DINSDAG 13 JUNI 1933 fl UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES Zomer- sproeten SPRUTOL f IN HET KRAAIENNEST NIEUWÉ z£g"j*ys£H£ COURANT ïnogelijkheid gelaten op( zijn goederen aan <je executie te ontdekken en daardoor de invordering te vènïj&elen. Ten einde in deze "leemte Xe voorzien opent h>etontwerp de mogelijkheid om in bepaalde gevallen de exeeutiq Xe be- ispoedigen, door 'toe te staan, dat alsdan: ia. de termlijlnen van artikel 8 der 'wét niet Worden afgewachtb. ongeacht p® al dan niet noedsi een aanmaning is uitge reikt, onverwijld een dwangbevel wordt Uitgevaardigd. I Be vraag, of van daz® "bevoegdheden een rechtmatig gebruik! Wordt gemaakt, kan door den belanghebbende! b ijl wijze van vei'z'et legen de ten uitvoerlegging van het 'dwangbevel voor den gewonen rechter worden gebracht en desnoods, in kort geding, aan den president van de recht bank worden voorgelegd. Door deze regeling wordt op eenvou dige wi|'z» volkomen aansluiting bereikt aan de bepalingen van liet fiscale cxeöutie- rechl. Zijl verdient daarom, naar (Ie minis ter meent, 'de voorkeur boven een Wel licht meer voor de hand liggende aanvul ling van de wet van 184.5, waarbij1 'jdciu ontvanger uitdrukkelijk de bevoegdheid tot het doen leggen van conservatoir be slag zou Worden toegekend. Uitsjtel van! betaling. Het toestaan van op zich zelf niet ongemotiveerde verzoeken om uitsfeL van betaling, ontmoet dikwijl-} bezwaar uit hoofde van do bepaling van artikel l'l der wet, volgen^ welke de belasting 3 jaar na de dagteekening van het aanslag biljet verjaart. De Minister acht het zoowel in het belang van het Rijik als, in dat van de be lastingschuldigen dat een bepaling' wordt opgenomen, volgens! welke, bedoelde ver jaring wordt geschorst gedurende den t'ijld, dat uitstel loopende is. Bepaald een bele,ts1elvvoor het verleenen van uitstel kan /tjin gelegen in het laaisfee lid van artikel 12 der wet, volgen^ het welk liet rcoht van voorrang verjajal'l twee jaar na do dagteekening van liet. lann- Blagbiljet, zonder dat liet mogelijk is dezen termijn hoe dan ook (tl verlengen. Een aanvulling, volgens welke ook deze verjaring wordt gesjchorst 'gedurende den tiijid, dat uistel loopende is, ia mitsdien naar de m-eelning van den Minister zonder voorebhoud aanbevelenswaardig. In het thans ingediende Wetsontwerp is zijl uit gebreid tot den tijld gedurende wekken de belastingschuldige njet binnen het Rijik woont of gevestigd is, zoodat voortaan zoowel voor de verjaring van de gehuld zelve alsj voor de verjaring van den Voor rang, in dit opzicht dezelfde bepalingen zullen gelden. Een derde bezwaar, dat zieli heeft iloen gevoelen in gevallen van uitspel, is ge legen in de onmogelijkheid om] zoodanig uitstel tussebentiijids te doen eindigen, in dien bet- éénmaal, zonder voorbehoud, voor een bepaalden tïjld is( verleend. Ook dit bezwaar wordt opgeheven. 1 Djijl'fsdiw ang. De l5.j!fs)dwatig. is, als middel out nai- latige belastingdebiteuren tot betaling' van ■hun directe belastingen te noodzaken, niet gehéel onbekend. De Wet v. 19 Mei 1917 verlegnde de belastingadministratie de be voegdheid lijfsdwang toe te passen voor de invordering yan oorlogs|winstbelasting. Hoezeer die toepassing met alle behoed zaamheid plaats) had, heeft zij) tie invor dering mogelijk gemaakt van aanzienlijke bedragen, die tindery voor 'sR'ljlkS Schat kist verloren zouden zljln gegaan. Al bereiken in den tegenlwoordigen, tijld de belastingbedragen niét de hoogte van de vroegere aanslagen in do oorlogslwinst- belasting, niettemin blijken zij1 belangrijk genoeg te z'ijh om 'te leiden tot praotfijk'en, die eveneens) sleöhts door toepassing van lijfsdwang kunnen worden bestreden. En ook zonder dat 'bepaaldelijk van „prak tijken" ka'n worden gesproken, blijkt her haaldelijk in zoo sterke mate van onwil tot voldoening van belastingschulden, dat ook uit dien hoofde toepassing van lijfs dwang allezins gerechtvaardigd is. Oip grond hiervan iq. de "Minister van oordeel, dat het niet langer gerechtvaar digd is, den, fiscus den lijibdwang nis Imid- del tot invordering van directe belastin gen, te onthouden. Mitsdien Wordt) in het) ontwerp, voorgesteld, artikel 14 der wet aan te vullen in dien zin, dat het recht, van parafe executie mede omvat hgt recht om lijfsdwang 'toe te passen. De voorge schreven machtiging van den Minister van Financiën zal do kans, op oen licht vaardige toepassing van lijfsdwang 'en ongemotiveerde hardheden voorkomen. Terzake van vermeende onrechtmatige toepassing van lijfsdwang étaat den be langhebbende beroep open op de rech terlijke macht. De XMlerlandsolje Tfintooiistelliugsfrein. Gistermiddag Vertrok van "het Centraal Station in Utrecht d'a eerste Nederland- sche t'entoonstellingtirein, een in oranje gqqehildeirde 'Combinatie van wagons, lang 500 M. volgetaist met tentoongestelde pro, dueten van NedenTandlSéhe firma's. Een typisch idee, waar wijfvan hopen, dat Ihet slagen zal cn da eigen industrie an handel krachtig ondersteunt. De leider, de heer Th. R. Neuteling-|, imeldt, dat geen vierkante centimeter der 'expositieruimte onbezet gebleven is. De belangrijkste firma's van handel en in idustria séh'reVen in. Ook zijln er speciale lexpositkes, n.l. van d'e pers, vanwege de Ned. 'Spoorwegen, het Koloniaal Instituut en de IC'. L. M. Voorts een gezellige restauratiewagen en een eigen radio-in stallatie. De 'komst van den O ranja.-trein wordt 'plaats voo'r plaats bekend gemaakt), door aanplakbiljetten, een fümwagen enz. Zondag s;prak de organisator voor Re ra dio, waarbijl hij een exposp gaf van flo bedoeling van dezen Oranjet'reini Volgende ma,and komt de brein naar Zeekind. j. De Belg. veiligheidsdienst Veer in actie. Tei Meicheiein was voor Zaterdag ion Zondag een landdag belegd dopi' de "Ne- derla.ndsehe Unie, gepresideerd door pro- fester 'dr. II. Burger uit. Amstedam, cm waar o. a. spreken zouden voor de his torische secitie, pitofessoir &eyl, haogloer- a,a,r aan de. Universiteit te Londen, wielke spinaker Zou worden ingeleid door on§ 2,e Kamerlid dr. Molle'r, die doze aaatiever- gaidering pok' Zou piresideeren on de lqt- tctt'kuindige, Ant|0on C,ooien, Voior de litte raire sectie. Dq Meohelseiho politie cn de Belllgisiohe VeUigheidsdienslb (Su,rêt,é) hadden «enige uit Hsderland gekomen persoonlijkheden ondervraagd en uitigenioiodigd, een verkla ring it.e onderteékencin dat zij zich in gec-n politieke qiia,astj zonden mengen. Da,arna -evenwél heeft- de p Verheid ge meend, dat gezien den aard dezèr bijeen komst .ar termen -aanwieizig wiareu, eom- miga splreklars over de grens te kalken zet ten, te Weten, de hierboven ganoemdaa, behoudens professor Ruiger. De commissaris van politie tp Medhelen, deelde aan de pars mieide, dat de veilig heidsdienst ingegrepen had, omdat gevreesd 'Werd, dat dcz'e landdag oen ^nitiJDlgisch karakter zlo.u aannemen. Do drie bedoelde personen Wiairen Za.terdlagavomid in geZel- siahap gqzieu van den <«c-Be,lg JVIininnicrh die tfoams de Nederlandisohe paitjiomialibei't hele® bbekom-en. Genoemde Mininaea't, w:as thans de N-edqrlandslehe nationaliteit heeft bekomen. Genaamde Mintoaeat was voor- heien mis activist in België ter dood Ver oordeeld en Zijn aanlwezigheid in het ge zelschap. -deed de autoriteiten besluiten Zoo noodig in te. grijpen. De wri'kl»i-hfid-.znrg. De minister van sociale zaken heeft den heier A. van G-eelen, directeur van deni Gem,een'telljkeii dienst der arbeidsbemid deling en werk:Ioa?(heidverzeke.ring te U'trectó, aangezocht, zich tijdelijk te wil len belasten met tie, leiding der afdeelinV Werlftaersjchaffing qn s'teunverleening, the van he't departement van binnenlandsjehe zaken naar ligt uieuwë departement is overgegaan. De m'4te,ry ip de „Zeven Peoviuciën.' Naidier meldt An«|ta,uit Batavia: Die verw'ij'zingcan naar deu Zeekrijgs- raad betreffen behalve 19 offieierqn ook 19 Inhieemsche schepehngen, aan wie ten is gelegd muiterij! aan boord vap oorlogs vaartuigen, welke zikrh bevinden op pen 'plaats) waar geen onmiddellijke hulp to verkrii'gen isj, voorts 8 "EurOpeestche sehe- pelingejn, wiien hetzelfde ten laste wordt gelegd, verder 33 Inheemsiöhe schepelin gen, voor het grootste deel behooreind tot het machinekaïmerpea'sjoineel, wien hetzelf de 'ten lasjte Wordt gelegd, doch onder toe voeging idat zij. 'hietgewapend waren, voorts 82 Inheemsche schepelingen, die, gewapend zljfnde, van het misdrijf van ïnuitierij! zonder meer wordep. besjclml- 'digd. Abdij- uitvoering. De tweede muziekuitvoering vam het Middelburg^ch muziekkorps in dit seizoen in de Abdij' 'te geven, i^ bepaald op Zon dag 18 Juni ele^ middags v'am 12 tot 1 8uur. Eén .-«'i'ciiatfe. Zaterdagavond bracht 'het muziekge zelschap „Oefenimg na deu Arbeid" een serenade b'ij' zijlh voorzitter, den heet; J. C. F. van. Kamer, wanende nan £te> -Varkenshiarlct. Onder leiding van den onder-direc|teur, dhr. Ingelse z'ijh ee'n paar llinka" ta'afi't- schen tem beste gegeven en de voorzitter dhr. J. M. Huijlbregtsen, heeft dhr. vam Iva'mer gecomplimenteerd met hot behalen door het korps bij -'liet concours te (vapelle van den eevsjtén prijfs in de tweede lafdeei- ling en nog twee ex'tra medailles. Ujplr. hoopte, dat dhr, van Kamer voort zal gaan met het leiden van. do vereenigintj op deze w'ijfze,. Dhr,, van Kamer1 dankte vo.ar de hulde en voor de woorden, verzekerde Zijn besfe krachten aan het korps) te zulleg blijj- ven geve'n en overhandigde een der mé dailles- de andere is nog niet toege.- den aam den voorzitter, welkéhaar laan het vaandel bevestigde,. Vervolgans keerde het gezelschap spelende naar den Bui tentuin terug. Verplichte aansluiting waterfeiding. Burg. en Wje'ffe sn.eenden, dat'"het piet doelmatig is; om! aansluiting op de Water leiding. algemeen verplichtend te sfellen en zij stellen uitsluitend1 uit hygiënische overwegingen voor .aansluiting op de lei ding verplicht te gt-ellen voor peroeelen, waarin eiet- en of "drinkwater, worden in voorraad gehouden, verkocht of verbruikt, al^ ook voor jperqeielen, die zijn ingericht voor hotel, koffiehuis) of andere inrichting voor maatschappelijk vierkeer. Kamer van Koophandel voor de Zeeawsche eilanden. Volgens het jiaarvarslag ovljr 1932 van da Karnelr van Koophandel en Fabrieken voor de Zeeuwsche eilainden, da,t op aljlo ondordeolen in ininienr is igqslteld, zijn 247 oentificiaten van ootrsipronig en ondiere vin'- klaringen afgeigeven of haindtec:ke.ningeon gelegaliseieird. In helt handelsuqgisteir stonden o|p 31 Daoamiber 1931 inigoswhreveln 2.450 .zaken, in 1932 zijn ingeisohnewein 85 vin opge heven 69 zaken, zoodat het aantal inge schrevenen pp 31 DceoinbeU' 1932 in lo kaal 2,466 bediroeig. BoVandiein hadden 363 wijzigingen in de insolirijvinjgen plaats. V,a,n de gebogenheid om inzagla of afeehrift te verkrijgen vlan 'het in het handelsregis ter ing'eschreVene is -ook in 1932 (wieder ge regeld gebruik ,geima,akt. Er zijn 3.549 mondelinge, 216 schriftelijke ihjïehtimigem Verschaft tegen 3.319 en 191 in 1931. Binnein helt gabieid idea" Kajnilqr bedroeg het aantal .uitgesproken fail'lissamqnitlelh 39, tegen 28 in 1931. Examens akte L. O. RijkskweekschoolZaterdag slaagden da hoeren A. van Irqn, Middelburg; A. de Kan en G. J. va,n Oorschot, beide •tlfl "V ljssingan ein de dames J. ,H'. Bakker en Cl. Mange, beiden te Middelburg. Af gewezen een vrouwelijke oaindidaat. Onristiel. kweekschool: Zaterdag plaag den alle 6 ma,nineHijka oaindidaten, n.l. de hoeren .T. O. Abrahamse, El. M. Bakker, beide Koudekerke; J. van Belle en C. Kla,pi, beide Vlissingen, J. Janse, Souburg en D. C. J. Kooiman, Wléfetka.plelfe. Aigemeiene Vcrerii. voer Vreemdelingen. vorkéer. Het jaarlijkhch congres vau bovenge noemde vereeniging heeft deze week to .Vlieringen plaats. Te half negen had gisteravond in de raadszaal ten stadhuize do offieieele ont vangst der congressisten plaats, waarbij de burg>emieos(ter, de heer C. A. van Woel- deren alken hartelijk Welkom heette en liet een groots vreugde noemde, dat dit jaar .Vlissingen de onderscheiding 'te beurt, valt van he't houden van het congres. Baron van Krayenhoff, Se voo-rz. be antwoordde da toespraak, waarna men met muziek naar Britannia, trok, waar een Zeeuwsfhie filmavond plaats had. De brandsloflenp'i'ijz'en. Zaterdag werd in Café Nationaal te Goes, een vergadering gehouden van Coö- peralies cn Kolcuveiiceniginigen, ter be spreking v.a,n de, door de z,g.n. Distriotp- Oommissie voor Zuid- en Ncjord-BeVeland vastgestelde koken|p|rijZen. Dnon' d» vooirzit|tier v'a,n de Coöperatio „Ons Belong, u.n." tie Goes, oip Wieinis ini tiatief deze vergadering Was belegd, wer den de ruim 50 afgevaardigden, Vertleigen- woordigemde 25 Viaraamgin|glein, 'tellende 5000 leden, wielkom gehae'ten. In heit bijzonder haeifte hij, Welkom don beier Talsma-, plmpi. vlain den Geipitralem Bond van Varblruikls-CööperatAeei, eg dan heer Stok, Chef van cte Afid. Bra.ndsitfcif- fan., van de gijO,»t-hanidi'ls-vqi'.eleiniging „,De Hamdeldkamieir". Hij ast-te vea'deir in het kort l»t Tdoel van deze Vergadering uiteen, ein [ajaf daarna heit, woord aan den heer Talsma, die aantoonde, daitp tegenWooirdig een gcesit wa.arneembaa.r is die. streeft, naar saniee- rinig van diwarse be,drijven. Duidelijk blijkt dit ook uit de sanee- Tingspilanniein van 't, bakkersbedrijf. O vu r al worden schijnbaar. aanvaDliein viooirbe- reid, om den verbpuiktr te plinldkein. Sterke oenitjrale oiiga.hisa,tie yam vler- biuikers, zal daar alleen hét hoofd kun nen bieden. Zie in dit verband naair dio Ilandeiskamer, wlait de,za haaft kunnen doqn, inzake saneering bakkensbiedrijf, n.l. opiriohtinig eigen meelfabrieken!. Ook de Coöperatieve kolenhandel Zaïl zich mieer en meer een,Ir aal iïioe.l.en erga.- uiseeren. Dq beer Stok daarna hqt Woo,rd verkrij gende zelte uiteen dat uit diverse buiten en binnenlandsche mijnen een conventie was gevormd, die tamelijk stjeirk schijnt te zijn. Uit deZe conventie is wieer esn z.g. Huisbrand-Commissie gevormd, wielke dq detailprijzen regelt,. Zonder Toestem ming van die huisbrand-commissie ku|nnen geien detailprijzen vastgesteld Worden. Verder kan geen vereeniginig of handelaar mieer kolen betrekken, dan in 1932 is af genomen geworden, en da.n ook nog y;an dezelfde mijn. Nu heeft dc HandeiLskamar lia, viersahil- le.ndc gehouden oonferenities met de opm- ventie cn da huisbrapd-icommissie Ver schillende gunstige bepalingen k'unneii verkrijgen vlooi' de Coöperaties. Een van de gunstige bepalingen is, dat een andere prijs k'an vastgesteld Wor den voor rechtstreqklsöhe levtoing uit wa gon of schip. Verder dat in streken waar Coöperatieve Vareenigingen in hoofdzaak brandstoffen leveren deze invloed zullen hebben op het vaststellen vian de detail prijzen, en, waar dit. laatste op Zuid- otf Noord-Beveland zoo is, zloo komt het. hean Wel Zeer vreemd Voor, dat de 'handelaren de prijzen hebbén vastgesteld, en die blijkbaar ook goedgekeurd Zijn do,or de huisbra nd-commissie. Op dezé inleidinigein volgde yen Zeer arukke bespreking, w'aarjuA bleek', dat men algemeen veromtiiVaardigd Was', dlat men de Vereeniginigen itotaat genegeerd na.d. Verder dat de vtrijbeid Van handelen voor de vereenigingen tien zeerste wordt belemmerd, wat tot gevolg zal hebben, dat de verbruikers de dupe zuillen Wérden. Aan het slot van deze langdurige be sprekingen werd bessloten, mlet, algemeen© stemmen, oen Commissie van aktie uit de vergadering .tie benoemen, welke commis sie zal trachten vterbetéring vloer de ver-' eenigingen te verkrijgen. Deze. eiomimisöie bestaat uit 7 leden uit de. verSaliiliende deejen van Z. en N.-Bev'eland. Affis secre taris werd aan die Commissie toe|gevaagd J. S. Vissicher, Bierkade 3, Gipes. Vérder werl door de verg. besloten dat 'de Ver eenigingen voorloioipig Zelfstandig, gjèlen stappan zullen doen in dezen, en ook' niet zullen gaan naar eau ov. nog fe 'houden vergadering met de 'Brandatpffenhance- laren. Welke Zaterdag is uitgesteld ge worden. Nadat door een der afgevaardigden na- mensde de vca'g. de Coöp. „Ons Bielang" een hartelijk woord van dank was ge bracht voor haar bemoeiingen, sloof de Voor.z. om ongeveer half zes deze verga dering, Welke om 2 uur was aangevangen. Concert. Het muziekgezelschap „Hosanna" hoopt a.s. Donderdag 15 Juni 's avonds half Wie gen een V.olkSconcleaf te geven op de Groot'a Markt, alhier. Het programma ver meldt de nummers: 1. „Gloire et Puis sance marSch, Pr. Francoi?; 2. „Fi'an- zozisöhe L,u,sitspiel" ouvertuire-, Keler' Be- la; 3. „Au Paradis de Roses", grande valse W'. van Perck'; 4. „Marion", Suifa de Ballet, a Prfflude, b Rigandon, ie Radii wage, d IntiermeZ'zlo, e Gavot.te, f, Rondo finale, Som .Vlessing; Pauze; 5, „Variété sur ia, Calife de Bagdad", arr. G. Gaden- no; 6. a „Au Rose" ReVeiri, Wianitizel, „Ave Maria", Gonnoid; 7, „Fanitaisie Bal let", Ij, Mout,ague; 8. „Fanitaisie Ro ma, nitique", Dagende, L. Montia-gnie9. „L'Union fait la Farce", marsdh, AliKeg. i Ondersliheidfug. De Bonid van VrijfwïUigq Burgerwach ten in -Njadenland, gevestigd te Den Haag, hqei't dè medaille voor bijzondere toewij ding 'toegekend aan den oud-clommandant der Ooic-Sche. Burgerwach't, dhr. pioH. Pilaar, alhier. Rijks pil s tspa ar l> a n k Opgave betreffende het postkantoor to Goes over de ma,a,nd Mei 1933:. Aan bovengenoemd kantoor werd in den loop der maand t>p spaarbankboek jes ingelegd f 49.361,03 en terugbetaald f29.634,58; dieirhajve moei ingelegd dan terugbetaald f 19.726,45. Het aantal nieuw uitgegeven spaar bankboekjes bedroeg 32. Centrale Verwarming reeds voor f450, Installateur: J. M. Polderman, Goes. Telefoon 129. (Adv.) Driewegen. O,pi de aanbeveling voor ge- meente-oiitvangieir alhier zijn geplaatst: 1. A. W. Nieuiwanihiuiize2. J. va,n Oosten Ma, beiden wonend6 alhier. verdwijnen spoedig/ door een pot Bij alle drogisten. Ierse,lil'. De ooStietrkweekers hebben be richt ontvangen, dat zij wlqgens de on gunstige uitkomsten van het bedrijf op hun ,a,an dein Staat, verschuldigde pacht sommen een reiduiotie zullen geniel,en van 30 procent. iWjfllfaai'tsdijk. Zat.eida,g j.l. ontving ,de wied. D. va.n Damma alhier telegrafisch bericht, dal haaa* 23-j,arige zloon Frans t,a Ouderkerk a, d. IJsisel bij het zWcmmen verdronken w'a,s. De jiougein .Was bij zijin zuster aldaar voor een paar dageai luit logeeren en was wterkzaam te Eindhoven bij de .Philipsiabriaken als: bahkwleirkev. Hielt lijk was Zondagavonid nog iniet, ge vonden. 'sHeicatMilioék'. Eerste II. Mis. Zater dag en Zondag j.l. hiaeft 'ijHeerenhook wederom eens} geloond, hoe het zijne pries ter^ 'wjae't tq waardeei'en en te eeren. Wie do Kaïkdreef' 'bekeek, stond verwonderd van de pir;a|ch'tigq ©era-poorten die door qenige jongen«| van den Molendijk! waren gezét. Van alle huizen Wapperde 'de drie kleur. Imtaleri) Mes avonds zauj de pasge- w'ijde prjester de ©erw. heer A. Martens ot'ficiqel aan Ido grenj der gemeente wor den verwelkomd, cloor een 50-tal ruiters. Omstreeks tien minuten over zeven be gonnen de. klokken te luiden, ten teeken da't de Neomi^tf im'et zij&l familieleden was aangekomen op 'den a-and vaii onj/ dorp. Aan de Kjerkdreef' gekomen, stapte de pasgWijde priester uit en gaf eerst tien priesterzegen aan den izeereerW Pastoor, vervolgen^ aan alle aanwezigen die iu groöle masjsa "zjclh 'hadden geschaard a(an den d'ij'li. Vervolgen^ begaf ZiEiw. zich, gevolgd door een Stoelt van bruidjes, haai de pastorie, 'waar hij' onftvangeln werd door pastoor Vinic'k èn ka.pplaaln Koning, dis hem leidden naar de kerk)-Tolli voor het Altaar, alwaar, nadait' het W)elkoms)üie.d en door hét ikbor dq priesjtersCanta.te ge zongen xvas, «én 'kort Loi' werd gecele breerd; daarpa vertrokf zijneerw. weder naar de pastorje. De anidjerq dag|iZondag was eigen lijk voor den jeugdigen pa^-gewijden priester de ware heuglijke dag. Om streeks 10 uur tiroeg _dq "feestteling gijn erst-e pleiclhtige II. Mis .^ap Gotd op. De k©rk' wai) propvol métl belangstel lenden. Na afloopp Verd door het zang koor wederom- «en prachtige priesjter- ican'tate 'gezongen,. Des hvonlds 7 ,uuij 'Was hjelt pileicihtig Lof, waar die sichoope d,ag Jnee besloten werd Nog zijl Vermeld, dat er zeer 'drpik gebruik' wieaid gemaakt van da r.elseptie. Vooral de meisjes, die zoio 'mlooi heb ben gezongeln, kom't wel eenl woord van dank toe; alsook'd« ©erw.Zusters, die de kin'deijen daar reedq Weken tevoren voor hadden geleerd. De Neomist sprak dan ook" 'n woord van dank tot de. kinderen en tot allen, die hebben medegewerkt om' dit feest ■te do;en slagen. Des avonds bradht het muziekgezel schap van Kwadendam'm'e «en serenade. FB'cdclcrnsi e-ke. Kind verbrand. Hedennacht ontstond door onbekende oor zaak brand in -eeln schuurtje, haast het woonhuis van dhr MP Eiclkhardt, waarin 'twee auto'si stonden. Toem dq brand was ontdekt, had het vuur ook genoehïde woning reedsj nabgöt,ast. Terstond werd alarm gemaakt., waarop Elékhardt en zijn vrouw' en hun vier kinderen, die beneden sliepen, hét huis ontvluchtten.. Twee kin- derien isliepen evénwel 'op zolder, en die w'aren Van binnenuit niet meer te berei ken; één Vain hen heeft men nog door hét dakraam weten te redden; de ander, 'n jongentje Van acht jaar, kwam jn de vlammen om, tot wanhoop der ouderp Geheel hét huis brandde af', benevens hét isjdhuurtje. Kw anleiulamir.r. Op 30 J'uni a.a. ver trekt 'per stoomschip „Christiaan 'Huy,- ghens" naar de Missie yan' Sumatra (Pa- d-ang) onze vrojejgere dorpsgenoote, de Eerw. iZr. M. Dipiana, in' <fc wereld mej. Ant. Verbw.em. I I t Voor heg geen' reah't Er is in de katholieke pefrs niet ten onrechte 'bevreemding en verontwaardi ging geuit 'óver het feit! dat 'dq nncliaro bladen de oinbéachaam'd'e vervolging va.n kerlc en kloostefrorden jn Spanjq nauwiq- lïjlkla noemden, laat staan van er degen protést,eerden. Wieer rees «de vraag hoe of 'het toph jnogelijlk if dat h«tt ré^lft- vaardiglieidstgevoiol bijl andarsdenkienden iber-atond is afgestompt. Wannéér aan de Kilden nneeicJlvt wolrdt gepleegd. Nog hlemta'pnder wordj dit raadsel nu c«n blad blij de N. Ro,tt. Zaterdag ton van haar ocA'respondenj'en de roode ter" lenlr 'fegen het katlholifcis|me m|et veel fraa,ie Waarden liq'tverdedigen Hét bedoelde nette heerschap gaf n.l. de volgende lezing: „iSindsj in 1767 Karei III"de Jezuïeten uit Spanje verbande en Alfonso XII, nai na frjfn' 'troonsbestijging in 1875, hifn ia|d- tie, hoewel onwettig, toeliet, isl het jola- ócale problRem zoozeer mot den natio- nalen nood Vastgegroeid, dat de vepubliek hier onfeilbaar een oplossing moest bren gen. In 1931 had dq kerk waia.rjs|chlj(n- lijik draconis|che,r maatregelen verwacht; in het verloop dezer jaren is heel wat van het aanvankelijke radicalisme der be windvoerder^ verdwenen en zoo is deze wet betreffende d,° congregaties, opi de keper beslchouwd, slechts bijlster onrecht vaardig voor hen, die meenen, dat de matelooze macht van de kerk in Spanja niet de geringste beperking had mogen ondervinden. Doch .reedsi in clq '19de eeuw hebben allé liberale politici de.r monarchie tegen de macht gestreden: Mo- •re't, Monter o Rioq, Canalejas en Rbma- nones, doich steeds zonder -resultaat. Eerst de republiek iq daa,r nn in geslaagd en niemand, ook "réchts niet, had anders van de republiek' verwacht. Artikel 22 van de wet zegt, dat ondei" religieuze orden en 'congregaties) verstaan worden 'die, wel ke door de „geestelijke autoriteiten z'ijnj goedgekeurd." Mogen hun vertegenwoor digers als zoodanig geen anderw'ijls geven, zoo is; het bijlzonder onderwijs niet ver boden, 'ten bewSjlze waarvan de. bijzon dere instituten uit den grond rijfzen, msV het eenige verschil, dat da onderwijfzersi en leeraren niét' in geestelijke dralpht tiju gekleed. Gezien de paniek. welkF hier in 1931 in katholieke- kringen lieerschtlè, kan men aannemen, dalt men over het res,ultaat niét ontevreden ils, af volgt men nu het pfffen- isief, reeds door clen paus in zijn, laa|tstq enlc.yclielk aan he)t katholieke Spaainfjche volk ingel.eid, en door 'tf-Sp-aanifjche 'epis- Icopaait met nog sterker maatregelen over genomen." De brutaliteit en het 'cynisjmei vinden in deze uiteenzetting ta'c'h wiel hun hoogste toppunten. i Geen woord van meegevoel jneit da Verjaagden, de ujt hun Werkkring gé- isitooteuen e,n met de bestolenen. Met Vu schouderophalen worden de waardige en geweldige protesten van 'Paus en bisschop- ;pen genegeerd om de leugen, da(t men in ka|th. kringen niet ontevreden is over heit, re qui I a,at, te gereeder ingang te do'en vinden. En dq heele rits; van tar tende en onrechtmatige handelingen wordt verdedigd me|t de zoogenaamde matelooZe macht der kerlf natjonalen nood en on wettige actie (het geven van goéd onder- w'ijTsj) 'der Jésniaten. i VooTal die „ma|(ielooze macht der Ikefk" in Spanje is| een' maitelooze onge rijmdheid. De penqwad en ié in Spanje in handen der vrijlnetlsjélaars; het geld- en bankWezen idem; li|e|t anti-cle.riclale ele ment domineerdte reeds tientallen 'jaren in heit parlement; dé vakbeweging w.as bijlna geheel in liand'en der revolutionnaren. Toch qe:n matelaozé macht ea veel leed vermaak! :Protel3|ten kan de vrifz. pers oo.k beter bewaren fooi' da veroordeeling van 'n Spaamsclien anarchiqt -en jeugdbe derver aks)"Ferrer destijds wast UTTK13JK. Vrijfdaga.vond j.l. hield dei .R'.-Kj Muzidkyerqeniging „Con Affesjzione" haar jaarvergadering. jSTadat dq voorzitter de vergadering met den' christelijken groet had geojpend en de aanWezigen had wel kom gebeeten, las) de qeoretaris-penning- meeater de notulen en 'n keurig verzorgd jaarverslag voor. Dp j-qkening sloot' met 'n batig spiek» van f'16.82. Op vooi-stel van 't bes;tuur Wprd bqsloten dit jaar geen obligaties uit (q laten. Vervolgens werden de plaatsen en data van de de^en -zomer te geven qoncerten vasjtgésteld. Van de rondvraag' werd 'n zeer dr|uik gebruik gemaakt. Daarna eluiting. Ovczand. Maandag J2 Juni slaagde aan de biZschappeEjke Kweekschool te Ouden* boseh onze dorpsgenoot F. I'. Sohuerman voor de aktp lager onderwïjl^. Waarde, Groot'a brand. Gisternacht omstreeks 12 uiulr, brak er brand uit in da schuur va.n dhr. M, Kloet-, welkfe te vens a.uitogarage is Van dhr. P. van Koe- vexinge, Wiens tlWae antobuasen een prooi dei' ylammein Werden. De schuiur brandde in een minimum vain tijd geheel af. De vlammen sloegen dan oVer oip de Woning van dhr. P. S.chriqr, welke ook tofaal a.fbrandde. De bewnners konden nieltiS van hun meubilair redden. Vervolgens begon ook de timmermans-' werkplaats van Gabr. Allewijn je b'ran- den. De beWonars wtaren afwezig. Huis én. inboedel werden den prooi der vlammen. Slechts énkele dingen konden woeden geJ red. De daarnaast gelegen huizen liepén ook gevaar, maar door ode brandweer Werden do belendende pereeelen malt' -gbhoudan. Men was alleen aangaw'aznm op de wa terleiding, daar da brandspuit geen dienst kon doen Wegens Wafcargabbrék'. Omstreeikis drie uiuir was man den brand moaslter. Hjqt mablusseben dnuirde achtér. nog garuimian tijd gaart. I

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2