VERLAAGD TARIEF. J.DEJONGE Heeren-Costumes, Jongeheeren- Gostumes, Kinderpakjes. M.VAN L00 ZOUTEVISCH VOETLIJDERS lange Voislstfaat No, 74 BRILLEN! EXTRA G0EDK00PE AANBIEDING Restanten Or. J, G. KINDERMANN 3 Woonhuizen en Erven te Goes. J.**jf.B*R»EVELD-NAÜTA „FOCUS" NieuwezureHaring M.SIERVOGEL van Veldvruchten. 6-persoons Fa. D. BAKKER ZEEUWSCH TECHNISCH INSTITUUT. „FOCUS" Fa. A. R. de Muynck Firma M. VAN KALMTHOUT, BENZO-RIJWIELEN ;he courant ZATERDAG 17 JUNI 1933 LAND- EN TUINBOUW^ HSPORT eim SPElH KOLONIËN BURGERLIJKE STAND MARKTBERICHTEN ALLERLEI Advertentièn Kwadendamme, 13 Juni 1933. houdt Dinsdags spreekuur te Goes van 10 tot 3 uur in de Dinsdag 20 Juni 1933 Maandag 26 Juni 1933 De voormalige Scheepsbouwwerf „Zeeland" Met Uw Recept STAMSLOTEN U is dan verzekerd van een vakkundige bediening, tegen lage prijzen. WEDER VOORRADIG: Openbare Verkooping Vrijdag 30 Juni 1933, PRIMA OUDE KAAS LEVERKAAS (fijn] PRIMA ROOKVLEESCH 60 et. per pond 35 ct. per pond 20 ct. per ons 20 ct. per ons DUITSCHE LEVERWORST 16 ct. per ons Nieuwe weg KL0ETINGE-G0ES. Telefoon 134. THEETUIN „HOTEL DE L'UNION" VLISSiNGEN. Nu naar de Speeltuin! MIDDELBURG. ZEEUWSCH TARWEBROOD. de SIGAREN van versch Rundvet,' K. J. H. WILMS Vethandel Tilburg BENZO RIJWIELFABRIEK te Vlaardingen I dqo;r een agent 'n eind® sDioze n,am mej. L. Kjj tnireau. aan de Groots- Na «en tjjrdje werd Bijl Men. 'sohter moest deze j ufT- I en o-m' door 'n inspecteur I >Oird, teneinde procesver- I pp. te maken. Dje'jüf- liia,r zuster mej. M. C. I '.at paet kaar te waclitpn l aidht. Hier wadhtte ook l.en* qw.astiea den. vorigen I geworpen. Zij! liad dien lir mantel een zilveren li, dat ook' een swiastika Ier geraakts de zusjtar| van i het kleinood' den vorigen j-uikt, zeer verbolgen. föij Igentenwacht herrie, wilde Igta'akiken, wat niet ger |was, d(at (do politiemannen lijfdi in oen oei moejsten lier tot ialmfcej te keimen. Uiki^ter van den vorigen i-varhaal opgemaakt. Verdronken, en voer in( de D'ardtachg hip, sclhipper Jlohan van 0,udei-T,onge. Ter hoogta ■kwam' het motorschip in leen, [roeiboot, waarin één |oeiboot sjloeg om, ,en da dt, dat de verdronkene Ifkpm'stiguit D|uhbelldam. beiboot alls zijli eigenfioan Ijk van don man, die 52 ■niet opgehaalld. lier Die Mark bij' 'Breder lnd het zevenjarige zoan- la uit Ginneken verdlilofn^ has met kameraadjes gaan larbiji overboord gevallen. Tr de politie opgehaald. I ui is onder de gem. Best I inakjamaal in den zoogen. 123-jarige ongehuwde fa,- IV,an Zutphen, uit Ednd- j haden verdronken. ut# overreden en gedood. J:,a,ni van de tjchooll is da liut, te Veeningea {gem. ■teren onder den auto yam |;ema, theehandel te 'Gro- 1. Het knaapje werd een lesleurd en was op slag p'empirioeven 'zou hijfi ge- remmen yLan iden auto ■tren. 1 Tporgen is de 30-jarige G. p, auto, bestuurd door dr. rht vau den weg te Gaf I J'. w.erd ernstig gewond pen later overleden. "n het goud der Luline. [ag is de 28-jarige A. Kjui- jilling, van den bergings1- heer Bqc!k,ers, bestemd boven brengen v,an het itine, gevallen. Vrij eran de man au,ar het zieken eden overgebracht. ■Wtekfeneoi iu Franküijlb. lil, specialist yanj demogra- ikiken heeft een medeWer- >dia; gezegd, dat z.i. de >|uitsjc'hers naar Frankrijk oacjonomisdh oogpunt een .weerslag kan hebben, pis ;omen de grensj over alleen nder eenig onderzoek">,an- anigheden van den' drager, an 25.000 D|uitscherhvan en. Vermoedelijk' zijln ter vreemdgingen hebben twee mgifte van him verbltijï te vei'zuimien dit. Er zijn telen bij', die er Werk zoe te Ikransphe hoofdarbeiders r epn plaats uitzien. Dir. zich bezorgd, dat zich ia i^ehe gr.oepen of kolonies .ie binnen enkele jaren met i kunnen aankomen. steriedle [comjtnissiï, die met ie overstrooming gevormd dl niet met het piycholo.- ranl de zaak bezig. „Hitier de veiroverfaart" k-Verlag, vroeger te Ber- doieh thans blijlk'ba,ar maar is een brochure verstfhe- e uitgevers verzekeren! Idat ep door een Pjuitsch bur- s, tevens gewezen officier, ►effijikte redenen zijn naam zou, door z'ijfn connecties ingen iu staat ZijSf gefwieiest Ben achter de schermen olgen, „tot den 30en Jiaja. jen Hindenburg Hitier tot enoemde." eni^sen komen in de voor- en ongenoemden politicus de Oost.-Ellbische jonkers, it door het schandaal met hun bestaan hedreigd voel- hebben gezocht b'ij' Hitler resident hebben bewogen, in handen te geven, us naar de in deze brochure mende opvatting geen re s', dia de macht heeft ver in, strooman der reactie. Ontploffing in een tunnel, aanbouw' zijnde Spoorweg- n Wtesserlingf en St. JMau- [ijheid van ÏMuilhouse, heelt ontploffmg pLaats gehad, arbeiders) gedood en één 1 werden. Voor het jbpMazen mto had men inp'Iaats van ■ibaxe lucht gebruikt. Br ontploffingen plaats heb- ide.rs hadden pille voorba- offen en zich daarna! terug- dat Ojcht ontploffingen had- ad, wachtte meni oen kwar- la arbeidarsf in. den tunnel laar zijf meenden dat do jifïing tengevolge van -een plaats! "hebben. INau,welij!ka jwaren Bij echter in den tunnel, toen een vreesellijik'e ontploffing plaats gehad, whar- *b5jl drie arbeidersf door weggeslingerd gfe- p'teente sop «lag gedood warden. (Een vierde arbeider werd zoo ornsjtig, gewond, dat lüj in hopteknozenj toqsifcand na,ar hot zie kenhuis moest worden gebracht. D|e tunntels »nd!er 'dc S'ln'ldt-, De huidige sjandi van de werken a,an de tunnels onder de Stohelde, te Antw^r- pen, maak't het mogelijk, dab fle officieels inwijding omstreeks IQ Sieptembar zal kunnen plaials hebben. Koning Albert heelt beloofd da plechtigheid ta zullen bijwonen. TramMoingelulf te Steinbert. EeigUltarmiddag- is te; Stambert, dicht bij' Vei'vier&j PPde brugpver de rivier de .Vesiber een' electrischa tram! ,uit iBupen jui'fc de rail^ gesprongen, metl groot ge iweld op ©en' me't balen kiatoan .geladen Wagen geb6ts,t en vervolgens gekanteld. iVier reiziger^ alsook! de trambestuurder bleven op slag dood. .Vele |andere reizigers liepen ernstige verwon dingen! op en nio,cs- It en in allerijl n%ar da ziekenhuizen ta Kerviera worden overgebracht. ,üit het dooi- deskundigen ter plaatse ingesteld© onderzoek is gebleken, dat de ■oorzaak vo-n het ongeluk oah de overdre ven snelheid van! den trjajhwiagen irnoet worden gewie'ten. 1 j He't uanfal do,oden' ii( D|onderdagnacht tengevolge van het overlijden Van! tw(ad Ewaargewonden tot 6 gestegen en pok is do vader van een 14-j,arig meisje, dat jbij deze ramp het -leven' ve,rloor, bijT^et' vernemen van het ontstellende nieuws van ontroering gestorven., Be invoer van planten, aardappelen en groenten in Engeland. De directeur van den landbouw! deelt mede, dat blijkensi een bericht van den ïijfcslandbouwiconsulent te Honden, de En- gelsche minister- van landbouw' nieuwe voorschriften heeft uitgevaardigd met be trekking tot den invoer in Engeland en 3Vales van planten en aardappelen en groenten. .Volgens die nieuwe voorschriften, 'die 15 kJ,uli in werking treden, moeten levende planten en doelen daarvan, behajlvej zaden, bestemd voor pitplanting, alsmede aard appelen, bij' invoer vergezeld z!ijh! van een teortificlaat van gezondheid, afgegeven door- den plantenziektenk'undigen dienst van -het land ll'an herkomst, wlaarin ver klaard wordt dat, wat de plalnten be- tro'ft, zij' grondig onderzocht zlijin en ge- 'zond bevonden en dat er geen schade lijke insecten, schimhiels of ziekten, na- Sieelig voor den land- en tuinbouw', in Voorkomen. Bij zendingen aardappelen moet hier aan worden toegevoegd, dat^ nooit 'wrajj- ziekten is geconstateerd op do boerderij, wiarr de ia,aardappelen! gegroeid zijn, noch binnen 2 K.M. daarvan. Voorts moeten 'tusschen 15 Maart .en 14 October van elk jaar versc'he groen ten vergezeld zijn van hef certifica,a]t v.an oorsprong, aanduidende het land ©n de plaats, waar die groenten geteeld zijn. Onder ver9che groenten verstaan deze voorschriften: uien, tomaten, aubergines en saladegroenten. De Tarwe-ver bauw. Hjat basjtpur van. de C'entrale Tarwe organisatie heeft helsloten een umifioa-me stoafmlaat, geldende vooa- het gehaele land,, aiain te leggen voor delganètei, die meer- tahwla verbouwen dan een derde gedeelte van nun bouwland, jlm iwteelt- dat dit vc-iorsciirii't dein vlorigen herfst dioo den.' Minister van Eicooiolmisehe Zakten er Ar beid is gegeven met den uitdrukkelijker wcinsch dait da,araan de hand zloiu iwordem gehouden. In net gewesft Grntningein-Drenthe zijn da cointroleurs van de Tagwe^rganasajie thainB allehWeigen aan htefc Comtroleerem. In I'w'ijf'elaichtjiige gevallen Wordt heit land Djpgelmeitan door daiaffvjop.r, aanigelWezlein laadmefers. Da strafmaat is zlaa 'dat bij overschrij ding' van het Voor vekbbu'winig ..toelaatbar© ma,ximum rneit 1 H.A. io(f' meer oinhcrroe- flelijk uitsluiting. Volgt. Is de lOVersehirij- 'ding minder dan 1 H.A. dan iwtottdt eep. boete! opgelegd van "f 50 per gtevlal jpiïus l'IO p-er are. flscs IMilitair elftal. Voer ,a.s. Zondag,., teem .Wedstrijd tegen een Militair .-elftal van d© loplleidi'ngs- eomipiagnie tte Middelburg, otpl litet dpiWin aam den Bold-eirslöh-eailWeg. j De '.Wedstrijd tegen, het .Rotku'da-msoh ..elftlal van 1-e: kjliasiseais, wielke iooirjsipLroinike- lijk Bon gespleield wbcdeln op 'Zondag .25 Juni, igaiat ,qp dien dafum niet doior., doeh z'al geslplaeld wlorden opl fandag 2 Jufi ,a.e. o,pi-het -spiontteirjrein aan den PolderstóhletWeg. Politieke onrust in hel Mandailingsehc. De Deli-Crt. mleld't dat in den laabsten tijd in het Mandailingsche {Z.uid-Tapla.- mo-eli) politieke onruat ,heens!cht. Trteelpön, belhoiore'nde tof de meest estremislüs'ohe richiiinigien, viettga,deneln dagelijksdh in de ibosschen. de leiders .zijn veelal' janige menschen van de godsdianstisdholen van Sumatra,-Wlalik' (Zuid-Taptaoeli). Da Java-Boide teekent hierbij aan, 'dat dit een oVerge'w'aaide aatje vjan Minang- kiahau, is. Hief blad jWijat ter op, dat de jwijizla .van verbreiding dez'elfdc is als,in Januaa-i 1927, toen Mandajlihg .«svteoieehs wieirdi ge-ïnfeicteerd. 1 Do omsta,ndigheid van lieifc jgfceeds be staan hebbende contact tusistehein beide atre- kfen leidde de Legeiroommissie ©r toe, voor tej stellen in P,a,da'n|g Sideimipoealn Wteder een mililjair garnizoen t« plaatsen. 1 MIDDELBURG. Bevallen: P. Steheea- meijer ,ge,b. v. d. Wicllc, bi.; J. Davidsc, geb. Anthejunisise, z'. I 1 lOndea-tnoiulWdA. Stjeijn 30 jr. .en, O. dei Rijke- 30 ju-.H. Bandoiux, 27 jr. en. N. Sdiuit, 30 ja-, OverleideiiiC. J. Lamleijn ,19 j. omgl.-iz1. IERSEKE. Geboren: JoziaiS Marinus, ,z. v. Adria;a,n Lampei*'en Joiuannia A'driana Cleimleint. RILLAND-BATH. Gehuwd: Marinus Veamerris. 27 j. ,en Leenfje Janmeitij© Geu ze,, '25 j.; Ooimelisi Rijnhojiif,, 25 j. ,en Maatje Anna van de Griek' ,24 j. Geboren: Johanius- Charles Leo, s!. v. Carnetlis Yerweij en Jadaba Lao-nilda Kal'- 1-e,; Karei Gerand Leendert, a'. v. Leen- dea-lt BondeWïjn van Niakwenhfüjizten ©n Maria Wïlhelmina Ol'azinia van NieRfwen- hiutijizenAdolf OoinsjHainjtinus', z'. v. Dialvid en Epreilia Johannia den: Deckcire. 'S-GRAVENPOLDER. Gehiiw'd: Mari nus 'da ICrakea-, 24 j, jm. ©n Pietejiplelllai, Barendina Gij,Zei, 124 j. jd.Piateir Kop- mela, »25 j. jm. ten Laurina Löktersie,. 29 j.jd.J. Roibbei, 23 j. jm. en Geerttruida Nijssie, 20 j. jd. Geboren: Jannekle, d.v. Hendrik An- thonisse en Paiulina Z'w'arteipioioirte. Overleidiem: Maria, Anthoninsle, 81 j., wed. v. Pieifer Kribbe. AFLOOP VEBK00PINGEN, ENZ. "A,an de N.V. ZeRuiwIsiohie B,elt[oMmij. ta Vlakte is opgedragen hef baulwten van eern! reiniwafeïk'eldiei' ten behoeve V,an. de get m'etehtte Vlissingan voor ¥4488,—. 1 Detze N.V. heeft tevens de gunning vfer- kregen voor het maken vjan '12 bijuiggen ten 1 jdnikter voar Ineffc Wlater schap„5©t Sta'OiOtnigtebieÜ van Aa" h® 's-Herboigenbosteh-. Vcilingsvcrccn. Znid-Bcvelaud, Goes. I Veiling van 15 Juini 1933. Gnoote veiling, Kj'uMbe.ssten f4,20—4,80, id. im-et Me,el- dauiw f 3,30 per 100 Kg. Kleinte veiling. Aardbeien ¥1220, id. He stoarf ¥6 10, vroege Kersten f 1921, Tamiaten if 16 Tuinbteonen f'615, Poisfed-ein 'f' 78, Pteu- len £12.IS, D|opiea)Wben ¥!47, Asjpjer- ,ges He teootrfif 11, niteuiwle, Aardiaplpleillen 6 7, oude id. f0,IQ—0,70, laïleis, per 100, Kg.Kipplsfa, f 0,50—0,60, iwitfe, Koanlroto.- mers f23, Blaetmcnpilanten ¥10,11, ia|Ile ,pter 100 stuikte; Wlortel-en ¥26, Uien tfl, beiden per 100 bos. 1 VedlingyVan 16 Juni 1933. .Groioite veiling. KnuitebteislseiE ¥3,804,40, id, mat Meel- dau'W f 3 pier 100 Kg, 1 i Kleine veiling. 'Aardbeien. ¥1125, id. lie saoujt ¥'6 10, Tömiaten f2|237, id. Kriel ¥110, Dubbele. Princeisselboanen f5962, tWIai- gtenia,aris(bo|onen- ¥37, T;uinh|op|nen Ï1213, Postelein f712, D'aparwlben ¥1315, PciuJeu f II20, Vroeg-0 fljagdaplpelien f4 7, id. poittens f23, alles per 1Ö0 Kg.; Metoenen f 2645, Witte kiqmkomlmiers f 3, 5, Groene idem f 34, Blio-eimkbtel f 6 13., id. He ^oottt £1,005, Kpapsla) T! 0,50 2, !Kip!eaaren f2, alle per 100 stukte; Wbrtelen f39, Rlha,barber ï'3,106, Sel derij f34, Pie-barselie 'f 3,70, Bloleimiten f38, alle per 100, ios; Bjfaemten ¥'37 55 plet lOOplat. j Veiling te Middelburg. Kleine veiling v|an 1 5Julnd: Aard beien ,924 c., krudtebesSein 2 te., itoimiaitein' 1526 c., laUeis.peu- Kg.; ptejlzikbn, 311 c., meloenen 76,c-., olllleis. plar dtuik, i lEx'porfveiüinlg: Aardbea-an 15—23 teemt per Kg.aardaplplclten (gjroate f 3)6,10, ploterls ©ea-Hte soort f2,90 en tweede, Bport f 2,70, kruisbessen f 4,304,90, alles ,pter 100 Kg. Die ivarinte en de jneusclicn. Ervonals pns land is .EngeDiand iwher 'bèvrijd vlan de hiitfegcdf, jie daar onge veer ©en wteeik lang. lópiiertmadhtig igerie- ige-etrd haeift. Heit is gebleken, diaif de bibbe'eon (typd- snhen invloed uitoeifeinlt "IP de miteniScihen. In dei detelËei plaats Wiorden -zïj vergeelt-' lachitiget. De spioarwdgdirtetetias deatommee, dat in de afgteioioiplan fwteek' {de Pinkster dagen nitet mledegenelktemd) heit aantal „vter- loren vootweirpen" mielt 20 jptot, gestegein is.' Vooral hoeden ©n ^larapluieis bl-eken e©n Weinig gelWaardeerd be(zait. Meea- vetbiaizingvfejSWekt mis|sicbien het fleafc, diait' m|o;torrijdeir;s ibeteefder 'S^attlsn, dan -opl koele' dagen. ïjr Iwlairan Veel minder io,nge,lukken en, ar IWerd veel op de regels van 'den weig 'igelat dan lamdeta, Ver klaarde een employé van een der ijfeigr öomtriolesteoimimissiös, eten man dup, die ha6 wetten Iklan. Dat kïoimt miisSdhi'ein, vo^g|f_hij, m- aan toe, daf da imloitorrijdiars Bakening 'hielden miet de liifbe ,en im'ef heit Sledhta lii.u|mle|ii|i' van andernen, als gev|olg Jaarylaln. IHten ander bijzlonider feit is,. ,da|t. 'het personeel iu «en d,eir grpoitslte laffllden- aoha mie-lklfiabrieikiein in de hitte-d-agen 40 piot. m'eer ïleisselhen brak, dan iopi uioCr pnale dagen. f 1 ii l Ook hot Engolscho nationale inBltitluluit d-ea' induisfrieele plhysiologie dogt oVer da Iwiarimte inbereisSanto medtedeeüintgttni, waar uit blijkt, dat dei arbteidsplriesltaitie der ar- beidea-9 en btediendieni in sileciht geVftntüleer- dei Walbtieken en kanitoreu blelangrijk' daal- dei. Pro,ev,en gedurende aciht' maanden ge wezen uit, dait zloo, da ieimiffetPOittuwr 20 graden neies, de ahbeiclslpl'.estaitie met 10 °/o] verminderde. D'e -groofsite arbeidsprestaties worden Verriclhit bij een tenr!peica,tunir v;aii 65 graden Fahnenheit, wlaarjbij natyiurlijk vooir een. behaorlijkte vtentilatie geS^orgd m'Oöt Warden. i' Gioadviseierd iwlordt, d© daken vlan kan- foren en- fabriekten Wit te kalkten, opdat 'de zionntestralen warden berujggekteatslb lejn nieÉ g-eafosprlfeerd. I 1 i WAT MENIGEEN NIET WEET- Iu Brus|slel 'haelft uilen h^t pirigdnleeld rapport geVondten miat betrekking jjolt de oerate pmgingen der PorjllulSfözten in 1691 om in b©it Bieniedah-Clottigogebdied doior te dringen. Men heeft "in clie 'doteujmteinitteia mlerltwlaandiigei inlichtingen laainlgehpoffen. Mteinisdhem apiet teen jgaichitb, teen# huid kluinne'n zidh beller meif koud dan met Warm water schiejrien. Met teinkfeta riifzk>ndeorin|g(ten: ihabbein ■bijha, alte inseatiein vijf loogan. fflwtee ervjan «itfein ,op den kop,de drie oWeïblijv|elnclei aan ld e punt van den Mop! ien daze laatstta' zijn heit maest. gevoelig w|aor 'Rcht. Als- dle,z© drie oogen den gelijkte hoieivteelhaid licht -ontvangen, vliegen: de insecten regiej- reicint io,p de Rohtjbiran af. 1 t Meer dan 700, sfoorlfen ®an piodden-' stoelen -zijn eetbaiar. F j VERK00PINGEN EN VERPACHTIN6EH Juni 20 Goes, 3 wopwhuizen en erven,. Jokkens 26 Hanswoei-t, de saheep®bou,wWerf „Zee land", Joniaers. 1 30 Krabhendijke,veldvrufohten, .Van: Dïjke. i Jiunl/JnR, Kapelle, bouW- en weiland, ■Kram. Jiuli: Goes, Wonwterreinen, pakhuizen, op- i&lagterreiinen, boulwljand, èaz., Van 1 Dissel ten Jonkers. Goes, woon- en winkelhuis, Jonkers- Heden overleed te Waterin gen tot onze diepe droefheid, gesterkt door de HH. Sacra menten der Stervenden, na een kortstondig lijden, onze beminde Heerbroer de Zeereerw. Heer JACOBUS G0ENSE, in den ouderdom van bijna 74 jaren en in het 48ste jaar van zijn priesterschap. Uit aller naam, 31648-27 D. GOENSE. OOGARTS, De Notaris H. JONKERS te Goes •nal op des avonds om 8 unr N.T., te Gons >n de „Prins van Oranje", ten ver- aoeke van de familie I. ROOSE— VAN AST te Goes, publiek verkoopen 1. R. B. van den Boschstraat nr. groot 90 c.A., in huur bij C. Dommanchet voor f3 per week. 2. Westsingel nr. 83, hoek Zwake- f Sroot cn-ca 2 A. 60 c.A., in Tro1J P- okke voor f 8 p. w. 2 A Z0stB}°g01 nr. 85, groot circa p f,25 c A-, in hunr bij Wed. F. Priester voor f3 p. w. Nm„n„°j'tre?.in,g' bij de betaling, bij den wJ !eI"ingen te bekomen J en Notaris. 21620-28 De Notaris H. JONKERS te Goes zal op des namiddags om 1 uur N.T., in Café „Paviljoen" te Hanswsert publiek verkoopen: te Hanswsert gemeente Kruiningen, met de daarop aanwezige Loodsen, Magazijnen, Machineka mers, Ketelhuis, Portierswoning, Motorkamer, groote Scheepsbouw- loods, uitslag met Timmerzolder, Bankwerkerij, Smederij, Gloeioven en verdere Gebouwen, met Werf (waarop 2 langs-hellingen van resp. 100 M. en 90 M.) en Slikken, samen groot 10 Hectaren 28 Aren 28 Centiaren. Zeer gunstig gelegen tusschen de Wester-Schelde en de Buitenhaven. O.a. zeer geschikt voor scheeps- reparatie-inrichting. 31619-37 Betaling uiterlijk 25 Juli 1933. Bezichtiging dagelijks op aanwij zing van den heer H. Rademaker, Werf Zeeland, Hansweert. Nadere inlichtingeu en notities ten kantore van genoemden Notaris. van den Oogarts I 1 WIUUn.l«*rkriiabaar GOES. naar: Fa. A. R. DE MUYNCK LANGE KERKSTRAAT 9 GOES Grootste sorteering BRIL-M0NTURES. EERSTE SOORT zonder graten of vinnen, per pond 25 cent. per potje 20 cent. Aanbevelend, St. Jacobstraat 52 GOES De Notaris J. J. VAN DUKE te Kruiningen zal op des namiddags 2t/s uur N.T., te Krabbendijke in het hotel van den heer M. OTTE, ten verzoeke van den heer JAN VERLARE Jacszn. te Krabbendijke, om contant geld, publiek verkoopen 11 Hectare 77 Are 30 Gem.) Zomer- en Winter-TARWE; 2 Hectare 35 Are 6 Gem.) ERWTEN (Schokkers en Unica's) 1 Hectare 37 Are 3'/2 Gem.) C. K. BRUINE B00NEN; 1 Hectare 96 Are 5 Gem.) HAVER; 1 Hectare 17 Are 3 Gem BLAUWMAANZAAD; 2 Hectare 16 Are 5'/i Gem.) VLAS; 1 Hectare 37 Are 3'/2 Gem.) MANGELWORTELEN 3 Hectare 73 Are 9'/2 Gem.) AARDAPPELEN (blauwe Beve landers en Eigenheimers); 1 Hectare 77Are 4'/2 Gem.) BRUINE KLAVER (2de snee) ±1 Hectare 77 Are 4'/,Gem.) LUZERN KLAVER (2de en 3de snee) De verschillende kavels zullen nader bü biljetten worden om schreven. 31658-55 als. Cl 1CG Lr1 -rrtc£ LUczèe. Zöxs G> o e> treólerr A&t 6 Xlr-oc/ c'só ertj' JO& 7-7/y<sr-a£er' /ihr— Cyoe. s. Huurauto's Wederom nieuwe attracties. Vermaak voor Oud en Jong. PRIMA LANGE VORSTSTRAAT 22 BAKKERIJ GOES Aanmelding van nieuwe leerlingen vdór 2 Augustus. DE Zeeuwsche opleiding voor Waterbouwkunde, Wegenbouw, Betontechniek, Burgerlijke Bouwkunde, enz. Opgericht in 1922. Gevestigd te Goes. Opleiding voor waterbouwkundig opzichter, technisch ambt. van den Rijkswaterstaat, betontechnicus, bouwkundig opzichter, nijverheidsacten enz. Lesuren geregeld in verband met de bestaande reisverbin- dingen uit alle deelen van Zeeland. Leervakken: algemeene bouwkunde, waterbouwkunde, bur- gerl. bouwkunde, wegenbouw, wiskunde, werktuigkunde, statica, landmeten en waterpassen, electriciteitsleer, stoomwerktuig kunde, motorenkennis, enz. Groote technische bibliotheek. Moderne instrumenten. Groote materialenverzameling. Ieder jaar examens onder deskundig toezicht. Reeds talrijke jongelieden verwierven door hun studie aan bet Z. T. I. een goede maatschappelijke positie en bleven ook daarin in dezen crisistijd gehandhaafd. Wilt ge voor de komende periode van opbloei gereed zijn, studeert dan nu en studeert goed. Geïllustreerd prospectus op aanvrage kosteloos verkrijg baar. Inlichtingen, ook omtrent toelating tot de hoogere studie jaren of voor speciale studie, worden kosteloos verstrekt door Het Bestuur: W. H. J. v. d. HOOPT, Voorzitter. J. v. o. MEULEN BOSMA, Secretaris. MAANDAG 19 JUNI van 108 uur ZITDAG voor VOETBEHANDELING MET PERPEDES- VOETPLATEN bn BANDAGES GRATIS INLICHTINGEN DOOR VOET-SPECIALIST LANGE KERKSTR.9, G0ES.TEL.473 Heeren met SMAAK R00KEN GEBRs. M. en L. DRIESEN, SIGARENFABRIEK - EINDHOVEN. El Pentador Special 6 ct. Vorstenlanden 8 ct. Subliem 8 ct. Elegant IB ct. Penaal 10 ct. Senoritas Succes 5 ct. ALLÉÉN-VERKOOP: KREUKELMARKT 5 - GOES ZELFBINDERS nut VOORWAGEN 450 gld. Maaimachines New-Ideal 140 Hooiharken met 32 tanden 75 gld. Boerenwagens 10 c.M. velg 325 Stalen 2-paards Zwingen 12 7-tands Cultivatoren 30 11-tands dito f35, 13-tands 40 Marktschoone Dorschmachines Enkele reiniging vanaf 295 Dubbele reiniging vanaf 525 Bernard Benzinemotoren 2 p.k. f 190' 3 p.k. f225 f6 p.k. f285 8 p.k. f365 12 p.k. f505 Alles nieuw met 1 jaar garantie. Fa. Iz. CAPP0N, Heinkenszand HH. SLAGERS. Ik ben geregeld kooper van uvr Zomer en Winter, bet gebeele jaar door, tegen contante betaling Ensohotschestraat 62c. Tel.1308 Het allerbeste fabri kaat. - Allee Half Transport. - Onver woestbaar. Vraagt onze nieuwe verlaagde fabrieksprijzen.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3