DOUWE EGBERTS Drukkerij N.Z.G. de KERSEN Algemeene Verpdering 3 Woonhuizen en Erven te Goes. Ter eere van St. Antonius KOFFIE EN THEE BELANGRIJK NIEUWS! DINSDAG 13 JUNI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT KERKELIJK LEVEN HSPORT ENSPELH b LAND- EN TUINBOUW^ LANDBOUW EN VEETEELT Financieele Berichten RECHTSZAKEN AFLOOP VERKOOPINGEN, ENZ. BURGERLIJKE STAND Advertentiën N.Y. Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatsciiappij op VRIJDAG 30 JUNI 1933, Afbraak-Veilingen op Zuid-Beveland. DEZE WEEK VRIJDAG Woensdag 14 Juni 1933 publiek verkoopen DE KERSEN, DE KERSEN, Dinsdag 20 Juni 1933 publiek verkoopen Maandag 26 Juni 1933 publiek verkoopen: De voormalige Scheepsbouwwerf „Zeeland" Te koop bij inschrijving DE KERSEN Bij inschrijving te koop HH. SLAGERS. versch Rundvet, Die drukwerk mijdt, Miskent zijn tijd. GOES en te KLOETINGE ■lytiUin- óm. de-kwaliteit, f De Kathflieke Kerk ia Tsjecko^Iolw'aküJc. De bevolking v!an Tsjjcicho-Sloiwakije is gederf, de 9e eieujw' löftholiek. In de laatste driehonderd jaair is hot Ortjhodace Söhisima ei laingaamifflliaiUid binmern gadrpngen en ®og .steeds gaat-,de strijd kusschien Katho- Jicifflne en Sidhisma ononderbroken door. 'tGroote voordeel voor 't S|cthiiïna is wel aait Wij, Katlhioliek'én, over te Weinig mid- •dieden ien Itei wieinig p|riei9ti,eiri9 beschikken tan de grootte groei vain hift ^ehislma krachtig weerstond te bieiden. Op Dieit pogenblik is bat 2ia.a,k te z'orgein, dat |wij jio.aden lw;ait wij hebben. '11 Grootti middel daartoe is bat geven vjan volksjmisisies. Hlet isj Voor d'n priester bemoedigend, dat het Katholiek Geloof diepie^svlortetis gieistphofen heeilt ien dait hij onder bet volk tzlell' gopde helpers heeft. Enkele treffende vooir,v|aih len ziuïïien dit diiitdelijk' maken. In den dpirp, "waar- eein gïppifc deel der Katholieken a%evalien Wag, w:erdj er een groote volks- mis|sie gehouden. Tden ze ten einde was-, jgehomien, werd .er door de bevolking een oordeel over. uitgesproken ein vieame- Wlég. de meeste miemsehen zeiden;. „Hadden [wij verleden jaiar gehoord wat we nu hoorden, het Schispia zou bij ons plet binnengedrongen z'ijn." In een ander dorg begonnen de Ortho doxen hun werk. Ze waren al oani tijdje bezig, maar hadden nog. geen quotes. Tot zelfs voor de kerkdeur maakten za pxor paganda. Toen je op '11 goeie dag /ie kerkgangers opnieuw lastig, vielen em, tipt afval poogden te brengen riep qpfeens een forsch gebouwde boer: ,,'Mensdh'en, denk er aan dat gij onder het. Missie- kluis trouw gezworen hebt aan de Kerk. iWiltj gij dan mi, dat, 'bet Schisma ontzei fa milies verscheurt én onrust en opstand in ons dorp brengt?." Diat pakte. De Orthodoxen .zijn zonder lieb minste suews Jveex vertrokken. Bisschopswijding. Zondag zijn in de Siinit-Pieiterskbrk 5 inlanaers-bissdboppiein 3 Cbineezen, 1 Inaiër en 1 Anmmiet door pa.us Pius ■XI igeiwijd. Na, cle' plechtigheid begaf de Pans zich. begeleid door de nioiuïwa ibjs- sehop.pt 1:, na,ar bet graf van den apostel, waarna Z. H. van heit, altaar den aposto lische® zegen gaf. I 'Hlet Sacramentsspel „Anna Sauc'to". Omtrent liet Sapramentslsjplel „Anno S.ancto", dat 18 de|ae|r in bet Stadion zal ÏWiWdan gehouden, wlordt ons meegedeeld dat ;er in totaal ongeveer 3300 medewer kenden zijn. Versohillemde hopgwaardig- heiclsbeklaedere zullan aanwezig zijn. Ruim 20 kloosterordes' zenden een depu tatie; ook een Zeer groot aantal geestelij ken van Amsterdam verleent, medewerking Die 15de-epulw»ehe jnirakel-piroeegsie zal opgeluisterd iworden doior dezelfde mu,ziek die iiv de 15de eeuw; werd gebezigd. Iï.-K. Z. V. B. VplhardingPatrijs® O4. iZooia-ls te verwachten Was, hebben de Patrijzen zich fe Ovezand niet .onbetuigd gelaten ,en zijn ane(t «e|n flinke overwinning naar 's-Hleerenhoak' tierpggeltfokken. Of diepte 40 evenwief dei verhouding der sterkten uitdrpiikfc, moeten -we ten zeerste in. tjwijfel brengen. Voor de r;ust speelde „Volharding" evenals Batrijizten een miooile plajrttjijl samen- spiel. yplhardimg, zat iefei ipaeer ppi doel, doch het stale- baciksitpl galt1 (niets dan kaartjes retpur. Na .teuigen. tijd schoot leien PatrijZen-voorman dein bal pp doiel, Keeper Rijk' had he|m juist nog yewr do lijn, naar mep zei, maar ide,sdhieidsre:öbteir hakte de knoop door en he|t w|as 10. Meit dezlein sitgnd kwoni da,ruist. N.a da rust het,Zelfde spel maar het mag „tooh .Volharding, niet lukken één ppptje te maken. Dje Patrijzen ven'gi'oqten- "dei sjepre (20) ein kort daarop fluit de scheids rechter voor hapds in bet belw'usto gebied en 'bet is 36. Versebillende Volharding- spelers zijn bet hiie,t eiems jnet hét' laatste puptj en sputteren W'a|t liegen, dooh niéts helpt. H'et laptsitie kWlartier laten Zet het -er dan ook' bij ziften. Hiervan miakejn) de Patïijzlem danklbbiaar- gpbr.uik pn mieit, eten gpedgerichi schoit van den lin!kKibiudte|n wiobdl. da slitapd 40 voor- Patrijzen, (waar mee 'bat eind komt. Voihandinjg jbad Wer kelijk iete meer verdiend. Da be,slissingsiwedslt(rijd kan (Wegenis 'it ia,anbiddingsfee,ft lalhier ,nieb «P Zppdag ia,.s. w'orden gespeeld (maar moet vterplaaiftt worden naar 25 J,upi. D|us Koekoeken tot bij veertien dagen! i i Koekoeken IVios' I 8—2. Men zou ztoo dieink-en', bij "t zien van deaen .uitslag, dat da (Koekoeken wel ge ducht hebb|en gew'eiht.' (8 doelpunten wor den pint vaaikf in één match gescoordEn toch is deze Wedstrijd, waarin Vios, Waf je noieimt „ingemaakt" Werd, in 'n zeier langzaam teanpo gespeeld. |3jpeciaal de voorhoede was zeer laks, en dat Ze niette min zoo dikwSjils( supCes' had, was enkel 'te danken aan 1 ijeit, dat de Vios-aohterhoede (hoe -is t mogelijk'.?..?) nog langzamer was. Ook de linksbuiftn'der'Koekoeken, die geweldig op 'dreqf was en van de 8 doelpunten ©1" prediesi de lieli'tl voor 'z'n rekening nam, bad 'n groot aandeel in dezpn ,U'i'ts)ag, t Gemis van 3e linksbui ten pn de linkspiall' was) bïjT de thuisle'lujbi goed iperkbaar. Kbekoeken! nog steeds geldt voor u dp naad:' kiom' oefenen! De balbandigheid laat nog veel te) wens|lb'en over èn die ikfflfgt men niet door enkel' wedls'tiljfd-spielen, maar vooral 'door veel 'en serieus te trainen. Trxmwiens, niet 11I- leien de bal'tedhniek', maar letterlijk! aHesj, wia't bij goed viqe'tbal hoort, zal door ge-* stadig oefenen verbéterd worden. K. N. V. B. Kampioenschap van Nederland. Peije,noordG« Ahea(d 1 1 ,11 VelocitUiSSforanvoigels 1.33 Het I. V. O. B.-kampioenschap. Die; ciomipieltitiie om het kamipioienischap van den I.V.C.B. is Zondag; beigotninen met hat ftefffen tussohein de maitadoxlem van hét Ooafein 'en het Wlesltlen te Ulft. S.D.O. U.C. heeft daarin .uitstekend gedebatteerd door D.H.L. uit Dielft, met 43 te orveir- winnein. Fruitteelt- en piantcnzicktcndag. Opj 7 Juli 0.9. zal ta iWiageningen tijdeins de IVe Ned. Landbouwtw'eek' een Fruitteelt- «n plantenziektiendag gehouden worden vanWeige da Ned. Planfantziekten- kundiga Vereeniging, in samenWIerkiing! gn«t het Ned. GanooftOhap- vopr Landbouw1- wïetenschiap. Tijd'ans dezen da,g Zullen onderwerpiein beisptt-oken worden, dia van groot belang zijn voor den Ifiruitteeler en 'boomkwleeker, zooals keuring, van klein frjiat-, he't Car- bolineumvraagftuk, .het &plraeiu!w©nVïia,aig- stuk, da Bijenvergililjgingén door' sproei middelen, enz. Wij raden ben dan pok' zlew aan, dien dag naar Waganinigon fa gaan. De hoe- gang Jot daze vergadering, ja. Voor jeder belangsteliende vrij. Programma's en ma dera inlichtingen Worden opl aanvraag gaarne. verStibekt, door da Regelingtsioom- miasie te Bennekom. Steun vaar kippen- en cendenbctnidcrij. Namens den Minister vam Eoo.noimische Zaken en Arbeid maakt da negeeringsoom- missaris vo,oa' da uitvoering, van d'e ,ga- iiantiexegeling 1933 Jein 'behoeve van de kippen- ©n leendenhouderij bbekand, dat besloten is de verliezen vóoir ,den pluim veehouder op' de kleinere kippeneieren, toj ;een gewisht van hoogstens 55 Kjg, per 1000 stuks, voor de. Week vlam 1217 Juni ia,s. voor leen gedeellle ov'er ife memjeb ten bedrage van 40 cenf ,pter 100 stuks uitgevoerde kleinene eieren. Ten bate van die eemdenhouders.is voior leeaidemledierpmhet 'Ovc-ir te miemen gedieeltie in het verlies in bovengenoemd tijdvak' veiatigesteld op 25 ot. per 100 isifuks jui'tgevoerde eieren. 1 Hianzebauk in liquidatie. Binnen k' 0 r t een 6e p, i it k e ie r i n g. Naar |wij viernemen, ligt het in de be doeling van de HanZebalnk in liq. oim na dei reeds gedane vijf iiitkeeringeu vim 10 .p'ot. binneinkont, eem Zesde uitkeering (e doen van 21/2. plot. Kechthank Middelburg. Wegens het gewloonite ina,klem' vaoi koo- pien en niet b'ftalen, had zich te veranit- Woordein A. B.,.30 jia,ar, konpmian ite-Goes. Verdasht© had in Maakt 1933 .bij een 14-tal landbouwers groete partijen aard appelen gekocht ep ha,d thaps mplg..£0ön een,t van 't door-hem gekochte betaald. Verdachte door den president ondier- vraagd, erkent de hom .laste gelegde 'feiten. Hij heeft, de jaardaplpden Verzon,- dein naar Amsterdam en na aftrek1 van de koftein Was er nieift ovengébleVen. Verd. geeft t.oe, da,t 'hij de- verkoeplers beloofd had, spoedig te.zullen betalen. Verd. ver klaart niet in staat te z'ijn géwteesit om aan zijn verplichtingen tie Voldaen. De Officier va,n Juatitpie imeent, dat da feitje® vaststaan. Vea'dachte koopt maar scbieepisladingen aar'dapjpl.den, gaat naai Amsterdam 'en betaalt nielte en niemand. Wia© het nu ïnaar bij één schip gebleven, doch hij gaat steeds maar door. Verjl. maakt er eein getWoonte van .om niet je betalenhij is reeds mcartnalen veroor deeld gewieest 6n heeft volgens den Of- iieieir geein gunstige r©j)pi(t»a,tie. De .Officier eischt driein ,a,anden gevangeinisstraf. De verdediger- via,n verd., mr. Zaaijcr, z'egt, dat verd. de.aardappelen kooht vloor één cent pér kilogram en verkocht voor twee centen. Verdachts heeft een pakhuis moeten huren e;n veel onkosten .jnioe'ten maken. Het oogmerk om niet te betalen beiei't, .Volgens pleiter, niet bij v'eirdaiohte voorgezeten. Hij verzoekt der Rechtbank, verdachte vrij te spreken. 1 C. J. B., 28 j., kantiooirlbeidiende^ vnoeger te HianisKvéeft, thans wionienide te Zandvoori, t!eirdaeih|t dat hij: l;e. opn- streiek's 13 .September- 1932 te HknsWeeft opIZeftelijk een geldsbedrag van f 40 toe-' b'ahoioreuide aan zaken® Dere.x en 'die Gropf,. voior welk' geld liij statistiakize/geflls maast koiop'ein, wederxsdhtelijk zioh heeft toiege- éigend; 2ié. in 1932 te Hianis'Weier.t met het oogmerk tflt, wedierreebtelijkiei toeëiganing; beeft, weiggenoimon een sfiatiistieihzejgjBl van f 10 en een van Hl. 1 Verdachte wias niet, vansobenlen. Pe OfJ fkiier van Jnistitia cislchte 1 maand ®e- vaiigiemisBitjraf. Ho.ogcr beroep1. Door den AmWenaar van het Q, M. bij hét kantongerecht te Hulst is liooger beroep a.anigeteekend tegen het vcomis v'aa. den 'kantonrechter inzake E. G. van C.^ directeur N. C. [B. te Hulst, verdajeiht van overtreding, vian de TarWeiwiet,. waarbij de ambtenaar van het, O. M. niet lomtVa.nMijk is vprklaard, 's-HEER ABTSKERKE. Door Noitaria Jonkers 'werd alhier plubliek verkocht leen hoefje bestaande uif wtoonhuis jn'et schu ren, stol, varkenshok ,em erf, ga-oot( 10 anem 30 omtiaim, aan, rnlaj. J. O. Verhuist Kooman te Geersdijk', voor f 18.80,. GOES. Geboiiien: ,Maria, d-v. Jerpihaas Djinner en Tann-eitje Fabei-ij de Jonge;. Elisabeth, d.v. H'u'beftup! Holzlten en Geler, faiuièa Martina van Bladel, te Helmond. Hju'w.-iafk'.Philipipn.s Dirk van Dalenr; 27 j. jm. te Amst(erdam en Johanna 'Wïl- hflmina Taat, 25 j, jd. Je 's-Gr,avenhag!e,. laatst te Goes; Johannes Jacobus Smol ders, 22 j. jm. :en Hulbeafa. Maria JoiSep- liina Martens, 24 j. jd. te Bii-eda. KLOETINGE. GehuWd: _Cornelis Jania ■Wdrf.z, 27 j. jm. tia EOeinklensZand te Adriana Cornelia Behagemaud, 25 j. jd* GeborenWilhekninia Maria, d. v* Adi'iaan Cornelis, LankeStier en Sara Jo hanna de BruineHtulbrechit Johannes Pieter, z'. v. Christjaa® ^jslser/efi Ja- coba, Goirnelissie. t" Overleden: Dinia Goeree, Wéd. van Ja cob Beenhakker, *7 j,; Adriaan Daleboutl 9 mnd., z.v. Jacobus Adriaan DaleWojut' ©n Cornelia Mqulpoiliderte Gaels, Wtilleaal Frederik Johan Wjagtho, 76 j., eohtg. van. Johanna Maria Geiertruida Ddejmomlt; Pio- ternella van Asf, 8.1 j.,. w|ed. vlani Iz'aak! Roose, te Goes. GEWONE van AANDEELHOUDERS der des namiddags te drie ure, in het kantoorgebouw aan de {Koe- poortstraat No. 29 te Middelburg AGENDA: 1. Notulen. 2. Balans en Verlies- en Winst rekening 1932. 3. Rondvraag. 31636 34 De stukken liggen ten kan tore van de Vennootschap voor Aandeelhouders ter inzage. Middelburg, 9 Juni 1933. De Voorzitter van den Raad van Bestuur, QUARLES VAN UFFORD. BOESSELEN, Haven, 9 uur (o.t.) WAARDE, Haven, D/s uur (o.t.) Geweldig is deze partij, duizenden stuks, w.o. mooi grenen Binten, ook veel grenen Planken, prachtige Golfplaten. HOORNICK Zn. P.S. Geweldig goedkoop kunnen wij dit verkoopen, dus verzuimt deze gelegenheid niet. 31641-19 De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes zal op des nam. 2 uur N.T. te Kloeiinge, ten herberge van K. Meülpolder, a contant I. voor den heer J. A. TRIMPE BURGER wassende in de boomgaarden te KloetingeHet Witte Hekken annex Jongen boomgaarda/d Zomerweg, het Lindenbosch in Abbekinderen en te Kapelle a/d Dijkwelschen Zandweg; II. voor den heer M. TRIMPE BURGER wassende te Kloetinge in den Voor sten-, Middelsten- en Achtersten boomgaard. 31612-28 Wie niet Adverteert, heeft geen recht op succes De Notaris H. JONKERS te Goes zal op des avonds om 8 uur N.T., te Qoes in de „Prins van Oranje", ten ver zoeke van de familie I. ROOSE VAN AST te Goes, 1. R. B. van den Boschstraat nr. 9, groot 90 c.A., in huur bij C. Dommanchet voor f3 per week? 2. Westsingel nr. 83, hoek Zwake- straat, groot circa 2 A. 60 c.A., in huur bij D. Fokke voor f3 p. w. 3. Westsingel nr. 85, groot circa 2 A. 25 c.A., in huur bij Wed. F. Priester voor f3 p. w. Ingenottreding bij de betaling. Nadere inlichtingen te bekomen bij den Notaris. 21620-28 De Notaris H. JONKERS te Goes zal op des namiddags om 1 uur N.T., in Café „Paviljoen" te Hansweert te Hansweert gemeente Kruiningen, met de daarop aanwezige Loodsen, Magazijnen, Machineka mers, Ketelhuis, Portierswoning, Motorkamer, groote Scheepsbouw- loods, uitslag met Timmerzolder, Bankwerkerij, Smederij, Gloeioven en verdere Gebouwen, met Werf (waarop 2 lang-s-heilingen van resp. 100 M. en 90 M.) en Slikken, samen groot 10 Hectaren 28 Aren 28 Centiaren. Zeer gunstig gelegen tusschen de Wester-Schelde en de Buitenhaven. O.a. zeer geschikt voor scheeps- reparatie-inrichting. 31619-37 Betaling uiterlijk 25 Juli 1933. Bezichtiging dagelijks op aanwij zing van den heer H. Rademaker, Werf Zeeland, Hansweert. Nadere inlichtingen en notities ten kantore van genoemden Notaris. QOOR ADVERTEEREN ALLEEN ONTKOMT MEN AAN ONBEKENDHEID. tegen contante betaling, in de boomgaarden van het BURGER- LIJK ARMBESTUUR te GOES A. de Vetzak, onder Schore, aan de Schoorsche Brug B. in den Smokkelhoek, nabij Biezelinge. Informatiën te bekomen ten kan tore van Notaris JONKERS Biljetten in te leveren ten kan tore van genoemden Notaris op Zaterdag 17 Juni as. vóór 'smid dags 12 uur N.T. 31629-19 wassende in den boomgaard „Swae- ke" te 's-Gravenpolder. Inschrijvingsbiljetten worden in gewacht ten kantore van den No taris M. OELE Jz. te 's-Gravenpolder vóór of op 17 Juni 1933, des nam. 4 uur N.T., waar nadere inlichtingen worden verstrekt. 31634-14 Ik ben geregeld kooper van uw Zomer en Winter, het geheele jaar door, tegen contante betaling K. J. H. WILMS Vethandel Tilburg Enschotschestraat 62c. Tel.1308 De is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! kom ik, de arme Bouwpastoor, U uit dankbaarheid voor verkregen gunsten en op hoop van zegen een kleine bijdrage vragen voor inrichting van mijn nieuwe Kerk met „St.-Antoniuskapel", Pastorie, en Jeugdhuis in één der grootste maar armste volkswijken van Amsterdam. Pater STANISLAUS VAN DEN BERG, „St. Rosa-Klooster", Hagedoornplein 6, AMSTERDAM (Noord) Postgiro 142469. Door wederkeerlg te koopen bij onze Adverteerders, steunt men ook zijn slgen zaak. Let eens op wat de postbode één dezer dagen in Uw brievenbus stopt! Niets meer of minder dan een verrassing van Douwe Egberts U ontvangt dan een bon, waarop Uw winkelier U bij aankoop van een half pond D-E koffie en eert ons D-E thee zonder betaling een Ons D-E Thee van 30 cent verstrekt! Wisselt de bon bij ontvangst direct bij Uw winkelier in. Hij is slechts geldig te tot en met Zaterdag 24 Juni. Let op de brievenbus!

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4