NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT GEMENGD NIEUWS MARKTBERICHTEN DINSDAG 13 JUIti 1933 LAATSTE BERICHTEN IJ'/HHlijkc. Voai' liet eind-examen der jHbogeo.'® Halndelasdhopl tie -RiclMiiiO slaagde j}9 heer M. Wijffels van hier. [Hoofdplaat. De. Kr-ooii he|elf!t. goedge keurd hei 'besluit. va® den raad alhier, strekkend® -0II1 de ,0. L. schopl |o® de ivrtik Slij'kpLaat over ka dragen 'aan het R.K. Kerkbestuur in die gemaentig. Biervliet. Zaterdag Wicrd alhier de a|l- Eemeene vergadering gehouden, van imgle- fanden vam den B:eu!kiels|polde.r. De reke ning over 1932 an 1933 .-ward vhétgeisteld met een bdtoaig aan onitiya|nig.stein. .van f6.250 en uitga,van f5.375. ije begirootdng. .1933 au 1934 wleird qp- gétm-aalrf mat ®an totaal bedrag aan ont vangsten en .uitgaven van f 3882. Het dijkgesfihot -weird bepaald pip! f10 jp!- h.a. In de plaats Van dan 'heer J. Kouij-Zeir, dia niet mear in -aanmerking iwfansöhte te komen'wted toit -dijkgraaf .gekhze® de heer m P- Verplanlie Az. Tot geziwtóiran Ward gekozen de teer C. P. Tbotmas, ter-Mijl de nieu'W gelcozlen dijkgraaf ook werd ge kozen nis afgevaardigde nakiir heit Water schap Biervliet Voqr gemeen .4öha,p|ptïJ.i] k e uitwatering. Aardenburg. Ged. Staten .hebben, maar men ons imeldit» hunne toestemming .ver leend tot. het temden vain -één: Wielerwed strijd .oveir een (rajeict vlan -pl-m. 50 Km. Indien ook' de toestcmBuing dar ge(meeln|te kan verkregen Worde®, .zal de 'tja (rijden af stand weder dezri^6 Metzien als de Vo.- rigc. keer, n.!. van de Kaai-po;o!rifc langs Beeren- en IangéWe|g maar Draaibrug .on terug, «enige koeren achte-réen. Sluis. Ondeiv helt vee Van den landbou wer E. d. B. alhier'is mond- en klauM- aeer uitgebroken. PROV. SlTATEiN VAN ZEEPA NB. Tijdelijke korting op Wedden en loon®®. Verleden jaar maren Ged. Staten van. meaning, dait de tijd voor s.alaristkfartinig nog niet wiais aanigeibrokte'n. Veirsohilteude motieven leiden hen thans. toit een andere meening. In de eerste plaats 'de tijdsom standigheden. Gelat hieroip, schijnt hlét niet. onredelijk, van de Pnoviniciale amb tenaren te vorderen, dat zij zich iaën, altijd nog bescheiden en binnen, bepaalde grenzen vastgelegd 1 offer getrooste®. Woorts maakt 't trager vloeien) ,der bron nen deir Proyiniciale inkofnsten .het steeds moeilijker, de taak der Provincie t,oieh reeds tot hef uilfortet-e beperkt, (paar behooren te verVuilen en ,is verrujminlg •flier laak' qrfhoon op vëilSriei g&bi.ed gewe-Hseht, Zoo niet geboden, onmo gelijk. Tem slotte wijizen Ged. Staken .er op, dat weliswaar tan vorige j-are Van de Kroon de verklaring Verkregen- is, dat heit z.-g. KomtinigSwletje niet Op de Pro vincie Zeeland v'.an toepassing wias, doch da,t het aa,n gerechten twijfel ondierhevig mag' wonden geacht, of dezte vai®laring thans weder voetstoots zal worden afge- gieven, -indien viaim de zijde der Provincie niet. .tijdig en -eigener beW-egi®?} maatre gelen tot»btez'uiniginjg. worden, getroffen. Een en ander heeft geleid om voorloo- ipig, v)oor 3 jaar ciein korting vloer te stel len van 6 o/o op eie-n jaarwedde Van f 2500 cf minder; van hetgeen1 bo-v-en. ,.f 25O0 verdiend wiordt 4 o/o tot f 4000 en daar boven o/oH|e.t tijdelijk karakter voor- kbmt, da,t de piensioiensgronidslag yermin- flert. De obmmispie van overleg,-, heeft .feich unaniem tegen het Voorstel -Ver klaard. Er Was' een- deel der commissie, -dat van gelen korting wilde Meten, leen idat een uniftamtoi korting voorstelde, en. een, dat voor een pirojgresisiiievfe kjbrtiiinlg was. Ged. Statiem imeenqff echter, da-t hét belang dea- Provincie en-, inx laatste instantie, ook dat der nmbtetoarcn', ,ée® Ibeslissing aks voongesteEd vjcur-deirt, en dat in dezen tijd de ,ambte|niaito®i niét' kunnen en mog-an vormen eien geprivilegi eerden. st-and, waarvan de miood der tijden, juist op heit ptutit, Maar hij de aieitealmibltei- maren we-llicht het Zwaarste 'treft, on gemerkt voorbijgaat. Nieulw piemson-eei in vasten dienst mee nam Ged. Staten thans alleen te moeiten aanstellen, ails het. bepaald noodzakelijk' is, doch Overigens in de behoefte aan nieuwe krachten t,e moeten voorzien door, aan stelling van personeel otp arbeidscon-tiriaét. Bru-gtarief Tholen. iWaar met ingang van 10 October d« termijn verstrekt, -zijn pogingen.1 a,ange- Iwend om het tarief verlaagd te krijgen door steun van ahd-ecre gemeanlkem die be lang hebben bij de brulg van Tholcin. Ged. Staten verleenden 'daarbij hum t.ulsschen- komst en h-et doet hen leed, ite JnoCtein «ónriateeren, dat, hodw-el Van ieen ertbelu «orporatie nog geen amtMoord is ontvan gen, de tot dusverre ingekomen antwoor den vrijWel afwijz-end zlijn. Men eakent .veelal die WensdhePijkheid van tariefsverlaging, doch een bepaalde bijdrage om hiertoe te geraken, Wordt al dan niet met een beuwep op den- minder gunstige,n finanioielalen toestand, gdw-eigieird. -Ged. Stiaten k-uinriein, daarom hunne toêaav- Iging om een bedrag Van 'f 5000 ,uit de Pro-vinciale flomidsem te bevord-eren-, niet handhaven. Viam de gemeiepte Tholen a4ef- Ve, 'die zich reeds een Vrij aanzienlijk offeir geitïhost, mag thans evenmin iefe ïpeer gevorderd wto|rd-ein; wijzigingen van het ifcari-ef zulten d-ehhalVe beperkt moeten iblijven to-t die, Welke aanvankciij-k doog; heit gemeemtebastuiur werden voorgestieldi De voornaamistia timrieven Zullen dan zijn voor een persoon 10 rent; Vcior can rij wiel 21/2 aenit, voar een auitoi Voar hoög- dtens 6 personen f0,30. G- a r a -n 't i ie ta r W e-,o ,r ga n i S -a t i -e. .Gfwraagd is garantie van fj.000.000, en behoeve vlan d,e finanirierinlg van den WieieJ vcpr dien Van 1933 beischikhaar te stellen. Ged. Stabein e e en oor dit ook vloar dit jia,ar w-eer itofl te staan. Restfl,urati-e toren te Halst. Baar aanleiding van een verzoek' van het gem e en t-ebes-i iv u r van H ulst. om pok in -de- kosten Van hei-stelling v!a.n den oin- derboulw van den 'toren Va-n de S-t. .Wil- li-brorduskeTk ,bij te- dragen, welke ites- tauratie o.ök Geid. staten- nop-dig achten, stiellen rij voor de subsidie vjopa- her-stel va-n den toren te vc.vhocgon van i 1500 tot f2200 .zijnde 10 0/0. der -geraamde .to taal kosten. 1 Oprichting van eien nieuw waterschap in Zeeuw*h-Vlaanderen. Te Axel isj opnieuwl een vergadering, gehouden van een groot aantal polderbe sturen en waterschappen in Zeeuwsch- Vlaanderen, om te protesjteeren tegen het bekende voorstel 'van 'Ged. Staten tot oprichting van een lutwlateringswatcr- s(c-hap onder de-n naam Hplster- -en Axelei'- amhalchf. I -l Besiloten wter'd de veiric-hillendc bezwa ren tegen dit watetejihap ter kennis te brengen van de leden van de Prov,. pitaten met verzoek 'hun i^temi tegen het voorstel -uit 'te bi"enge-nc M-en was) van oordeel, dat door laanneming van! het voorstel ook de zelfstandigheid der polders' zou 'kunnen worden -aangetast. I De Dtelt'siehj: ï'e.'brocderiugsdag te Sltuis. De Diets|öh-e verbroederingsdag teiSluis op 18 degel' w-elke, naar de inrjeihtetris medede-elen, niet in het' teeken! zal staan van den strijfd maar bedoeld is fils -oein; dag van kennisjmaking en toenadering, staande in het teeken van de Groot- Nederlandsjch-e gedachte, zal, naar ver wacht wordt, veel belangstellenden -uit het Vlaamstelie land naar het oude iZeeuw- sehe stadje trekken,. De zungvereeniging Sinte-Cecilia, uit Brugge, heeft, met dit doel, een speciale boot gehuurd. Ook zul len extra tramsj en autobusdiensten wor den ingelegd. J 'fill t Als sprekers, uit Vlaand-eren, zullen, itijdens de op-enluchtvergadering te Sluis, di'. Borms en m'r. Leuridan, Vlaajmpch- nationaal Kamerlid voor Oostende-Veurne, 11a prof. dr. van dei' W,e-r!ff, uit (Oost- burg, hét woorcl némen, Het slotwoord wordt gesproken dooi' den Vlaamsch-en nationalist mi'. Sam'ij'ns, uit Brugge. 'Stranding van een Dttitsch jacht. Zaterdagmorgen isj op het Noordwestër- -sfa'and bijl Ameland het 'Duitsöh-e jacht St-ella Maria aan den grond geraakt. Omtrent dit ongeluk meldt m-en nader, dat dit j-adht, aan boord! waarvan; jiich 4 peirsonen bevonden, van Dusseldorp was vertrokken voor een tocht door Neder;- land. H-et heeft, na den 'Rlijjn tot Lobitjh te rijh afgevaren, de route langsi den EJsel en de Drentscihe Hoof'dvaart geno,- m-en, om' vervolgens Tangs het Dumpster- diep, Delfzijl te bereiken. Vaifdaar is d-e toöht verder gegaan naar Norderney. De opvairenden Waren kapitein Marian nes., rijh echtgenoot mevrouw jMariannes G-edauer, mevrouw Wolfgang Daute en 'de heler A. Dietifei. ZatërdagmoTgen om! acht uur heeft de Stellai Maris koers ge zet in de richting Terschelling. Vol gens de laatste meded-eelingen is het jac-ht op Bdrnrif' ten anker moeten gaap, waarna bijl het ophalen van' het' linker, de ankerkettingis gebroken en de kapi tein en zïjh vrouw' pverboord! rijn! ge slagen. Diaair 'hun lichamen tot nu! toe niet z'ijö gevonden, moet men wel nanne,- m-en dat ri]T verdronken rijn. Het jacht iS na bet breken van den ketting afge dreven en, zooals gemeld, op het iNoord- •w'-esterstrand van Ameland vastgeloopen waar men het heeft kunnen' bergen. De beide overige opvarenden, die diep onder den indruk van het gebeurde Wa ren, hebben voorloopig te HoUum onder dak gevonden. lio-Breit nenteu -wraak. Büjf'n tweetal boeren in de buurtschap M-eyc bij! 'Bodegraven- werden Vrijdag morgen ,toen m'en met maaimachinesl het hooiland introk] een groote hoeveelheid lange rechtopstaande spijk,erS tusschen het gras gevonden, waarop de messen van de maaimadhin.es kapot sloegen. VeTlejden jaar w-erd bifieen anderen boer hetzelfde geconstateerd. M-en verdacht hiervan toen een in de nabijlheid wonenden boer, doch het btefef 'bij! verdenkingen daalr bewlijrzen niet te vinden' waren. v De boeren hebben nu zelf de z'aak in handen genomen en eigenhandig een wraak oefening gehouden. In bet holst van den nacht rijfu rijf "in gepote® getale naar de kleine boerderij!" van den verdachten Sch. getrokken en met éen regen van feteenen hebben rijf Alle ruiten vernield. 'De be woner lpste, om, zich te verdedigen, eenige schoten, doch ook 'de aanvallers lieten zich niet onbetuigd en ^ehoten' met jacht geweren. Ten slotte "trokken Zijfaf. Da politie -stelt een onderzoek-rin. Heit Nederl. haaglterecord vcrlictcrd. Te iSoesterherg heeft reserve eerfsté luitenant-vlieger jhr. K. jjj. M. v. A-sch van Wlijlclk in den avondi van. 6 'Jluni op nieuw een hoogtevluchf'flitgevoerd met 'n Fokkerjagex Il 'XVI met Panter-mlotor. De berekeningen, welke sedertdien rijfu uitgevoerd hebben uitgewezen, dat een hoogte van 9.587 M. volgens standaard- atmosftfer is bereikt. Hierdoor is! het be staande iNederlandsche hoogterecord ver beterd. Ecu kerkdief gearresteerd. De gemeentepolitie te lVeert blijlkt Zaterdag Bien goed-e vangst -gedaan te heb ben-door de hand tie leggen op een berucht 'Duitse-h inbrekè'r. In bet hotel „Jl" la- goer'd-e ide^ kerel en betaalde met 'bank papier. J>e hotelhou'def vertroriwde 'de zaak niet «n stel'de de politie van één en ander in kennis. Onmiddellijk t'rok delze er per auto op uit -en kreeg het individu een half uur buiten 'de stad opweg naar Eoermon'd te pakken. Hij! gaf" voot Th. Fiefce te heeten. De man ha-fd pas nb-c'h' andere papieren. "Wiel besje-hikte hij) over inhr'ekers'werktuigen en gummihandschoe nen. Inmiddels vernaai de politie dat er te S-tevensw-eert bijl Roermond een k'erkp inbraak had plaats gehad op Vrijlda-g 9 Juni. De man is ter Conifentati-e - naar iSltevenSw'eert gebracht en door den veer,- man -aan de Maa^ pertinent herkend. Hij ble-e-k voor ongeveer f100 papiergeld bijl zich te h-ebben. De man 2al ter bes-chikking van dep Officier van Justitie ito Roermond wior,- -den gesteld. j Doodgevallen. Zaïteada.gavöffld is de arbeider H'. Diep- m-aiat, uit Eniswheidé, WeTlt(zJaam bij' '.den bou-w! vajn de-n n-ieiulwle® watertoren riap. de N. V. Wlaiteirl-eidingimaaitodhapplijl Ovleirijfelel, ta Raalteijb ij bet verlaitian vlan heit werk van een steiger @ev!al2ie(n.'bijl k!wia|m op cieln kruiwaiglen teir-eaht ein, wia®. ppl slaig deed. i Levendige lia-ndel in krenten 1 en Ciïteletten. BciShorm-den .vtoior eenigem tijd Nieder- laitidSchie kboiplelns de Relgisch-e [grlanepjlaait- aein. om a toujt, iprix (dbA 1-agier dan hier)f rakerhan-de airtikicClcn t.e ipopiee, 'thains kunnen we bet tegen-ovlergesltóLde ooinsltar beiaren. De avinkjels in da Nederi-alndsieh'd igrenSp-laatis-en Morden sedert .eonigan tijld dageiEjkfe clo,oa' honderden Bieilgem bdztoicht ,om er goeidkloiapte piruimsn!, rozijnen, kran ten en vtoonal v'ieesch en kloffie, oma, te koiopien. Aan de Blelgisialiie jgnena Meird te B.udal elan filiaal' der @ilaolbe lelxplorltirillagle- Brijen van Geibr. Maeulwis te Wlaer|b. opl- geriehit. Onitielharien uit da B-elgiscihe grensplaatsen Moopien- 'hiar hu]ni vlaasoh^ -waren. De Belgische grensbewakers b-lof- kan z'oo Welwifcnd fe zijh, de mietoSChen die v,,or eigen -verbruik' vleeisöhiwiaren enz', halen, niét lastig te yaDfen en' (een oqgije dicht t.e, knajlpan. Ernstig.verzet van een slager. Bij .leen abajgietr "ta Zeve®h-o-ven had de ge-mleenibe-piaiikie -e-en vleeschkleuirinigSovleal.- treding |geiooi®^tate-erd. De 'bpti^okken isjla-gen' weigerde echter1 't vieiesch- idiait men in beslag .wilde n-eonenij af te gev-en. Ook d-ö burgemeester en oen' te' la.sristantie geroepen rijksveldwachter vain Bodegtaavlein kon'dlan den Mam in den glemoede niet overreden. Integendeel bleef dia man gewapend maf een groot slagers mes, -bij- de ijskast Staan. Toen de man bet verzet nieit wilde teeken, lpstte de rijks veldwachter een sch-oit dat langs den sïa- ger h-eon in aan- hakblok terecht- kwam. H-ailSstarrig bleef vdle slaiger toen nog den tóelgamg tot da ijlsk'asb Wiei-garen. Eerst toiein hem wia,s laangezieigd dat. apni-eu|w zou .worden gesoho.ten dn de -dain -af te aoh-ietan kloigel ernstige getVolgan -zio-b heb ben, gaf de slagar rich- geMo-nn-an-. Onge twijfeld z-al den Slager dif Vefzlet dupir tia staan komen. Wlant benevens -een veir- balal Voor overtrading der vlcesobkieiu- ribgswfet volgde -een prooeS-ylepbaial <wei- gan-s ernstig Verztet en briemtae.rinlg Van een ambtenaar ,i-n futo-ctie. Zware brand te Ocgjstgpjst. Gistermorgen pmstréëk's 6 -uur is een zware brand ontstaan in het pand Gevers- straat .55 te Oastgeest, waarin' gevestigd is .het sigarenm-agarijn van den' heer M- H. -Verhuist. Door de aanwezigheid vap hét veie Tjclht' brandbare materiaal' gre pen ,de Vlammen z'eer sjnel ooi1 z'ic'h heen. In -de directe nabijheid van dit panjd bevindt .zich een brandkraan, pnaar door het félle vilur waej -h'et 'niet mogelijk lleze t-e gebruiken. M-ep heeft toen getracht water te ha'leh uit -eep -^loot, gelegen Ban den overkant van deu Straatweg, welke langs het gesticht Eo'de-ge6^ loopt. Hier uit ik'wam .echter ^leéhts Modder en zap-d te .voorschijn. Eipdelijh! gelukt» het -wa ter te "krijgen uit de brapdk'ra.-an op de Prin-s H-endriklaan. Inmiddels had 'het vuur ook' de beide belen-depda pefeteefen aangetasit, p.'l. het pand van den kapper E. H. -de Bruyn, Geverastraat '57 ep cte drogisterij van dep heer M. O. v. di Burg, :G,evers(straat 53. f D.e Leid^-che brandweer was inmiddels ook gewaarse-huwd, die met 'groote motor- spuiten ter assistentie verteheen. Het vuur werd nu door twee groot-e Pp ,een kleine motorspuit aapgetast, in totaal m-et 9 stralen. Het isigarenmagazijln brandde geheel af, de kapperdza.ak voor ëen groot gedeelte, terwijl 'de drogisterij1 grootendeels ge- istpaard bleef, do-bh "ze6r ernstige Water- itehade kreeg, Fjellei bna-n.il te Ifillepersberg. •Gisterna-cht, ,eve<n na het middernjach- telijk! uur, i-sj ta Hillegersberg, dicht bij de R'otterdamrs(che grens, bra,nd uitgebro ken in een d-er ^chureini bp.phet- tedreiu van A. H. H'. de zand- on grint- handel, grenzende aan -de Réchter R'otte- kade. Het vuur gréëp .-mef- razende snel heid om zi'e'h heen e.n h'ad alle opstallen op het grooté -emplalceiment weldra, in vla-rn gezet. Allë Oplstaüen irijp pLatgebrand; een groote voorraad hooi en eep jplarft'ijl turf molm rijïr verloren gegaanaan het wa genpark w-erd zeer groote tehade toegé- - bra'éht evenalej aan een partijponderdeelén van yrajchtauto'é. Vier paarden zijn in het vuur omgekomen. 1 De brand il^ ontdekt door een der nrbei- deris van den zand- en! grinthamd-el, Hil- leman, die in de Oranj'e'-'Nablsaustpa/ilfc', waaraan -het terrein odk' gren'st, woont. Hij -Waaifsjchuwde dadelijk de -politie in het bureau in -de 'Hillegpndalstraat, vlak bij1 het terrein van d-en brand gelegen, waar ook Kpuit 3 van de H!illegersberg]tihd brandweer il^ gestationn-eerd, zoodat deze al heel spoedig niet het blussc-hingswerk kon beginnen, na korten fijü door andera ispuiten -gevolgd. I i' 1 Kind do.od gevallen. Heit 11 jarig z-oontje van A. V. te Bergambacht is gi-star z-oodani». .door den zolder van de Woning gevallen, dat -hij met een zWiare harsemsohudding .Werd op genomen en naar h-ett ziekenhuis te Gouda moest Word-em gébracht. Tijdens het ver voer is het kind a,an de gevolgen over leden. 1 f Smokkelaar doodgeschoten. Da 21-j.arige B. uit Kevelaeir is bij -de Duitsche grens door doto-aniöbeamHHeln -dood-geschoiten. Bat wa.s reeds geruimen ■tijd 'bekend, da-t J3., die werkloos- -w.as, Zondagsmiddags kleine hoeveelheden smok kelwaar frauduleus het land invoerde. Toen. Zondagmiddag twee Duitsche doua nebeambten hij Sftaelen op- patrouille wa ren en B. ontdekten, die bij hun komst de vlucht n-am. z-ette een v'arn hicn hem pier i'ijWiel na. Hij. gelastte hem stiiï te staan e.n loste, toen de smokkelaar daaraan- miet voldeed, eorSt eenige waarsehuiwin-gsscho- t.en. Daarna gaf hij een gericht, tehot a.f, dat den man tpof, dia in-aemizl.akte. Die douane,beambte legde een noodvea'Waind aan. Inmiddels w-a,s da man overleden. D-e ko- glel Mas don smókkelaair door den schouder in de long gedrongen. De mam had ée-n orioete-ekende hoeveelheid smokkelwaar hij zich. I Aanhouding, Ta 's-Gravénha.ge is aangehouden -een 41-jarige Z-wifsersWhe wérk't.nigkhiindiige, cvien-s aanhouding door den offieier van justitie w.as verzocht, als verdacht van verduistering vlan 10.000 Zwitsersche frames, gep-leegd in Zwitserland. Zijn uit levering is door de Zwitsersche regeering gevraagd. .Wiape-ns 111 beslag genomen. Zaterdagavond am-st,reeks 8 u|ur- heeft -d-e xeriherche op- de Wie-Feringkifde tie 'd-.Gra,venha.ge een Brabander' aamigeho-uden, die juist met dem trein Wa,s aanigeltom-em uit da riohfinig Rotte-rdam en. die in het bézit' ble-ek te zijn van 21 aptomatisolre -pistolen en een 600 sobenpi5- -rfeitrainen. Dezé aanhouding had plaats in verband miet een uit Rotterdam ontvangen' 1#'- riotif. D-e man is in beWaring gesteld. D-a w-ap-ens en de munitie zijn in beslag genomen. Proc-eSJverba al wlordt opge maakt. Het Heek, dat daarbij twee perso nen Avaj-c-n h-ëfrokkan-, die meermalen in cömM'uin-iétisch-e- krin-ge-n We-rdem aange- tlfdffem. E-en .ernstig vliegongeluk te Chicag). Bijl" een ropdvlucht met blez'oelterfj van d-e wereldtento-opsjelling is te Chicago- een amp-hibievliegtuig Jgevallën. De beide be- cjuurdiers .en acht passagiers zijn om het 'leven .gekpm'en. iSipii-orweg-mgci'Cki. Uit Konst-antino.j)-elwio-rdt gemeld, dat 12 pasjsagi-eirs van oen sneltrein tussdhen Ad-ama- én Ango-ra bljfeen ontsporing in 'd-e buu-rt van Eislkiriielir zouden rijp om gekomen en een 50 vei'mist: worden, die WaairtehijlhlSjlc zijn verdronkén. Bet spoor wegongeluk, waaromtrent nog geeu ze kerheid sdhijtnt te bestaan, zo-ui veroor zaakt rijin gewteesj door besehadigingl Van d-e spoorbaan door sterke overstroomingen. D-e hitte in Amerika. D-e hitte in, het Oosjten der ÏVer. Staten houdt .-nog steeds -aa,n. Ruim' 100 p-eirsonen zlijfif-aan d-e gevolgen Van de buitengewone Warmte overleden waarvan vlijff te New Yoik'. D-e t'hermolmeter ^teeg tot 49 gra den Cel'sjus te WiaShington, 45 ta New- York, 40 in K-anisjas -en 38 in NeW -Jersey. Groote hrafod in «en colluloid-fabriek. Te Nolrth Arlington in den -staat New- Jlen'sey brak «e® gro,o|fa brand' uit in 'c-elluloidfabriék, Waardoor verscheidene ontploffingen but^tond-en. VEjï personen, o.W. twee kind-eren, werden gedood, ^r- wljl 75 -arbeiders; door de brandende fc-el- luloid'-maspa" werden gewond. Bovendien w-erden viijffi" huizen door het vuur -aangetasj en geheel vernield. De fabriek' ligt aan. .een rivier, waarin -25 jongelui baaid-d'en, Wen braud uitbtrak. Oo-k zSjTWerden door wegvliegend- bran dend -ocliü-loid getroffen en gewond. Bomaan,slagen te Wce-nen. In den wink-el van den j-u|wielier Nqrlbérlt Fuitterwelt, iaan de Meidling-erhauiptetrasise te We-enen, is giSbenMoing-an; -eep in '11 papier igeiwibkelde bbom gefMoijpiein. Fuf- ter-wielt, -een Jood, Was juist -melt .een cdiSn-te in géSpi'ek, ttoéni het loobeiud-9 voorw'erpi dien winkel in'vlo,o|g; hij wilde hét snel op Sfraat brengen, maar jonderwijl geschiedde do o.ptpioffin-gden- julwiélier wierdep beide handen afgeslagen en hij kreeg .andere érnstige verwlo-ndin-gen, -z'oo- dat hjj p.p sla-g dood iwla-s. Eyn vierkoopster en dlrie Von-HMjgiamgLers: zSj-n. ggiwionid. ©en. la-tter b-eridhlt meldt, da.t ,éen van de gewonden is oveirl-eden. Tot dusver kon, nx>g pief WordeP vastgesteld, o-f de aanslag met -een „bedoeling vap roof ge- paard ging. 1 f, In 'het öafé Produk'ten Böxse is igdster- midaaig een koffer aangetro'ffien, Waarin zion ,e-en cylindpivoirmig vbéfwerp be vond, vlooirrien van -dpadein en hntettte- kinigssnoer. Toen 'het telegram viefz|anden wKürd, was hét onderzoek van de hletSohé machine nog niet b-eëinidigd. ©en directeur vlan de Br.lgaar- sclie Staatsbank vermoord. E-ein der diiieateiuiren van de Bulgaafr- sonia -staatsbank', B-ajetf, is gistermiddag door -een Jiopg-Maiceido-niër mét) VéfsWhei- dene isehot-en in het hoofd gedood. De aanslag geschiedde in hét drukste <fen- trum van dé s|tad en riep -onder de t.alxijkle voorbijgangers -een planiék te rvoorschijn. De moordenaar, die 'tiraohfte te vluchten, slingerde -een bom naar de politie:, Re hem -achterna iz'ait. Déze richtte echter geen sahado -aan. Eerst na heftjgen tegen-stand werd de dad-eir aamlgehouden. B-ajef Was aanbanger vian- Profogerdf -em dé daad-Was klaarblijkefijk eep. wraakne ming ,van de tégen-parijj. j GOES, 13 Juni 1933. Rater: per Kg. f 1,40, per, halve Kg. if 0,70, aan part. f0,80; f'a-br.bater f 0,85, a,fwii!keaide bote f 0,60 per pond. Boter van handelaren f 0,68 per pénld. Bieren: pier 100 st-ulks f 1,60, pep 25 sfiiks 0,40, aan gapt. f 2,60 p. 100 st. eendeiere-n -per 100 stuks f' 1,50^ ptoelj-e>- eieren f 1,"-ganseieren 5, oebt .pier stuik. Ve-ema.rktPlein Sfot Oostende, .aa.nge- vlo-erd 20 kalv'eren en 70 'biggen, l 1 GOES, 13 Juni. Eiervleiling ,,V.P.Z.'' Aanv. 16071 eierein, prijs f 1,90 p1. 100 st'. Vcilingsvcrecn. Ziiid-Bevelaiid, Goes. iV-eiling van 10 Juni. Gno-ote veiling. Kcuisbeasen f4,705,20, idem mot meelda uW f 3 per 100 Kg. - Aardbeien: Dutigh Evern f 18,30 -pe-r 100 Kg. i .- I -Klein» veiling. Aardbeien f 2031, idem II» soort- f 13 18, id. uitisdho-t f 4, Diópeiifw-ten !j31521' id. H-o soort f36, P-e-ul-em 'f 1923, Spi na zie f2, Aépenges, II» iSooft 'fll, alles per 100 Kg-; Bloemkool f2,303, ïd. li» soort' fl,50, Kropsla 'f 1,60, Witte kc nflcomm-e-rs- f7, alle per 100 étiukls; Rha- bafblea' f 4,60, Anjelieren if 23, Koren bloemen f 7, -alffie per 100 blos Honing Ef 31 34 per 100 pot. i f Groots-veiling vkn 12 Juni 1933. Kruiébeeisen f 4,805,20 per 100 Kg; Kleine- veiling. Aardbeien f2026, idem1 He s-oowt f 12 15, .Torna,ten f 2333, idem Kriel 'f 8,. DnlbÉele. PrinoeaSetbooinem J57, Tuipboio- n-an f 15, Doperwten f 1618, Reiui-en.''f 20 26, Spina.zi-e f 7, Postelein 'fl 10Ij!,, alle per 100 Kg-; Meloenen f33, Witfc» komkomiueirs f 68, idem. lie snort 'f 4 6, Bloemkao-l f38, idem He soicurlt 'f 1,50 —2,80, Kropsla f 0,701,40, idem Hé sooirt f0,500,60, -alles peir 100 sfuks; Rh-a,barker f4,205,10, Wiorieilén f 12 15 id. He s;oort f 4, Raidijs 'f 11,10, Bloemen 'f 34, -allé per 100 hois. ROTTERDAM. Aa.nv-oar veemarkt 623 koeien -en ossan, 477 vette kalveren, 533 schapien en. lammeren, 674 varkens. Prij- zep, per li-alve, Kg.: koeien 1618, -221/2 —26, 271/2—29, -ossien 1617, 21—22i/2',. 242'6, vette WalVerein 1520, 25271/2', 3135, -schapen pieir stuik f 610, z'uig- laMm-erem per et.uk f811,50, Ya-rkena 141/2, 15, 16 pier pond. Yl-as. - Aange-vioerd uitsluitend schoo-n van blauw": 3710 kg., pirijzlen 4055; -vfan Groningseh- 3000 kg., 4055va® ïEol- land-sch gae-1 7400 lag., 4050. Dia m'ark-t Was stil, geheele aanvoer Verkocht. AardapileilénZiaeidwisebo "hlaiulwle en b'onte 11,50, Zieieuiwsdhie eiigemheimena 0,30—0,50, Bri-eliséhe' ditlo '0,-30—0,75, Br-avo's 1,102, Red Star 0,901,40, Malta (Spring) 1314. V-oepaarda,p|ple-len 0,200.25 -all-ets pier H.t. 1 Aanvoer inédelij'k, handel kalm'. - ItaliaansOhe 68, WleStJan-dSche nieu we 1012, dito kleime 618. Buiteul-andsohe granen: Mais la Plata -aange-k. oogst dispon. 66. aanlgekoanién! 64. Dit., nïenwl disptonibél 67, taangeb'. 65..stoomend 6566. Dona,u Galfox dis- pionibél maar kWalitleit 58-61. Russische Mi-de,x -disponibel 67. GOEIS,. Zondagmiddag 2.30 uur speelt -alhier o-p het Sportterrein 'tan den! Pol- dergchéw-eg Gb-ea I toen vriendschap'pelijkeil Weddtrijd tegen een Militair Elftal uit da o-pleidin,ga-cbmpagniie van Middelburg. Hlet schandaal te Münc-hen. Die corr. van de Daily Tel. te Münc'hen bevestigt aan zijn 'blad dat de opgere- gejdhéd-én bij de GeztoBiendagén vailwlarkt irijn door tréépén Nazi's die, overal tot 'gewei'ddadigbedelii tejgfen de oanisfreissistieia lovergingen. D-e wtoesteliingan; dnotngeln k-o-f- fiehhiz-en en hotels binlnen o|m 'die. gtozteliléir -af te' ro-séein. 1 Da politie Wfeigemde bascliertnin® ,uif vre-ég vfoor de nia,t. ®éc. 1 D'r. Brüning, eén 71 jaar oude -geipemisio- ueéndle overste, die zich in geZelsldia.p Vair zijn Zoon, een priester, bevond, Wferd dooif eep Nazi-tpoep aanigehouiden én' sledhth vo,or ernstige mishandeling bewaard, door dat hij toevallig zijn IJzeren Kruis en andere militaire decor,at'iën bij zich- had. Professor Zimser, een ander plrifeister,. Wgrd door Nazi's njé't guimimik'iijujpEtoli* voor de katholieke kathedraal neergesla gen. Hij stierf een paar minultan latter nadat men helm nog iff d-e kerk had k'un-nen dragen. Ban andere afgevaardig de eischte op een piolitpiab.uirean, -dat dé dienstdoen d-c inlsipeicteiur zijn- kWlht oVex mishandeRng Zou regislfci'eeren. Ban Nazi- -aanVéerde-r yerbotéd den commissaris dé Verklaring op te nemen. Een Amerik-aansch gedelegeerde, de dra- gier van d-e Stars en Stripes is ernlétig mishandeld, en ce.n..Ihwigaarsclu: ccfggvaar-, digde is met. m,essen g.estjpken. Zondagmorgen deelde de hoofdooinimis- saris den leiders van het congres Mee, da,6 hij niet- voor hun v'eiligheid kon imsfcaair ,als heit programma zo-oals het aA-ngekion- digd wtos, zou afgewteridt warden. Een uur later werd héb geboulw waar kardinaal Faulhabëir d-e Hoogmis Zom heb-ben opge dragen door S.A.-tnoepen omsingeld, Wa.arop de Kardinaal d-e Mis afzegde en heit Congres ontbonden verklaarde. He Verontwaardiging in katholieke kringen; is algemeen. De Zwitsersche, Amerik'aan- sohe en Hongaanslche consuls Zullen heden eten officieel protest bij de Beiersielhe pé- gie-erin-g indienen. Zij willen Wadhten tot dia I-aafote afgevaardigde- Miinchen Zal hebben verlaten. VERK00P1NGEN en VERPACHTINGEN Huni 14 Kloetinge, die Kersen, "Vian Dissel'. 14 Stoho-re, woonhuis met Schuur en erf, Yan DSjké. i t 16 Borsselen, groote afbraakveiling, P. de Wildé. 16 Waarde, groote afbraakveiling, P. de Wilde. 1

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3