IRTS 'I' NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Tl BUITENLAND HTEN. Eerste Blad VAN-...! ROTTERDAM STRAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS MEUBELS ■JB Hl ze de bon in de t toezendt! 'aarde van 30 cent, van een half pond r betaling een Ons v'ol geur en smaak is slechts geldig té ETINGE 3 24 Juni. G 22 JUNI NDAG 18 JUNI C. VAN STRIEN. IWOVER DE GRENZEN f! BINNENLAND R f! UIT ZEELAND MIDDELBURG Transpireerende Voeten, VLISSINGEN GOES VOOR SOL1EDE EIGEN GEMAAKTE IS UW ADRES: TH. BATTES - GOES pHE COURANT MMRMMNMpi lil vindpn. Dje Schrijver 1 eenzetting van liet taan- I G.P.Ooe, welk' bedrijf lie! directies) der trusts l"d,en. Wie zóu met de Jnjendjön willen worden! |,erk't goedkoop, s'nel en 7(en, Èuianeieele en sia- /andere Staatsjönderne- In hebben, kent zij niet* I gopdkoope arbeidskraeh- G .P.Opi er te kort, diaxt- Zooveel aid zij noodig Itelt, dat als, slaven naast loeren en... professoren^ en ingenieurs, bisschopr pbilospfen en zwervere, |ueli»s. Loon krijgen, ze echt- voedsel dn de ar- Wt zware werk] beloopt iterven; geen nood: er is raorraad. Eu de G.P.Oa Innemer, zij verdient veel opi. vftn i'ngienieiursv. I ;andere deskundigen ga- If. Tsjex'nawin, zalf - als Ioudrdineteheur van] de Ivoor die .hJlszee 1 heeft psfckenh'andél allerlei b'ij- uWiceerd, Welke oné doen. daehte, onder w'elk'e af- ["tlandighede'n duizenden van Ijehen het leven moeten gevolg Vah de „zégentn- Ivreede dictatuur. zijn a'fl^chuWelijlKsten vorm. Island' vervolging van Jonsplbulldige staatsburgers, (mi-democraten, in Hitler's. |i er Waarlijk] nog Neder.- uïiistem en nationaal-social- perse soort zelfs), die vol de knieën liggen voor- jehheid. oge er voor gespaard wor- NUMMER 71 ZATERDAG 17 JUNI 1933 29stb JAARGANG j. -• i uit Rotterdam 7 uur nam. ULDEN. uit Vlissingen 8 uur nam. ij genoegzame deelname. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon lnterlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt! en 2; Telefoon No. 4-74. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meerf 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit nummer bestaat uit twee bladen ,Wj e e k r e v u e. In het Duitschland dat geen eritiek op rijn nieiuwe heersehsnsi duldt lvelbbem de fcisschopljien hun stemmen veirlievlelni om kloek en duidelijk de réchtten des." Kerid luiteen te zetten. Zij dia dwepen bij ma.entemiislba-uilc1 hooiden nu hoioiriein dak de Staalsautariteit aak haar grenzen heeft; Üab er ,g,eibieden zijn «dia ziji uiat, betreden kan, zonden' de1 pqrkeim te ihuit(eln te gaan. Het valt da Kerk niet moeilijk de We reldlijke macht van den Staat te erkennen, aan zijn gezag in déze otnderWeirpit zij zich ga.arn». Voor haarztelf cischt en m,oet Bij eisehen de geestelijke superioriteit het godsdienstig leidersehapi ldamt haas" tloe. Door dit bissehoiplpielijk maudeimenh is velen, wijifelmoeidigen kafihiofekén een riem onder heit ha.rf gestokenin helt kamp der Nazi's echter prikkelde Ip'efe de eptge- jrandtenein tot toieu|W® nitbansitingen van woestheid. De deelnemers .aan den GeZel- lendag te Müniohen moestem hlet optgelden !bij deze kwaadaardige luitjes» M$k tien- lallen wiegden landgenoten m vreemdelin gen neergekmuippleld .ein gemolesfeeerd. De politie stond machteloosi tegenover die labaukvein en oim er|ge.r te vlooxklomein (wei'd bat eongireis van hopigeirimnid wao.ntijdigl fee- schorst. Beschiamlemd bewijs van dein diepen val Welke een volk moreel en cultureel maiaik- fo. Al die beschaving 'bleek' sBlochtjS een oppervlakkig laagje» waar de ba.rbaars'ch- heid a.1 te gemakkelijk doorhéén braik1. Welkten indruk zoio'b miapifestaitje van razieirnij naar buitani maakt, laat aioh licdnt bevroeden. Hitlers vredelievende Woorden warden door Zulke daden tot, holle Man kten. Of hij meent zelf! miate wam hetgeen hij zegt, of hiji heeiflt 'ziijn men'sdheni niet meier in z'ijn hand. In ieder geval zal, Wanneer het brpifce gawteld £re Duitsahl'aind dismin eieirt, het wantriO|ii(wen in heit buitten- land abeedisi toenemen. Voorshands zieit heit) -er niet maar, uit, Rat de Nazi's 'hun wildei haren kwijlt raken. lederen dag, kennen ®r berichte® binnen, die het tpenemeu Van de Verkeerde mentaliteit bevestigen. Zooi werd aan dte universifcedt, te Heidel berg .een nie®!we Iteersikoel' voior, „vterdedi- gingtewtetieinsahiaplpien" iingesfeld en de ree tor dier universiteit noieimide die hekten|d- maiimg van dit miükaüistisiahe 'feit pro- ianwremd -e»m „hlijdei hoodscihalp!" l>a steen in hiab G-mneiwlald te Berlijn, die de plek aainduidda waar de edelq .Btaatsinuu Wialthier Rialblieinau, Werd nieer- (gtestehoten, is verWijidlerd, terjwiji in TThü- ringen een gieidank'pilaaü Wwd onthuld Voio.r Jd& laffe mioiondenaars Fischer1 en SKeïn! (Ein noo. kan rniein vowtigaan,! De Eiooinopiischie Conferentie ta Dondan is geoptend met uitbundig pifiïciteel viertopn- De Big Ben beierde.; die Koning ?pr;ak .een jepieningsWoiOiiid en homderdten vooraanstaan de poliüoi, bijeengabnaicihit van de 'Vier hoe- kan dar aarde, verdrongem zich Voor dn microfoon om hun Wijsheid over de emerald to baiz'uinem. Aan de Welvaart, is niooit siooveel eer beWtezein dan aan d.e malaiste'. [Wïei van deze oonfea-enitie, heil vleiWaeht, hezit teen gelulcfeig opitimisjme. Wij igieloio- ven niat, daiü hlet ooit iukkein izal de 6S fleednEmtende staten oiader één .hoedje ,te .krijgen, vojonai vrijl dei jomwffli pm iets vooi- het algemeen welzijn te doen, zticih dagelijks demoinatreemt Kwade tnoiuW uit StiA ieder momrenit van den dagt. Nolg. jjj- flens de conferentie maaktjfip: vèl« Stater aan Amerika bekend, dat zij Jitet vertiikhieD) hun oprioigssichuldein ts v$(l'doten en daar onder zijn landen ,als Frankrijk en Bellgië, diq ti«nmia,al meer onaooi'dig. hest^deo. laan' de parfetetionnteering. van leger en (vte- .tinigWerkleln. Dei hungers in Amerika rijn idan aak tmeer dan venbitlberd oipi.zulk e(en vrijmoe dige schending yian aangegane verplichtin gen. Het is een versdhrikkelijk zWare leo,.die de Vterteeinigde Staten krijgen en hoewel de woordbreuk' der nneeste°Euro- ipiaesteeh rijken niet .goied te piraten' is: (erkend .moet wtoirden, dat Amerika voor rijn winz'utehlig uitletenen van millioeinen, Vo.or eön miensohointeeriend ba-drijf, ia!® (het «örlogvaerein is, zeker 'n geduchte iaf- utraffing verdiende. IJet zal in ;de toie- ktemstj wel iate vaorztiohtiger .iwiordten. De kleine, vraoiijke heer Dollfuss houdt in Pastianrijk moeidig de (wjocsfeeling tegeq het naibiomal-SftciaUsfaei vpjl'. Hlande Map- Spoil deelt de reige.ering .daartegen de oppiositiE .uit. Zachtzinnigheid zou tooiu- j wens uit da bonze zijn, omdat de Oiostan)- xijksche nazi's precies delzelfde ötr'ijdmetho" dtes er api na hoiudan .als hun Duitschte collega's en donateura. Het sbputsite stukje van DoUfuss W;as, ■de nitWijiriing van den Dnifteber Haibbicht, dia onder beschaming yan diplomatieke ViKWrcchfön, propaganda maak'fo vlaor het ®*A Socialisme. Da Duitisc'he xegejédir® beantwoordde dteze daad meit de verban ning van dein howgstaamdan OioSlje.nrijkseho diplom.n,a,t Wassea-back, waarmeie zij we- dlenoim iel|S van haar intern, prestige vleji- spieelrtte. j In Spanje is aaaw.aar da beruchte AZa- na, weer opi de proiplpen getóomiem. Al 'heeft Za.mora's toeleg om heit revolutionnair karakter der regeetring sterk te VerzWak'- kan g'ceddeels gefaald: ;ei* z'ijn toich 'n paar fatsoandelijker h-eeren inlgekamen. Aziana moest wel wat wafer in gijn wijin doen, wijl de soioia,listen,, ma da kterkver- volging, die: zioraivteel Jfwaad bllioeid zette, uiterst bevreesd vhornieu'wa verkiezin gen rijn, 0)uissichen China ein Japan Wordt liet kbeik en ei. P.aesliaf meldde .Tpikioi giste' da,t de Cihiinteaaen troulw ..de Wapieaisitil- aliandsoverieienkoimist. naleven sn dat Wes halve de Japlainmers hun troelpea uit Nóerd-Chitta, .terugnamien. Hier zitwlaar- schijntijk: de haasit «ni het kpistbai-e •avontuur apioedig. te likw'ideeren achter, dan w.el de neigin,g gtm gteel feonlt te- gein het blanke element, .te vormen. De lainlbi-Britjseba boycot wijslt in laatsfgiei- nwemde richting. DUITSCHLAND „Briining ,de gevaarlijllfste tegenstainidcr". In don PruisiiSeheln piersdiieraslt der N. S. D. A. P. .plublioaefrit Kube (jjn ajljkel onder het opiscliriff „Pftrtij'-plolitiekie"1 ge- lijkschakeiliing!]', hij iwlij'lst op heit veelvuldig overgaan van aiigsva,ardig»le!nl naar de N. S. D. A. P., Waaruit hij. de. ooinoluisie tqeikt, dla.t alle partijen in Duitschland lamglzamierhand moettejj ver dwijnen. j in dit antjhed,. mioeit .imzian, dat heit Ojpl den .duiui' als partij nief pweec kan be staan. De koude en berekanle!n)de, Brun-inig w:as de geVaai-lijkslte. tegenstander der ®a- tioiniaal-soicialistisclhia vrijheidlsibeiweging. Ook in heit cemteutn. kriaialkt helt. Hielt centrum wleieib heel goied, dat de tijden vain het piarlemtenfair geregeerde Duitsch land voioir goeid voorbij rijn. hm dei parle-, Sae'mlaire damocratie kon het o'eiaitrum pj* dan b'eruchtem wipi zittein. Hat is thainisi ■eolrter (c<nzie strijdWil, 'da,t dü rangeer- staiion der politiek1 definitief blijflt; pjpjge- bevem. Duitschland mag zich nooi't Weer ondafwerpien aam besKssimgen van heit odnta-um. Duitschland moaf leven, daarom moe ten da partijen sterven. ENGELAND De Ecnnuinische Coiifci\eiitie. Colijn en Cox vpioxiZiè^era. Dei oecomptnistoha oonferem-tie heef|b de laianbeveliagein van heit, bureau 'goedge keurd, om dr. Colijn te bëiioeiinen1 fo.t vpiorzitjtar v|am da peoonomisdhte commissie. Dei gedelegeerden Ki-ogtmanm (Duitsteli- lamd) en LeUwetioin (Aageinitiinië). zijn tot vioe-pd'esidemttein aangeWeiZteni 1 Tot president van de pwnsfcaire coto- misgie, waarover aoioMs bekend 'n Franisoh Amerik'aainsdh meenmigsverschil had be staan, is temskutta benoiemd de Ameri ka,ansobe gedelegeerde Cox; vice-piresi- detritem zijn de Etaliaansdhe minister J^vng en dr. Kienhdck1, president vam de 'Ó.,os- itiemïij'ksche naitionale bank. AMERIKA Roastevelt heeft zés maanden dc vrije ha.nd. Hef AmerÜkaamsche Congres heieft. zieh to.t) het begin Van heit vlolgeind jaar vsr- daa.gd, nadat heitj de alatslbei jjoanstelllleai, «ooals president. Roosevelt, dez® Wensdhle, had laanigenomen. President Rfooeevel^ Werd hiewmede vbor de eei-stvolganide zes maanden feit.elijkr dic tator van hef Amerikaansehe oiocionomisiahe leVen. Braat geen Kamerlid. ■Te Assem is onder vqonzi'tltepsohaipl vlam dem heer H, St-eenge ,Tzm. de lalgennepiniQ vergadering vlam de afdeeling Prantthe yarn dé Boeren-, Tuinders- en Middeinistiands- partij gelhoudein. Na een woopd van welkom tpft de aan wezigen, gaf de Voorzitter een uiteian- Zletting van hetgeen er jn de Veajgaderjng in Dtrecht was besproken. Na, eemigc discussiegi, Werd met grewfe meerderheid van stemmen besLoitehi mr- Vervooi-n zijn eeps: gedane belofte te doen handhaven en alzoo zijm zetel afc: vlea-kjoKein lid der Tw'eede Kamer te 'beho uden en met af te staan aan den heer Braat. Be loling voor den diens(l(rilicht. Bij de Donderdagmiddag in de Rolzaal te ?-Gr.ra,veiiilia,ge .gehouden loitóngl yloor den diens tlplichit vopir de lichting 1935 Mea-d getrokken nummer 3817. Onder helt nummer in het register der geümeieinjte Amsterdam, da,t vcjor deze lotiiig Wordt gebruikt, staat ingeschreven Bhaoidorug Marinus de Mey, gébaortedatuia 28 April. De. aanwijzing van die dienstplichtjgern in iédera gemeanlfce of giiaeprvan geniieien(tle|tt» vangt dus aan bij dezen maiam, of, indien deizs naam in het register dier gemeente niet vooii'klamihbij de daarop alfaibetistób volgende naam. Tegen de omzetbelasting. De Nederlamdsche bond van grossiers in giadistilieea-d te Groninigian, de Lande lijke foderaitie van grossiers in chocolade, suikerwerken en aanver]wlan|te artikelen te Zwolle, de B'oind va,n gpossiei-s in kr.a- merijen, huish. art. enzi, Die elf piqo,vin|aiën te Hilversum, d,e Nieuwe Ned. Grosisiers- 'bwnd te. Haa-deirwijk ,de Ned. Groösiers- b'ond te Amsterdam, de Ncd. Coimibinatie van Grossiers in suik'edWerken eoi. aaniveir- Wantie artikelen teAmlersfbont, de Ned. Vieire,eniging van groeiers cacao gni aa,n- aanverwanlte artikelen be Dejvlemlter, de Rloltterdamsicihe Hond Van grossiers in chio- oolaide ein aanyeirwlaiilt eartikelein te Riottter- daim, do Noard-Ned. Verepniging yan 'gros siers in manufacturen te Groinimgeln, de Inkoaj'vereenigimg Vaar gr,oissde.rs Ons Be lang te Nijmegen, de Var. van Ned. gros siers in gouden en zilveren Werken te Am^tea-dam an do Band van gimgsiei-s in Wollen garens tie Arnhem, hebben: eein aidras a,an da Tjwteede Kamer gezonden met 'hét verzaak in heit bij de Kama- ingeidien- dia an'tlwerp van Wét» betreffende bat 'heffflein van om!zlétib'elas|tiiig, .wijzigingen te bren gen, opldut de beizWlareo, welke zij van! dit omltlwlerpi zullen ondervinden,, pinde.pvlain- gen züllem wiorden. De in Duitschland gearresteerde Nederlanders. Donderdag izijn allé Nederfaiidej.-s, die de la.alt'Ste dagen aa.n de grens Wegens gedd-smokkelarij wiaran ,aan(gehoiu,den ein in de gevangenis te Aken. waren opgeslo ten, na, de afortinig van oen flinke caiuitio Voorloopi'g opi vrije voétein gieslold. Hun Zaken zullen nogbdoiar hét Landeisamlfge1- riohit te Aken Wiorden berecht. Dei datum Van de, ïeiolilbaziifting isi nog mielt bekend. De cauties1, die moéten wlordein geslfcort), z'ijn bereikend naar de hoeveelheid gesmok kelde marken. Tegen opoJiliTare, vorlteapingeu mlelt ilpi-kdijrde pirialiitlijkcln. De Minister vani jJjustitie heeft d.d. IQ ffuni een rirOuLaire uitgevaardigd betretl"-' ï'ende openbare vprkaoipingen van roe rend goed. 'Hierin wordt vooreerst1 aangehaald een feirc'ulaire van '«("Ministers ambtsvoorgan ger d.d. 8 Jlanuari 1930, waarin eroipi iwerd gewezen, dat het meermalen is voorgekomen, dat handelaren.' in het bijf- zonder in Perzischs tapijten (openbare) verkoo,pingen hebben georganiseerd waar bij! mededeelingen ,aak het publiek' wer den gedaan, welkerl 'Strekking het Wals, door het vestigenl van een; onjuisten ini- druk' de neiging tot kooipen! (je prikkelen. Zoo Werden verkoopingen aangekondigd „tot eiken prij's," lioeWel de goederen, indien niet genoeg Werd gebodein, Wejrdein; opgehouden (al oïf niet met gebruik5na(- king van sehifnverkoopenl aan handlan gers). Zoo ook werden goederen aange boden als uit een faillissement afkomstig terwijl riji een andere horkomst hadden. Die minister, na aldus de) circulaire van zijn ambtsvoorganger in herinnering te hebben gebracht, deelt m'ede, dat tiet hem wenschelijk is gebleken, hierop op|- nieuw de aanda|oht te vestigen ea er één en ander» aan toa te voegen. Het voorname beginsel is, dat de deur waarder zijn medewerking heeft te ont houden aan eeniga verknoping, wlelkei *zoiu, plaats vinden met toepassing, van ver keerde praptijken. Van verkeerde pM|ctijken is niet alleen sprake, wianneer een strafbaar feit pon)- wezig zou rij'n, dojch telkens Wanneer eenige onoirbare, »!f! te keuren handeling wordt verricht. Een] voorbeeld vanl wleri- keerde praictijk is het do(0n vian een scWij[u- bod door een liandLamger van den vèr- kooper b.v. om aldus den prijk op te ja gen. D,e deurwaarder zfelf1 kan dit voor beeld gemakkelijk m'et andere; verm'eierd» ren. Sfead'si vrage MjT zi'ch n'f, of een bepaalde handeling den tolets van Ifht- soen, eerlijkheid :en realiteit kan door staan. Hij overtuige zich zooveel doenlijk] Van te voren, o!ft een te houdien verkfooping in nlle opzichten een raeël karakter zal dr-agen. Hij' achroma niet, zijjn opdralöht- gever erop je wijzen, dat-hijf s(lo|dh.tsi dan rijn medewerking zal kunnen verleenen, wanneer de verkooping zal worden ge houden zonder toepassing,van eehige ver keerde pruictijk (in ruimen .zin) «n Bat hy rijfn verdere1 medewerking, zelfsi al is de verknoping], reeds begonnen, zal moetpn weigeren, zoo. eenige oüigerejch- heid in 'prajotijkl wordt gebracht. De minister verklaart voorts, dat het begpnnen der circulaire niet beperkt is tot hat terrein van de aankondiging 'dier verkffoping in [catalogus, óf advertentie. Wat dit speciale terrein betreft, meirkjt hij' op, dat het niet voldoende is, da,t lèén bepaalde mededeeling, naar de letter go- nomen, niet in strijd met de waarheid' is. De mededeeliug, in haar geheel geno men, mag evenmin erop uit zijn, 'oèn ver keerden indruk te w'ekken. Ook hier weer een voorbeeld: .iJ Het noemen van' e'en' piensoon in de aankondiging, van wian slechts een üeel (en vaak' isleichts 'een klein deel) der goe deren afkomstig is, met de boevoéging' „o»a.", isi niet geoorloofd, 'W!a,ar erop wordt gespeculeerd, dat h:et piuhliekf over het „o.a." héén leest, althans zicih'1 de restrictie, daarin gelegen, niet realiseert. Ook dit voorbeeld! kan da deurwaarder gemakkelijk nvet andere aanvullen. Ook! ten dezen moet moet oen strenge maatf staf worden aangelegd. Rijksmiddelen. De xijkfejnhdldefljein hébben in Mei aplge- brac'ht f35.819.900,, of! f 1.920.800 minder dan velileidian jaar. Seidept '1 Jianiuairi iwlais da opiblran,gis|t f 159.089.250, iotfl Ï118.208.450 minder dan in del ©anslte vijf maanden van 1932. De brandstoffenstrijd. In eein veiigiaid«rinig viain 22 opi Wlalobe- nen gevestigde ltolenaianlteoplr'arestiiigiinlglfin is eanei oommissk van 9 jplenspmeln benoeraiid,. dia miaatrelgelon Zal beramJein tegen de po1- Igingem van da bnaindétoffanhamdeiarein' om. dia vereenigingen moieilijklhedani in dein wtelg te leggen. Handen en Oksels1 behandel® men met Purolpoeder. Dit is het meest afptoende middel. In bussen van 45 en 60 ct. Alleen bij Apioth. «n Drojgisfen. Stukken voor den Raad. B. en W1 leggen ter vla^ttlpltellliniaj aam dein naad over de rekenimlgén der bedrijven. Die voar helt Waterleidingbedrijf mielt een viarlieis vlam f'11196,421/2, wlaarvan vehmin- dierd met de raserva aid f'4138,84, dte ige- rneente f'7057,58V2 zal hebben hij te plas sen; die Vouw de gaistflaibriek melt) e'en ,shor- itinigi in da getneeiniteklasi Van f 18660,871/2 en die voor helt' eledftisiclh hadrijf mét 'n storting.in deige|m.k!as van f6'2;8:38,93i/2. Met ,gTOiO|te wiaardearjing wijzen B. iep ,W'. .er .ppi, daifc' liieit hastujiir der Yemeeaii- ging Voor Généforimeerd onderwijs bereid is de helft der kosten van aanschaffinlg van nienWte' sdhooihnenhelen vlaor reke ning dier Vereeniging te nemten, ook ide imleeirderheid dej- oominissie van füinanciëm getuigt vqjn Waardearimg .vfcuo.r dit belwijs Van medeleivlein mat' da gemeente. i 'Zooals biekeind, is ondenhaudeld mét Vlissingen oVer de lelvlerinlg vam 'du-in- Water. B. ein Wl. leggiea ©en 'aonide'pt-ovari- efenbo.ms't ter zake' oivter. Zij vfraigien een 'ci'e'diet van f' 21000 vjoior hitvioieiringi. van da nooidiigie werken. D|e gasïfahrieh'. B,ürg. en Wieth. doen nan den raiadi meded'eeling, dat zijf ,a,an dé Imperial Gasp Association te Londen kennis hebbfa ge geven, dat de gem'eente in] geien geval' be reid is zonder meer d'e bestaa;nde com'- icessie ongew'ij'zigd ta h'ernienwen. 'In verband mef een sjohrijfvhn van de maatschappij! en het nog niet 'gerbed Zijin van een rapport van de deskundigen, stellen zij' den raad voor in iedfer geval voor 1 (Juli de bestaande iclonctessi'e opi te zeggen. Later kan da raad' dan besluiten over overname dan wel het aangaan van 'een nieuwe iconoespie. GODDEN VERLOVINGSRINGEN fabrikaat Drijfhout, meiestejttoeben H.D.Z. garandeert u mooie kleuj- en mlod'eilteni. SIMONS, Lange Vorstteifjraat 82 vehkhoiplt ze u aan zleler lage pgijizen in 14 lelm 18 karaat. Graveieiran gralis Mooie geschenken. (Adv.) Die Hanze. Bovengenoemd® organisatie vield gister avond een algemeens vergadering in het „Slot Optende", dia zeer druk' werd bed zocht. f l In zijn oponingstwoord heette de voor zitter, de haer Baarsi speciaal welkom den zeereerw. "heer Pastoor, dié "door ziekte langen tijd verhinderd was! als advispur op. dé verschillende vergadering gen tegenwoordig ta rijn. Hij] uitte de beste wensehen 'voor een spoedig ,en algeheel herstel. Terstond) daarop gaffhij hét wioord aan den spreker van dekemi avond, dhr. "ji. Mol, die zich btej-eid ha,d verklaard enkele voorname zaken nader toe te lichten. In eien gezellige iCanserie hehamdeldé do inleider 'als' eerste onderwterpl „Omzet belasting". Dioor dit'"w{etsontw'e,rpi stelde de ex-minister van financiën dhr. [D'e Geer zich voor een bedrag van 60 mil- lioen guld'en te kunnen s,torten in de staatskas en aldus liet geweldige tekort' van 260 millioen ^enigszins ta dekken. Het houdt in een heffing van elke omzete verkoop in oné gtewttom eiclojiomisch vér- keer van 1 o/o. Wiaag het percentage ma- NIEU B ELM AKER 'SHEER-HENORIKSK IN DER EN STRAAT tig is en lilet bedrag aanzienlijk, alle be drijven worden getroffen, de druk ovèr een groot oppervlak" niet zoo zlwla.ar ■wordt gevoeld en de kbsjten van uit voering Zeer laag zijfn, had' Hpr. de overH tuiging dat binnen af'zi'enbiaren tijd! 'dik ontwerp in (fa Tweede Kamer door den' opvolger van dten minisjter zou Worden ingediend. Aangezien er echter enkels onbillijkheden en onjuistheden in voor komen is het advies van den Midden standsbond dezen Wagl t-e wei-ken. Hier op legde s(pr. bijzonder den nadruk'. Verl- «iohillende artikelen worden meermalen belast, er ontstaat! dus niet} een eenmaligs heffing, maar b.v. ©en qys'teemï van 10 x belasting, aangezien de verkooper de bier lastbare pieirsaon is. Omdat onderdeelen' van if 10 tellen alsl ta zijn f'10 drukt! de belasting zwiaah op den kleinen vér- kteoper. Omdat deze de belasting, be taalt is 't de bedoeling die opi 't publieiy te verhalen door den verkoopprijs "te ver- hoogen of k'waliteit te verminderen. IM breng't moeilijkheden mee. Ook de be lasting op1 buitenlands.ohei prodndten: van 1 "/o is foutief tegenover eenzelfde be lasting van binnenlands,ohe producten. In sommige gevallen, Kan] terugbetaling ge schieden maar 'in den aterijhs op ge distilleerd waarbij1da mogelijkheid ont staat dat belasting 'van belasting moet worden betaald is; da onjuistheid izeer goed 'te begrijpen. Wel 'zullen enlkelé artikelen o.a, brood, aardappelen, margarine en- turf vrij' zijn maar er Wórdt ook riaiag igei^tr&ef!d mel'k 'en meel onder deze ic'atet- goria te zienl opgenomen. Dl© belasting wordt niet toegepiaiat op levering pan' 'publiekrechterlijke lichamen ma,ar men wil dok' belasting geëiacht zien wanneer- publiekrechterlijke lichamen leveren in concurrentie methet particuliere bedrijf. Coöperatieve verbruik!s(ver. viallëni 'buiten de belasting, inko.opvereen. zijn echter niet vrij" van' betaling. Tegen de wet als zoodanig kon men protestecren, maar men dient nietf te ver geten dat, in aanmerking genomen het geweldig© tekort, en andere, voorstellen zullen moeten ingediend worden wil' imen van de nar© tijidsomstandighedem: de ramp spoedige gevolgen niet' ondervinden. Het te echter 'hodf'dzaak! bijl ©en eventueele be handeling de onjuistheden te zien wegge werkt. Als tweede piunt behandelde 'éprekar. „Vooi'is[ohofflondis" en gaf ofschoon, er in 't bondsorgaan indertijd' een uitvoerige beschrijving was verschenen aan da hand van enkele persoonlijke ondervindingen vei'achillènde inlichtingen. In principe be sloot het bestuur pml alle moeite te doen ook hier een dergelijk ins;tituut pp te richten. D'e voorzitter bracht den vlotten spr. dank voor de keurige voordracht en hoop te hem meermalen in de vergadering van de Hanze enkele moeilijkheden te hooren verklaren. De Eeereerw'. Pastoor dankte in een kort woord da leden voor Üe door hen geschonken kerstgave a,an %et altaar en ■was zeer erkentelijk voor de H. Mis die de vereeniging 'had doen opdragen vpor 't herstel van z'ijn gezondheid. Vol vreug de en voldoening was, hijf weer te midden! van de Hanzeleden op de vergadering aan wezig en hoopte vurig dat de leden niet al te zwaar zouden worden getroffen door prisis en andere narigheden. Dan volgde sluiting opi da gebruik'elijk'e wïj'ze. AuHIobusjgidS voor -Zeeland. Van de au,toibns!gids| voor Zeeland, Ida welbekende uitgave van o'rfé /Natio nale" alhier, ia deze w'eekfde Zomerdienst verschenen. D|iiizenden reizigers ziullen van dit |ha)n" dige, wèlvei-zorgde boekje hun gemak'weer hebben. f Z. T. I. f Wie vestigen de aandacht, vlam bmizia leizers o,p de iadvérteatje ^ion Itót Zeeipwtsioh: TeiChnisch Instituut alhier, b Geslaagd. Gieislaaigd voor adsp. houWkundig 'ojpi- z'iohter B. N. A. ,de beer P. J. Israël ito Grpeide, leerling van het ZejeiuWseh Tech nisch: .Insititeiut tie Goes1. i D|e wcrkyer sicha Bin g Gislerav-ond meldden saich 'n vijftig bij] de Werkverschaffing ie-werk-gestelden de monstratief aan bijl ,de woning van den inspecteur der werkverschaffing, ir. Ste vens, daar zij1 meenden niet aan hun loon te kunnen komen. Nadat'de| heer Stevens aan eenigen vami hen Pen uiteeniztetftin'M van den stand der zaken gegeven had, zij!n aDen rustig vartrokkea. - ■'Sate--

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1