en Zijn ooglen ruisttten wantrauiwémd o,p ■net meisje, instinctmatig .voelend®, dat hier ergens een- strik wia.s, wiaarin liij1,. d'waas, .die bijl wlas1, zich door dit .bleekte schepseltje had lat,en lokken. Efoteeling herinnerde Jiij' zich, dat hleit, altijd zijn ge IwiwOn'te wia,s geweest, magene vrouwen te wantrouwen. Jfriist die mpgejiitie was 111 zijn oog een uiterlijk' kent.eeken va.n haar .gtehrek aan vroulwlelijiklieid en ean vijoiujW,. wie net ,a.an vrOuWielijkhiedd ontbreekt, Zoonls de geheele wierellld well wqat he,el dikwijls een wlare duiMeölin. „Madonna", zleïde hij somber, „met Uw' ■wfelnemen zullen wij ergens anders (jen priedter zoeken." „En waarom vipeg z'ij. „Omdat ik het zoo, wil," snaulw'de lrij Eijl glimla.cht,e. Zij was zeer kalb CU zich,zelve geheel meester. _„H'eifc is nog wiel wla.t, vrioieg prn! uw wil aa.n mij te willen opida-inlgeü, en nis n dat nu, al baproeft, zal hot misschien ncoit. zoover komen want ik trouw' in Gastel della Pieva. ,of 'in het. gehfae,! uieh" Bleek va.n drift keek hij haai- aan. „Bij God riep, hij, eindelijk uitsprekende, Wat er in hem omging. „Ik1 li-eh nog; 'nooit een magere iuiouJw gezien,, die niet, slu|w en één 'pak duivelslisten en ibedx.og Was. ,W)a,f voer je in bef schild.?," - Toen ,w.erd hij ploltiseling door een aehor- r,q stem aanSeroeBWi ien eetn grijpend v®fe- Oo.urriere da,nk,t aan de Kartbuizeirs ?ijn bestaan. De tegenwoordige gébiou|Wen van heb klooster, da,t in den loop dar qqulwen meerdere malen is aifigeibyand on doior -de monniken telkens op eigen koBfeia Iw'ejrd herbouwd, dateert van '1676. De gebbu- w.eiu dragen zes, groioite Mokkentipiieins. Voor het klooster in vervol hogon te geraken, 'w:as Vooral da .gr,op-te kapittel zaal Zeer bezienswaardig. Hier .vond men de ,a.f:heieldinigen van de 50 leèrste gmaraleu Oder orde, lalsmcda 22 heialden iu|ib het. leven v'an ,d©n H. Bruno. Oiok' da biblia- ■Ih-cek van Ohaaitocuse is, W.ej'ieldiberoemd. Het groot-a klooster telt 80 oeïlen, Welke aan weerszijden vtn 220 mater lapge gan gen zijn gal eigen- In 1793 W-erdlan de Kart-huizars iuit( hun klaositef vanbannan, ■doch in 1816 kpage11 k'i verlof hun eigen- wederom t;a betrekken. Toen in 1854 heb nabij de Chartreuse gelegen doyp St. Laurent d)u Pont afbrandde, Wayani het de Karthuizaréf dia bat initiatief na,men éjit herbouw en op hpn kofiitep, verr.aeis Wede- om een geheel ni-eulw, .dorp. In- 1901 werd dq Grande' Chart,rauisa wederopi' geitroiffen Ao.or een besluit van da regieepiing, en inoaste'n de monnUwn hu,n veilig, oord vlea-- lait-en en op 29 A®ü 1903 stond da C'har- trquisa igélioel onibe-wpond. En liieirpnede ving tevfens v,o<xr da .historische gabojuWian een tijdperk' ,a,an van diep Verval ma schan delijk verwaarlqcizing. Na, het vrijkomen v,a,n 'het 'klooster wist da Franschei fiegee- ring niet reieht, welk'a ibestemtming ,er, Ban d« gëboiuiu|w'en ;zou iwjorden gegtyveu an er wa,i;en Zes jaren nooidig, om tof aan leerste besluit te genaken. In 1909 rward iep. eien landbouwschool gavastiigd. De, kaïpejt Van do Oojrte.rie Wc-xd van zijn firaai gesnadem gen ontdiaiain en 'tot var.- iaht. .Da meest schaamte- vernieling via,u kuimstlsohaittan was een ïiieulw'a qmaad na de omeohltvaardige iohtibzitiMmioigUdanr 'dan, Fra,nsicili«n Skaat. Da .ondte.roeminig' Werd ,gdhtiep een groot fiasco, waarom de school dan pok' ip 1320 weder werd opgeheven. In de elf .jalap van ha,ax heist,aan haefk dieae school tnonit meer dan in totaal 54 leerlingen geteld. Daar het klooster sinds 1912. /au,(lep <}e historisaha imoinumeuiiban wa,s geffiaimgsehikt, w-erd in 1924 besloten hqt Mboistw in to ridnten als ruö.l-hujs vnoff geleerden, dia er de zomeiranaa.ndan zouden khnnein doioii'- breugen. Ook deze onderneming, had niet veel suöeea, daar er tot 1929 nogtni«manld was gelweiesit. Wiel kwamen iep af en ito.a eeniga gais/ten, doeh dezie veadrokken allen weer na eenige dagen. D'a jemftte „viep- moeide" inbelleiotu'aelll, die op Ujitnciiodiging ve,u den heer.Porfier de Grande Chartreu se betrok, waa deDeensche prof. Ve.iistru|p met Zijn qchitgenoiote. Da bdwloners van da Dauphiné waren diepi verontwaardigd, toen zij hiepva,n hooirden. Maurice Gaxiel, ingenieiup eei-e-vqoplzititer Man den! bond van ooxloigSv'epminklten! an oud-atpijders, ridder Ma,n helt leigjoen v'an- eep, vertolkte da lalgein-eene verontwaardiging in een overigens Zeer gematigd aahijijVen, hqfwielk hij .dsu Deenschein geleerde dood toeko men, en Waarin hij hem veiizoioht, de Char- tro«se> tq 'willen veajtaten. Naap aanleidimg hiervan richtite de Liguo Dajuiphinoise Mbqi; Katholieke atitie een schrijven aan', ide veaschillande lunivferskeiten. De Uinivqi'- siteitj v,an LeiUivqn Zond op dit sclirijv-aa eie/n, .antW|0,ord, waarin de bqap wepd aifltffe- sp,roken, -dat 'hielt klooster wte-ep^.sjpnecUg vi-ij zon 'zijn .en izlijn oorsipti-iOlmlitelijbe Ibe- stemming ,zo,u tieatugkrijgen. Tpt nog. toe ble|e)f de Frainsabe sta,at; in .allte pplziichten in gqbreke. Hie.fc verval Van heüj- eens! jaop moinumentiale geb/onlwleneoniplex dujnrlt 'nóg vqoa'f, terwijl 'de monniken oindanks hun rfachïma|tig .bbjejait elders' ,e,en veilig, on derdak masten vinden om. hun Vraiioht- baar wlea-k' voort to zette®. Bendersj, de onderwijzer der gt. Ge- rardus-Sëhool, trof naast z'n bord een briefje. Gesjchreven 'in de oer-degqlijik'e sierlettertjes van Pastoor. Hm, zijn oer waarde 'Stond nog al ver va® alle blo-k- 'sjchrift af Beukers kreeg telkens als hij' voorbij! de kapperszaak ging, 'n ver velend gevoel, omdat, daar „Coiffeur" in „loopend sphrift' met 'n haal verf uit da negentiger jaren, van rechts| naar links liaan mat qen ©aar lievige, kromm'e bee- n,?m, aen 'noraehe keutel met 'één qo(g,,. k'w,am aangespioord en igeheel in leen har- noq ie® leer gekfóed, naar beim t,oe. Het was Taddqo Volpe, Y,alentinois' k'apiitjein. „Zoo, tal tepig, mijn P.antaleo®)eïtep bij. „Gisltepen nog aprsik' dia 'HlejAoig over j-q, en Wa,9 hij henie.ulWd,. hoe, "j,a het4 miaakte." Werkelijk?" izieide PantaleoUe, vö'eleu de, dat hij toch iéts rnoasfc. zegge®, maar inwendig Woedend, dat- feem .dooa- daZe on- gew'ODisehto ontmoeting de ifepuigjt'oicih't was an liet zijn teenigq ,oog p,p Madonna rustten,. „Is dit de .©eaisopp, die j'ê times.t gnaw gteVange® miewiien?" "v(i'e lrij, ,e,n Panitaleioinia (wias er juiqt 'Zek'ea- va® ,of de ander Ihiem ®iet rvloar dan g hield: „Miaap itó houd j,q coip. .Jq bent mat'uli.rlijk' pp Wag ®a.ar 'dqn H|ei-t,og. Ik Nul he.vomd Pa.ntateanie rich in qqu Wa®- ttopige® tjoeisitand. Wleaktuigelijk réed liij inlqtl Taddep mede, aamgeZien hqt mui on mogelijk Iwiasi om na® iz'ij® Zaai- bieigli%e4 lijke ingeving .glehooi- to igqvlen ten totrujgl.te keerqn langs de® i,wqg, .dJetm hij' galeome,n was. Evenmin kjom hij,, Delia Tclijpa naast hem neied, iMaidqn®a ondervragen, als zij® ©la® Wins jigqwiqest I ttog-evielai- tlwiaalf passie® braohfeni hejn naar do open ©lif-kf vooir «le® Dom' en nu bev nd izieh Panta-taane, die Mersdijfd wias van schrik, vlan aanjgaziciht, tot tauw, ztóhf anqt Cqqare floujgia in eigen peteopn, die (daar te midden ,yan «ante gnoep Ihoivte- lingen reiad, glev.olgd door een rjj flianicieavi, aa® wier wapie® het vaandel met. den roo- den Stier dep Bprgjia'si 'seapiplerde,.. er ouder gewimpeld, op „de groote ruit stond. 1 1 i- j 1 Nu, zoo'n sport aandoening 'be-kró/op hem ook lichtelijk, wanneer hijl Ji-et be kende «jehïiflt op dit briefje onder oogen kreeg. Zóó conservatief. Echter, ditmaal eiaahtq de inhoud van het geschrevene al Zij'n aandacht. En meteen z'n verbazing. „Geachte heer Benders^ U! hebt wellicht1 van avond om acht uur wel eventjes- gelegenheid opi de pas torie te komen- Ui'zult mij'1'®, ap 'dreüf moeten helpen met worteltrekken Jjong geleerd en oud gedaan 'qchijnt hij! mij niet te kloppen, moet! .UI weten, 'n Pas- tcorshoofd vergeet dok zoo licht iets van dén overvloed. D|us, Ui k'omt Wel hartelijk dank. UW dien. in Xto. Zanderen, Paqtoor. Wo'r-tel-treklk'eliPasmoor was mis schien van plan 'n volbloed' teehniebêr of zooiets te worden. Hijl had er aanleg voor. Als je zooveel kaas hebt gegeten van bouwen en restaureeren, kerk', .scholen f®z, 't Zou vanzelf wel ietq zijn in veY-bmd met zijn taak van Pasj®or -bouwheer-kerk- voorzitter-achoolvoorzitter enZopVop-rt De klokkenluidev-sclhoolmeester uit de Zonnebrand en Stukloopen van Huid en Voeten verzacht on geneest |pooi 30. Tube 80 cl. Bi) Apoth. 6 Dtoamti „komiekd voordrachten" goeie, vaq voor den o,otrlog w'as nog een an® man ten opzichte van al deze. titels.... In elk geval i je kon zaoi-ets niet wei geren. Soit. Wortel-trekken 3 iW,acht 's, dan mocht-ie wel even boven in da kast zien, naar 'n paai' boeken daarover. Want zoo maar1 voor de vuisjt gaan pra len. Niks hoor 't Gaf ook meteen 'n houding, als je aa.11 den herder dezer parochie wortel-trekken ging do.ceerenl S.tel je voor, dit «gebeurde even in 'n school. Pastoor in 't eerste bankje en jij ervoor. Opletten, -eerwaarde, of na-blij ven 'Ha Bender^ moest -even grinneken om 't spel vanl z'n verbeelding Meteen wipte Wijl "da trap op spxeet 'n kast open liep toet de vin^cjili toppen langq de ruggten der bestofte boe ken. Zag niet het pjewentehte. Tje, 't was ook gelede,nl uit ,z'n hoofd-aktetijd. Nou kwam daa.0 Pasmoor /op de proppen met.Wat wia/S| dat 3 Grutten-ja, moesj-ie nog altijjdl terugi aan Bennie sturen. 'D|at boeken leenen... Leenen scheen 'n eigenaardig bagrip; te zijh. 'n Vas,te belegging1. Grootbpieken Nationale Slc'huld of zooiets.... 't Wasj verdï'aaid warm op zolder. Die ,J'u,ni-jufï!rouw blaikkerde op de pannen of ze gebxade® mqesten| worden. Daar kon je hier zooi-et^ van (merken'. Misschien op die lagere plank'. Bendersj zat op z'n knieën. Vijf minuten later ia,g-ie voor over voor de kast, polsend met 'n afge dankte wandelstok of daaronder óf'daar achter nog iets) zat'. iVerdraaid, Pastoor met z'n wortel-treiltkien. Alq-ie nog 's wat wist aanbevolen Moesj je dia handen -Men één stof-, al atof. Haid-ie met z'n vingers tussc'hen z'n boordje zitten wroeten. 'Zwart na tuurlijk. Maar Je kon 't hier niet houd-en van de wiarmte. Em 't stof. Hoe laa.t was 't ook weer?. Ac'ht rtur ja a,c'ht u®r. j '-ij -. Stipt acht nul4 duwde Benderq op, 't belle-knopje der pasjorie. In 'n aete-tasch had-ie 't boekt Ampter binnen, viel 'm 't gezoem van meerdere stommen opt 't Klwam ,uit die 'kamer, waai'-ie, gewoonlijlk een-s per maamd z'n '„verdiende loon" kreeg, 't Dienstmeisje kwato spoedig, te rug wellicht was;-ie veroordeeld tot de wachtkameri Toch niet'.1 „Of meneer ook maar binnenkwam!" Ook maar binnenkwam?, Wat beteeken- de dat ook'?j Wie Waren'Wel-allq- qalamanders. Daar zaten om de groene llijjwias in die val gieloqplen. Afla eqn idiorit ha,d liij zich hjierin la,ten vjoKtue® dcor dezte bleakle afs(t;amimiélinge van de Orsini nen helm loinitibra.k' .zelfs de moed om zit'h tege® hqf, dichtslaan van de klem te verzette®.. IVwij] hij in zijlnWan hoop zijn ©aardi inhield, gaf Ma'dqnna helt bare een s(che;rip!e® nlagiAagen-die dij, .zlqodat heit) afe 'n iplijl uit «ielu blooig ,vlop|i\uj't;- Vlopg. I „Recht!" riep zij, eiin «oort knupujfel boven haar hoolfd iz!wja,fde®de. „Gij Hter- tog van Valentinoi®! nacht I" Er- heeirsohtte vteilwiarriijg in de schit terende groep, die B.o.iigia, ,omigjafDe wilde sprong van ha.aa- ©aard had haar iep 'bijpa middenin gdhr-adht. De Ilert.og hief de hand op en de ca,val- dada 'kjwam pLotsteling tjot atoan. Hij liet zij® prachtige opgen over haar heen gaan ein fsc was iets in dien 'blik, ida.tl tqt i® ha,ar binnenste scheen -tq branden, i Hqt Was vioor het leieaist, daft rfj jlezbn int'i.ndie z'ij als een munster i®j mianiaahien- gjedaante had leea-en hascihoulwie®!, voar ■zich Zag. H|ij wiaq volgens (je Spaansche miodq in hat Zwlart, gekleed,, zijn Wambuis was ,met gou'dlem Sara,bestóen @eh!ord!uiu,rd, taiWijl -eiem fonkelend snaar pabijine®, zoo, groot -als m'nsseheneieren dopi- Alen ramd van z'ijn -baatet w|a,s garogqn. Daaronder viiel Aj®. bronsiklqurig haar gcjtfvjqnid' boft iopi zij® sehoiuideps ne,er. De tongepe,, maar toch «hit toainnieHijk'a soliqonihleidi ya® dat jeugdige, geliaalt ,f,rof haar-'zaozbqr, dat zij equ CAgenblik jn haar Wreed bfetsl'uit. 'wia®- klelde. 's Eén zachte, bijna weemoedigle glimlaich vea-aeheea .op zijn edel gelaat en Mj. "sprak mieft Zachtei W;ellulcliejiiide stqmi," 't i j D|;U.i3,tcr en lielder. Da 'roode paps) bpaloh't dezq weekl het voor haar heugelijlkiq 'beribh't dat de Bqc. je.ugdoa-ganisjalie ëen terrein bijf iSqppie had laangekoteh't. In haaq ljqfflij'ke Melnln''J1= kion zij het echtpe toeh niet laten .om hatelijk- -uit te/ poppen:. „In, het d®ii|teif- idte de/el van Brabant wappert hu over een oppiervjak'tq va,n negen heietaroh de roode vlag. f i He't duisterste deetryan het "doinkere Ziuidenl -Men kan zich voiars'tellenj wat een zwiar'te uajehti daar moet hqer^cjhe® in -de gqeAen ,enhoq schitterend hef vlersjdhil 'moie(t zij®, dat h,ef vjerlidhfq Noorden daarop maakt,, -ypioral wannéér men dian belandt ondor del Si-DLA-Plj-eps', .die dia sftad; bclwoinen nretf clen jklnren naam van den Hqldier. LWelnu, ongeveer opj denzelf'den tijd' d,at de roode redab'tie het donkere Zu'den hekelcle, 'stond vaor het' gerechtshof te Amsterdam 'tei'bcht da soeiaahdemaorati- sche oudj-wethaudei' v,an financiën te den Helder Teh -penningmeester v,au dq roode miai'iné-organisia'ttes, reeds eerder door de Alkmaarsjphe rechtbank' veroordeeld' wa gens 'Vierdjaistiering v,an pen aantal geldsommen in 'totaal ruim tf 18.0001 Nog duisterder wórd!/ de zaa;kl wanneer men -lét op die disjclussiesl voor het Amt- sterdiamsche Gerechtshof. „De -president: Hoeveel verdiende m .VerdiUehte: Ongeveer föOOÖ. De president: En II gaï Ï80 per week' ,aan Uw vrouw. D|u'^ dan hield U i'500 per 'jaar vqor Uwi éigen ger bruilf over, 'tqrwij'l' bekend is^ dat JJ naast 'Uw eigen huishouding 4 a 5 huis|hou,dingen «r opi nahield. Dlat kostte zekea- -niets) 1" ff.; Schitterend niet wjaar zoo'n stralend voorbeeld uit de verlichtste kringen van hét Noordelijk den Helder Poelen va® verderf gapen open mét zulk een vertehrikkelijken jnuil, dat zelfs de propagandisten van .Wibauts „moraal" er voor tewgj zullen' deinden. En dan durven geestverwanten Van zulke mensehqn, schelden- op| de duisteiy nia bij, 'Hoppe, w,aa:r d,e zonen van B't. Ignatius jaar in jaar u,it met zelfóp- offering. hun retraitejzietearg uitoefenen, hoofden en hartea van diuzenden pphe'ff- ffëud naar- zfujivier |enj vonkend ideaal van het geestelijk en godsdienst^! leven. Dun- veu zij' 'te isjc'himpeu op Brabant met zijn honderden gestichten wiaarin! doofstommen, blinden, geesteszieken, oudeu van dagen, enz. enz. een liefelijke verpleging vinden, ■doior mannen en; Vrqulwlffl1 die niet gedreven 'worden detar geldhonger; en genotzucht. Hij Zulleu niet; vopr dién. rechter gesjeept wiorden -wegensi misdrijiven, al» waarvoor die .socialistische yoorman ter vierschaar gedaagd Weird. fi •En ftaeh zullen, zijl" nochf" zachter porj- deete® oviec zuKkè/ laag(-gevalle|nen, dan diegeuen over hen, doen. 1 Het ichriqtendom klweëkt .eenmaal 'n andeae mentaliteit dan! het mprxisime. E,en mentaliteit dia zich' tegenover lietiIfs'elf!- genoegzaam spcialismq verhoudi. gis het fe.uivige licht lot de ^cb.aduwen des doods! UITKIJK. tafel: de Bruin, Weterbost en yaa Laer, juflïomwi Panis) eu de ouwe Kruenman.!!' Het geh.qele personeel' van de St. Gqrar- dus. Middenin troonde Heeropml Eanderen. 'n 'Glansj van vele-sleehts-te-gisse®,-i dinge® iSpdegelde uit z'n- guitige oog|en. De rook hing pe.edaf sMjib.aar met 'n mes. En voor ieder der toez,qek:eri,s| lag., een boek op het groene ftaljellakén', daft ver dacht veel geleeikT opi .het exemplaar, dat dat Bendea-Sj nog in z'n tasch had zitten. „Ha, onze vriend B;enders|! iWeD'om hooi'. Dka(ij isj nog plaats. Toch Vel boek meegebracht'i'-' Bendepsf voelde zich oen kleine jongen. Voor hijf, 't zelf' goed en wiel besefte, zat) hijf tussc'hen 'ft school hoofd de Bruin) en! Hqqroqm in. 'nl Gevoel had-ie of ,allq oiogen-papen spattend doop z'n huid keken. Motesft .je nu dol wor den of deze keele 'onbegrijlpeEjjke situa tie belachelijk vinden 3 J|uffrou,wl Paniij was zoo bleélf "alsl qen vaaltdo.ek .-- ze „Welk pacht, zupkft gij, Ma(do#®aï' Om iap daft aogenblik) da igropfte ftan- toeklrelijkheid va® daft galaat fto k'unniein Weerstiaan, miaesft ,zij haar gqdaehtan vas- tigen op haiaa- neven, die fte Assisi (wjarqn gewiorgd.. .aam dip andexie femiliefede®,, die to Rjoma i® de gtqvamgeniiq izattemi en )wiaax- sehijnMjik storVe® zpudeu eu laan ha,ar,eiige® verloofde, Maitiftep, Jdiai g.eviaar 'liap om gevangen genomic® en tor daad gtetaudht) "te .worde®. JVjaft deed het ertoe, of dez© ma® -een wonder vam! mannelijke edhioo®- Jiieid wias?, W]as hij iniiet de vijlapd Ma® haar geslacht?, Sftoinid hij Mattepi niet) naar hiat leven.? Had' hij die® siachteni honid,, Pantlaleoue, nieft. uitgeaopdem om Mateeo lopl tq 'gpppqnji r Door de nuui'tigeispipken ia,n(ti5v(oöiid«n o© deiüie .pnuifgespli-oken Vpage® .Wiqi:d hjiar besluit bekrachtigd an aij stak hqml den bamboekoker ftoe, die® zlij in ije hand Rad. „Uwe Genade, hat stjaat .allca "i® dit verzoekschrift ,t.e kZau." i Hij reied eeuige pia^an naar vare®', ®aa- dat de hem ,omg«v®nde liAMelingqu Behftm blcve® en stak zonder eeinige haiaflb de gehamdschoende ha,nd ,uib om daftgiema, wat zij hem aanbood van haar ,aa® to neme®. Hij woc.g het- 'n oogenblik nadenkend jojpi de® palm van zijn 'hand. Hjeif Wias) -een holle, ia,an heid-a .«inde® veaizageltdi» ham- hoa. Bern flantyie .glim)l|a,ch 'krakte'.zjjn lippiau .ondlea- den k!astia|nijie|bli;uine® b'aajrd. „Hier eij® goede vaarzojrglsjuaia.tireigelie® genomen", mark tie hij. vriendelijk op, ter wijl zijn oogen ha,ar soberp vragend sohe- ne® te doordringen. 1 1 .(Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5