NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND °"'z w. DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS [~1 BUITENLAND l~l COURANT IQPINGEN. ENZ. DONDERDAG 15 JUNI 1933 mijdt, n tijd. feuilleton HOOG SPEL. j., fanttiorotrfbiadie'ti'de thans Woniemde te flat hijl;e. ,qm.- 1932 te BOamSweert' |ednag van f40 toe-; Derex en die Gropf,.. [batiistiekz'sgeflls miaest Bk zioh heeft, taeige- HansWéierh met hef Icihtelijhei toeëigemintg fta,tiis|tiekzejgel van I venslaheniein. P© Of* fisdht© 1 maand ge- bcroep. [ia,ar van hek Q, M. te Hulst is lrooger tegen het vonnis vlaa. pake E. G. .van C.j. I Hulst, Verdaphit van LhrWeiwiet,. waarbij de M. niet pinftv'ankeliik ERKE'. Dpor Notaris publiek verkocht leen Woonhuis met schu rk eni erf,, groot] 11' mletj. J. C. <Verhulst vopir f 1880,; JKESTAND d.v. Jerphaas Fabarij die Jonge Jrf(u|S Hplzkkn en Geer. Bladel, te Helmond, hpju.s Dirk van Dalen,; l'diam en Johanna 'Wjl- jd. he 's-Gravenhage,, hannes Jacobus Smol- lulbeittia Maria Jo*ep- jd. te Breda. huWdjGornelis Jania fe Heinklenszland te ehagemaud, .25 j. jd, bknina. Maria, d. v, pankester etn Sara Ja- HluibWediit J phamne* Itfaa® J/jSser/ en Ja- NUMMER 70 298TB JAARGANG Goeiree, .W|ed. vlam' Ja-: j.; Adriaan Dalei/out/ b,us' Adxiaaai Daléb'oiujb didiar; te Gaels, Willean Lgtbo, 76 j., echhg. van. Jertruida DiemOmltt; Pi©- |81 j., Wed. vlaai Izaak NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT I rBureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; 1,1. DIT BLAD VERSCHIJNT. DES DINSDAGS Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; I lil III I I?',ef°°nJnMIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474 Ml' ncc nnMnFRnahq FN nFs 7ATFRÏ1ARS Tl. Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN De beteekenis van de graan prijzen voor het ontstaan en het voortduren der crisis doior Dr. P. G. WiALLER- I I in een bëlanjgtwiekkénd «f&J- in de „Be. St. Berichtte" behandelt de van onzie nationale' inde*» bader den Diovereteandta titel een oindieaWerp', „dat door rijn nauwe® samenhang unlet de hui- d.°« crisis van groote 'brfeekleeis its vloior achtereenvolgens; le den loop dex pboduotóe ©n der prijzien van "de granen vÓ&r te1 na dm pprlctg, en dia invloeden, die 'daoxopi hebbic® inge- '2e. de economisch© gevolge® vlaai de op brengst to graanoqg^tte 'dn de beteiekeni'S daarvan ivjopir die iwéreld-criisis 3e. de vooruitzichten v.cor den land bouw en de voorwaarden Voor ren oplos sing der crisis. 1 (Hoewel niet iedanein zin omdetrsch rijvend meenten wij het betoog pazte® lezeres nipt ite moefti] (onihaudletn,. Van lajle industrieën, in de Weir'éld, ztelgit de deskundige tobrijver, is de iandbauiw- industrie verr,ewle|g de grootebe, o.n Ma®, deze industrie is ito graanpTOdaofcie, waar- onder ook rijs|t is te rekenen, wieder da eigenlijke kern. Da,t inderdaad d« graan- oogsten een gnoote rpl in het éfloino nisehe leven moeten spefep, 'Mlijlft ova. uit de opbrengsten. Deze Warén in de vijf v'óór- MorlogtsOhe jare® van de ordei vjam f 30, milliard pier ja,a,r, in de „bjo|om"-jarai van de orde van f 50 milliard en ptpi heden van 1 20 milliard, indien me® deprijto® in de exporthaven® -der vferschiljlende lap- den als basis neeonlt. Dr. .WpUfer Weriek'ent tliali het. nadeieligie verschil tuslachte de gemiddelde tondb(o|u|wl-|0|plblrlein'gfeltte -(haiWie, mais, gete, roggie, ha,vier «n rljstj) .Van de jaren 192529 eli .die .va,n het jaar 1932 heeft bedragen f 29.590 imillioen, e,en ve(rbijsteire®id 'cijfer, gropitier dan die ge zamenlijke' jaaflijksrfie Kitaate-lijitgawen van Engeland, Frankrijk', Duifc'dhlaud, Italië en de Vereenigd'a Btfttte"! In de e|ers|fce plaatp Iwijdt dr. Waller or® beschouiwing nan de tjaïWe. Wiah d'e (prijzen heltrel't .(„takwte is het leidende graan in dien zin, dat de iprijzlan der andere 'granensteehlte in zieier keldzlame gevallen iblovlen dien itarwfejprij® EHjjlgein., maar in den sSefgjeU aeier Welainlgrijh' daar heneden "blijven"), blijM,. fchajt., Iwiappéeir men den gleimiddelden Boitltje'rdiaimslclite loan ■prijs Vain 1909—'13 gelijk 100 teltu dieiae ipirijsi in de jaren 1919 en 1920 toifc 285 is 'geisit eigen» 'Van deizie Üeide la,a4stg(e- nioiem'de jaineoi omltibirekbn dë pkoduictfo- staitistiekem. Tier 'Veirlda,ring .clez'eir expa- bitantipi prijzen ka® gielwWein Worden cp den toesgtjand va,n Novlemjber 1918, ti>an in grootte' delelen va® ©umojpla, 'iteitlelijk hongerspiooid heensiëht©' en dte gra,ajnvoior- l aden overal tot een anininruim waren gte- neduceterd. Bovendien IwlatS db pteloduicltie hF de eigeffllijkb- geVedhtiSltrrreinleu in het iWteaten en in hejt Oosten vhorloppig oin- moigelijk sn Wiajsi de VaorHcn oprkig zlao belangrijk© K|u|s|sisöhfe ekptet Ipt vpilkio- mien «tilsltiand gekoimten. Er kWaim echter oen stierk'e prijiSVal, zoodra., in 'de reratie dringende hehor-flten' was Vootfzie® en ge lijktijdig de graanhoivW ajjpiwjel nis bat vervbeir 'zich wieder eemigSzins in de vroe gere hamen ging beWegfelnj. Toch hlenf de pïijs te 'Rotterdam in die.^pieriode 1921/24 gemiddeld op 139 o/0 van dia der baiSls- jaren 1909/13. Dit is begrijpelijk ia,ls men f EhïPP'a, in dat tijdjtark niet minJ der dan 25 o/0 ;ondea' da vooroioglajgscha productie bleef, wa,a,rin voarzien is do;or oen^mteerdere plroduétie, buiten Fluroplai. Omgekeerd had dezle h;uiten-Etujr.opleasahe .1 -•20 - „Gés-u!" jammerde hij. „W,eet. de-Graaf hier iets van?. „Wtel iets. Genoeg. Maar w g.e,en Woord moer, Ma,no. Maak', dat ie wee kbmt en breng bek ib arde." „Ah, Madonna, denk' toch aan het ge vaar, dat u loopt. Madonna, ik stoeek n ihede-nk dat t,Oidh." „H heb alles bedacht. Ik hem ©en Orsini. Er zijn Orsimi's te Rome gewioirgd andere zuchten te Rome in dia gevangenis', r*® enverzaidigbare wraakzucht zoekt, ook tot leven vlan Matteo. Ik' iga daarheen oni tegelijk te redden en te 'Wreken. Ik aal slagen." „Ah, maar, mijn Madonnabegon -r., stem, terwijl hem heriiaal- lV e tranen in de ©ogen .ppirongen. D^0t® m"eeir' Mario, als je mij tef ti ik' je kunt er snij toch niet vanaf brengen." iplroductie de stjmlulains va® hoogiere plrij zen noodig, omdat- nieulwle, minder gluaistig gelegen gronden in ouj.ttiw mioes'tien wOir- den genomien, te Wijl bavanidien de pro ductie kostpn Waren gestegen. Hfet iw'aa'en zoowel de IT.S.A. als Ai'gentinië, Canada en Autealië, die door. otpvocrfng v'a® hun tiOir.we -pJrodjulcitie de wlereld-tarwe.-p|rbdu,citie op bijna geiheiel hetzelfde pieil hielden als in de -jaren 1909/13. In het vcjigënde tijd vak 1925/29 meienat de productie] in Eiuiro- pa voortdurend tote, ©n is in ',1929 nog slechts 11 o/o hteniodieii 1909/13, tewijl gelijktijdig in alffie exportlanden, uitge zonderd U.S.A., de1 productie blijft, stij gen, met heit gevolg, dat de Wlereldpro- duotia in dat tijdvak gemiddeld 965 min. quiatalcn bedraagt, tegen 872 min. quin- talen in heit tijdvak 1921/24, d,u,s 10 o/o meer. Hu is hat merkwaardig, vervblgt'Dr. •Waller, dat, terWijll dezle hooger» produc tie een prijsdaling zou -doen veiWaobtieu, juist het omgekeerde plaats vond. Dia prij zen stegen zteier aanmerkelijk te Rotter dam van i 12,90 in de vlarige pieriode tot f 14,71, of anders uitgedrukt, va® J.39 oj0 tot oip 159 o/o van het vlooronrlgslchiepLiil. De verklaring 'vlan de'zte tiegenstrijdig- lieid is te zioiekCn in het kunstmatig hoog houden der prijzen dao,r de Wihea-tpbol in Ga na da, «n de' Farm B oard in de U. S. A., jielde instituten, die ppi .Teusaoh- tige^ schaal tarwe inkochten. Reeds in 1927/29 had ee® prijsdaling verwacht kunue ti Worden, omdat de googejiaamdo naohtoi'j'6 voorraad tarwe in de U.S.A. en. Canada van 21,1 miilioetn quintailcn volgens de offici-eiele sitatistiiek op 1 Augustus 1927 (1 Aug. is het tijdlstipi, dall, de nieuwle oogsjt onmiddellijk' voor de deur staat), wlas gestegen tot- 31 njilli- oen quintalen op 1 Augustus 1928. Aam- gazMu dezle stijging zich in de Volgende jaren herft Voontge-ztet, opi 1 Aug. 1931 het todrag van 100,1 millioen bereikende, mo esfen ziooiw'el de Oanadeeeche Wheat- pool als de U.'S A. Faim Roard, om pa'ijs- vial te vtorkotmi'n, grootc vcorradan ów: Ttemen. Dez'e t|Oeslta®d werd natuurlijk' op den duur onhoudbaar,,, en, evonals hij tal Van landeirB artikelen (koffie, koper, enlz.), kwam het taneMiJé tot een lUthansting. T°i Sept. 1930 heeft de Farm llo-ard nog getracht eenige® steun aain die .prijzen te vcrleenen, maar toien bleekt, dat 1930 een uo(g veel gteqoteien Wereldo-ate ,zau brengen da® heb gemiddelde der° terige |arsn,h eieft men de ptriji^eln liuta vrijen loiopi 'M'cnaten laten, zonder dat evenwcfll de Fia,rm Board Voarradra geju>el werden ge liquideerd. Er is toien een prijsdaling irugeltTedcii. wan rva.ii de gesel lie denis dér laatste 130 jaren de 'weergade niet kent. Va® f 14,71 in 1925/29 daalde de prijs in 1931 vp f 5,55; in 1932 0p If 5,22 'en Wla-s in Fate. 1933 f4,77. Het is aan geien twijfel onderhevig, ver klaart Df. WMltev, iat dazia geweldige pHjsyial ren gav'o-lg is van een pteoduiotis gnoaper dan Jveit gebruik, cn het voorhan den rijn van gropite vborradën!. De pirijsvfltl mMgt kbmtein, toen Efitrofia zijn jwoduetie wieder tot het Vroegere jpieil opVioierde, ien de bniten EfUroipa getogen landan hun ma den oorlog ï-eieds' istierk' nit- igjezidlite productie npg. verder vtegroottcn mlaar het prijs,veftetóliil zo® aSael H'ednieir' izijingieWtelesf, |wla®neer niiejt de WJiaatpool ejn Rami Bpa.nd hunne ominiemizie politiek "vlam j'irdjisïieigieiling'i hatdideri tioieigiöplaislb. j Men, heeft die prijsdaling ,ook' aan an- diaré oorzaken Iwïllen 'toesohirijvlen, zbpala dialing der prpduictiekteten dopr„ mecha- nwohei iurichtinigen, verandering Vjan de iwiaards vim heit geld, «te., maar dezle in vloeden zijn, zboi Ze al ielfo tot den |ptójisv!ail tobbe® bijgedragen, in i-edier geval vlan icincïelr'g'eis'C'hik'tie Ib'ej^eieikeai'is!, i Vooifts Iwïjst Dr. Wialfer er pp, dat de prijzen va® mais, Völgtge en hajvfer', to het algeméén den Ipop der tarlwlefpjrjjizteö.' o|F maakte aan zijn tog-enWcrpingen. Zij' was 'de mieestotres, hij de dienstkheeht, bijna, de slaiaf die o-nvoioiriwlaardelijlie getboiorz/aiaim- heid verschuldigd w-a-s. Dus ging .Mario met beZwaard hart. zijnsweegs om aan haar verlangen te voldoenterwijl zij hem Weldra, vOlgdci om in den süia,api d© toppdige krachten te verzamelen voor de taak', die ha-ar^ den volgende® dag wnehltte. Zij z'ag etr bleek maa,r kalm uit, toen ■zij zich den Volgenden' dag in de had 'bij haar bruidegom Voegde, j De fleer van Pieiv'ano hield zijn kiamier. Ondanks z'ijn dtoïeiisme voelde hij zich Tiiat in staat, melt ziulk een'verachtelijk Wezen als Pantaleone, aan ,een maaltijd aan te aitte®, of de verniedering aan te zien, wiaaraan zijn dochter zich zou onder- w'etlten. Hoezeer hij haar. doel iopk be wonderde wiant hij was vóór alle* een Orsini toch- verafschuwd,e hij de mid delen; daarom wenschte hij er niet aan mee te werken, doch bleef hij passief, loch inoet tot zijn eer gezégd worden, dat hij stellig niet die houding laanrcnoniën zou hebben, als hij alles van haar plan had gelwtetein. Zij had hem daar echter slechts gedeeltelijk' mee o,p de hoogte gebracht. iPanfalcpnc werd door zeer gemengde gevoelens gekWteld: Door he.t geluk, dat meier of minder verren ia,f|s(tinaiid glelvlol'gd hebben. Vpor gea*st 'tf.ad toiP' ©en Zeker moment ©en bérfekkelij-kë edliaarsdhte in, ■diet gé durende kopten tjjd dien 'prijisi iztelfs even bovien den itarlWaprijs deed komien. De plrpdulCtia djpr granen is ©venala die van de tiarlwë, in HurOp'a in de jaren 1921/24 met '20 a 30 «/o ia,fgeniom«n cn dit tiékórt is dioor ©en verinaexdeiride buiteu- Kuroipiaesche pkadulotia vrijwel flian|glëv|uld. ue ppVoierinig der productie in E|uro|p|a ging echter minder anei dan bij de (tar we e® d« totale wieneldplraduptie isrfieühlbs iu enbrfe gevialjllen ieto 'bovleini dé vóór- parlogsche gestegen. '.Aian het slot. van bet eanSte ahtikle] ktmt Dr. iW]alletr dan tot de volligende co®filuisia: „1. dalt de graanproducenten over de gehetic wiertefld in 1932 een mindeoe op brengst hébben griiiad van eincla f29 mil liard, vergeleken met, het, igemidddïde dar 'Oipibrengslten dier ,,'h!oioim;"-jiarein 1925/29; 2. dalt de hiopigie prijzen in de ,^boiom"- periode nitit door ©en nprmafe, tw'crk'ing van vraag cn aaa'bod zijn tot. stand gekomen, maar dat -de aotjes van de /Wlbeatppol cd diei Federal Farm Board de prijizten heb ban opgazletj cn hootg igehoiiiidien, zloioals o.i. olijkt .uifc het feit, dalt de toa-Wievoorraden reeds van 1927 iopl 1928 ©en slterlila tpe- neming veafpondein,, vrélbe Stij'ginig jn de Volgeinde jaren iu nog spBltor -helmpioi Voptrtging, .zonder du( een piiijSvferlaging inltrad; 3. dat deizla hooge opbrengsj -der gyanletn zeker ©en machtige fact,or is gaWecst in hét- totstandkomen der „boom"-pleriod-e in he|t algemeen 4. dat in i-edelr geval da lage graanprij- zleai, met als gevolg IJagtc prijzen v.an bijna glle andere landbouWprodiudton, de Ojorzaak zijn van dlein langen -duu|r der diepfteie; '5. dait dirs vqoa' ©ein werkelijke pfptov'ing, efcn dar hoofdvoorwaarden Zal zij® oqn in de gtoanprijiZe®." (Slot volgt) I VA» OVER DE GRENZEN Bij' het altreden van Sir Eric1 DirnmimiOiid. Aan het pinde van (leze anaand ral de secretaris-genera,al van den V-olkenhond Sir Eirici Urum'mond, zijn ihnctie neer leggen ien ziclh Uit hetopenbaar leven, terugtrekken. ïn^zijh plaats zal' dan als secretaris optreden den Franschman Ave nol. 'R,eedst einde dlanuari van verleden jaar bood Sir Drummond zijn ontsjag aan bij den Volkenbond. In #en geheime zitting werd toen vprZodht, daAhijj pp z'ijn besluit zou terugkomen, waaropi Sir Eric -evenwlef geen definitie® antwoord kon geven. ,W|el was; hij! 'bereidi zijn' 'besluit nog ©enigen tijfd apt te ^dho-rten. In den loop van velleden j,a,ar deelde Sir Eric den LVo.lk:enbond'S|raad «tdhter mede, dat zijn ontsja-gaanvrage definitief was. De thanst ,a;dht en vijftig-jarige kan pp een belangrijken s;ta,at va® dienst bogen, In 1900 werd hij,'Verbonden aan, het Ministerie van Buitenlandslclie Zaken, waar hij'' ®aj enkele jaren werd toegevoegd als; ipartidulier secretaris van den onder secretaris. Nadat Sir Drummlond aan het Ministerie van Buitenlands,ohe Zaken nog verscheidene belangrijke fiincties had ver vuld. trad h'ij van 1915, op. ate particulier secretaris van Engelandd eersten minister. Welk© Functie hij' 'vervolgens 'gedurendq vier jaar ook .aan heb Ministerie van Bui- tenlandsehe .Zaken vervulde. Toen in 1919 de .Volkenbond werd opgericht, vond men Sir Ericl DrUmlmond bereid het ambt van isieeretarisjgeneraal op zich te nemen. Gedurende 14 jaren dua 'heeft hij "dazq hooge post bekleed "en dathij "hiervoor do uitgezochte persoon is, bleek w'el zeer duidelijk toen hij' kijlh ontslag .indiendei. Immers, alle raadsleden verzochten den secretaris-generaal unaniem zij® ontslag- ham zoo, onverWaiohts in den schopt Was gevallc-n, en dom- een angstig .voorgevoel, diaiti zich niet liet onderdrukken; door ongeloof en door 'twijfel a,an de echtheid ervan. Dit altos Werenslpiegelde zich' in zijn gelaat, nu hij. in haar tegenwoordig heid verscheen. Hij had vjael van aijn aanmatigend ZelfVerttrouwen verloren en 'zijn gëlaat had een .eeuigSzinis gespannen (Uitdrukking. Miet- zijn 'zWierigen giap|g, 'die nu een maal hij hem scheen te behooren, kwam hij na.ar haar toe; maar hij gaf in -zijin uiterlijk1 geen blik Van dat Zeikërè eigen domsrecht, dat men bij zulk een man tocli Mollig zou verwachten tegenovler /e vrouw, met wie hij in het huwelijk' zou treden. Hij na,m bijina beschroomd haar nand in de, zdjnie ©n drukibe er een knh ,op', hatigeie® zij zioh meit dezelfde koude on verschilligheid lieit welgevallen, wélke zij den vorigein a,vlood bij zijn vreeselijkle Kxm- helzimg aan 'de® dag had gelegd. Zij gatten, zich :a,an tafel orq het ouhtbajit t© gehruiklen, tedwijl er niemand ,was pm hen t» bedienen dan d© Zwijgende, s^hinx- lapbïigie. Mario. "Zie'lfs1 Ra'ffaele w'aö 'af wezig en Fantaleone had op deZan ge- Wichtigen morgen de handige hulp van den jongen gemist. Zoowlel oim een eind te makten aan hun aanvrage terug te nemen. Reedd verschil lende belangrijke reizen wérd door Sir Drum'mlond in het belang van de® Volken bond ondernomen. Zooi verliet hijl begin Docember 1930 Geneve voor een loffi- cieele reis naar Latijnsch Amerika. Na z'ij'n aankomst te Rio dei Janeiro begaf''hij zich na een oponthoud vau eenige dalgen naar Montevideo, Waar hijl "daetoaml aan het ©euWibest der onafhankelijkheid van ITraguray. Voortsj bracht hij toen ©en bczoeyk aan Argentinië, -Chili nn Peru. Gedurende zijn reisj naar dé Zuid-Ameri- kaansche landen heeft Sir ""DrummCnd zeer veel werk! in het belang van. den Volkenbond verricht. V,oor nlles had Sir Di'ummónd te rfrïjlden tegen de kritiek, 'welke in de Zuid-Amerikaansche Staten op de samenstelling van den Volkenbonds raad werd uitgeoefend. Sir Eirio D.rtum- mon-d wees er echter steeds pp, dat de; .Volkenbond voortdurend democratischer werd, hetgeen in de toeneming van heit aantal niet-permanente leden van den .Volkenbondsjraad tot uiting komt, waarin alle leden, permanent of niet, gelijke rech ten genieten. In April 1931 bracht Sar Drummlond een bezoek'toan Londen, Pa rijs, Rome en Berlijn om voeling 'ia houden met de ministers van buitenland- sche Zaken dezer groojte mogendheden en teneinde zich persponlijk' op de hoogte te iftellën van de opvattingen der ver schillende regeeringen ten opzichte van de ontwapenihgscpnferentie. Op grond van zijn bijzondere verdiensten voor de ont wikkeling van de organisatie der inter nationale samenlevingkende de Oarnegie- stiehting te Den -Haag den secretaris generaal van den "Volkenbond dp Wiate- ler-Vredesprijs voor '1931-toe. De ,Wate- 1 ér-vredesprijfe is ingesteld door den heer y. G. D. iWiaitetor, iu leven directeur der Oranje-Na-Spau Hyppitheek'bank ,te 's-Gra'- venhage, die bïjT zijn over/ijlden zijn ver mogen vermaakte aan de Oarnegie-rfieh- Iting, onder voorwtardei echter, dat uit het revenu jaarlijks ®'Gn vredesprijs zou Worden toegekend aan clengene, die pp ©enigerlei wïjlze de ;zaak van den vrede liet besite zo-u hebben gediend of'die Zou hab'- ben bijlgedragen tot het vinden, van mid delen ter bestrijding van den oorlog. Da toekenning van den prfj% ton 'bedrage van 25.000 gulden, geschiedde Verleden jaar voor hot ©ersjt. Drumïntand aanvairdde de aanwijzing, doch maakte qp grond van zijn functie beiZwiaar 'het geldelijke bedrag, aan deze aanwijlzing verbonden, Ite acoapteeren of zelve daaraan een' ba- isitemming te geven. Hét bedragf'stelde Jiïj alzoo ter besctiikking va® het bestuur der Carnegiei-sltiehting, opdat deze het Zou aanwenden yoor zoodanig doel iu verband met de bevordering, van internationale samenwierking, vréde en veiligheid, nis het bestuur .dienstig mocht dordeelen. Inge volge dit verzoek wéés "liet bestuur tier Carnegi©-s,tiohting Jiet bedrag yam 25.000 gulden aan da internationale Unie van .Volkenbonddvereenigingen", gevestigd te Brussel. Sir Erie1 ging' 'n tiental jaren geleden tot het katholictem© ,pv.ea\ Jyi'jihig iGus-faaf van Zr'ede 11. Morgten '16 J)uni hoppt koning Gus,taaf ,V Van Zweden zijn ,75en' verjaardag te liei'denklen» Fyenate hijT zijn zilveren i-e- 'geeringsjjubileum in Deoeanlbei' j.l. heef't koning. Gui^taaf den' Wensch te kennen ge geven, flat in .verband met dei tijrtooiml- E;tandighed©n igeen opienbare feestelijkhe den zullen Worden georganiseerd. ,Koning.GnK't®afrVerd' geihpiren als zoon van Kp-ning..Osdar ÏI en Prinses Rophia van Nassau- flijj genoiot ©en zeer zorgvul dige opvoeding, militair, ZooWlel als) anders- zin^, tei-Wïjl hij jtevenls eeniga' jaren aan de 'Universiteit' studeerde. Djaa.r hijl eerst op iatei'en leeftijd de pegaering overnam, had hij' 'dus; als kroonprins' gelegenheid te PVer uitgebreide reizen ig 'maken en Zoo Versjclhiltemde landen en volken te gespannen sltilzWijiglen, als omdat hiji .wier- kelijk wilde weten, waar de page was, maakte hij hierover ©en opmerking. Ma donna, Fulvia vje'ron'teclhiuldigdei den jon gen door te zeggen, daif hij zich ni,et heel wel voelde en Wat was blijvfen lig gen. De waarheid w|as, dat hij pla* een half uur geleden naarb©d was gegaan na zijn terugkomst, va® zljln bioioidsdhapi naar Gastel Pieva., wia-ar hij den brief veilig liad afgeleverd Kort daarna begaven zij zich op weg den wég nemende, die lamig^ de moerassen naar Gastel dellla Pieva v|o©rlt, Zij Wer den vergezeld door Pantaleonle's tien sol daten en Mario-, die op Madonna's aan dringen als haar stalmeester- meeging. Pantaleone mocht den Zwijgenden bedien de met z'ijn gra.uWl© gelaat; niet gaartile lij den en Wantrouwde hem. Toch achtte hij het verstandiger, haar tenminste tot dat de priester haar geheel in zijn bezit had 0verge.1ge.Ven, haar zin te L°jeven'. Terwijl ziij. in den hélderen zonneschijn van dien Januariimorgem vroiolijk' voort-1 draafden, werd Pantaleone opgnlwektfir en overwon hij zijn a.ngstig viooirgevoiel. Hij was in het geheel niet bang voor Ivlprraad. Had zij zich niet aan hem overgeleverd (Waren zij niet door zijn ©igen mannan om ringd? En moestén de dukaten en het toe-ren kénnen. In dien tijd bestond er nog 'de Unie tusjsichen 'Noorwegen en Zwei- den. Die laatsjte jaren vóór den dood van zijn Vader, trad kroonprinsi Gustaaff méér malen late regent! op. Dit Was ook", het ga- val bij'" de scheiding tussehen' Noor'we|- gen ien Zweden in 1905, en algemeen js men look thans nog van! mëening, dat de opofferende gezindheid van den kroonjprins als van den koning, bijl die gelégnheid ae:er veel heeft bijgedragen "tot een vreedzame Op'loS,sing, van het ic'onflicf, zOiOdat oolk ,na| de ontbinding van dé Unie een blijvende vriendschap, en een groot onderling vertrouwen tutechem "fle beide landen is blijvén \besbaan. Den '8'en Dieieëmbei' 1907 volgde kroon prins; GuStaajf z'ij'n overleden vader Oscar II op :ate kbninlg Gustaaf V. Toen hijl aan de negeering ktwam) Itoosj h'ijl hieh a,ls: lijlf- spreuk de Wloorden:' „Met het volk, Voor het land" ten (de dem'oea-atislehe geest, 'welkte in deze sjpreidf tot uitdrukking komt, isj vaak karakteristiekrigeWeest voor de handelingen en lineeningen van den koning, .speciaal gedurende 'de laatste ja ren van zijh Irte,gearing. Koning GuStuatf toonde onmiddellijk na, zijn troon'sbestijf- ging de Veranderde positie der monarchie te begrijpen, evenal-f de politieké wdjizigin,- gen, wélke in de laatrfe jaren voor zijn troonsbestijging van ingrijipenden a.ard wa ren geweerf. I Zijn e'errfe regeeringsdaad was het in voeren van belangrijke bezuinigingen. Zoo bepaalde hïjT o.m., dat ér geen krot- ningSplechtighelden 'zouden plaats heb ben, terwijl hij'"zelf "in teijfri dagelijksjch leven het voorbeeld Van sjéberheid was ■en nog Meeds is. Hoéw'el Zweden zich huiten 'den wereldoorlog heeft weten te houden, heeft "koning Gustaaffl gedurende deze 'jaren ©en zeer belangrijk© rol ge spoeld in het belang van de koninkrijken Dtenemartén, Noorwegen en Zweden. Da zoo beroemd geworden 'conferentie van Malmo van Dtectem'ber '1914, iq aan liet initiatief 'van koning Gusjtaaltf iia 'danke®. Op déze conferentie Werd besloten tolt ■een jioli'tieke neutraliteit en onderlinge teconomisphte steunverleening, welke 'cton- fbi'éntie later Werd gevolgd 'door 'die van Oslo. Natuurlijk hebben 'de voort- ©n na- oorlogsjeho Eiuropteiesehe cénfliten piet na gelaten hun invloed 'op de Z!weed)s|ohe politiiek' uit ts 0|efenen, dioich! tengevolge van hlc/t politie'kje standpunt yan! koning Guis(taa-f hleettt h,et monarchiaal idea in Zwloden ®i,at geleden. Die overgroot0 mteeirdiérheid Van hef Ziweed'sjc'he volk is islhérk koningsgezind en hoewel de soicialis» tiqchte partij 'e©n (Ier sterkste politieke grotepien 'van het land is, zoo. beerseh't er in 'Z'wieden to'c'h geen repiublik'einqche geest daarvoor is( d!é koning fte diemocratisoh. DUITSCHLAND Dc Katholieke gczéllcudag te Muncheii. Va® 'bevoegd© officieielle zijde Iwlopd't aan .W|olff! meelgedjeieldj „Niaar aanleiding ya® den Kaltholieken gezeil©nd;ag te Mjundinen. fc gjebfeikeini dajt op het oogtetablik' het houden van derge lijke bijbenkom'Men nirf als dioldlmatig^kain worden 'bësehoiujwd. Dat de katholieke ge zellen op de bétpoiginigen van dit oongMea hun bekentenis tot {ito® nieigwle® staait en rijk tot .uitditukkiag,. hebbiem gebracht, Wtodlt daarbij glaarue lerkfend. Nu fijideas hO|t eomgries de 'bad.enki:nigan tjoch gereeht- vaardigid zijn gebleken, die fegljm' een tejft- etemming beslton<i®ni too is dantrdopr iko- mein Va,s't te staan,, dait de tijd v|o|or zulke bojeank'ontóte® yqg nirf rijp is," 1 Hitler kWam per vliegtuig Maandag éiiuveirwiaohit tp Miinehe® en he(eift, maar de correiqpondtent Va® de Daily. Telegralph. Ineldt, minister ..Wlaignen- durfitig oindér- hanueu genomen over 'de imoid|etnte® v|an overige nie't éven onvermijdelijk volgen als de zlo.nsoplgaag op den volgenden dagf? Dez'e zekerheid maaktle hem hoffelijk', zoo- a.ls het eien bruidegom betaamt; maar zij bleef koel en teruighotudienid en to«n hij hiertegen plrotestaer^e en zteide, da.t 'zij hem niet behandelde als die ma®, die jom twaalf u(ur haar eehtigenoot zloiui zïjn, herinnerde zij hém e,ra,an, dat hrf tuslslMiéin hen slechts een ha.nidelsovexean'kbinlsih Was ge'Weest. L Hierdoor bekoeld, reed hij leen 0,ogenblik knorrig met gebogen hoofd e® géfypingfe Wenkbrauwen naast haar- voorh- Maar Weldra ging dit w'eer- voorbij. Qvler het geheel was zijn Stemming te opgéWekt, om zich dioor een ©nkiele sdkadulW te laten verduisteren. Laai, zij n®, maar zbo koud zijn als ijs. (SKrakszioni hii haar Wel in ©en levende vtroiulW dolen .opfevlamimetn, fl#j had dit al zbo dikwijls' wleiten te flioien en wlas overtuigd, dat hij in dit opzicht «en (aangeboren gave bézat, Niet, dat het er ©rg op aankWam', of z'ij zïjin vrfur kloin Weerstaan. Hjaar dujk'atien Waren een rtuim- sphootsehe troost voor -dezen geld zluchti gen avonturier. i 1 1 (Wordt vervolgd.)' ■MM

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1