NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DE KLEINE BAZAR Sola-Silver DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Complete Sorteering COURANT OPREKKEN groote waarde van publiciteit wordt gelezen in alle kringen i van OVER DE GRENZEN FEUILLETON HOOG SPEL. fl BUITENLAND rÜ'XRÊMEof,,7V"OLIE fl BINNENLAND nd biozittea, zijiqi om hun eig-au I jan. Zij zijn glass- |:keld, oj® jfich met ilistisqhe zaken in j idealistisch aajng-e, j e zijn tegen dgti 'ksch bestaan. 1 wij enkele vajn de I ormen va|n handen Ijeinsciiapyon, welke In verbonden zijn: |iit den vorm yan uit de plooien eepaj luid van den hand,, bonunige miönschan »n, waarvan waar- ]>vervloie|dig gebruik NIET .WEET- |er gevuld met txawi- nvatting!, dar re®ht- far de Yffl'bioden wa- i lea- 10 totale zons|- lere 18 ja-er. die vga den grond hoog iTijla. i dia in Toerk!es|tan ris groeiden, werden Jndigheden 275 pond he steden twisten de nieuw» hoofd- y,er. Staten van teorge," zeg-t de he- Rn zoon, dip denkt, 1 is, je bent nuj al 42 [met ja schilderkunst' It. Geef! nu dia kia.d- I jikf eens op»; je ^ult peeren! Bapluel was [al vijlf jare® dopd!" reis| in den Balkan noiover,s| zij® vtrouw. (vangt h!ij( een, brief, wordt ergens dui- .eei'en om haar terug Itwoordt s u haar behoudl-2" opstel maken over ,Er z!ij® drie qoorten io®d, de bijjthond jen n Groots verscheen Ler met verdoek om i r i - antwoordde de ko nd. g, beveelt!" zei de jas) en hemd open- ring zijfn lidteelkens I i te en zei: „Gezien heb je dan niemand huiswerk' kan, hel- I - naar ik geloof, dat .'Wisp-elt de hond met i: 1 omdat de «jtaart niet kwisjpelenl" ads dikwiijjls bijl oen odigd, praar geeft het ut, nimmer een |flooi. ind en deze zegt bijl nheid tot den Schot: j vannacht gedroomd, tuinhek' begeleid heb illing fooi gpfl"- •eel", meende dé Schot udt ze toch maar." voorstellen, hoe mijn ids we in de stad (wo- ran 's morgens tot des J V 's morgens. ran utwi Jweelinlsdoiah- xej Wie is h-etp Gjeta - fw-ee drie is Greiha!" i 'i. dan geteld,, mieneer op den rechterwang, en Clara zteyen." van Borsselein, ge rst deed hijde San- ijken en bouwde diaar „Samdenburg". Daar- we polder tegen den igd en maar;'hem „Wjol- md. Dezle polder Waa n .vielen k'wiaimlemi er al, de bevlolking .snel godsjdieasttplichten te ©Zen gaan naar Veeve ien de slechte Wage®, Voor "vielen lonmloigeQijk. fidde-lhurg Stjchtte in daarom eane ka,piek ion Le nieuwe parochie ge- jawoners jn het jaar 'oohieklerk gingen bo-u- legende vermeldt oma, vele w|on:de®bare tjee- iran, o. a. véle lich en. de stjaenejn en h&t raiwteirein lag ppgesita- le kronieken „de naakt Is eon dag." i heeft da minaqujleuiZa l lang, «ene buifenige- vlonden en door deze -roering ia da naam r in dien vlam O. L. ■d, {Wlordt vjexvplgd.) NUMMER 69 DINSDAG 13 JUNI 1933 29*™ JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No, 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt! en 2-, Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Adverfentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meerf 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager De inhoud der Collectieve Arbeids-Overeenkomsten. In ©en vorig -artikeltje hebben Wij! ©en overzicht gegeven van de ontwikke ling -der C.A.O-I in N'edétrland!' Thans zul len wïjf'ietsj -naders ngededeelen omtrent iden inhoud dier O. A. O.' 1 .Va-n de 1325 contracten op .1 'JiUiti 11932 waren -car 1007, "die! vnor één phdeliy' inemin'g gél-dën mpt totaal32334 arbei ders. 253 C.A.O. golden- vooil" m'e.er dan één onderneming jn dezelfde plaats!, 39, C.A.O. Voor msea- ondernemingen ia het zelfde district ón 26 C.A.O. i®et 146,677 arbeiiderq ivoor meer oudernemingen in .(ve-reiphillettdte district,en, resp. het ge,- heelte land. 1 De géldighteidsjdujur was voor 1040 C. A. O. met 49 o/o dor wrbbid;etrs| één jaauf of 'koiteiv, -sléchts 15 C. A. O. duwden '2 jaar of langer. 1145 C.A.O. met 236.3961 ft-rbeidea'S bevatfen, behalve een regeling der individueéfe arbeidsvoorwaarden, ook' iahdere bepalingen betreffende den aiv beid, In 910i C. A. O. met 155.912 .arbei- iderq had d-ei iwtefckgever zichverbonden de bepalingen d,er; ,C.A.O. -toe te paqsen op het geh-ejele daavvodr in aanmerking kor mende person,e&l. 709, C.A.A. met 124.031 ftïbeideirq bevatten als loonnorm nitslui- itend het t'ijjdloon. Kind-ertoqslag werd ge geven dn 123 C,A.O. mét 67,024 arb.eid-èra, Tu'Spchenfijldscbe "loonherzijening. kon plaatsi vinden bijf "122 C..A.O. met 83.948, arbeiders, Wij! 13 C.A.O. mét 20.359 «r.- beiders w'elrd als aanleiding daartoe de vermindering in de kosten van het levens onderhoud genoemd, De ,arbeids)dum' is g-eregeld in 11105 C.A.O. met *215.119 arbeid-ets. Voor 71 L°/o 'dezer arbeid,ers1 Was de| arbeidsduur 48 (uur pex wéék1, voor 19 °/o, voornamelij'k dé arbeiders in het mijfnbedrijf," korter dan .48 jeur,. I Door de invoering van de Ziek't-elwet; is de ziekéngeldregeling niet meer zoo noodig als Vroeger. Dit neemt niet Weg, dat dn 801 'C.A.O. met '128.668- arbeiders gunstiger -bep'alingen voorkwamen voor 'die .arbeiders) dan in 3e Ziektewet. -Var1 cautie werd gegeven in 1129 C.A.O. met' '215.959 .arbeidérs). D-ezP was vrijfwel voor alle arbeiders met behoud van loon. Dq 'duur d©r vacantia was| voor 36.030 ar beiders 1 t/m' 3 Ö'a-gen', voor 69f31'8 'ar beiders; ,4 t/m' 5 Öégen, voor-67,940 ivrb.ei- 'd-ërs ëen w;eekr en voor. 42.631 'arbeidetrs, Waarvan 34.711 in hot m'ijfnb-edrijlj lan ger id'an een w.eek, In vr'ijfwiel 'allei C.A.O w.a«) een regeling betreffende ieen toeslag voo!r overwerk, eveneens een regdli-ng Van -de betaling van den (Zondégtprbeid. In 809 C.A.O. mek 228.585 arbeideks wias de oplossing van g.esehillen aan een scheidsgerecht ondeï- worpien. De ipnbliic/atie Van hëit Centraal Bureau Voor -die Staitisriek "be^a,t verder een igroot aantal jgegev-ens omjrent in de C.A.O. vastgeateldé loonen en verschillende b;ij|- zomdiere Voorwaarden. Het Dui-tsche Episcopaat ®]-p r e e k t. Groot is, momen-teel de angst in D-ditsichland om Voor eigen overtuiging uit te komen, indien deze overtuiging niet precies dezelfde is als die van de nieuwe machthebbers,. iVrees voor wraak' houdt de monden gesloten, zelfs' wanneer het geschokte rechtsgevoel om -een imoedig woord vraagt. Het is daarom zoo verblijdend dat het Duitsjthe Episcopaat den zedelijlke'n moed had om het katholieke qtandpunt klaar en afdoende uiteen te zetten. Het herderlijke schrijven komt in hoofdtrekken op- het volgende neer: He bisschoppen betuigen hun instem ming ïnet het doel, waarmede het 'nieuwe i9 „Magneiice Vin Gij ziij-t verraden door hem, wien gij .Verraad hebt opgedra gen. Morgen om klokslag tlwiaaiï iipr zal ik voor dein D,om vbn Gastel della Pieva hét bewijs hiervoor leveren, Wanneer het .Uwe Doorluchtige Genade moge behagen daar aanwezig t© zijn om het te aanvaar den. Servitïix vëstra, i „Eulvia, Orsini." c „Kasteel P-evano, dien 20n dag v'an Januari 1503." En ha,ar helfresplect scheen van haar ta eischen, dat) zij ea- nog twtee AVoprdén „M-anu Proptria" ondier schreef. Toen vol^e het adres: „Aan d-en Dporluchtigten Hertp-g ,va-n yalentinois. i ,',Sjpoed I-?." i Spoed 1 i Spoed." Terwijl zij het ziand overlie nafte inkt strooide, riep zij Haffaele, die languit op het Oostersehe kleed voor het v;uur met staatsgezag naai- da Vrijheid van het Duitsche volk streeft. Verder verluidt het: Van de overwinnaars-staten wordt rechtvaardigheid verwacht, daar het aan doen van geweld 'en da verschrompeling van een enkel lid zieli a,an het gehedle- lk-ha,am Wreekt, I 2oo het nieuwe staatsgezag er verder naar -streeft, de eigen volk'akrajoht te bevoTderen, het volk te verjongen en Voor •een gepote nieuwe zending bekwaam te maken, dan ligt dat geheel in de lijn van 1de Katholieke gedalchta. Echter moet idringend verlangd 'Worden, dat de ziel geen nood ïijldtJ door da zorg voor he't' lichaam en -dat het staatsgezag bijl 'd© bevordering van het volkqw-elzijln tot geen (wetten of methoden overgaat, welk© het -tegenover God, den eenigen -Heer oveir -alle leven, niet kan verantwoorden, „iZoowél het volksigezag als ook' dei rechtvaardigheid, -wlaarop het volk'sjwel- z'ijh (gegrondvest, vereisehen den gods dienst -als is noodzakelijk 'fundament. Tot onze groote vreugde hebben de leidende mannen van den nieuwen -Staat uitd-rukke'- l'ijik verklaard, dat zijl zich zelf dn jhun werk op -den grondslag van het christenn- dom stellen. - - - Dat is een bpeniijke, plechtige be kentenis, welke den 'ha-rtelïjlken dank1 van ■alle Katholieken verdient. 'Het ongeloof en de daardoor ontketende zedeloosheid zullen het merg van het! Duifsjche vplk niet meer vergiftigen, hetmoorddadiga bolsjc-hewisme zal Snet z'ijh fanatieken Oodshaat 'de Diii'tsohet ziel niet meer be dreigen en verwoesten. In aansluiting op -de groolta -eeuwen van| D-uitsjchq ger fechiedenis zullen de nieuwe Doi|teeke waardigheid èn groolthedd uit den; chrisj;e;- lijken worttel opblo-eien." 1 - In dezen gedalchitengahg'neemt de Ka tholieke Kerk ëen Wijlzondere plaats) in: ,,-wiji voelen onsj Mden van hel grooitei,. éénc. heilige, katholieke en apostolische) Kerk, welker opperhoofd de Plaaitsve-r-j Vanger van Kom» isf'. Een' poging p|m|' -deze Katholieke eenheid te verzlw-'akfeèn of te breken, -een van' Born-e loisgemlaakte nationale kérk' 'te s.tichten, „zullen wij| als een onlluldba-ren aanval -oip hei!) hea- ligSJ,e van ons wezen b'esehouwen". I De Kerk kan nu haar hailhrengerile krachten eieh'ts Idan ontplooien, als haar 'die vrijheid gewaarborgd wordt wélke' Zijl op grond van ha,ar wgzen' en haar ,'z-en'- 'ding noodig beeft Jen Verdient. Zijfis haar haar oorsprong, m'i|ddelen en doeleinden ■een volmaakte én daarom! zelfstandige inaatsphappiji', d-ie haar rechtvaardiging niet van ide |Staat maar van God t>nf-' vangt". Daarom -isj het ook'in het belang van s;ta,a't en vplk. als het gezag id'e Ka(- tholieke Klerk niét alé .ren dienstmaagd, maar als) een Gxfddielïjlkle macht' pp aarde bels/choiUwt, welke Ide menslche,n aan God en daardoor ook taeit hun, gelwéten aan 'de burgorlijlk-e pl-ich'ton binjtlt. i jWdl 'de Kerk eihter 'haa,r grondwettig vas|tgelegd-e vrijihie-id weder genieten, dan nxocit haaay onbejjnea-k'thla'ild! niet' tot het kerkelijk lèv|en alléén begrens|d blijven; dan moe|t zijl 'het gehjeela leven van .'den.' fmen:s|ch, helt partidulieqe èn het open bare, doordringen ign Jnjat ha,ar leveus^' kiemen béVruloh^en". j paiarom' (mbe|t he-'t gezin dp vrijheid in de opvoeding, b'ehoiudjjn. Daa-roni m'oeit.en ■de eonfeisjsioineele slcholen beschermd wor den ©n mo'ejt <Je opleiding van het onder wijzend pereoine-el in Katholieke handen ■blijtven. WïjT beisjtrijden^ m(3't dezeu' eisA allermlinsjt de uatuuriijjkie apohten vanl den S|taat opi de Bphool, maqr vergpmftkl- kelïjjken hem daarm|ed& gleohjts de ba- reiking van zij'n éigen ondurwiij^i-dbel- einden. j - INog cli-sjehen de bisschfapppn voor da KeVk hélt nacht op, om) ook dia ejchoolvrijlè jeugd' onder haar hoed-e o'p te neme^j daarom mjoeten -dief k,atholii|eko organisaties blijven voortbelstaan, tcvtnaLs de standsi- en zijn hielen in die luiohit Slag itgi ikhopplein. Onmiddellijk sprong .hij- overeind om aa-n haar roep, gehoor ije geven. •2ij hgde haar handen op azijn schouder en keek hem recht, in het knappe gelaat. Wil jij bet wérk van een m-an tvfoor mij verrichtten, B.affaele? Ik héb ©en main noodig om dit voor inij' -f,& doen en ik kan geen van de onzen missen. Wil jij vfan- avond nog met dezten brief h,aaiv het) kamp van Cesane B,orgia tie Casltiel dellij Pieva. rijden?" - v „Als dat heit -eenige ig, waardoor ik' moeit bejwij'zén, dat ik e«n man iblein, jrekeiut a^dat dan maar als bewéizlen." anifjwioordde „Bravo jongenbravb jongen! Luister nu goed. Aangelzian h-e,t mogelijk is, dat ar spionnen bij d-e pootft st,aan, is het We- wr, 'd at je ta voet v)an hier gaat. -Zoo- jie on-gem-erM kunt wiegkiomem, des te ibeiter. v-u da" .naar Aad. ®aar het huis vam J »la-n«Jh en verzoek hem jou pen paard tie willen kenen tleto; flien^te w(n mij. Maar z-eg aan niemand, ziclfs' niet aan hem, w.aar jie naar toe .mo,&t. Wlees voor- zdchtig .en vlug." „Gij khnt mij vembronjwlen, Madonnja," zéide de jongen, dan drietf in! den binnen zak van zijn vlast sftekemdle. 1 - „Dat weet ik'; anders z(o,u ik d«z!e Boiod- beroepjsoi'ganisaties. _f rj! Tenslotte houdt hét bdsSohopppGjfc fjichrijlven eien vurig plieidooi véor de ieclif- ten der katholiek© përsv De kerk kan v,an dit mieps.t Inbderaie mliddel van zielzorg, in gepn, geval afsjtand doen ©n moet 'voor 3-d parsf ©an zooda nige mat© van vrijheid eisKheaf dat haar zegen-rijikwiark'mogelijk' woixlt indieaf zij nliet wil zien, dat het' godsdienstige leven harer geloov'igen in dan vloed) van een neutrale pers verwatert. Juist de kaffhoi- licke pers 'heeft steeds en overal .Uei- Wezen, staatsgezind te züjta, omdat' -zij ip-uinlcip.es vertegenwoordigt, welk'e ondert •w.erpdng aan he,t nacht mfitig 'gbzag -eisjc'hen, i f „-WIijx willen, besluiten de biss(3hoppen, den staat tot geen -prijlsl' d-e Skfi-alafhjtfein van de kerk' pntitoaldöein,. Een afwlafchf- tend ter rijida qtaan of eem .algclieele ontliou-ding. mo,et .zooW-el' yeor kleft-k1 jals B,fa,at noodlottigZijfn. Alleen 'vertfrouwen Wij! oolk dlaarop, dat Zooveel, wta't onsj van k,atholiek standc punt ,af gezien, de laatejte maanden vrieemd :en onbagrij^elijlk1 'fo'asjiheBai, slechts uls ;een gietingsverdctójlhsei moet Wofbdcn bef- ÈphouWtd dat bljf oj-heldering van' d-en toe stand als een droesem zal achterbïijfven. 'i (WïjT verlfrouwéh, dat d-e rechtvaardig heid ooik^griootmo-edig bet'racht Zal'iw'or»- dén tegenover degene-n, 'die tot nu toe pnL der de ineenstorting van het' oude stel sel, onder dé raw en gêlljlksehakeling 'hameloq^ leed gel-eden hdbben en innig medelijfden vérdjeuen- ,WEjrver.igouwén, dat bet a,an het inziöht e'n ©nergie van de D.uitsjchq Ieidefrs zal gelukken, alle vonken! én qmpulendel kolen te dooven, die mén lii-ei" en 'daal- tot vreesje- lijlke brand-en tegen de katholieke k'cfrk zou willen -aanblazen." 1 1 Laten wijf hopen dat dit 'even -fïaro 'al-s diepdoOrdaphte mandement zijfn uit- iwerhdng ten goede pp- diej nieuwe heeri Sphevs zal li-ebhen! 1 r D UITSCH LAN D Dc Gcz-cllcndagen te Miinchcn toch verbaden. Hlaeiwél Hitler ton 3a,a,ts|te Zijn toestem ming j.ot die Geizéllenidagen- had gegeven en van Pap-ein in eigen péa-soon dlan eersten dag -een rede hield, zijn da an-ti-kathodie- lré ma,chten .onder de- Nazi's er .toch jpfet v-orn- teruggedeinsd om inioiliavien ta Ver- wiekken, Wéftropl Von Eipjpl het jjongres kpn vercied-en. .li,. Het officieele iWplf|b;ur-ea|Ui zoind leen samenweefsel van Verdiohtsieilein; de .we reld in, samengesteld uit tastbare .ver zinsels ov-ei' misdragingen- der colnglre|s,- splsltei*. v 1 Me-er vri-itroiihvén Verdiaut liet volgende iielaas van -e(en redaoteur sfer Maa,n;dag- moirgein All-eailri geruchten doen heidein in. Miiin- chern de ro,ud,e. De fieitieln zijn-, d-a|t Zirih tiusseheln id-e naitiomaal-socialistein en ,do bij t-ianduiz en den hier aaniwéziga khiths-lieke gazealen ©enige Ojnpiu,s;tein heibbén vooro-é- dia,an. Van ernstigeu aard izijn dezle niet geweest, takfit die pöiitiekie politiesldhij-nit -ea- een gi-aiag gezien Vpiorw|endsal ik Jge- vo,ndien -te hebbtem oirn de. vb|0|rttiz|etting. vap 'dlein Kaïth-olieken Gclzéljliendag t,e Verbieden. _Da S.S.- ©n S.A.-tro-epén hebbien betoo- ginglen gehooid-en, die e"an duidelijk ainiti- sc'hap niet aan jiou opidragieln. God ib'eliolcdé je! Zend pndefwfeg Mario bij. mij-." Hij veadr-ok terstond en wéldra, vler- scheein ook Maxio, |,-.1 Ti! „Hoe gaat heft vainavfcaid mét Giu- berti?" vroeg z-ij den bie,dien-de:, toodv.a 'hij binn-entaiad. Dez-a haalde $o-m!bteï de aehouders op. „Ik twijfel era,an, of de larme, kerfel den morgen nog zal balein," ainjttvloioirdde hij. Haar gelaat wias verwro-ngénenernisitjg., haar pogen stonden "t,naurig. .„Arma jon,gen,'.' Zei-de zij. ,,Is' zijin, eind-e Iwéfrkêlijk too, nia,bij?!" „.Alleen -een Wonder kan heirn redden,, (an-dea's niet. Maar togénwoordig .gebauran -eir geen wonderen méér." Met nia-denkfenid gelaat, eai haar oogcin op dein gmond gericht, liep jdj maar, den haard. Zoo Stond zij geruimén tijd, terwijl Mario wacht(bé. x - „Mario", zéidie zij - eindelijik, zéfer kalm sptrekenid-e. „Jij en Colomba, moetjeln. mij vanaVon-d een dienst, bewijzen." „Wij zijn t)ot uwé- beschikking, Ma donna", antwoordde) hij. Toen zij hem had vgrtéld, Waarjuk dié dienst bestpnd,. zag-zij hém echter toTug- dieinzén miet een om<(|SfeeIde uitdrukking van afsohuW pp heit gelaat, Waaitop 'de ziekte zulke a,fzich.djelïjik.'e verwoestingen katholiek -karakfier drpegfen. Dó politie Zpekt de veaiainitiw'oicrdclijkheid nu op 4e kaïtholieke /giazied/lm tja -schuiven. Eji'wWdt ibielwieerd, idajt soimmiga groepen kat(ho]ieke gaztelk-in Üiedere-n zoangejB, op de tyvij2® vap helt Horst-Wieissellieid, do-eh wlawvan oen depr strofen luidde; „Gij rfleipfc_,,Hieil .Hit- tar", doch zult veirhefUigd zijn, [wanwer wij u van daZem Hitlar blavirijden." Of deizé m-adedqelinigen juislti zijn, valij moieilijk te aonituiol'eeren, dioah van ibslpa.atlide -anideaoi geruéhten vajit d-e lonWaarliieid te bdwijz'e®. Ejr zlou naimelij-k' in (dé omgeving va:n Miincheln 'in S.A.-man dopr leden va,n de (oude) Ba.yeirnwUcbfe rijiU.'V-eirlmiom'd. DelZe .bóriohten worden door de, officieele -diensten Zelfs verspreid, .torjwijl daaren tegen -o-p berichten van' afnidier|a rijden sterke „beperking" wpfd-t nitgeoief^nd. D-e leiding va® den gezéljelndag „J^aft zied» natuurlijk .onmiddellijk ctn zblnd-ea' meea' 'bij de politaonieela bfevef-eu necrigte- legd. Doich daft d.elz-6 in Wérkelijkheid, naar onze meening, vdlkomen ongemotiveerde (Ontijdige islui^ng ya® den Katholieke® Gezellemdaig in bre-ede kringen van bet' küithio-lieike Duitsche .Volk' ©rnisitige on-tsitiem- ming zal wlelkken,.. is- nieit tiVijfelaichtig. Mén yoielt ook' dia buite®ige'w|oo>n séh-eevó pO|Sitie, Wla-arin door dik verbod vide- kanselier Von Papen is geraakt, die op» het congrels een giroot-e reldevOering- hieieft 'gehoiu-dem. j Eein officieu-s beaiclit iwil lieit! doen voor- komieta, dait Von Papan door onjuiste me- diedeelingen hiertjo,e beWoigem is. Na|tji)urlijk is dit eem dooddaenea", waaraan men vrijiei- lijk mag tiwijfelen. i J Veéleér m-ag men ognnjelmiem, d^,t ge paalde onder-aanvaarders der naiL-soicia,- lisjtep die Bterlijutohe plojitjek' Willan for- ceeff-en in eien sichieirpere richting. De onder de yjipavlajktle vjoioaltwtojedende Ej,rijd fuis- sohan Duit|stoh-nia|tio.nale!n en Nazi's komt hier ook eVe-n .v|oiolr 'den dag. "Zonid©1' tiwi;fl©l hébbbn bepaialde Nazi-kriugan 'den vice-kamsélier in heit opgd-ar grooto na,t-- ^ociaBstische massa willen teéaien. Vóór hei zonnebad eerst de huid inwrijven met „Zij"-crême of „Zij"-olie. Dat voorkomt zonnebrand en Uw huid wordt tevens prachtig gebruind.^ In prijzen van 20-75 cl. BELGIE De verdediging der Oyistergrens. Talrijkci officier-en van ciie,n staf en een groep- officieren van de Beo!© d,a G-uerre hebben, in die -afgélooplen wjeek, "kader- oefeninigen gedaan in de .Beitgisch-Luxeiml- burgteohe grènisstr.eek en -ex de veirBcbil- lem-d-e plaatsen,, wjaar 'Versterkingeln zujBen werden gebou-wid,bieao-cht. - G-eneraal V-erhavert, de onlangs 'be noemde militaire, commandant va® de pro vinciën Lux/emib(urg en Niamen,, inspiac- teiexde, Va.n zijn kanfe het gereorganiseer de régiment Ardensöhe Ja.gérsi. De geita-ls- dterk'te va.n dit regiment wlordit, als .be kend, op ongéVeer ,5000 man gebraciht, wat gelijk staat mlet een balvellëgerdivisie. De Ardensöhe Ja-glers hébblen, in de om- strekten van Aarlen, manoeuVres uit|gle- vo-erd die bevbediging. blijken tie hebbten gegeven. ENGELAND 'He océlu, wroiie'drainfereuïic. Onder zeer groot-e belaingqtellang heeft de Koning Van Engeland gistermiddag om ruim (drie uur de ypekjonpmislohei werelcb -conferentSe, die gehouden wordt in het nieuwe gebouw van het Geologisch) Mu- na,d aa-nigeaioht. Nu, begon rij hc-m tje smfaehemen tmeit gloeiende wélsprektendheid schatsto rij hem het onrecdli-t, dat haar huis.had geleden, vertélde hem yian het. Orsini-ibloéd, 'dat !w)as vergoten om aan Borgia's -eerzucht, te voldoen, om 'Biqrgia's wraak' te ibbvïedi- genen z-oo- geluktje hejt ha,ar éindelijk pm hem over t-e halen om aan haar yjefzoiek te Vulaoen. „Het zij dan Zoo, Madonna, pimdaf gij het yerlangt," Zeide hij, 'zelfs uo-g juii- yercnid onder heit Spreke®. „Hebtj. gij dein brief al geschreven?," „Nog .niet. Kom ga.uW -bij mij terug, dan zal ik zorge-n, dat hij klaar-is." Hij vertrok zfwfjgénd :en zJj'.-ginlg wóer voor de le-ssleuaar ziften. Eien ooigeniblik w-a,s bet haar on-moige-lijk olm Jje .schiijive®, Het onderlioiud mlet| Mario had haaiv zeo zenuwia.chtig .gemaakt, dat haiar han-d beefde. Wéldra, kreeg rij echter haar zelf- beheersching wfeor t-erug en da-arma hoorde men e-enigen tijd in de kamér geen ander geluid, Üjian nu; en da-n hat kneutere® en op-spattien van het Vuur in den haard en het krassen van haar pep. i M-aiio kwam reeds Weer terug, Voordat .zij baar brief klaar .had, eh etend geduL dig .t,e- wiachté-n, totdat -zij opstond, de pén neerwierp en hem dein Voltooide®, brief iseuni in Z;uid'-K©-nsington, geopend, V'ele rijen dik' stonden dei mensóhenl langq den wég én voor het muse-iUn' jg^- itohaard en da gaman va.®' hét aa® den/ oVerkant gelegen "Alberlj Miilseum en; Vïd- ttoria Musieum waren eveneens zwart 'van d'e menisjcHien. I Tegen half -didq begon zic'h 'de c'onf'ere®- itiézaal te yullen, D-e dijdomateu name® i'e-clhtiq in do'zaal plaats, terwij! het jrriid- den gevuld Wordt door de| 168'yertegen(-< Woord'ig'êi'q der 66. deelnemende mo-gend- h'eden me,t hun desjk/undigen en. assisten ten. Bondam de| gedelegeerden aan; weers kante® van de zaalwaren' de plajajtejéiu. voar de 400 jourualisfeein uif alle landieni t'er wereld. Na h'et opiening-jwioord van den! Koning hield Ma-d Donald een redle. Na d'e gevolge® van del ovinia on) ,dd depressie te hebb(iii( geschilderd zeid® Mad Donald dat dé maidhmed der industrie tot istiLstand zijri g'ebra-cht en de .arbeid Mi- gebruikt blijft. Todh hadden de nationale inkom'anq ve-el grooter kunnen rijfa.; wij hebben de middelen tot *w|élv-aart maar het groote probleem ia) ze te) g(ebruik'en. Se dert 1929 zijn' dei prijiz-e® steedg gledeelcl en gekfeme® beneld)-»® het jpeil va® ca® loonende pjroduc.tie. Da normale deeono;- mi-tohe betrekkingen Zij® verbrokén. Het nationaalinkóme® i-S in sommige landén gedajald ;tot' 40 of 50 ptet. De gou- d'en .standaard moest "in mber gevalle® w'ord'en verlaten da® o«oit heti géval is) g)e- w'eöst. Het aantal werklooszen i® dé "we reld wérdt oip^aO inillioe® 'geHghat. iZoo k-an h'et inijef'doorgaan, anders) zou de We,- i'el-d kommen te staan tegenavér revoluficia 'en andiere groote rampe®. Onz® Conferentie zal [alle -dingen niet deftnitieiff kunnen rege len, mtar zonder uitstel moeten' d-e voor naamste p-roblelmén ter hand Worde® gie- nom'e-n. f. In liét yerdere ged-eelté vh® zijn redei w'qea AlaoDonald met' nadruk! o^)| de nood- zakelijkheid om liet vraagstuk dier oor- logqsohuldten pfp-1tfl lossen, w;at zonder liit- ét'el sdoor dië betrokken landen moet gé- dcbiedien. - OOSTENRIJK AauJagéu ap twWa staatslfélen. Tiegen twee eme®inente Oos(tenrij!kéabe -staatslieden zijfn aanslagen gepleegd. Dé leider van de® Tiroolsche® Heim- wiehr, bond-spaad Steidle, is nabijl 'Inns bruck van :eein auto uit "bes)ïhoten en pan dien ,arm gewo;nd, -teirWijl een poging 13 ge daan om d-e auto Va® dr. Bjnteilen, ï.e(® gouverneur va® StieTmarkle®, in dé ludbt -t-e laten vliegpn, toen Ji'ijf zich op Weg bevond ®aar Graz; Deze poging is éch ter mislukt. In het hoofdkWartier va® de hationaal socialisten is e-e® huiszoeking verricht. Een .aSptal p-ersjonen is gearresteerd en volgeng h|alf--o(ff!icdeielle mededeelinge® kan d-e .aansjag o-p iSteddle worden toegeschre ven .aa,n een nationaal socialistisch complot. Invo-rdwing van direcle lelastiiigen. Ingediend is ee® wétsontwerpi tot wijizi- ging en aanvulling van da wet van (22 Mei 1845 op1 de invordering) ya® IgElijlks directe belastingen. Aan de Memorie van Toelichting Wordt'het volgende ontleend; Behalve benige op, zich Zelf Staande wljfzigingen van dei wet va® 22 Mei '1845' bevat het ontwerp) bepalingen, betreffende a. bespo-ediging van executie; b. uitstel van betaling; c. HijffsidWang. J I Besip-oediging van executie. Onder d-e tegenwoordige regeling moet nadat het aanslagbiljet is uitgereikt, een geruime, tiijfd verloopen voordat, bïj1 gebreke van vrlijlwillige betaling, tot iexeeutiq kan worden owergegaa®. Den kWaadwilligen belas/tingschuldigé wordt bijl de bestaande regeling een ruime overhandigde. j-, 1 „H|ftb j-e het goed b'egre|pen, MariolS" vroeg (rij. 1 „Ik heb het bégrepen, Madonna. God wftêf, dat het eenvoudig. vjeieehrikkelijik eenvoudig is." Hij' Zag h-aar yjerdrietig aan en wildie door zijn blik t-e ke-npe® ge ven, dial voor heim het vreeselijké daarin bestond, .da-t Zulk een jong, bekoorlijk séhapséltje op z-ulk' een diuivediaeihtig denk beeld kon komen .als datgene, Waarbij ril zijn Uulp had ingejroepan. 1 „Ein zal je Colomba duidelijke instruc ties geven, Zood-at, ©f ggetn vèrgassingOn kunnen plaats hebben?," t „Er zullen géén vtergisriugeln plaats heo'ttem," beloo-fdé hij. „Ik heb dei bam boekoker en zal het Zelf in lotrdiei brengen. 'Ee® doorn is gemakkelijk ie,krijgen. „Breng het mij dan bij' hé® aanbreken van den dag. Breng het naar.mijn kamer, lk Zal dan al gekleed rijn en geneed voor een reis." Nu wérd hij door nieuWen a-ugst aan gegrepen. „Gij gaat het toch niet zelf brengen riep .hij. 1 „Wie, anders?." vroeg zij. „Zou ik' ziilk een dienst yan iemand .anders kunnen vergen'.?" (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1