MERCURIUS HAVERMOUT Bij Examens KERKELIJK LEVEN CENT PER PONDSPAK RECHTSZAKEN GEMENGDN1EUWS ZATERDAG 1? JUNI 1933 NIEUWS ZEEUWSCHE COURANT In COLLIERS van goud, zilver, ©chit©- ein imitiatieukbralen vindt |U teeln luitgebreidfe keuiz'e bij SIMONS^ Langa jVerst-sitaiaiat 82, Goes. Zie de étalage! '.(A|dyJ Reeds v-ooir 18,40 p-er maand kunt IU, Each thans een Philips radiio-instellatte aanschaffen. Vraagt inlichtingen bij J. M. Polderman Goes. Tel. 129. (Adv.) Kririiiingi'ii. Dezer dagen had op ini- [tiatiéf van de Landbouwdorp-svereeniging Ben vergadering plaats) in „Het |W,a|pen van Zeeland", wiaar Ir. Dorst en Ir. v. d. Plassehe, alsmede-dhr. .Vogelaar en Smal- legange van K-i'-abbemdijke en dhr. Dnve- kot, veilingmeester te Goes, tegenwoordig iwiaren en de voordeelen en noodzakelijk--, iheid van het veilen van aardappelen be pleitten. Van de 50 opgakomenen ga.ven zich 30 telers op met 7U gemeten aardappelen. Een commissie ward benoemd, bestaun- Öe uit de heeren ijJoh. Glemm, P. Kareis© en M. Koster, met de opdracht een con cept-reglement samen te stellen om te komen tot veiling van .aardappelen ta Krabbendijke in samenwerking, met Ril land Krabbendijke en (VVaayde. IerSieklc. Eergisteren vergaderde de ge meenteraad. Do rooilijn Burenpolder en stratenplan werden goedgekeurd. De nieu we straat in Bnrenpolder zal 10 M. breed worden. Dhr. Kooman ma,akt den voorzitter op merkzaam, dat het niquw- te bouw'en hius 'naast de gasfabriek; veel last zal onder vinden van den rook dier |f!a,briek. Dl© jgasjcommissie zal een en ander onderzo|e|- ken en desnoods een nieuwe schutting zetten; de oude wa^j bovendien ver ver sleten. De wiukelierqvereen. „Handelsbelangen" vraagt 2den Paasjchdag, 2den Pinksteu-- dga, 2den Kerstdag en Nieuwjaardag* de winkels te mogen geopend houden tot 10 [uur des namiddags (Zondagen uitgezon derd). Met alg. -s-t. aangenomen. Ingekomen ra ook een verzoek van da vergunninghouders), om Zaterdag cu Zou- dag huu jciafé'sj) te mogen openhouden tot 111 ,uur oude tijd. Besloten werd hier op afwijzend te beschikken. Dhr. P. de Vey vraagt met ingang van .1 Aug. ontslag als secretaris, ontvanger en ambtenaar van den Burg. Stand, het welk hem opi de mees-t eervolle wijze; ver leend wordt. De voorzitter spreekt reeds nu een woord van dank aan den eecire- itaris voor zijnt rouwe en nauwgezette plichtsbetrachting. Het bedrag v,an zekerheid van den nieuw' te benoemen ontvanger zal wor den bepaald op: f 13000, zijnde plm. 10 pet. van do ontvangen geelden. Hoedékenslteriie. Ged. Staten van Zee land hebben bericht, dat met het pog op de -uitvoering v.an het werk, mag wor den verwacht, dat de nieuwe aanlegstei ger te Htoedek-ensjkerke, v.an den Provin cialen Stoombootdienst opi. de .Wjester- Bchelde in den 1-oop ,van Augu]stuis in gebruik zal kunnen genomen worden. Ovezaud. Donderdagmamiddag jieeft oen .vliegtuig, komeinde yam Enig-eland, w-egie-ns gebrek aan benzine, eau noodlanding jnioe- Iten maken o-p -e-em stuk bouwlaind lO-n-der «loze gemeente. De alieen inzi-tj)ande -be- Bluurdea- ,de- beier M., oud Indisch -ajgib- te.aa.ar, wis- de (machine helio-uden -op' dein grond te brengen, z-oo-da-t geen ongelukken plaats hadden. Het, toestel is in ©em schuur opgeborgen. j Oos-tburg. Tot -directeur vau liet vo-or een pnqeïtij-d v-an negeu ma-auden iu iWest-ZeieuwBch-Vlaanderen zetel Oost burg, te stichten Centraal Agentschap |d-er Arbeidsbemiddeling is met 8 der 13 uit gebrachte isbemmen -benoemd de heer A. Luteyn te Zuidzande. Toegetreden zijn de gemeenten: Aar denburg, Biervliet, JSreskens, H-oofdplaat, Groede, Ni-euwvliet, C.adzand, Zuidzande, tRetran-chement, Oosltburg. -Wiaterland- kerkje, S-ch-oondijk-e en Uzend-iilke. Clinge. Op 23 en 24 Augustus la.s. wordt -allhier een Zeeuwsclie Klompenbeurs gehouden. Aardenbnrg. Het -comité dat heden de jWiélerwed'Strijden organiseert, heeft, dank zij' inteekening. der ingezetenen op een lij-st, voorlo-opig. reeds 1'50 -uitgetrokken voor prijzen. Burgemeester Overmaat heeft -een medaille ter be-s-chikking ge steld, terwijl nog. andere prijfzen zijn toegezegd. Sluis. Morgen zal -alhier de 2e Noord en Z uid-N ederiandsehe Verbroederings- dag worden gehouden, w-a-arbdjl als spre kers zullen optreden d.r Borms, Ant werpen; mr. Lieuridam, Yperen; Th. Pe ters, Nijmegen en dr. Mollef- te Tilburg. De redevoeringen worden -afgewisseld -door zang en mtiziek. Bres'kéns. Alhier wordt 'pp Zaterdag 24 Juni een groohe Z,angers|dag gehou-' den. 'Medewerking hieraan verleenen 15 gemengde koren, 2 kinderkoren, 1 (man nenkoor en dia Chr. Harmonie Hosanna! luit Axel. Zuidzande. Een Belgisch postvliegtuig' (moest -eergisteravond in den mist nabij' Zuidzande een noodlanding maken. Daar bij' is een wiel van' het landingsgestel ge broken. Het vliegtuig sloeg toet den kop voorover -en is- vrij ernstig- beschadigd. De bestuurder -en de passagiers bekwamen elechts onbeteekenend letsel. Ecu aainb-esrtjediiigskvvtestk. Eenigen tij-d geleden heeft de hoofd ingenieur-directeur van den R3.jksfwp.ter- tslta-at te Middelburg aanbesteed het ma ken van ©enige voorzieningen aan de slébutkolkmurgen van de Oostsluis te jHan^w'eert met bijkomende werken. Daagsfe ina'ehrijVer wad J. Visser Pzn jte Sliedreeht. met f 179500; doch deza zeide dadelijk, -zich "f 100.000 vergist te hebben bij de invulling. Z-ijn berekening gaf f.279500 lapn. Naar wij- vernemen, isj düt werk opge dragen aa-n den, p-pvolger: A. A. de Wil de te Middelburg, met f209600. .WEEKLIJST van 18—42 Juni. ZONDAG Mis van het H. Sacrament, Gloria, 2-e gebb. Oct. H. Sacrament, 3 H. E-phj-a-am, 4 II. Martelaren Marcus en Marcellianuis,, Credlo. P;ra-ef. 'Kerstmis. MAANDAG, Mis van heit, Ij. Sacra ment,, Gloria, 2e gelb. H. Julia-na, 3 H. Gerva-siu-s en Prot,a-si|u|s. C,redo. DINSDAG, Mis va-n he-t H. Sacrament, Gloria, 2-e gelb. Hl. Silveriuis, 3 Concede. Credo. ".WOENSDAG, Mis, van het H. 'Sacra ment, Gloria,, 2e gob. H. E-ng-elmum-dius, 3 H. Aloysiuis. Credo. DONDERDAG, Mis O-ct-aaf H. Saera- m-ent, Gloria, 2e ge'b. H. Eaulius, Oredio. VRIJDAG, Mis vain he-t H'. Haat van Jezus, Gloria, Credo. -Egge-n Pgaefatie. ZATERDAG, Mis Gie-bapate H. Jaain-nes d-e D-oo-p-er, Gloria, 2-e gefo. Oct. H. Hajt-, Credo. Br-asf. H. Hart. GOE-S. (Parochie H. Maria Magdalena.) ZONDAG, uitreiking H. Communie om half 7, 7 uur, na de Vroegmis en 9 uur, half 8. de Vroeg-, 10 ,u-ur de Hoogmis. Schoolciolleete voor liet S-etainarie te iWiarmion-d. N-am. 2 |u|ur Ciat-eichis-miuis, 3 tuur ptredi- k-alie -en Te Deuim, half vijf' Maria-Cougr-c-- ga,üe der 2e -af'deeliag idler (gjilo-oitjeir&n, 5 iuiulr Patr-anaat. MAANDAG, slechts 'één H. Mis om 7 uur; avoimds -e-u Verder laU-e avo-ndein -om 7 uur1 Lof 'Iter e-e,re van het H. Sacrament. VRIJD-AG, 7 u(ur g-eiz' H. Mis ter -eere van het H. Hant, ZATERDAG, vaaa-f uur bi-e-ehtgele- g-enlieid. "De Saeraincnts'iMriciessic op- liet St. Pietersplein. Donderdagnamiddag ..is- mat .vollen lujs- il-ca* van heit pia.us-elijk ceremonieel de pt-ecli- 'tige Sacriamein'tslpwpoBssie geho-udie-n, waar aan -de-el w-erd genomen dopr allle jp d-e H. S-tad ve-rto-eivende 'kardinalen, dien p-a-u- selijken ho-fsltiaait, ver-tegenw-oprdiglefs ,van alle religie-ulz-e arden -en -alle iseminarisiten, 0-n-deir wie de situ-denten van het Neder- laiid«che cpRege. A-a.n het hoofd van de pirnce-ssie, Iwelk-e, z'ooals -aangakondigd, he-t Sjt. Pieterslplein' in zijn gehe-el i-s rondgetrokken, blev-o-nden ziali alde-elin-g-en pauselijke gendarmes e-n led-en van de .Palatijn-sch-e pei-e-garde, ge volgd door de r-eiguliejie geestelijkheid. Hiero-p volgd-en de -s,e-culiei'ie gees-t-elijk- lieid -en de- seminaristen en daarna heit col lege de-r Romeinsohe pia-sfcoprs -en de ka nunniken der kleine en groo-t-e 'bariliekcu, voorafgegaan do-oa- d-e- his-to|riisiche „piadi- glione", het kruis -en de op: Btp-ven aan- gebmeht-e klokjes. Dan kwamen d-e vice-gerent -en p-rela-ten van hel Romeins-che vicariaat en tenslo-ttie. de eigenlijke pauselijke stoet: eerst de ge neraals der .verschillende religieuze orden, de proouna,toren en de prelaten der Cjprie, verv-o.lgens de pauselijke hofst-aat, de com mandanten der p-au'seljjke -ga,rdes, d-e poeni- tenitiarii der St. Pie-te-rskerk -en Itonslo-tt® de bisschoppen kardinalen. Da zware troon, de „Taiemio" van Ber nini, wlaarop- de H'. Vader geknield -zat vo-oir het Allerheiligste, en wjaafblpiVein acht prelaten een pra-chtigen 'baldakijii hielden, .werd do-or t.wiaalf p-arslon-en gedragen. Aan weerskanten schreden l-e-den der edelgaxde in gvo-ot tenue. D® p-rjKiessie werd d0|0,r ck pau-selijke troep-en gesloten. Om ongeve-er 8 u-ur werd vhn de hoogs trap- der ba-siliek af, waar -een draagbaar -altaar was -opgeis'-teld voor het gelweldige gobelin van Leo-na-rda da Vinei, do-or den H. Vader de z-e-gen met hielt, Allarlihi-ligslte ge-geven. Dcis avonds werd de gevel d-ar St. Pie- ter evenals het .altaar- door aterk'e schijn- werpers pra-chtig verlicht. - Nieuwe tekst der dageli|ksche gebedcu. ,W|a,t ©enige maanden geléden in vcpruit- -zioht wer-d gesteld, is than-s verwezenlijkt, -z-op debit mgr. Hjopmans in „S. Maria." made, de E-erste Kaït-e-c'hislmus, bestem-d vo-or het- eerste en tw-eede leerjaar, is tham'9 vensche-aen. Deze kabeohisanu-s is er op bereke-n-d -als eind-kait-eohi-smus diepst Itei doen bij het. buiteng-e'wlopn lager -om- dafwijs. ,i Die nieuwe katachislmus zal nu op de schole-n wlorden ingevo-erd bij den aa,n- va-ng van bet schooljaar begin Septetmber aanstaande. L D-e nieu'w-e tpkst d-er daigslijks-che -gebe den Zal iover-a-1 ingevtoierd moete\n zijn -op -den len Januari 1934. In de öoholgn z'al re-e-ds nu begonnen Worden met liet -aanle-eren v.am den nieu- iwjem. tekst. H -e t K r u i s e -e k e n. In den Na,am van den Vader en den Z-o-on en den Heilige-n Geest. Amen. Het O-nz'e Vader. Onz'e, Va,der, die in den hemel zijtj. 1. Uw na,am -woa-de geheiligd; 2. Uw- Rijk koare; 3. Uw Wil geschiede o.p. aarde Zop-als 1-n den lietael. 4. Geef ons lieden ons-dag-elijkseh broiod; 5. E-n vengeief ons, on-zie- e-chuld zbio-als p,ok Wij ,aan anderen hun schuld vergerv-qu 6. En leid ons ni-elt in bekoring; 7. Maar verlos ons Van helt kwh-de. Amen. He-t- 'Wiees Ge--groet- W-ees gegroet, Maria, vol Van -gena-de, de Heer is met u; gij -zlijlt d-e geBeglende onder de vrouy-en, en ge-z-egeind is Jezus, de Vrucht van uW schoo-t, Heilige Maria, Moeder van God, bid vioor ons, zton- -daars, nu en in het uu-r van on-z-en -dood. Amen. De Twi-a,alf Artikelen va.n het G-elio-o-f. 1. Ik gelo-of in Gpd den nlmaohtigetn V-aderSchepper van h-eimel -en -aarde. 2. E-n in JeBus Christus, z'iju -e-einigen Zoom, -onzen Heer, NEDERLANDSCH FABRIKAAT 3. Die on-tvang-en is va-n den HeiHg-en Gea&t, geboren uit de Ma-ag-d Maria,. 4. Die geleden heeft -onder Rointiust Pila-tus, is g-e-kruisi-gctj giep.tjprven en be graven, 5. Die nedergedaald is; ter. hele, den diexd-ein dag verr-eaen uit de doiold-en, 6. Die opgestegen is ten hemel, zit -a-an de rechterhand van G-o-d den alma.ohtj@en V-a-dcr, 7. Va,n daar zial Hij komen lopadeelen de leven-den en de dooiden. 8. .ik gelo-of in den Heiligen G-e-est; 9. De Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heilig-en 10. De Vergeving van de zion-den; 1 11. De ve-rrijz-e-nis van h-e-t lichaam; 12. He-t eeuwig .leven. Amen. De Tien Gebo- den va-n Gr-oid. Ik' b-e-n de Heer, uw Go-d. 1. Gij z-ul-fc ge-en -afgoden ver eer-en-, m,aar Mij -allae-n .aanbidden ©n boven affiles be minnen, 2. Gij Zult -den N-a-am van den Heer, uV God, niet zonder èer'bied gebruiken-, 3. Wiees ge-da-clitig, dat gij den dagjles Hie-eren heiligt, 4. E-e-r uw vader en uw' moe-der. 5. Gij zult niet doo-den, C. Cfij Zult geen onkuis-ohheid doen. 7. Gij zult niet, stelen, 8. Gij zult t-e-ge-n uw na-a-ste nielt valsc-h ge-tuigen. 9. Gij zult -geen onkuischhe-id b'Bgeereu. 10. Gij z-ult niet onrechtvaardig begee- ran,w- at u,w! naaste toe-beho-oirit. D-e V ijf' Gie-bo-den v-an de Heilige Kerk. Gij Zult 1. D-e verplichte fcesfdiagan vieren als Z-o-ndag. 2. Op Zondagen en verplichte, 'feestda gen de heilige Mis bijwonen -en g-een verboden werk do-en. 3. Q.p- onthoiudiags-daig-en .geen vleeislch gebruiken en op vastendagen vlasten. -'4. Tenminste' e-enma-al p-er j-aar bi-eiohten. 5. In de-n Paasic-htijd xle lieiliige Oomjnu- nie ontv'anigen. O.ef'en in g ,v-a,n Qelo-o-f. Mijn Heer en mijn Go-d, ik geloiof: dat Gij zijt één Go-d iu drie Persion-en, de Va der, de Z-oom -en de Heilige Geest; dat God de Zopn voor ons is mensch gewlor- -de-n en aan het krujs gestorven-; dat Gij he-t go-ede loont en liet kw'aide staaft. Ik geloof alfa wlat Gij beib-t geopenbaard, en door de Heilige Kerk -on£ leeft- Dipt geloof ik va,st, pmdat Hij het hebt- gezegd, die alles w-ee't en ailtijd w.aarheid spreekt. H-e-er, vermeerder mijn gelo-of! - Oefening y-a-n Ho-ap-. Oneindig goe-de God, ik hoop-, do-or de verdiensten v|an Jazus- Christrrs van Jf te verkrijgen: de eeuwige z-aligheid eu -al-e gena-den, die ik daarvoor noodig fueb. D-at hoop, ik met e-eu vast, v-ertr-o-uw-en, omdat Gij lie't heibit beloofd, die -almachtig: zijlt, o-neiudig go-e-d vaor -on-s -en g-ttr-ouw in uw beloften. H-e-er, versterk' mijn ho-ap- Oefening v-a.n Liefde. God van Liefde-, jk -beanin U bo-vfen alles uit geheel mijn hart, omdat Gij o-nieindig goed en oneindig 'beminnelijk -zijt. Uit liefde tot U bemin ik o-ok alllie menschsn -als rnij-z-elf'. Heer, ge-ef tnij steeds meer liefde O e: f e- n i n g v -a, n B -e x o u, w'. B-aamlhartiige God, ik lieib Isipijt over mijn z-ond-en, om-dait ik -ujwl staaffeln heb ver diend, ma-ar vooral, opidaib ik' U, mijn groots-ten w'eldo-enei- -en het ho-o-gBibe G-oed, heib beleeidigd. Ik vierfbei jal mij-n zonden ein beloof. ,m-at de hulpt van uw' |glan|aide-, mij-n leven te 'b-eit^etrem- -en niet meer te Zon- -digejn. H|e-er, 'w-eies mij zondaiar genadig'! E|-er -a,:an den Vader. E-er -a,an den Vader en den Zo-om en den Dleiligen Ge-est. Zooials h-afc wlas in het begin en nu,.-e-n -altijd en in de .e-e-ulwen der -eoiulwcn. Amen. Kantongerecht te Goes. Door den Kantonrechter te Go.e^ z'ij'n veroordeeld wegenis overtreding Te Ve-m-cMimige venten zioinider v'ecgun- ming: H. J. J. D.. G-oef ï'lOoif 10 id-lals- voaien te Goleis: M. "R. Amsterdam, G. K., Nijmogen f 3 of 3 d. Overtreding Tarwielwielf 1931: G. E-., Gofls, f5 of' 5 d.A. R., 0-v-eiziainde, C. R., Kw-ademdatrnme-, .M. R. Ovez'ande, f 5 Iplf 5 d.A. B. Kwa-dianda-mm-e i' 15 oif' 15 d.; r. V. Hie-er Abtlslki'erke, P. C. K., 's-H-eer Arends'kerke f 0,50 of 1 d.J. V., Klo-etingie, .vrijgeapro-kem. Ta .Kapielle op- den l'aaltsten Werkdag v-ain -een w'ee-k ■mest o-pi sltraat ve-rvoieron, in de bie-boiuwlde kolm der geme-enteJ. die vV'. Biez-elinge, f' 0,50 oif 1 ,d.. Met een rijwiel de veiligheid v-an het Verkeer in gevja,ar .brengen: M. V., Bi-e- zeRnge 1' 10 of 10 d. Meit motorrijtuig rijidein zlonder mins tens t'wtee g-oed werkende irenumen: E-. T. IL, Kjuiningle-n, A. V., He-inkensjZand, f5 pf 5 d. -Met e-e-n rijwiel zonder nqodZa-ak -op- de linkerzijde van -een weg rijdein: A. A. E-. R-, H-answaert, f3 of 3 d. 's Avonds fietsen zonder licht,: L. V., Bfezejinge, f3 of 3 d.C. de VV), alda-ar f2 b. of 2d. I' Politierechter te Middelburg. In de zitting van 16 Juni deed d© Po- Htier-eic'liter uitspraak in 3e j.l. Dinsdag behandelde zaalc tegen S. M. D., 35 j„ zlanidler b-er-o-ep- te A-ardenburg,verdacht geweest v-a-n liet uitlokken van vernie ling d-oo-r iemand die in haar dienst Silioinid. D-e Politierechter sprak de verdachte vrij vlam het- haar ten laste gelegde. - Hanger beroep'. Boor B. 'H,, 55 j., landar-b-eider te H-o-ed-ekenskerlbe, Kwia-dendamme, is casis-a- tia .a,angei(,ee-ken-d te-ge-n het vonnis der R-acbtbank te Middelburg van 9 Juni 1933, w'aarbij hij t-eirz-ake van OvlerfpecLLng van de Leerplichtwet i-s- veroordeeld tolt f 15 Of 5 d. he-cfateinis. blijft men kalm -en beftder, indien mein voor af' Mij-nbardt's Z-e-nulwlfablattein gejjjfrluiklt. 'Kj-ker 75 ct. Bij Ap-ofib- e-n D-rogij-ten. D-oor J. B. ,36 j., -oommisisionnair te 's H-eer-einhoek is hopger b-erpiepi -aang-e- teiekénd tegen een vo-n-nis vlan den Kan tonrechter te Go-as-, Iw-aa-rbij hij' -w eigens opte-nb-are' drioin'kanis-cbaip- is- v-e-i-oiordeeld t-o-t f 15 of 5 d. h. Die s'mokkelhaiuleL in geld aan de Nedcrf-a-udsfhBinjtst'hle grens. [In -aansluiting ,op' ons bericht betref fende den -smokkelhandel in geld aan de NederlamdslchDluitsche grens kan nog w oi'den gemeld, dab het -aantal -arrestaties zeer aanzienlijk is). Alleen -uit Zuidi-Liinl- burg een p-aar honderd; -uit het midden en noorden van de pr-ovinc'ie worden ge lijke berichten ontvangen. Men e(preekt v-a-n een totaal van -oen paar duizend- arrestaties, wat eenigszins overdreven zal zijn. s Te Aken werden de gearresteerden los gelaten tegen borgstelling van 500 mark per pers/jon. .Voorts werd een verkla ring verlangd, dat men marken gesjmok' keld had. .Werd dit g-ew-eigerd, da,n werd men langer vastgehouden. Van het poli- tie-presidium w-erden de verdachten p-er pelwagen g-ebra-cht naar de gevangenis. D'aar werden z'iji iii groepen in e-ellen zon der eenige -a,ocomodatie pp-geborgen --en daags daarna na-ar de rechtbank yer- voerd, w-aar zijf in de v;erho-or,c-ellen werden op-gesloten en verhoord. Geklaagd werd, dat zonder onderscheid des persooms is opgetreden. P© menachen, die een reia-,cheque gelkodht hadden, met het doel daarmee te reizen w'erden m&3o de dupe va,n deze historie. Het was! misschien niet Kw.a-ad als da 'Nederl-andsphe consul te Aken zich met deze zaak bezig hield. -W-ant het is- ook niet noodzakelijk, dat rn-en deze mensphen langer als| misdadigers behandelt. De bepialingen van het grensverkeer iz'ijn thans"; zoo gewlijlzigd, dat Wie ©en p;aa heef'tj w-a-arin liet mea-k' van sen af gegeven reisnc'heque voorkomt, m.aar 100 maak over dd Nederlandsiöhe grens m-ag meenemen. Voor bezitters) yah blamcoi-p-as- |Sien -of' bew'ij-z-en van Neder landschap is het 200 M;ark. Van 15 Juni aif] (z'ij'n, ook in België Diuit,- ische re-isc'heques tegen yexminderden koers vei'krijjgbaa-r. D;at de .smokkelhandel grbote afmetin gen heeft laangenomen blijlk't uit de zeer (aanzienlijke bedr-agen. Het loopt in de honderdduizend-en mark-en, die de Aken- -sche b.anken in korten, t'ijld op- reie-cheques hebben iwtb-etaaïd. Rfelgisthe 5 I-Van est ukken vour - Riifksdaalders'. Het is, gebleken, dat den la-atsten tijd zekere -perspnen ©r hun .werk v.an ma-- ken, b'ij' liet d,oen v,an betalingen een Bel- gisph bi-ï-ramc'stuk'in pla-a'tsl van een Rijks daalder -uit 'te geven. Als) gevolg vnn de, gelijkeniq tussiclh-en deze 'beide geldstulr- kon zijn in de residentie dan ook reeds versphillend-e winkeliers en particulieren do dupe geworden; yan deze methode. In verband hiermede! vesstigt de pjoli- tio er daarom d© saandaplit van het p-.ubliek pp ,b'ij 'het ontyangeh van geld nauwkeu rig toe te zi-en, Jeneind-e te voork'-omCn dat -men elaic'htaff'er wordt van boven genoemd praktijk-en. Bioerdefij-braud. D-onderdag isj te) E-ls't door onbekende ■oorzaak brand uitgebroken in d-e (boer derij yan den landbouwter V-aln Haaren iaa.n den Rijb,s'w|eg- ArnhemNïjlmegen. Met groote moieite mlo-eht het -der brand weer gelukken, het w-oonhuisj te behou den; do-c-h de groote bergsjdhuur, waarin veel landbouww-erkluigen "waren gebor gen, iq in vlammen opgegaan. Verzekering dekt da tjChade. PMitieke harlstooUtcu Vroeger golden de zilveren hangiertj-e4 -en -speldjes, wlaarin een klein! iswastika'tj'pj ia bevestigd -alé gelukfea-anib-renger. Diat is veranderd sin-dsl ©r ma-ar weinig meer van „qwa-stikia", maai meer van „haben- kruisj" wordt gesp-roke-n. D:e volgende gebeurtenis 'illustreert dit. E-ergisteravond omStreekls 10 uur ston den op- den hoekf van (3en Cojlsingel te- Rotterdam e-en plubje jongelui te (pra- teu. D|aarbij( "wag de 21i-jariga luej. T. M., -die «en zilveren hangertje! droeg. Aan het dunne zilveren kettinkje hing oen; kleine, o zop- kleine zilveren swastika. Om liet -clubje kw-ameu eenige mlen-jc-hen staan, -opi wi© -de ^wastic'a werkte als 'n roode ,lop- op e-en stier. Die julfflrlotaw |m|oiest dat ding aï-d-oen, Wea-d beweerd, tnaar de juffrouw wilde daa,ra,an| geen gevolg! gé ven. Er ontstond -ruzie, waarbijf-cen ven- tegeplwoordigster van liet vrouwelijk ga- -slac-ht, mej. L.K. geb. Ri. C.. het ket tinkje met d© e)Wastic|a-' Jos-rukte en op den r'ijlweg wierp-. Een hevig tumult, Waarin zich Kerslchil- lendé voorbifgang-ers| mehg'den, was het gevolg, waaraan do-or -een a-gent 'n einde werd gemaakt. Dieze nam mej. L. Kt' mee naar het bureau aan de Groota- Baauwen-steeg. Na- .een tijdje werd zijl weer heen gezonden. Gistermorgen -e-clhter moest deze juff- ïr-ouw terugkomen om! do-or 'n inspecteur te worden geho-o-rd, teneinde procesver baal tegen haat pp. te maken. Die juf frouw' bracht ha-ar' zuster mej. M. C. R. C. mee -en zat tnet ha,ar te wachfen in de lagentenw-a-cht. Hier wachtte ook de jifffr-oiuw*, wier* i^wastic-a den vorigen avond wiaiq weggeworpen. Zij! had dien morgen op- haa-r mantel een zilveren speldje gestokien, dat ook een sw-astika bevatte. Hierover gena-akte de zus)te-r van de juffrouw, di© het kleinoo-d' .den v-origen lavond ha-d afgerukt, zeer verbolgen. Zij maakte iu de agentenw-a-ebt herrie, wilde het -speldje wegtrekken, wat niet ge lukte; 'het -eind was, d]at (de politiemannen haar eenigen tijfdl in een cel mo-ejsten ■opsluiten om w-eer Ijot kalmte! te koimen. Tegen de lafruklqter van den vorigen -avond is) p-ro-cesi-verba-al op-gemaakt. V-erdroukfdn. Eergistermorgen voer in( Je Dlo-rdtsche Kil een m-otorsichipi, -sdhip-pei- Jlohan van dei' Vliet -uit Oudei-T-onge. Ter 'hoogta v,an de .Wacht k'w-aïn het (motorschip ip aanvaring met een, roeiboot, waarin één man zat. D-e roeiboot -sloeg ran, -en de man verdirpn-k. Veinroed Wordt, - 'dat de verdronkene P. Reedijk .isj, afkomstiguit B-ubbelldam. Men heeft de r-oeiboot alls z'ijin. eig*enSbm herkend. Het li'ijlk van den man, die 52 j'aar i(, is pog. niet opgehaalld. Iu de rivier Die Mark 'bijl "Bracte i-f D-ohdei'dagavon-d het zevenjarige zoom- tje T. de Kroon uit Ginnekem verdr|o)u-- ken. Het kind) was met kameraadjes gaan varen en is cla arbij. overboord gevalllen. Het lijk is-, door de politie opgehaald. Gisteravond is onder de gem. Best in het Wollhelminakiaiiaal in den zoogen. Zwia-aik-öm de 23-j-arige ongehuwde fa brieksarbeider V,an Zutphen, uit Eind hoven, bij- "het baden verdronken. Dio-or oen auto overreden en gedood Bij het uitgaan v-an de itchoofl. is de lft-jarige A. But, te Veeningen .(gem. Zuidwiolde), gisteren onder den -auto van de firma Bnoekem-a, theehandel te 'Gro ningen, geraakt. Het knaapje werd een eindweegs, meeg-eslleurd eu was op- slag dood. Bijl "de remproeven 'zou tkljlH ge bleken, dat de remmen yan 'den auto niet in orde w-aren. 1 lEergi-stermorgen is de 30-jarige G. Jellied dooi' b-en- auto, bestuurd do-or dr. Staal, in de bocht v,an idem weg te Ga^- sclte overreden-. J'. w-erd ernstig gewond en is enkele uren later overl-e-den. Om' hot goud dor Lutine-. Eargistermiddag is da 2S--j-arige A. K|ui- per, te Tersphe-Uing, van den bergings- to-ren van den heer Bejk-ors, bestemd voor hel naar boven 'brengen V-an het goud van de Lutine, gevallen. Vr'ijl ormr- Rtig gewond is de man ma-ar het zieken huis te Leeuwarden overg-ebrajölit. n-uRs'tlic uilgéwcJifencm in Frankrijk. Dr. R. Martiail, sp-©eialist yan) -demogra- phisjcke vraagstukken heeft een medewer ker van Comoediai gezegd, dat z.i. da toevloed *van D|uits|Chers naar Eramkrijfk iuit sociaal en o-acjonomisch o-o-gpunt een zeei' -erns,tigen weerslag kan heb-ben. (Die uitgewekenen komen de grens| over laïleen met -een pasj zonder ©enig onderzoek >am- ga-ande de hoedanigheden van don' drager. Men -spreekt van; 25.000 D|uitsrihers, ^an -wie 5000 joden. Vermoeddlijfc' z'ijói for meer, want de vreemdelingen hebben twee maanden -om aangifte van hun verblijf ta doen -en veilen verzuimen dit. Er Zijn veie intelleptue-elen bij-, die; er -w'erk zoe ken, terwijl vele Eransplhe hoofdarbeiders 'tevergeefs n-aa-r ©en plaats uitzien. Dr. Martial maakt zich bezorgd, dat zich in Frankrijk Diuitsche gr.oepen of 'kolonies gaan vormen, die binnen enkele jaren met etbiïjche eis-c-ben kunnen -aankomen. I Die intar-ministerieele leomjnissie, die toet het pog op- die overstro-p-ming gevormd werd, houdt zich. niet met het p-syrjioto,- gisdhe -aspect van de zaak bezig. Hitler de verovMiaafT." Bij het Malik-Verlag, vroeger te Ber lijn gevestigd, dqch thans blijlkba-ar naar Praag verhuisd, 'is een br-qohure versche nen, waarvan de uitgevers verzekeren' jdat rij is geschreven) door een D-uitsclh bur gerlijk politi-Cus), tevens gew-ezen officier, die om begrijpelijke redenen zijn naam verzwijgt. De SjchrïjVer zou door rijfu connecties in regeeringsjkringen in staat rijk gdw-efost die gebeurtenissen achter de sChermen van nabij' .te volgen, „tot den 30en Jam. van dit jaar, toen Hindenburg Hitler tot rijkskanselier benoemde." Deze gebeurtenissen k-om-en in de voor stelling van den ongenoemden politicus hierop neer dat de Oost-Ellbische jonkers, die zioh vooral door het -schandaal met de Osthilfé in liun bestaan bedreigd voel- 'den, redding hebben g*ezo-cht hij' Hitler en den rij'k'spresident hebben bewogen, hem de mapht in handen te geven. Hitier zon dus. naar de, in deze brochure tot -uiting komende opvatting geen re volutionair zijn, dia de macht heeft ver overd, maar een atrooman der reactie. Ontploffing in een tunnel. In een in aanbouw' zijnde spoorweg- tunnel tus-s-chen W-esserling! en St. Mau rice in de nabijheid van -Mulhouse, heefift een ©msjige on tpioffing plaats gehad, Waarbij 'drie arbeiders) gedoocl 'en één ernstig gewond werden. Voor het (opblazen van het gesteente had men iaplaats van dynamiet vloeibare lucht gebruikt. E-r zouden negen ontploffingen plaats) heb ben. De arbeider^ hadden alle voorbe reidingen getroffen en zich daarna! terug getrokken. 'Nadat ariit ontploffingen had den pla-at-s- gehad, Wachtte men' een kwar tier, waa-rna da arbeidsrsf in den tunnel teruggingen, daar zip" meenden dat kle negende ontploffing tengevolge van -een fout niet zou plaats! "hebben. Nauwelijks

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2